MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONOGRAFIE. Zdzis³aw Knecht. Public relations. w administracji publicznej. teoria praktyka badania C.H. BECK"

Transkrypt

1 MONOGRAFIE Zdzis³aw Knecht Public relations w administracji publicznej teoria praktyka badania C.H. BECK

2 MONOGRAFIE Public relations w administracji publicznej

3 W SPRZEDA Y: Zdzis aw Knecht Racjonalne public relations Zdzis aw Knecht Zarzàdzanie i planowanie marketingowe Jacek Otto Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, wyd. 2 Czes aw Sikorski Kultura organizacyjna Marcin Bielski Podstawy teorii organizacji i zarzàdzania, wyd. 2 Józef Penc Mened er w dzia aniu, tom 1 i 2 Tadeusz Listwan, red. Zarzàdzanie kadrami, wyd. 2 Tadeusz Listwan, red. S ownik zarzàdzania kadrami Marek Suchar Rekrutacja i selekcja personelu František Bartes, Andrzej Srzednicki Walka konkurencyjna przedsi biorstw Herwig R. Friedag, Walter Schmidt, Adrianna Lewandowska, Marcin Likierski My Balanced Scorecard. Moja strategiczna karta wyników, wyd. 2 Adrianna Lewandowska, Marcin Likierski Pod presjà czasu. Strategiczna karta wyników w praktyce. Przewodnik kieszonkowy BS Wieƒczys awa Soko owicz, Andrzej Srzednicki ISO. System zarzàdzania jakoêcià, wyd. 2 Jan Targalski Przedsi biorczoêç i zarzàdzanie (wyk ad) Jan Targalski, red. Przedsi biorczoêç i zarzàdzanie. Studium przypadków Anna Skowronek-Mielczarek Ma e i Êrednie przedsi biorstwa. èród a finansowania Wies aw Szcz sny, red. Finanse firmy. Jak zarzàdzaç kapita em Grzegorz Michalski Leksykon zarzàdzania finansami Pe na oferta dzia u literatury ekonomicznej C.H. Beck na stronie

4 Zdzis³aw Knecht Public relations w administracji publicznej teoria praktyka badania WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2006

5 Recenzja: Stanis aw Korenik, Eugeniusz Michalski Redakcja: Agnieszka uczywek Redakcja serii: Ewa Tomkiewicz Ok adka: Robert Rogiƒski Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Gen. Zajàczka Warszawa, tel. (22) Sk ad i amanie: Ewa Moczarska, tel. (22) Druk i oprawa: Zak ady Graficzne im. KEN SA, Bydgoszcz ISBN

6 Spis treêci Wst p IX Rozdzia I. Public relations w kszta towaniu wizerunku Poczàtki public relations Wizerunek publiczny Dobry wizerunek jako warunek powodzenia Public relations administracji Public relations w procesie tworzenia wizerunku Planowanie w public relations Przypisy Rozdzia II. Koncepcja misji administracji Misja w procesie kszta towania wizerunku Wizja i misja administracji publicznej Przypisy Rozdzia III. Skuteczne urz dy i urz dnicy Wp yw urz dnika na wizerunek administracji Urz dnik przed reformà systemu politycznego i spo ecznego Urz dnik w nowych warunkach spo eczno-politycznych Wspó praca administracji publicznej ze spo eczeƒstwem S u ebna rola administracji Inicjatywna rola administracji Przypisy Rozdzia IV. Etyka w procesie kszta towania wizerunku Znaczenie etyki w administracji Zasady i postulaty dla etyki w s u bie publicznej Kodeks etyczny Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Mened erów Miast Wizja polskiego kodeksu etyki Kodeks etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Korupcja barierà wdra ania zasad etycznych Przypisy V

7 Spis treêci Rozdzia V. Kreowanie obrazu administracji lokalnej Zarzàdzanie ukierunkowane na mieszkaƒca Polityka informacyjna Podstawy komunikacji ze spo eczeƒstwem Psychologia kontaktu z klientem Organizacja wewn trzna urz du System realizacji wniosków i skarg obywateli Przypisy Rozdzia VI. Badania marketingowe w administracji Znaczenie badaƒ dla budowy wizerunku Opinie o urz dnikach paƒstwowych wyniki badaƒ Opinie interesantów i urz dników w badaniach w asnych przeprowadzonych w Polsce i Czechach Badania opinii o urz dnikach paƒstwowych w niezale nych oêrodkach badania opinii spo ecznych Ogólne wnioski z badaƒ Przypisy Rozdzia VII. System marketingu w administracji publicznej i samorzàdowej Znaczenie i wartoêci marketingu komunalnego Rozwój marketingu komunalnego w Polsce i Europie Planowanie w dziedzinie marketingu w administracji Przypisy Rozdzia VIII. Dzia ania promocyjne na przyk adzie samorzàdu terytorialnego Specyfika dzia ania samorzàdów Biura promocji w procesie komunikacji Program strategii public relations dla samorzàdu gminnego Zadania pracowników public relations Kszta towanie wizerunku gminy turystycznej Radni, kampanie wyborcze i ich znaczenie promocyjne Przypisy Rozdzia IX. Kultura obs ugi w administracji jako instrument kszta towania jej wizerunku Czynniki kszta tujàce kultur obs ugi Problemy doradztwa w obs udze interesanta Model doradczej obs ugi interesanta Komunikowanie si z interesantem Autorytet urz dników Badanie obs uga interesanta w urz dzie Opinie urz dników o jakoêci obs ugi w ich urz dzie VI

8 Spis treêci Opinie lokalnej spo ecznoêci o urz dnikach i jakoêci obs ugi w urz dach Mo liwoêci poprawy kultury obs ugi interesanta Oczekiwania spo eczeƒstwa w zakresie obs ugi Polityka informacyjna administracji Motywowanie i szkolenie urz dników Citizen s Charter angielski program poprawy jakoêci us ug publicznych Przypisy Zakoƒczenie Literatura Spis tabel Spis rysunków Indeks

9

10 Wst p Polska administracja paƒstwowa i samorzàdowa znajduje si w momencie du ych przemian. Integracja z Unià Europejskà, nowe problemy, zmagania zkonkurencjà wszystko to wymaga od urz dników wiedzy i autorytetu 1. Najlepsze gminy korzystajà z doêwiadczeƒ biznesu, dbajà o wizerunek, marketing, pytajà mieszkaƒców o ich potrzeby. Zwyci zcy w wyborach, osoby zaufania publicznego stosujà zasady public relations, aby zyskaç przychylnoêç wyborców i podnieêç presti urz du. Zmiany oznaczajà, e nie wystarczy wype niaç przepisy prawa. Administracji, na równi z przedsi biorcami, potrzebny jest program i konsekwencja, prowadzàce do odrobienia zaniedbaƒ minionych lat. Ju nie wystarczy rzetelnie wype niaç obowiàzki. Teraz przyszed czas na rozwój, nowe pomys y prowadzàce do sukcesu, zabieganie o aprobat spo ecznà i wspó prac z mieszkaƒcami. Brak inicjatywy w tym kierunku ogranicza szanse regionu (miasta), jego rozwój i mo e doprowadziç do pogarszania warunków ycia lokalnych spo ecznoêci, przegrywajàcych z sàsiednimi gminami lub konkurencjà zagranicznà. W zwiàzku z tym, w monografii opisano uwarunkowania kszta tujàce pozytywny wizerunek urz dnika i urz du, badania opinii administracji, propozycje zastosowania skutecznych procedur, kultury obs ugi sposobów budowania reputacji w oczach obywateli. Jej cel stanowi zbadanie i opisanie warunków dalszego wykorzystania marketingu, a dok adniej instrumentów public relations (PR), s u- àcych kszta towaniu pozytywnego wizerunku. PR wywodzi si z promocji masowej, jako element promocji-mix, obecnie coraz cz Êciej jest uwa any za samodzielnà dyscyplin. Najcz Êciej bywa interpretowany jako tworzenie dobrych relacji mi dzy organizacjà a spo eczeƒstwem. Typowy public relations obejmuje kreowanie, promowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku, opinii o uczciwoêci i dobrej woli. Organizacje non-profit nie dzia ajàce dla zysku, tak e administracja publiczna, w promocji opierajà si przede wszystkim na public relations. Dzia alnoêç public relations i jej rezultaty, to nic innego, jak w aênie zapewnianie wy szego poziomu rozwoju administracji, w sposób specyficzny, bo uwarunkowany dobrà komunikacjà, dbaniem o dobrà opini i wspó dzia aniem z ludno- IX

11 Wst p Êcià. Ta problematyka jest jeszcze za ma o obecna w badaniach i pracach naukowych, stàd próba jej analizy i opisania aktualnego stanu, z punktu widzenia dzia- aƒ marketingowych. Zawarte w ksià ce opinie dotyczà wizerunku administracji, ilustrujà wyniki badaƒ, prowadzonych w latach , zarówno wêród interesantów, jak i samych urz dników. Dla porównania poglàdów obywateli o administracji w Polsce, zosta y przedstawione analogiczne badania w Czechach, we wspó pracy z Katedrà Zarzàdzania Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Celem tej konfrontacji by a weryfikacja tezy, e polska transformacja administracji jest typowa dla krajów o podobnych problemach, zatem jej wyniki mogà byç przydatne do sformu owania uogólnieƒ, wniosków i rozwiàzaƒ. W wywiadach skonfrontowano opinie interesantów i urz dników oraz zweryfikowano hipotez o ró nicach w ich opiniach. Ta analiza powinna byç podstawà do dzia alnoêci na rzecz zmiany wizerunku polskiego urz dnika i urz du, do pozyskania wi kszego zaufania, poparcia spo eczeƒstwa, co warunkuje samà dzia alnoêç, wyniki i zadowolenie obywateli. Kolejne opinie na temat kultury obs ugi pokaza y, czy spo ecznoêç lokalna postrzega urzàd jako jednostk Êwiadczàcà us ugi dla tych, którzy utrzymujà jà ze swoich podatków. Interesujàce jest porównanie, jak sami pracownicy urz dów widzà siebie w roli us ugodawców. Celem tej cz Êci badaƒ by o te ustalenie, co wp ywa na ocen poziomu Êwiadczonych us ug. Zosta wybrany jeden mo liwie najbardziej typowy oêrodek aby jak w soczewce zaobserwowaç, zidentyfikowaç iuogólniç podstawy dla kultury obs ugi, b dàcej wa nym elementem kszta towania pozytywnego wizerunku. W ksià ce opisano najwa niejsze dla administracji poj cia public relations, koncepcj tworzenia misji i wizji administracji, a tak e rol urz dów i urz dników. Poniewa problemy etyki majà dla reputacji i wizerunku du e znaczenie, w ksià ce kwestia ta znajduje swoje odzwierciedlenie, stosowne do jej roli w kszta towaniu pozytywnego wizerunku. Opisana zosta a idea zmian w zarzàdzaniu, sprzyjajàcych dzia alnoêci public relations, usprawnieƒ w komunikacji administracji ze spo eczeƒstwem. Zaproponowany system marketingu gmin dotyczy potrzeby wdra ania dzia- aƒ marketingowych w administracji, gdy mogà one poprawiç nie tylko jej wizerunek, ale tak e prowadziç do lepszego wype niania powierzonych jej zadaƒ, a przede wszystkim podnoszenia poziomu ycia lokalnej spo ecznoêci. Dwa ostatnie rozdzia y poêwi cono przeniesieniu narz dzi marketingowych na grunt dzia alnoêci administracyjnej. W ksià ce wykorzystano literatur i publicystyk na ten temat, w asne badania, porównania sytuacji w Polsce i za granicà. Pewna cz Êç opinii i wniosków pochodzi z bezpoêrednich kontaktów i konsultacji z przedstawicielami administracji, radnymi, osobami funkcyjnymi i pracownikami, z którymi dyskutowane by y nie- X

12 które problemy i omawiane to opracowanie. Dlatego zawiera ono wiele wskazówek, mo liwych do natychmiastowego zastosowania zarówno w pracy gmin, jak i poszczególnych osób starajàcych si o zaufanie spo eczne na terenie swojego samorzàdu. Autor sk ada podzi kowania za w o ony trud i du à pomoc Recenzentom: Panu prof. zw. dr hab. Eugeniuszowi Michalskiemu, kierownikowi Katedry Zarzàdzania i Marketingu Politechniki Koszaliƒskiej; Panu prof. nadzw. dr hab. Stanis awowi Korenikowi, kierownikowi Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorzàdowej Akademii Ekonomicznej we Wroc awiu, Pani prof. zw. dr hab. Anieli StyÊ, dyrektorowi Instytutu Marketingu AE we Wroc awiu za inspiracj i poparcie oraz pracownikom Redakcji Literatury Ekonomicznej Wydawnictwa C.H. Beck za pomys owoêç, cierpliwoêç i yczliwoêç, a tak e za opinie Pani mgr Izabeli Zalewskiej, Rzecznikowi Prasowemu Marsza ka Województwa DolnoÊlàskiego. Wroc aw, kwiecieƒ 2006 Wst p Zdzis aw Knecht 1 èród o: Leoƒski Z., Samorzàd Terytorialny w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998, s. 5 8; Ofiarski Z., Mokrzyc M., Rutkowski B., Reforma samorzàdu terytorialnego, t. I, Zagadnienia administracyjno-prawne, Szczecin Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 1998, s XI

13

14 Pozostawcie innym produkcj, zajmijcie si zarzàdzaniem markà, bo nadchodzi era informacji. obok tradycyjnych 4P pojawia si dziê ogromne piàte P opinia publiczna. Bez jej wsparcia niewiele dzia aƒ zakoƒczy si sukcesem. Philip Kotler, Kraków, 3 paêdziernika 1998 r. w czasie uroczystoêci wr czenia doktoratu honoris causa krakowskiej Akademii Ekonomicznej ROZDZIA I Public relations w kszta towaniu wizerunku 1.1. Poczàtki public relations GENEZA PR Chiƒski m drzec Konfucjusz uwa a, e: dla sprawowania w adzy niezb dne sà: dostatek ywnoêci, silna armia, zaufanie ludu 1. Jego rady i poglàdy by y powszechnie cenione przez pokolenia w adców, tote od wieków zjednywali oni sobie ludzi hojnoêcià, ale równie bazowali na umiej tnoêciach, które dzisiaj nazwalibyêmy empatià i budowaniem w aêciwych relacji. Otó rzàdzàcy aby uzyskaç wi ksze zaufanie spo eczeƒstwa, autorytet i respekt otwarcie popierali s awnych artystów, wynalazców, stawiali monumentalne posàgi i pa ace majàce Êwiadczyç o ich pot dze. Wykorzystywali dla swoich celów ówczesne narz dzia oddzia ywania spo- ecznego: architektur, rzeêb czy literatur. Znane i dobrze opisane sà dzia ania niezwykle przypominajàce dzisiejszy public relations (PR), a stosowane ju przez staro ytnych Greków i Rzymian. Dlatego niektórzy autorzy doszukujà si jeszcze wczeêniejszych Êladów public relations 2.Zatem, mimo i powszechnie uznaje si PR za dorobek ubieg ego wieku, to jednak jego korzenie si gajà przynajmniej staro ytnoêci 3. Wspó czeênie znane nam public relations wykszta ci o si dopiero w XX wieku, pod wp ywem napi ç mi dzy kapita em a pracà 4. Jako dat powstania profesjonalnego public relations uwa a si 1923 r., w którym to Edward L. Bernays opubli- 1

15 kowa ksià k : Krystalizowanie opinii publicznej. Niemniej, na podstawie dotychczasowego dorobku w tej dziedzinie, istniejàcych materia ów êród owych i ich analizy, mo na twierdziç, i obecnie najbardziej rozpowszechnione sà trzy koncepcje dotyczàce genezy PR 5 : pierwsza mówi o tym, e public relations istnieje, odkàd tylko pojawili si ludzie i odkàd musieli oni zdobywaç zaufanie innych. Oznacza to, e PR istnia o na d ugo przed tym, zanim wymyêlono dla niego odpowiednià nazw. Zwolennikami tej teorii byli mi dzy innymi Edward L. Bernays i Albert Oeckl; druga uwa a, i poczàtek public relations datuje si od okresu kszta towania pluralistyczno-demokratycznych systemów paƒstwowych i spo ecznych oraz rewolucji przemys owej XIX wieku. Zwolennicy tej teorii wychodzà z za o enia, e w aênie wówczas spo eczeƒstwo zacz o wykazywaç potrzeb celowej, systematycznej i zorganizowanej komunikacji, czyli w aênie PR. Przedstawicielami tej szko y sà mi dzy innymi: Carl Hundhausen i Franz Ronnenberg; trzecia zak ada, e public relations istnieje od czasu, gdy Edward L. Bernays i Ivy Lee wynaleêli i usystematyzowali ró norodne techniki komunikacji perswazyjnej, jako najstarszej spoêród technik, a nast pnie rozpocz li dzia alnoêç jako doradcy public relations. Jak z powy szego wynika, tak rozumiane PR jest bli sze administrowaniu, polityce, religii itp. ni najpowszechniejszemu zastosowaniu w gospodarce. WYKORZYSTANIE PR Rozdzia I. Public relations w kszta towaniu wizerunku W minionych wiekach dzia ania zbli one do public relations stanowi y sposób na sprawowanie (utrzymanie) rzàdów. Du y by ich wp yw na zmiany polityczne, a nawet religijne, zachodzàce w ró nych okresach historycznych, lecz teraz mo liwoêci i umiej tnoêci w tej dziedzinie uwa a si za wa ny atrybut w adzy w spo eczeƒstwie demokratycznym. Sà to równie istotne czynniki kszta towania adu politycznego i gospodarczego. Mo na zauwa yç ponadto, e public relations powsta o, aby zbli yç instytucje do ludzi, którym s u à. Szczególne zas ugi w przeêledzeniu sposobu wykorzystania public relations, przypisuje si wspomnianemu dr E. L. Bernaysowi, który m.in. opisa, jak to Wielka Rewolucja Francuska wprowadzi a do obiegu termin opinia publiczna. W Deklaracji Praw Cz owieka Republika Francuska uzna a za jedno z najwa niejszych prawo do swobodnego wyra ania i przekazywania swoich myêli. WÊród najbardziej efektywnych form obrony swoich racji, stosowanych przez Rewolucj, znalaz a si w aênie dzia alnoêç odpowiadajàca aktualnym metodom i Êrodkom public relations. Próbowano wówczas wp ynàç na opini publicznà poprzez media: ksià ki, pamflety, gazety, teatr, satyr, ale równie fryzury, insygnia wojskowe, kokardy itp. 6 Analizujàc histori PR, trzeba podkreêliç, jak wielkie znaczenie dla jego rozwoju mia o wynalezienie druku. Od tej pory propagowanie ró norodnych idei sta o si znacznie prostsze. BezpoÊrednie spotkania, przemówienia i nawo ywania zacz to z powodzeniem zast powaç publikacjami. Mo liwoêç t na szerokà skal 2

16 1.1. Poczàtki public relations wykorzystywa mi dzy innymi niemiecki cesarz Maksymilian I. WÊród swoich poddanych rozpowszechnia on drzeworyty z w asnym wizerunkiem oraz druki s awiàce ród Habsburgów. Dzia ania te które dziê nazwalibyêmy promocyjnymi znacznie przyczyni y si do wzrostu popularnoêci wspomnianej dynastii. Znaczenie i moc publikacji doceni tak e KoÊció ; w dobie kontrreformacji wykorzystywa je do krzewienia wiary i nawracania grzeszników 7. Niezwyk e umiej tnoêci w kreowaniu swojego wizerunku, posiada Ludwik XIV, nazywany Królem S oƒce, którego mecenat, a szczególnie dzia ania, mo na by oby porównaç do dzisiejszego sponsoringu. Monarcha otacza si najwybitniejszymi wtedy artystami: malarzami, rzeêbiarzami, poetami i literatami. To dzi ki wsparciu udzielonemu takim autorom, jak Racine czy Molier, Ludwik XIV zyska sobie s aw króla oêwieconego. Podobnie, choç na mniejszà skal, post powa tak- e nasz rodzimy król Stanis aw August Poniatowski. Wydawane przez niego s ynne obiady czwartkowe s u y y wspieraniu kultury i sztuki, zapewniajàc przy tym monarsze publicity. NaÊladowanie tych doêwiadczeƒ jest obecnie ze wszechmiar godne polecenia w obliczu niedostatków pieni dzy na kultur, sztuk, oêwiat itd. O sposobie rzàdzenia, przez które w adca nie nara a si na konflikty spo eczne, pisa s awny ideolog sprawowania rzàdów N. Machiavelli 8. Uwa a on, e w adza musi byç silna. Co ciekawe sugerowa, aby ugruntowywaç w adz poprzez utrzymywanie w aênie wêród spo eczeƒstwa atmosfery konfliktu zbrojnego, co skupi spo eczeƒstwo wokó w adcy. Twierdzi te, e w adca musi zachowywaç pozory, a winà za niew aêciwe uczynki obarczaç innych. Obecnie jego propozycje nazwalibyêmy czarnym public relations. Jednak, mimo e N. Machiavelli by zwolennikiem silnej w adzy ksi cia (panujàcego), równie on za fundament si y tej w adzy uwa a pozyskanie dobrych relacji z narodem, i to Êwiadomie kszta towanych i koordynowanych. Machiavelli by przekonany, e dobry w adca nie mo e rzàdziç wbrew naturze poddanych. Skuteczne jest sprawowanie w adzy nad okreêlonym terytorium, które mo na opanowaç przez nieliczne grono rzàdzàcych, ale aprobowanych przez ludnoêç czy jak by- Êmy dzisiaj to okreêlili przez spo eczeƒstwo. Kolejnà radà by a zasada przynale noêci do kraju, dzi ki której mo na wykszta ciç postawy, które wspó czeênie nazwalibyêmy patriotyzmem. Dla nas istotne jest, e poglàdy, a w aêciwie teorie Machiavellego uzyskujà i wspó czeênie naêladowców czy adaptatorów, szczególnie w miar nasilajàcych si globalnych konkurencji, w których ramach mi dzynarodowe korporacje post pujà podobnie jak paƒstwa. Sprawujà w adz nad rozleg ymi terytoriami i rzeszami pracowników, funkcjonujà wêród ró nych spo eczeƒstw o diametralnie odmiennych kulturach i stàd coraz wa niejsze stajà si umiej tnoêci i doêwiadczenie w pozyskiwaniu przychylnoêci, a wi c tego, co wnosi ze sobà public relations 9. DoÊç powszechnie uwa a si, e adekwatne do dzisiejszego PR powsta o w nast pstwie rewolucji przemys owej, po której pojawi y si wielkie fortuny oraz tak znane osoby, jak William Vanderbilt, John D. Rockefeller czy Henry Clay Frick. W swych dzia aniach ludzie ci byli bezwzgl dni, interesowa ich g ównie zysk, 3

17 przez co szybko stali si symbolem zdzierstwa, ekonomicznej przemocy i wyzysku. Nie doceniali oni wówczas si y opinii publicznej, która w ogóle ich nie interesowa- a, tote powszechnie nie byli lubiani. W publikacjach prasowych ods aniano kulisy wyzysku, wielkich transakcji i operacji gie dowych. W nast pstwie lekcewa enia pracowników zrodzi si ruch robotniczy, pojawi y si zwiàzki zawodowe, ruch komunistyczny i socjalistyczny. Pojawi y si pràdy spo eczne, jak socjalizm utopijny; zr by i teori komunizmu opisali K. Marks i F. Engels. Mo e warto w tym miejscu pokusiç si o refeleksj : otó nowe fortuny w naszym kraju to przecie szanse dla rozwoju rodzimej gospodarki, ale opinie o nowobogackich sà tak negatywne, e niezb dne staje si wykorzystanie doêwiadczeƒ public relations tamtego czasu. Gwa towny rozwój prasy pozwala szybko rozpowszechniaç nowe idee i opinie. W ten sposób szefowie wielkich korporacji musieli zaczàç odpieraç publiczne zarzuty. Poczàtkowym odzewem na potrzeb informacji ze strony spo eczeƒstwa sta a si reklama instytucjonalna (Institutional Advertising) 10. Odpowiedzialni za nià byli radcowie prawni i doradcy firm. Korzystano z us ug specjalistów od reklamy, przekupywano dziennikarzy, zatrudniano agentów prasowych do pisania dworskich, pozytywnych artyku ów. Gdy okaza o si, e nie zmienia to opinii i nie rozwiàzuje problemów, si gni to do racjonalnego rozwiàzania, do kszta towania opinii publicznej, opartego na szczeroêci i uczciwoêci. RACJONALNA KONCEPCJA PR Rozdzia I. Public relations w kszta towaniu wizerunku To na tym gruncie pojawi a si racjonalna i skuteczna koncepcja PR, zak adajàca i sposobem, w jaki firma mo e przeciwstawiç si zarzutom krytyków, jest przedstawianie swojego punktu widzenia w sposób szczery, dok adny, uczciwy, ale i zdecydowany. Zamiast ulegania, powinno si dà yç do zdobycia zaufania i reputacji w spo eczeƒstwie. Dotyczy to ka dej instytucji, firmy czy organizacji. W szeregu przypadków wymaga to poszukiwania obustronnych kompromisów, w innych natomiast przyznania, e firma ma zapewniony byt, e jest w porzàdku. Wynaj ty w 1906 r. przez przemys w gla kamiennego, Ivy Lee wy o y swoje przekonania wydawcom gazet w formie Deklaracji Zasad (Declaration of Principles) 11 : Nie jest to tajne biuro prasowe. Ca a nasza dzia alnoêç b dzie prowadzona w sposób otwarty. Naszym celem jest dostarczanie wiadomoêci. Nie jest to agencja reklamowa. JeÊli sàdzicie, e nasz materia nadaje si do dzia u og oszeƒ, nie wykorzystujcie go. Nasz materia jest dok adny. Dalsze szczegó y na jakikolwiek temat przez nas podj ty zostanà dostarczone jak najszybciej, b dziemy pomagaç wydawcom przy weryfikacji ka dego faktu ( ). Mówiàc w skrócie, naszym celem jest szczere i otwarte dostarczanie prasie i spo eczeƒstwu Stanów Zjednoczonych, w imieniu instytucji gospodarczych i publicznych, aktualnych i szczegó owych informacji na wartoêciowe i interesujàce tematy 12 W 1914 r. Ivy ego Lee zaanga owa John D. Rockefeller jun., reprezentujàcy jednà z najbogatszych rodzin amerykaƒskich. Lee zaczà ukazywaç ich w typowych sytuacjach z ycia, aby przedstawiaç Rockefellerów w sposób sympatyczny, 4

18 1.1. Poczàtki public relations mo liwy do zaakceptowania przez ka dego. Wiele lat póêniej rodzina ta sta a si s awna z filantropi. Co wi cej, dzisiejsi miliarderzy, tacy jak Bill Gates, Warren Buffet czy Ted Turner, starajà si naêladowaç hojnoêç Rockefellerów. Ivy Lee, który wprowadzi otwartoêç i szczeroêç do public relations, w du ym stopniu przekszta ci t dziedzin w profesjonalnà dyscyplin, której zadaniem jest zdobywanie zaufania dzi ki komunikowaniu nacechowanemu otwartoêcià i prawdà 13. Obecnie PR jest stosowane na ca ym Êwiecie, i tak, dla przyk adu 14 : Public Relations Society of America, powsta e w 1947 r., liczy 18,5 tysiàca cz onków ta liczba stale roênie w 107 oddzia ach krajowych; Public Relations Student Society of America, powsta e w 1968 r. w celu u atwiania kontaktów pomi dzy studentami zainteresowanymi PR a specjalistami w tej dziedzinie, liczy 5 tysi cy cz onków studentów w 180 college ach i uniwersytetach; ponad 5400 firm amerykaƒskich ma dzia y public relations; w Stanach Zjednoczonych dzia a ponad 6000 agencji PR, obroty niektórych si gajà nawet setek milionów dolarów rocznie; ponad 500 stowarzyszeƒ zawodowych ma dzia y public relations; czo owi dyrektorzy zajmujàcy si komunikacjà w najwi kszych firmach i agencjach pobierajà szeêciocyfrowe pensje. Obszar nowoczesnych oddzia ywaƒ czy zastosowaƒ PR jest bardzo szeroki. Sà to: stosunki z mediami, komunikacja wewnàtrz organizacji, doradztwo, badania, kontakty ze spo ecznoêciami lokalnymi, audiowizualne komunikowanie, wyk ady, ale tak e (patrzàc pod innym kàtem) nowe specjalnoêci na uczelniach i atrakcyjny zawód 15. W krajach wysoko rozwini tych firmy (ale równie politycy i urz dnicy wysokiej rangi) od kilkudziesi ciu lat przywiàzujà ogromnà wag do w asnej reputacji. Wi ksze zatrudniajà specjalistów lub agencje public relations, wychodzàc z za o enia, e poniesione nak ady wczeêniej czy póêniej zwrócà si z nadwy kà 16. Inne najwa niejsze wspó czeênie mo liwoêci, jakie stwarza PR, to: organizowanie kampanii informacyjno-promocyjnych, których celem mo e byç wyjaênienie kontrowersyjnego zdarzenia w ich dzia alnoêci w reakcji na sytuacje kryzysowe np. katastrofy lotniczej, zatrucia Êrodowiska, obni enia obrotów, spadku notowaƒ spo ecznych (dla linii lotniczej, firm przemys owych, banków czy sieci sklepów, ale równie tzw. osób publicznych); inicjowanie akcji wyjaêniajàcych i pozytywnie ukierunkowujàcych spo eczeƒstwo gdy np. instytucja rzàdowa (ministerstwo, departament) wprowadza nowe regulacje prawne, bank centralny dokonuje denominacji, a Ministerstwo Przekszta ceƒ W asnoêciowych oferuje Êwiadectwa udzia owe NFI; propagowanie dokonaƒ (dorobku, mo liwoêci oddzia ywaƒ, repertuaru, zasobów archiwalnych itp.) w przypadku instytucji starajàcych si o dotacje, uniwersytetów, teatrów, filharmonii czy bibliotek 17, ale równie w odniesieniu do partii politycznych czy osób zaufania spo ecznego. 5

19 W sektorze publicznym na Êwiecie rozwija si nowa dziedzina e-pr, której si wszyscy dopiero uczà i dotyczy to nie tylko Polski. Problem ten bli ej mo na poznaç np. na tle doêwiadczeƒ rozwiàzania internetowego biura prasowego Rzàdu Szwedzkiego (http://www.sweden.gov.se), które pracuje na rzecz wszystkich ministerstw i spe nia wi kszoêç wymagaƒ stawianych internetowym rozwiàzaniom biur prasowych. Podobnie edukujàce sà skandynawskie rozwiàzania biur zatrudnienia, zamieszczajàcych w Internecie informacje o ofertach pracy i inne dane (http://www.aetat.no) Wizerunek publiczny SUBIEKTYWNY OBRAZ Rozdzia I. Public relations w kszta towaniu wizerunku Firm czy instytucj najbardziej interesuje oddzia ywanie masowe, które ma na celu utrzymanie swoistej àcznoêci (komunikacji) z okreêlonà zbiorowoêcià. Korzystny wizerunek i wyrazista, rozpoznawalna to samoêç potrzebne sà wi c nie tylko po to, aby Êrodowiska zewn trzne (klienci, petenci) i wewn trzne (pracownicy) wiedzia y o firmie/instytucji to, co ona sama chce im przekazaç, lecz tak e po to, aby mia y o niej dobre zdanie i dzi ki temu by o jej atwiej funkcjonowaç na rynku. Wizerunek (image) wyobra enie firmy czy instytucji, jak równie produktu, us ugi, osoby, kraju itp. jest obrazem subiektywnym, zestawem wra eƒ, które wcale nie muszà si pokrywaç z obiektywnà ocenà rzeczywistoêci. Powstaje w odpowiedzi na bodêce przekazywane klientom przez organizacj (lub danà osob ). Kreowanie wyobra enia o organizacji rozpoczyna si na przyk ad od zdarzenia pozornie nieistotnego, tj. od us yszenia g osu po uzyskaniu po àczenia telefonicznego 19. Podstawowy szkic wizerunku tworzà wi c ci pracownicy, którzy majà pierwszy kontakt z interesantem/obywatelem. Wizerunek to nic innego jak odbicie (niczym w lustrze) osobowoêci 20. W rozpatrywanym przypadku chodzi o osobowoêç organizacji, która znajduje swoje odzwierciedlenie w zachowaniach pracowników 21. Dobry wizerunek powstanie, gdy za atwienie sprawy b dzie: konkretne, kompetentne, wyczerpujàce i zarazem bardzo grzeczne (kulturalne). Trwa y presti buduje bowiem, zgodnie ze znanym w psychologii zjawiskiem, pierwsze doêwiadczenie klienta lub petenta. Potrafi ono g boko zapaêç w podêwiadomoêç interesanta, aby w konsekwencji zawa yç na dalszych relacjach i kontaktach. Nikt ze wspó czesnych w aêcicieli wielkich koncernów czy najpowa niejszych polityków nie lekcewa y ju tych na pozór b ahych wydarzeƒ. Taki sposób funkcjonowania staje si coraz bardziej popularny wêród kadry zarzàdzajàcej 22. 6

20 Mo na mówiç o ca ej grupie tzw. czynników niewizualnych, które w wi kszym lub mniejszym stopniu oddzia ujà na wizerunek firmy czy instytucji. Nale à do nich g ównie: kontakty osobiste, kontakty poêrednie za pomocà s ów i obrazów, bezpoêrednio odbierane lub zas yszane opinie, zachowanie si i maniery personelu, sukcesy i niepowodzenia. To jednak nie wszystko. O tym, czy wizerunek b dzie pozytywny, negatywny czy nijaki oprócz niewizualnych decydujà równie wizualne czynniki komunikowania si z otoczeniem i pracownikami. Nale à do nich elementy bezpoêrednio i poêrednio stanowiàce wizytówk instytucji. Okazuje si, e dla klientów istotne mogà byç wszelkie detale s u àce identyfikacji, jak 23 : nazwa, graficzne przedstawienie nazwy, emblemat lub symbol, barwy firmowe/organizacyjne, typowy wyglàd personelu, charakterystyczna architektura i wystrój nieruchomoêci (biur, korytarzy, sal recepcyjnych, wyk adowych itp.) oraz ruchomoêci (pojazdów, mebli, wyposa- enia itp.), oznakowania (zewn trzne i wewn trzne), druki (papier firmowy, koperty, wizytówki, instrukcje obs ugi, ulotki, rachunki itp.), materia y audiowizualne. Wszystkie wymienione elementy, wyró niajàce firm czy instytucj, ale równie filozofia, historia i lokalna kultura, sk adajà si na to samoêç organizacji (por. S. Black, Public relations, Warszawa 1998, s. 96). Ta natomiast wp ywa na jej wizerunek. Wizerunek i to samoêç organizacji tworzà razem jej reputacj. WIZERUNEK A TO SAMOÂå 1.2. Wizerunek publiczny Z socjotechnicznego punktu widzenia organizacja posiadajàca spójnà to samoêç wydaje si o wiele silniejsza ni pozbawiona jej widocznych oznak. Poj cie to samoêci oznacza, w jaki sposób organizacja jest Êwiadoma w asnej pozycji, jak siebie identyfikuje i wyró nia z otoczenia. W ten sposób ustalony symbol, liternictwo i znak stanowià o to samoêci organizacji. To samoêç firmy czy instytucji pozwala na rozpowszechnianie wizerunku zarówno wêród ogó u spo eczeƒstwa, jak i wybranych grup, dzi ki prezentowaniu swojego charakteru w formie wizualnej wewnàtrz i na zewnàtrz organizacji 24. Innymi s owy, wizerunek firmy (image) jest tym, co ludzie o niej myêlà, to samoêç wizualna zaê (identity) za pomocà czego jà identyfikujà. Sà wi c od siebie zale ne (por. rysunek 1.1). 7

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p Rozdzia III

Spis treêci. Wst p Rozdzia III Spis treêci Wst p................................................... 7 Rozdzia I Samorzàd terytorialny poj cie, istota i podstawy prawne....... 9 1. Poj cie i istota samorzàdu terytorialnego..................

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Anna Dyląg

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020. Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SubregionalnyProgram Rozwoju do roku 2020 Anna Mlost Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWM SPR wprowadzenie Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020: Jest instrumentem służącym wdrożeniu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

V Kongres Obywatelski

V Kongres Obywatelski V Kongres Obywatelski Sesja: Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty. V Kongres Obywatelski Efekty i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego Cezary Trutkowski Znaczenie wyborów samorządowych 68% Średnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE

CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Ogólny opis zawartości informacji dotyczących kierunków kształcenia. CZEŚĆ I I. TECHNIKUM - PODSTAWOWE INFORMACJE Technikum jest średnią szkołą zawodową przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie:

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie: Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 28-200 Staszów tel./faks: 15 864 40 41 www.cripstaszow.fr.pl Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem Dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II Czas pracy 150 minut ARKUSZ II STYCZEŃ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: MARKETING POLITYCZNY 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo