Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie"

Transkrypt

1 Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy, do sk³adania podañ o przyjêcie na sta. Sta bêdzie mo na odbyæ w okresie 9 miesiêcy w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie. Czêsto taka praktyka zawodowa jest istotnym elementem w dalszej drodze zawodowej. Sta e zawodowe bywaj¹ czêsto pierwszym kontaktem z prac¹ zawodow¹, mo liwoœci¹ zdobycia cennych doœwiadczeñ zawodowych na wiele lat, bez których trudno szukaæ pracy. Podania nale y sk³adaæ w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie. Sekretarz Gminy Adam Wajda Uroczystego otwarcia Eko wystawy dokonali: senator Adam Graczyñski, wicemarsza³ek województwa opolskiego Ryszard Gala, starosta kêdzierzyñsko-kozielski Józef Gisman, starosta raciborski Henryk Siedlaczek oraz Wójt Gminy Andrzej Wawrzynek czytaj na stronie 10 Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Plan uroczystoœci: Uroczysta Msza œw Apel poleg³ych przy pomniku Rozpoczêcie stra ackich zawodów gminnych. Festyn stra acki Zakoñczenie zawodów. Og³oszenie wyników Zabawa taneczna w Domu Parafialnym - ci¹g dalszy festynu Urz¹d Gminy - Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych Pietrowice Wielkie, LKS Pietrowice Wielkie, LKS Cyprzanów, LKS Paw³ów serdecznie zapraszaj¹ uczniów szkó³ podstawowych (rocznik ) i gimnazjum (rocznik ) z terenu ca³ej naszej gminy do wziêcia udzia³u w Turnieju Pi³ki No nej Trampkarzy tzw. 6, który odbêdzie siê dnia 4 lipca 2004 r. na stadionie sportowym w Pietrowicach Wielkich. Zg³oszenia nale y dokonaæ u swoich so³tysów z podaniem: - nazwy dru yny - wykazu imiennego zawodników Termin zg³oszenia up³ywa dnia r. Dla zwyciêzców i uczestników turnieju przewidziane s¹ nagrody oraz poczêstunek. G³os Gminy czerwiec

2 Ekologia w przedszkolu W dniu r. w Przedszkolu Pietrowice Wlk, odby³ siê I Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej dla przedszkolaków. Przyjecha³o szeœæ trzyosobowych zespo³ów, których cz³onkowie zaœpiewali piosenki, recytowali wiersze o tematyce ekologicznej. Drug¹ czeœæ stanowi³y zadania konkursowe opracowane przez Doradcê Metodycznego wychowania przedszkolnego mgr Lidiê Lisowsk¹. Dzieci wspaniale radzi³y sobie z odgadniêciem zagadek, rebusów. Prawid³owo rozwi¹zywa³y krzy ówkê, jak równie odczyta³y has³o Ekologia. Doskonale posegregowa³y do odpowiednich pojemników œmieci oraz wybra³y obrazki przedstawiaj¹ce sytuacje korzystne dla œrodowiska. Za ka de dobrze rozwi¹zane zdanie grupa otrzymywa³a w formie punktacji nasionka fasoli, których przybywa³o po ka dej konkurencji. Uczestnicz¹ce grupy dzieci zabra³y ze sob¹ nie tylko nagrodê, dyplomy czy s³odycze, ale równie swoje uzbierane punkty, które zapewne wysiane zosta³y w swoich przedszkolnych k¹cikach przyrody. Dzieci stwierdzi³y, e konkurs okaza³ siê bardzo prosty i wszystkie konkurencje by³y ³atwe. Nagrody, dyplomy wrêczyli zaproszeni goœcie: Wizytator mgr M. Szymanowska, Inspektor Oœwiaty C. Pawlasek, Wójt Gminy A. Wawrzynek oraz Przewodnicz¹cy Komisji Ekologii L. Mludek. Konkurencje w formie zagadek, rebusów, krzy ówek mobilizuj¹ dzieci do pokonywania trudnoœci, budz¹ wiarê we w³asne mo liwoœci, daj¹ ogromne zadowolenie i dobr¹ zabawê. W obecnych czasach czêsto mówi siê o kryzysie, zagro eniach ekologicznych jako skutku dzia- ³alnoœci cz³owieka w przyrodzie. Dlatego nale- y d¹ yæ do powstrzymywania dalszej dewastacji przyrody, do ochrony istniej¹cych zasobów i ochrony œrodowiska naturalnego. Wa n¹ rolê w tym procesie odgrywa edukacja ekologiczna spo³eczeñstwa zapocz¹tkowana ju w przedszkolu. Lidia Lisowska Kronika policyjna W nocy z 13 na 14 maja dokonano kradzie- y narzêdzi z serwisu opon w Pietrowicach Wielkich W nocy z 18 na 19 maja mia³a miejsce kradzie z w³amaniem do sklepu wielobran owego przy ul. 1-go Maja w Pietrowicach Wielkich. W dniu 18 maja w Krowiarkach dosz³o do podpalenia stogu s³omy przez nieznanych sprawców. Wielki mecz w erdzinach W piêkn¹, s³oneczn¹ niedzielê 30 maja na boisku w erdzinach odby³ siê towarzyski mecz pi³ki no nej rozegrany pomiêdzy Kawalerami a onatymi mieszkañcami erdzin. Inicjatorem tego spotkania by³a Ochotnicza Stra Po arna. Mecze takie organizowane s¹ ju od dobrych paru lat. W tym roku jak zawsze nie zawiedli zawodnicy obu dru yn. Jak na nasz¹ ma³¹ wioskê chêtnych do grania by³o wiêcej ni przewiduje regulamin. Ka dy jednak móg³ spróbowaæ swoich si³, poniewa by³a dowolna liczba zmian. Mia³y byæ 2 po³owy po 30 minut. Jednak pierw- Kawalerowie Dzieñ Matki Niedawno, bo 26 maja obchodziliœmy piêkne œwiêto Dzieñ Matki - sk³adaliœmy yczenia, wrêczali kwiaty albo zapalali znicze i sk³adali kwiaty na grobie matki. Matka, która ka - demu z nas da³a ycie, nauczy³a mi³oœci i szacunku dla drugiego cz³owieka, obdarowywa³a nas mi³oœci¹ od ko³yski a po doros³e ycie. Ile nieprzespanych nocy i ³ez sp³ynê³o po jej policzkach kiedy dziecko zachorowa³o, gdy coœ mu dolega³o i p³aka³o - ten sekret zna tylko kochaj¹ca matka do której serca zawsze mo na siê przytuliæ, zwierzyæ i poradziæ. Matka zawsze nas zrozumie, pocieszy i pomo e. Jak przykre i bolesne dla matki jest zachowanie dzieci, kiedy po zdobyciu wykszta³cenia i uzyskania pe³noletnoœci wstydz¹ siê za swoich mo e ju trochê postarza³ych i mniej wykszta³conych rodziców. Sytuacje takie s¹ nie- Zgodnie z obowi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniem MGPiPS z dnia 23. paÿdziernika 2003r., Dz. U ) Art.7 1. W³aœciciel, zarz¹dca lub u ytkownik miejsc (nieruchomoœci) w których by³ lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawieraj¹ce azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawieraj¹cych azbest, poprzez sporz¹dzenie spisu z natury. 2. Inwentaryzacjê przeprowadza siê w terminie 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ycie rozporz¹dzenia. ( r.) 3. Wynik inwentaryzacji ujmuje siê w informacji, wed³ug wzoru zawartego poni ej lub dostêpnego w Urzêdzie Gminy pok. Nr 3 4. Informacjê, o której mowa ust. 3, w³aœciciel, zarz¹dca oraz u ytkownik sporz¹dza w dwóch onaci sza po³owa trwa³a 25 min., gdy u niektórych by³o widaæ ogromne zmêczenie. Po 20 minutowej przerwie zaczê³a siê druga po³owa, która trwa³a prawie 50 min, gdy wszyscy zawodnicy byli ju tak dobrze rozgrzani (sportowo), e nie chcieli szybkiego koñca meczu. Mecz zakoñczy³ siê wynikiem:.., ale to nie jest wa ne. Wa ne natomiast jest to, e spo³ecznoœæ erdzin, która tak e nie zawiod³a, mog³a spotkaæ siê razem w majowe popo³udnie i poœmiaæ siê z zabawnej gry obu dru yn. Darek Herud zmiernie przykre i smutne, dlatego, e osoba najbli sza sercu - matka za to co da³a nam w naszej m³odoœci odbiera tak gorzk¹ zap³atê, kiedy dzieci s¹ powodem ³ez a i czasem dom staje siê za ma³y i trzeba rodziców oddaæ do Domu spokojnej staroœci. To tylko z nazwy jest dom spokojnej staroœci, to tam w³aœnie rozgrywaj¹ siê prawdziwe dramaty yciowe. To tam niejednokrotnie pêka z bólu, braku mi³oœci i wdziêcznoœci od swoich dzieci serce matki. Znieczulica serca i brak mi³oœci to straszna choroba na któr¹ jedynym lekarstwem jest w³aœnie odwzajemniona mi³oœæ. Powtórzê za wielkim kaznodziej¹ ksiêdzem Twardowskim Œpieszmy siê kochaæ ludzi bo tak szybko odchodz¹. Dlatego w stosunku do wszystkich ludzi a szczególnie do naszych najbli szych niech nie bêdzie to tylko obowi¹zek a uczucie wyp³ywaj¹ce z g³êbi serca, czego sobie i wszystkim czytelnikom G³osu Gminy serdecznie yczê. Jerzy Czeka³a Apel w sprawie azbestu egzemplarzach: - jeden egzemplarz przedk³ada w formie pisemnej: - osoby fizyczne niebêd¹ce przedsiêbiorcami przek³adaj¹ informacjê wójtowi gminy - przedsiêbiorcy przek³adaj¹ informacjê wojewodzie - drugi egzemplarz przechowuj¹ przez okres jednego roku, do czasu sporz¹dzenia nastêpnej informacji. 6. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia ka dego roku. Ustawa obowi¹zuje od dnia 14. listopada 2003r. Gotowe druki deklaracji mo na pobraæ w Urzêdzie Gminy. Jerzy Reichel 2 czerwiec 2004 G³os Gminy

3 Podziêkowanie Gminny Oœrodek Pomocy Spo- ³ecznej sk³ada serdeczne podziêkowania Panu Maciejowi Gogolewskiemu, który przyczyni³ siê do realizacji remontu w mieszkaniu naszego podopiecznego Gerarda Badurczyka w Samborowicach, w dniu 29 maja br. Podziêkowania kierujemy równie dla pani: Krystyny Mandrysz - CARITAS Krzanowice, panów: Piotra Bajaka, Micha³a Bajaka, Krystiana Paletty, którzy nieodp³atnie malowali i sprz¹tali w mieszkaniu i na podwórku ww., oraz Sylwii i Henrykowi Marcinkowi za udostêpnienie transportu. Kierownik GOPS Ewa Paletta Og³oszenie UWAGA! Zanim wyrzucisz, zadzwoñ! Jeœli pozbywasz siê starych mebli, masz niepotrzebne wersalki, kuchnie, lodówki, szafy, mebloœcianki, krzes³a lub fotele itp. lub sprawny sprzêt AGD, którego ju nie u ywasz- a chcia³byœ siê tego pozbyæ z korzyœci¹ dla tych, których nie staæ na zakup nowych rzeczy - bardzo prosimy ZADZWOÑ! Gwarantujemy odbiór z miejsca zamieszkania, nie musisz siê martwiæ o transport - przyjedziemy sami! Kontakt: Gminny Oœrodek Pomocy Spo- ³ecznej w Pietrowicach Wlk. tel w godz.: Kierownik GOPS Ewa Paletta UWAGA! Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej informuje, e wyp³ata œwiadczeñ rodzinnych w miesi¹cu lipcu odbêdzie siê w porz¹dku alfabetycznym, w nastêpuj¹cych terminach: TERMIN 1: 13 lipca 2004 r. nazwiska w kolejnoœci alfabetycznej: od A do J TERMIN 2: 14 lipca 2004 r. nazwiska w kolejnoœci alfabetycznej: od K do P TERMIN 3: 15 lipca 2004 r. nazwiska w kolejnoœci alfabetycznej: od R do Z Kierownik GOPS Ewa Paletta Informacje z sesji Rady Gminy W okresie od kwietnia do czerwca Rada Gminy Pietrowice Wielkie odby³a dwa posiedzenia i podjê³a nastêpuj¹ce uchwa³y dotycz¹ce m.in.: 1) finansowania zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej ul. Wyzwolenia w Pietrowicach Wielkich przy wspó³udziale œrodków z programu SAPARD, 2) finansowania zadania inwestycyjnego: Budowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami na odcinku od ul. Parkowa do drogi 416; ul Zawodzie od drogi 416 przy ul. Raciborskiej do przejœcia pod rz. Cyna i od przejœcia pod torami do ul. Fabrycznej w Pietrowicach Wielkich przy wspó³udziale œrodków z programu SAPARD, 3) powo³ania M³odzie owej Rady Gminy Pietrowice Wielkie (wybory odby³y siê 21 czerwca b.r.), 4) przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Pietrowicach Wielkich za 2003r., 5) pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z dzia³alnoœci Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w 2003r., 6) ustalenia najni szego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartoœci jednego punktu w z³otych stanowi¹cego podstawê ustalenia miesiêcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oœwiaty Gminy Pietrowice Wielkie oraz w Zak³adzie Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich, 7) przyst¹pienia do opracowania strategii rozwoju Gminy Pietrowice Wielkie, 8) zbycia nieruchomoœci gruntowej w Makowie nr dzia³ki 299/6, 9) zbycia nieruchomoœci gruntowej w Makowie nr dzia³ki 299/7, 10) zbycia nieruchomoœci gruntowej w Krowiarkach nr dzia³ki 17/2, 11) zbycia nieruchomoœci gruntowej w Krowiarkach nr dzia³ki 17/3, 12) przekazania œrodków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Pietrowicach Wielkich w likwidacji, 13) zmian w bud ecie gminy na rok 2004, 14) prognozy d³ugu Gminy Pietrowice Wielkie, 15) przyjêcia sprawozdania z wykonania bud etu gminy Pietrowice Wielkie za rok 2003 oraz udzielenia Wójtowi absolutorium z tego tytu³u, 16) zaci¹gniêcia po yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazw¹ Modernizacja kot³owni i instalacji co w Przedszkolu w Pietrowicach Wielkich wraz z termomodrnizacj¹, 17) przeznaczenia maj¹tku zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Pietrowicach Wielkich. Kolejne posiedzenie Rady Gminy planowane jest na 30 czerwca b.r. SKLEP OGRODNICZY Edyta Jokel Cyprzanów, ul. Janowska 75 tel./fax (032) o f e r u j e : - krzewy ozdobne - nasiona - ziemiê i torf - drzewa owocowe - doniczki - artyku³y dekoracyjne G³os Gminy czerwiec

4 Jak nas pisz¹... Starostwo Powiatowe wyda³o przed jakimœ czasem informator maj¹cy promowaæ nasz region. Jest ³adnie wydany na kredowym papierze z piêknymi, kolorowymi fotografiami Boles³awa Stachowa i Grzegorza Wawocznego. Szkoda, e nie ujawniono drukarni, która tê licz¹c¹ 40 stron broszurkê wydrukowa³a. Po krótkim wstêpie pana Starosty nastêpuje graficznie przedstawiona mapa powiatu a za ni¹ informacje ogólne o powiecie. Dalsza czêœæ broszury jest poœwiêcona poszczególnym gminom, przy czym ka dej z nich, nawet Raciborzowi, przydzielono jedynie 3 strony. Nale- y zauwa yæ, e ca³y tekst jest przet³umaczony na jêzyk niemiecki, bo przecie weszliœmy do Europy. Przyjrzyjmy siê, jak te przedstawiono gminê Pietrowice Wielkie, jak nas opisano. Na wspomnianej mapie zaznaczono siedem z jedenastu wsi wchodz¹cych w sk³ad naszej gminy, co podyktowane by³o zapewne zastosowanymi znakami objaœniaj¹cymi. Nie zaznaczono jednak Samborowic, chocia jest tam koœció³, a oznakowano Gródczanki, mimo i tam takiego nie ma. Droga 417 przez Paw³ów i Krowiarki prowadzi jakoby do G³ogowa, zamiast do G³ogówka. W czêœci wstêpnej w obiektach wartych obejrzenia wymienia siê, co prawda, ruiny zamku w Tworkowie, ale nasz koœció³ œw. Krzy a, jedyny na ziemi raciborskiej zachowany zabytek drewnianego budownictwa sakralnego nie zosta³ niestety uznany za atrakcyjny. Czêœæ poœwiêcona naszej gminie zaczyna siê piêknym zdjêciem Pietrowic zrobionym ze szko³y, na którym widaæ nawet pasmo Pradziada. A skoro ju o fotografiach mowa to pokazano jeszcze pa³ac w Krowiarkach i a trzy zdjêcia zrobione przy koœciele œw. Krzy a. Nale y a³owaæ, e zamiast zdjêæ dzwonnicy i kapliczki przy œw. Krzy u nie zamieszczono np. zdjêcia z naszej wielkanocnej procesji konnej czy innego obiektu, np. jakiegoœ innego koœcio³a czy kapliczki. W krótkim wstêpie nie mo na by³o napisaæ za wiele, ale wspomniano i o rolniczym charakterze gminie i o procesjach konnych, gromadz¹cych t³umy widzów (dlatego dziwi brak fotografii takiej procesji). Wskazuj¹c, e z Pietrowic na horyzoncie widaæ szczyty Beskidów, trzeba by³o chyba wymieniæ tak e jeszcze lepiej widoczne pasmo Pradziada - tym bardziej, e pokazano je na g³ównym zdjêciu. Skoro mamy do czynienia z folderem promocyjnym nale a³o choæby wspomnieæ o Spó³dzielni Krawieckiej, która opiera siê w koñcu na d³ugiej tradycji, bo ponad 150 lat temu za³o ono w tej wsi krawców cech krawiecki. Dalej pisze siê o zabytkach i innych ciekawostkach. Na pewno ka dego z nas zdziwi, e Koœció³ Œw. Krzy a wed³ug autorów po³o ony jest w Gródczankach. Nie jest to adne przejêzyczenie, bo taka informacja znajduje siê za- równo w tekœcie jak i dwukrotnie przy podpisach pod zdjêciami. To jest lokalizacja wyjêta z przewodnika Racibórz i okolice A. Polañskiego z 1955 r. Ale przecie nawet PTTK zawiesi³o przed laty tablicê informacyjn¹ o koœciele œw. Krzy a w Pietrowicach Wielkich. Zdziwi³o nas, e koœció³ parafialny w Pietrowicach rzekomo by³ rozbudowany w 1822 r., bo dotychczas wiedzieliœmy o wybudowaniu w tym roku wie y, co zreszt¹ w tekœcie tak- e siê oddzielnie wspomina. Okazuje siê, e te b³êdne informacje ktoœ dok³adnie przepisa³ z przewodnika Racibórz i okolica H. Stasiñskiego i E. Wieczorka (Katowice 1994, s. 110). Z tego samego Ÿród³a przepisano równie b³êdn¹ datê budowy koœcio³a parafialnego w Cyprzanowie , czyli 23 lata. Tymczasem wiemy, e ju 21 listopada 1868 nast¹pi³o poœwiêcenie koœcio³a, a wiêc po trzech latach budowy. Wymienia siê pa³ac w Krowiarkach. Jest on rzeczywiœcie bardzo zaniedbany, ale chyba przesad¹ jest podpis pod zdjêciem wskazuj¹cy na ruiny pa³acu w Krowiarkach. Dziwimy siê te, e nie wspomniano nawet s³owem o zamku w Samborowicach. Wœród innych zabytków w informatorze jest elektryzuj¹ca wiadomoœæ o istnieniu w Kornicach pozosta³oœci zamku zbudowanego w po- ³owie XIV w.. To by³by ewenement! Wspomniany A. Polañski napisa³ o zachowanym w Kornicach zamku, którego fundamenty pochodz¹ z XIV w. W przewodniku A. Polañskiego i A. Obornego z 1958 r. œredniowieczne fundamenty uros³y do resztek zamku zbudowanego w XIV w.. Wg Stasiñskiego i Wieczorka chodzi o pozosta³oœci zamku zbudowanego w po³owie XIV w., co zosta³o powtórzone przez Starostwo. Ale my wiemy, e z kornickiego zamku, pochodz¹cego zreszt¹ z XVIII w. nic, zupe³nie nic nie zosta³o. Wymienia siê wœród zabytków cztery kapliczki w Krowiarkach, ale nie wspomina siê ani kaplic w Makowie, ani w Paw³owie, ani wreszcie w Samborowicach; czy to dlatego, e tak to opisuj¹ Stasiñski i Wieczorek? Nale a³o te przy okazji ujawniæ, e obecna kaplica w Kornicy zosta³a wybudowana w latach , a ta w Lekartowie nawet w latach osiemdziesi¹tych, a nie powtarzaæ za tzw. Ÿród³ami nieaktualnych dat. Nie znamy dobrze jêzyka niemieckiego, ale nasza oma powiedzia³a, e przy œw. Krzy u to nie obchodzi siê Kirmes (kiermasz) tylko Ablaß (odpust), a roszarnia to by³a Flachsfabrik a nie Röstbetrieb, bo w takim zak³adzie to pali siê kawê. Z tego co napisaliœmy wynika, e wbrew twierdzeniu przys³owia, oni jednak inaczej pisz¹, ni my widzimy. Mo e by³oby dobrze, gdyby w przysz³oœci ktoœ takie teksty przejrza³ przed wydrukowaniem? Pawe³ Newerla 4 czerwiec 2004 Konie i ludzie Jako hodowca koni oraz wieloletni uczestnik procesji konnej chcia³bym zaznaczyæ wp³yw koni na ludzi podczas przygotowania, jak i w czasie trwania samej uroczystoœci. Na d³ugo przed procesj¹ odnawia siê stajnie, czyœci i maluje boksy, powiêksza okna oraz przygotowuje siod³a i konie, bo jak w Wielkanoc przyjad¹ krewni i znajomi to nie bêd¹ ogl¹daæ Golfa czy Zetora tylko siwki i gniadosze, wiêc trzeba siê nimi pochwaliæ oraz obejœciem wokó³ nich, na co ma³o kto zwraca uwagê, ale z roku na rok poprawia siê przez to dobrostan naszych koni. Ju w trakcie rozdawania zaproszeñ mo na by³o zauwa yæ jak dwaj rolnicy na co dzieñ spogl¹daj¹cy na siebie doœæ nieprzychylnie zaprzêgaj¹ ka dy swojego konia do jednej bryczki i razem jad¹ na procesjê. Syn z ojcem, którzy ca³y rok na siebie bardziej warcz¹ ni rozmawiaj¹ w jednej parze z uœmiechem jad¹ konno. Hodowcy mieszkaj¹cy niedaleko siebie s¹ jeden dla drugiego wielk¹ konkurencj¹, a mimo to jeden daje parê koni, a drugi do nich bryczkê. Mo na by³o zauwa yæ gospodarza, który za ko³nierz nie wylewa - on te bierze udzia³ w procesji, aby ludzie go nie krytykowali przez ca³y rok, e taki czy owaki. Mówili: potrafi byæ trzeÿwy i zadbaæ nie tylko o siebie, ale i o konia. Przyk³adem mo e byæ m³odzieniec, któremu koñ uleg³ wypadkowi, jak p³aka³ klêcz¹c nad umieraj¹cym zwierzêciem. Mo na sobie ten widok porównaæ do jego rówieœników, którzy na boiskach bij¹ siê kijami bejsbolowymi i rzucaj¹ kamieniami w policjantów. By³ te zaproszony handlowiec, eby zrobi³ sobie stoisko na boisku, ale powiedzia³, e nie, bo handlowaæ mo e ca³y rok, a w procesji chce byæ uczestnikiem i przyjecha³ czterema koñmi i piêknym kucykiem. Po raz pierwszy mo na by³o zwróciæ uwagê na urzêdników gminy, którzy je d ¹c po hodowcach po prostu prosili o udzia³ w procesji. Ile ta ich proœba dodawa³a powagi w oczach zwyk³ych ludzi dla urzêdu oraz cz³owieka, który ten urz¹d reprezentowa³. Tak oto mo na zauwa yæ wp³yw koni na ludzkie postawy, zachowanie i kulturê bycia. Józef Wawrzynek G³os Gminy

5 Tradycje krawieckie w Pietrowicach Wielkich Zapewne wszyscy mieszkañcy powiatu raciborskiego wiedz¹ o istnieniu Spó³dzielni Krawieckiej Jednoœæ w Pietrowicach Wielkich. Wiêkszoœæ mieszkañców Pietrowic wie chyba o tym, e krawiectwo ma w Pietrowicach d³ugie tradycje. Jednak prawdopodobnie niewielu jest œwiadomych faktu, e tradycja zorganizowanego krawiectwa ma ju 140 lat. W 1864 r. zawi¹zany zosta³ w Pietrowicach Wielkich cech krawców. Za³o ycielem cechu by³ Jan Gotzmann, jednoczeœnie starszy cechu, a dalszymi cz³onkami: Wac³aw Fitzek, Józef Kotterba, Melchior Kurek, Wac³aw Latta, Wiktor Pieczarek, Jan Suchodolsky, Józef Wollnik i Marceli Witzisk. Nasuwa siê pytanie, sk¹d siê krawcy w ogóle wziêli w Pietrowicach? Jesteœmy w posiadaniu dokumentu z 1810 r. zatwierdzaj¹cego umowê z 1802 r. o wykupie z pañszczyzny i czêœciowym podziale pietrowickich dóbr rycerskich. Dokument ten zawiera wykaz 232 nazwisk. Daremnie w tym wykazie szukaæ nazwiska: Fitzek, Kurek czy Latta, wystêpuj¹cych wœród cz³onków-za³o ycieli cechu krawieckiego. Mo na zatem twierdziæ, e te rodziny osiedli³y siê w Pietrowicach po 1810 r. Nie wiadomo sk¹d te rodziny przyby³y. Prawdopodobnie przyjecha³y z Moraw i przywioz³y ze sob¹ krawiecki zawód. Je eli zajrzeæ do spisu mieszkañców Pietrowic w ksiêdze adresowej z r znajdziemy tam jeszcze takie nazwiska, jak Muschal, Musiol, Offik, Schewior, Smuda, Ullrich i in. których nie znajdziemy na wspomnianym wykazie z 1810 r. Dziwnym trafem te osoby mieszka³y przy ul. Fabrycznej i Ogrodowej (dzisiejszej ul. Daszyñskiego), która zosta³a zabudowana dopiero po parcelacji ogrodów zamkowych, przeprowadzonej w 1875 r. przez so³tysa Bernardta - st¹d te popularna nazwa kolonia dla tego obszaru. Posiadana czy przyswojona umiejêtnoœæ szycia zosta³a najpierw wykorzystana do obsprawiania licznej rodziny, co oszczêdzi³o kosztów. Potem szyto dla s¹siadów, co przysporzy³o trochê grosza. Najczêœciej fach krawiecki wykonywano obok prowadzenia niewielkiego gospodarstwa. rolnego. Z czasem o pietrowickich krawcach zrobi³o siê g³oœno w okolicy i znalaz³o siê coraz wiêcej klientów, korzystaj¹cych z tanich us³ug. Cech krawców utworzono m.in. w celu unikniêcia konkurencji. Cech zadba³ jednak tak e o utrzymywanie wysokiego poziomu wykonywania zawodu. Z czasem powo³ano nawet szko³ê krawieck¹. Godzi siê wspomnieæ, e i po 1945 r. w dzisiejszej siedzibie GS dzia³a³a szko³a krawiecka, nim przeniesiono j¹ do Raciborza. Pietrowiccy krawcy zaczêli zaopatrywaæ w odzie kupców nie tylko w Raciborzu, ale nawet we Wroc³awiu. Jednym z istotnych Ÿróde³ dochodów by³o szycie mundurów dla wojskowych ró nych formacji a tak e dla wielu organizacji (stra po arna, kolejarze, pocztowcy, myœliwi itp.). Z czasem wielu krawców poœwiêci³o siê wy³¹cznie temu zawodowi, choæ nadal wiêkszoœæ prowadzi³o swoje ma³e gospodarstwa rolne. Warto wymieniæ nazwiska kilku znanych krawców sprzed 1939 r. Starszym mistrzem i g³ównym egzaminatorem czeladników by³ Wiktor Klobuczek, którego wnuk Henryk do niedawna by³ wiceprezesem SPK Jednoœæ. Znani byli równie mistrzowie Pawe³ Hildebrandt, Jan Weiner i Józef Klobuczek (z ul. Mickiewicza), Józef Kletzka i Jan Gotzmann (z ul. eromskiego), Józef Latta i Jan Weiner (z ul. Fabrycznej) i wielu innych. Niektórzy z wymienionych w swoich warsztatach zatrudniali po kilkanaœcie osób. Umiejêtnoœci pietrowickich krawców rozs³awi³ ju po 1945 r. na terenie Niemiec Josef Panzik, którego atelier krawieckie w Bad Wörishofen szy³o stroje dla prominentnych osób, w tym cz³onków rz¹du federalnego. Josef Panzik, który uczy³ siê zawodu u Jana Weinera, by³ zdobywc¹ wielu z³otych medali na kongresach mody i innych wyró nieñ. Od 1929 r. w cechu pietrowickim byli zorganizowani tak e krawcy z Cyprzanowa, Gamowa, Gródczanek, Kornicy, Krowiarek, Lekartowa, Makowa, Paw³owa i erdzin. Dodajmy, e w 1934 r. cech liczy³ 150 cz³onków i nadzorowa³ 40 samodzielnych zak³adów, których w³aœciciele nie byli cz³onkami cechu. Nie darmo mówi³o siê o Pietrowicach Wielkich jako o wsi krawców. Niewiele zosta³o ze s³awy znakomitego pietrowickiego krawiectwa. Ale te wiêkszoœæ z nas mê czyzn woli kupiæ sobie ubranie ze sztangi, zamiast korzystaæ z umiejêtnoœci dobrego krawca, niestety... Pawe³ Newerla Œwie o wyzwoleni czeladnicy krawieccy (1938 r.) Po prawej stoj¹ mistrzowie instruktorzy: Walenty Smuda (ul. Ogrodowa) i Franciszek Watzlawczik ( Nyra z Zawodzia). Siedz¹ cz³onkowie komisji egzaminacyjnej, wœród nich: mistrz cechowy Pawe³ Hildebrandt (z ul. Mickiwicza - po lewej), Wiktor Klobuczek (z ul. M³yñskiej - w œrodku) oraz Józef Ullrich (z ul. Daszyñskiego - po prawej - za³o yciel SPK Jednoœæ ) WADER ZAK AD ODZIE OWY ERDZINY, UL. SZKOLNA 1 Zatrudni wykwalifikowane krawcowe Iloœæ miejsc ograniczona Kontakt osobisty lub telefoniczny tel. kontaktowy Zatrudniê pracownika fizycznego lub murarza telefon G³os Gminy czerwiec

6 Towarzystwo Ubezpieczeniowe ALLIANZ Polska S.A. zaprasza do zapoznania siê z ofert¹ ponad 70 ubezpieczeñ - komunikacyjnych (uznajemy zni ki innych ubezpieczycieli, dodatkowe, atrakcyjne oferty dla m³odych osób i dla w³aœcicieli kilku pojazdów) - obowi¹zkowych rolników - na ycie i do ywocie - funduszy inwestycyjnych i kapita³owych - grupowych pracowników zrzeszeñ i grup nieformalnych - konkurencyjne warunki, dodatkowe œwiadczenia opiekuñcze dla pracowników i cz³onków rodzin - prywatnych ubezpieczeñ zdrowotnych (indywidualnych i rodzinnych dostêp do specjalistów bez skierowania w ci¹gu 48 godzin, ca³odobowa opieka internisty i pediatry) - ubezpieczeñ ma³ego i œredniego buisnessu oraz innych wg Twoich potrzeb AGENT TU ALLIANZ Maria Rucha³a, Krowiarki, ul. Leœna 27 tel , mar GG Program Festynu sportowego LKS Samborowice z okazji 95 rocznicy istnienia Klubu w dniach 10 i 11 lipca lipca 2004 sobota Fryzura na medal Podczas XII Otwartych Mistrzostw Fryzjerstwa Polskiego Poznañ 2004r, mieszkanka naszej gminy rodem z Cyprzanowa po raz kolejny udowodni³a, e w tej dziedzinie nale y do krajowej czo³ówki. Impreza odby³a siê w ramach Miêdzynarodowego Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki LOOK Irena Chory nie mia³a sobie równych, uzyskuj¹c I miejsce w kategorii juniorów. Tym samym potwierdzi³a swoj¹ formê z ubieg³ego roku, gdy tytu³ Mistrza Polski zdoby³a po raz drugi. Choæ do sukcesów Ireny wszyscy ju przywykli, mimo to niezmiernie one ciesz¹. Nigdy nie myœlê o tym, e wygram. Ca³y czas mam œwiadomoœæ, e konkurencja jest bardzo silna - mówi Irena. Podczas tegorocznych mistrzostw mia³a utrudnione zadanie. W regulaminie konkursu zasz³y bowiem zmiany i swe zadania wykonywa³a na g³ówkach manekinów. Dodatkowo wszystkie konkurencje wykonywane by³y na czas. Irena Chory lojalnie przyznaje e jej sukces jest zas³ug¹ szefowej. My ze swej strony yczymy dalszych sukcesów zarówno w pracy zawodowej jak i w yciu osobistym. Damian Tunk godz uroczyste rozpoczêcie imprezy na boisku sportowym godz mecz juniorów LKS Samborowice - RTP Unia Racibórz godz mecz oldbojów LKS Samborowice - LKS Krzanowice godz Zabawa taneczna w namiocie festynowym godz Pokaz sztucznych ogni 11 lipca 2004 niedziela godz Msza Œwiêta za yj¹cych i zmar³ych sportowców, dzia³aczy, trenerów i wychowawców godz Przemarsz na boisko sportowe godz uroczyste powitanie zaproszonych goœci dzia³aczy, sportowców oraz wszystkich przyby³ych goœci. godz Okolicznoœciowe przemówienia zaproszonych goœci godz Obiad na boisku pod namiotem festynowym godz Turniej pi³ki no nej o Puchar Wójta Gminy Pietrowice Wielkie godz wystêp orkiestry z Czech godz wystêpy zespo³ów Stowarzyszenia Ziemi Raciborskiej godz Zabawa taneczna W trakcie ca³ej imprezy przeprowadzone zostan¹ gry i zabawy dla dzieci oraz konkurencje sprawnoœciowe dla doros³ych. Ponadto czynne bêd¹ punkty sprzeda y napoi ch³odz¹cych, lodów, s³odyczy, kie³basek z grilla, a tak e tradycyjne ko³o szczêœcia czyli Zuzka oraz loteria fantowa z cennymi nagrodami. 6 czerwiec 2004 Zwyciê czyni wraz z wójtem i opiekunami. G³os Gminy

7 Wakacje z Gminnym Centrum Informacji 18 czerwca b.r. mija piêæ miesiêcy od momentu rozpoczêcia dzia³alnoœci Gminnego Centrum Informacji przy Urzêdzie Gminy w Pietrowicach Wielkich. Jest to dobry moment na podsumowanie dotychczasowej dzia³alnoœci tej placówki, zw³aszcza, e wiele w przeci¹gu tego czasu tutaj siê wydarzy³o. Pomoc oferowana przez GCI spotka³a siê z ywym zainteresowaniem mieszkañców naszej gminy. Wielu z nich skorzysta³o i korzysta ze stanowisk komputerowych, posi³kuje siê materia³ami udostêpnianymi w GCI przy sporz¹dzaniu CV i listu motywacyjnego, regularnie przegl¹da strony WWW w poszukiwaniu ofert pracy. Absolwenci szkó³ korzystaj¹ z informatorów o szko- ³ach wy szych, pomaturalnych i liceach. GCI pomaga równie stawiaæ pierwsze kroki na rynku pracy oraz za³o yæ w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Liczba korzystaj¹cych z przeprowadzonych kursów, dostêpu do Internetu, fax. i profesjonalnego doradztwa potwierdzi³a koniecznoœæ powo³ania takiej placówki w naszej gminie: na dzieñ 31 maja 2004 r. z us³ug GCI skorzysta³o osób. Do dnia dzisiejszego zainteresowani mogli skorzystaæ z nastêpuj¹cych kursów: komputerowego (podstawy obs³ugi; II edycje), tworzenia stron internetowych, udzielania pierwszej pomocy, rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej, szyde³kowania. ¹cznie, w kursach uczestniczy- ³o 5 osób. GCI maj¹c na wzglêdzie zbli aj¹ce siê wakacje, a co za tym idzie, wiêkszy zasób wolnego czasu, proponuje wszystkim chêtnym udzia³ w bezp³atnych wakacyjnych kursach: KURS JÊZYJA ANGIELSKIEGO przeznaczony dla grupy wiekowej od 16 lat wzwy, ukierunkowany na opanowanie podstaw w zakresie: - nawi¹zywanie rozmów z obcokrajowcami, pozdrowienia, zwroty grzecznoœciowe, podawanie danych osobowych, wype³nianie formularzy osobowych, uzyskiwanie informacji o rozmówcy, opis czynnoœci codziennych, upodobania, zainteresowania Trening czyni mistrza kwietnia w Kornicach odby³y siê gminne æwiczenia po arnicze. Ca³¹ akcj¹ dowodzi³ Komendant Gminny Druh Henryk Kasper. W sk³ad komisji rozjemczej wchodzili: Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaœniczej z Raciborza Aspirant Gerard Wranik, Prezes Zarz¹du Gminnych OSP Druh Brunon Stojer i Wójt Gminy Pan Andrzej Wawrzynek. G³ównym celem æwiczeñ by³a integracja poszczególnych jednostek OSP z terenu naszej Gminy. Komisja zwraca³a uwagê przede wszystkim na: - sposób w jaki dowódca zameldowa³ przyjazd, - co w tym czasie robili pozostali stra acy, - aktualny stan badañ stra aków, - aktualne certyfikaty u ywanego sprzêtu po- arniczego, - jak sobie radziæ za granic¹: pytanie o wskazówki, dokonywanie rezerwacji w hotelu, zamawianie jedzenia, rozmowy telefoniczne, proœba o informacje, krótkie konwersacje sytuacyjne - rozmowy o czynnoœciach aktualnie wykonywanych, relacja wydarzeñ z przesz³oœci (CV), czynnoœci zaplanowane w przysz³oœci, zamiary - udzielanie rady, pozwolenia, wyra anie sugestii, zakazu, przyjmowanie lub odmawianie zaproszenia, komentarze zapisy w GCI do koñca lipca KURS JÊZYKA NIEMIECKIEGO przeznaczony dla doros³ych i m³odzie y szkó³ ponadpodstawowych. Kurs oferuje odœwie enie, poznanie i poszerzenie s³ownictwa wykorzystywanego w ró norodnych sytuacjach komunikacyjnych. Zakres kursu obejmuje: - powitania, po egnania, formy grzecznoœciowe, wyra anie opinii, przedstawianie siê (mo - liwoœæ wykorzystania w wypadku ubiegania siê o pracê, formy yciorysu, podania, przyk³adowe rozmowy kwalifikacyjne),okreœlenia zawodów, charakterystyka osób) - przebieg dnia, czyli czynnoœci wykonywane przez nas na co dzieñ, typowe zwroty, dialogi w restauracji typu: zamówienie jedzenia, proszenie o rachunek itp. - komunikowanie siê w mieœcie: pytanie o drogê, o kierunek dojazdu itp., rozmowy z obcokrajowcami, zamówienie pokoju w hotelu - wizytê u lekarza, dialogi, budowê cia³a, wygl¹d zewnêtrzny - formu³owanie zaproszeñ, yczeñ na ró ne okazje, podziêkowañ, próœb zapisy w GCI do koñca czerwca KURS KOMPUTEROWY DLA ŒRED- NIOZAAWANSOWANYCH tu min.: - sk³adanie komputera, instalacja i konfiguracja systemu Windows 98SE/XP - zaawansowane stosowanie oprogramowania biurowego: Word, Excel - podstawy tworzenia stron internetowych (HTML, OHTML, JS, PHP) - ubiór stra aków jego jakoœæ i kompletnoœæ, - stan wyszkolenia, znajomoœæ sprzêtu i znaków sygnalizacyjnych - szczególn¹ uwagê komisji, zdominowa³y zagadnienia zwi¹zane z dowozem, przet³aczaniem i przepompowywaniem wody. Æwiczenia zakoñczy³o wspólne ich podsumowanie. Zosta³y wyci¹gniête konstruktywne wnioski na przysz³oœæ. Ca³oœæ zaakcentowana zosta³a przez stra ack¹ wspólnotê sto³u. Na zakoñczenie pragnê szczególnie podziêkowaæ wszystkim inicjatorom æwiczeñ w szczególnoœci ich gospodarzom z OSP Kornice. Ze stra ackim pozdrowieniem!!! Damian Tunk - dowolne zagadnienia zaproponowane przez uczestników kursu zapisy w GCI do koñca czerwca KURS PODSTAW OBS UGI KOMPU- TERA dla pocz¹tkuj¹cych - edytor tekstu: MS Word, - arkusz kalkulacyjny: MS Excel - Internet oknem na œwiat - zak³adanie skrzynki e -mail - wysy³anie i odbieranie poczty elektronicznej zapisy do koñca lipca w GCI KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ PO- MOCY masa serca, sztuczne oddychanie, z³amania, oparzenia, odmro enia, u ¹dlenia i inne zapisy w GCI do koñca lipca KURS WIZA U CZYLI JAK ZA- DBAÆ O CERÊ praktyczne porady przydatne na co dzieñ, zw³aszcza zaœ przed rozmow¹ kwalifikacyjn¹. WSZYSTKIE PROPONOWANE KURSY S BEZP ATNE!!! WSZYSTKICH CHÊTNYCH, A W SZCZEGÓ NOŒCI OSOBY BEZROBOTNE, ZAPRASZAMY DO UDZIA U W KUR- SACH!!! Przypominamy, e w ka dy czwartek w godz mo na skorzystaæ z poradnictwa autoprezentacji (poznanie siebie, analiza swoim mocnych i s³abych stron, poznanie procedur poszukiwania pracy, radzenie sobie ze stresem) prowadzonego przez wykwalifikowan¹ mgr socjologii. Natomiast w ka dy poniedzia- ³ek w godz mo na zasiêgn¹æ porady prawnika z zakresu prawa pracy. GCI jest czynne 7 DNI W TYGODNIU w godz Adres: GCI Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5 tel e mail: Podziêkowanie Dziêkujemy P. Erykowi Ficoñ za przywiezienie piasku do piaskownicy w naszym przedszkolu oraz przekazane pêdzle do malowania i gwoÿdzie do monta u w/w piaskownicy. Podziêkowanie sk³adaj¹ u ytkownicy czyli nasze przedszkolaki wraz z opiekunem P. Danut¹ Miko³ajczyk Za pomoc dziêkuj¹: Radny Makowa Zdzis³aw Hudak i So³tys Jerzy Czeka³a G³os Gminy czerwiec

8 Darczyñcy Wykaz osób które dokona³y wp³at pieniê nych na realizacjê Eko Planu Koœció³ka w Pietrowicach Wielkich: Brygida i Bernard Meissner zam. Pietr. Wielkie Damian Palisa zam. Pietrowice Wlk. Felicja Palisa zam. Pietrowice Wlk. Maria Rucha³a zam. Krowiarki Rudolf i Hildegarda Mludek zam. Racibórz Edyta Jokel zam. Cyprzanów Maria Tunk zam. Cyprzanów Andrzej Horak zam. Cyprzanów Dorota Stanke zam. Cyprzanów Denis Kasper zam. Cyprzanów Pawe³ Rzytki zam. Cyprzanów Rajmund Chory zam. Cyprzanów Krystyna Hebda zam. Cyprzanów Beata Lasak zam. Cyprzanów Gabriela Wyrba zam. Cyprzanów Anna Wieczorek zam. Cyprzanów Leon Rudziok zam. Cyprzanów Pañstwo Mastalerz zam. Cyprzanów Pañstwo Strzybny zam. Cyprzanów Krystyna Legan zam. Cyprzanów ukasz Burdzik zam. Cyprzanów Józef Czeka³a zam. Cyprzanów Jerzy Œciborski zam. Cyprzanów Agnieszka Chmiela zam. Cyprzanów Seweryn Mielnik zam. Cyprzanów Jacek Kasza zam. Cyprzanów Gerard Bula zam. Cyprzanów Hubert Bernard zam. Gródczanki Rajmund Marker zam. Gródczanki Maria Mika zam. Gródczanki Helena Adamiak zam. Gródczanki Sabina Mika zam. Gródczanki Bruno Mika zam. Gródczanki Tadeusz Olender zam. Gródczanki Gerard Adamek zam. Gródczanki Janusz Górszczyk zam. Gródczanki Maria Sikora zam. Gródczanki Zofia Schmidt zam. Gródczanki Ks. Ludwik Dziech zam. Pietrowice Wielkie Roman Wrzo³ zam. Pietrowice Wielkie Bo ena Hudak zam. Maków Gabriela Gotzman zam. Pietrowice Wielkie Jan Hanzlik zam. Pietraszyn Gerda Mucha zam. Borucin Jadwiga S³awik zam. Samborowice Joachim Weiner zam. Olpe Alojzja Janeta zam. Lubomia Jerzy Bulok zam. Pietrowice Wielkie Melani Czech zam. Raków Ernestina Affa zam. Dzielów Gertruda i Rudolf Schewior zam. Pietr. Wlk. Rita i Rajmund Libera zam. Pietrowice Wielkie Beata Mika zam. Ksiê o-pole Jarzy Marcinek zam. Lekartów Krystyna Mludek zam. Pietrowice Wielkie Zofia Chabin zam. Raków Josef Mludek zam. Hagen Sylwester Klein zam. Pietrowice Wielkie Agata i Jan Cyfka zam. Pietrowice Wielkie El bieta Wieder zam. Wetzlar Daniel Fudali zam. Pszów Adrian ym³a zam. erdziny Marian Hiszpañski zam. Czêstochowa Dariusz Jurochnik zam. Pszów Tomasz Poœpiech zam. Kêdzierzyn KoŸle Jacek Goliszewski zam. Czêstochowa Doris Kasper zam. Cyprzanów Krystyna Legan zam. Cyprzanów Józef Czeka³a zam. Cyprzanów W³adys³aw Rusnarczyk zam. Cyprzanów Wilhelm Chory zam. Cyprzanów Dorota Musio³ zam. Cyprzanów Edyta Robenek zam. Cyprzanów Ewa Kurzeja zam. Cyprzanów Razem zebrano kwotê: 3.984,67 z³ Za dokonane wp³aty serdecznie dziêkujemy. Nazwiska dalszych fundatorów opublikujemy w nastêpnym wydaniu G³osu Gminy. Jednoczeœnie zwracamy siê o dalsze wsparcie finansowe. Wp³at mo na dokonywaæ w Urzêdzie Gminy Pietrowice Wielkie pokój nr 2, u so³tysów oraz w Banku Spó³dzielczym w Pietrowicach Wielkich nr Cecylia Pawlasek Wieœci z go³êbnika W roku bie ¹cym oddzia³ zrzesza 80 cz³onków i kontynuuje sw¹ dzia³alnoœæ lotow¹ wg za³¹czonego Planu Lotów. Podajê zwyciêskie go³êbie z odbytych pierwszych 5-ciu lotów: 1. Oleœnica Offik Jerzy PL m/min 2. Rawicz Wrzo³ Jerzy PL m/min 3. Miêdzyrzecz Kêpa Andrzej PL m/min 4. Legnica Wrzo³ Jerzy PL m/min 5. Myœlibórz Tatara Marcin Marek m/min Po 5-ciu lotach tabela klasyfikacyjna hodowców: 1. Mika Józef sekcja nr 4 2. Kêpa Andrzej sekcja nr 1 3. Piszczek Zy-Kr sekcja nr 4 4. Nawrat Janusz sekcja nr 3 5. Niewiera Bernard sekcja nr 1 6. Jakubiak Kazimierz sekcja nr 4 7. Parys Piotr sekcja nr 3 8. Riemel Leonard sekcja nr 2 9. Tatara Marcin Marek sekcja nr Suchanek Alojzy sekcja nr 4 Nalepsze lotniki po 5-ciu lotach: Kêpa Andrzej po PL-DE Parys Piotr po PL-DE W roku bie ¹cym oddzia³ przeszed³ z Okrêgu Katowice do okrêgu PZHGP Opole Po³udnie. W dalszym ci¹gu prowadzimy prace na punkcie wk³adañ go³êbi jak: zabezpieczenie œcian bocznych, wyk. toru z szyn kolejowych, wózek szynowy do przesuwania kabiny pod urz¹dzenia dÿwigowe oraz zmuszeni byliœmy wymieniæ star¹ kabinê transp. na nowoczesne z szufladkami. Koszt niebagatelny. Tradycyjnie co roku na otwarcie sezonu lotowego odbywa siê Msza œw. w Koœció³ku œw. Krzy a oraz pod koniec roku Wystawa Go³êbi Pocztowych. Jan Parys 8 czerwiec 2004 G³os Gminy

9 OG OSZENIE II PRZETARG NA SPRZEDA NIERUCHOMOŒCI Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie og³asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoœci gruntowej niezabudowanej po³o onej w Makowie przy ul. Raciborskiej Opis nieruchomoœci : po³o enie : obrêb Maków, dzia³ka nr 299/7 k.m. 2 o powierzchni 0,1550 ha Informacje dotycz¹ce nieruchomoœci : Gmina nie posiada wa nego planu zagospodarowania przestrzennego na w/w teren Przetarg odbêdzie siê w dniu : 02 sierpnia 2004 roku o godzinie w budynku Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 Cena wywo³awcza: ,- z³ Wadium w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej tj ,-z³ nale y wp³aciæ najpóÿniej do 30 lipca 2004r w kasie Urzêdu Gminy (po tym terminie wp³aty nie bêd¹ przyjmowane). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wp³acenie wadium. Uczestnik, który wygra³ przetarg, nabywa nieruchomoœæ bêd¹c¹ przedmiotem przetargu w drodze notarialnej. O terminie zawarcia umowy sprzeda y zostanie powiadomiony pisemnie w ci¹gu 21 dni od rozstrzygniêcia przetargu. Je eli oferent nie stawi siê do zawarcia umowy w podanym miejscu i czasie - organizator przetargu mo e odst¹piæ od jej zawarcia, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wp³acone przez nabywcê zalicza siê na poczet ceny nabycia, a wadia wp³acone przez pozosta³ych oferentów podlegaj¹ zwrotowi. Wójt Gminy zastrzega sobie mo liwoœæ zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przetargów i warunków ich przeprowadzania mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Pietrowicach Wielkich, Ref. Gospodarki Komunalnej pokój nr 3 lub telefonicznie w godzinach (poniedzia³ek), (wtorek - pi¹tek). Urz¹d Gminy w Pietrowicach Wielkich og³asza wykaz nieruchomoœci stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Pietrowice Wielkie, które przeznaczone zosta³y do sprzeda y : 1. Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana, po³o ona w Kornicy przy ulicy Leœnej. nr rej. gr. 230 Numer dzia³ki 197/2 k.m. 1 powierzchnia 0,3331 ha ksiêga wieczysta cena nieruchomoœci z³ Gmina nie posiada wa nego planu zagospodarowania przestrzennego dla powy szej nieruchomoœci. 2. Nieruchomoœæ gruntowa zabudowana, po³o- ona w Kornicy przy ulicy I Armii 20. nr rej. gr. 250 Numer dzia³ki 335 k.m. 1 powierzchnia 0,1337 ha ksiêga wieczysta cena nieruchomoœci z³ Gmina posiada wa ny plan zagospodarowania przestrzennego dla powy szej nieruchomoœci. 3. Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana, po³o ona w Krowiarkach przy ulicy Wyzwolenia 60. nr rej. gr. 6 Numer dzia³ki 17/2 k.m. 8 Pietrowice Wielkie, dnia 18 czerwca 2004r. Nr GG.7224/06/2004 WYKAZ NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDA Y powierzchnia 0,1173 ha ksiêga wieczysta cena nieruchomoœci z³ Gmina nie posiada wa nego planu zagospodarowania przestrzennego dla powy szej nieruchomoœci. 4. Nieruchomoœæ gruntowa niezabudowana, po³o ona w Krowiarkach przy ulicy Wyzwolenia 60. nr rej. gr. 6 Numer dzia³ki 17/3 k.m. 8 powierzchnia 0,1173 ha ksiêga wieczysta cena nieruchomoœci z³ Gmina nie posiada wa nego planu zagospodarowania przestrzennego dla powy szej nieruchomoœci. Na w/w nieruchomoœciach nie ci¹ ¹ adne obci¹ enia hipoteczne i zaleg³oœci p³atnicze. Wykaz ten podaje siê do publicznej wiadomoœci na okres 21-dni tj. od r do r. W tym czasie osoby zainteresowane mog¹ sk³adaæ wnioski o kupno w/w nieruchomoœci. Po up³ywie tego czasu zostanie og³oszony przetarg, który odbêdzie siê po 2 tygodniach od chwili jego og³oszenia. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przetargów i warunków ich przeprowadzania mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Pietrowicach Wielkich, Ref. Gospodarki Komunalnej pokój nr 3 lub telefonicznie w godzinach (poniedzia³ek), (wtorek - pi¹tek). OG OSZENIE II PRZETARG NA SPRZEDA LOKALU MIESZKALNEGO Urz¹d Gminy Pietrowice Wielkie og³asza II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wyzwolenia 60 w Krowiarkach. Informacje dotycz¹ce przedmiotowej nieruchomoœci : po³o enie : obrêb Krowiarki, dzia³ka nr 17/1 k.m. 8 o powierzchni 0,1156 ha dzia³ka zabudowana budynkiem mieszkalnou ytkowym (Oœrodek Zdrowia) Informacje dotycz¹ce zbywanego lokalu mieszkalnego : lokal na I piêtrze w budynku przy ul. Wyzwolenia 60 w Krowiarkach powierzchnia u ytkowa lokalu 110,80m2 pomieszczenia nieruchomoœci wspólnej : piwnica, klatka schodowa udzia³ w nieruchomoœci wspólnej i gruncie wynosi : 458/1000 Przetarg odbêdzie siê w dniu : 02 sierpnia 2004 roku o godzinie w budynku Urzêdu Gminy w Pietrowicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 cena wywo³awcza ,- z³ Wadium w wysokoœci 10% ceny wywo³awczej tj ,-z³ nale y wp³aciæ najpóÿniej do 30 lipca 2004r w kasie Urzêdu Gminy (po tym terminie wp³aty nie bêd¹ przyjmowane). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest terminowe wp³acenie wadium. Uczestnik, który wygra³ przetarg, nabywa nieruchomoœæ bêd¹c¹ przedmiotem przetargu w drodze notarialnej. O terminie zawarcia umowy sprzeda y zostanie powiadomiony pisemnie w ci¹gu 21 dni od rozstrzygniêcia przetargu. Je eli oferent nie stawi siê do zawarcia umowy w podanym miejscu i czasie - organizator przetargu mo e odst¹piæ od jej zawarcia, a wp³acone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wp³acone przez nabywcê zalicza siê na poczet ceny nabycia, a wadia wp³acone przez pozosta³ych oferentów podlegaj¹ zwrotowi. Wójt Gminy zastrzega sobie mo liwoœæ zamkniêcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce przetargów i warunków ich przeprowadzania mo na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w Pietrowicach Wielkich, Ref. Gospodarki Komunalnej pokój nr 3 lub telefonicznie w godzinach (poniedzia³ek), (wtorek - pi¹tek), G³os Gminy czerwiec

10 Eko-wspomnienia Ju tylko wspomnienia pozosta³y po tegorocznej majowej czwartej edycji Eko-Wystawy p.n. Ciep³o Przyjazne Œrodowisku. Przez cztery kolejne lata wystawcy prezentowali swoje najlepsze produkty wykonane wed³ug najnowszych technologii. Do dyspozycji mieszkañców naszej Gminy, oraz Gmin s¹siaduj¹cych z nami i tych bardziej odleg³ych zgromadzono w jednym miejscu ró norodnoœæ urz¹dzeñ i materia- ³ów budowlanych zwi¹zanych z ochron¹ naszego œrodowiska. Wszyscy wystawcy udzielali zainteresowanym fachowej porady i wrêczali ulotki informacyjno - reklamowe. Jednym s³owem towar przyby³ do klienta o ró nej zawartoœci portfela. Po obejrzeniu takiej wystawy zainteresowani mieli mo liwoœæ wyboru najlepszego ich zdaniem produktu posiadaj¹cego stosowanie nisk¹ cenê. Ka dy kto przymierza siê do remontu mieszkania b¹dÿ budynku mieszkalnego nie powinien byæ ofiar¹ przypadkowego nietrafionego i drogiego zakupu. W dniach wystawowych osobiœcie obserwowa³em zwiedzaj¹cych i wystawców. By³o ogromne oblê enie wiêkszoœci stoisk - szczególnie w niedzielê i niezliczona iloœæ zadawanych pytañ na temat produktu. Pomyœla³em, e to najlepsza edukacja techniczno - ekologiczna, któr¹ udzielali wystawcy. Plac wystawowy wizualnie o ywili wystawcy i producenci drzewek, krzewów i kwiatów. I w tej dziedzinie jest widoczny znaczny postêp. Obserwujemy coraz wiêcej nowoœci, oraz jakoœæ oferowanych sadzonek. Te stosika cieszy³y siê równie du ym zainteresowaniem. Do udzia³u w Eko-Wystawie zaproszono równie firmy, które oferowa³y swoje produkty nie maj¹ce bezpoœredniego wp³ywu na ochronê œrodowiska, lecz dodawa³y dodatkowego kolorytu tej dwudniowej imprezie. W czasie trwania wystawy odbywa³y siê wystêpy artystyczne prezentuj¹ce dorobek m³odzie y miejscowych szkó³. W godzinach popo³udniowo - wieczornych podziwiaæ mo na by³o wystêpy zespo³ów kabaretowych i estradowych specjalnie zaproszonych na tê okazjê. Coroczn¹ Eko-Wystawê koñczy przez wszystkich podziwiany pokaz sztucznych ogni. Warto wspomnieæ o gastronomii, która zawsze wychodzi³a naprzeciw wszystkim wymagaj¹cym klientom. Zorganizowano miejsca gier i zabaw dla najm³odszych pociech, jak równie wiele innych atrakcji, które tworzy³y atmosferê pikniku rodzinnego. M³odzie szkolna i przedszkolna jak co roku zorganizowa³a przepiêkn¹ wystawê prac o tematyce ekologicznej na sali kolumnowej. Trudno o podanie dok³adnej liczby zwiedzaj¹cych w ci¹gu tych dwóch dni. Zak³adamy, e mieszcz¹ siê w przedziale tysiêcy osób. Liczba wystawców wynosi³a œrednio 120 firm. Wœród wystawców prowadzimy ankietyzacjê, gdzie zadajemy równie pytanie czy istnieje potrzeba corocznej organizacji Eko- Wystawy. W odpowiedzi 99 % wystawców jest za coroczn¹ organizacj¹ wystawy i wysoko ocenia przygotowania techniczne dotychczasowych imprez. Tego samego zdania s¹ nasi mieszkañcy, którym wyrywkowo takie pytania zadano. Skoro jest taka wola wystawców i zwiedzaj¹cych samorz¹d Gminy bêdzie kontynuowa³ to trudne i odpowiedzialne zadanie dla dobra swoich mieszkañców i ekologii. Pomys³odawc¹ pierwszej Eko-Wystawy sprzed 4 lat by³ radny Henryk J. Marcinek, który ma du ¹ wiedzê i doœwiadczenie marketingowe i organizatorskie. Wszelkie cenne uwagi by³y wykorzystywane przy organizacji kolejnych wystaw. Tê inicjatywê w pe³ni popar³a 7- osobowa Komisja Ekologii, której wtedy przewodniczy³em z czego mam ogromn¹ satysfakcjê. Pomys³ nie by³ akceptowany przez niektórych by³ych decydentów Gminy wiêc zaczê³y siê schody i przepychanki. Upór i konsekwencja zwyciê y³a w czym dopomog³a wiêkszoœæ ówczesnych radnych. To tylko tyle woli przypomnienia. Miejsce, które wybrano pod przysz³¹ wystawê trzeba by³o dostosowaæ do potrzeb. Na wysokoœci zadania stanê³a pani Prezes GS i wtedy zosta³o zawarte porozumienie. Organizacja Eko-Wystawy to ogromny wysi³ek ze strony Radnych Gminy, Wójta, Sekretarza i czêœci pracowników Urzêdu, cz³onków OSP, nauczycieli i uczniów, oraz wielu innych, którzy bezp³atnie wspó³uczestnicz¹ i organizuj¹ t¹ dwudniow¹ imprezê. W koordynacji prac zwi¹zanych z Wystaw¹ du e umiejêtnoœci i zaanga owanie wykaza³a pani Sylwia Marker. Warto wiedzieæ, e organizacjê przysz³orocznej wystawy biuro rozpocznie ju w paÿdzierniku b. roku. Eko Wystawa jest imprez¹ samo finansuj¹c¹, nie nastawion¹ na osi¹gniêcie dochodów, realizowana przez spo³eczników. Biuro Obs³ugi coroczne rozliczenia finansowe przedk³ada Cz³onkom Komitetu i jest poddane kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Cieszy nas równie wielkie zainteresowanie Eko-Wystaw¹ ze strony Pos³ów i Senatorów, Wojewody Œl¹skiego i Opolskiego oraz w³adz Powiatowych i Gminnych s¹siaduj¹cych z nami i innych osobistoœci, którzy uczestnicz¹ w imprezie. Cenimy sobie równie skierowane do organizatorów listy gratulacyjne od prezydenta RP p. Aleksandra Kwaœniewskiego, oraz Ministra Ochrony Œrodowiska. Cel czteroletnich zmagañ przynosi pozytywne owoce na wskutek pozyskanej wiedzy przez zwiedzaj¹cych. Coraz wiêcej mieszkañców inwestuje w nowoczesne ekologiczne kot³y centralnego ogrzewania, stosuje ocieplania budynków w / g najnowszej technologii a przydomowe ogrody zdobi¹ nowe nasadzenia drzewek i krzewów. To tylko kilka przyk³adów na korzystanie z ekologicznych dobrodziejstw dotychczasowych Eko-Wystaw. Prawdopodobnie jesteœmy jedyn¹ Gmin¹ w Polsce gdzie samorz¹dowcy przy wsparciu spo- ³ecznym organizuj¹ tak du e i szlachetne przedsiêwziêcie. W imieniu komisji Rady Gminy ds. Ekologii sk³adam wyrazy wdziêcznoœci i podziêkowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do organizacji wszystkich czterech Eko-Wystaw. 10 czerwiec 2004 Leon Mludek Remont drogi powiatowej Paw³ów-Maków Jeden z moich szefów mia³ zwyczaj u ywania sformu³owania o odcinku autostrady Wroc³aw - Legnica jako - o najd³u szych schodach wspó³czesnej Europy - gdy rzeczywiœcie, odcinek ten by³ w szczególnie fatalnym stanie. Tego samego okreœlenia moglibyœmy u yæ o odcinku Paw³ów-Maków-T³ustomosty, gdy wydaje mi siê, e w ca³ym powiecie raciborskim nie ma odcinka drogi powiatowej w gorszym stanie. Dlatego cieszê siê, e rozpocz¹³ siê d³ugo planowany remont. Na realizacjê tego zadania uda³o siê starostwu powiatu pozyskaæ œrodki unijne z programu Sapard. W ramach remontu prowadzonego przez Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych z Raciborza zostanie wzmocnione pod³o e drogi i po³o one trzy warstwy nowego asfaltu. Pas jezdny liczyæ bêdzie 5,30 m. Pobocza po ka dej stronie drogi, o szerokoœci 0,8 m ka de, zostan¹ utwardzone kamieniem. Prace przebiegaj¹ bardzo sprawnie i wed³ug Dyrektora Józefa Paj¹czkowskiego, maj¹ byæ wkrótce zakoñczone. W dobie pustych kas samorz¹dów terytorialnych nie jest ³atwa realizacja takiego zadania. A potrzeby s¹ bardzo du e, gdy stan wiêkszoœci dróg powiatowych Powiatu Raciborskiego jest w bardzo z³ym stanie. Dlatego te s³owa szczerego podziêkowania nale y skierowaæ na rêce Wicestarosty p. Hajduka, oraz Dyrektora Zarz¹du Dróg Powiatowych, pana Szyd³owskiego, którzy to panowie poparli moje starania o zaszeregowanie tej drogi do dróg o pierwszej kolejnoœci remontu. Mam zapewnienie tych e panów, e bêdzie kontynuowany remont nastêpnego odcinka, jak tylko pojawi¹ siê pieni¹dze. Leonard Malcharczyk G³os Gminy

11 Europa bez granic Wielkim i donios³ym wydarzeniem by³ dzieñ przyst¹pienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Uczniowie Szko³y Podstawowej w Pietrowicach Wielkich uczcili ten fakt poprzez zorganizowanie Dni Europejskich w Szkole, które odbywa³y siê w dniach od do r. Ka da z klas przygotowywa³a siê ju wczeœniej do obchodów tych dni poprzez zbieranie materia³ów na temat jednego pañstwa europejskiego. Pierwszego dnia ka da klasa zaprezentowa³a poprzez wystawkê swoje pañstwo. Wszyscy mogli ogl¹daæ angielsk¹ królow¹, w któr¹ wcieli³a siê uczennica klasy IVa przybli aj¹c wszystkim zabytki Anglii, oraz mogli podziwiaæ uroki innych pañstw. Du e zainteresowanie wzbudzi³a ogromna gondola z Wenecji oraz Brama Brandenburska z Niemiec. Drugi dzieñ dostarczy³ artystycznych emocji, poniewa ka da klasa w formie plastycznej przedstawi³a pañstwo europejskie. Najciekawsza okaza³a siê praca przedstawiaj¹ca Hiszpaniê, w której to weso³e byczki z corridy zaprezentowa³y ciekawostki hiszpañskie. Jednak najwiêcej emocji dostarczy³ dzieñ trzeci, który by³ dniem kulinarnych prezentacji. Ka de pañstwo ma swoj¹ charakterystyczn¹ M³odzie szkolna podczas wystêpu potrawê. Dlatego potrawy by³y wizytówkami poszczególnych pañstw. Nie mog³o zabrakn¹æ pizzy, która cieszy³a siê w degustacji najwiêkszym powodzeniem wœród uczniów. Podniebienia uczniów by³y tego dnia mieszanin¹ smaku greckich ciasteczek, francuskich naleœników, hiszpañskiej tortilli, niemieckiego ciasta, popijanych angielsk¹ herbat¹. Zakoñczeniem tych dni by³ apel z udzia³em rodziców oraz zaproszonych goœci, na który wjecha³ poci¹g z wagonami z 10 nowych pañstw Unii Europejskiej, a póÿniej odby³a siê prezentacja tañców europejskich oraz zosta³ przedstawiony grecki mit Demeter i Kora. Dni te pozwoli³y na wzbogacenie wiedzy o krajach Unii Europejskiej i na pewno przybli y³y nam smak i wygl¹d zjednoczonej Europy. Edyta Kubita Objazdowe kino niemieckie Projekcja w Pietrowicach Wielkich Pamiêtam, jak w latach 80 do T³ustomost, wioski mojego dzieciñstwa i m³odoœci przyje d a³o objazdowe kino. Projekcja odbywa³a siê w starej sali zabaw u Pañstwa Szerner. By³o to zawsze wielkie wydarzenie i ka dy z nas oczekiwa³ wieczoru, kiedy zaje d a³ stary uk. Dwóch panów montowa³o ogromny ekran, stawia³o na statywach dwa stare projektory, zak³ada³o szpule z kilometrami taœmy filmowej. Gdy by³o wszystko gotowe zaczyna³a siê projekcja. Siedzieliœmy w ciszy na starych krzes³ach. Bardzo czêsto po 30 minutach bola³y wszystkie czêœci cia³a. Ale mimo to nikt nie narzeka³. Z rozrzewnieniem wspominam ten czas, kiedy do szczêœcia nie trzeba by³o wcale du o. adnych du ych sal filmowych z wygodnymi fotelami czy te dÿwiêku najczystszej jakoœci dolby surround albo jeszcze cos lepszego. Dlatego te, kiedy dowiedzia³em siê, e Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w ramach swoich bardzo licznych projektów przymierza siê do projektu objazdowego kina niemieckiego, postanowi³em do³o yæ wszystkich starañ, by przekonaæ Dyrekcjê Domu do projekcji jednego z filmów w Gminie Pietrowice Wielkie. Po krótkiej analizie doszliœmy z Wójtem Andrzejem Wawrzynkiem do wniosku, e pewien klimat tamtych minionych objazdowych kin, tych starych sal odda pomieszczenie starego spichlerza na placu GS w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 maja 8 (miejsce naszych Targów Ekologicznego Ogrzewania). Dlatego jest mi niezmiernie mi³o zaprosiæ wszystkich mieszkañców Gminy Pietrowice Wielkie w dniu (czwartek) o godz do pomieszczeñ starego spichlerza na placu GS Pietrowice Wielkie na projekcjê filmu Lili Marleen niemieckiego re ysera Reinera Wernera Fassbindera. Film zosta³ nakrêcony w 1981 roku. Jest to sentymentalna opowieœæ z czasów wojny o s³ynnej piosence i piosenkarce. W roli g³ównej wyst¹pi Hanna Schygulla, urodzona w Chorzowie w rodzinie œl¹skiej - najwiêksza gwiazda kina niemieckiego od czasów Marleny Dietrich. Film bêdzie prezentowany w oryginalnej wersji jêzykowej z t³umaczeniem symultanicznym. Projekt objazdowego kina niemieckiego Dom Wspó³pracy Polski Niemieckiej z siedzib¹ w Gliwicach organizuje razem z Zak³adem Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Uniwersytetu Œl¹skiego. Przed projekcj¹ bêdzie mia³o miejsce wprowadzenie do tematyki filmu, prezentacja autorów i sylwetek aktorów. Wprowadzenie i dyskusjê poprowadzi Andrzej GwóŸdŸ z Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach, zajmuj¹cy siê mediami elektronicznymi, a tak e dziejami niemieckiej myœli filmowej. Zachêcam do skorzystania z propozycji i zobaczenia dobrego filmu niemieckiego. Zachêcam równie do korzystania z innych propozycji Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej. Wspomnê tu przyk³adowo o prelekcjach znanych osobistoœci naszego regionu realizowanych podczas spotkañ w ramach historii lokalnej. Dom Wspó³pracy Polsko Niemieckiej, którego uroczyste otwarcie w dniu 17 lutego 1998 roku dokona³ sam Prezydent Niemiec Roman Herzog, jest bardzo interesuj¹c¹ instytucj¹ realizuj¹c¹ bardzo szeroki zakres projektów przyczyniaj¹cych siê do wzmocnienia porozumienia miedzy Polakami i Niemcami. Zapraszam wszystkich na stronê internetow¹ Domu Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej lub do nawi¹zania pisemnego kontaktu. Adres: Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, Gliwice. Leonard Malcharczyk G³os Gminy czerwiec

12 Po raz trzeci w Jaros³awcu... Wybory do Parlamentu Europejskiego Dnia odby³y siê pierwsze w historii wybory do Parlamentu Europejskiego. Pomimo mo liwoœci wybierania naszych przedstawicieli w europarlamencie chêtnych do g³osowania nie by³o wiele. Frekwencja w kraju by³a bardzo niska maj¹c na uwadze iloœæ wyborców w pozosta³ych nowych krajach UE. Zgodnie z przedstawionymi poni ej wynikami wyborców pos³ów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Pietrowice Wielkie frekwencja by³a bardzo ma³a i kszta³towa siê na poziomie 11,95%. Wœród zdecydowanych liderów list Komitet ów wyborczych jest Platforma Obywatelska (lista nr 1), która otrzyma³a 41,18% wszystkich oddanych g³osów. Indywidualnie najwiêcej g³osów otrzyma³ Jerzy Buzek w iloœci 231 g³osów ( 35,76%). Sekretarz Gminy Adam Wajda Ju po raz trzeci uczniowie z Samborowic mieli okazjê przebywaæ na zielonej szkole w Jaros³awcu. Spokojna miejscowoœæ, atrakcyjna cena, mi³a atmosfera i wspania³e wy ywienie przyci¹gnê³y nad morze naszych rodziców, którzy mieli okazjê równie wypocz¹æ i wspólnie siê zabawiæ. Ilona Gawlica Zarz¹d Ludowego Klubu Sportowego START Pietrowice Wielkie serdecznie zaprasza na festyn z okazji 80-lecia Sportu w Pietrowicach Wielkich po³¹czony ze zjazdem dzia³aczy sportowych i zawodników wszystkich dyscyplin sportowych dzia³aj¹cych w tym okresie w Klubie. Obchody odbêd¹ siê w dniach 31 lipca i 1 sierpnia 2004 r na stadionie sportowym w Pietrowicach Wielkich W programie obchodów: Sk³ad M³odzie owej Rady Gminy W dniu 21 czerwca b.r. odby³y siê wybory do M³odzie owej Rady Gminy Pietrowice Wielkie. W wyniku tajnego g³osowania radnymi zostali: I. Cyprzanów Okrêg nr 1 Daniel Legan II. Krowiarki Okrêg nr 2 Dominika Kowacz Alina Kuziel III. Kornice Okrêg nr 3 Magdalena Majchrzak IV. Lekartów Okrêg nr 4 Dariusz Lenort Sobota uroczysta Msza Œwiêta przemarsz na stadion sportowy uroczyste otwarcie obchodów poczêstunek turniej pi³karski z udzia³em by³ych i obecnych zawodników zabawa taneczna - przygrywaæ bêdzie zespó³ SATURN Niedziela turniej pi³ki no nej juniorów mecz pi³ki no nej kobiet II Ligi Polski towarzyski mecz pi³ki no nej zabawa taneczna - przygrywaæ bêdzie zespó³ AKORD pokaz sztucznych ogni V. Maków Okrêg nr 5 Roman Leks VI. Pietrowice Wielkie Okrêg nr 6 Rafa³ Chmiela Magdalena Jawor Marek Jokel Marcin Kyrcz Iwona Pawlasek VII. Paw³ów Okrêg nr 7 Magdalena Litka Maria Strzedu³a Na czas trwanie imprezy organizator zabezpiecza namiot biesiadny, pe³n¹ bogat¹ gastronomiê, zuzkê, liczne atrakcje dla dzieci oraz dobr¹ zabawê. 12 czerwiec 2004 VIII. Samborowice Okrêg nr 8 Anna M³ocek IX. erdziny Okrêg nr 9 Michaela Rostek G³os Gminy

13 Festyn Rodzinny w Krowiarkach cówki przeciwko matkom. Zmagania zakoñczy- ³y siê zwyciêstwem gospodarzy 3:1. Równolegle na boisku szkolnym rozgrywano mecz pi³ki no nej uczniów klas starszych kontra ojcowie. Po zaciêtej walce zakoñczonej rzutami karnymi zwyciê y³a m³odzie. Na zakoñczenie dnia Œwiêta Rodziny odby³a siê dyskoteka przeplatana ró norodnymi konkursami, prowadzona przez instruktorów tañca Piotra i Annê Orionów. Celem zorganizowanego Œwiêta Rodziny by³a integracja szko³y z rodzicami, temu te W miesi¹cach maju i czerwcu obchodzimy Dzieñ Dziecka, Dzieñ Matki i Dzieñ Ojca. W tym roku Zespó³ Szkolno-Przedszkolny we wspó³pracy z Rad¹ Rodziców zorganizowa³ imprezê zatytu³owan¹ Œwiêto Rodziny, ³¹cz¹c wy ej wymienione trzy œwiêta. Data zosta³a ustalona na niedzielne popo³udnie r. Scenariusz Œwiêta Rodziny w oparciu o elementy Pedagogiki Zabawy KLANZA przygotowa³a nauczycielka nauczania zintegrowanego M. yczko. W organizacjê i przeprowadzenie festynu rodzinnego aktywnie w³¹czyli siê pracownicy ZSP w Krowiarkach pod czujnym okiem dyrektora M. Otrêby oraz Rada Rodziców. Kilka dni wczeœniej dzieci otrzyma³y zaproszenia dla ca³ej rodziny. Impreza odby³a siê na placu szkolnym. Na schodz¹ce siê dzieci czeka³a niespodzianka. eby rozpocz¹æ imprezê, musia³y one pomalowaæ pisakami nadmuchane i zawieszone na sznurku balony, które stanowi- ³y dekoracjê boiska szkolnego. Mali artyœci zostali nagrodzeni cukierkami. Przyby³ych na Œwiêto Rodziny powita³ dyrektor M. Otrêba, ycz¹c zebranym wspania³ej zabawy. Na pocz¹tku mogliœmy zobaczyæ uczniów naszej szko³y jako gwiazdy estrady w Mini Playback Show. Rozgrzan¹ pierwszymi rytmami muzyki publicznoœæ zachwyci³ Pokaz Mody Alternatywnej przygotowanej przez uczniów klas IV- VI. Ka dy móg³ wybraæ coœ dla siebie; by³y tu stroje na cztery pory roku, do pracy i na wycieczkê. Kolejnym punktem programu by³y konkurencje sportowe dla dzieci i rodziców, na które sk³ada³y siê: wyœcigi z gazetami, turniej rycerski, rzuty woreczkami do kosza, biegi przedszkolaków w klapkach rozmiaru 42 oraz wyœcigi z jajkiem. W konkursie na refleks pt.: Kareta rywalizacjê dzieci z doros³ymi wygrali uczniowie ZSP. W meczu pi³ki siatkowej kobiet, który rozgrywa³ siê na sali gimnastycznej, dzielnie walczy³y ze sob¹ pracownice naszej plas³u y³y nie tylko przygotowane konkursy, lecz tak e darmowy poczêstunek w postaci ciasta i kawy, stoisko z popcornem, ze s³odyczami oraz tradycyjna kie³baska z grilla. Mo na równie by³o nabyæ Zeszyty Literackie z próbami poetyckimi ( i nie tylko) naszych uczniów. Wszystkie konkurencje by³y obficie nagradzane s³odyczami, kalkulatorami, przyborami szkolnymi, które dziêki zdolnoœciom mened erskim zdoby³ dyrektor M. Otrêba. Siêgajcie po fundusze Serdecznie dziêkujemy wszystkim sponsorom, bez których impreza nie mog³aby siê odbyæ. Mamy nadziejê, e tak spêdzone niedzielne popo³udnie dostarczy³o rodzinom wiele radoœci. Wszak zabawa to potrzeba du ych i ma- ³ych, to forma œwiêtowania, przeciwieñstwo codziennoœci. Monika yczko Gdyby pañstwo nie przeszkadza³o, by³oby du o lepiej - tak¹ ironiczn¹ konkluzj¹ zakoñczyli czwartkowe spotkanie przedsiêbiorcy i samorz¹dowcy gminy Pietrowice Wielkie. Co jakiœ czas oba œrodowiska spotykaj¹ siê na zaproszenie komisji gospodarki. Spotkanie miejscowych przedsiêbiorców z cz³onkami samorz¹dowych w³adz i komisj¹ zdominowa³y tym razem sprawy europejskie. Zorganizowaliœmy je, maj¹c na wzglêdzie mo - liwoœæ wykorzystania statusu cz³onka Unii. S¹ dostêpne programy pomocowe, które mog¹ u³atwiæ inwestycje w przedsiêbiorstwach. Chcieliœmy te przedstawiæ lokalne inicjatywy, które by w tym pomog³y - wyjaœni³ przewodnicz¹cy Komisji Zdzis³aw Hudak. Najwa niejszym punktem by³a prezentacja doradców Stowarzyszenia Wspó³-pracy Regionalnej z Gliwic - jak pozyskiwaæ w chwili obecnej fundusze unijne dla ma³ych, œrednich i du ych firm. Lepiej uzyskaæ wspó³finansowanie inwestycji w 50 procentach, ni samemu zap³aciæ ca³oœæ - konkludowano. Pomoc specjalistyczna jednak w tym zakresie jest coraz bardziej potrzebna, bo przepisy i realizacja projektów s¹ bardzo rygorystyczne - wielu chêtnych przedsiêbiorców zniechêca siê przez to zawczasu. Z drugiej te strony programów pomocowych jest sporo, ale nie zawsze w porê s¹ wykorzystywane. Na przyk³ad okazuje siê, e na pocz¹tku kolejnej transzy SAPARD wniosków by³o bardzo ma³o. Niewielu siê do tego kwapi³o, choæ œrodki by³y. Kiedy zaœ przychodzi ostateczny termin, nagle wszyscy siê pchaj¹ z wnioskami. W efekcie nie wszyscy jednak otrzymuj¹ pomoc - wyjaœni³ sekretarz gminy Adam Wajda, zachêcaj¹c do jak najwczeœniejszego sk³adania dokumentów. Podobnie mo e siê okazaæ w sprawie dop³at bezpoœrednich - im bli ej terminu koñcowego sk³adania wniosków, tym wiêkszy poœpiech i nerwy. Na czwartkowe spotkanie zaproszono tak e rolników. Wielu z nich nie opiera siê ju tylko na uprawie p³odów i hodowli. Po prostu to coraz bardziej nieekonomiczne. Coraz wiêksza ich liczba wykonuje ju jakieœ us³ugi lub dzia³a w bran ach pokrewnych. Chcieliœmy przekonywaæ do takiego modelu pracy, bo uniezale nia od samego rolnictwa. Oczywiœcie na rozwój potrzebne s¹ fundusze, st¹d tak e wskazówki, gdzie mo na by je uzyskaæ - objaœni³ A. Wajda. Gmina bêdzie siê te staraæ kontynuowaæ promocje - na przyk³ad poprzez opracowania folderów, tablic informacyjnych, dostêp w sieci elektronicznej - i u³atwiaæ za³atwianie formalnoœci. Te ostatnie s¹ nadal uci¹ liwe i zabieraj¹ sporo czasu. Tym bardziej, e zmieniaj¹ siê co jakiœ czas przepisy i nawet specjaliœci maj¹ problemy z ich wyjaœnianiem. Im gorzej w polityce, nie ma rz¹du i w³adzy pañstwa, tym lepiej ze wzrostem gospodarczym. Wystarczy, e nasze pañstwo nie bêdzie siê wtr¹caæ, a sobie jakoœ poradzimy - zauwa y³ z ironi¹ jeden z uczestników. (sem) G³os Gminy czerwiec

14 III miejsce w województwie to wielki sukces A tak siê to zaczê³o... Chcemy pañstwu przedstawiæ krótk¹ historiê dzia³alnoœci na polu wychowania komunikacyjnego obejmuj¹cego teoriê, czyli g³êboko posuniêt¹ znajomoœæ kodeksu drogowego i praktykê, czyli umiejêtnoœæ jazdy rowerem po torze sprawnoœciowym i miasteczku ruchu drogowego uczniów samborowickiej szko³y. Od lat kilku nasza placówka bierze udzia³ w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego. Swoj¹ dzia³alnoœæ rozpoczynamy w roku szkolny 1998/1999. Do reprezentacji szkolnej wytypowani zostaj¹ Jacek Koz³owski, Marcin Miketa, Patryk Jeremiasz i Anna M³ocek. Po raz pierwszy bierzemy udzia³ w Gminnym Turnieju WoBRD w Krowiarkach i zajmujemy III miejsce. I sukces W roku nastêpnym do reprezentacji szkolnej dostaj¹ siê: Jacek Koz³owski, Marcin Miketa, Piotr Hanslik, Rafa³ Skupin, a na rezerwie Patryk Jeremiasz i Micha³ Martinus. W Krowiarkach zajmujemy I miejsce i tym samym reprezentujemy gminê na zawodach powiatowych w Raciborzu zajmuj¹c VII lokatê w powiecie raciborskim. W miêdzyczasie system oœwiaty przechodzi reformê, która zabiera nam uczniów klas VII i VIII i stajemy siê Zespo³em Szkolno- Przedszkolnym z szeœcioklasowym nauczaniem podstawowym. Zmianie uleg³ równie regulamin OTWoBRD. Dru yny 4-osobowe zostaj¹ zamienione na 3 osobowe, a w turnieju mog¹ braæ udzia³ uczniowie klas IV - VI. Pojawia siê przed nami trudne zadanie - praca z m³odszymi dzieæmi. Wyposa enie ucznia IV klasy w wiedzê z zakresu ruchu drogowego jest o wiele trudniejsze ni nauczenie tych samych treœci ucznia klasy VIII. Sukces i I zwyciêstwo Nie poddajemy siê. Przyjmujemy wyzwanie i w nastêpnym roku jako zesz³oroczni zwyciêzcy organizujemy po raz pierwszy w naszej szkole Gminny Turniej z WoBRD. W tym e roku drog¹ eliminacji szkolnych do reprezentacji awansuj¹: Pawe³ Kajzer kl.v, Agata Koz³owska kl.vi, Mateusz Kocjan kl.iv i ukasz Gawlica kl.iv- rezerwa. Kolejny raz zajmujemy I miejsce i po raz drugi reprezentujemy gminê w turnieju powiatowym. Tym razem zajmujemy III miejsce w powiecie raciborskim. Zwyciêstwo w Powiecie Taki sukces motywuje nas do dalszej pracy. W roku nastêpnym ponownie jesteœmy organizatorami gminnnego turnieju. ZSP w Samborowicach reprezentuj¹: Pawe³ Kajzer, Grzegorz Otlik i Mateusz Kocjan. Tym razem wygrywamy z ogromn¹ przewag¹ punktow¹ nad pozosta³ymi dru ynami z gminy. Startujemy w turnieju powiatowym i tu - uwaga - zajmujemy po raz pierwszy w historii szko³y I miejsce w powiecie a nasz uczeñ Pawe³ Kajzer (obecnie uczeñ Gimnazjum nr 3) zostaje indywidualnie mistrzem powiatu raciborskiego (najg³êbsza znajomoœæ przepisów ruchu drogowego). Spada na nas obowi¹zek reprezentowania powiatu raciborskiego w Turnieju Okrêgowym w Rybniku, w którym zajmujemy XI miejsce. Wszyscy jesteœmy zmêczeni ale stawka jest wysoka. Naszym marzeniem jak równie celem staje siê wygranie zawodów okrêgowych. Zwyciêstwo w Powiecie, sukces w Okrêgu Zaczynamy ciê k¹ i mudna pracê. W roku 2002/2003 po eliminacjach szkolnych wy³ania siê kolejna reprezentacja w sk³adzie: Edyta Kotalla, ukasz Gawlica i Mateusz Kocjan. W tym roku startujemy -niestety- bez rezerwowego, który jest istotnym ogniwem reprezentacji szkolnej. Po raz kolejny w Turnieju Gminnym zajmujemy I miejsce. W powiecie jesteœmy na II miejscu przegrywaj¹c minimaln¹ iloœci¹ punktów I miejsce. Regulamin Turnieju przewa a jednak na nasz¹ korzyœæ i wraz z dru- yn¹ zwyciêska z Budzisk jedziemy reprezentowaæ powiat w Turnieju Okrêgowym w Rybniku. Tym razem zajmujemy wysokie III miejsce w okrêgu rybnickim. Wydaje nam siê, e sta³ siê cud. Zadowoleni i bardzo zmêczeni przygotowujemy siê do startu w nastêpnym roku. Zwyciêstwo w Powiecie, zwyciêstwo w Okrêgu, sukces w województwie - III miejsce W roku szkolnym 2003/ rok bie ¹cy - w wyniku szkolnych eliminacji wy³ania siê nam tajemnicza reprezentacja szkolna. Tajemnicza bo s¹ to trzy dziewczyny i jeden ch³opak na rezerwie: Edyta Kotalla kl. VI, Katarzyna Rusnarczyk kl. VI, Anita Gawlica kl. IV i Martin Brzezny kl.v. Dru yna otrzymuje od swoich opiekunek nazwê Anio³ki Charliego. W Turnieju Gminnym zdobywamy I miejsce, w powiecie I miejsce z mia d ¹ca przewag¹ punktów w czêœci teoretycznej nad pozosta³ymi dru ynami. W tym roku tylko jedna dru yna zwyciêska reprezentuje powiat. Startujemy w pó³finale województwa œl¹skiego i zajmujemy I miejsce. Ale to nie wszystko. Nasza uczennica Edyta Kotalla zostaje mistrzyni¹ pó³fina³u wojewódzkiego zdobywaj¹c w teœcie teoretycznym 96 pkt na 100 pkt mo liwych (jedno pytanie to 4 pkt). Nasza druga uczennica Katarzyna Rusnarczyk zajmuje III miejsce indywidualnie, a Anita Gawlica kl.iv przechodzi sam¹ siebie zajmuj¹c VI miejsce indywidualnie na 18-stu startuj¹cych uczniów w okrêgu. Chcemy nadmieniæ, e Anita jest œwie o upieczonym kierowc¹ rowerowym(roczny sta w posiadaniu karty rowerowej). Aby przygotowaæ siê do takiego turnieju zg³êbia³a tak jak inni cz³onkowie dru yny m.in. wiedzê z zakresu prawa jazdy kat.b. Nasz sukces jest wielki! Zostajemy reprezentantami ca³ego okrêgu rybnickiego. W niespe³na miesi¹c przygotowujemy siê do kolejnego etapu, w którym musimy zmierzyæ siê z najlepszymi dru ynami z poszczególnych okrêgów woj. œl¹skiego. Przybywamy do Ustronia. Piszemy test i po czêœci teoretycznej zdobywamy 1-sza lokatê. Nasza radoœæ jest wielka. Jednak przed nami bardzo trudny tor sprawnoœciowy i miasteczko ruchu drogowego, w którym pojedziemy po raz pierwszy. Przechodzimy dwie powy sze konkurencje i w konsekwencji zajmujemy III miejsce w województwie œl¹skim. Brawo! Dru yna z Samborowic dokonuje czegoœ, co na pierwszy rzut oka wydawa³oby siê nieosi¹galne. Mamy jeszcze jedna niespodziankê dla pañstwa. Edyta Kotalla zostaje mistrzyni¹ woj. œl¹skiego w czêœci teoretycznej. Rozwi¹zuj¹c test na 100 pkt zdobywa 96pkt. Niestety uczennice Edyta Kotalla i Katarzyna Rusnarczyk opuszczaj¹ w tym roku mury naszej szko³y. W zwi¹zku z tym, e jesteœmy opiekunami, pozwolimy sobie jeszcze raz gor¹co podziêkowaæ dziewczynom jak równie Anicie Gawlicy i Martinowi Brzeznemu za ofiarn¹ pracê i ogromne poœwiêcenie a przede wszystkim za niesamowicie oddan¹ wspó³pracê podczas przygotowañ do poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego. Dziêki Wam -drodzy uczniowie- nasza szko³a znana jest w wielu czêœciach Polski. Wasz sukces zosta³ wpisany w karty historii, a tego Wam ju nikt nie odbierze. Kasi i Edycie yczymy podobnych sukcesów w gimnazjum, a Anicie i Martinowi yczymy powodzenia w reprezentowaniu naszej szko³y w nastêpnym roku. Chcemy podziêkowaæ równie wszystkim absolwentom naszej szko³y, którzy przyczynili siê do tego wielkiego sukcesu. Dziêkujemy: Annie M³ocek, Jackowi Koz³owskiemu, Marcinowi Mikecie, Patrykowi Jeremiaszowi, Piotrowi Hanslikowi, Rafa³owi Skupinowi, Agacie Koz³owskiej, Paw³owi Kajzrowi, ukaszowi Gawlicy, Mateuszowi Kocjanowi, Grzegorzowi Otikowi. Podziêkowanie pragniemy równie z³o yæ na rêce pana Alfreda Gromotki i pana Józefa Kotalli za wykonanie niezbêdnych elementów toru przeszkód, na którym nasi uczniowie mogli przygotowywaæ siê do udzia³u w wojewódzkim turnieju. Panu Ryszardowi Knura dziêkujemy za ciekawy pomys³ na wykonanie nietypowych elementów przeszkód, za zasponsorowanie materia³ów wykoñczeniowych ( taœmy) i za wykonanie du ej iloœci pacho³ków. Panu Waldemarowi Gawlicy dziêkujemy za przywiezienie materia³ów drzewnych z Raciborza. Za rok czeka nas najtrudniejsze zadanie w ca³ej naszej dzia³alnoœci - obronienie wysokiego III miejsca w województwie. Wszystko zale y od naszych uczniów. We wrzeœniu kolejne szkolne eliminacje. yczymy uczniom i sobie powodzenia. Zwyciêstwo w województwie Opiekunki Jolanta Burdzy Jolanta Koz³owska 14 czerwiec 2004 G³os Gminy

15 Majówka Maj jest okresem, w którym wiele szkó³ organizuje festyny zwane majówkami. Nasza placówka zaakcentowa³a inn¹ tradycjê kojarz¹c¹ siê ze s³owem Maj ; jest to majowy Gaik, zwany te Maikiem. Zamiarem naszym by³o rozszerzenie kultywowanego w wielu ju rodzinach zwyczaju stawiania przed domem z pocz¹tkiem maja przystrojonej wst¹ kami brzózki, wspomnianego Gaika r. Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach zorganizowa³ festyn majowy dla wszystkich mieszkañców wsi, zaproszonych goœci i przyjezdnych. Nasza majówka zainaugurowana zosta³a nieszporami, po których korowód ludzi z gaikiem na czele, przy dÿwiêkach orkiestry przeszed³ na przygotowane wczeœniej miejsce, czyli teren nieczynnej ju gorzelni. Stawianiu gaika towarzyszy³a piosenka w wykonaniu uczniów naszej szko³y. Na akordeonie przygrywa³a pani Gabriela Grytner. Na samym pocz¹tku dyrektor ZSP w Krowiarkach,Miros³aw Otrêba., powita³ zaproszonych goœci, m.in. starostê powiatowego H. Sedlaczka, ksiêdza proboszcza P. Popandê, so³tysa wsi Krowiarki Z. Kozuba oraz wszystkich zebranych, ycz¹c im wspania³ej zabawy. Program artystyczny rozpocz¹³ koncert orkiestry dêtej Plania. Nastêpnie zaprezentowa³y siê przedszkolaki, które recytowa³y wiersze, œpiewa³y piosenki oraz zatañczy³y Charlestona. Wystêpy najm³odszych przygotowa³y wychowawczynie Urszula Macheta i Ewa Tokar. W dalszej czêœci programu mogliœmy obejrzeæ uczniów klas I-III w tañcach Polka Szabasówka i Bambo.Dzieci przygotowa³y nauczycielki nauczania zintegrowanego Monika yczko, Cecylia Jakubiec i Iwona K¹œ. Dyskotekowy uk³ad taneczny wykonany przez uczniów klas I-VI wywo³a³ wielki aplauz publicznoœci. By³ to efekt ca³orocznej pracy dzieci na tanecznych zajêciach pozalekcyjnych prowadzonych przez instruktorów tañca Annê i Piotra Orionów. Na festynie nie zabrak³o tak e akcentu regionalnego. Uczennice z klasy VI zainscenizowa³y scenkê rodzajow¹ w gwarze œl¹skiej Z wizyt¹ u babci, któr¹ przygotowa³y pod opiek¹ Renty strukturalne dla rolników Ukaza³o siê ju Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie szczególnych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskanie rent strukturalnych objêtych planem rozwoju obszarów wiejskich. Rozporz¹dzenie to bezpowrotnie rozwia³o wiele kontrowersji dotycz¹cych ostatecznych warunków otrzymania rent strukturalnych. Uregulowanie te jest istotne dla wielu rolników, którzy zastanawiaj¹ siê nad odejœciem na rentê. Zgodnie z rozporz¹dzeniem rentê strukturaln¹ przyznaje siê producentowi rolnemu bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ prowadz¹c¹ na w³asny rachunek dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym spe³niaj¹cego nastêpuj¹ce warunki: Ad. 1 - ma ukoñczone 55 lat lecz nie osi¹gn¹³ wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia spo³ecznego lub zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia spo³ecznego rolników - prowadzi³ nieprzerwanie dzia³alnoœæ rolnicz¹ w gospodarstwie rolnym w okresie co najmniej 10 lat poprzedzaj¹cych z³o enie wniosku o rentê strukturaln¹ i w tym okresie podlega³ ubezpieczeniu emerytalno rentowemu, okreœlonemu w przepisach o ubezpieczeniu spo- ³ecznym rolników przez okres co najmniej 5 lat - w dniu z³o enia wniosku o rentê strukturaln¹ podlega³ ubezpieczeniu emerytalno rentowemu - przekaza³ gospodarstwo rolne o ³¹cznej powierzchni u ytków rolnych wynosz¹cej co najmniej 1 ha - zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej Heleny Ró yckiej. Po wystêpach dzieci mog³y wzi¹æ udzia³ w konkursach sprawnoœciowych, a doroœli sprawdziæ swoje mo liwoœci w konkurencjach si³owych, czyli podnoszenie ciê arka 16 kg,i technicznych - przepi³owanie belki pi³¹ zwan¹ moja-twoja. Organizatorem i sêdzi¹ sportowych zmagañ by³ nauczyciel wychowania fizycznego Damian Krê lewski. Miejsce festynu odwiedzi³o wielu mieszkañców Krowiarek i przyjezdnych. Tak¹ iloœæ goœci przyci¹gnê³a smakowita woñ grillowanych steków, szasz³yków, kie³basek, stoiska z napojami i s³odyczami oraz œl¹ski ko³acz rodzimej produkcji. G³ówn¹ atrakcj¹ by³a jednak tradycyjna zuzka z cennymi nagrodami, by³y to m.in. rowery. Od godziny bawi³ zebranych zespó³ muzyczny z Makowa Coast Band, przy którego rytmach bawiono siê do póÿnych godzin nocnych. Mamy nadziejê, e zorganizowana po raz pierwszy gaikowa majówka stanie siê tradycj¹ naszej wsi. Monika yczko - wpisany zosta³ do ewidencji producentów stanowi¹cej czêœæ krajowego systemu ewidencji producentów ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie p³atnoœci - nie posiada zaleg³oœci z tytu³u p³acenia sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne rolników Wysokoœæ renty strukturalnej stanowi 210% kwoty najni szej emerytury. Wysokoœæ renty strukturalnej zwiêksza siê: o 60% kwoty najni szej emerytury je eli wnioskodawca pozostaje w zwi¹zku ma³ eñskim i wspólnie prowadz¹ gospodarstwo rolne. - o 50% kwoty najni szej emerytury za przekazanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 3 ha u ytków rolnych w przypadku przeniesienia w³asnoœci u ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa rolnego - po 3 % kwoty najni szej emerytury za ka - dy przekazany na w³asnoœæ pe³ny hektar u ytków rolnych przekazywanego gospodarstwa powy ej 3 ha u ytków rolnych. Rentê strukturaln¹ wyp³aca siê co miesi¹c w terminie okreœlonym w decyzji administracyjnej o przyznaniu renty strukturalnej nie d³u ej ni przez 10 lat. Rentê strukturaln¹ wyp³aca siê od miesi¹ca w którym zosta³y spe³nione wszystkie warunki wymagane do jej przyznania. Postêpowanie w sprawie przyznania renty strukturalnej wszczyna siê na pisemny wniosek rolnika z³o ony do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sekretarz Gminy Adam Wajda G³os Gminy czerwiec

16 Biblioteka w Pietrowicach Wlk. Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek pi¹tek W soboty biblioteka jest nieczynna Tel. (032) wew.121 Biblioteka w Krowiarkach Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek pi¹tek W soboty biblioteka jest nieczynna Biblioteka w Makowie Poniedzia³ek - nieczynna Wtorek - nieczynna Œroda Czwartek Pi¹tek W soboty biblioteka jest nieczynna Biblioteka w Paw³owie Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek - nieczynna Pi¹tek - nieczynna W soboty biblioteka jest nieczynna Biblioteka w Samborowicach Poniedzia³ek Wtorek Œroda Czwartek Pi¹tek W soboty biblioteka jest nieczynna Racibórz, ul. Polna 4 tel (obok DYWYTY) Godziny otwarcia: pn-pt 10-19, sob K.M. Kancelaria Maków Maków, ul. Raciborska 95 tel./fax: (032) tel. kom œwiadczy us³ugi w zakresie: zwrot podatku (wszystkie kraje UE) zapraszamy: wtorek od 9.00 do czwartek od do Wszystkich zainteresowanych drukiem reklam na ³amach naszego pisma zapraszamy do wspó³pracy. Udostêpniamy strony gazety dla reklamodawców. Poniewa jednak nie mo e- adres redakcji: Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5, tel redaktor naczelny: Joachim Wieczorek wydawca: Rada Gminy Pietrowice Wielkie druk: Poldruk Racibórz Za treœæ og³oszeñ, reklam i tekstów p³atnych redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Redakcja informuje! Wydanie nastêpnego numeru G³osu Gminy planowane jest na 30 sierpnia 2004 r. W zwiazku z powy szym materia³y do druku mo na sk³adaæ w Biurze Rady Gminy (pokój nr 6) lub w sekretariacie Urzêdu Gminy do dnia 10 sierpnia 2004 r. Reklamy w G³osie Gminy my tego robiæ odp³atnie proponujemy nastêpuj¹ce zasady: Ka dy zainteresowany drukiem reklamy zobowi¹zuje siê wp³aciæ okreœlon¹ kwotê w formie darowizny na cel dobroczynny zwi¹zany z nasz¹ gmin¹. Za cele dobroczynne uznaje siê wp³aty na konta: -Fundacji Wspierania M³odzie y, -Rad Rodziców przy szko³ach, -ekokoœció³ka Listy tej nie uwa amy za zamkniêt¹. Kwota o której mowa uzale niona jest od wielkoœci reklamy: -1/4 strony A4 czarno-bia³a z³. -1/2 strony A4 czarno-bia³a z³, -1 strona A4 czarno-bia³a z³. Dodatek za drugi kolor - 20 % Dodatek za pe³ny kolor - 50 %. Po przed³o eniu dowodu wp³aty w Redakcji reklama zostaje przyjêta do druku. 16 czerwiec 2004 K R O N I K A PARAFIALNA MAKÓW Parafia p.w. œw. Jana Chrzciciela msze œwiête w niedziele: Maków - godz. 7.30, T³ustomosty - godz KROWIARKI Parafia p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny msze œwiête w niedziele: godz. 7.30, PAW ÓW Parafia p.w. œw. Micha³a Archanio³a msze œwiête: niedziela - godz (jêz. niemiecki), godz CYPRZANÓW Parafia p.w. Trójcy Œwiêtej msze œwiête w niedziele: Cyprzanów - godz. 7.00, 9.00 erdziny - godz PIETROWICE WIELKIE Koœció³ parafialny p.w. œw. Wita, Modesta i Krescencji msze œwiête w niedziele: Pietrowice: - godz. 7.00, godz (jêzyk niemiecki) Koœció³ œw. Krzy a: - godz (niedziela) - godz (pi¹tek) - w okresie letnim - godz (pi¹tek) - w okresie zimowym SAMBOROWICE Parafia p.w. Œwiêtej Rodziny msze œwiête w niedziele: godz. 8.00, G³os Gminy

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator Załącznik numer 1 do Zarządzenia Nr 20/14 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przetargu pisemnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 5 lutego 2014 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawia się według listy obecności załączonej do protokołu. Ponadto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj. 1 z 7 2011-07-31 08:21 Wieleń: PRZEPROWADZENIE KURSÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ORGANIZACJA TRANSPORTU Numer ogłoszenia: 207037-2011; data zamieszczenia: 31.07.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia o g ł a s z a PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY na zbycie udziałów Gminy Bogatynia w Spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Załącznik nr 12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI Na podstawie: 1. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Warszawa: Produkcja 12 odcinków filmu animowanego na potrzeby projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo