Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów,

2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach; całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres min. 36 miesięcy (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej); serwis gwarancyjny powinien być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta. Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego: Sprzęt: o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 3-letnia gwarancja (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej) oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana do 15 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań; w przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych; naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy; wszystkie dostarczane moduły (np. typu SFP) muszą pochodzić od producenta urządzeń sieciowych i być objęte serwisem gwarancyjnym opartym na świadczeniach producenta sprzętu. Oprogramowanie: oprogramowanie powinno posiadać minimum roczne wsparcie (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej), obejmujące dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub , www) wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem oprogramowania. UWAGA! Powyższe zapisy obowiązują jedynie w przypadku braku szczegółowych zapisów w poniższym opisie przedmiotu zamówienia. 2

3 Miejsce instalacji: dostawa, montaż i instalacja w ramach niniejszego postępowania przetargowego odbędzie się w placówkach Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Rzeszowa w czasie i miejscu przez niego wskazanych. Montaż i uruchomienie: Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania przeprowadzić jego instalację, konfigurację, uruchomienie oraz instruktaż dla pracowników Zamawiającego; wszelkiego typu elementy połączeniowe np.: kable, zakończenia itp. powinny zostać ujęte w wycenie; przekazanie elementów systemu nastąpi w drodze protokołu przekazania do użytkowania, który będzie potwierdzał ich prawidłową instalację i działanie. Jeżeli zapisy szczegółowe nie specyfikują inaczej, Zamawiający oczekuje prac w zakresie: wniesienia, ustawienia i fizycznego montażu wszystkich dostarczonych urządzeń w dostarczonej szafie rack w pomieszczeniach (miejscach) wskazanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji; urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych np.: komputery powinny zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; usunięcia opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń; podłączenia całości rozwiązania do istniejącej infrastruktury Zamawiającego; wykonania procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej wersji oferowanej przez producenta sprzętu; dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich podzespołów; wykonania połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchcordy miedziane kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model interfejsu w urządzeniu sieciowym); Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające); instalacji, konfiguracji i integracji dostarczonego oprogramowania; rejestracji oraz instalacji wszystkich niezbędnych kodów dostępowych oraz licencji (wszelkie procedury rejestracyjne powinno zostać wykonane na danych dostarczonych przez Zamawiającego); instruktażu stanowiskowego dla przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu i oprogramowania. Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego, a z każdego ich etapu prac powinien zostać sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. Zamawiający wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej użytkownika (w formie papierowej i elektronicznej) obejmującej wszystkie etapy wdrożenia całości 3

4 systemu. Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania w formie papierowej i elektronicznej procedur eksploatacyjnych systemu. Dokumentacja powinna zawierać: 1. Projekt, opis wykonania danej części projektu. 2. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu i opisów SIWZ z podaniem ich powodów. 3. Konfiguracje urządzeń (lub opisy konfiguracji w przypadku sprzętu lub oprogramowania gdzie nie jest możliwy eksport konfiguracji do pliku tekstowego bądź posiadających rozproszoną konfigurację). 4. Dyski instalacyjne dostarczonego oprogramowania, jeżeli takie występowały. 5. Kody dostępowe oraz klucze licencyjne, jeżeli takie występowały. 6. Opis typowych czynności, prac administracyjnych, które pozwalają na codzienną obsługę dostarczonego sprzętu i systemów. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego w postaci dwóch osób w siedzibie Zamawiającego w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następujących po pracach wdrożeniowo instalacyjnych w godzinach od 7.30 do W tym czasie przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do rozwiązywania problemów technicznych, które wystąpią na etapie oddawania systemu do eksploatacji. W podanym czasie przedstawiciele Wykonawcy dokonają prezentacji działania sytemu dla dwóch pracowników Zamawiającego z zakresu zastosowanych technologii oraz poprawnej eksploatacji wdrożonych rozwiązań. 4

5 Zadanie nr 1 Moduł komunikacyjny - System pocztowy Lp. Nazwa Ilość 1. Oprogramowanie systemu pocztowego 1 2. Oprogramowanie licencja dostępowa Oprogramowanie serwerowe - system operacyjny 1 4. Serwer BLADE 1 5. Macierz dyskowa 1 Oprogramowanie systemu pocztowego sztuk 1 wymagania minimalne System poczty elektronicznej ma spełniać oczekiwania różnych grup użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych), biorących udział w procesach komunikacyjnych umożliwiając ochronę zgodną z wymogami Zamawiającego, dostęp do informacji z dowolnego miejsca oraz potrzebną działowi IT wydajność operacyjną. System poczty ma dostarczać usługi pracy grupowej i poczty elektronicznej w oparciu o usługi katalogowe LDAP i integrować się w pełni z katalogiem LDAP, przechowując w nim zarówno dane konfiguracyjne usług jak i dane skrzynek pocztowych użytkowników. Wymagania związane z docelowym systemem pocztowym: 1. Dostępność i niezawodność Projektowany system ma zapewniać wysoką dostępność usług i możliwość zastosowania rozwiązań odpornych na awarie w celu zwiększenia niezawodności. 2. Wydajność System ma zapewnić wysoką wydajność poprzez zastosowanie technologii 64bit i optymalizację wymagań na podsystem dyskowy. 3. Administrowanie Administrowanie infrastrukturą techniczną powinno być scentralizowane, zarządzanie obiektami (skrzynki pocztowe, listy dystrybucyjne) powinno być delegowane do poziomu poszczególnych Jednostek. 4. Zarządzanie i nadzór nad działaniem systemu Administratorzy systemu muszą mieć możliwość nadzorowania i sprawnego zarządzania całym systemem. 5. Pojemność systemu docelowego: Maksymalna liczba użytkowników systemu: Maksymalny rozmiar baz zawierających skrzynki: 2 TB. Maksymalny rozmiar folderów publicznych: 1 GB. 6. Parametry skrzynek pocztowych: W systemie będą istnieć trzy kategorie skrzynek pocztowych o następujących parametrach: TYP I planowana liczba skrzynek 100, wielkość skrzynki 2048 MB, planowany wskaźnik korespondencji wysłanej / odebranej dla skrzynki w ciągu, dnia: 30 wysłanych / 120 odebranych, czas przechowywania wiadomości skasowanych 30 dni. 5

6 TYP II planowana liczba skrzynek 50, wielkość skrzynki 900 MB, planowany wskaźnik korespondencji wysłanej / odebranej dla skrzynki w ciągu dnia: 30 wysłanych / 120 odebranych, czas przechowywania wiadomości skasowanych 14 dni. TYP III bez ograniczeń. 7. System musi być wyposażony w zabezpieczenia antywirusowe i antyspamowe. 8. System obsługi poczty musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 1. Funkcjonalność podstawowa: a) Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych. b) Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. c) Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami. d) Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia. e) Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. 2. Funkcjonalność wspierająca pracę grupową: a) Możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości. b) Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu. c) Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. d) Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone. e) Mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania. f) Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań. g) Obsługa list i grup dystrybucyjnych. 3. Funkcjonalność wspierająca zarządzanie informacją w systemie pocztowym: a) Centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po zdefiniowanym okresie czasu, archiwizacja. b) Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, 6

7 z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. Możliwość definiowania różnych limitów dla różnych grup użytkowników. 4. Wsparcie dla użytkowników mobilnych: a) Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu opisanej w punkcie 1). Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem online i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem. b) Możliwość lekkiej synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.). c) Możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone. d) Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej. e) Umożliwienie w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej. 5. Funkcje związane z niezawodnością systemu: a) Możliwość budowania rozwiązań klastrowych. b) Obsługa baz danych pocztowych większych niż 3TB. 6. Poczta SMTP: W wymianie poczty między Internetem a organizacją pocztową muszą pośredniczyć bramy pocztowe umiejscowione w strefie DMZ (co najmniej dwie). Każda z bram musi pełnić rolę zewnętrznego Mail Exchanger (MX). Systemy MX muszą być wyposażone w systemy antywirusowe i antyspamowe. Oprogramowanie pocztowe bram pocztowych ma zapewniać możliwość samodzielnego definiowana list niechcianych (blacklist) i pożądanych (whitelist) przez końcowych użytkowników systemu pocztowego (dopuszcza się stosowanie rozwiązań sprzętowych jak i programowych również w wersji open source). Zamawiający wymaga: Zainstalowania, uruchomienia i konfiguracji dostarczonego systemu pocztowego według powyższych zasad. Integracji dostarczonego systemu pocztowego z posiadaną usługa katalogową na bazie systemu operacyjnego Windows Server 2008R2 Active Directory. Nie dopuszcza się rozwiązań bazujących na niezależnych metodach uwierzytelnienia podwójne logowanie (logowanie musi zostać oparte o posiadane konta użytkowników). Zamawiający wymaga opracowania i przeprowadzenia procedury migracji, dostępu do już istniejącego zewnętrznego systemu pocztowego outsourcing. 7

8 Zamawiający wymaga wykonania zmian w rekordach DNS celem uzyskania poprawnej pracy wdrażanego systemu. Oprogramowanie licencja dostępowa sztuk 150 wymagania minimalne Licencja dostępowa do systemu pocztowego, licencjonowana per użytkownik (możliwość pracy z systemem pocztowym z dowolnego miejsca również poza miejscem pracy), licencja wieczysta dla danego typu systemu pocztowego z ubezpieczeniem wersji przejście na nową wersję w przeciągu 3 lat od wdrożenia. Oprogramowanie serwerowe - system operacyjny sztuk 1 wymagania minimalne Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące cechy: 1. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 2. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 3. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 4. Graficzny interfejs użytkownika. 5. Obsługa systemów wieloprocesorowych. 6. Obsługa platform sprzętowych x86, x Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 8. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): a. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP. b. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego). f. Szyfrowanie plików i folderów. g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). h. Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów. i. Serwis udostępniania stron WWW. j. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). k. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). 9. Zorganizowany system wsparcia i instruktażu oraz materiały edukacyjne. Serwer BLADE sztuk 1 wymagania minimalne Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów składowych przeznaczonych do rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego klastra wirtualizującego zasoby serwerów aplikacyjnych bazującego na rozwiązaniach serwerów kasetowych (blade). 8

9 W celu uniknięcia nieporozumień związanych z pojęciem przepustowości, które użyte jest w późniejszym tekście wymagań Zamawiający podaje wartości, które należy przyjąć dla potrzeb niniejszej specyfikacji. Standard Przepustowość [Gb/s] 10 Gb; 1Gb Ethernet 10 ; 1 8 Gb; 4 Gb; 2 Gb FC 8 ; 4 ; 2 QDR; DDR; SDR 10; 5 ; 2,5 Infiniband 6G ; 3G SAS 6 ; 3 6G ; 3G ; 1,5G SATA 6 ; 3 ; 1,5 Jeśli port używa zwielokrotnionych linii jego przepustowość na potrzeby niniejszej specyfikacji należy przyjąć jako iloczyn liczby linii i wyżej podanej przepustowości (przykład: przepustowość 4x QDR Infiniband na potrzeby niniejszego przetargu wynosi 40 Gb/s). Teoretyczną moc obliczeniową procesorów należy wyliczyć ze wzoru: Pproc = C * I * F Pproc moc obliczeniowa procesora w GFlops C I F ilość rdzeni procesora ilość instrukcji zmiennoprzecinkowych wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego nominalna częstotliwość zegara w GHz Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów sprzętu i oprogramowania w taki sposób by oceniający byli w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Oferty stwierdzające jedynie werbalnie spełnienie wymagań Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niespełniające kompletu wymagań. Zamawiający, przed podjęciem ostatecznej decyzji, zastrzega sobie prawo skierowania zapytań do Oferentów w celu podania jednoznacznych identyfikatorów oferowanych produktów, gdyż dla Zamawiającego ważne jest nie tylko werbalne spełnienie jego wymagań przez Oferentów, ale również informacja producenta pojawiająca się w informacji na oficjalnej stronie internetowej producenta (dopuszcza się język angielski lub polski) lub w formie prawidłowo prawnie umocowanego oświadczenia, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego. 9

10 1. Liczba procesorów Nie więcej niż 2 sztuki w każdym z dostarczonych serwerów. 2. Typ procesorów Minimum 16 rdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, wykonywujący 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM o teoretycznej mocy obliczeniowej nie mniejszej niż GFlops wyliczanej dla nominalnej częstotliwości zegara (bez uwzględnienia możliwości przetaktowania procesora). Współczynnik mocy TDP pojedynczego procesora nie większa niż 115W. Podana wartość minimalnej mocy obliczeniowej została wyliczona dla referencyjnego procesora AMD Opteron 6378, 16 rdzeniowego, wykonywującego 4 instrukcje na cykl zegarowy, przy częstotliwości zegara równej 2.4GHz. 3. Pamięć RAM Zainstalowane minimum 64GB pamięci RAM typu DDR3, wyposażonej w mechanizm korekcji błędnych bitów. Możliwość rozbudowy do 256GB bez konieczności wymiany obecnie zainstalowanych modułów pamięci. Pamięć pracująca z możliwie największą częstotliwością przewidzianą przez producenta dostarczonego procesora. 4. Zasób dyskowy Zamawiający wymaga dostarczenia pojemności dyskowej o sumarycznej pojemności co najmniej 280 GB lub więcej w postaci co najmniej 2 szt. identycznych dysków twardych: Każdy dysk o parametrach: 1. Wyposażony w co najmniej dwa porty 6Gb/s, 2. O prędkości obrotowej obrotów na minutę lub więcej. Dyski muszą być wymieniane podczas pracy systemu dyskowego bez konieczności przerywania obsługi serwerów. Dyski muszą pracować w odbiciu zwierciadlanym RAID Interfejs sieciowy Co najmniej dwa wewnętrzne interfejsy sieciowe 10Gb/s lub szybsze umożliwiające równoczesną pracę w sieci Ethernet i Fibre Channel, tzw. Converged Network Adapter (CNA). 10

11 6. Wspierane systemy operacyjne Wymaga się aby oferowane serwery znajdowały się na liście kompatybilności posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware ESXi 5.1. Producent oprogramowania VMware ESXi 5.1, wirtualizacyjnego zasoby serwerowe lub producent oferowanego sprzętu musi na swojej oficjalnej stronie internetowej (dopuszcza się język angielski lub polski) lub w formie prawidłowo prawnie umocowanego oświadczenia zapewniać o prawidłowym działaniu oferowanego oprogramowania z oferowanym sprzętem. 7. Gwarancja i serwis Cały serwer (sprzęt i oprogramowanie) musi być objęty min. 36 miesięcznym okresem gwarancji, w miejscu instalacji, z czasem reakcji na następny dzień roboczy. Przyjmowanie zgłoszonych usterek w godzinach od 8:00 do 17:00 przez 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni wolnych i świąt). W cenie oferowanego wsparcia zawarte muszą być również uaktualnienia oferowanego oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń) do najnowszej wersji uwzględniające współpracę z ukazującymi się na rynku nowymi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi. Ze względu na fakt, że oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń) typu otwartego/wolnego kodu źródłowego nie gwarantują pojawienia się w przyszłości uaktualnień uwzględniających współpracę z ukazującymi się na rynku nowymi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi Zamawiający wyklucza oferowanie takiego oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń). 8. Kryteria równoważności Spełnienie minimalnych wymagań technicznych wyspecyfikowanych w punktach 1. do 6. Możliwość instalacji i poprawnej eksploatacji zaoferowanych serwerów w posiadanych przez Zamawiającego obudowach do montażu serwerów blade typu HP BLc7000 wyposażonych w dwa przełączniki HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port. 9. Wdrożenie W cenie oferty Zamawiający wymaga, aby Oferent wykonał: Montaż serwerów blade w obudowach HP C7000. Konfigurację adresów sieciowych serwerów blade. 11

12 Konfigurację ZON FC na przełącznikach SAN Zamawiającego dla serwerów blade. Weryfikację poprawności działania wszystkich elementów zainstalowanego sprzętu. Aktualizację oprogramowania serwerów blade. Konfigurację i podłączenie serwerów blade do sieci LAN oraz SAN Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów blade był podłączony do sieci LAN Zamawiającego, co najmniej taką liczbą portów, by w przypadku niedostępności (awarii) n-(n-1) ścieżek, gdzie n oznacza liczbę wszystkich dostępnych ścieżek (portów) był zachowany dostęp do sieci LAN. Konfigurację sieci w infrastrukturze wirtualnej - konieczna jest konfiguracja wspierająca wirtualne sieci LAN w oparciu o protokół 802.1q 10. Oprogramowanie Do każdego z oferowanych serwerów należy dostarczyć komplet licencji oprogramowania wirtualizacyjnego, o funkcjonalności co najmniej: 1. Konsolidacja Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. Ilość licencji musi umożliwiać wykorzystanie wszystkich procesorów i rdzeni procesorów zainstalowanych w oferowanych serwerach blade. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do minimum 1TB pamięci operacyjnej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym co najmniej 8 procesorów wirtualnych. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 8, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, SLES 11, SLES 10, SLES 9, Ubuntu 7,8,9,10,11,12 RHEL 6, RHEL 5, Solaris wersja 10 dla platformy x86 64Bit, NetWare 6.x, Debian, CentOS, FreeBSD. 12

13 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia. Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości minimum 64TB. 2. Wysoka dostępność Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi. Rozwiązanie musi zapewniać ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo muszą działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać 15 minut. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność dodawania i rozszerzania dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów. System musi posiadać funkcjonalność przenoszenia plików wirtualnych serwerów pomiędzy zasobami dyskowymi bez potrzebny wyłączania maszyn wirtualnych. Macierz dyskowa sztuk 1 wymagania minimalne 1. Obudowa Przystosowana do zamontowania w oferowanej szafie rack wraz z zestawem szyn montażowych oraz kompletem kabli zasilających. 2. Dyski Zamawiający wymaga dostarczenia następujących dysków: Pojemność dyskowa dla danych produkcyjnych: Sumaryczna pojemność 7,2 TB lub więcej w postaci 12 szt. identycznych dysków. Każdy dysk o następujących parametrach: prędkość obrotowa obrotów na minutę lub więcej, wyposażony w 2 szt. lub więcej portów każdy o przepustowości 4Gb/s lub więcej. 13

14 Dyski muszą być wymieniane podczas pracy systemu dyskowego bez konieczności przerywania obsługi serwerów. Możliwość rozbudowy systemu dyskowego do minimum 50 TB poprzez użycie dysków twardych o pojemności 600GB. 3. Porty do komunikacji Co najmniej dwie pary portów FC lub SAS. Każdy port o paśmie 4Gb/s lub więcej. Każda para portów musi znajdować się na osobnym kontrolerze dyskowym, tak aby w razie awarii jednego z kontrolerów nie następowała przerwa w dostępie do zasobów dyskowych macierzy. 4. Zasilanie Nadmiarowy, odporny na awarię połowy zasilaczy, system zasilania, wymienny podczas pracy systemu dyskowego, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez system. W konfiguracji maksymalnej dla danego systemu dyskowego przewidzianego przez producenta systemu. 5. Chłodzenie Nadmiarowy, odporny na awarię połowy wentylatorów, system chłodzenia, wymienny podczas pracy systemu dyskowego, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez system. W konfiguracji maksymalnej dla danego systemu dyskowego przewidzianego przez producenta systemu. 6. Gwarancja sprzętowa Min. 3 lata w miejscu instalacji z czasem reakcji na zgłoszenie na następny dzień roboczy. 14

15 Zadanie nr 2 Moduł komunikacyjny - Wirtualne spotkania internetowe on-line Lp. Nazwa Ilość 1. Oprogramowanie serwerowe - system operacyjny 1 2. Oprogramowanie systemu komunikacyjnego 1 3. Oprogramowanie licencje dostępowe Standard Oprogramowanie licencje dostępowe Enterprise Serwer BLADE 2 6. Projektor 6 7. Ekran elektryczny 6 8. Laptop wraz z oprogramowaniem 6 9. Instalacja sieci LAN wraz z siecią elektryczną Przełącznik sieci LAN 24 porty Sieć WLAN 1 Oprogramowanie serwerowe - system operacyjny sztuk 1 wymagania minimalne Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące cechy: 1. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 2. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 3. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 4. Graficzny interfejs użytkownika. 5. Obsługa systemów wieloprocesorowych. 6. Obsługa platform sprzętowych x86, x Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 8. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): a. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP. b. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego). f. Szyfrowanie plików i folderów. g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). h. Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów. i. Serwis udostępniania stron WWW. j. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). k. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). 9. Zorganizowany system instruktażu i materiały edukacyjne. 15

16 Oprogramowanie systemu komunikacyjnego licencja sztuk 1 wymagania minimalne System oparty na funkcjonalności serwera komunikacji wielokanałowej (SKW) wspomagający komunikację Zamawiającego, ma zapewniać komunikację co najmniej 200 użytkownikom licencjonowanym i nielimitowanej liczbie użytkowników zewnętrznych, prostą, efektywną kosztowo, niezawodną i bezpieczną komunikację głosową, video oraz przesyłanie wiadomości tekstowych z użyciem posiadanych komputerów PC. Wymagana jest funkcjonalność polegająca na umożliwieniu współpracy wykorzystującej integrację poczty , kalendarzy, wiadomości błyskawicznych, konferencji w sieci Web, audio i wideokonferencji. System musi wykorzystywać mechanizm pojedynczego logowania (single sign-on), uprawnień użytkowników i ich grup, bazując na komponencie usług katalogowych (Active Directory). Oprogramowanie ma zapewnić obsługę następujących funkcjonalności: a. Status obecności informacja o statusie dostępności użytkowników (dostępny, zajęty, z dala od komputera), prezentowana w formie graficznej, zintegrowana z usługą katalogową i kalendarzem, a dostępna w interfejsach poczty elektronicznej i komunikatora. b. Krótkie wiadomości tekstowe możliwość komunikacji typu chat. Możliwość grupowania kontaktów, możliwość konwersacji typu jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, możliwość rozszerzenia komunikacji o dodatkowe media (głos, wideo) w trakcie trwania sesji chat. c. Możliwość komunikacji z darmowymi komunikatorami internetowymi (AOL, Windows Live, Yahoo). Możliwość administracyjnego zarządzania treściami przesyłanymi w formie komunikatów tekstowych. d. Obsługa komunikacji głosowej możliwość realizowania połączeń głosowych między użytkownikami lokalnymi, możliwość realizacji połączeń głosowych do i z sieci PSTN (publicznej sieci telefonicznej). e. Możliwość realizacji funkcjonalności RCC (Remote Call Controll) tj. zarządzania telefonem stacjonarnym firm trzecich z poziomu komunikatora. f. Obsługę stacjonarnych telefonów IP. g. Obsługa komunikacji wideo możliwość zestawiania połączeń wideotelefonicznych. h. Obsługa konferencji wirtualnych możliwość realizacji konferencji wirtualnych z wykorzystaniem głosu i wideo. i. Możliwość zakładania konferencji wirtualnych przez 50 użytkowników. j. Możliwość dołączania do konferencji wirtualnych przez nielimitowaną ilość użytkowników. k. Możliwość prezentowania dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów PDF. l. Możliwość współdzielenia aplikacji jak również całego pulpitu. m. Możliwość przekazywania kontroli nad aplikacją lub pulpitem innym użytkownikom. n. Możliwość przeprowadzania prostych ankiet oraz szybkich pytań i odpowiedzi. o. Możliwość wyciszania wszystkich użytkowników konferencji oraz zgłaszania chęci zabrania głosu. p. Możliwość nagrywania konferencji na centralnym serwerze jak również lokalnie przez uczestników. 16

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją podaną w tabeli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1

Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 ZP-16-2013 Miejsce dostaw wszystkich opisanych poniżej sprzętów: Centrum Informatyczno Telekomunikacyjne Magazyn IT Pl. Hallera 1 W celu ustalenia terminu dostarczenia sprzętu należy skontaktować się z:

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego sprzętu

Opis oferowanego sprzętu Załącznik nr 4a do SIWZ uwzględniający odpowiedzi nr 1 do SIWZ Opis oferowanego sprzętu Laptopy dla gospodarstw domowych 60 sztuk Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Opis proponowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA PROJEKTU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W KUL Lublin, luty 2009 1 Zawartość Zawartość...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oznaczenie sprawy 15/ŁĄCZ/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Notebook 4 szt. Ekran Chipset Procesor Pamięć Dysk twardy Karta graficzna Audio Karta sieciowa Wbudowane porty/złącza Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo