KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ"

Transkrypt

1 1 Tematyka prac licencjackich na kierunku Zarządzanie KATADRA ZARZĄDZANIA KULTURĄ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĄ Dr hab. prof. nadzw. Janusz Szopa 1. Metody matematyczne w zarządzaniu kapitałem. 2. Zastosowanie teorii chaosu i zjawisk losowych do zarządzania przedsięwzięciem gospodarczym. 3. Zarządzanie stresem. ZAKŁAD ZARZĄDZANIA KF Dr Piotr Halemba 1. Ekonomiczne i społeczne aspekty działalności organizacji w obszarach sportu, turystyki, fizjoterapii i ochrony zdrowia. 2. Analiza i prognoza zagospodarowania turystycznego wybranych regionów turystycznych. 3. Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. 4. Nowoczesne systemy zarządzania w organizacjach. 5. Zarządzanie kapitałem ludzkim (firmą). 6. Organizacja i kierowanie w sporcie i turystyce. 7. Przedsięwzięcia komercyjne w sporcie i turystyce. 8. Alpinizm i himalaizm aspekty organizacyjne. 9. Struktury organizacyjne stowarzyszeń sportowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 10. Zarządzanie obiektami sportowymi z uwzględnieniem rynku osób niepełnosprawnych. 11. Zarządzanie organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce w zakresie sportu. 12. Rola menedżera w organizacjach sportowych, turystycznych i ochronie zdrowia. 13. Wsparcie sektora sportowego i turystycznego w Polsce (programy Unijne). 14. Produkty innowacyjne w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia. 15. Wolontariat i jego znaczenie na współczesnym rynku usług. 16. Analiza działalności biur podróży na wybranych przykładach. 17. Szanse i zagrożenia we współczesnym sporcie i turystyce (aspekty organizacyjne). Prof. dr hab. Kazimierz Górka 1. 1.Budowa i usprawnianie systemu zarządzania organizacją gospodarczą.

2 2 2. Restrukturyzacja organizacyjna i produkcyjna przedsiębiorstwa. 3. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym. 4. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. 5. Koszty pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach. 6. Przedsiębiorczość i innowacyjność oraz jej determinanty. 7. Czynniki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 8. Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. 9. Celowość, efektywność i źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych oraz proekologicznych. 10. Budowa strategii i programu rozwoju przedsiębiorstwa, gminy, powiatu, województwa. 11. Koszty ochrony środowiska naturalnego w gospodarce narodowej oraz w przedsiębiorstwie. 12. Budowa programu ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami na szczeblu przedsiębiorstwa oraz samorządu terytorialnego. 13. Rola klastrów oraz stref ekonomicznych w zarządzaniu rozwojem regionu. 14. Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnego rozwoju społecznogospodarczego. 15. Zarządzanie budżetem samorządu terytorialnego. 16. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu i województwa. 17. Rozwój samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 18. Współpraca administracji rządowej i samorządowej z organizacjami społecznymi (NGO-s). 19. Celowość i opłacalność oraz zasady wykorzystania odnawialnych źródeł energii z punktu widzenia samorządu regionalnego. 20. Przyczyny, skutki oraz sposoby ograniczania gospodarki nieformalnej (szarej strefy. Dr Marek Szczerbowski 1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na przykładzie... realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne. 2. Formy prowadzenia działalności sportowo rekreacyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie działalności... Dr Kazimierz Mrozowicz 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w turystyce, sporcie, rekreacji i ratownictwie 2. Nauka o organizacji - organizacja i kierowanie w sektorze turystyki, sportu, rekreacji i ratownictwie 3. Zarządzanie marketingowe w sektorze turystyki, sportu i rekreacji 4. Zachowania organizacyjne

3 3 5. Psychologia zarządzania 6. Zarządzanie zespołami zadaniowymi 7. Zarządzanie organizacjami ratowniczymi - aspekty psychospołeczne i organizacyjne 8. Konsulting i szkolenia zawodowe 9. Komunikacja interpersonalna, negocjacje i perswazja 10. Turystyka górska i trekking - aspekty organizacyjne, psychologiczne i geograficzne 11. Wybrane aspekty zarządzania organizacjami sektora sportowego i turystycznego 12. Zarządzanie przedsiębiorstwami hotelarskimi 13. Zarządzanie bezpieczeństwem w sporcie i turystyce Dr Wojciech Wąsowicz 1. Zarządzanie czasem wolnym dzieci i młodzieży, dorosłych. 2. Zarządzanie kadrą turystyczną, sportową w czasie imprez turystycznych. 3. Organizacja imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 4. Przedsiębiorczość jako współczesny gwarant sukcesu managerskiego. 5. Działania marketingowe przedsiębiorstw turystycznych i sportowo-rekreacyjnych (marketing mix). 6. Zarządzanie ryzykiem - ubezpieczenia turystyczne i rekreacyjne. ZAKŁAD ZARZĄDZANIA TURYSTYKĄ Dr Joanna Kantyka 1. Działalność marketingowa organizacji funkcjonujących w sektorze turystycznym, sportowym, rekreacyjnym, zdrowia. 2. Przygotowanie planu marketingowego dla organizacji funkcjonujących w sektorze turystycznym, sportowym, rekreacyjnym, zdrowia. 3. Kształtowanie marketingu mix dla regionów turystycznych, sportowych. 4. Projektowanie kampanii promocyjnych dla organizacji funkcjonujących w sektorze turystycznym, sportowym, rekreacyjnym, zdrowia. 5. Kreowanie produktu w organizacjach funkcjonujących w sektorze turystycznym, sportowym, rekreacyjnym, zdrowia. 6. Badania marketingowe w organizacjach funkcjonujących w sektorze turystycznym, sportowym, rekreacyjnym, zdrowia. 7. Segmentacja rynku turystycznego, sportowego, rekreacyjnego, zdrowia. 8. Badanie innowacyjności w turystyce i sporcie (SPA, wellness itd.).

4 4 Dr inż. Stefan Nowak 1. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. 2. Rozwój infrastruktury turystycznej. 3. Problemy jakości w zarządzaniu. 4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dr Luis Ochoa Siguencia 1. Nowoczesne zarządzanie organizacjami turystycznymi, sportowym i rekreacyjnymi przez Internet. 2. Technologia cloud computing/ na przykładzie firmy X. 3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, dostępnych we współczesnych organizacjach (przedsiębiorstwach) na potrzeby wspomaganych procesów biznesowych. 4. Tworzenie projektów badań marketingowych na przykładzie firmy X. 5. Wykorzystanie badań w tworzeniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa, na przykładzie firmy X. 6. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach: krajowym i międzynarodowym. 7. Badanie poziomu wykorzystania mediów socjalnych w procesach marketingowych. 8. Marketingowe strategie rozwoju wybranych Przedsiębiorstw. 9. Kreowanie wizerunku firmy / marki. Dr Krzysztof Cieślikowski 1. Turystyka biznesowa jako produkt regionów w Polsce. 2. Zarządzanie obiektami spotkań. 3. Przemysł spotkań. 4. Marketing na rynkach instytucjonalnych. 5. Marketing usług. 6. Marketing destynacji. Dr Agnieszka Pasternak 1. Sport i turystyka w programach strategicznych jednostek samorządu terytorialnego woj.. 2. Uwarunkowania prawne podejmowania i wykonywania usług sportowych, turystycznych.. 3. Inwestycje sportowe i turystyczne w Unii Europejskiej. 4. Działalność Polskiej Organizacji Turystycznej w latach. 5. Działalność samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju sportu, turystyki.

5 5 6. Działalność samorządu powiatowego na rzecz rozwoju sportu, turystyki. 7. Działalność samorządu wojewódzkiego na rzecz rozwoju sportu i turystyki. 8. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa organizatorów turystyki. 9. Uwarunkowania prawno organizacyjne rozwoju turystyki kwalifikowanej. 10. Problemy sportu, turystyki i rekreacji w pracach Sejmu i Senatu. ZESPÓŁ PRAWA Dr Andrzej Cichy 1. Prawne i organizacyjne aspekty zarządzania w zakresie prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych i prywatnych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów, a w szczególności: 2. Zarządzanie w kulturze fizycznej: sporcie, wychowaniu fizycznym i rehabilitacji ruchowej oraz w turystyce i rekreacji prawne i organizacyjne aspekty, 3. Patologie zarządzania w kulturze fizycznej: sporcie, wychowaniu fizycznym i rehabilitacji ruchowej oraz w turystyce i rekreacji (kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty), 4. Prawne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa zarządzania w kulturze fizycznej: sporcie, wychowaniu fizycznym i rehabilitacji ruchowej oraz w turystyce i rekreacji, 5. Prawo oświatowe - zarządzanie systemem oświaty i poszczególnymi jego elementami. Dr Grzegorz Mikrut 1. Otoczenie prawne zarządzania w obszarze kultury fizycznej. 2. Administracja państwowa w obszarze kultury fizycznej. 3. Kadry kultury fizycznej (prawna reglamentacja). 4. Organizacja podmiotów sportowych (struktura organizacyjno-prawna). 5. Organizacja podmiotów turystycznych (struktura organizacyjno-prawna). 6. Działalność lecznicza w kulturze fizycznej (otoczenie prawne). 7. Działalność oświatowa w kulturze fizycznej (prawna reglamentacja). 8. Wypadki osób w kulturze fizycznej. 9. Ubezpieczenia w kulturze fizycznej. 10. Imprezy sportowe w tym rekreacyjne (otoczenie prawne). 11. Klauzule niedozwolone w turystyce. 12. Wycieczki i imprezy fakultatywne w trakcji imprezy turystycznej (otoczenie prawne). 13. Rzecznik ochrony praw konsumenta (jego działalność w obszarze kultury fizycznej). 14. Sprzęt sportowy w tym rekreacyjny/turystyczny (prawna reglamentacja). 15. Wyprawy partnerskie a usługi turystyczne (skutki prawne).

6 6 16. Prawo ochrony środowiska a kultura fizyczna. 17. Zarządzanie sportowymi imprezami kolarskimi. 18. Organizacja turystyki rowerowej. ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA Dr n. med. Henryk Szczerba 1. Organizacja niesienia pomocy w warunkach ekstremalnych, m. in. klęsk żywiołowych, ekologicznych, katastrof, awarii przemysłowych oraz wojny. 2. Współdziałanie interdyscyplinarne i określenie miejsca oraz zakresu pomocy medycznej na poszczególnych etapach akcji ratunkowej. 3. Organizacja i przygotowanie zabezpieczenia medycznego w przypadku organizacji zawodów sportowych. 4. Upadki z dużych wysokości-pierwsza pomoc, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, organizacja akcji ratunkowej. 5. Zasady organizacji i prowadzenia oraz etyczne aspekty akcji ratunkowej. 6. Uruchomienie łańcucha przeżycia w przypadku zarządzania imprezami sportowymi. 7. Organizacja i zarządzanie pierwszą pomocą medyczną imprez sportowych w aspekcie prawnym. Dr hab. prof. nadzw. Ryszard Plinta 1. Organizacja i zarządzanie organizacjami zajmującymi się sportem niepełnosprawnych. 2. Organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. KATEDRA ZARZĄDZANIA ZAKŁAD ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Dr hab. prof. nadzw. Brygida Grzeganek-Więcek 1. Kształtowanie relacji między partnerami biznesowymi w dowolnie wybranej firmie świadczącej usługi sportowe lub turystyczne. 2. Tworzenie ładu organizacyjnego w dowolnie wybranej firmie. 3. Planowanie jakości jako przejaw odpowiedzialnego zarządzania 4. Odpowiedzialne zarządzanie w dowolnie wybranym przedsiębiorstwie. 5. Proszę opisać - Proces kształtowania kluczowych kompetencji.

7 7 6. Koncepcja wzrostu efektywności zarządzania w organizacjach turystycznych lub sportowych. 7. Zarządzanie zmianą w organizacjach sportowych lub turystycznych. 8. Projektowanie efektywnych struktur organizacyjnych w organizacjach sportowych lub turystycznych. 9. Proszę zaprojektować zadania, które powinni realizować menedżerowie we współczesnej organizacji sportowej lub turystycznej. 10. Zastosowanie techniki zarządzania przez cele w dowolnie obranej firmie 11. Projektowanie współczesnych technik zarządzania dla dowolnie obranej firmy. 12. Projektowanie sprawnego systemu konwersji dla dowolnie obranej organizacji. 13. Projektowanie koncepcji restrukturyzacji poprawiającej efektywność działania dowolnej organizacji. 14. Analiza kapitału intelektualnego w organizacjach sportowych lub turystycznych. Prof. dr hab. Stanisław Dolata 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (sportowego lub turystycznego). 2. Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa (sportowego lub turystycznego) 3. Biznesplany dla przedsięwzięcia inwestycyjnego przedsiębiorstwa (sportowego lub turystycznego). 4. Finansowanie działalności (sportowej lub turystycznej) przez jednostki samorządu terytorialnego w latach na przykładzie gminy/powiatu/województwa/.. 5. Inwestycje w zakresie turystyki w latach na przykładzie gminy/powiatu/ województwa/.. 6. Finansowanie działalności sportowej przez organizacje pożytku publicznego. 7. Finansowanie turystki przez organizacje pożytku publicznego. 8. Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ (na podstawie przedsiębiorstwa sportowego lub turystycznego). 9. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie (na podstawie przedsiębiorstwa sportowego lub turystycznego). 10. Wykorzystanie ulg w podatku dochodowym na finansowanie rozwoju sportu wśród młodzieży (na podstawie przedsiębiorstwa sportowego). 11. Wpływ podatku dochodowego i ulg podatkowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw(na podstawie przedsiębiorstwa sportowego lub turystycznego). 12. Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy kraju, regionu czy miasta. 13. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (sportowych lub turystycznych i rekreacyjnych). 14. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw(na podstawie przedsiębiorstwa sportowego lub turystycznego).

8 8 15. Rachunkowość małych firm (na podstawie przedsiębiorstwa sportowego lub turystycznego). Prof. dr hab. Eugeniusz Sitek 1. Zarządzanie działalnością organizacji turystycznych i sportowych. 2. Zarządzani działalnością marketingową organizacji sportowych i turystycznych. 3. Zarządzanie finansami organizacji turystycznej lub sportowej. 4. Procesy inwestycyjne w działalności turystycznej, rekreacyjnej i sportowej. 5. Działalność jednostek samorządu terytorialnego (gmin) w zakresie turystyki, sportu i rekreacji. 6. Realizacja projektów unijnych w działalności turystycznej, sportowej i rekreacyjnej oraz ich finansowanie. ZAKŁAD METOD MATEMATYCZNYCH W ZARZĄDZANIU Prof. dr hab. Romuald Szopa 1. Metody matematyczne i statystyczne w zarządzaniu. 2. Zarządzanie w sporcie i turystyce. Dr Adam Cichosz 1. Stan przygotowań RP do zwalczania (przeciwdziałania) przejawów terroryzmu na przykładzie gminy, powiatu w miejscu stałego pobytu. 2. Bezpieczeństwo na trasach maratonów (biegowych, rowerowych) oraz w obrębie masowych przedsięwzięć sportowych i turystycznych. 3. Zagrożenia dopingiem na przykładzie wybranej dyscypliny sportu. Zagrożenia powodowane zjawiskami narkomanii, lekomanii, alkoholizmu oraz innymi przejawami patologii społecznej. Sposoby przeciwdziałania. 4. Tworzenie warunków bezpiecznej egzystencji i realizacji ambicji oraz zawodowych aspiracji osób niepełnosprawnych (określony teren badawczy). 5. Bezpieczeństwo towarzyszące racjonalnemu wykorzystaniu obiektu sportowego (np. Orlika ). Dr Agnieszka Ulfik 1. Zadania samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo) i ich finansowanie. 2. Zastosowanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu. 3. Zrównoważony rozwój regionalny. 4. Zarządzanie w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym.

9 9 5. Fundusze unijne. Dr Damian Herman 1. Technologie cyfrowe w przedsięwzięciach biznesowych. 2. E-biznes w firmach turystycznych. 3. Wykorzytanie systemów informatycznych w turystyce i sporcie. 4. Wykorzystanie aplikacji mobilnych do monitorowania zachowań. Dr Andrzej Hadzik 1. Zarządzanie w turystyce sportowej. 2. Zarządzanie w turystyce zdrowotnej. Dr Arkadiusz Stanula 1. Zarządzanie instytucjami realizującymi zadania w zakresie sportu i rekreacji na rzecz lokalnego społeczeństwa (struktura zatrudnienia i podział obowiązków, nakłady finansowe na organizację sportu i rekreacji). 2. Organizacja sportu masowego przez jednostki samorządu terytorialnego (zasady planowania i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym masowych, bezpieczeństwo podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, sposoby pozyskiwania funduszy na organizację imprez). 3. Zarządzanie informacją w sporcie (przetwarzanie informacji w celu optymalizacji dochodów z wynajmów obiektów sportowych). 4. Zarządzanie i administracja obiektami sportowymi (stadion piłkarski, hala sportowa, pływalnia kryta i odkryta, sztuczne lodowisko, skatepark, miasteczko ruchu drogowego itp.). 5. Racjonalizacja kosztów w zarządzaniu obiektami sportowymi. 6. Bezpieczeństwo na obszarach wodnych (analiza przyczyn i okoliczności wypadków utonięć, organizacja ratownictwa wodnego w Polsce i na świecie, szkolenie ratowników wodnych). Dr Adam Kubaszczyk 1. Struktura organizacyjna klubów sportowych. 2. Możliwości promocyjne i sposoby pozyskiwania środków na działalność klubów sportowych. 3. Rola i funkcja menadżera sportowego.

10 10 Dr Joanna Daniluk 1. Organizacje a płeć pozycja kobiet w organizacjach sportowych i turystycznych. 2. Praca zawodowa kobiet w organizacjach sportowych i turystycznych. Dr Tomasz Dubrawski 1. Zadania własne i zlecone organów samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej. 2. Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa w turystyce i sporcie. 3. Podział kompetencji między organami administracji samorządowej i rządowej w zarządzaniu obiektami sportowymi.

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI

OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009 OPIS OFERTY SEMINARYJNEJ: SEMINARIA DYPLOMOWE 2008-2009. Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Imię i nazwisko: dr ADAM BASZYŃSKI Systemy motywowania do pracy w organizacjach gospodarczych Oceny pracownicze w gospodarowaniu zasobem pracy Katedra: Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową Motywacja,

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. Wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 Wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej

24 września 2012 INAUGURACJA. Akademia Muzyczna w Katowicach. ul. Zacisze 3. wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarczej PROGRAM II EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 24-27 WRZEŚNIA 2012 24 września 2012 INAUGURACJA Akademia Muzyczna w Katowicach ul. Zacisze 3 Godz. 10.00 Godz. 12.00 wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015. Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Strategia Rozwoju Gminy Nowa Ruda do roku 2015 Nowa Ruda, grudzień 2007 r. Struktura budowy: SFERA X. Priorytet X.1. Działanie SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA SPOŁECZNA 1. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Zarządzanie Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie Katedra

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. zdnia 13 listopada 2014 roku RADA POWIATU Rodomszcza ńskiqo UCHWAŁA NR LIII/370/2014 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO zdnia 13 listopada 2014 roku w prai ic przyj ęcia Strategii Rozwoju Powiatu Radomszcza ńskiego 2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo