KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3"

Transkrypt

1 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/ lipca ISSN Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się rewitalizacja ulicy Chłodnej i Skweru Apfelbauma. 14 lipca 2010 roku Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podpisał dwie ważne dla Dzielnicy umowy: na rewitalizację ulicy Chłodnej i Skweru Apfelbauma. Przed nami długo oczekiwana rewitali zacja ulicy Chłodnej, budząca u niektó rych lęk o zachowanie jej wyjątkowego charakteru, u innych radość, że wresz cie się udało i zostanie wyremontowa na. Możemy jedynie mieć nadzieję, że po zakończeniu prac wszyscy, i scepty cy, i entuzjaści będą zadowoleni z koń cowego efektu. Chłodna na pewno na bierze blasku, między innymi za sprawą 40 stu pastorałek, specjalnie zamówio nych latarni, stylizowanych na przed wojenne, które zastąpią smutne, beto nowe słupy. Będzie też bardziej zielono. Nowe ławki, śmietniki, słupki, nawią zujące stylistyką do czasów świetności Chłodnej, poprawią wizerunek tej wy jątkowej wolskiej ulicy. Projektowi re witalizacji można się bliżej przyjrzeć na Wystawie Chłodna w Muzeum Woli na ul. Srebrnej 12. Rewitalizacją ulicy Chłodnej zajmie się wykonawca: firma ZIEL BUD Woj ciech Rukat, z siedzibą w Warszawie. Przedmiot umowy to: przebudowa ul. Chłodnej i ul. Elektoralnej na odcin ku od ul. Żelaznej do al. Jana Pawła II, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja ul. Chłodnej Etap I. Wy sokość wynagrodzenia w 2010 r. nie może przekroczyć kwoty ,00 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia w 2011 r. nie może przekroczyć kwoty ,22 zł brutto. Prace ruszają za kilka tygodni, praw dopodobnie jeszcze w sierpniu. O wszel kich utrudnieniach będziemy infor mować na łamach Kuriera Wolskiego i na stronie Urzędu Druga ważna wiadomość to podpisa nie umowy i rozpoczęcie prac na Skwerze Apfelbauma. Wykonawca, Spółka Pleneria z siedzibą w Wołomi nie, na plac budowy wkroczyła 19 lip ca, 5 dni od podpisania umowy. Rewi talizacja Skweru Apfelbauma obejmuje obszar ulic Dzielnej, Pawiej i Smo czej. Celem inwestycji jest przede wszystkim podniesienie standardu fun kcjonalnego i rekreacyjnego, stworze nie miejskiej przestrzeni, przyjaznej szczególnie dla matek z dziećmi i osób chcących odpocząć wśród zieleni. Ma być bardziej zielono i przyjemnie. W ra mach tej inwestycji powstanie plac za baw dla dzieci, zostaną ustawione stoły do gier planszowych i gry w szachy zgodnie z tradycją tego miejsca. Z po wodu ograniczenia środków zrezygno wano z realizacji drzewa stalowego. Posadzone zostaną nowe drzewa i krze wy ozdobne, zaś ścieżki i boiska zyska ją nowe oświetlenie. Umowa została podpisana na kwotę ,90 zł brutto. Inwestycja powinna potrwać do końca listopada 2010 r. MJ W sierpniowe dni, tak jak każdego roku, zapraszamy Państwa na obcho dy poświęcone Powstaniu Warszaw skiemu. Podczas uroczystości z okazji 66. rocznicy tego narodowego zrywu, chcielibyśmy wspólnie uczcić pamięć walczących o Ojczyznę. Na Woli odbędzie się wiele wyda rzeń o charakterze historycznym, dwa z nich będą jednak szczególnie ważne. 1 sierpnia o godz odbędą się uroczystości wojskowe oraz modlitwa ekumeniczna przy pomniku Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstań ców Warszawy. 5 sierpnia o godz zapraszamy na ceremonię w hołdzie ludności cy wilnej przy Pomniku Pamięci 50 Tysię cy Mieszkańców Woli Zamordowanych Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 Szanowni Mieszkańcy Pomysł na lato w mieście patrz str. 5 Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6 Po dwóch stronach Wisły patrz str. 7 WOLA W LICZBACH Na Cmentarzu Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej pochowanych jest ok. 104 tys. osób. przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944 (Skwer Pamięci w rozwidleniu ul. Leszno i al. Solidarno ści). Inicjatorem uczczenia dnia 5 sierp nia jest mieszkaniec Woli Jerzy Janowski Po uroczystości pragniemy zaprosić Państwa do wspólnego zapalenia zniczy. Będzie to gest zjednoczenia z ofiarami tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na Woli 66 lat temu. Już tradycyjnie oddajemy też w Pań stwa ręce Kurier Powstańczy. Publi kacja zawiera ciekawe materiały, m.in. niepublikowane wcześniej relacje świadków oraz kalendarium obcho dów 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rada i Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy JOANNA RUTKOWSKA Skwer Apfelbauma, 19 lipca 2010 r. Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Wola i wykonawców finalizują formalności związane z rewitalizacją skweru.

2 2 S A M O R Z Ą D O W A W O L A Wykaz numerów telefonicznych Urzędu Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90, tel (03) Wydział Obsługi Mieszkańców tel Wydział Infrastruktury tel Wydział Kultury tel Wydział Ochrony Środowiska tel , Wydział Oświaty i Wychowania tel Wydział Sportu i Rekreacji tel , Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia tel Wydział Zasobów Lokalowych tel Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich tel Ważne telefony: POLICJA: 997; Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36: (56) STRAŻ POŻARNA: 998 STRAŻ MIEJSKA: 986 IV Oddział Terenowy, ul. Sokołowska 10: dla osób głuchoniemych SMS: POGOTOWIE RATUNKOWE: 999 NR ALARMOWY Z TEL. KOM.: 112 POGOTOWIE ENERGET. RWE : POGOTOWIE GAZOWE: 992 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE: 993 POGOTOWIE WOD KAN: 994 INFORMACJA O WYPADKACH: NOCNA WYJAZDOWA OPIEKA LEKARSKA: SŁUŻBA DYŻURNA MIASTA BBiZK (zgł. tylko nadzwyczajnych zagro żeń): BIURO NUMERÓW: URZĄD SKARBOWY WOLA ul. Powstańców Śląskich 2d, tel PROKURATURA REJONOWA WOLA ul. Erazma Ciołka 14, tel Punkt Informacyjno Konsultacyj ny (dla osób w trudnych syt. życio wych) ul. Syreny 18, tel Dyżury Radnych Dzielnicy Wola Informacje o dyżurach wolskich samorządowców można otrzy mać w Wydziale Obsługi Rady. Tel ; e mail: LIII/2010 Sesja Rady Dzielnicy Wola 6 lipca 2010 Obrady otworzył Przewodniczący Rady Dzielnicy Wola Dariusz Puścian (PO). Stawiło się 24 radnych, co dało quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na początku samorządowcy przyjęli protokoły z LI/2010 i LII/2010 sesji. Oba dokumenty przeszły 15 głosami za, 0 przeciw i 9 wstrzymującymi się. Pielęgnacja zieleni w dzielnicy Radni zajęli się problemem zieleni. Wystąpili do Rady m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie umów przekraczających okres budżetowy (l ), na utrzymywanie zieleni w dzielnicy. Z ca Burmistrza Marek Lipiński (PO) uzasadnił, że zawarcie umowy na dwa lata zapewni syste matyczne utrzymanie czystości na te renach zielonych. Pozwoli też zacho wać w odpowiednim stanie infrastru kturę parków, skwerów i zieleńców. Dodał, że szczególne znaczenie ma pielęgnacja i zabezpieczenie na zimę młodych roślin. W dyskusji głos za brała Hanna Mrowińska (PiS). Radna zaobserwowała, że w parku Moczydło jest bardzo dużo nieczystości (prze pełnione kosze na śmieci, psie odcho dy, nieprzystrzyżona zieleń). Zwróciła się do Zarządu Dzielnicy o zlikwido wanie niedogodności. Adam Sadow ski (SLD) spytał, jakiego rzędu oszczę dności powstaną w przypadku pod pisania umowy na dwa lata, i dlaczego nie obejmuje ona dłuższego okresu. Radny chciał też wiedzieć, jak wyglą dałoby wymówienie umowy w tym dłuższym okresie, w przypadku nie zadowalającego wykonania prac. M. Lipiński odpowiedział, że oszczędno ści wynoszą zazwyczaj ok. 15% i mo gą się zmienić w zależności od ko niunktury. Dodał, że bez względu na czas trwania umowy procedura wy mówienia jest stała i wynika m.in. z kodeksu cywilnego i Prawa zamó wień publicznych. Ostatecznie radni przyjęli uchwałę 15 głosów za, 0 przeciw i 9 wstrzymujących się. Pozytywnie zaopiniowano projekt wykazu, w którym umieszczony jest lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży bezprzetargowej, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w nierucho mości wspólnej, w budynku przy ul. Syreny. Z ca Burmistrza M. Lipiński wyjaśnił, że umożliwi to dalszą sprze daż lokali przy ul. Syreny 35. Wcześ niej był to tzw. lokal funkcyjny dla dozorcy pracującego w ZGN ie. Te raz jako lokal komunalny spełnia kryteria sprzedaży, a najemca chciał by go wykupić. Interpelacje i zapytania Dwie interpelacje i dwa zapytania złożył Andrzej Grudkowski (SLD). W imieniu mieszkańców ul. Sowińskie go poprosił o zwiększenie oświetlenia między ulicami Wolską i Pustola. Zwrócił się też do Burmistrza o uwzględnienie w budżecie na 2011 r. budowy studni oligoceńskiej przy ul. Elekcyjnej. Radny ponownie podjął temat modernizacji parku Szymań skiego. Spytał, czy są w budżecie za pewnione finanse na jej kolejne eta py budowana obecnie sztuczna rzeka ogranicza dostęp mieszkańców do placu zabaw. A. Grudkowski spytał też o prywatny kort tenisowy, który nie został usunięty z terenu parku, przez co trzeba było zmienić lokali zację wrotowiska. Chciał poznać ko szty zmiany i zapytał, dlaczego w środ ku parku będzie prywatny namiot bez wolnego dostępu dla mieszkańców. Burmistrz Marek Andruk (PO) od powiedział, że kwestie związane z dzierżawą terenu nie leżą w kom petencji Dzielnicy. Zajmuje się nimi Biuro Gospodarki Nieruchomościa mi. Udzielenie odpowiedzi na pyta nia radnego będą możliwe po zasięg nięciu informacji w Biurze. Małgorzata Cybulska (PiS) poru szyła problem zaniedbanych terenów przy bazarze Koło. W mało estetycz nym chodniku przy ul. Obozowej są dziury i powyrywane płytki, co stwa rza zagrożenie dla pieszych. Zauwa żyła, że naprawa chodnika nie może czekać na planowany remont ul. Obo zowej. Radna poprosiła też o oczysz czenie toalety ustawionej przy ul. Ciołka. Mateusz Tomala (PiS) zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierza jących do sprzedaży gruntu pod bu dynkiem przy ul. Tyszkiewicza 13. W umowach między Zarządem Mienia Skarbu Państwa a Developerem z lat właściciel gruntu zobowią zuje się do bezprzetargowej sprzeda ży nieruchomości Developerowi. Procedura wykupu do dziś wstrzy mywana jest przez Miasto, co niesie za sobą nieprzyjemne konsekwencje dla mieszkańców (np. wyższe koszty kredytów hipotecznych). Radny przy pomniał, że nadal nie otrzymał od Zarządu odpowiedzi w sprawie wy kupów lokali bez ksiąg wieczystych przy ul. Ludwiki. D. Puścian (PO) złożył interpelację w sprawie odnowienia lub zainstalo wania nowych progów spowalniają cych ruch samochodowy przy ul. Pa szyna. Dotychczasowe progi uległy zniszczeniu i przestały spełniać swoją funkcję. Radny przypomniał, że ul. Paszyna graniczy z boiskiem Gim nazjum nr 49. Marcin Rolski (PiS) podniósł prob lem zadłużenia na lokalach mieszkal nych. Stwierdził, że w 2009 r. wzrosło ono na Woli do 11 mln zł. Wg pisma, które radny otrzymał od dyrektora ZGN u, zadłużenie jest efektem pod wyżek czynszu i odszkodowań za bez umowne korzystanie z lokali. Radny spytał, jaki konkretnie wpływ na wzrost zadłużenia miały podwyżki czynszów. Mieszkańcy mieli przecież możliwość korzystania z obniżek, bonifikat, itp. Wolne wnioski i informacje Michał Kubiak (PO) poinformował, że po dwóch i pół roku udało się uzyskać od ZDM u przestawienie świateł na skrzyżowaniu ul. Górczew skiej i Prymasa Tysiąclecia. Zmiana polega na tym, by samochody mogły zjeżdżać z ronda, i wynosi 6 sekund. Śmiech sali wywołała informacja, że światła działały znakomicie przez tydzień. Radny wyraził nadzieję, że da się je naprawić. M. Rolski spytał, jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze na kolej ną kadencję pani dyrektor gimnazjum przy ul. Brożka. Wg informacji radne go w rankingu egzaminów szkoła za jęła przedostatnie miejsce w Warsza wie. M. Andruk odpowiedział, że radnemu chodzi prawdopodobnie o SP nr 225 przy ul. Brożka. Wg ze stawienia wyników egzaminów pla cówka na 14 szkół podstawowych na Woli zajęła trzecie miejsce. Nie mogła więc być przedostatnia w stolicy. Przewodniczący D. Puścian po raz kolejny poprosił radnych o zgłasza nie się do pracy w Komisji Mieszka niowej i dostarczenie zdjęć do za mieszczania na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Urzędu. Na tym obrady zakończono. Protokoły, stenogramy i inne mate riały dot. Sesji Rady Dzielnicy dostęp ne są na stronie i bip.warszawa.pl. Zapraszamy miesz kańców na kolejne sesje: 31.08, 14.09, Rejon ul. Okopowej Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W dniach od 26 lipca 2010 r. do 27 sierpnia 2010 r., są do wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Okopowej. Można się z nimi zapoznać w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy (Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro XIX), od poniedziałku do piątku, w godz W dniu 12 sierpnia 2010 r., w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy (PKiN, pl. Defilad 1, pok. 2018) o godz , odbę dzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami planu miejscowego zagospodarowania. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy je składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2010 r.

3 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 3 Znowu niszczą zieleń Otrzymujemy kolejne sygnały niszczenia zieleni na Woli. Kierowcy, nielegalnie parkujący przy Parku Szymańskiego, rozjeżdżają trawę i zastawiają chodniki. Niedawno czytelnik Stary Warszawiak, pi sał o zieleńcach na Skwerze Wyszyńskie go, które samochody zmieniły w czyste klepisko (por. KW 57/358). Tym razem, pragnący zachować anonimowość miesz kaniec alarmuje o niszczeniu trawy w re jonie Parku Szymańskiego, przy basenach Moczydło. W okresie wakacyjnym teren przy ul. Górczewskiej, między przychod nią Attis a dojazdem do basenów, zamie nia się w parking. Do rozjeżdżania trawy dochodzi szczególnie w weekendy, kiedy basen ma najwięcej klientów. Niszczone są trawniki, krzewy. Ścież ka rowerowa i chodnik zamieniają się w ruchliwą uliczkę, gdzie piesi muszą uważać na swoje zdrowie. Zdaję sobie sprawę, że Park Szymańskiego jest obec nie przebudowywany/modernizowany, ale chyba nie oznacza to jednoczesnej zgody na niszczenie tego, co istnieje przy obecnej pogodzie szybko może tam powstać pustynia ( ). Mimo faktu, że od strony przystanku Park Moczydło 01 stoi tablica informująca, iż jest to teren parku, służby porządkowe (Straż Miejska) nie zwra cają uwagi na pojazdy parkujące na traw ie między krzewami pisze mieszkaniec. To nie jedyny problem. Dewastacji do konują też samochody ekip budowla nych, skracające sobie wjazd na teren re montowanego Parku Szymańskiego. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowi ska Dorota Dłuska poinformowała nas, że w Parku wykonywane są sieci wodo ciągowe, kanalizacyjne i elektryczne, stąd maszyny budowlane. Samochody powinny być jednak zosta wiane na parkingu wzdłuż ul. Elekcyjnej. To walka z wiatrakami, kiedy przy chodzimy na budowę pracownicy szybko zabierają samochody, kiedy odchodzimy pojazdy zaraz wracają mówi Dorota Dłuska i obiecuje poprawę sytuacji: Potwierdzam, że trawniki są znisz czone, ale na wykonawcę nałożono obo wiązek ich odtworzenia. Dokonano wpi su do dziennika budowy i w protokołach Na Woli powstaje Centrum Po wiadamiania Ratunkowego 112 Zlokalizowane przy ul. Młynarskiej Centrum usprawni pracę służb porządkowych. Policjanci, strażacy i ratownicy mają szybciej udzielać pomocy ofiarom wypadków. Centrum zacznie działać w 2011 r. Pod jednym dachem znajdą się Biuro Bezpie czeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska, Zakład Obsługi Systemu Monitoringu oraz Zintegrowane Stanowi sko Koordynacji i Reagowania. Głównym zadaniem CPR będzie koordynacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Warszawie. Usprawnione zostanie przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z numeru 112, któ ry dziś jest wspólny dla policji, straży po żarnej i pogotowia ratunkowego. Obec nie o tym, komu przekazać wezwanie, decyduje dyżurujący policjant. W Cent rum to dyspozytorzy będą odbierać tele fony i wysyłać odpowiednie służby. Początkowo CPR obejmie zasięgiem Warszawę, docelowo zgłoszenia będą też przyjmowane z następujących powiatów: nowodworski, legionowski, wołomiński, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkow ski, grodziski i warszawski zachodni. Placówka powstanie w dawnej siedzi bie Zespołu Szkół Budowlanych nr 2 przy ul. Młynarskiej 43/45. Budynek, wzniesio ny w l , jest obecnie remontowa ny. Porozumienie o takiej lokalizacji pod pisali 12 lipca br. prezydent Hanna Gron kiewicz Waltz i wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Ratusz wyda na inwesty cję 53 mln zł. Źródło UM W 2011 r. budynek przy ul. Młynarskiej 43/45 ma być gotowy do przyjęcia Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Powstanie tu m.in. kilkumetrowy ekran z mapą bezpieczeństwa stolicy i stanowiska dla kilkunastu dyspozytorów. R. TRZASKA Samochody parkujące przed basenami przy ul. Górczewskiej rozjeżdżają okoliczne trawniki. z narad koordynacyjnych. Dodatkowo wygrodzimy taśmami najbardziej newral giczne miejsca, aby nie uległy jeszcze większemu niszczeniu. A co z pozostałymi kierowcami, którzy parkują na trawnikach i chodnikach? W rejonie parku Straż Miejska zanotowała w tym roku 412 interwencji związanych Miejscowy plan Parku Moczydło Dokument, wraz z prognozą oddziaływa nia na środowisko, jest wyłożony do pub licznego wglądu od 7 lipca do 6 sierpnia w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy (Biu ro Architektury i Planowania Przestrzen nego, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz ). Plan można też przes tudiować w Urzędzie Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90. Został wywieszo ny na klatce schodowej między I a II pięt rem (wejście A). Informacji udzielają pra cownicy Wydziału Architektury i Budow nictwa, tel (80), pokój 212, piętro II. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro jekcie planu miejscowego, może wnieść z postojem w miejscach niedozwolonych, wystawiła 57 mandatów. Teren należy do Zarządu Dróg Miej skich i tam przekażemy interwencje mieszkańców. Niezależnie od tego, napi szemy pismo do Straży Miejskiej o dodat kowe patrole obiecuje Dłuska. Tylko do 27 sierpnia można wnieść uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło. uwagi. Należy je składać na piśmie do Pre zydenta m.st. Warszawy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieru chomości, której uwaga dotyczy w nie przekraczalnym terminie do 27 sierpnia br. Dyskusja publiczna na temat planu za gospodarowania Parku Moczydło odbyła się 16 lipca w siedzibie Urzędu m.st. War szawy. Zainteresowanie ze strony miesz kańców było bardzo niewielkie. Plan przewiduje m.in. powstanie dwóch wyso kich budynków po obu stronach ul. Gór czewskiej, w okolicach skrzyżowania z al. Prymasa Tysiąclecia. Projekt dostępny jest też na la.waw.pl. MACIEJ PODULKA Klimatyzowana sala dla wszystkich zmęczonych gorącem Urząd Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 udostępnia w upalne dni klimatyzowane pomieszczenie dla mieszkańców. W sali sesji, w każdy dzień powszedni od godz do godz można odpo cząć, ochłodzić się, czy napić wody. Wyłożone są także gazety w tym m.in. Kurier Wolski oraz inne publikacje. Zapraszamy w szczegól ności osoby starsze, dla których upał jest szczególnie groźny. Red. JOANNA RUTKOWSKA

4 4 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W Co z autobusami przy Deotymy? Dostaliśmy sygnał, że ul. Deotymy nie jeżdżą autobusy. Wiaty przystankowe umieszczono tam niedawno, w ramach dopiero co zakończonego remontu. Na ulicę, która wcześniej nie miała komu nikacji autobusowej, skierowano linię 167. Jednak, jak poinformowała nas przedstawicielka wspólnoty mieszka niowej budynku przy ul. Batalionu Pa rasol 3 ( ) wykonane zatoki i usta wione nowoczesne wiaty nie są wyko rzystywane i nadal autobus 167 za miast z ul. Elekcyjnej wjeżdżać w ul. Deotymy i zatrzymywać się na przystankach, skręca po staremu w ul. Górczewską, a następnie w Ciołka. Obawiamy się, że piękne, martwe teraz wiaty zostaną zniszczone przez wan dali. Linia 167 została skierowana na ul. Deotymy od 1 lipca. Od Zarządu Transportu Miejskiego dowiedzieliśmy się, że od tego czasu jej trasa nie była zmieniana. Czasowego zamknięcia nie spowodowało nawet doraźne asfalto wanie Deotymy. Jednorazowy objazd mógł być podyktowany doraźną sytua cją na drodze. Jak jest z tymi autobusa mi? Czekamy na reakcje mieszkańców. Na razie czysto W poprzednim numerze Kuriera Wol skiego pisaliśmy o śmietniku urządzo nym przy ul. Płockiej 41. Zdjęcie na desłał nam czytelnik o pseudonimie Wolanin. Po interwencji śmieci zniknę ły. Jak poinformował wolski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, ze śmietnika, oprócz mieszkańców, ko rzystają również osoby targujące z miejsc przy Płockiej 43. ZGN obiecuje, że od 1 sierpnia na tym terenie stanie pojemnik dla kupców, o pojemności 1100 cm 3. Zwiększy się też ryczałt dla handlujących, m.in. warzywami. i po interwencji. Urząd Dzielnicy Wola zaprasza mło dzież szkolną do udziału w akcji Spor towe lato w mieście Zajęcia or ganizują wolskie szkoły oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. W lipcu i sierpniu pod okiem wykwalifikowanych nauczy cieli wychowania fizycznego można uczestniczyć w zawodach i grach spor towych. W szkołach, w godz , można pograć w piłkę nożną Letnia oferta dla seniorów Rozrywka Wypoczynek Konkursy Wczasy na działkach Polski Komitet Pomocy Społecznej, Za rząd Dzielnicowy Warszawa Wola oraz Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działko wych Koło II (ul. Dywizjonu 303 nr 7) zapraszają seniorów na ostatni w tym roku turnus Wczasów w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Termin: 9 20 sierpnia 2010 r. W programie: trzy posiłki dziennie, opie ka lekarska, prelekcje, porady, imprezy artystyczne. W ramach akcji warsztaty artystyczne (filcowanie, szydełkowanie, biżuteria). Koszt: 100,00 zł. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Dzielnico wy PKPS Warszawa Wola, ul. Sied miogrodzka 5, tel (Zadanie jest realizowane dzięki dofinan sowaniu ze środków m.st. Warszawy Dzielnica Wola) Druga młodość Osoby powyżej 60 roku życia i zamel dowane na Woli będą mogły zapisać się na II turę programów Druga mło dość Wolski Program Senioralny 2010 i Aktywny Senior. Urząd Dzielnicy Wola zaprasza na spotkanie informa Śmietnik przy ul. Płockiej 41 i ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Orga nizowane są wyjścia na pływalnie. Są też zajęcia z tenisa stołowego i w przy padku możliwości korzystania z kor tów tenisa ziemnego (pod okiem in struktora). Wolskie baseny, w godz , oferują pływanie rekreacyj ne (po okazaniu legitymacji lub zgody rodziców). W sierpniu na Sportowe lato w mieście zapraszamy do poniż cyjne, które odbędzie się 30 sierpnia 2010 r. o godz , w sali sesji przy al. Solidarności 90. Organizatorzy szcze gólnie zachęcają seniorów, którzy nie uczestniczyli w poprzednich edycjach programów. Należy wziąć dowód oso bisty. Konkurs na kartkę okolicznościową Ośrodek Wsparcia dla Seniorów OPS Wola, zaprasza seniorów zamieszka łych na Woli do udziału w Konkursie na kartkę okolicznościową. Wykonać można kartkę świąteczną, imieninową, gratulacyjną lub podobną. Projekt grafi czny i treść w dowolnej technice. Prace będą oceniane w kategoriach: wykonanie z przedstawicielem młod szego lub starszego pokolenia (np. dzieckiem, wnukiem, rodzicem), wykonanie samodzielne. Prace można składać w Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, przy ul. Zawi szy 5 do 31 sierpnia 2010 r. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawie rającą: imię, nazwisko, PESEL, adres, telefon oraz oświadczenie: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Sportowe lato w mieście 2010 ZGN WOLANIN szych placówek: 1. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Ro galińska 2, do 6 sierpnia, tel , godz Zespół Szkół Nr 36, ul. Kasprzaka 19/21, sierpnia tel , godz Zespół Szkół Samochodowych i Li cealnych Nr 2, ul. Jana Pawła II sierpnia, tel konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997, dz.u. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) 2. Wyrażam zgodę na publiczną pre zentację mojej pracy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czasie Wolskich Dni Seniora w paź dzierniku br. Bezpłatne spacery z przewodnikiem Finał cyklu Wolskie ulice Urząd Dzielnicy Wola oraz Miłośnicy Warszawy i Mazowsza przewodnicy PTTK zapraszają na bezpłatne spacery. W sierpniu odbędą się trzy ostatnie wy cieczki z cyklu Wolskie ulice. W programie poznawanie ciekawostek i archi tektury dzielnicy, możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi przewodni kami, konkursy. Zapraszamy przez cały rok! Wstęp wolny. Najbliższe spacery: (sobota), godz Wolskie ulice ul. Wolska. Zbiórka ul. Wolska, róg ul. Towarowej (sobota), godz Wolskie ulice ul. Bema i ul. Ludwiki. Zbiórka ul. Wolska, róg ul. Bema (sobota), godz Wolskie ulice ul. Kasprzaka. Zbiórka ul. Kasprzaka, róg Karolkowej po stronie Polfy. Pełny harmonogram wycieczek do listopada 2010 r. jest dostępny na: wola.waw.pl. Red. tel , godz Pływalnia Delfin, ul. Kasprzaka 1/3, tel godz Pływalnia Orka, ul. Grzybowska 35, tel , godz Pływalnia Nowa Fala, ul. Garbińskiego 1, tel godz

5 W O L A M I E S Z K A Ń C Ó W 5 Pomysł na lato w mieście Kino, spacer, wystawa, książka w chłodnym pomieszczeniu, a może basen jak uniknąć nudy podczas wakacji w mieście? Wakacje rozpoczęły się na dobre. Pogoda dopisuje, na ulicach coraz więcej opalo nych przechodniów. Jedni wrócili już z urlopu, inni nerwowo go wyczekują. Co zrobić, jeśli należymy do tych, któ rzy tego lata zostają w Warszawie? Nic straconego. Wakacje w mieście też mogą być udane. Wystarczy trochę po mysłowości, bo wiele zależy od dobrego wykorzystania czasu i dostępnych atrak cji. Zamieszczamy kilka pomysłów na wypoczynek na Woli. Kino pod chmurką Pierwszą propozycję kierujemy do fanów dobrego kina i relaksu na świeżym po wietrzu. Trwa ogólnowarszawska akcja kina pod gołym niebem. Już tradycyjnie filmy wyświetlane są w Amfiteatrze parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17. Seanse pod chmurką to świetna alter natywa na letnie wieczory. Akcja jest bez płatna, wystarczy przyjść i oglądać. Wędkowanie na Moczydle Najbliższe projekcje to cykl animacji: 04.08, godz , Vampire Hunter D, reż. Yoshiaki Kawajiri, 11.08, godz , Appleseed, reż. Shinji Arakami, 18.08, godz , Gnijąca panna mło da, reż. Tim Burton, Mike Johnson, 25.08, godz , Beowulf, reż. Ro bert Zemeckis. Opisy filmów dostępne są na stronach: oraz ca.pl. Zrób sobie piknik Kolejną propozycję trzeba poprzedzić pytaniem: czy wypad do parku może być niezapomnianym przeżyciem? Może, wys tarczy zorganizować piknik. Na Woli jest wiele parków, będących idealnym miejscem spotkań z przyjaciółmi lub samotnych przechadzek. Na liście rzeczy niezbędnych do zrobienia udanego pikni ku powinny znaleźć się: koc, kosz wikli Rodzice na scenie Bajki i recytacje wierszy przedstawiały w Ośrodku Kultury im. Żeromskiego grupy teatralne z warszawskich przedszkoli. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że na scenie wystąpili zamiast przedszkolaków ich rodzice. II Przegląd Grup Teatralnych Rodziców Warszawskich Przedszkoli trwał od 7 do 10 czerwca. Inicjatorką imprezy jest dyrektorka wolskiego przedszkola nr 253 im. Akademii Pana Kleksa. Pomysł narodził się rok temu, pod czas wystawiania przez rodziców sztuki teatralnej dla dzieci. Pomyślałam, że szko da, aby ich praca i ogromny talent kończyły się na kilku przedstawieniach mówi Anna Mazurek. Do pierwszej edycji zgłosiło się sześć grup teatralnych, a całości patronował ojciec chrzestny przedszkola Piotr Fronczewski. W tym roku Przegląd przy ciągnął więcej chętnych. W OK. im. Żeromskiego zaprezentowały się zespoły z osiemnastu stołecznych placówek. Gościem honorowym był aktor Artur Barciś. Aktorzy amatorzy przygotowali bogaty repertuar. Były tradycyjne bajki, inscenizacje wierszy, ale też utwory dotąd nieznane, napisane przez rodziców. Grand Prix otrzymała Grupa Teatralna Razem z Przedszkola nr 47 (Wola), I miejsce grupa Bajkowy parasol z Przedszkola nr 296 (Praga Pd), II Ro dzinka przy Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi nr 127 (Wola), a III gru pa Kotando przy Przedszkolu nr 403 (Wola). Podczas przygotowań do spektakli między rodzicami wytworzyła się ogrom na więź. Nasza współpraca przełamała podział dom przedszkole pod sumowuje Anna Mazurek. Patronat honorowy nad imprezą objęli Przewodniczący Rady Dzielnicy Wola Dariusz Puścian i Burmistrz Dzielnicy Marek Andruk. UDW Park Wodny Moczydło nowy (opcjonalnie plecak, torba) na pro dukty spożywcze, napoje (szczególnie woda), nakrycie głowy i krem do opala nia. Reszta pozostaje kwestią upodobań. Można zabrać piłkę, gry planszowe, książki, zestaw do gry w badmintona, frizbi. Do parków najłatwiej trafić, kieru jąc się ku zbiegom ulic: Park na Moczydle Górczewskiej i De otymy, Park Sowińskiego Wolskiej i Elekcyjnej, Park Szymańskiego (obecnie w przebu dowie) Wolskiej i Elekcyjnej, Lasek na Kole Obozowej i Długomiła. Park wodny i strefa chłodu Podczas upalnych dni każdemu marzy się relaks. Stąd kolejna propozycja czas na... ochłodzenie. Na Woli (ul. Górczew ska 69/73) mieści się Park Wodny Mo czydło. Są tutaj boiska do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę. Można próbować swoich sił na 8 torowym base nie olimpijskim lub poszaleć na basenie rekreacyjnym z 3 zjeżdżalniami. Najmłod si mogą odpocząć od upału w brodziku. Głód odwiedzający zaspokoją w punk tach gastronomicznych. Istnieje jeszcze jeden świetny sposób na chłodne orzeźwienie. Lato w mieście 2010 na Woli (28 czerwca 27 sierpnia) Trwa akcja Lato w mieście. Wszystkie zajęcia dla dzieci organizowane przez Urząd Dzielnicy Wola są bezpłatne. Ośrodki sportowe, domy kultury, szko ły i biblioteki przygotowały ofertę let niego wypoczynku dla najmłodszych. Kino, imprezy, wycieczki, nauka pły wania, warsztaty komputerowe i plas tyczne to tylko niektóre atrakcje tego lata. Szczegółowy program znajdziesz na Zapraszamy! PRZEDSZKOLE NR 253 W upalne dni Urząd Dzielnicy Wola udostępnia mieszkańcom klimatyzowane pomieszczenie. Od poniedziałku do piąt ku, w godz , w sali sesji można odpocząć od upałów. Dostępna jest wo da, a dla umilenia czasu prasa i inne publikacje. Chłodna wystawa Ostatnia propozycja to wystawa Chłod na w Muzeum Woli (ul. Srebrna 12). Dla czego polecamy właśnie ją? Jest okazją do poznania historii, teraźniejszości i przysz łości ulicy Chłodnej. Przygotowana w no watorski sposób wystawa od pierwszego momentu przyciąga mieszkańców z całej Warszawy. Ekspozycja zawiera m.in. stare fotografie, aranżacje klubokawiarni Chłodna 25, pamiątki z Kercelaka i pro jekcje video. Warto odwiedzić pałacyk na Srebrnej i dowiedzieć się więcej o jednej z najładniejszych ulic Woli. Mamy nadzieję, że tych kilka pomys łów spotka się z Państwa zainteresowa niem i zachęci do poszukiwania innych atrakcji. Przydatne będą strony: la.waw.pl, i kalendarium imprez Kuriera Wolskie go. UK/ Aby otrzymać zaproszenia, należy zadzwonić do 2 sierpnia w godz pod numer i odpowiedzieć na proste pytanie. Rozwiązanie znajdą Państwo w tym wydaniu Kuriera Wolskiego. Zapraszamy. Kto pierwszy ten lepszy! Dzisiejsze pytanie: Co mieściło się przed wojną przy ul. Elekcyjnej 62/64? W tym numerze w dobre ręce oddamy: Kino 5D Extreme 5 zaproszeń 2-osobowych na wybrany seans w dowolnym terminie. Wola Multikino 2 zaproszenia 2-osobowe Maraton Step Up (3 części filmu, najnowsza w 3D) 5 sierpnia, Wola Multikino 2 zaproszenia 2-osobowe Kino Na Obcasach (seanse tylko dla kobiet, przedpremierowy pokaz filmu Licencja na uwodzenie ) 3 sierpnia, DARIUSZ PIĄTKOWSKI

6 6 K U L T U R A L N A W O L A Zagadkowa kawiarnia ze społecznym zacięciem Wywiad z Justyną Gruchalską, właścicielką Zagadka Coffeebar przeprowadzam w upalny, letni dzień. Schronienie znalazłyśmy w przewiewnej sali na pierwszym piętrze. Białe ściany i otwarte na oścież okna sprawiły, że na moment można było zapomnieć o upale. MJ: Od kiedy działa Zagadka? Czy zadomowiliście się już na Woli i czy dorobiliście się już stałych klien tów? JG: Zagadkę uruchomiliśmy w stycz niu 2010 r. i powoli zaczynamy wrastać w przestrzeń, rozpoznajemy już wiele twarzy, wielu klientów wraca, dodaje pomysły do menu. Pozostajemy otwar ci na propozycje. Nie jesteśmy sieciów ką, działamy lokalnie, i to ludzie liczą się dla nas najbardziej. Niektórzy przy wiązują się do nas, tak jak pewna para Amerykanów. Po dwóch tygodniach stołowania się u nas, wyjeżdżając zos tawili nam wzruszające podziękowanie. To bardzo budujące. MJ: Jak pomagacie klientom przetr wać upały? JG: W Zagadce górne sale są bardzo przewiewne i można się w nich ochło dzić. W menu mamy dużo napojów opartych na lodzie, mrożone kawy, koktajle owocowe, desery lodowe. Przed wejściem wystawiliśmy dwa sto liki z krzesełkami. Przechodzące starsze osoby przysiadają odpocząć. Częstuje my je zimną wodą. MJ: Ale jedzenie to nie wszystko. Co można znaleźć w Zagadce? JG: W tej chwili można obejrzeć wys tawę subtelnych prac Karoliny Zwo niarskiej. Szykujemy już następne wer nisaże. Do września dajemy sobie od począć z imprezami. Do tej pory udało nam się zrobić ich wiele, m.in. imprezę ekologiczną Pure, na której można było dowiedzieć się, jak żyć bez sztucz nych domieszek. Z dobrym przyjęciem spotkał się Szafing dziecięcy, który mamy zamiar organizować co pół roku. Wymiana niepotrzebnych ciuszków dziecięcych była zabawą i dla dzieci, i dla rodziców. Ubranka, które zostały po imprezie, odwieźliśmy do domów dziecka. Sprawdziły się też imprezy modowe: pokazy kolekcji młodych projektantów mody dziecięcej z udziałem dzieci klientów, czy dzień matki, w czasie którego wizażystki doradzały paniom. Ważna była impreza Gry dla Pankisi zbiórka pieniędzy na rowery dla dzie ci z płd. Gruzji. MJ: Kto przychodzi zatem do Za gadki? Dla kogo jest to miejsce? JG: Dzięki takim imprezom jak Szafing dziecięcy wpada do nas wiele mam z dziećmi lub przyszłych mam. Dlate go przyznam, przydałoby się miejsce parkingowe dla mam i kobiet w ciąży. Na lunch przychodzą okoliczni pra cownicy, a wieczorem odwiedza nas młodzież. Przybywają też starsi ludzie i okoliczni mieszkańcy. Ostatnio 80 let nia pani, która przyszła na kawę, zamó wiła lampkę koniaku i była zdziwiona, że nie mamy alkoholu, bo jak stwier dziła każda szanująca się kawiarnia przed wojną serwowała koniaczek. Bę dziemy musieli o tym pomyśleć. MJ W Zagadce można spotkać lokalnych mieszkańców, atmosfera jest tu inna niż w popularnych sieciówkach. Zagadka Coffeebar, ul. Elektoralna 24, naprzeciwko Hali Mirowskiej. Czynne: pon.-pt , sob.-niedz. od Śniadania w godz , w cenie od 8 zł, Lunche w godz , w cenie 16 zł. Polecamy owocowy chłodnik z musli! Women's Run Wola aby zdrową być! Program Women's Run startuje na Woli. Urząd Dzielnicy Wola oraz agencja ABK Grupa serdecznie zapraszają do zapisów. Już dziś mieszkanki Woli i całej War szawy mogą przyłączyć się do akcji i uczestniczyć w regularnych trenin gach w swojej dzielnicy. Women's Run zapewnia uczestniczkom wspólne, weekendowe ćwiczenia pod okiem in struktora, a na jesieni bieżącego roku zaprasza na główne wydarzenie 5 ki lometrowy bieg w jednym z warszaw skich parków. Program Women's Run ma na celu uświadomienie kobietom, jak ważny dla zdrowia i samopoczucia jest aktyw ny wypoczynek na świeżym powietrzu. Bieganie jest uznawane za najlepszą formę aktywnego spędzania czasu wol nego i sposób na zachowanie zdrowia. Co sprawia, że program jest wyjąt kowy? Women's Run to możliwość regular nego trenowania, odpowiedniego przy gotowania się do biegów i marszobie gów pod czujnym okiem specjalisty. Przewidziany jest głównie dla kobiet, które na co dzień nie biegają i nie uprawiają sportu. Najczęściej brakuje im motywacji, przygotowania, czasami towarzystwa do biegania. Organizato rzy akcji starają się pomóc paniom w pokonaniu tych przeszkód. Treningi będą odbywały się w weekendy, w po bliżu miejsca zamieszkania uczestni czek. Będziemy się spotykać w dogod nych godzinach i w gronie innych ko biet, które również chcą być zdrowsze. Panie mogą zaprosić do wspólnego uprawiania sportu rodzinę i przyjaciół. Program Women's Run zainicjowała agencja ABK Grupa, która od lat anga żuje się w projekty promujące aktyw ność fizyczną. Wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola program po raz pierw szy rusza na Woli. Treningi odbędą się w parku Moczydło lub, w przypadku dużej liczby chętnych, także w innych parkach. Wszystkie panie, które chcą rozpo cząć przygodę z bieganiem zapraszamy do zapisów na stronie run.pl. ABK Grupa JUSTYNA GRUCHALSKA

7 H I S T O R Y C Z N A W O L A 7 Patroni wolskich rond (4) ZGRUPOWANIE AK RADOSŁAW kryptonim zgrupowania oddziałów Kedy wu, które zostało utworzone przed wybu chem Powstania Warszawskiego. Zgrupo wanie Radosław przyjęło nazwę od pseudonimu jego dowódcy ppłk. Jana Mazurkiewicza szefa konspiracyjnych oddziałów dywersyjnych Komendy Głów nej Armii Krajowej Kedywu. W skład zgrupowania wchodziły bataliony: Czata 49, Miotła, Parasol, Pięść, Igor, Zośka, Brygada Dywersyjna Broda 53, kobiecy oddział bojowy Dysk i inne. Przed godziną W Zgrupowanie zosta ło rozlokowane na terenie Woli w rejonie cmentarzy i ulic: Okopowej, Młynarskiej i Kercelaka. Jego zadaniem było zajęcie Woli i ochrona Komendy Głównej, która stacjonowała na ul. Dzikiej. W pierwszych dniach Powstania Warszawskiego Zgru powanie stoczyło ciężkie walki w rejonie obecnego ronda, zdobywając m.in. obóz koncentracyjny Gęsiówka. Uwolniono wówczas ok. 350 więzionych tam Żydów, uzyskano połączenie ze Starym Miastem, opanowano ul. Okopową, zdobyto maga zyny wojskowe. Zgrupowanie dzielnie walczyło w rejonie cmentarzy i ulic: Mły narskiej, Wolskiej, Żytniej i Karolkowej. Do dnia 9 sierpnia zdołano utrzymać sta nowiska w szkołach przy ul. Okopowej i Spokojnej. Postępujące wojska niemiec kie zmusiły jednak oddziały Zgrupowania do wycofania się w rejon ulic: Stawki, Spokojnej i Muranowskiej. W dniu 10 sier pnia zajęto pozycje obronne wzdłuż ulic Muranowskiej i Konwiktorskiej. W poło wie sierpnia Zgrupowanie brało udział w nieudanym natarciu na stanowiska nie mieckie w rejonie Dworca Gdańskiego, które miało na celu połączenie sił z pow stańcami z Żoliborza. Jednak wobec wzrastającego nacisku wroga oddziały wycofały się z Muranowa. W końcu sierp nia oddziały Czaty 49 i Brody 53 podjęły nocne natarcie w celu połączenia ze Śródmieściem. Wobec niepowodzenia ataku zarządzono ewakuację powstań ców i władz cywilnych kanałami do Śród mieścia. Zasadnicze oddziały Zgrupowa nia ewakuowały się nocą z 1 na 2 wrześ nia. Zgrupowanie wyszło z kanałów na ul. Nowy Świat przy rogu ul. Wareckiej. W nocy z 4 na 5 wrześni początku Pow stania walczącego na Czerniakowie. Za daniem oddziałów Zgrupowania było utrzymanie brzegu Wisły, gdyż spodzie wano się pomocy ze strony Armii Czer wonej i LWP od strony Pragi. W dniu 6 września opór powstańców na Powiślu został złamany zmasowanym atakiem Niemców na Czerniaków. W toku walk przerwane zostało połączenie ulicą Ksią żęcą z pl. Trzech Krzyży. Jedyną drogą do Śródmieścia i Mokotowa pozostały kana ły. Wobec dużych strat w ludziach i amu nicji ppłk Radosław zdecydował o przej ściu kanałami na Mokotów, gdzie pozo stałości Zgrupowania wzięły udział w dal szej walce. Po zrezygnowaniu z przebicia się do lasów chojnowskich, nocą z 25 na 26 września, ok. 120 ludzi przeszło kana łami do Śródmieścia, gdzie zgromadziło się ok. 230 żołnierzy i oficerów. Tyle po zostało ze stanu wyjściowego Zgrupowa nia, które 1 sierpnia liczyło 2300 ludzi. W dniu 24 września 2001 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie na dania nazwy Rondo Zgrupowania AK Ra dosław rondu usytuowanemu na styku ulic Słomińskiego, Okopowej i al. Jana Pawła II. Przez środek ronda przebiega granica pomiędzy dzielnicami Śródmieś cie i Wola. Wcześniej nosiło nazwę Bab ka, do dziś używaną przez część miesz kańców Warszawy. DS Źródła: 1. S. Komornicki, Na barykadach Warszawy, Warszawa S. Komornicki (red.), Oddziały powstania warszawskiego, Warszawa Rados%C5%82aw DOROTSA SZOSTAK Opowiedzcie nam swoje historie Po dwóch stronach Wisły Mówi się, że są jeszcze mieszkańcy Pragi, którzy niechętnie lub w ogóle nie wyprawiają się na drugi brzeg Wisły. Żyją w stolicy i tacy, co rzadko bywają na jej prawym brzegu. Tadeusz Misiński powstaniec, od pół wieku mieszkaniec ulicy Ciołka dzieciństwo i szybką lekcję dojrzewania przeszedł na ulicach Pragi i Woli. Hycel z Elekcyjnej Urodziłem się w 1925 roku na Pradze, przy ul. Środkowej 23. Przed wojną częs to przyjeżdżałem z bratem i rodzicami na Wolę do wujka, który miał fabrykę przy ul. Narcyzy Żmichowskiej. Zakład Tade usz Domański to byli fachowcy w dzie dzinie wyrobów ceramicznych. Produko wali m.in. ozdobne figurki i doniczki z gli ny. Do dziś mam kilka z nich. Niezależnie od fabryki wujek posiadał w Śródmieściu dwa sklepy z ceramiką. Jeden miałem przejąć ja. Po ukończeniu sześciu klas szkoły powszechnej zdałem egzamin konkursowy i już w 1938 r. uczęszczałem do Prywatnego Męskiego Gimnazjum Zgromadzenia Kupców m.st. Warszawy. Szkoła mieściła na skrzyżowaniu ul. Pros tej i Waliców 1. Niedaleko fabryki wujka, przy ul. Elekcyjnej znajdował się tzw. hy cel zakład przetwórstwa mięsnego. Pa miętam, że po Warszawie jeździł duży sa mochód ciężarowy, do którego dwóch mężczyzn łapało psy. Wkładali je do ko sza przykrytego siatką. Zwierzęta można było wykupić, a jeśli nikt się nie zgłosił kończyły przy ul. Elekcyjnej, gdzie wyra biano z nich tłuszcze 2. Naprzeciwko znaj dowała się należąca do Żyda gęsiarnia. Pamiętam, że w tamtym czasie Elekcyjna i sąsiednie ulice nie posiadały twardej na wierzchni. Schronienie na Środkowej Wojna zastała mnie w II klasie gimnaz jum. Mimo ciężkich warunków zorganizo wano nam tajne nauczanie. W czasie Powstania walczyłem na Pradze. Mój plu ton nr 692 wchodził w skład III rejonu, który obejmował Grochów i Saską Kem pę. 1 sierpnia 1944 r. o godz zaję liśmy na Grochowie jednopiętrowy muro wany domek. W godzinach popołudnio wych jednostki niemieckie zaczęły prze czesywać tereny ul. Grochowskiej. W tej sytuacji otrzymałem od dowódcy Hen ryka Dudkowskiego rozkaz opuszczenia stanowiska i przedostania się na drugą stronę ul. Grochowskiej, w rejon Parku Legitymacja Prywatnego Męskiego Gimnazjum Zgromadzenia Kupców m.st. Warszawy na rok 1938/39. Widnieje na niej wytłoczona pieczęć Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz podpis dyrektora szkoły. ARCHIWUM PRYWATNE Sierpień 1944, ul. Środkowa, Praga. Tadeusz Misiński ps. Gustaw stawia pierwsze kroki w bandażach z pomocą sanitariuszki Grażyny (Barbary Gocal). Skaryszewskiego. Tam na terenie ogród ków działkowych miałem nawiązać kon takt z dowódcą plutonu 681. Przy opusz czeniu stanowiska w czasie niemieckiej strzelaniny zginął członek mojej drużyny Zdzisław Rastawiecki. Następnego dnia wieczorem wspólnie z drużyną Seweryna Walczaka rozpoczęliśmy natarcie na jed nostkę niemiecką ulokowaną w Parku Skaryszewskim. Były tu stanowiska arty lerii ciężkiej i przeciwlotniczej. Po przejś ciu ogrodzenia i zajęciu pozycji przystąpi liśmy do natarcia. Z powodu dużej prze wagi ogniowej Niemców natarcie nasze załamało się. Wszyscy powstańcy zginęli. Ja zostałem ciężko ranny (przestrzelone płuca, dwa żebra i obojczyk). Łączniczka pomogła mi przejść ogrodzenie i dopro wadziła do punktu sanitarnego. Tu urato wano mi życie. Po kilku dniach przetrans portowano mnie do mojej kamienicy przy ul. Środkowej 23. Mieszkanka domu, praczka pani Broniarek zaopiekowała się mną. Po kilku dniach znalazłem się w szpitalu powstańczym przy ul. Kowel skiej, w którym przebywałem do czasu opuszczenia Pragi przez wojska niemiec kie. TM/Red. 1 Szkoła mieściła się przy ul. Prostej 14. Taką lo kalizację podaje Spis abonentów Warszawskiej Sieci Telefonów Polskiej Agencji Spółki Telefo nicznej i Rządowej Warszawskiej Sieci Okręgo wej. Rok 1938/39. Przyp.. 2 Mowa o przedwojennym Zakładzie Utylizacyj nym należącym do Zakładu Oczyszczania Mias ta, który mieścił się przy ul. Elekcyjnej 62/64. Psy pozostawione bez dozoru i złapane przez hycla (rakarza) można było wykupić za 10zł, w przeciwnym wypadku spotykał je los opisa ny w ulotkach zakładu: Usuwanie wałęsają cych się psów jest zadaniem przedsiębiorstwa miejskiego, wyposażonego w odpowiednie urządzenia fabryczne. Przetwory naszego Zakła du Utylizacyjnego: tłuszcz zwierzęcy do celów technicznych, mączka mięskokostna, skóry, sierść sprzedawane po cenach rynkowych. Złapane zwierzęta zabijano w okrutny sposób. Padlinę wykorzystywano do produkcji kleju, mydła, smarów itp. Rozporządzenie Rady Mi nistrów z 1958 r. ograniczało obowiązki rakarzy do zbierania martwych zwierząt i zakazywało łapania, przetrzymywania i uśmiercania ży wych. Przyp. za: J. Kasprzycki, Korzenie miasta, Tom V Żoliborz i Wola, Warszawa 2004, s. 282; M. Gajewski, Urządzenia komu nalne Warszawy : zarys historyczny, Warszawa 1979, s Por. Tadeusz Misiński ps. Gustaw ur r. w Warszawie przy ul. Środkowej 23. Gdy miał nieco ponad 15 lat, wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, prowadził dzia łalność konspiracyjną. Za udział w Powstaniu Warszawskim odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie związany z przemysłem budowlanym. W l. 50. nadzorował budowę i organizację zaplecza hoteli robotniczych przy ul. Elekcyjnej (dzisiejszej ul. Ciołka). Na Woli mieszka od 1954 r. ARCHIWUM PRYWATNE

Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA

Program Lato w Mieście 2012 Dzielnica WOLA Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA Koordynatorzy: Sylwia Książek tel. 22 5048431 e-mail sylwia.ksiaze@wola.waw.pl Jolanta Piątkowska tel. 22 8380165 e-mail: jolanta.piatkowska@wola.waw.pl PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. W dniach 29 lipca 5 sierpnia 2017 r. odbędą się w stolicy uroczystości związane z obchodami 73. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uroczystości na Ursynowie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2940 UCHWAŁA Nr L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR L/1458/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie, ul. Smocza 19 oraz zmiany obwodów niektórych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w komunikacji miejskiej. Szanowni Państwo!

Zmiany w komunikacji miejskiej. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Rozbudowujemy II linię metra o kolejne trzy stacje na Woli. Metro będzie najszybszym i najwygodniejszym połączeniem Woli z centrum miasta, a po przesiadce na stacji Świętokrzyska z południową

Bardziej szczegółowo

Program "Lato w Mieście 2012" Dzielnica WOLA

Program Lato w Mieście 2012 Dzielnica WOLA Dzielnica WOLA Koordynatorzy: Sylwia Książek tel. 22 5048431 e-mail sylwia.ksiaze@wola.waw.pl Jolanta Piątkowska tel. 22 8380165 e-mail: jolanta.piatkowska@wola.waw.pl PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym

Razem Bezpieczniej: Dzień Dziecka na pl. Bankowym Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/7467,razem-bezpieczniej-dzien-dziecka-na-pl-bankowym.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 października 2017, 19:28 01.06.2011 Razem Bezpieczniej:

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół 2002-2012. Koło nr 11

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół 2002-2012. Koło nr 11 POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW Koło nr 11 Koło nr 11 jest bardzo młode. Nasz początek działalności to luty 2011. Pomimo krótkiego stażu i niewielkiej ilości członków staramy się aktywnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj:

Muzeum Historyczne w Legionowie. Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: Muzeum Historyczne w Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w miesiącu maj: M A J 21 23/24 30 31 Otwarcie wystawy archeologicznej pt. Wandalowie. mentarzysko kultury przeworskiej w. Noc

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum.

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI HOŁD DLA WARSZAWSKICH POWSTAŃCÓW. Strona znajduje się w archiwum. KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39664,hold-dla-warszawskich-powstancow.html Wygenerowano: Wtorek, 24 stycznia 2017, 23:47 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie

Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie Powierzchnie reklamowe MOSiR w Sochaczewie Pływalnia Orka, Teren przy ul. Olimpijskiej Hala sportowa, ul. Kusocińskiego skiego 2 Stadion przy ul. Warszawskiej Hala lodowiska/kortu tenisowego Integracyjny

Bardziej szczegółowo

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w

NR czerwiec Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w NR. 33 - czerwiec 2008 - Uwaga - Dzieci i Rodzice!!! (informacja o działalności klubów osiedlowych w UWAGA DZIECI I RODZICE!!! Akcja Lato 2008 Zbliża się lato i jak co roku podczas wakacji Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Spotkanie mapujące / DBP 2.0. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Spotkanie mapujące / DBP 2.0 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Prezentacja dzielnicy Strzemieszyce Wielkie Plan spotkania 1.

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne. Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015

Konsultacje społeczne. Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015 Konsultacje społeczne Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015 Cele I etapu konsultacji informowanie o rozpoczynających się konsultacjach i kolejnych spotkania zebranie opinii na

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4

Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3. Ad. 4 Protokół Nr XLI/13 z sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej, odbytej w dniu 1 sierpnia 2013 roku o godz. 15.15 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, sala nr 1. Sesje otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem?

Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem? Warsztaty konsultacyjne na Muranowie Co z tym boiskiem? Zespół Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr Przemysław Sadura, Marta Szaranowicz-Kusz, Agata Urbanik, Borys Martela, Karolina Dec

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

Zadania Działu. Gdzie szukać informacji o pomocy? DZIAŁ WSPARCIA RODZINY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M. ST.

Zadania Działu. Gdzie szukać informacji o pomocy? DZIAŁ WSPARCIA RODZINY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. DZIAŁ WSPARCIA RODZINY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY ul. Św. Wincentego 87 03-291 Warszawa tel.: 22 277 02 46 e-mail: zpdr@ops-targowek.waw.pl Kierownik Działu Teresa Jabłonowska

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.10.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.10.2015 PROTOKÓŁ z X sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 24 czerwca 2015 r. (godz. 18:00) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Rzemieślniczej 10 w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Dzielnica TARGÓWEK Obszar: Bródno i Bródno-Podgrodzie

Dzielnica TARGÓWEK Obszar: Bródno i Bródno-Podgrodzie projekty, które zostaną zrealizowane Dzielnica TARGÓWEK Obszar: Bródno i Bródno-Podgrodzie Koszt wybranych projektów: 337 560 zł 16 Doposażenie Bibliotek na Bródnie 154000 zł 1655 27 Toalety publiczne

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

poniedziałek: 10:00-14:00 wtorek: 10:00-14:00 środa: 10:00-14:00 czwartek: 10:00-14:00 piątek: 10:00-14:00

poniedziałek: 10:00-14:00 wtorek: 10:00-14:00 środa: 10:00-14:00 czwartek: 10:00-14:00 piątek: 10:00-14:00 WAKACYJNE GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum poniedziałek: 10:00-14:00 wtorek: 10:00-14:00 środa: 10:00-14:00 czwartek: 10:00-14:00 piątek: 10:00-14:00 nr tel. 12 265 65 53, 733 131 638 adres: ul. Berka

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe 2016, zachęcamy do skorzystania z oferty

Ferie zimowe 2016, zachęcamy do skorzystania z oferty Ferie zimowe 2016, zachęcamy do skorzystania z oferty Trwają ferie zimowe. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych odpoczywają po pierwszym półroczu nauki. Jednostki kultury i sportu

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WOLSKIE MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE. Gimnazjum nr 46. im. Szarych Szeregów. ul. Kasprzaka 1/3.

KALENDARIUM WOLSKIE MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE. Gimnazjum nr 46. im. Szarych Szeregów. ul. Kasprzaka 1/3. Strona 1 z 6 KALENDARIUM WOLSKIE 13-29 MAJA 2016 WYDARZENIA OŚWIATOWE 1. 06.05.2016 r. godz. 12.00 14.00 2. 10.05.2016 r. godz. 7.30 14.30 3. 10.05.2016 r. godz. 9.15 4. 10.05.2016 r. godz. 9.30 10.30

Bardziej szczegółowo

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 ... (miejscowość, data) Dane obowiązkowe: Imię i nazwisko PESEL 1) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 Adres zamieszkania ulica Nr domu Nr mieszkania

Bardziej szczegółowo

Program akcji Zima w Mieście 2012

Program akcji Zima w Mieście 2012 Program akcji Zima w Mieście 2012 Dzielnica: Mokotów Koordynator: Ewa Marczak tel. (022) 56 51 914; 510 205 691; e-mail: ewa.marczak@mokotow.waw.pl Zastępca koordynatora: Jacek Karczmarek tel. (022) 56

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 2010 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 022 545 72 18, fax. 022 545 72 11, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 022 545 72

Bardziej szczegółowo

Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r.

Akcja Lato w mieście 2003 w Dzielnicy Ursynów. Program oraz dni i godziny prowadzenia zajęć. 01-31 lipca 2003 r. Akcja "Lato w mieście 2003" w Dzielnicy Ursynów Bezpośredni organizator i miejsce zajęć, osoba odpowiedzialna, telefon dni i godziny prowadzenia zajęć Ursynowsko - Natoliński Basket Amatorski ( UNBA ),

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MIEŚCIE 2015

WAKACJE W MIEŚCIE 2015 WAKACJE W MIEŚCIE 2015 Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Gniewkowo przygotowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie przy współpracy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 212/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 212/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby BIULETYN INFORMACYJNY NR 212/2015 za okres od 31.07.2015 r. godz. 8.00 do 01.08.2015 r. do godz. 8.00 Najważniejsze zdarzenia z minionej doby sobota, 01.08.2015 r. 1. Warszawa, ul. Czerska 8/10 (redakcja

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola w dniu 14 lipca 2015 r. Sala sesji Urzędu Dzielnicy Wola miasta stołecznego Al. Solidarności 90 godz. 13.00 W dniu 14 lipca 2015 o godz. 13.00 w sali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wakacje z biblioteką

REGULAMIN AKCJI Wakacje z biblioteką REGULAMIN AKCJI Wakacje z biblioteką 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem letniego wypoczynku Wakacje z biblioteką, zwanego dalej Akcją, jest Oddział dla Dzieci przy ul. Jana Pawła II 2/2 oraz Filia nr

Bardziej szczegółowo

Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy

Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy Cmentarz Powstańców Warszawy Jest to największy cmentarz wojenny w Polsce. Spoczywa na nim 104 tys. ofiar okupacji, głównie cywilnych ofiar i żołnierzy Powstania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r.

PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. PROGRAM IMPREZ WAKACYJNYCH W 2013 r. SIERPIEŃ 2013 DATA WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATORZY 10.00 Turnieje siatkówki plażowej Boisko do siatkówki plażowej na os. Słoneczne regionu chełmskiego Gry i zagadki

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad 11. sesji V kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz

Protokół obrad 11. sesji V kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście w dniu 12 czerwca 2013 r. o godz Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43 00-691 Warszawa e-mail: mrds@mrds.warszawa.pl Protokół obrad 11. sesji V kadencji Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 60/2016. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby. ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH za okres: r.

BIULETYN INFORMACYJNY NR 60/2016. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby. ZESTAWIENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH za okres: r. ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 60/2016 za okres od 29.02.2016 r. od godz. 8.00 do 01.03.2016 r. do godz.8.00 wtorek, 01.03.2016 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Marki (powiat wołomiński) cd. działań

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach!

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Informacja prasowa Warszawa, 9 lipca 2015 r. Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach drugiej edycji stołecznego budżetu

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 18 gier miejskich i pikników rodzinnych w 18 dzielnicach Warszawy - propozycja współpracy List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do współpracy przy organizacji

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE

LISTA PROJEKTÓW ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE LISTA PROJEKTÓW ZWERYFIKOWANYCH POZYTYWNIE Lista zawiera tytuł i koszt realizacji projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2015 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z podziałem na obszary, ułożonych

Bardziej szczegółowo

MDK (Dzieci można zapisywać na zajęcia na miejscu w MDK lub telefonicznie

MDK (Dzieci można zapisywać na zajęcia na miejscu w MDK lub telefonicznie KALENDARZ WYDARZEŃ Kalendarz imprez, wydarzeń w lutym 2016 data godzina wydarzenie miejsce organizator poniedziałki-środy i piątki w godzinach 10.00-12.00, w dwóch grupach wiekowych: 5-7 lat i 8-12 lat

Bardziej szczegółowo

KONKURS. Modelowanie przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowej. Parku gen. J. Sowińskiego.

KONKURS. Modelowanie przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowej. Parku gen. J. Sowińskiego. KONKURS Modelowanie przestrzeni rekreacyjnowypoczynkowej części zachodnio-południowej Parku gen. J. Sowińskiego. Organizator Dzielnica Wola m.st. Warszawa, reprezentowana przez Pana Marka Sitarskiego Zastępcę

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. "Wakacyjną przygodę na Targówku" Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście Czas rozpocząć...

Zapraszamy. Wakacyjną przygodę na Targówku Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście Czas rozpocząć... Serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach akcji Lato w Mieście 2017 Czas rozpocząć... "Wakacyjną przygodę na Targówku" w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 206 termin 17.07.2017r.- 11.08.2017r.

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie Sprawozdanie z działalności w styczniu 2006 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie Sprawozdanie z działalności w styczniu 2006 r. Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie Sprawozdanie z działalności w styczniu 2006 r. 6 stycznia, godz. 19.00 MOK ul. Norwida 10 Dyskusyjny Klub Filmowy film Taksówkarz 7 stycznia, godz.12.00 MOK ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK. SPRAWOZDANIE AKCJI LATO W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 03 do 28. 08. 2015 r.

RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK. SPRAWOZDANIE AKCJI LATO W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 03 do 28. 08. 2015 r. RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK SPRAWOZDANIE AKCJI LATO W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 03 do 28. 08. 2015 r. KLUB KOŁATKA WARSZAWA UL.KOŁOWA 2 TEL 22 679-75-85 W roku bieżącym w Klubie Kołatka, Lato w Mieście odbywało

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator

KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator KALENDARZ IMPREZ 2015 Termin Impreza Miejsce Organizator 11 stycznia 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Hala sportowa SCSiR Ośrodek Kultury, 14 stycznia Promocja książki Wandy Wasik: Tajemnica

Bardziej szczegółowo

Program Lato w Mieście 2010

Program Lato w Mieście 2010 Lato w Mieście 00 Dzielnica: URSYNÓW Koordynator: Agnieszka Kowalska WOW 0 7 8, fax. 0 7, adres e-mail: akowalska@ursynow.waw.pl Zastępca koordynatora: Wojciech Cichy WSR 0 7 7, adres e-mail: wojciech.cichy@ursynow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny

1963 2003-40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 1963 2003 40 lat służby Warszawie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Zarząd Główny 00277 Warszawa, Plac Zamkowy 10 * Telefon. Kontaktowy: A.Dobiecki 0601 388 970 * Fax ZG TPW: 8315759 Warszawa, dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE

REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE REGULAMIN BIEGU PO ZDROWIE Termin: 11 CZERWCA 2016 r (sobota) I. Organizatorem biegu jest: IV Edycja 1. XV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie (Al. Dygasińskiego 15, 30-820 Kraków) Przy współpracy: - Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r.

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. I. PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZIĘBICACH (zapisy w sekretariacie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 14.30)

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej 2. Rozbudowa hali sportowej Ośrodka Sztuk Walk Dalekiego Wschodu i Rekreacji Fizycznej przy ul. Korkowej 78 w Marysinie Wawerskim (Beneficjent: KRS Stadion TKKF) 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń pod

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania

Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Szkolny program profilaktyki na rok 2014/2015 Procedury postępowania Blok tematyczny Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin I. Żyjmy Zdrowo Higiena codzienna Dbamy o zęby Higiena okresu dojrzewania

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dzielnica WOLA Projekty ogólnodzielnicowe

Dzielnica WOLA Projekty ogólnodzielnicowe projekty, które zostaną zrealizowane Dzielnica WOLA Projekty ogólnodzielnicowe Przewidziana kwota: 250 000 zł Koszt wybranych projektow: 243 466, zł 25 Lasek na Kole - ścieżka zdrowia i trasy biegowe 5

Bardziej szczegółowo

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r.

Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. 1 Protokół VIII/2011 sesji Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 17 maja 2011 r. Przewodniczący Rady pan Dariusz Puścian powitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 164 w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie

Przedszkole nr 164 w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Przedszkole nr 164 w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Projekt logotypu: Paweł Sky NOWA PRAGA Centrum Wielokulturowe w Warszawie Fundacja Zakochana Warszawa (Kluboteatr Dzika Strona Wisły)

Bardziej szczegółowo

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Nie tylko człowiek internetem żyje, miło mieć pod ręka ciekawą książkę. Od wydawnictwa Burda Książki otrzymaliśmy dwie ciekawe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ

HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ HARMONOGRAM OBCHODÓW 100-LECIA KROŚNIEWICKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ Lp. Nazwa Opis Miejsce Organizator Termin 1. Koncert w ramach Wiosennych Wariacji Muzycznych- Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Hołdzie Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 ... (miejscowość, data) Dane obowiązkowe: Imię i nazwisko PESEL 1) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 Adres zamieszkania ulica Nr domu Nr mieszkania

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B Telefon 32 4718614, 32 4719450 www.mosir.jastrzebie.pl, mosir@xm.pl WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 1. Wakacyjna Szkółka Wspinaczki

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

czyli jak przeprowadzić obywatelską rewolucję przy pomocy Budżetu Obywatelskiego.

czyli jak przeprowadzić obywatelską rewolucję przy pomocy Budżetu Obywatelskiego. czyli jak przeprowadzić obywatelską rewolucję przy pomocy Budżetu Obywatelskiego. Osiedle Teofilów dwa lata temu: Brzydkie i zdegradowane tereny zielone Ludzie narzekają na wszystkich i na wszystko Do

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY MURCKI 19 STYCZNIA 2016 R.

KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY MURCKI 19 STYCZNIA 2016 R. KATOWICE CZAS NA DZIELNICE SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI DZIELNICY MURCKI 19 STYCZNIA 2016 R. Zakończyliśmy duże, prestiżowe inwestycje w centrum miasta Nowa siedziba NOSPR Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Bardziej szczegółowo

Jak ocieplić Chłodną?

Jak ocieplić Chłodną? Jak ocieplić Chłodną? Konsultacje społeczne na temat działań kulturalno-społecznych na ulicy Chłodnej 13 kwietnia 13 maja 2012 r. Dlaczego konsultacje? Rewitalizacja ulicy Chłodnej w latach 2010 2011 była

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r.

Punkt 12 W tym domu mieszkał i został aresztowany hm. Jan Bytnar ps. Rudy bohater Szarych Szeregów uwolniony z rąk Gestapo 26.III 1943 r. Grupa I Punkt 23 Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny. W tym miejscu 2 sierpnia 1944 hitlerowcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków. Tablica ta znajduje się na budynku parafii św.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Mieszkańcami Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. 25 stycznia 2016 roku

Spotkanie z Mieszkańcami Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec. 25 stycznia 2016 roku Spotkanie z Mieszkańcami Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec 25 stycznia 2016 roku Plan spotkania 1.Sprawozdanie z działalności rady w roku 2015 2. Inne działania Rady Dzielnicy w 2015 roku 3. Inwestycje w roku

Bardziej szczegółowo

PUNKTY DZIENNEGO POBYTU. L.p. Bezpośredni organizator Program Nazwa jednostki, Osoba odpowiedz./ Dni i godziny prowadzonych zajęć

PUNKTY DZIENNEGO POBYTU. L.p. Bezpośredni organizator Program Nazwa jednostki, Osoba odpowiedz./ Dni i godziny prowadzonych zajęć Program Lato w Mieście 2010 Dzielnica: ŻOLIBORZ Koordynator: Halina Różańska Wydział Oświaty i Wychowania, tel. 0 22 560 12 61, hrozanska@zoliborz.org.pl ( imię i nazwisko, nazwa wydziału,, e-mail) Zastępca

Bardziej szczegółowo

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13.

Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.02-27.02.2015 r. w godzinach od 9.00 do 13. Zajęcia Zima na sportowo i kolorowo realizowane w czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Bogdańcu 16.0-7.0.015 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 sportowo-rekreacyjnie- artystycznie Prowadzący: Kierownik:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016

KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 KALENDARZ IMPREZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA 2016 Miesiąc Nazwa imprezy Miejsce Charakterystyka Organizator/ Współorganizator Kwiecień Zawody pływackie Szkół Podstawowych (12 kwietnia) Pływalnia MOSIR Celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT

REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT REGULAMIN KONKURSU SENIORZY MAJĄ TALENT Serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji konkursu Seniorzy mają talent. Do udziału w projekcie może zgłosić się senior (uczestnik ośrodka wsparcia, klubu seniora),

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Związków Zawodowych

Przewodniczący Związków Zawodowych PROTOKÓŁ Nr 2/2008 z zebrania Rady Osiedla Na Skarpie z dnia 12 lutego 2008r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Miejsce

Bardziej szczegółowo

W nowej świetlicy odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano władze Ogrodu. W skład

W nowej świetlicy odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym wybrano władze Ogrodu. W skład Inicjatorką przekazania pierwszych 6ha terenu na warszawskiej Woli była Pani Weronika Łukomska. Dzielnicowa Rada Narodowa Dzielnicy Wola postanowiła oddać swoją ziemię dla pracowników Urzędu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w akcji społecznej Łańcuch pamięci

Zasady uczestnictwa w akcji społecznej Łańcuch pamięci Zasady uczestnictwa w akcji społecznej Łańcuch pamięci 1. PRZEDMIOT ZASAD UCZESTNICTWA 1. Przedmiotem niniejszego dokumentu są zasady dotyczące uczestnictwa, organizacji i przebiegu akcji społecznej pt.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

1. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Grzybowska 35 2. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 26 ul.

1. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Grzybowska 35 2. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 26 ul. 1. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 25 adres: ul. Grzybowska 35 2. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 26 adres: ul. Miedziana 8 3. Dane dotyczące szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 63 adres:

Bardziej szczegółowo