SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn.zm.) na dostawę i instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania znak postępowania: Nr OA ogłoszone w BZP numer ogłoszenia , data zamieszczenia roku, na stronie internetowej w aktualnościach oraz w zakładce przetargi, ponadto wywieszono w dniu r. w siedzibie zamawiającego. Iława, r. Miejscowość, data ZATWIERDZAM Walerian Polak Dyrektor Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego Iława, 2012

2 1. Informacje wprowadzające 1.1. Dane Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie ul. 1 Maja 8B, Iława Tel. / fax: Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 PZP 1.3. Przedmiotem postępowania jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik Nr 1 do SIWZ 1.4. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie: PUP lub Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PZP ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.) Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Załączniku Nr 1 do SIWZ Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ, a w sprawach nieuregulowanych przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, i będzie dla nich wiążąca.

3 2. Opis przedmiotu zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Serwery Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) Komputery osobiste Komputery przenośne Drukarki laserowe Monitory ekranowe Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego Urządzenia sieciowe Napędy dysku optycznego Dyski usługi konfiguracji oprogramowania 3. Termin wykonania zamówienia 3.1. Zamawiający wymaga, aby Zamówienie w całości było zrealizowane do dnia r. Wszystkie prace należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia w ramach jednego weekendu (Piątek godz. 16:00 - Sobota godz. 16:00) po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. W sytuacji nie dotrzymania terminu, wskazanego przez Wykonawcę w ofercie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości określonej postanowieniami umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Naliczanie kary umownej nie ogranicza prawa do dochodzenia naprawienia szkody spowodowanej nieterminową realizacją przedmiotu zamówienia, przewyższających wysokość kary umownej. 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 4.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

4 W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy obejmującą przedmiot zamówienia tj. sprzętu komputerowego i oprogramowania, o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie Załącznika Nr 7 do SIWZ, do którego należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, bądź protokoły odbioru wykonanych dostaw dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ponadto Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP 4.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o zasadę spełnia nie spełnia na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentach i oświadczeniach Oferta musi być zgodna ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i PZP. 5. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP 5.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, każdy z Wykonawców złoży w ofercie: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ;

5 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ, oraz załączy dokument potwierdzający, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, protokoły odbioru) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, każdy z Wykonawców złoży w ofercie: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ; aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

6 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Dokument, o którym mowa w punkcie SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 5.5 SIWZ stosuje się odpowiednio Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są opisane w punkcie 11 SIWZ Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Inne dokumenty 6.1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców złoży w ofercie: wypełniony szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ; zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (certyfikaty, deklaracje, szczegółowo określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ ); 6.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do podpisywania oferty, jeżeli uprawnienia Osoby/Osób podpisujących ofertę nie wynikają z przepisów prawa lub złożonych w ofercie dokumentów rejestrowych. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 7.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, itp. (dalej zwane Korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Ponadto, zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w PZP W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem sprawy: Nr OA Brak oznaczenia lub błędne oznaczenie może opóźnić przekazanie

7 korespondencji do właściwej merytorycznie komórki Zamawiającego, co może spowodować niedotrzymanie ustawowych terminów Wykonawca, który otrzymuje korespondencję faksem zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania bez dodatkowego wezwania W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana na numer faksu podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią korespondencji Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie określonym w punkcie 7.6 lub będzie dotyczył udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ u Zamawiającego Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z tym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski Zamawiający dopuszcza złożenie w oryginalnej wersji językowej jedynie dokumentów wymienionych w punkcie SIWZ Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 8.1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: W zakresie postępowania przetargowego: Artur Folga W zakresie przedmiotu zamówienia: Artur Folga 9. Termin związania ofertą 9.1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.

8 10.4. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osobę/Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Oferta powinna być trwale spięta oraz mieć ponumerowane zapisane strony Oferta powinna być podpisana przez Osobę/Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinna być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela reprezentującego partnerów Na ofertę składają się następujące dokumenty: wypełniony Formularz ofertowy Załącznik Nr 5 do SIWZ; dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy zgodnie z punktem 5 i 6 SIWZ Wypełniony szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej, nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na dostawę i instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania Nr OA nie otwierać przed dniem r. do godz. 10:00. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert Zmiana oferty wymaga zachowania formy pisemnej, z zastrzeżeniem punktu 10.9 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić informację ZMIANA OFERTY Jeżeli Wykonawca chce wycofać ofertę, składa oświadczenie o wycofaniu oferty z zachowaniem form porozumiewania się z Wykonawcami wybranych przez Zamawiającego, określonych w SIWZ Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają Wykonawcę. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwa lub więcej podmiotów, partnerzy zobowiązani są załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwa ustalające zakres uprawnień podmiotu wyznaczonego do reprezentowania ich w postępowaniu Ustanowiony pełnomocnik powinien być upoważniony do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówienia, w imieniu i na rzecz każdego partnera Oświadczenie i dokumenty, o których mowa w punkcie 5.2 SIWZ oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie SIWZ, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ w zakresie dotyczącym treści art.22 ust.1 pkt1 PZP, zobowiązani są złożyć oddzielnie wszyscy partnerzy.

9 11.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, w oparciu o dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 11.3 SIWZ dokonywana będzie oddzielnie w odniesieniu do każdego partnera. Niespełnienie któregokolwiek warunku przez jednego lub więcej partnerów oznaczać będzie niespełnienie warunku przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Warunki wynikające z dokumentu, o którym mowa w punkcie SIWZ oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie SIWZ, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ w zakresie dotyczącym treści art. 22 ust.1 pkt 2, 3 i 4 będą podlegały ocenie łącznej, tzn., że spełnienie warunków przez jednego partnera, będzie oznaczało spełnienie warunków przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 12. Podwykonawstwo Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 13. Zastrzeżenie wykonawcy o nie udostępnianie informacji zawartych w ofercie Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składnia ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane Zawarte w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy oznaczyć klauzulą: Nie udostępniać - informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) i załączyć do oferty jako odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, albo są jawne na podstawie przepisów PZP lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. 14. Informacje o częściach zamówienia, umowie ramowej, zamówieniach uzupełniających, ofertach wariantowych, aukcji elektronicznej, zwrocie kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

10 Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia, udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jakie obejmuje zamówienie podstawowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert Termin składania ofert upływa roku o godz. 8:00 (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego) Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ul. 1 Maja 8B, Iława, Blok I, pokój 12 (sekretariat) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania przesyłki przez Zamawiającego Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego ul. 1 Maja 8B, Blok II, pokój Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia na jego wniosek. 16. Opis sposobu obliczania ceny ofert Cena oferty, powinna być obliczona jako całkowita cena brutto (z podatkiem VAT) oraz powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Cena oferty jest ceną ryczałtową Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenach ofertowych Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (netto i brutto) Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej Cena nie ulega zmianie przez okres związania ofertą. 17. Kryteria oceny, ich znaczenie oraz sposób dokonywania oceny ofert Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert uznanych za ważne, które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne Przy wyborze oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

11 cena (brutto, ryczałtowa) 100 % znaczenia Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów Sposób oceny ofert: w kryterium cena punkty zostaną obliczone wg następującego wzoru: gdzie: Kc - ocena punktowa oferty w kryterium cena; Cmin - najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nie odrzuconych ofert; Cb - cena brutto oferty badanej Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku Wynik Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów Kc będzie stanowić ostateczną ilość punktów Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w terminie zawarcia umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ww. ustawy Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku BGŻ SA Oddział w Iławie ul. Jana III Sobieskiego 12, Iława, Nr z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: Zabezpieczenie wykonania umowy - na dostawę i instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi zapewniać wypłatę kwoty gwarantowanej bez sprzeciwu i na pierwsze wezwanie uprawnionego z gwarancji Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

12 18.5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty zawarcie umowy Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, zostanie niezwłocznie wysłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, umieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza Zakres świadczeń Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie Umowa zostanie zawarta w terminie przewidzianym w PZP Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) z Wykonawcami, o których mowa w art. 23 ust. 1 PZP, Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawierającą, co najmniej: zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia Umowa między Wykonawcami nie może naruszać zasady solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy (art. 141 PZP) Wzór umowy, jaką Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą stanowi Załącznik Nr 8 do SIWZ. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Podmiotom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w PZP przepisów i zasad udzielania zamówień przysługuje wniesienie odwołania na zasadach określonych w dziale VI PZP. 21. Zasady udostępniania dokumentów Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu w trakcie prowadzonego postępowania. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu na wniosek zainteresowanych odbywać się będzie zgodnie z 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

13 22. Załączniki 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: Załącznik 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; Załącznik 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; Załącznik 4 oświadczenie od osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP; Załącznik 5 formularz ofertowy; Załącznik 6 szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia; Załącznik 7 wykaz dostaw; Załącznik 8 wzór umowy.

14 Opis przedmiotu zamówienia Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach; całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej); gotowy do pracy bezpośrednio po dostawie; Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego: Sprzęt: o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 3-letnia gwarancja (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej) oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Wnioskodawcy), fax, lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Wnioskodawca dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; Wnioskodawca otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy; Oprogramowanie: oprogramowanie powinno posiadać min. 1-letnie wsparcie (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej) dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub , www) wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem oprogramowania. Miejsce Instalacji Dostawa, montaż i instalacja w ramach niniejszego postępowania przetargowego odbędzie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

15 Montaż i uruchomienie Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą sprzętu przeprowadzić jego instalację, konfigurację oraz uruchomienie. Wszelkiego typu elementy połączeniowe np.: kable, zakończenia itp. powinny zostać ujęte w wycenie. Przekazanie elementów systemu nastąpi w drodze protokołu przekazania do użytkowania, który będzie potwierdzał jego prawidłową instalację i działanie. Jeżeli zapisy szczegółowe nie specyfikują inaczej Zamawiający oczekuje prac w zakresie: Wniesienia, ustawienia i fizycznego montażu wszystkich dostarczonych urządzeń w szafie rack (szafa teleinformatyczna 42 U) w pomieszczeniu (miejscach) wskazanych przez zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji. Urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych powinny zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Usunięcia opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń. Podłączenia całości rozwiązania do infrastruktury Zamawiającego. Wykonania procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej wersji oferowanej przez producenta sprzętu. Dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich podzespołów. Wykonania połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchordy miedziane kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model interfejsu w urządzeniu sieciowym). Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające). Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie z przedstawicielem zamawiającego, z każdego etapu prac powinien zostać sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, w ramach jednego weekendu (Piątek godz. 16:00 - Sobota godz. 16:00) po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. UWAGA. Powyższe zapisy gwarancyjne obowiązują jedynie w przypadku braku szczegółowych zapisów w poniższym opisie przedmiotu zamówienia. W celu potwierdzenia ważności oferty i spełniania wymaganych warunków, Wykonawca załączy na etapie składania oferty następujące dokumenty i oświadczenia według poniższych zasad: Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym oferowanego urządzenia Oświadczenia autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, iż rozwiązania objęte oferowanymi usługami serwisowymi producenta, w przypadku korzystania z tych usług, zostaną przyjęte do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym producenta na terenie Polski oraz, że pochodzą one z oficjalnego kanału sprzedaży na terenie Polski dla:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/8B/14 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-271-2/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na : Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu Rozdział Nazwa i adres Zamawiającego Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo