SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Rozbudowę zasobów obliczeniowych i zwiększenie przepustowości sieci w IFJ PAN w Krakowie. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z e zmianami) Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ul. Radzikowskiego Kraków tel. ( ) , fax. ( ) Strona www: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z e zmianami), zwanej dalej Pzp 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ PAN. 3.2 Wspólny Słownik Zamówień: (klaster) ( sieć) Przedmiotem zamówienia jest: dostawa systemu obliczeniowego składającego się z klastra obliczeniowego, systemu dyskowego i elementów infrastruktury sieciowej, oraz jego uruchomienie polegające na montażu, konfiguracji i instalacji oprogramowania dla wszystkich dostarczonych elementów systemu, wykonaniu testów obciążeniowych systemu jako całości oraz szkolenie obsługi. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Zamówienie jest dokonywane w ramach realizacji projektu nr POIG /09 pt. Wykorzystanie technologii obliczeń elastycznych w rozległych sieciach komputerów w badaniach naukowych i gospodarce.. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w jego ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza on zlecić stronom trzecim w ramach podwykonawstwa Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.7 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.8 Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazwy urządzenia, nazwy producenta oraz ewentualnie innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech. 4. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 4.1 Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 8 tygodni od daty podpisania umowy. 4.2 Zamówienie musi zostać zrealizowane w siedzibie Zamawiającego tj.: 2/16

3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ 4.3 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN 4.4 ul. Radzikowskiego Kraków. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: 5.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków Lp. Warunek udziału w postępowaniu udziału w postępowaniu 1 2 Posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie klastra obliczeniowego wraz z jego uruchomieniem na kwotę ,- (jeden milion) złotych brutto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. 2) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie przełączników sieciowych i urządzeń firewall wraz z wdrożeniem oraz świadczeniem minimum 1 rocznego serwisu na kwotę ,- (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) minimum 2 inżynierów posiadających stosowne uprawnienia uzyskane od producenta (adekwatny stopień certyfikacji) do instalacji i uruchomienia oferowanych przełączników Ethernet w ramach zakresu dostawy elementów infrastruktury sieciowej 3/16

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ 3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia b) minimum 2 inżynierów posiadających stosowne uprawnienia uzyskane od producenta (adekwatny stopień certyfikacji) do instalacji i uruchomienia oferowanego firewalla. c) w związku z planowanym wykorzystaniem w nowej architekturze sieci posiadanych przez Zamawiającego przełączników Cisco: minimum 1 inżynier posiadający uprawnienia uzyskane od producenta (stopień certyfikacji CCNP lub CCIE) do konfiguracji przełączników Cisco. d) minimum 2 osoby, które są certyfikowanymi przez producenta oferowanego sprzętu inżynierami technicznymi o specjalizacji w zakresie oferowanych serwerów typu blade. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe w wysokości ,- PLN (1 milion dwieście tysięcy) lub zdolność kredytową w wysokości ,- PLN (1 milion dwieście tysięcy) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 5.1 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 5.6 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 5.7 Warunek określony w pkt 5.4 SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie. 5.8 W przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. 5.9 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1 Pzp i pkt 5.1 SIWZ, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 4/16

5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ 6.2 Lp. Wymagany dokument: Nr załącznika do SIWZ 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (oryginał) 2 2 Wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokument/y potwierdzające ich należyte wykonanie 3 3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami 4 4 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp, wymaga się przedłożenia informacji dotyczącej tych podmiotów. 6.3 W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp i pkt 5.4 SIWZ do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp. 1 Wymagany dokument: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie 2 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 3 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Nr załącznika do SIWZ 6 5/16

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2 SIWZ. 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 6.6 Pkt SIWZ i pkt SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 6.7 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.8 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6.9 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.10 Pkt SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym w terminach określonych w pkt 6.4 SIWZ Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania osób, o których mowa w pkt 6.6 SIWZ nie 6/16

7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ wydaje się zaświadczeń, o których mowa w pkt 6.6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 6.16 Lp. Wymagany dokument: Nr załącznika do SIWZ Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu. Wykonawca musi dołączyć do oferty szczegółowy opis techniczny kompletnego oferowanego rozwiązania, wraz z podaniem nazw i modeli urządzeń, terminów i warunków gwarancji i szczegółowym opisem instalacji. Wykonawca powinien zamieścić w szczegółowym opisie technicznym wszystkie parametry oferowanych urządzeń, potwierdzając ich zgodność z zapisami SIWZ Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie sprzedaży i instalacji sprzętu komputerowego oraz usług serwisowych lub równoważne Zaświadczenie, że Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producentów oferowanych węzłów obliczeniowych typu blade, przełączników sieciowych Ethernet, urządzenia firewall, stacji zarządzającej przełącznikami LAN i firewallem, oraz urządzeń sieci bezprzewodowej. Do oferty należy załączyć certyfikaty lub oświadczenia producentów potwierdzające spełnienie powyższych wymagań W celu potwierdzenia legalności oferowanych urządzeń sieciowych takich jak przełączniki sieciowe Ethernet, urządzenia firewall, stacja zarządzająca przełącznikami LAN oraz firewallem, urządzeń sieci bezprzewodowej, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o pochodzeniu sprzętu z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej oraz że sprzęt będzie posiadał legalne oprogramowanie wraz z niezbędnymi licencjami przeznaczonymi dla Zamawiającego. 5 Dokument gwarancyjny Wskazane w pkt 6 SIWZ dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający może żądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Opisy techniczne oferowanego sprzętu mogą być sporządzone w języku angielskim lub w języku polskim. 7/16

8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 7.2 Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Pzp. 7.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 7.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. 7.5 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Mgr Magdalena Zydek tel. (0-12) Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować do wyboru: pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, tj. Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, Kraków, na nr fax lub drogą elektroniczną na adres z określeniem postępowania, którego dotyczą. 8. WADIUM 8.1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: ,- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy PLN). 8.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20 kwietnia 2010 r. do godz. 09: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku PEKAO S.A. oddział w Krakowie b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami). 8.4 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.8 SIWZ. 8.5 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 8/16

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ określonym przez Zamawiającego. 8.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty potwierdzenie dokonania przelewu bankowego W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w odrębnej kopercie, a kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9.4 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 10.1 Zgodnie z art. 82 Prawa Zamówień Publicznych ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 Pzp W przypadku, o którym mowa w pkt 10.3 SIWZ na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na Wykonawcę, w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Opisy techniczne oferowanego 9/16

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ sprzętu mogą być sporządzone w języku angielskim lub w języku polskim Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na: Rozbudowę zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ PAN w Krakowie NIE OTWIERAĆ przed 20 kwietnia 2010 r. godz. 10:00, znak sprawy: ZP 2/ Kopertę wewnętrzną (z ofertą w środku) należy opisać jak wyżej i dodatkowo zamieścić na niej nazwę i adres wykonawcy Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt oraz dodatkowo oznaczone słowami ZMIANA lub WYCOFANIE Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem Zastrzeżona część oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t. jednolity Dz.U ) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia: Lp. Wymagany dokument: Nr załącznika do SIWZ 1 Formularz oferty Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (oryginał) Wykaz wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokument/y potwierdzające ich należyte wykonanie Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Pzp, wymaga się przedłożenia informacji dotyczącej tych podmiotów /16

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp 6 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w opraciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie 7 wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 8 odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 9 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12 Dokument gwarancyjny Zaakceptowany wzór umowy Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu. Wykonawca musi dołączyć do oferty szczegółowy opis techniczny kompletnego oferowanego rozwiązania, wraz z podaniem nazw i modeli urządzeń, warunków gwarancji i szczegółowym opisem instalacji. Wykonawca powinien zamieścić w szczegółowym opisie technicznym wszystkie parametry oferowanych urządzeń, potwierdzając ich zgodność z zapisami SIWZ. 15 Zaświadczenie niezależnego podmiotu potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie sprzedaży i instalacji sprzętu komputerowego oraz usług serwisowych lub równoważne 16 Zaświadczenie, że Wykonawca jest autoryzowanym partnerem producentów oferowanych węzłów obliczeniowych typu blade, przełączników sieciowych Ethernet, urządzenia firewall, stacji 11/16

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ zarządzającej przełącznikami LAN i firewallem, oraz urządzeń sieci bezprzewodowej. Do oferty należy załączyć certyfikaty lub oświadczenia producentów potwierdzające spełnienie powyższych wymagań 17 W celu potwierdzenia legalności oferowanych urządzeń sieciowych takich jak przełączniki sieciowe Ethernet, urządzenia firewall, stacja zarządzająca przełącznikami LAN oraz firewallem, urządzeń sieci bezprzewodowej, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia o pochodzeniu sprzętu z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej oraz że sprzęt będzie posiadał legalne oprogramowanie wraz z niezbędnymi licencjami przeznaczonymi dla Zamawiającego. 18 Dowód wniesienia wadium. 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 11.1 Oferty należy składać w siedzibie IFJ PAN, pokój nr: 5305A do dnia 20 kwietnia 2010 r. do godz. 09: W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o tym fakcie i zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2010 r. o godz. 10:00, w siedzibie IFJ PAN, pokój nr OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 12.1 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia. Podana cena jest ceną ryczałtową Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z r. (Dz.U z późniejszymi zmianami) 12.5 Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na formularzu oferty cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie Rozliczenia będą prowadzone w PLN. 13. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryterium: 12/16

13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena 100 % 13.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryterium będą liczone według następującego wzoru: Nr kryterium: Wzór: 1 Cena brutto Liczba punktów = (C min /C bad )100 gdzie: C bad - cena brutto podana w ofercie badanej C min - cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert 13.3 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert Zgodnie z art. 87 ust.2 Pzp Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie powiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 Pzp. 14. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 14.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Pzp O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zmówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składnia ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty: 1) o wyborze najkorzystniejszej oferty - podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy),albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 14.4 pkt 1) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 13/16

14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 15.1 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub em, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane pocztą Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 15.1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 16.1 W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje. 17. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 17.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie niezmieniającym istotnych postanowień oferty i SIWZ. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 18.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub em, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane pocztą Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub a. 14/16

15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ 18.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert Odwołanie wobec czynności innej niż określone w pkt 18.6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie: dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i ust. 3 Pzp Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 15/16

16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia rozbudowa zasobów obliczeniowych i przepustowości sieci w IFJ 19. INNE: Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Sporządził: Zatwierdził: 20. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ załączniki Nr Nazwa załącznika 1 Wzór formularza oferty 2 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3 Wykaz wykonanych dostaw 4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp 7 Dokument gwarancyjny 8 Wzór umowy 16/16

17 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY:.. FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:... ADRES:... POWIAT: WOJEWÓDZTWO... TEL./FAX/ ... NIP. REGON:... BANK/ NR KONTA... Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, ul. Radzikowskiego 152, Kraków Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Rozbudowa zasobów obliczeniowych i zwiększenie przepustowości sieci w IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy ZP 2/2010, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Łączna cena brutto [PLN] PLN Łączna cena netto [PLN] PLN Cena brutto słownie [PLN]. PLN Wartość VAT [PLN]/ Stawka VAT [%]...PLN/ stawka VAT.% Termin realizacji umowy Warunki gwarancji i serwisu dla klastra obliczeniowego Warunki gwarancji i serwisu dla systemu dyskowego Okres gwarancji:... Obsługa serwisowa:... Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego:. Gwarantowany czas usunięcia awarii:.. Dodatkowo: Okres gwarancji:... Obsługa serwisowa:... Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego:. Gwarantowany czas usunięcia awarii:.. Dodatkowo: Warunki gwarancji i Okres gwarancji:... serwisu dla elementów Obsługa serwisowa:... infrastruktury sieciowej Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego:. Gwarantowany czas usunięcia awarii:.. Dodatkowo: Termin płatności: przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Miejscowość,., dnia r..... podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 9

18 Jednocześnie oświadczamy, że: 1. Zawarte w SIWZ szczegółowe warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, 2. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby: IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU Upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)..., które dołączamy do oferty. 4. Załącznikami do niniejszej oferty są: Oferta zawiera kolejno ponumerowanych stron. Miejscowość,., dnia r podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 10

19 Załącznik nr 2 (Pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NAZWA WYKONAWCY:... ADRES: Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na: Rozbudowa zasobów obliczeniowych i zwiększenie przepustowości sieci w IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy ZP 2/2010, oświadczam, że: 1. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 2. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Miejscowość,., dnia r podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

20 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 3 WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW NAZWA WYKONAWCY:. ADRES:. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę zasobów obliczeniowych i zwiększenie przepustowości sieci w IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy ZP 2/2010, Oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i charakterze: L.p Nazwa zleceniodawcy Opis przedmiotu zamówienia Wartość zamówienia [PLN] Okres realizacji Nr referencji 1 2 RAZEM: Miejscowość,., dnia.. r.. podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania oferenta

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra, dnia 23 listopada 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/ZP 4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SPRZĘTU

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo