KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/ lipca ISSN Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się rewitalizacja ulicy Chłodnej i Skweru Apfelbauma. 14 lipca 2010 roku Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podpisał dwie ważne dla Dzielnicy umowy: na rewitalizację ulicy Chłodnej i Skweru Apfelbauma. Przed nami długo oczekiwana rewitali zacja ulicy Chłodnej, budząca u niektó rych lęk o zachowanie jej wyjątkowego charakteru, u innych radość, że wresz cie się udało i zostanie wyremontowa na. Możemy jedynie mieć nadzieję, że po zakończeniu prac wszyscy, i scepty cy, i entuzjaści będą zadowoleni z koń cowego efektu. Chłodna na pewno na bierze blasku, między innymi za sprawą 40 stu pastorałek, specjalnie zamówio nych latarni, stylizowanych na przed wojenne, które zastąpią smutne, beto nowe słupy. Będzie też bardziej zielono. Nowe ławki, śmietniki, słupki, nawią zujące stylistyką do czasów świetności Chłodnej, poprawią wizerunek tej wy jątkowej wolskiej ulicy. Projektowi re witalizacji można się bliżej przyjrzeć na Wystawie Chłodna w Muzeum Woli na ul. Srebrnej 12. Rewitalizacją ulicy Chłodnej zajmie się wykonawca: firma ZIEL BUD Woj ciech Rukat, z siedzibą w Warszawie. Przedmiot umowy to: przebudowa ul. Chłodnej i ul. Elektoralnej na odcin ku od ul. Żelaznej do al. Jana Pawła II, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja ul. Chłodnej Etap I. Wy sokość wynagrodzenia w 2010 r. nie może przekroczyć kwoty ,00 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia w 2011 r. nie może przekroczyć kwoty ,22 zł brutto. Prace ruszają za kilka tygodni, praw dopodobnie jeszcze w sierpniu. O wszel kich utrudnieniach będziemy infor mować na łamach Kuriera Wolskiego i na stronie Urzędu Druga ważna wiadomość to podpisa nie umowy i rozpoczęcie prac na Skwerze Apfelbauma. Wykonawca, Spółka Pleneria z siedzibą w Wołomi nie, na plac budowy wkroczyła 19 lip ca, 5 dni od podpisania umowy. Rewi talizacja Skweru Apfelbauma obejmuje obszar ulic Dzielnej, Pawiej i Smo czej. Celem inwestycji jest przede wszystkim podniesienie standardu fun kcjonalnego i rekreacyjnego, stworze nie miejskiej przestrzeni, przyjaznej szczególnie dla matek z dziećmi i osób chcących odpocząć wśród zieleni. Ma być bardziej zielono i przyjemnie. W ra mach tej inwestycji powstanie plac za baw dla dzieci, zostaną ustawione stoły do gier planszowych i gry w szachy zgodnie z tradycją tego miejsca. Z po wodu ograniczenia środków zrezygno wano z realizacji drzewa stalowego. Posadzone zostaną nowe drzewa i krze wy ozdobne, zaś ścieżki i boiska zyska ją nowe oświetlenie. Umowa została podpisana na kwotę ,90 zł brutto. Inwestycja powinna potrwać do końca listopada 2010 r. MJ W sierpniowe dni, tak jak każdego roku, zapraszamy Państwa na obcho dy poświęcone Powstaniu Warszaw skiemu. Podczas uroczystości z okazji 66. rocznicy tego narodowego zrywu, chcielibyśmy wspólnie uczcić pamięć walczących o Ojczyznę. Na Woli odbędzie się wiele wyda rzeń o charakterze historycznym, dwa z nich będą jednak szczególnie ważne. 1 sierpnia o godz odbędą się uroczystości wojskowe oraz modlitwa ekumeniczna przy pomniku Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstań ców Warszawy. 5 sierpnia o godz zapraszamy na ceremonię w hołdzie ludności cy wilnej przy Pomniku Pamięci 50 Tysię cy Mieszkańców Woli Zamordowanych Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 Szanowni Mieszkańcy Pomysł na lato w mieście patrz str. 5 Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6 Po dwóch stronach Wisły patrz str. 7 WOLA W LICZBACH Na Cmentarzu Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej pochowanych jest ok. 104 tys. osób. przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944 (Skwer Pamięci w rozwidleniu ul. Leszno i al. Solidarno ści). Inicjatorem uczczenia dnia 5 sierp nia jest mieszkaniec Woli Jerzy Janowski Po uroczystości pragniemy zaprosić Państwa do wspólnego zapalenia zniczy. Będzie to gest zjednoczenia z ofiarami tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na Woli 66 lat temu. Już tradycyjnie oddajemy też w Pań stwa ręce Kurier Powstańczy. Publi kacja zawiera ciekawe materiały, m.in. niepublikowane wcześniej relacje świadków oraz kalendarium obcho dów 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rada i Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy JOANNA RUTKOWSKA Skwer Apfelbauma, 19 lipca 2010 r. Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wola i wykonawców finalizują formalności związane z rewitalizacją skweru.

2 2 S A M O R Z Ą D O W A W O L A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: (56) STRAŻ POŻARNA: 998 STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołowska 10: dla osób głuchoniemych SMS: POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 POGOTOWIE ENERGET. RWE : POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993 POGOTOWIE WOD KAN: 994 INFORMACJA O WYPADKACH: NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA: SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA BBiZK (zgł. tylko nadzwyczajnych zagro żeń): BIURO NUMERÓW: URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel PROKURATURA REJONOWA WOLA ul. Erazma Ciołka 14, tel Punkt Informacyjno Konsultacyj ny (dla osób w trudnych syt. życio wych) ul. Syreny 18, tel Dyżury Radnych Dzielnicy Wola Informacje o dyżurach wolskich samorządowców można otrzy mać w Wydziale Obsługi Rady. Tel ; e mail: LIII/2010 Sesja Rady Dzielnicy Wola 6 lipca 2010 Obrady otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy Wola Dariusz Puścian (PO). Stawiło się 24 radnych, co dało quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na początku samorządowcy przyjęli protokoły z LI/2010 i LII/2010 sesji. Oba dokumenty przeszły 15 głosami za, 0 przeciw i 9 wstrzymującymi się. Pielęgnacja zieleni w dzielnicy Radni zajęli się problemem zieleni. Wystąpili do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów przekraczających okres budżetowy (l ), na utrzymywanie zieleni w dzielnicy. Z ca Burmistrza Marek Lipiński (PO) uzasadnił, że zawarcie umowy na dwa lata zapewni syste matyczne utrzymanie czystości na te renach zielonych. Pozwoli też zacho wać w odpowiednim stanie infrastru kturę parków, skwerów i zieleńców. Dodał, że szczególne znaczenie ma pielęgnacja i zabezpieczenie na zimę młodych roślin. W dyskusji głos za brała Hanna Mrowińska (PiS). Radna zaobserwowała, że w parku Moczydło jest bardzo dużo nieczystości (prze pełnione kosze na śmieci, psie odcho dy, nieprzystrzyżona zieleń). Zwróciła się do Zarządu Dzielnicy o zlikwido wanie niedogodności. Adam Sadow ski (SLD) spytał, jakiego rzędu oszczę dności powstaną w przypadku pod pisania umowy na dwa lata, i dlaczego nie obejmuje ona dłuższego okresu. Radny chciał też wiedzieć, jak wyglą dałoby wymówienie umowy w tym dłuższym okresie, w przypadku nie zadowalającego wykonania prac. M. Lipiński odpowiedział, że oszczędno ści wynoszą zazwyczaj ok. 15% i mo gą się zmienić w zależności od ko niunktury. Dodał, że bez względu na czas trwania umowy procedura wy mówienia jest stała i wynika m.in. z kodeksu cywilnego i Prawa zamó wień publicznych. Ostatecznie radni przyjęli uchwałę 15 głosów za, 0 przeciw i 9 wstrzymujących się. Pozytywnie zaopiniowano projekt wykazu, w którym umieszczony jest lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży bezprzetargowej, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w nierucho mości wspólnej, w budynku przy ul. Syreny. Z ca Burmistrza M. Lipiński wyjaśnił, że umożliwi to dalszą sprze daż lokali przy ul. Syreny 35. Wcześ niej był to tzw. lokal funkcyjny dla dozorcy pracującego w ZGN ie. Te raz jako lokal komunalny spełnia kryteria sprzedaży, a najemca chciał by go wykupić. Interpelacje i zapytania Dwie interpelacje i dwa zapytania złożył Andrzej Grudkowski (SLD). W imieniu mieszkańców ul. Sowińskie go poprosił o zwiększenie oświetlenia między ulicami Wolską i Pustola. Zwrócił się też do Burmistrza o uwzględnienie w budżecie na 2011 r. budowy studni oligoceńskiej przy ul. Elekcyjnej. Radny ponownie podjął temat modernizacji parku Szymań skiego. Spytał, czy są w budżecie za pewnione finanse na jej kolejne eta py budowana obecnie sztuczna rzeka ogranicza dostęp mieszkańców do placu zabaw. A. Grudkowski spytał też o prywatny kort tenisowy, który nie został usunięty z terenu parku, przez co trzeba było zmienić lokali zację wrotowiska. Chciał poznać ko szty zmiany i zapytał, dlaczego w środ ku parku będzie prywatny namiot bez wolnego dostępu dla mieszkańców. Burmistrz Marek Andruk (PO) od powiedział, że kwestie związane z dzierżawą terenu nie leżą w kom petencji Dzielnicy. Zajmuje się nimi Biuro Gospodarki Nieruchomościa mi. Udzielenie odpowiedzi na pyta nia radnego będą możliwe po zasięg nięciu informacji w Biurze. Małgorzata Cybulska (PiS) poru szyła problem zaniedbanych terenów przy bazarze Koło. W mało estetycz nym chodniku przy ul. Obozowej są dziury i powyrywane płytki, co stwa rza zagrożenie dla pieszych. Zauwa żyła, że naprawa chodnika nie może czekać na planowany remont ul. Obo zowej. Radna poprosiła też o oczysz czenie toalety ustawionej przy ul. Ciołka. Mateusz Tomala (PiS) zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierza jących do sprzedaży gruntu pod bu dynkiem przy ul. Tyszkiewicza 13. W umowach między Zarządem Mienia Skarbu Państwa a Developerem z lat właściciel gruntu zobowią zuje się do bezprzetargowej sprzeda ży nieruchomości Developerowi. Procedura wykupu do dziś wstrzy mywana jest przez Miasto, co niesie za sobą nieprzyjemne konsekwencje dla mieszkańców (np. wyższe koszty kredytów hipotecznych). Radny przy pomniał, że nadal nie otrzymał od Zarządu odpowiedzi w sprawie wy kupów lokali bez ksiąg wieczystych przy ul. Ludwiki. D. Puścian (PO) złożył interpelację w sprawie odnowienia lub zainstalo wania nowych progów spowalniają cych ruch samochodowy przy ul. Pa szyna. Dotychczasowe progi uległy zniszczeniu i przestały spełniać swoją funkcję. Radny przypomniał, że ul. Paszyna graniczy z boiskiem Gim nazjum nr 49. Marcin Rolski (PiS) podniósł prob lem zadłużenia na lokalach mieszkal nych. Stwierdził, że w 2009 r. wzrosło ono na Woli do 11 mln zł. Wg pisma, które radny otrzymał od dyrektora ZGN u, zadłużenie jest efektem pod wyżek czynszu i odszkodowań za bez umowne korzystanie z lokali. Radny spytał, jaki konkretnie wpływ na wzrost zadłużenia miały podwyżki czynszów. Mieszkańcy mieli przecież możliwość korzystania z obniżek, bonifikat, itp. Wolne wnioski i informacje Michał Kubiak (PO) poinformował, że po dwóch i pół roku udało się uzyskać od ZDM u przestawienie świateł na skrzyżowaniu ul. Górczew skiej i Prymasa Tysiąclecia. Zmiana polega na tym, by samochody mogły zjeżdżać z ronda, i wynosi 6 sekund. Śmiech sali wywołała informacja, że światła działały znakomicie przez tydzień. Radny wyraził nadzieję, że da się je naprawić. M. Rolski spytał, jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze na kolej ną kadencję pani dyrektor gimnazjum przy ul. Brożka. Wg informacji radne go w rankingu egzaminów szkoła za jęła przedostatnie miejsce w Warsza wie. M. Andruk odpowiedział, że radnemu chodzi prawdopodobnie o SP nr 225 przy ul. Brożka. Wg ze stawienia wyników egzaminów pla cówka na 14 szkół podstawowych na Woli zajęła trzecie miejsce. Nie mogła więc być przedostatnia w stolicy. Przewodniczący D. Puścian po raz kolejny poprosił radnych o zgłasza nie się do pracy w Komisji Mieszka niowej i dostarczenie zdjęć do za mieszczania na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Urzędu. Na tym obrady zakończono. Protokoły, stenogramy i inne mate riały dot. Sesji Rady Dzielnicy dostęp ne są na stronie i bip.warszawa.pl. Zapraszamy miesz kańców na kolejne sesje: 31.08, 14.09, Rejon ul. Okopowej Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W dniach od 26 lipca 2010 r. do 27 sierpnia 2010 r., są do wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Okopowej. Można się z nimi zapoznać w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy (Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro XIX), od poniedziałku do piątku, w godz W dniu 12 sierpnia 2010 r., w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy (PKiN, pl. Defilad 1, pok. 2018) o godz , odbę dzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami planu miejscowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy je składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2010 r.

3 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 3 Znowu niszczą zieleń Otrzymujemy kolejne sygnały niszczenia zieleni na Woli. Kierowcy, nielegalnie parkujący przy Parku Szymańskiego, rozjeżdżają trawę i zastawiają chodniki. Niedawno czytelnik Stary Warszawiak, pi sał o zieleńcach na Skwerze Wyszyńskie go, które samochody zmieniły w czyste klepisko (por. KW 57/358). Tym razem, pragnący zachować anonimowość miesz kaniec alarmuje o niszczeniu trawy w re jonie Parku Szymańskiego, przy basenach Moczydło. W okresie wakacyjnym teren przy ul. Górczewskiej, między przychod nią Attis a dojazdem do basenów, zamie nia się w parking. Do rozjeżdżania trawy dochodzi szczególnie w weekendy, kiedy basen ma najwięcej klientów. Niszczone są trawniki, krzewy. Ścież ka rowerowa i chodnik zamieniają się w ruchliwą uliczkę, gdzie piesi muszą uważać na swoje zdrowie. Zdaję sobie sprawę, że Park Szymańskiego jest obec nie przebudowywany/modernizowany, ale chyba nie oznacza to jednoczesnej zgody na niszczenie tego, co istnieje przy obecnej pogodzie szybko może tam powstać pustynia ( ). Mimo faktu, że od strony przystanku Park Moczydło 01 stoi tablica informująca, iż jest to teren parku, służby porządkowe (Straż Miejska) nie zwra cają uwagi na pojazdy parkujące na traw ie między krzewami pisze mieszkaniec. To nie jedyny problem. Dewastacji do konują też samochody ekip budowla nych, skracające sobie wjazd na teren re montowanego Parku Szymańskiego. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowi ska Dorota Dłuska poinformowała nas, że w Parku wykonywane są sieci wodo ciągowe, kanalizacyjne i elektryczne, stąd maszyny budowlane. Samochody powinny być jednak zosta wiane na parkingu wzdłuż ul. Elekcyjnej. To walka z wiatrakami, kiedy przy chodzimy na budowę pracownicy szybko zabierają samochody, kiedy odchodzimy pojazdy zaraz wracają mówi Dorota Dłuska i obiecuje poprawę sytuacji: Potwierdzam, że trawniki są znisz czone, ale na wykonawcę nałożono obo wiązek ich odtworzenia. Dokonano wpi su do dziennika budowy i w protokołach Na Woli powstaje Centrum Po wiadamiania Ratunkowego 112 Zlokalizowane przy ul. Młynarskiej Centrum usprawni pracę służb porządkowych. Policjanci, strażacy i ratownicy mają szybciej udzielać pomocy ofiarom wypadków. Centrum zacznie działać w 2011 r. Pod jednym dachem znajdą się Biuro Bezpie czeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, Zakład Obsługi Systemu Monitoringu oraz Zintegrowane Stanowi sko Koordynacji i Reagowania. Głównym zadaniem CPR będzie koordynacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Warszawie. Usprawnione zostanie przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z numeru 112, któ ry dziś jest wspólny dla policji, straży po żarnej i pogotowia ratunkowego. Obec nie o tym, komu przekazać wezwanie, decyduje dyżurujący policjant. W Cent rum to dyspozytorzy będą odbierać tele fony i wysyłać odpowiednie służby. Początkowo CPR obejmie zasięgiem Warszawę, docelowo zgłoszenia będą też przyjmowane z następujących powiatów: nowodworski, legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkow ski, grodziski i warszawski zachodni. Placówka powstanie w dawnej siedzi bie Zespołu Szkół Budowlanych nr 2 przy ul. Młynarskiej 43/45. Budynek, wzniesio ny w l , jest obecnie remontowa ny. Porozumienie o takiej lokalizacji pod pisali 12 lipca br. prezydent Hanna Gron kiewicz Waltz i wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Ratusz wyda na inwesty cję 53 mln zł. Źródło UM W 2011 r. budynek przy ul. Młynarskiej 43/45 ma być gotowy do przyjęcia Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Powstanie tu m.in. kilkumetrowy ekran z mapą bezpieczeństwa stolicy i stanowiska dla kilkunastu dyspozytorów. R. TRZASKA Samochody parkujące przed basenami przy ul. Górczewskiej rozjeżdżają okoliczne trawniki. z narad koordynacyjnych. Dodatkowo wygrodzimy taśmami najbardziej newral giczne miejsca, aby nie uległy jeszcze większemu niszczeniu. A co z pozostałymi kierowcami, którzy parkują na trawnikach i chodnikach? W rejonie parku Straż Miejska zanotowała w tym roku 412 interwencji związanych Miejscowy plan Parku Moczydło Dokument, wraz z prognozą oddziaływa nia na środowisko, jest wyłożony do pub licznego wglądu od 7 lipca do 6 sierpnia w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy (Biu ro Architektury i Planowania Przestrzen nego, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz ). Plan można też przes tudiować w Urzędzie Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90. Został wywieszo ny na klatce schodowej między I a II pięt rem (wejście A). Informacji udzielają pra cownicy Wydziału Architektury i Budow nictwa, tel (80), pokój 212, piętro II. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro jekcie planu miejscowego, może wnieść z postojem w miejscach niedozwolonych, wystawiła 57 mandatów. Teren należy do Zarządu Dróg Miej skich i tam przekażemy interwencje mieszkańców. Niezależnie od tego, napi szemy pismo do Straży Miejskiej o dodat kowe patrole obiecuje Dłuska. Tylko do 27 sierpnia można wnieść uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło. uwagi. Należy je składać na piśmie do Pre zydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieru chomości, której uwaga dotyczy w nie przekraczalnym terminie do 27 sierpnia br. Dyskusja publiczna na temat planu za gospodarowania Parku Moczydło odbyła się 16 lipca w siedzibie Urzędu m.st. War szawy. Zainteresowanie ze strony miesz kańców było bardzo niewielkie. Plan przewiduje m.in. powstanie dwóch wyso kich budynków po obu stronach ul. Gór czewskiej, w okolicach skrzyżowania z al. Prymasa Tysiąclecia. Projekt dostępny jest też na la.waw.pl. MACIEJ PODULKA Klimatyzowana sala dla wszystkich zmęczonych gorącem Urząd Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 udostępnia w upalne dni klimatyzowane pomieszczenie dla mieszkańców. W sali sesji, w każdy dzień powszedni od godz do godz można odpo cząć, ochłodzić się, czy napić wody. Wyłożone są także gazety w tym m.in. Kurier Wolski oraz inne publikacje. Zapraszamy w szczegól ności osoby starsze, dla których upał jest szczególnie groźny. Red. JOANNA RUTKOWSKA

4 4 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Co z autobusami przy Deotymy? Dostaliśmy sygnał, że ul. Deotymy nie jeżdżą autobusy. Wiaty przystankowe umieszczono tam niedawno, w ramach dopiero co zakończonego remontu. Na ulicę, która wcześniej nie miała komu nikacji autobusowej, skierowano linię 167. Jednak, jak poinformowała nas przedstawicielka wspólnoty mieszka niowej budynku przy ul. Batalionu Pa rasol 3 ( ) wykonane zatoki i usta wione nowoczesne wiaty nie są wyko rzystywane i nadal autobus 167 za miast z ul. Elekcyjnej wjeżdżać w ul. Deotymy i zatrzymywać się na przystankach, skręca po staremu w ul. Górczewską, a następnie w Ciołka. Obawiamy się, że piękne, martwe teraz wiaty zostaną zniszczone przez wan dali. Linia 167 została skierowana na ul. Deotymy od 1 lipca. Od Zarządu Transportu Miejskiego dowiedzieliśmy się, że od tego czasu jej trasa nie była zmieniana. Czasowego zamknięcia nie spowodowało nawet doraźne asfalto wanie Deotymy. Jednorazowy objazd mógł być podyktowany doraźną sytua cją na drodze. Jak jest z tymi autobusa mi? Czekamy na reakcje mieszkańców. Na razie czysto W poprzednim numerze Kuriera Wol skiego pisaliśmy o śmietniku urządzo nym przy ul. Płockiej 41. Zdjęcie na desłał nam czytelnik o pseudonimie Wolanin. Po interwencji śmieci zniknę ły. Jak poinformował wolski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ze śmietnika, oprócz mieszkańców, ko rzystają również osoby targujące z miejsc przy Płockiej 43. ZGN obiecuje, że od 1 sierpnia na tym terenie stanie pojemnik dla kupców, o pojemności 1100 cm 3. Zwiększy się też ryczałt dla handlujących, m.in. warzywami. i po interwencji. Urząd Dzielnicy Wola zaprasza mło dzież szkolną do udziału w akcji Spor towe lato w mieście Zajęcia or ganizują wolskie szkoły oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. W lipcu i sierpniu pod okiem wykwalifikowanych nauczy cieli wychowania fizycznego można uczestniczyć w zawodach i grach spor towych. W szkołach, w godz , można pograć w piłkę nożną Letnia oferta dla seniorów Rozrywka Wypoczynek Konkursy Wczasy na działkach Polski Komitet Pomocy Społecznej, Za rząd Dzielnicowy Warszawa Wola oraz Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działko wych Koło II (ul. Dywizjonu 303 nr 7) zapraszają seniorów na ostatni w tym roku turnus Wczasów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Termin: 9 20 sierpnia 2010 r. W programie: trzy posiłki dziennie, opie ka lekarska, prelekcje, porady, imprezy artystyczne. W ramach akcji warsztaty artystyczne (filcowanie, szydełkowanie, biżuteria). Koszt: 100,00 zł. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Dzielnico wy PKPS Warszawa Wola, ul. Sied miogrodzka 5, tel (Zadanie jest realizowane dzięki dofinan sowaniu ze środków m.st. Warszawy Dzielnica Wola) Druga młodość Osoby powyżej 60 roku życia i zamel dowane na Woli będą mogły zapisać się na II turę programów Druga mło dość Wolski Program Senioralny 2010 i Aktywny Senior. Urząd Dzielnicy Wola zaprasza na spotkanie informa Śmietnik przy ul. Płockiej 41 i ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Orga nizowane są wyjścia na pływalnie. Są też zajęcia z tenisa stołowego i w przy padku możliwości korzystania z kor tów tenisa ziemnego (pod okiem in struktora). Wolskie baseny, w godz , oferują pływanie rekreacyj ne (po okazaniu legitymacji lub zgody rodziców). W sierpniu na Sportowe lato w mieście zapraszamy do poniż cyjne, które odbędzie się 30 sierpnia 2010 r. o godz , w sali sesji przy al. Solidarności 90. Organizatorzy szcze gólnie zachęcają seniorów, którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach programów. Należy wziąć dowód oso bisty. Konkurs na kartkę okolicznościową Ośrodek Wsparcia dla Seniorów OPS Wola, zaprasza seniorów zamieszka łych na Woli do udziału w Konkursie na kartkę okolicznościową. Wykonać można kartkę świąteczną, imieninową, gratulacyjną lub podobną. Projekt grafi czny i treść w dowolnej technice. Prace będą oceniane w kategoriach: wykonanie z przedstawicielem młod szego lub starszego pokolenia (np. dzieckiem, wnukiem, rodzicem), wykonanie samodzielne. Prace można składać w Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, przy ul. Zawi szy 5 do 31 sierpnia 2010 r. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawie rającą: imię, nazwisko, PESEL, adres, telefon oraz oświadczenie: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Sportowe lato w mieście 2010 ZGN WOLANIN szych placówek: 1. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Ro galińska 2, do 6 sierpnia, tel , godz Zespół Szkół Nr 36, ul. Kasprzaka 19/21, sierpnia tel , godz Zespół Szkół Samochodowych i Li cealnych Nr 2, ul. Jana Pawła II sierpnia, tel konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997, dz.u. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) 2. Wyrażam zgodę na publiczną pre zentację mojej pracy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie Wolskich Dni Seniora w paź dzierniku br. Bezpłatne spacery z przewodnikiem Finał cyklu Wolskie ulice Urząd Dzielnicy Wola oraz Miłośnicy Warszawy i Mazowsza przewodnicy PTTK zapraszają na bezpłatne spacery. W sierpniu odbędą się trzy ostatnie wy cieczki z cyklu Wolskie ulice. W programie poznawanie ciekawostek i archi tektury dzielnicy, możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi przewodni kami, konkursy. Zapraszamy przez cały rok! Wstęp wolny. Najbliższe spacery: (sobota), godz Wolskie ulice ul. Wolska. Zbiórka ul. Wolska, róg ul. Towarowej (sobota), godz Wolskie ulice ul. Bema i ul. Ludwiki. Zbiórka ul. Wolska, róg ul. Bema (sobota), godz Wolskie ulice ul. Kasprzaka. Zbiórka ul. Kasprzaka, róg Karolkowej po stronie Polfy. Pełny harmonogram wycieczek do listopada 2010 r. jest dostępny na: wola.waw.pl. Red. tel , godz Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3, tel godz Pływalnia Orka, ul. Grzybowska 35, tel , godz Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1, tel godz

5 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 5 Pomysł na lato w mieście Kino, spacer, wystawa, książka w chłodnym pomieszczeniu, a może basen jak uniknąć nudy podczas wakacji w mieście? Wakacje rozpoczęły się na dobre. Pogoda dopisuje, na ulicach coraz więcej opalo nych przechodniów. Jedni wrócili już z urlopu, inni nerwowo go wyczekują. Co zrobić, jeśli należymy do tych, któ rzy tego lata zostają w Warszawie? Nic straconego. Wakacje w mieście też mogą być udane. Wystarczy trochę po mysłowości, bo wiele zależy od dobrego wykorzystania czasu i dostępnych atrak cji. Zamieszczamy kilka pomysłów na wypoczynek na Woli. Kino pod chmurką Pierwszą propozycję kierujemy do fanów dobrego kina i relaksu na świeżym po wietrzu. Trwa ogólnowarszawska akcja kina pod gołym niebem. Już tradycyjnie filmy wyświetlane są w Amfiteatrze parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17. Seanse pod chmurką to świetna alter natywa na letnie wieczory. Akcja jest bez płatna, wystarczy przyjść i oglądać. Wędkowanie na Moczydle Najbliższe projekcje to cykl animacji: 04.08, godz , Vampire Hunter D, reż. Yoshiaki Kawajiri, 11.08, godz , Appleseed, reż. Shinji Arakami, 18.08, godz , Gnijąca panna mło da, reż. Tim Burton, Mike Johnson, 25.08, godz , Beowulf, reż. Ro bert Zemeckis. Opisy filmów dostępne są na stronach: oraz ca.pl. Zrób sobie piknik Kolejną propozycję trzeba poprzedzić pytaniem: czy wypad do parku może być niezapomnianym przeżyciem? Może, wys tarczy zorganizować piknik. Na Woli jest wiele parków, będących idealnym miejscem spotkań z przyjaciółmi lub samotnych przechadzek. Na liście rzeczy niezbędnych do zrobienia udanego pikni ku powinny znaleźć się: koc, kosz wikli Rodzice na scenie Bajki i recytacje wierszy przedstawiały w Ośrodku Kultury im. Żeromskiego grupy teatralne z warszawskich przedszkoli. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że na scenie wystąpili zamiast przedszkolaków ich rodzice. II Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli trwał od 7 do 10 czerwca. Inicjatorką imprezy jest dyrektorka wolskiego przedszkola nr 253 im. Akademii Pana Kleksa. Pomysł narodził się rok temu, pod czas wystawiania przez rodziców sztuki teatralnej dla dzieci. Pomyślałam, że szko da, aby ich praca i ogromny talent kończyły się na kilku przedstawieniach mówi Anna Mazurek. Do pierwszej edycji zgłosiło się sześć grup teatralnych, a całości patronował ojciec chrzestny przedszkola Piotr Fronczewski. W tym roku Przegląd przy ciągnął więcej chętnych. W OK. im. Żeromskiego zaprezentowały się zespoły z osiemnastu stołecznych placówek. Gościem honorowym był aktor Artur Barciś. Aktorzy amatorzy przygotowali bogaty repertuar. Były tradycyjne bajki, inscenizacje wierszy, ale też utwory dotąd nieznane, napisane przez rodziców. Grand Prix otrzymała Grupa Teatralna Razem z Przedszkola nr 47 (Wola), I miejsce grupa Bajkowy parasol z Przedszkola nr 296 (Praga Pd), II Ro dzinka przy Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi nr 127 (Wola), a III gru pa Kotando przy Przedszkolu nr 403 (Wola). Podczas przygotowań do spektakli między rodzicami wytworzyła się ogrom na więź. Nasza współpraca przełamała podział dom przedszkole pod sumowuje Anna Mazurek. Patronat honorowy nad imprezą objęli Przewodniczący Rady Dzielnicy Wola Dariusz Puścian i Burmistrz Dzielnicy Marek Andruk. UDW Park Wodny Moczydło nowy (opcjonalnie plecak, torba) na pro dukty spożywcze, napoje (szczególnie woda), nakrycie głowy i krem do opala nia. Reszta pozostaje kwestią upodobań. Można zabrać piłkę, gry planszowe, książki, zestaw do gry w badmintona, frizbi. Do parków najłatwiej trafić, kieru jąc się ku zbiegom ulic: Park na Moczydle Górczewskiej i De otymy, Park Sowińskiego Wolskiej i Elekcyjnej, Park Szymańskiego (obecnie w przebu dowie) Wolskiej i Elekcyjnej, Lasek na Kole Obozowej i Długomiła. Park wodny i strefa chłodu Podczas upalnych dni każdemu marzy się relaks. Stąd kolejna propozycja czas na... ochłodzenie. Na Woli (ul. Górczew ska 69/73) mieści się Park Wodny Mo czydło. Są tutaj boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Można próbować swoich sił na 8 torowym base nie olimpijskim lub poszaleć na basenie rekreacyjnym z 3 zjeżdżalniami. Najmłod si mogą odpocząć od upału w brodziku. Głód odwiedzający zaspokoją w punk tach gastronomicznych. Istnieje jeszcze jeden świetny sposób na chłodne orzeźwienie. Lato w mieście 2010 na Woli (28 czerwca 27 sierpnia) Trwa akcja Lato w mieście. Wszystkie zajęcia dla dzieci organizowane przez Urząd Dzielnicy Wola są bezpłatne. Ośrodki sportowe, domy kultury, szko ły i biblioteki przygotowały ofertę let niego wypoczynku dla najmłodszych. Kino, imprezy, wycieczki, nauka pły wania, warsztaty komputerowe i plas tyczne to tylko niektóre atrakcje tego lata. Szczegółowy program znajdziesz na Zapraszamy! PRZEDSZKOLE NR 253 W upalne dni Urząd Dzielnicy Wola udostępnia mieszkańcom klimatyzowane pomieszczenie. Od poniedziałku do piąt ku, w godz , w sali sesji można odpocząć od upałów. Dostępna jest wo da, a dla umilenia czasu prasa i inne publikacje. Chłodna wystawa Ostatnia propozycja to wystawa Chłod na w Muzeum Woli (ul. Srebrna 12). Dla czego polecamy właśnie ją? Jest okazją do poznania historii, teraźniejszości i przysz łości ulicy Chłodnej. Przygotowana w no watorski sposób wystawa od pierwszego momentu przyciąga mieszkańców z całej Warszawy. Ekspozycja zawiera m.in. stare fotografie, aranżacje klubokawiarni Chłodna 25, pamiątki z Kercelaka i pro jekcje video. Warto odwiedzić pałacyk na Srebrnej i dowiedzieć się więcej o jednej z najładniejszych ulic Woli. Mamy nadzieję, że tych kilka pomys łów spotka się z Państwa zainteresowa niem i zachęci do poszukiwania innych atrakcji. Przydatne będą strony: la.waw.pl, i kalendarium imprez Kuriera Wolskie go. UK/ Aby otrzymać zaproszenia, należy zadzwonić do 2 sierpnia w godz pod numer i odpowiedzieć na proste pytanie. Rozwiązanie znajdą Państwo w tym wydaniu Kuriera Wolskiego. Zapraszamy. Kto pierwszy ten lepszy! Dzisiejsze pytanie: Co mieściło się przed wojną przy ul. Elekcyjnej 62/64? W tym numerze w dobre ręce oddamy: Kino 5D Extreme 5 zaproszeń 2-osobowych na wybrany seans w dowolnym terminie. Wola Multikino 2 zaproszenia 2-osobowe Maraton Step Up (3 części filmu, najnowsza w 3D) 5 sierpnia, Wola Multikino 2 zaproszenia 2-osobowe Kino Na Obcasach (seanse tylko dla kobiet, przedpremierowy pokaz filmu Licencja na uwodzenie ) 3 sierpnia, DARIUSZ PIĄTKOWSKI

6 6 K U L T U R A L N A W O L A Zagadkowa kawiarnia ze społecznym zacięciem Wywiad z Justyną Gruchalską, właścicielką Zagadka Coffeebar przeprowadzam w upalny, letni dzień. Schronienie znalazłyśmy w przewiewnej sali na pierwszym piętrze. Białe ściany i otwarte na oścież okna sprawiły, że na moment można było zapomnieć o upale. MJ: Od kiedy działa Zagadka? Czy zadomowiliście się już na Woli i czy dorobiliście się już stałych klien tów? JG: Zagadkę uruchomiliśmy w stycz niu 2010 r. i powoli zaczynamy wrastać w przestrzeń, rozpoznajemy już wiele twarzy, wielu klientów wraca, dodaje pomysły do menu. Pozostajemy otwar ci na propozycje. Nie jesteśmy sieciów ką, działamy lokalnie, i to ludzie liczą się dla nas najbardziej. Niektórzy przy wiązują się do nas, tak jak pewna para Amerykanów. Po dwóch tygodniach stołowania się u nas, wyjeżdżając zos tawili nam wzruszające podziękowanie. To bardzo budujące. MJ: Jak pomagacie klientom przetr wać upały? JG: W Zagadce górne sale są bardzo przewiewne i można się w nich ochło dzić. W menu mamy dużo napojów opartych na lodzie, mrożone kawy, koktajle owocowe, desery lodowe. Przed wejściem wystawiliśmy dwa sto liki z krzesełkami. Przechodzące starsze osoby przysiadają odpocząć. Częstuje my je zimną wodą. MJ: Ale jedzenie to nie wszystko. Co można znaleźć w Zagadce? JG: W tej chwili można obejrzeć wys tawę subtelnych prac Karoliny Zwo niarskiej. Szykujemy już następne wer nisaże. Do września dajemy sobie od począć z imprezami. Do tej pory udało nam się zrobić ich wiele, m.in. imprezę ekologiczną Pure, na której można było dowiedzieć się, jak żyć bez sztucz nych domieszek. Z dobrym przyjęciem spotkał się Szafing dziecięcy, który mamy zamiar organizować co pół roku. Wymiana niepotrzebnych ciuszków dziecięcych była zabawą i dla dzieci, i dla rodziców. Ubranka, które zostały po imprezie, odwieźliśmy do domów dziecka. Sprawdziły się też imprezy modowe: pokazy kolekcji młodych projektantów mody dziecięcej z udziałem dzieci klientów, czy dzień matki, w czasie którego wizażystki doradzały paniom. Ważna była impreza Gry dla Pankisi zbiórka pieniędzy na rowery dla dzie ci z płd. Gruzji. MJ: Kto przychodzi zatem do Za gadki? Dla kogo jest to miejsce? JG: Dzięki takim imprezom jak Szafing dziecięcy wpada do nas wiele mam z dziećmi lub przyszłych mam. Dlate go przyznam, przydałoby się miejsce parkingowe dla mam i kobiet w ciąży. Na lunch przychodzą okoliczni pra cownicy, a wieczorem odwiedza nas młodzież. Przybywają też starsi ludzie i okoliczni mieszkańcy. Ostatnio 80 let nia pani, która przyszła na kawę, zamó wiła lampkę koniaku i była zdziwiona, że nie mamy alkoholu, bo jak stwier dziła każda szanująca się kawiarnia przed wojną serwowała koniaczek. Bę dziemy musieli o tym pomyśleć. MJ W Zagadce można spotkać lokalnych mieszkańców, atmosfera jest tu inna niż w popularnych sieciówkach. Zagadka Coffeebar, ul. Elektoralna 24, naprzeciwko Hali Mirowskiej. Czynne: pon.-pt , sob.-niedz. od Śniadania w godz , w cenie od 8 zł, Lunche w godz , w cenie 16 zł. Polecamy owocowy chłodnik z musli! Women's Run Wola aby zdrową być! Program Women's Run startuje na Woli. Urząd Dzielnicy Wola oraz agencja ABK Grupa serdecznie zapraszają do zapisów. Już dziś mieszkanki Woli i całej War szawy mogą przyłączyć się do akcji i uczestniczyć w regularnych trenin gach w swojej dzielnicy. Women's Run zapewnia uczestniczkom wspólne, weekendowe ćwiczenia pod okiem in struktora, a na jesieni bieżącego roku zaprasza na główne wydarzenie 5 ki lometrowy bieg w jednym z warszaw skich parków. Program Women's Run ma na celu uświadomienie kobietom, jak ważny dla zdrowia i samopoczucia jest aktyw ny wypoczynek na świeżym powietrzu. Bieganie jest uznawane za najlepszą formę aktywnego spędzania czasu wol nego i sposób na zachowanie zdrowia. Co sprawia, że program jest wyjąt kowy? Women's Run to możliwość regular nego trenowania, odpowiedniego przy gotowania się do biegów i marszobie gów pod czujnym okiem specjalisty. Przewidziany jest głównie dla kobiet, które na co dzień nie biegają i nie uprawiają sportu. Najczęściej brakuje im motywacji, przygotowania, czasami towarzystwa do biegania. Organizato rzy akcji starają się pomóc paniom w pokonaniu tych przeszkód. Treningi będą odbywały się w weekendy, w po bliżu miejsca zamieszkania uczestni czek. Będziemy się spotykać w dogod nych godzinach i w gronie innych ko biet, które również chcą być zdrowsze. Panie mogą zaprosić do wspólnego uprawiania sportu rodzinę i przyjaciół. Program Women's Run zainicjowała agencja ABK Grupa, która od lat anga żuje się w projekty promujące aktyw ność fizyczną. Wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola program po raz pierw szy rusza na Woli. Treningi odbędą się w parku Moczydło lub, w przypadku dużej liczby chętnych, także w innych parkach. Wszystkie panie, które chcą rozpo cząć przygodę z bieganiem zapraszamy do zapisów na stronie run.pl. ABK Grupa JUSTYNA GRUCHALSKA

7 H I S T O R Y C Z N A W O L A 7 Patroni wolskich rond (4) ZGRUPOWANIE AK RADOSŁAW kryptonim zgrupowania oddziałów Kedy wu, które zostało utworzone przed wybu chem Powstania Warszawskiego. Zgrupo wanie Radosław przyjęło nazwę od pseudonimu jego dowódcy ppłk. Jana Mazurkiewicza szefa konspiracyjnych oddziałów dywersyjnych Komendy Głów nej Armii Krajowej Kedywu. W skład zgrupowania wchodziły bataliony: Czata 49, Miotła, Parasol, Pięść, Igor, Zośka, Brygada Dywersyjna Broda 53, kobiecy oddział bojowy Dysk i inne. Przed godziną W Zgrupowanie zosta ło rozlokowane na terenie Woli w rejonie cmentarzy i ulic: Okopowej, Młynarskiej i Kercelaka. Jego zadaniem było zajęcie Woli i ochrona Komendy Głównej, która stacjonowała na ul. Dzikiej. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego Zgru powanie stoczyło ciężkie walki w rejonie obecnego ronda, zdobywając m.in. obóz koncentracyjny Gęsiówka. Uwolniono wówczas ok. 350 więzionych tam Żydów, uzyskano połączenie ze Starym Miastem, opanowano ul. Okopową, zdobyto maga zyny wojskowe. Zgrupowanie dzielnie walczyło w rejonie cmentarzy i ulic: Mły narskiej, Wolskiej, Żytniej i Karolkowej. Do dnia 9 sierpnia zdołano utrzymać sta nowiska w szkołach przy ul. Okopowej i Spokojnej. Postępujące wojska niemiec kie zmusiły jednak oddziały Zgrupowania do wycofania się w rejon ulic: Stawki, Spokojnej i Muranowskiej. W dniu 10 sier pnia zajęto pozycje obronne wzdłuż ulic Muranowskiej i Konwiktorskiej. W poło wie sierpnia Zgrupowanie brało udział w nieudanym natarciu na stanowiska nie mieckie w rejonie Dworca Gdańskiego, które miało na celu połączenie sił z pow stańcami z Żoliborza. Jednak wobec wzrastającego nacisku wroga oddziały wycofały się z Muranowa. W końcu sierp nia oddziały Czaty 49 i Brody 53 podjęły nocne natarcie w celu połączenia ze Śródmieściem. Wobec niepowodzenia ataku zarządzono ewakuację powstań ców i władz cywilnych kanałami do Śród mieścia. Zasadnicze oddziały Zgrupowa nia ewakuowały się nocą z 1 na 2 wrześ nia. Zgrupowanie wyszło z kanałów na ul. Nowy Świat przy rogu ul. Wareckiej. W nocy z 4 na 5 wrześni początku Pow stania walczącego na Czerniakowie. Za daniem oddziałów Zgrupowania było utrzymanie brzegu Wisły, gdyż spodzie wano się pomocy ze strony Armii Czer wonej i LWP od strony Pragi. W dniu 6 września opór powstańców na Powiślu został złamany zmasowanym atakiem Niemców na Czerniaków. W toku walk przerwane zostało połączenie ulicą Ksią żęcą z pl. Trzech Krzyży. Jedyną drogą do Śródmieścia i Mokotowa pozostały kana ły. Wobec dużych strat w ludziach i amu nicji ppłk Radosław zdecydował o przej ściu kanałami na Mokotów, gdzie pozo stałości Zgrupowania wzięły udział w dal szej walce. Po zrezygnowaniu z przebicia się do lasów chojnowskich, nocą z 25 na 26 września, ok. 120 ludzi przeszło kana łami do Śródmieścia, gdzie zgromadziło się ok. 230 żołnierzy i oficerów. Tyle po zostało ze stanu wyjściowego Zgrupowa nia, które 1 sierpnia liczyło 2300 ludzi. W dniu 24 września 2001 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie na dania nazwy Rondo Zgrupowania AK Ra dosław rondu usytuowanemu na styku ulic Słomińskiego, Okopowej i al. Jana Pawła II. Przez środek ronda przebiega granica pomiędzy dzielnicami Śródmieś cie i Wola. Wcześniej nosiło nazwę Bab ka, do dziś używaną przez część miesz kańców Warszawy. DS Źródła: 1. S. Komornicki, Na barykadach Warszawy, Warszawa S. Komornicki (red.), Oddziały powstania warszawskiego, Warszawa Rados%C5%82aw DOROTSA SZOSTAK Opowiedzcie nam swoje historie Po dwóch stronach Wisły Mówi się, że są jeszcze mieszkańcy Pragi, którzy niechętnie lub w ogóle nie wyprawiają się na drugi brzeg Wisły. Żyją w stolicy i tacy, co rzadko bywają na jej prawym brzegu. Tadeusz Misiński powstaniec, od pół wieku mieszkaniec ulicy Ciołka dzieciństwo i szybką lekcję dojrzewania przeszedł na ulicach Pragi i Woli. Hycel z Elekcyjnej Urodziłem się w 1925 roku na Pradze, przy ul. Środkowej 23. Przed wojną częs to przyjeżdżałem z bratem i rodzicami na Wolę do wujka, który miał fabrykę przy ul. Narcyzy Żmichowskiej. Zakład Tade usz Domański to byli fachowcy w dzie dzinie wyrobów ceramicznych. Produko wali m.in. ozdobne figurki i doniczki z gli ny. Do dziś mam kilka z nich. Niezależnie od fabryki wujek posiadał w Śródmieściu dwa sklepy z ceramiką. Jeden miałem przejąć ja. Po ukończeniu sześciu klas szkoły powszechnej zdałem egzamin konkursowy i już w 1938 r. uczęszczałem do Prywatnego Męskiego Gimnazjum Zgromadzenia Kupców m.st. Warszawy. Szkoła mieściła na skrzyżowaniu ul. Pros tej i Waliców 1. Niedaleko fabryki wujka, przy ul. Elekcyjnej znajdował się tzw. hy cel zakład przetwórstwa mięsnego. Pa miętam, że po Warszawie jeździł duży sa mochód ciężarowy, do którego dwóch mężczyzn łapało psy. Wkładali je do ko sza przykrytego siatką. Zwierzęta można było wykupić, a jeśli nikt się nie zgłosił kończyły przy ul. Elekcyjnej, gdzie wyra biano z nich tłuszcze 2. Naprzeciwko znaj dowała się należąca do Żyda gęsiarnia. Pamiętam, że w tamtym czasie Elekcyjna i sąsiednie ulice nie posiadały twardej na wierzchni. Schronienie na Środkowej Wojna zastała mnie w II klasie gimnaz jum. Mimo ciężkich warunków zorganizo wano nam tajne nauczanie. W czasie Powstania walczyłem na Pradze. Mój plu ton nr 692 wchodził w skład III rejonu, który obejmował Grochów i Saską Kem pę. 1 sierpnia 1944 r. o godz zaję liśmy na Grochowie jednopiętrowy muro wany domek. W godzinach popołudnio wych jednostki niemieckie zaczęły prze czesywać tereny ul. Grochowskiej. W tej sytuacji otrzymałem od dowódcy Hen ryka Dudkowskiego rozkaz opuszczenia stanowiska i przedostania się na drugą stronę ul. Grochowskiej, w rejon Parku Legitymacja Prywatnego Męskiego Gimnazjum Zgromadzenia Kupców m.st. Warszawy na rok 1938/39. Widnieje na niej wytłoczona pieczęć Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz podpis dyrektora szkoły. ARCHIWUM PRYWATNE Sierpień 1944, ul. Środkowa, Praga. Tadeusz Misiński ps. Gustaw stawia pierwsze kroki w bandażach z pomocą sanitariuszki Grażyny (Barbary Gocal). Skaryszewskiego. Tam na terenie ogród ków działkowych miałem nawiązać kon takt z dowódcą plutonu 681. Przy opusz czeniu stanowiska w czasie niemieckiej strzelaniny zginął członek mojej drużyny Zdzisław Rastawiecki. Następnego dnia wieczorem wspólnie z drużyną Seweryna Walczaka rozpoczęliśmy natarcie na jed nostkę niemiecką ulokowaną w Parku Skaryszewskim. Były tu stanowiska arty lerii ciężkiej i przeciwlotniczej. Po przejś ciu ogrodzenia i zajęciu pozycji przystąpi liśmy do natarcia. Z powodu dużej prze wagi ogniowej Niemców natarcie nasze załamało się. Wszyscy powstańcy zginęli. Ja zostałem ciężko ranny (przestrzelone płuca, dwa żebra i obojczyk). Łączniczka pomogła mi przejść ogrodzenie i dopro wadziła do punktu sanitarnego. Tu urato wano mi życie. Po kilku dniach przetrans portowano mnie do mojej kamienicy przy ul. Środkowej 23. Mieszkanka domu, praczka pani Broniarek zaopiekowała się mną. Po kilku dniach znalazłem się w szpitalu powstańczym przy ul. Kowel skiej, w którym przebywałem do czasu opuszczenia Pragi przez wojska niemiec kie. TM/Red. 1 Szkoła mieściła się przy ul. Prostej 14. Taką lo kalizację podaje Spis abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Agencji Spółki Telefo nicznej i Rządowej Warszawskiej Sieci Okręgo wej. Rok 1938/39. Przyp.. 2 Mowa o przedwojennym Zakładzie Utylizacyj nym należącym do Zakładu Oczyszczania Mias ta, który mieścił się przy ul. Elekcyjnej 62/64. Psy pozostawione bez dozoru i złapane przez hycla (rakarza) można było wykupić za 10zł, w przeciwnym wypadku spotykał je los opisa ny w ulotkach zakładu: Usuwanie wałęsają cych się psów jest zadaniem przedsiębiorstwa miejskiego, wyposażonego w odpowiednie urządzenia fabryczne. Przetwory naszego Zakła du Utylizacyjnego: tłuszcz zwierzęcy do celów technicznych, mączka mięskokostna, skóry, sierść sprzedawane po cenach rynkowych. Złapane zwierzęta zabijano w okrutny sposób. Padlinę wykorzystywano do produkcji kleju, mydła, smarów itp. Rozporządzenie Rady Mi nistrów z 1958 r. ograniczało obowiązki rakarzy do zbierania martwych zwierząt i zakazywało łapania, przetrzymywania i uśmiercania ży wych. Przyp. za: J. Kasprzycki, Korzenie miasta, Tom V Żoliborz i Wola, Warszawa 2004, s. 282; M. Gajewski, Urządzenia komu nalne Warszawy : zarys historyczny, Warszawa 1979, s Por. Tadeusz Misiński ps. Gustaw ur r. w Warszawie przy ul. Środkowej 23. Gdy miał nieco ponad 15 lat, wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, prowadził dzia łalność konspiracyjną. Za udział w Powstaniu Warszawskim odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie związany z przemysłem budowlanym. W l. 50. nadzorował budowę i organizację zaplecza hoteli robotniczych przy ul. Elekcyjnej (dzisiejszej ul. Ciołka). Na Woli mieszka od 1954 r. ARCHIWUM PRYWATNE

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Nasze miasto wita silnego inwestora

Nasze miasto wita silnego inwestora Rok XVII ISSN 1428-3883 Cena 1,5 zł Nr 14(809) 4.04.2014 W numerze Obchodził setne urodziny - s. 3 Niebawem w koluszkowskiej strefie ekonomicznej ruszy budowa innowacyjnego centrum logistycznego Nasze

Bardziej szczegółowo

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik.

Fontanna już działa. Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW. Wielki sukces unihokeistów z radzewa. str. 21. Głosuj! www.kornik. DWUTYGODNIK * ROK XXVIII * 8 maja 2015 * NR 9 (453) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY Patryk Rajkowski MISTRZ EUROPY JUNIORÓW Fontanna już działa str. 21 Foto. ŁG Wielki sukces unihokeistów z radzewa Głosuj!

Bardziej szczegółowo

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie ORGANIZATORKO, ORGANIZATORZE! Jednym z kluczowych etapów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

Miliony na osuwiska!

Miliony na osuwiska! Nr 9 (1209) 27 lutego 2015 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki www.tygodniksanocki.eu nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 4000 egz.

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY ŻĄDAJĄ: BURMISTRZU, ZACZNIJ DZIAŁAĆ

PRZEDSIĘBIORCY ŻĄDAJĄ: BURMISTRZU, ZACZNIJ DZIAŁAĆ 1 WRZEŚNIA Głośno na 2014 Cichej Krytyka ozorkowskiej policji LEKCEWAŻĄ PODOPIECZNYCH? 1 str. 11 str. 10 str. 10 ISSN 2299-3703 nr indeksu 286311 PONIEDZIAŁEK, 1 WRZEŚNIA numer 102/14 W Łęczycy interesy

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony, czas działać

Budżet uchwalony, czas działać ISSN 1732 6818 1 (129) styczeń 2014 Budżet uchwalony, czas działać 14 głosów za przy jednym sprzeciwu przypieczętowało na grudniowej sesji plan dochodów i wydatków miasta na 2014 rok. Dzięki temu już od

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój

Bohater tygodnia: Roman Mucha BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl. nr 07/93 luty 2009 Tyski Informator Samorządowy Wygrali spokój Flirtach? godziny. Tychy. autobusami MZK na terenie innych miast niż Tychy. Być może takie rozwiązanie zostanie dopuszczone w przyszłości. Główny Inżynier PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Śląski Zakład

Bardziej szczegółowo

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja

wiadomości samorządowe Wesołego Alleluja Lista wszystkich bezpłatnych programów profilaktycznych > > > strona 2 Straż miejska interweniowała w ubiegłym roku 7 tys. razy > > > strona 3 www.chorzow.eu www.facebook.com/umchorzow Wydawnictwo bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar

Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha w Bągarcie ma swój sztandar DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY kwiecień 2009 Miesięcznik * Rok III * Nr 4(16) * nakład 1000 egz. * kwiecień 2009 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: Poseł na Sejm RP z wizytą w Dzierzgoniu,

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Muza porwała. 07-410 Ostrołęka ul. Gorbatowa 28. ...ale tylko jedna - Melpomena. Gdy ze sceny płynął śpiew, na widowni była tragedia str. 6. str.

Muza porwała. 07-410 Ostrołęka ul. Gorbatowa 28. ...ale tylko jedna - Melpomena. Gdy ze sceny płynął śpiew, na widowni była tragedia str. 6. str. RO poniedziałek 29.06.2015 nr 356 29.06.2015 1 07-410 Ostrołęka ul. Gorbatowa 28 str. 4 Mostem do Pułtuska Sprawą domniemanych zaniedbań w konserwacji starego mostu w Ostrołęce nie zajmie się miejscowa

Bardziej szczegółowo

Remizy mogą działać uczciwie, a strażacy nic na tym nie tracą. Piszemy, jak jest! GAZETA BEZPŁATNA. www.rzgowskaprawda.pl

Remizy mogą działać uczciwie, a strażacy nic na tym nie tracą. Piszemy, jak jest! GAZETA BEZPŁATNA. www.rzgowskaprawda.pl Nr 5, MAJ/CZERWIEC 2014 Piszemy, jak jest! RZGOWSKA PRAWDA 1 GAZETA BEZPŁATNA ISSN 2353-2130 www.rzgowskaprawda.pl Podejrzane karty pojazdów i rachunki telefoniczne Kto bardzie skorzystał na funduszach

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 11 październik-grudzień 2012 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny WITAMY Realizowany przez LGD Polesie z 5 najbliższymi sąsiadami

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 12 styczeń-marzec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny WITAMY Zapraszamy do lektury XII już numeru naszego kwartalnika.

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo

Kongres Polaków chce pracować dla tych, co chcą działać

Kongres Polaków chce pracować dla tych, co chcą działać wtorek 23 marca 2010 nr 34 (LXV) cena: 6 kč Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Katarzyna Stonawska przywiozła Grand Prix s. 3 Polak, Węgier, dwa bratanki s. 4 Czas pomyśleć o

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo