OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku - Kamiennej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion 1. Słownik pojęć Pojęcie Definicja Access Point AP Hot-spot Urządzenia nadawcze Access Point Otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu umożliwiający dostęp do Internetu Internet socjalny Darmowy dostęp do Internetu, zapewniany publicznie na określonych w niniejszym dokumencie warunkach Ogólne wymagania dla Przedmiotu Zamówienia: 2. Zakres Projektu Zakresem projektu jest dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku - Kamiennej projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu einclusion 2.1 przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie w następujących etapach / wykonanie poszczególnych etapów może pokrywać się czasowo / : - Etap I Dostawa 100 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 220 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz wdrożenie oprogramowania zarządzająco -zabezpieczającego - Etap II instalacja dostarczonych 100 zestawów komputerowych w określonych lokalizacjach /świetlice środowiskowe / - Etap III szkolenia dla beneficjentów ostatecznych /440 osób beneficjentów ostatecznych oraz 400 osób w świetlicach środowiskowych / - Etap IV instalacja dostarczonych 220 komputerów przenośnych w określonych lokalizacjach /lokalizacje na terenie miasta beneficjenci ostateczni str. 1

2 - Etap V Świadczenie usług opieki serwisowej i modernizacje dostarczonych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych szczegółowy opis poszczególnych etapów znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu 2.2 Warunki ogólne 1. Wykonawca musi uwzględnić w kosztach realizacji dostawę, montaż, instalację i podłączenie dostarczanych urządzeń do sieci strukturalnych Zamawiającego oraz w szczególności koszty akcesoriów i osprzętu montażowo-instalacyjnego (stelaże, wysięgniki, prowadnice, uchwyty, śruby i nakrętki, łączówki, kable przyłączeniowe i zasilające, przewody, patchcordy, przejściówki, opaski, listwy, korytka). Wykonawca dostarczy przewody światłowodowe i miedziane (patchcord) niezbędne do połączenia wszystkich obsadzonych portów w dostarczonych urządzeniach. Długości i rodzaje zakończeń zostaną uzgodnione z Zamawiającym w projekcie wdrożeniowym. 2. Wszystkie dostarczone urządzenia i systemy muszą być zamontowane, zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, ofertą i w uzgodnieniu z Zespołem Informatycznym Zamawiającego. Wszystkie dostarczone produkty muszą być wyposażone we wszystkie niezbędne komponenty, podzespoły i licencje. Przedmiot Zamówienia musi być wykonany w pełni, musi być gotowy do pracy i osiągnięcia celu, w którym jest realizowany. 3. Dla wdrożonego w ramach Przedmiotu Zamówienia Systemu wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę co najmniej 5-letniej gwarancji i opieki technicznej (serwisu i wsparcia technicznego) liczonych od dnia odbioru końcowego. Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisane są w dalszej części niniejszego dokumentu. Całość sprzętu i oprogramowania musi być objęta pięcioletnią pełną gwarancją obejmującą wszelkie niezbędne aktualizacje oprogramowania. firmware i systemów operacyjnych poszczególnych urządzeń a także baz sygnatur ataków, wirusów itp. 4. Wymagane jest dostarczenie licencji na wszystkie funkcjonalności opisane w wymaganiach technicznych poszczególnych urządzeń (z wyjątkiem tych, które opisane są wprost jako niewymagane). W przypadku licencji ograniczonych w czasie wymagane jest zapewnienie ich co najmniej na czas trwania projektu tj. 5 lat od momentu odbioru. 5. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanych kanałów dystrybucyjnych producentów obejmujących także rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Do oferty należy dołączyć pisemne oświadczenie producentów potwierdzające, że oferowane urządzenia i oprogramowanie pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta (producentów). 6. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by nie były używane (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez wykonawcę i wyłącznie w celu realizacji procedur opisanych w zakresie Zamówienia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem). str. 2

3 7. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie wymaganym w SIWZ. 8. Ze względu na pożądaną pełną kompatybilność, oraz ograniczone zasoby kadrowe Zamawiającego 9. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, że korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 10. W wypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową, w szczególności w zakresie legalności oprogramowania, Zamawiający jest uprawniony do: zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności z umową (w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację), oraz zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności i zakresu uprawnień licencyjnych. 11. Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie osób producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 10% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania). Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych. 12. Dostarczone urządzenia i systemy zarządzania musza mieć zainstalowane najnowsze ogólnie dostępne (nieoptymalizowane dla Zamawiającego) wersje oprogramowania sterującego oraz firmware u. Oprogramowanie musi posiadać wsparcie techniczne producenta dostarczanego sprzętu i oprogramowania. 13. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. 14. Wykonawca musi przedstawić komplet dokumentów / protokołów odbioru / potwierdzający wykonanie instalacji dostarczonych zestawów komputerowych osobno dla każdej lokalizacji ujętej w projekcie /13 lokalizacji / potwierdzonych przez personel ze strony zamawiającego 15. Wykonawca musi przedstawić komplet dokumentów / protokołów odbioru / potwierdzający wykonanie instalacji dostarczonych komputerów przenośnych osobno dla każdej lokalizacji ujętej w projekcie /220 lokalizacji u beneficjentów ostatecznych/ potwierdzonych przez beneficjentów ostatecznych 16. Wykonawca misi przewidzieć w ofercie wykonanie innych czynności, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a nieprzewidzianych w powyższym opisie niezbędnych do osiągnięcia celu projektu tj. dostarczenia internetu do beneficjentów ostatecznych. str. 3

4 3. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. W ramach niniejszego projektu wykonawca dostarczy na do siedziby zamawiającego 100 zestawów komputerowych / komputer z oprogramowaniem i monitorem /. Minimalne wymagania techniczne do dostarczonych 100 zestawów komputerowych : Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 3. Wydajność obliczeniowa Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: SYSmark 2012 PerformanceTest ; - SYSmark 2012 Rating minimum 135 punktów, - Office Productivity minimum 135 punktów, - Media Cration minimum 130 punktów, - Web Development minimum 132 punkty, - Data/Financial Analysis minimum 150 punktów, - System Management minimum 135 punktów Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech interakcji na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 60Hz oraz 32 bity koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę PCMark Vantage Profesional Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: - PCMark Score minimum 8050 punktów, - TV and Movies Score minimum 5300 punktów, str. 4

5 - Music Score minimum 9150 punktów - Communications Score minimum 8150 punktów - Productivity Score minimum 8350 punktów Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PassMark PerformanceTest Bit : CPU Mark wynik min punktów PassMark Rating wynik min pkt Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższy niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 4. Pamięć operacyjna 4GB, możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: - Memories Score co najmniej wynik 5300 punktów, Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego PassMark PerformanceTest 8.0: - Memory Mark minimum 1600 punktów, Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości str. 5

6 ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Parametry pamieci masowej Min. 500 GB Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: : PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: - HDD Score minimum 6700 punktów, Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego PassMark PerformanceTest 8.0: - Disk Mark minimum 1170 punktów, Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wydajność grafiki Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności SYSmark 2012 PerformanceTest ; - 3D Modeling minimum 132 punkty, Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iterakcji przy rozdzielczości monitora 60Hz oraz 32 bity koloru Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: Gaming Score minimum 5300 punktów Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za str. 6

7 zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PassMark PerformanceTest 8.0: 2D Graphics Mark minimum 650 pkt 3D Graphics Mark minimum 260 pkt 7. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy 8. Obudowa - Małogabarytowa z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25 zewnętrzna i 1 szt 3,5 wewnętrzna. Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 75cm; waga max 6 kg - Zasilacz o maksymalnej mocy znamionowej 230W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego - W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować min.: przebieg procesu POST, uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty głównej. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych wnęk oraz slotów wymaganych w specyfkacji, - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady dla linki metalowej) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta systemu); 10. BIOS BIOS w oferowanym komputerze powinien posiadać funkcjonalność : - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS u, oraz dacie jego powstania, nazwie produktu, numerze seryjnym,typie procerora, wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości pamięci cache L1,L2 i L3, wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i wyłączenia wirtualizacji oraz włączenia i wyłązenia wszystkich lub tylko jednego rdzenia w procesorze - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego str. 7

8 komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, nadania priorytetu boot owania urządzeń. 11. Certyfikaty i standardy Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 12. Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 db (załączyć raport badawczy wystawiony przez niezależną akredytowaną polską jednostkę badawczą) 13. Warunki gwarancji 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Oferowany poziom i okres gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numery seryjnego komputera i być możliwy do weryfikacji na stronie producenta w momencie dostawy sprzętu. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 16. Wsparcie techniczne producenta Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera do oferty należy dołączyć link strony. 17. System operacyjny Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. 3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet str. 8

9 (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). 8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. 10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. 13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 14. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Takimi jak rzutnik, aparat fotograficzny, drukarka, kamera itp. 15. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 17. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 18. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 19. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 20. Wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów str. 9

10 równoważnych, tj. umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. 21. Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 22. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 23. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. 24. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. 25. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 26. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 27. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 28. Udostępnianie modemu. 29. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 30. Możliwość przywracania plików systemowych. 31. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik wraz z licencją. Zamawiający informuje że sprzęt zostanie tylko jednokrotnie użyczony do danej placówki, a po ukończeniu trwałości projektu zostanie przekazany jej na własność. 18. Pakiet Biurowy - Dostarczyć należy najnowszą dostępną wersję pakietu biurowego. Licencja musi zezwalać na użyczanie/wypożyczanie, przekazanie na własność instytucjom i gospodarstwom domowym. - Pakiet musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, oprogramowanie bazodanowe, narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). str. 10

11 - Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. - Edytor tekstów musi umożliwiać: edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, wstawianie oraz formatowanie tabel, wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego, automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony (pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna i kalendarz) musi umożliwiać: pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z/do serwera pocztowego, filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz tworzenie katalogów, pozwalających przechowywać pocztę elektroniczną, tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, zarządzanie kalendarzem. - Należy dostarczyć przynajmniej jeden oryginalny nośnik wytłoczony przez producenta oprogramowania. - Wsparcie techniczne świadczone przez Internet (www, ) przez producenta oprogramowania przez minimum okres jednego roku. - Wymagany dostęp do nowych wersji oprogramowania przez okres minimum jednego roku. - Nie dopuszcza się możliwości pobierania dodatkowych opłat od użytkowników str. 11

12 19. Oprogramowanie antywirusowe i programów zawierających reklamy. Wszystkie zakupione licencje programu powinny być wymienne między dostępnymi wersjami programu Pomoc techniczna dla programu powinno być świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora lub producenta programu przez cały okres trwania umowy. Wsparcie powinno obejmować wsparcie online. Przez cały okres trwania umowy zamawiający będzie miał dostęp do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji programu oraz baz sygnatur wirusów. Pełne wsparcie dla systemów 32 i 64 bitowych. Interfejs programu dostępny w wersji polskiej oraz angielskiej. Pomoc dostępna z poziomu programu w wersji polskiej i angielskiej. Ochrona wyposażona w bazę danych o wszelkich wariantach szkodliwych obiektów (wirusach, robakach, trojanach, exploitach itp.) posiadająca mechanizmy heurystyczne Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, backdoor oraz narzędzi hackerskich. Rezydentny skaner wszystkich otwieranych, zapisywanych i uruchamianych plików. Możliwość skanowania wybranych plików, katalogów, dysków w tym dysków przenośnych i sieciowych. Możliwość skanowania skompresowanych i spakowanych plików i katalogów. Możliwość wyłączenia ze skanowania określonych katalogów, plików i plików z określonymi rozszerzeniami. Możliwość definiowania wielu różnych zadań skanowania (np. co godzinę, po włączeniu komputera, przy zalogowaniu), każde zadanie może być uruchamiane z różnymi ustawieniami (priorytet, wybrane obiekty do skanowania, czynności po wykryciu zagrożenia). Funkcja szybkiego skanowania pozwalająca na skanowanie istotnych funkcji systemu bez konieczności skanowania całego dysku. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, bez konieczności zmian w konfiguracji klienta pocztowego oraz niezależnie od zainstalowanego na stacji roboczej klienta pocztowego. Możliwość określania różnych numerów portów POP3 na których ma odbywać str. 12

13 się skanowanie poczty przychodzącej. Skanowanie ruchu HTTP na stacji roboczej. Możliwość zdefiniowania różnych portów HTTP na których ma odbywać się skanowanie. Integracja skanera HTTP z dowolną przeglądarką internetową, bez konieczności zmiany jej konfiguracji. Skaner ma mieć możliwość skanowania z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych na kilku poziomach Wysyłanie nowych zagrożeń powinno być możliwe z serwera zdalnego zarządzania oraz z każdej lokalnej stacji roboczej na której zainstalowany jest program antywirusowy. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia (podejrzanych plików) wraz z komentarzem oraz adresem użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące wykrytego zagrożenia. W przypadku wykrycia zagrożenia ma istnieć możliwość wysłania przez program powiadomienia na wybrane adresy użytkownika. Program powinien posiadać możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku wykrycia braku wymaganych aktualizacji powinien poinformować o tym użytkownika wraz z listą brakujących aktualizacji. Program powinien mieć możliwość definiowania aktualizacji systemowych o których braku będzie informował użytkownika, w tym przynajmniej aktualizacje krytyczne, ważne, zwykłe. Powinna istnieć w programie możliwość dezaktywacji tego mechanizmu. System antywirusowy powinien umożliwiać użytkownikowi przygotowanie płyty CD/DVD lub pamięci USB, z której będzie możliwe uruchomienie komputera w przypadku infekcji. Program powinien być wyposażony w moduł zapory sieciowej (personal firewall). Moduł zapory sieciowej powinien kontrolować cały ruch przychodzący i wychodzący. Powinna istnieć możliwość całkowitego wyłączenie modułu zapory sieciowej. Dezaktywacja powinna być możliwa przynajmniej na dwa sposoby : na stałe i do ponownego uruchomienia komputera. Zapory sieciowa programu powinna obsługiwać protokół IPv6. Moduł zapory sieciowej powinien mieć możliwość wyboru trybu pracy, w tym str. 13

14 przynajmniej: automatycznym, automatycznego uczenia się, ręcznym opartym na regułach użytkownika. Moduł zapory sieciowej powinien umożliwiać ręczne dodawanie reguł i wyjątków. Podczas tworzenia reguł zapory sieciowej powinna być możliwość określania przynajmniej : kierunku ruchu, portu i/lub zakresu portów, adresu komputera zdalnego. W trakcie tworzenia reguł zapory sieciowej powinna być możliwość wyboru przynajmniej dwóch akcji : zezwól, zablokuj. Program antywirusowy wyposażony powinien być w możliwość zabezpieczenia zmian konfiguracji hasłem. Program powinien być wyposażony w automatyczną, przyrostową aktualizację baz wirusów i innych zagrożeń. Aktualizacja powinna być dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD, USB, lokalnego repozytorium. Program powinien obsługiwać aktualizację przez serwer proxy. Program powinien posiadać dziennik zdarzeń, rejestrujący informację o pracy programu, przeprowadzonych aktualizacjach, wykrytych zagrożeniach. Subskrypcja na 5 lat. 20. Wymagania dodatkowe 1. Porty i zlącza wbudowane w płytę główną: 1 x VGA, 1 x HDMI; min. 2 x USB 3.0, min. 6x USB 2.0 (w tym min. 2 porty USB na panelu przednim), port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; min. 1 wolny port PCIex16 i min. 1 wolny port PCIex1; 2 złącza z obsługą do 8GB pamięci RAM, min. 2 złącza 2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 3. Karta sieciowa bezprzewodowa b/g/n wewnątrz obudowy (zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w slocie PCIexpress) 4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 5. Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 6. Nagrywarka DVD +/-RW 7. Czytnik kart multimedialnych obsługujący min. karty: SD, SDHC, Memory Stick, MS Pro, MMC, xd Picture Card 8. Dołączony nośnik ze sterownikami 9. Naklejka antykradzieżowa oraz trwały napis: Własność Gminy Skarżysko - Kamienna prośba o kontakt pod numerem telefonu (41) Oprogramowanie zarządzającozabezpieczające Dostarczone licencje na oprogramowanie muszą być bezterminowe. Dostarczone licencje na oprogramowanie muszą być dostarczone z 5 letnim supportem producenta, liczonym od daty zakończenia wdrożenia. Obsługa serwisowa realizowana ma być z czasem reakcji 3 dni robocze oraz str. 14

15 czasem naprawy 14 dni roboczych. W ramach supportu wymagany jest dostęp do nowych wersji systemu oraz wsparcia technicznego producenta. Dostarczone licencje na oprogramowanie nie mogą mieć ograniczeń ilościowych dotyczących liczby obsługiwanych urządzeń (urządzenia dodatkowe typu drukarki, skanery). Oprogramowanie musi posiadać polski interfejs językowy. Oprogramowanie musi posiadać architekturę trójwarstwową składającą się z Bazy Danych, Serwera Aplikacji oraz Agenta. Odczyt informacji dotyczących parametrów sprzętowych komputera musi odbywać się za pośrednictwem agenta poprzez lokalny odczyt WMI oraz bezpośredni dostęp do komponentów np. bezpośredni odczyt parametrów z BIOS u komputera. Oprogramowanie Agenta musi umożliwiać audyt off-line, poprzez uruchomienie skanera (z GUI) bez konieczności instalacji, oraz zapis wyników do szyfrowanego pliku wymiany. Oprogramowanie Agenta nie może wymagać instalacji dodatkowych bibliotek typu.net Framework oraz komponentów bazodanowych. Oprogramowanie musi posiadać procedurę uwierzytelnienia i autoryzacji Administratora w konsoli zarządzającej poprzez zabezpieczony fizycznie klucz HASP wraz z hasłem dostępowym lub zbiorczym kluczem HASPNet, który umożliwia jednoczesną prace wielu administratorom. Logowanie użytkowników może być zintegrowane z kontami Active Directory. Oprogramowanie musi współpracować z serwerem Microsoft MsSQL Server 2005/2008/2012. Oprogramowanie serwera aplikacji musi umożliwiać wysyłanie powiadomień mailowych Oprogramowanie musi posiadać przypisywanie wybranych grup stanowisk do poszczególnych kluczy HASP (użytkowników konsoli). Wszelkie raporty, zestawienia oraz funkcje grupowe obejmują wtedy tylko w/w przypisane grupy. Oprogramowanie musi być podpisane cyfrowo przez producenta ważnym certyfikatem, z prawidłową ścieżką certyfikacji, w której główny urząd certyfikacji (Root CA) jest uczestnikiem programu certyfikatów głównych systemu Windows. Podpis cyfrowy dotyczy każdego składnika systemu włączając w to pliki wykonywalne (*.exe), pliki bibliotek współdzielonych (*.dll), pliki sterowników (*.sys) oraz pliki paczek oprogramowania (*.msi). Oprogramowanie musi realizować zarządzanie wszystkimi modułami systemu z poziomu tej samej konsoli zarządzającej. Oprogramowanie agenta musi realizować wszystkie wymagane funkcjonalności z poziomu jednej instancji usługi lub procesu bez wykorzystywania aplikacji oraz str. 15

16 usług firm trzecich. Oprogramowanie agentów musi posiadać obsługę sesji terminalowych Windows Oprogramowanie musi posiadać zarządzanie technologią iamt, Vpro w zakresie uwzględniającym min. : Serial Over Lan (SOL), IDE Redirection (IDER), Hardware KVM, Assets. Oprogramowanie musi zapewniać zdalną konfigurację technologii iamt w trybie Client Control Configuration Mode. Oprogramowanie musi zapewniać dowolną konfigurację pracy wszystkich agentów, grupy agentów, pojedynczego agenta, poprzez dziedziczenie definiowanych przez administratora parametrów. Zmiany konfiguracji agentów następują w trybie natychmiastowym (online). Oprogramowanie musi zapewniać import drzewiastej struktury organizacyjnej zamawiającego (bez ograniczeń ilości zagnieżdżeń z kontenera Active Directory/ LDAP ze wszystkimi atrybutami obiektów) z możliwością tworzenia listy filtrów zawężających węzły danych. Oprogramowanie musi zostać dostarczone z dokumentacją użytkownika w wersji elektronicznej (dostępnej również przez przeglądarkę WWW) W przypadku wątpliwości zamawiający zastrzega sobie prawo (w przeciągu do 7 dni od terminu otwarcia ofert) do wezwania wykonawcy do prezentacji zaoferowanego rozwiązania celem weryfikacji zgodności z wymaganiami stawianymi przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Wymagany zakres funkcjonalny systemu: Oprogramowanie musi umożliwiać okresową automatyczną inwentaryzację parametrów sprzętowych stanowiska: HDD, RAM, CPU, karta sieciowa, system operacyjny, karta graficzna itp. Oprogramowanie musi umożliwiać analizę sprzętową: - płyty głównej w zakresie model, producent, nr. seryjny, - CPU w zakresie nazwy, modelu, producenta, częstotliwości, - HDD w zakresie numeru seryjnego dysku, numeru seryjnego partycji, rozmiaru pamięci, - RAM w zakresie wielkości pamięci, - karty sieciowej w zakresie model, adres IP, adres MAC, - karty graficznej w zakresie model. Oprogramowanie musi posiadać wbudowany alerter, którego zadaniem jest cykliczne informowanie (poprzez ) administratorów systemu o zmianach w zakresie konfiguracji sprzętowej,zmianach w oprogramowaniu (instalacja, str. 16

17 deinstalacja), kończących się okresach gwarancji zarządzanych zasobów (komputery, urządzenia dodatkowe) Oprogramowanie musi umożliwiać odczyt informacji dotyczących systemu operacyjnego w zakresie nazwy, wersji, daty instalacji, zainstalowanych poprawek, kluczy licencyjnych, produktu ID. Oprogramowanie musi umożliwiać odczyt informacji sieciowych w zakresie adresu IO, adresu MAC, nazwy sieciowej. Oprogramowanie musi umożliwiać odczyt informacji sprzętowych z BIOS w zakresie nazwy BIOS, daty, producenta. Oprogramowanie musi umożliwiać przegląd historii zmian parametrów sprzętowych komputerowych. Oprogramowanie musi umożliwiać globalny przegląd stanowisk komputerowych pod względem parametrów sprzętowo-systemowych. Oprogramowanie musi umożliwiać przypisywanie do każdego z zarządzanych w systemie zasobów dokumentów typu: faktura zakupu, gwarancja, umowa serwisowa. Bazą dokumentów musi być centralne repozytorium umożliwiające powiazania dokumentów z zasobami w relacji 1:N wraz z podglądem przypisanych zasobów. Oprogramowanie musi umożliwiać wykrywanie zmian w konfiguracji sprzętowej komputerów. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis dodatkowych informacji inwentaryzacyjnych dotyczących całego stanowiska komputerowego w zakresie numeru seryjnego komputera, numeru seryjnego monitora, numeru seryjnego drukarki, numeru seryjnego dowolnych urządzeń peryferyjnych, Oprogramowanie musi umożliwiać wydruk kartoteki sprzętowej stanowiska komputerowego. Oprogramowanie musi umożliwiać projektowanie, generowanie oraz wydruk etykiet inwentaryzacyjnych w zakresie : model, nr inwentaryzacyjny, data zakupu, jednostka, wraz z obsługą kodów kreskowych w standardzie EAN128. Oprogramowanie musi umożliwiać import danych z zewnętrznego pliku CSV zawierającego informacje inwentaryzacyjne z nowo zakupionych urządzeń w zakresie : numer faktury, numer seryjny, model, nazwa, data zakupu. Oprogramowanie musi umożliwiać przypisywanie do stanowiska, grupy stanowisk lub pracownika wszelkiego rodzaju dodatkowych urządzeń (np. skaner, czytnik, telefon) wraz z zapisem historii przenoszenia tego urządzenia. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczną inwentaryzację zainstalowanego na komputerach oprogramowania. Oprogramowanie musi umożliwiać globalny przegląd wszystkich programów str. 17

18 zainstalowanych na komputerach. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zestawień zainstalowanych typów programów (freeware, shareware itp.). Oprogramowanie musi umożliwiać porównanie ilości posiadanych licencji programów z ilościami zainstalowanymi Oprogramowanie musi umożliwiać przegląd historii instalacji oprogramowania na komputerach. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie wykazów z zainstalowanym, dowolnie wybranym programem. Oprogramowanie musi umożliwiać przypisywanie do zainstalowanego oprogramowania skanów faktur zakupów (dodawanie, wydruk). Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zestawień duplikatów kluczy licencyjnych dotyczących zainstalowanego oprogramowania na komputerze. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie zestawień zainstalowanych systemów operacyjnych na komputerach. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie bazy licencji systemowo/programowych i przypisywanie ich do systemów operacyjnych i programów. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie wykazów stanowisk z brakiem zainstalowanego, dowolnie wybranego, programu. Oprogramowanie musi umożliwiać okresowe skanowanie aktualnie uruchomionych procesów systemowych i informowanie administratora o nowo wykrytych procesach. Oprogramowanie musi umożliwiać zapisywanie informacji o procesach w bazie danych i powinny zawierać następujące informacje: nazwa procesu, lokalizacja, zajmowana pamięć, nazwa stanowiska gdzie po raz pierwszy wystąpił proces, data i czas wykrycia. Oprogramowanie musi umożliwiać zablokowanie na stacji roboczej wybranych procesów celem uniemożliwienia ich uruchomienia przez użytkownika. Oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie stacjami komputerowymi poza siecią LAN/WAN, wymagane jest tylko dowolne połączenie internetowe Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne wykonywanie zapytań WQL Oprogramowanie musi umożliwiać zdalny odczyt oraz modyfikację rejestru Windows Oprogramowanie musi umożliwiać pełne wykorzystanie funkcji zawartych w sekcji zdalne zarządzanie dla stacji posiadających dowolne połączenie do sieci str. 18

19 INTERNET bez konieczności zestawiania połączenia VPN Oprogramowanie musi umożliwiać całkowitą interakcję administratora z użytkownikiem, polegającą na podłączeniu do stanowiska administratora stanowiska użytkownika, bez konieczności uprzedniego wylogowania użytkownika. Oprogramowanie musi umożliwiać wyłączenie podglądu pulpitu lokalnego podczas pracy Administratora (użytkownikowi zostaje wyświetlony komunikat o konserwacji systemu przez Administratora). Oprogramowanie musi umożliwiać zdalne zarządzanie lokalnymi kontami użytkowników w zakresie (tworzenie, usuwanie, edycja, zmiana hasła oraz typ konta). Oprogramowanie musi umożliwiać wysyłanie polecenia Wake-on LAN. Oprogramowanie musi umożliwiać zdalną dwukierunkową linie poleceń. Oprogramowanie musi umożliwiać przesyłanie plików/katalogów od zdalnego użytkownika do administratora i/lub od administratora do zdalnego użytkownika bez względu na to czy lokalizację sieciową komputera (LAN, WAN, Internet). Oprogramowanie musi umożliwiać konfigurację przez administratora parametrów połączenia z użytkownikiem w zakresie: ilość kolorów, ilość klatek/sekundę, ukrywanie kursora myszy, skalowanie okna użytkownika, jeżeli jest ono większe niż rozdzielczość stacji administratora. Oprogramowanie musi umożliwiać wybór aktywnych sesji terminalowych, do których chcemy się podłączyć. Oprogramowanie musi umożliwiać zbiorczy podgląd zdalnych pulpitów stacji. Oprogramowanie musi umożliwiać okresowe skanowanie sieci LAN (wg. zadanych kryteriów) celem prezentacji aktywnych urządzeń IP (poprzez protokół SNMP). Oprogramowanie musi umożliwiać generowanie raportów do pliku: PDF, CSV i Excel. Oprogramowanie musi umożliwiać okresowe próbkowanie obciążenia procesora oraz zajętości pamięci RAM z możliwością zapisu odczytanych wyników do bazy w celu późniejszej analizy (historia obciążenia komputera). Oprogramowanie musi umożliwiać prowadzenie w czasie rzeczywistym dwukierunkowej komunikacji tekstowej (chat) pomiędzy użytkownikiem a administratorem z zapisem historii konwersacji. Oprogramowanie musi umożliwiać wybór instalacji agenta w trybie standardowym oraz bezpiecznym tj. braku wkompilowanych funkcji takich jak zdalne zarządzanie, transfer plików, zdalny pulpit. str. 19

20 Oprogramowanie w części HelpDesk musi być oparte na zasadach ITIL w szczególności : Zarządzanie problemem Zarządzanie incydentem Obsługa procesów poprzez WorkFlow Zarządzanie umowami serwisowymi Definicje SLA, OLA, UC Oprogramowanie musi umożliwiać zgłaszania przez użytkowników z poziomu przeglądarki WWW (dedykowany portal) awarii sprzętu, usług, programowania i innych typów awarii zdefiniowanych przez administratora. Portal WWW musi zostać dostarczony w technologii PHP w formie otwartych źródeł z możliwością samodzielnej edycji kodu. Obsługa listy zgłoszeń serwisowych (incydentów i problemów) musi być realizowana z poziomu głównej konsoli systemu z zachowaniem sprzętowych procedur autoryzacji i nadanego poziomu uprawnień. Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie bezpiecznego protokołu HTTPS. Oprogramowanie musi umożliwiać kontrolę obciążenia działu IT, optymalizację podziału pracy pomiędzy pracowników działu IT oraz przegląd awaryjności sprzętu. Oprogramowanie musi umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników wykorzystując bazę Active Directory poprzez protokół LDAP. Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne autoryzowanie określonych stanowisk i użytkowników (z wykorzystaniem mechanizmy SSO), aby uniknąć każdorazowego uwierzytelniania przed korzystaniem z systemu zgłoszeń. Oprogramowanie musi umożliwiać sortowanie listy zgłoszeń awarii, wg daty zgłoszenia, priorytetu, statusu. Oprogramowanie musi umożliwiać filtrację zgłoszeń wg priorytetu oraz statusów zgłoszeń, stanowisk oraz inżynierów obsługujących zgłoszenia. Oprogramowanie musi umożliwiać dodawanie przez administratora nowego wpisu historii, jak i umożliwia zmianę statusu sprawy. Użytkownik także ma możliwość dodawania nowego wpisu do zgłoszonego problemu wraz ze zmianą statusu. Oprogramowanie musi umożliwiać administratorowi ustalanie statusów z str. 20

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Jednostki Centralne 30szt.: Nazwa komponentu Procesor/ wydajność

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Zestaw komputerowy PC o parametrach: Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych Typ: Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem 97 szt. Lp. Nazwa komponentów 1 Typ 2 Zastosowanie Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Notebook 2szt.: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu informatycznego wraz z instalacją i usługą serwisowania w ramach projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, - Komputery PC uczniowskie szt. 18 - Komputer PC nauczycielski szt.1 - Kopiarka/drukarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Komputery, drukarki i oprogramowanie Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować zestawy komputerowe o minimalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 ZP-16-2013 Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 W celu ustalenia terminu dostarczenia sprzętu należy skontaktować się z:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Lp. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania:

Przedmiot zamówienia. Lp. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania: Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania: całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; Wykonawca dostarczy sprzęt fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11 (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Formularz cenowy, zestawienie wymaganych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. x86,x64, dla urządzeń mobilnych Załącznik nr 5 do siwz GCI. 341-11/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 laptop model 1 (sztuk 5) opis typ opis zastosowania typ procesora opis wydajności w oparciu o testy wydajnościowe wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania w 2015 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo