Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży"

Transkrypt

1 Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Regulamin Konkursu Multimedialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem Jan Paweł II wzorem dla młodzieży 1. Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorami Konkursu są: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie, Wydział Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie. 2. Uczestnicy 1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 2. Udział uczniów w Konkursie jest bezpłatny.

2 3. Cele Konkursu 1. Celem Konkursu jest: 1) Przybliżenie postaci wielkiego Polaka św. Jana Pawła II; zainteresowanie uczniów Jego życiem i działalnością. 2) Popularyzacja wartości reprezentowanych przez św. Jana Pawła II. 3) Wskazanie uczniom św. Jana Pawła II jako wzoru osobowego. 4) Upamiętnienie postaci Papieża Polaka. 5) Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 6) Kształtowanie umiejętności selekcji informacji. 7) Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji. 8) Doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą. 1. Wykonanie prezentacji multimedialnej. 4. Forma Konkursu 5. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych 1. Pracę konkursową należy przygotować w wybranym programie: Power Point, Open Office Impress, a następnie zapisać ją na płycie CD w pliku źródłowym (*.ppt lub *.odt) i PDF. Płytę należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. 2. Prezentacja może zawierać maksymalnie 20 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 5 minut. 3. Dopuszcza się wykorzystanie w prezentacji gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp. Wykorzystane w prezentacji materiały nie mogą naruszać praw autorskich. W prezentacji muszą być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych. 4. W Konkursie mogą wziąć udział prezentacje wykonane przez uczniów samodzielnie, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie. 5. Każda praca powinna zawierać metrykę (na ostatnim slajdzie w prezentacji): imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.

3 6. Termin i sposób nadsyłania prac 1. Termin nadsyłania prac: do 18 kwietnia 2015 r. 2. Kopertę z prezentacją zapisaną na płycie CD i załącznikami należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM al. Jana Pawła II 126/ Częstochowa, z dopiskiem Konkurs Multimedialny Jan Paweł II wzorem dla młodzieży. Prace spakowane jak wyżej można też dostarczyć osobiście do sekretariatu Ośrodka, pokój Do prezentacji należy dołączyć: kartę zgłoszenia (załącznik 1), oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu wraz z deklaracją o samodzielnym wykonaniu pracy (załącznik 2), zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy (załącznik 3), zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie i publikację danych osobowych (załącznik 4), w przypadku ucznia pełnoletniego: załącznik Do Konkursu można zgłosić maksymalnie 2 prezentacje uczniów z danej szkoły. 5. Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w RODN WOM w Częstochowie Iwona Karlak tel , wew. 239, (środa w godz ), Aleksandra Krawczyk tel , wew. 240, (codziennie) 7. Kryteria oceny prac konkursowych 1. Prace uczniów oceniane są w kategoriach wiekowych: a. Uczniowie gimnazjów b. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

4 2. Kryteria oceny prac: Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu. Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka, film). Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści (animacje niestandardowe). Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu. Techniczna poprawność wykonania. Estetyka i efekt wizualny. Stopień trudności użytych technik. 3. Prezentacje ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów Konkursu. 4. Komisja Konkursowa: a. analizuje prace nadesłane przez szkoły w oparciu o kryteria oceny prac i wyłania zwycięzców Konkursu, b. zwycięzcom Konkursu Komisja Konkursowa przyznaje nagrody oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych. 5. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 8. Ogłoszenie wyników Konkursu 1. Ogłoszenie wyników i uroczyste podsumowanie Konkursu z wręczeniem nagród, wyróżnień i dyplomów nastąpi 20 maja 2015 r. o godzinie w Auli FORUM w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie. Wyniki Konkursu i nagrodzone prace będą opublikowane na stronach internetowych organizatorów, tj. Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie, Wydziału Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

5 9. Nagrody 1. Zwycięzcom Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy Konkursu Multimedialnego Jan Paweł II wzorem dla młodzieży. 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie Multimedialnym Jan Paweł II wzorem dla młodzieży. 3. Nauczyciele opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie otrzymają pisemne podziękowania. 10. Uwagi końcowe 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego. Zaleca się troskliwe ich opakowanie. Materiały te nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt i ryzyko własne uczestnika. 2. Z chwilą otrzymania pracy konkursowej, organizator nabywa licencję niewyłączną do nieodpłatnego korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji: a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, b) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, c) wykorzystywanie utworu, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. 3. Organizatorom przysługuje prawo publikowania informacji o nagrodzonych pracach i ich autorach. 4. W przypadku osób niepełnoletnich do pracy konkursowej należy dołączyć oświadczenie opiekuna prawnego o zapoznaniu się z Regulaminem i deklarację o samodzielnym wykonaniu pracy, zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w Konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy oraz zgodę rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie i publikację danych osobowych, według wzoru określonego w załącznikach 2,3,4.

6 5. Osoby pełnoletnie, biorące udział w Konkursie zobowiązane są dołączyć zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r., według wzoru określonego w załączniku Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Wydział Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. 7. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z przyjęciem warunków Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

7 Załącznik 1: /pieczęć szkoły/ Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. KARTA ZGŁOSZENIA 1. Imię i nazwisko ucznia Tytuł pracy Nazwa i adres szkoły Telefon szkoły... szkoły Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna Podpis nauczyciela/opiekuna zgłaszającego.. Data i podpis dyrektora szkoły

8 Załącznik 2: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Multimedialnego Jan Paweł II wzorem dla młodzieży i akceptuję jego warunki. Deklaruje, że praca zgłoszona do udziału w konkursie została samodzielnie wykonana przez... (Imię i nazwisko autora pacy) (Data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy)

9 Załącznik 3: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy Wyrażam zgodę na udział. (Imię i nazwisko autora pacy) w Konkursie Multimedialnym Jan Paweł II wzorem dla młodzieży. Ponadto oświadczam, iż z dniem doręczenia pracy konkursowej Organizatorom tj. Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie, Wydziałowi Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, V Liceum Ogólnokształcącemu im. A. Mickiewicza w Częstochowie, staje się ona ich własnością i może być wykorzystywana na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, wykorzystywanie utworu, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych. (Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)

10 Załącznik 4: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka... (Imię i nazwisko autora pacy) autora pracy w związku z jego udziałem w Konkursie Multimedialnym Jan Paweł II wzorem dla młodzieży we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów tj. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie, Wydział Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie, umieszczonych danych osobowych w zakresie prowadzenia i realizacji Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/y dobrowolności podania danych oraz że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. (Data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)

11 Załącznik 5 Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ Ja.. zamieszkała/y (Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika Konkursu) (Ulica, nr domu/mieszkania). oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią (Miejscowość, kod pocztowy) Regulaminu Konkursu Multimedialnego Jan Paweł II wzorem dla młodzieży i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn r.), w celach związanych z Konkursem. Ponadto oświadczam, iż z dniem doręczenia pracy konkursowej Organizatorom tj. Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie, Wydziałowi Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, V Liceum Ogólnokształcącemu im. A. Mickiewicza w Częstochowie, staje się ona ich własnością i może być wykorzystywana na następujących polach eksploatacji: trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub części techniką cyfrową lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych, wykorzystywanie utworu, w tym dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych... (Miejscowość i data) (Podpis)

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Unijne rymy

Regulamin Konkursu Unijne rymy Regulamin Konkursu Unijne rymy 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrodę w konkursie Unijne Rymy (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE CELE KONKURSU WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ROZWÓJ MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka. 2. Administratorem konkursu, danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole

Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole 1. DEFINICJE Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Dane Osobowe dane osobowe wprowadzone do Serwisu, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie"

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie" konkurs dla Beneficjentów CUPT na najlepszą niestandardową kampanię lub event promujący inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Za organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo