Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów,

2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach; całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres min. 36 miesięcy (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej); serwis gwarancyjny powinien być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta. Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego: Sprzęt: o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 3-letnia gwarancja (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej) oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany, jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana do 15 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań; w przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych; naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy; wszystkie dostarczane moduły (np. typu SFP) muszą pochodzić od producenta urządzeń sieciowych i być objęte serwisem gwarancyjnym opartym na świadczeniach producenta sprzętu. Oprogramowanie: oprogramowanie powinno posiadać minimum roczne wsparcie (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej), obejmujące dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub , www) wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem oprogramowania. UWAGA! Powyższe zapisy obowiązują jedynie w przypadku braku szczegółowych zapisów w poniższym opisie przedmiotu zamówienia. 2

3 Miejsce instalacji: dostawa, montaż i instalacja w ramach niniejszego postępowania przetargowego odbędzie się w placówkach Zamawiającego zlokalizowanych na terenie Rzeszowa w czasie i miejscu przez niego wskazanych. Montaż i uruchomienie: Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania przeprowadzić jego instalację, konfigurację, uruchomienie oraz instruktaż dla pracowników Zamawiającego; wszelkiego typu elementy połączeniowe np.: kable, zakończenia itp. powinny zostać ujęte w wycenie; przekazanie elementów systemu nastąpi w drodze protokołu przekazania do użytkowania, który będzie potwierdzał ich prawidłową instalację i działanie. Jeżeli zapisy szczegółowe nie specyfikują inaczej, Zamawiający oczekuje prac w zakresie: wniesienia, ustawienia i fizycznego montażu wszystkich dostarczonych urządzeń w dostarczonej szafie rack w pomieszczeniach (miejscach) wskazanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji; urządzenia, które nie są montowane w szafach teleinformatycznych np.: komputery powinny zostać zamontowane w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; usunięcia opakowań i innych zbędnych pozostałości po procesie instalacji urządzeń; podłączenia całości rozwiązania do istniejącej infrastruktury Zamawiającego; wykonania procedury aktualizacji firmware dostarczonych elementów do najnowszej wersji oferowanej przez producenta sprzętu; dla urządzeń modularnych wymagany jest montaż i instalacja wszystkich podzespołów; wykonania połączeń kablowych pomiędzy dostarczonymi urządzeniami w celu zapewnienia komunikacji Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie (np.: patchcordy miedziane kat. 6 UTP lub światłowodowe uwzględniające typ i model interfejsu w urządzeniu sieciowym); Wykonawca musi zapewnić niezbędne okablowanie potrzebne do podłączenia urządzeń aktywnych do sieci elektrycznej (np.: listwy zasilające); instalacji, konfiguracji i integracji dostarczonego oprogramowania; rejestracji oraz instalacji wszystkich niezbędnych kodów dostępowych oraz licencji (wszelkie procedury rejestracyjne powinno zostać wykonane na danych dostarczonych przez Zamawiającego); instruktażu stanowiskowego dla przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu i oprogramowania. Wszystkie wymienione prace wdrożeniowe muszą zostać wykonane wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego, a z każdego ich etapu prac powinien zostać sporządzony protokół. Powyższe czynności należy wykonać w okresie realizacji Zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu wdrożenia z Zamawiającym. Zamawiający wymaga opracowania szczegółowej dokumentacji technicznej użytkownika (w formie papierowej i elektronicznej) obejmującej wszystkie etapy wdrożenia całości 3

4 systemu. Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania w formie papierowej i elektronicznej procedur eksploatacyjnych systemu. Dokumentacja powinna zawierać: 1. Projekt, opis wykonania danej części projektu. 2. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu i opisów SIWZ z podaniem ich powodów. 3. Konfiguracje urządzeń (lub opisy konfiguracji w przypadku sprzętu lub oprogramowania gdzie nie jest możliwy eksport konfiguracji do pliku tekstowego bądź posiadających rozproszoną konfigurację). 4. Dyski instalacyjne dostarczonego oprogramowania, jeżeli takie występowały. 5. Kody dostępowe oraz klucze licencyjne, jeżeli takie występowały. 6. Opis typowych czynności, prac administracyjnych, które pozwalają na codzienną obsługę dostarczonego sprzętu i systemów. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wsparcia technicznego w postaci dwóch osób w siedzibie Zamawiającego w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następujących po pracach wdrożeniowo instalacyjnych w godzinach od 7.30 do W tym czasie przedstawiciele Wykonawcy zobowiązani są do rozwiązywania problemów technicznych, które wystąpią na etapie oddawania systemu do eksploatacji. W podanym czasie przedstawiciele Wykonawcy dokonają prezentacji działania sytemu dla dwóch pracowników Zamawiającego z zakresu zastosowanych technologii oraz poprawnej eksploatacji wdrożonych rozwiązań. 4

5 Zadanie nr 1 Moduł komunikacyjny - System pocztowy Lp. Nazwa Ilość 1. Oprogramowanie systemu pocztowego 1 2. Oprogramowanie licencja dostępowa Oprogramowanie serwerowe - system operacyjny 1 4. Serwer BLADE 1 5. Macierz dyskowa 1 Oprogramowanie systemu pocztowego sztuk 1 wymagania minimalne System poczty elektronicznej ma spełniać oczekiwania różnych grup użytkowników (wewnętrznych i zewnętrznych), biorących udział w procesach komunikacyjnych umożliwiając ochronę zgodną z wymogami Zamawiającego, dostęp do informacji z dowolnego miejsca oraz potrzebną działowi IT wydajność operacyjną. System poczty ma dostarczać usługi pracy grupowej i poczty elektronicznej w oparciu o usługi katalogowe LDAP i integrować się w pełni z katalogiem LDAP, przechowując w nim zarówno dane konfiguracyjne usług jak i dane skrzynek pocztowych użytkowników. Wymagania związane z docelowym systemem pocztowym: 1. Dostępność i niezawodność Projektowany system ma zapewniać wysoką dostępność usług i możliwość zastosowania rozwiązań odpornych na awarie w celu zwiększenia niezawodności. 2. Wydajność System ma zapewnić wysoką wydajność poprzez zastosowanie technologii 64bit i optymalizację wymagań na podsystem dyskowy. 3. Administrowanie Administrowanie infrastrukturą techniczną powinno być scentralizowane, zarządzanie obiektami (skrzynki pocztowe, listy dystrybucyjne) powinno być delegowane do poziomu poszczególnych Jednostek. 4. Zarządzanie i nadzór nad działaniem systemu Administratorzy systemu muszą mieć możliwość nadzorowania i sprawnego zarządzania całym systemem. 5. Pojemność systemu docelowego: Maksymalna liczba użytkowników systemu: Maksymalny rozmiar baz zawierających skrzynki: 2 TB. Maksymalny rozmiar folderów publicznych: 1 GB. 6. Parametry skrzynek pocztowych: W systemie będą istnieć trzy kategorie skrzynek pocztowych o następujących parametrach: TYP I planowana liczba skrzynek 100, wielkość skrzynki 2048 MB, planowany wskaźnik korespondencji wysłanej / odebranej dla skrzynki w ciągu, dnia: 30 wysłanych / 120 odebranych, czas przechowywania wiadomości skasowanych 30 dni. 5

6 TYP II planowana liczba skrzynek 50, wielkość skrzynki 900 MB, planowany wskaźnik korespondencji wysłanej / odebranej dla skrzynki w ciągu dnia: 30 wysłanych / 120 odebranych, czas przechowywania wiadomości skasowanych 14 dni. TYP III bez ograniczeń. 7. System musi być wyposażony w zabezpieczenia antywirusowe i antyspamowe. 8. System obsługi poczty musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: 1. Funkcjonalność podstawowa: a) Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych. b) Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. c) Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami. d) Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: organizacja hierarchii folderów, kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia. e) Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. 2. Funkcjonalność wspierająca pracę grupową: a) Możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości. b) Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu. c) Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. d) Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone. e) Mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania. f) Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań. g) Obsługa list i grup dystrybucyjnych. 3. Funkcjonalność wspierająca zarządzanie informacją w systemie pocztowym: a) Centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po zdefiniowanym okresie czasu, archiwizacja. b) Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, 6

7 z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. Możliwość definiowania różnych limitów dla różnych grup użytkowników. 4. Wsparcie dla użytkowników mobilnych: a) Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu opisanej w punkcie 1). Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem online i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem. b) Możliwość lekkiej synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.). c) Możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone. d) Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej. e) Umożliwienie w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej. 5. Funkcje związane z niezawodnością systemu: a) Możliwość budowania rozwiązań klastrowych. b) Obsługa baz danych pocztowych większych niż 3TB. 6. Poczta SMTP: W wymianie poczty między Internetem a organizacją pocztową muszą pośredniczyć bramy pocztowe umiejscowione w strefie DMZ (co najmniej dwie). Każda z bram musi pełnić rolę zewnętrznego Mail Exchanger (MX). Systemy MX muszą być wyposażone w systemy antywirusowe i antyspamowe. Oprogramowanie pocztowe bram pocztowych ma zapewniać możliwość samodzielnego definiowana list niechcianych (blacklist) i pożądanych (whitelist) przez końcowych użytkowników systemu pocztowego (dopuszcza się stosowanie rozwiązań sprzętowych jak i programowych również w wersji open source). Zamawiający wymaga: Zainstalowania, uruchomienia i konfiguracji dostarczonego systemu pocztowego według powyższych zasad. Integracji dostarczonego systemu pocztowego z posiadaną usługa katalogową na bazie systemu operacyjnego Windows Server 2008R2 Active Directory. Nie dopuszcza się rozwiązań bazujących na niezależnych metodach uwierzytelnienia podwójne logowanie (logowanie musi zostać oparte o posiadane konta użytkowników). Zamawiający wymaga opracowania i przeprowadzenia procedury migracji, dostępu do już istniejącego zewnętrznego systemu pocztowego outsourcing. 7

8 Zamawiający wymaga wykonania zmian w rekordach DNS celem uzyskania poprawnej pracy wdrażanego systemu. Oprogramowanie licencja dostępowa sztuk 150 wymagania minimalne Licencja dostępowa do systemu pocztowego, licencjonowana per użytkownik (możliwość pracy z systemem pocztowym z dowolnego miejsca również poza miejscem pracy), licencja wieczysta dla danego typu systemu pocztowego z ubezpieczeniem wersji przejście na nową wersję w przeciągu 3 lat od wdrożenia. Oprogramowanie serwerowe - system operacyjny sztuk 1 wymagania minimalne Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące cechy: 1. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 2. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 3. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 4. Graficzny interfejs użytkownika. 5. Obsługa systemów wieloprocesorowych. 6. Obsługa platform sprzętowych x86, x Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 8. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): a. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP. b. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego). f. Szyfrowanie plików i folderów. g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). h. Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów. i. Serwis udostępniania stron WWW. j. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). k. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). 9. Zorganizowany system wsparcia i instruktażu oraz materiały edukacyjne. Serwer BLADE sztuk 1 wymagania minimalne Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów składowych przeznaczonych do rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego klastra wirtualizującego zasoby serwerów aplikacyjnych bazującego na rozwiązaniach serwerów kasetowych (blade). 8

9 W celu uniknięcia nieporozumień związanych z pojęciem przepustowości, które użyte jest w późniejszym tekście wymagań Zamawiający podaje wartości, które należy przyjąć dla potrzeb niniejszej specyfikacji. Standard Przepustowość [Gb/s] 10 Gb; 1Gb Ethernet 10 ; 1 8 Gb; 4 Gb; 2 Gb FC 8 ; 4 ; 2 QDR; DDR; SDR 10; 5 ; 2,5 Infiniband 6G ; 3G SAS 6 ; 3 6G ; 3G ; 1,5G SATA 6 ; 3 ; 1,5 Jeśli port używa zwielokrotnionych linii jego przepustowość na potrzeby niniejszej specyfikacji należy przyjąć jako iloczyn liczby linii i wyżej podanej przepustowości (przykład: przepustowość 4x QDR Infiniband na potrzeby niniejszego przetargu wynosi 40 Gb/s). Teoretyczną moc obliczeniową procesorów należy wyliczyć ze wzoru: Pproc = C * I * F Pproc moc obliczeniowa procesora w GFlops C I F ilość rdzeni procesora ilość instrukcji zmiennoprzecinkowych wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego nominalna częstotliwość zegara w GHz Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów sprzętu i oprogramowania w taki sposób by oceniający byli w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Oferty stwierdzające jedynie werbalnie spełnienie wymagań Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niespełniające kompletu wymagań. Zamawiający, przed podjęciem ostatecznej decyzji, zastrzega sobie prawo skierowania zapytań do Oferentów w celu podania jednoznacznych identyfikatorów oferowanych produktów, gdyż dla Zamawiającego ważne jest nie tylko werbalne spełnienie jego wymagań przez Oferentów, ale również informacja producenta pojawiająca się w informacji na oficjalnej stronie internetowej producenta (dopuszcza się język angielski lub polski) lub w formie prawidłowo prawnie umocowanego oświadczenia, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego. 9

10 1. Liczba procesorów Nie więcej niż 2 sztuki w każdym z dostarczonych serwerów. 2. Typ procesorów Minimum 16 rdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, wykonywujący 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM o teoretycznej mocy obliczeniowej nie mniejszej niż GFlops wyliczanej dla nominalnej częstotliwości zegara (bez uwzględnienia możliwości przetaktowania procesora). Współczynnik mocy TDP pojedynczego procesora nie większa niż 115W. Podana wartość minimalnej mocy obliczeniowej została wyliczona dla referencyjnego procesora AMD Opteron 6378, 16 rdzeniowego, wykonywującego 4 instrukcje na cykl zegarowy, przy częstotliwości zegara równej 2.4GHz. 3. Pamięć RAM Zainstalowane minimum 64GB pamięci RAM typu DDR3, wyposażonej w mechanizm korekcji błędnych bitów. Możliwość rozbudowy do 256GB bez konieczności wymiany obecnie zainstalowanych modułów pamięci. Pamięć pracująca z możliwie największą częstotliwością przewidzianą przez producenta dostarczonego procesora. 4. Zasób dyskowy Zamawiający wymaga dostarczenia pojemności dyskowej o sumarycznej pojemności co najmniej 280 GB lub więcej w postaci co najmniej 2 szt. identycznych dysków twardych: Każdy dysk o parametrach: 1. Wyposażony w co najmniej dwa porty 6Gb/s, 2. O prędkości obrotowej obrotów na minutę lub więcej. Dyski muszą być wymieniane podczas pracy systemu dyskowego bez konieczności przerywania obsługi serwerów. Dyski muszą pracować w odbiciu zwierciadlanym RAID Interfejs sieciowy Co najmniej dwa wewnętrzne interfejsy sieciowe 10Gb/s lub szybsze umożliwiające równoczesną pracę w sieci Ethernet i Fibre Channel, tzw. Converged Network Adapter (CNA). 10

11 6. Wspierane systemy operacyjne Wymaga się aby oferowane serwery znajdowały się na liście kompatybilności posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware ESXi 5.1. Producent oprogramowania VMware ESXi 5.1, wirtualizacyjnego zasoby serwerowe lub producent oferowanego sprzętu musi na swojej oficjalnej stronie internetowej (dopuszcza się język angielski lub polski) lub w formie prawidłowo prawnie umocowanego oświadczenia zapewniać o prawidłowym działaniu oferowanego oprogramowania z oferowanym sprzętem. 7. Gwarancja i serwis Cały serwer (sprzęt i oprogramowanie) musi być objęty min. 36 miesięcznym okresem gwarancji, w miejscu instalacji, z czasem reakcji na następny dzień roboczy. Przyjmowanie zgłoszonych usterek w godzinach od 8:00 do 17:00 przez 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni wolnych i świąt). W cenie oferowanego wsparcia zawarte muszą być również uaktualnienia oferowanego oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń) do najnowszej wersji uwzględniające współpracę z ukazującymi się na rynku nowymi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi. Ze względu na fakt, że oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń) typu otwartego/wolnego kodu źródłowego nie gwarantują pojawienia się w przyszłości uaktualnień uwzględniających współpracę z ukazującymi się na rynku nowymi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi Zamawiający wyklucza oferowanie takiego oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń). 8. Kryteria równoważności Spełnienie minimalnych wymagań technicznych wyspecyfikowanych w punktach 1. do 6. Możliwość instalacji i poprawnej eksploatacji zaoferowanych serwerów w posiadanych przez Zamawiającego obudowach do montażu serwerów blade typu HP BLc7000 wyposażonych w dwa przełączniki HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port. 9. Wdrożenie W cenie oferty Zamawiający wymaga, aby Oferent wykonał: Montaż serwerów blade w obudowach HP C7000. Konfigurację adresów sieciowych serwerów blade. 11

12 Konfigurację ZON FC na przełącznikach SAN Zamawiającego dla serwerów blade. Weryfikację poprawności działania wszystkich elementów zainstalowanego sprzętu. Aktualizację oprogramowania serwerów blade. Konfigurację i podłączenie serwerów blade do sieci LAN oraz SAN Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów blade był podłączony do sieci LAN Zamawiającego, co najmniej taką liczbą portów, by w przypadku niedostępności (awarii) n-(n-1) ścieżek, gdzie n oznacza liczbę wszystkich dostępnych ścieżek (portów) był zachowany dostęp do sieci LAN. Konfigurację sieci w infrastrukturze wirtualnej - konieczna jest konfiguracja wspierająca wirtualne sieci LAN w oparciu o protokół 802.1q 10. Oprogramowanie Do każdego z oferowanych serwerów należy dostarczyć komplet licencji oprogramowania wirtualizacyjnego, o funkcjonalności co najmniej: 1. Konsolidacja Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. Ilość licencji musi umożliwiać wykorzystanie wszystkich procesorów i rdzeni procesorów zainstalowanych w oferowanych serwerach blade. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do minimum 1TB pamięci operacyjnej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewniać możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym co najmniej 8 procesorów wirtualnych. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows 8, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, SLES 11, SLES 10, SLES 9, Ubuntu 7,8,9,10,11,12 RHEL 6, RHEL 5, Solaris wersja 10 dla platformy x86 64Bit, NetWare 6.x, Debian, CentOS, FreeBSD. 12

13 Rozwiązanie musi zapewniać możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej. Oprogramowanie musi zapewniać możliwość wykonania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia. Rozwiązanie musi umożliwiać obsługę jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości minimum 64TB. 2. Wysoka dostępność Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami fizycznymi. Rozwiązanie musi zapewniać ciągłą pracę usług. Usługi krytyczne biznesowo muszą działać bez przestoju, czas niedostępności innych usług nie powinien przekraczać 15 minut. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność dodawania i rozszerzania dysków wirtualnych, procesorów i pamięci RAM podczas pracy wybranych systemów. System musi posiadać funkcjonalność przenoszenia plików wirtualnych serwerów pomiędzy zasobami dyskowymi bez potrzebny wyłączania maszyn wirtualnych. Macierz dyskowa sztuk 1 wymagania minimalne 1. Obudowa Przystosowana do zamontowania w oferowanej szafie rack wraz z zestawem szyn montażowych oraz kompletem kabli zasilających. 2. Dyski Zamawiający wymaga dostarczenia następujących dysków: Pojemność dyskowa dla danych produkcyjnych: Sumaryczna pojemność 7,2 TB lub więcej w postaci 12 szt. identycznych dysków. Każdy dysk o następujących parametrach: prędkość obrotowa obrotów na minutę lub więcej, wyposażony w 2 szt. lub więcej portów każdy o przepustowości 4Gb/s lub więcej. 13

14 Dyski muszą być wymieniane podczas pracy systemu dyskowego bez konieczności przerywania obsługi serwerów. Możliwość rozbudowy systemu dyskowego do minimum 50 TB poprzez użycie dysków twardych o pojemności 600GB. 3. Porty do komunikacji Co najmniej dwie pary portów FC lub SAS. Każdy port o paśmie 4Gb/s lub więcej. Każda para portów musi znajdować się na osobnym kontrolerze dyskowym, tak aby w razie awarii jednego z kontrolerów nie następowała przerwa w dostępie do zasobów dyskowych macierzy. 4. Zasilanie Nadmiarowy, odporny na awarię połowy zasilaczy, system zasilania, wymienny podczas pracy systemu dyskowego, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez system. W konfiguracji maksymalnej dla danego systemu dyskowego przewidzianego przez producenta systemu. 5. Chłodzenie Nadmiarowy, odporny na awarię połowy wentylatorów, system chłodzenia, wymienny podczas pracy systemu dyskowego, bez konieczności przerywania zadań wykonywanych przez system. W konfiguracji maksymalnej dla danego systemu dyskowego przewidzianego przez producenta systemu. 6. Gwarancja sprzętowa Min. 3 lata w miejscu instalacji z czasem reakcji na zgłoszenie na następny dzień roboczy. 14

15 Zadanie nr 2 Moduł komunikacyjny - Wirtualne spotkania internetowe on-line Lp. Nazwa Ilość 1. Oprogramowanie serwerowe - system operacyjny 1 2. Oprogramowanie systemu komunikacyjnego 1 3. Oprogramowanie licencje dostępowe Standard Oprogramowanie licencje dostępowe Enterprise Serwer BLADE 2 6. Projektor 6 7. Ekran elektryczny 6 8. Laptop wraz z oprogramowaniem 6 9. Instalacja sieci LAN wraz z siecią elektryczną Przełącznik sieci LAN 24 porty Sieć WLAN 1 Oprogramowanie serwerowe - system operacyjny sztuk 1 wymagania minimalne Serwerowy system operacyjny musi posiadać następujące cechy: 1. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 2. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. 3. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 4. Graficzny interfejs użytkownika. 5. Obsługa systemów wieloprocesorowych. 6. Obsługa platform sprzętowych x86, x Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 8. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania): a. Podstawowe usługi sieciowe: DNS, DHCP. b. Usługi katalogowe pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe). c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego). f. Szyfrowanie plików i folderów. g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). h. Możliwość rozłożenia obciążenia serwerów. i. Serwis udostępniania stron WWW. j. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). k. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). 9. Zorganizowany system instruktażu i materiały edukacyjne. 15

16 Oprogramowanie systemu komunikacyjnego licencja sztuk 1 wymagania minimalne System oparty na funkcjonalności serwera komunikacji wielokanałowej (SKW) wspomagający komunikację Zamawiającego, ma zapewniać komunikację co najmniej 200 użytkownikom licencjonowanym i nielimitowanej liczbie użytkowników zewnętrznych, prostą, efektywną kosztowo, niezawodną i bezpieczną komunikację głosową, video oraz przesyłanie wiadomości tekstowych z użyciem posiadanych komputerów PC. Wymagana jest funkcjonalność polegająca na umożliwieniu współpracy wykorzystującej integrację poczty , kalendarzy, wiadomości błyskawicznych, konferencji w sieci Web, audio i wideokonferencji. System musi wykorzystywać mechanizm pojedynczego logowania (single sign-on), uprawnień użytkowników i ich grup, bazując na komponencie usług katalogowych (Active Directory). Oprogramowanie ma zapewnić obsługę następujących funkcjonalności: a. Status obecności informacja o statusie dostępności użytkowników (dostępny, zajęty, z dala od komputera), prezentowana w formie graficznej, zintegrowana z usługą katalogową i kalendarzem, a dostępna w interfejsach poczty elektronicznej i komunikatora. b. Krótkie wiadomości tekstowe możliwość komunikacji typu chat. Możliwość grupowania kontaktów, możliwość konwersacji typu jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, możliwość rozszerzenia komunikacji o dodatkowe media (głos, wideo) w trakcie trwania sesji chat. c. Możliwość komunikacji z darmowymi komunikatorami internetowymi (AOL, Windows Live, Yahoo). Możliwość administracyjnego zarządzania treściami przesyłanymi w formie komunikatów tekstowych. d. Obsługa komunikacji głosowej możliwość realizowania połączeń głosowych między użytkownikami lokalnymi, możliwość realizacji połączeń głosowych do i z sieci PSTN (publicznej sieci telefonicznej). e. Możliwość realizacji funkcjonalności RCC (Remote Call Controll) tj. zarządzania telefonem stacjonarnym firm trzecich z poziomu komunikatora. f. Obsługę stacjonarnych telefonów IP. g. Obsługa komunikacji wideo możliwość zestawiania połączeń wideotelefonicznych. h. Obsługa konferencji wirtualnych możliwość realizacji konferencji wirtualnych z wykorzystaniem głosu i wideo. i. Możliwość zakładania konferencji wirtualnych przez 50 użytkowników. j. Możliwość dołączania do konferencji wirtualnych przez nielimitowaną ilość użytkowników. k. Możliwość prezentowania dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów PDF. l. Możliwość współdzielenia aplikacji jak również całego pulpitu. m. Możliwość przekazywania kontroli nad aplikacją lub pulpitem innym użytkownikom. n. Możliwość przeprowadzania prostych ankiet oraz szybkich pytań i odpowiedzi. o. Możliwość wyciszania wszystkich użytkowników konferencji oraz zgłaszania chęci zabrania głosu. p. Możliwość nagrywania konferencji na centralnym serwerze jak również lokalnie przez uczestników. 16

17 q. Zapis nagrania konferencji do formatu umożliwiającego odtwarzanie z poziomu serwera WWW. r. Automatyzacja planowania konferencji - zaproszenia rozsyłane są automatycznie w postaci poczty elektronicznej. s. Wsparcie dla funkcjonalności single sign-on po zalogowaniu w systemie operacyjnym użytkownik nie musi ponownie podawać nazwy użytkownika i hasła. t. Wbudowane funkcjonalności: SIP Proxy. u. Wbudowana funkcjonalność mostka konferencyjnego MCU. v. Obsługa standardów: CSTA, TLS, SIP over TCP. Zamawiający wymaga instalacji, uruchomienia i konfiguracji dostarczonego systemu/oprogramowania oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie działania systemu dla przedstawicieli Zamawiającego. Oprogramowanie licencje dostępowe Standard sztuk 150 wymagania minimalne Licencja Standard CAL do zaproponowanego systemu komunikacyjnego musi umożliwić korzystanie z komunikatora (łączność 1:1 po sieci IP z użyciem głosu i obrazu, czat, przesyłanie plików oraz uczestnictwo w konferencjach). Oprogramowanie licencje dostępowe Enterprise sztuk 50 wymagania minimalne Licencja Enterprise CAL do zaproponowanego systemu komunikacyjnego musi dodatkowo umożliwia organizowanie i prowadzenie konferencji internetowych (zapraszanie). Serwery BLADE sztuk 2 wymagania minimalne Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów składowych przeznaczonych do rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego klastra wirtualizującego zasoby serwerów aplikacyjnych bazującego na rozwiązaniach serwerów kasetowych (blade). W celu uniknięcia nieporozumień związanych z pojęciem przepustowości, które użyte jest w późniejszym tekście wymagań Zamawiający podaje wartości, które należy przyjąć dla potrzeb niniejszej specyfikacji. Standard Przepustowość [Gb/s] 10 Gb; 1Gb Ethernet 10 ; 1 8 Gb; 4 Gb; 2 Gb FC 8 ; 4 ; 2 QDR; DDR; SDR 10; 5 ; 2,5 Infiniband 6G ; 3G SAS 6 ; 3 6G ; 3G ; 1,5G SATA 6 ; 3 ; 1,5 17

18 Jeśli port używa zwielokrotnionych linii jego przepustowość na potrzeby niniejszej specyfikacji należy przyjąć jako iloczyn liczby linii i wyżej podanej przepustowości (przykład: przepustowość 4x QDR Infiniband na potrzeby niniejszego przetargu wynosi 40 Gb/s). Teoretyczną moc obliczeniową procesorów należy wyliczyć ze wzoru: P proc = C * I * F P proc moc obliczeniowa procesora w GFlops C ilość rdzeni procesora I ilość instrukcji zmiennoprzecinkowych wykonywanych przez pojedynczy rdzeń procesora w czasie jednego cyklu zegarowego F nominalna częstotliwość zegara w GHz Zamawiający wymaga podania faktycznych parametrów sprzętu i oprogramowania w taki sposób by oceniający byli w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Oferty stwierdzające jedynie werbalnie spełnienie wymagań Zamawiającego bez podania faktycznych parametrów zostaną odrzucone przez Zamawiającego jako niespełniające kompletu wymagań. Zamawiający, przed podjęciem ostatecznej decyzji, zastrzega sobie prawo skierowania zapytań do Oferentów w celu podania jednoznacznych identyfikatorów oferowanych produktów, gdyż dla Zamawiającego ważne jest nie tylko werbalne spełnienie jego wymagań przez Oferentów, ale również informacja producenta pojawiająca się w informacji na oficjalnej stronie internetowej producenta (dopuszcza się język angielski lub polski) lub w formie prawidłowo prawnie umocowanego oświadczenia, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego. 1. Liczba procesorów Nie więcej niż 2 sztuki w każdym z dostarczonych serwerów 2. Typ procesorów Minimum 16 rdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, wykonywujący 64-bitowe instrukcje AMD64 lub EM64T, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM o teoretycznej mocy obliczeniowej nie mniejszej niż GFlops wyliczanej dla nominalnej częstotliwości zegara (bez uwzględnienia możliwości prze taktowania procesora). Współczynnik mocy TDP pojedynczego procesora nie większa niż 115W. Podana wartość minimalnej mocy obliczeniowej została wyliczona dla referencyjnego procesora AMD Opteron 6378, 16 rdzeniowego, wykonywującego 4 instrukcje na cykl zegarowy, przy częstotliwości zegara równej 2.4GHz. 18

19 3. Pamięć RAM Zainstalowane minimum 64GB pamięci RAM typu DDR3, wyposażonej w mechanizm korekcji błędnych bitów. Możliwość rozbudowy do 256GB bez konieczności wymiany obecnie zainstalowanych modułów pamięci. Pamięć pracująca z możliwie największą częstotliwością przewidzianą przez producenta dostarczonego procesora 4. Zasób dyskowy Zamawiający wymaga dostarczenia pojemności dyskowej o sumarycznej pojemności co najmniej 280 GB lub więcej w postaci co najmniej 2 szt. identycznych dysków twardych: Każdy dysk o parametrach: 1. Wyposażony w co najmniej dwa porty 6Gb/s 2. O prędkości obrotowej obrotów na minutę lub więcej Dyski muszą być wymieniane podczas pracy systemu dyskowego bez konieczności przerywania obsługi serwerów. Dyski muszą pracować w odbiciu zwierciadlanym RAID Interfejs sieciowy Co najmniej dwa wewnętrzne interfejsy sieciowe 10Gb/s lub szybsze umożliwiające równoczesną pracę w sieci Ethernet i Fibre Channel, tzw. Converged Network Adapter (CNA). 6. Wspierane systemy operacyjne Wymaga się aby oferowane serwery znajdowały się na liście kompatybilności posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware ESXi 5.1. Producent oprogramowania VMware ESXi 5.1, wirtualizacyjnego zasoby serwerowe lub producent oferowanego sprzętu musi na swojej oficjalnej stronie internetowej (dopuszcza się język angielski lub polski) lub w formie prawidłowo prawnie umocowanego oświadczenia zapewniać o prawidłowym działaniu oferowanego oprogramowania z oferowanym sprzętem. 7. Gwarancja i serwis Cały serwer (sprzęt i oprogramowanie) musi być objęty 36 miesięcznym okresem gwarancji, w miejscu instalacji, z czasem reakcji na następny dzień roboczy. Przyjmowanie zgłoszonych usterek w godzinach od 8:00 do 17:00 przez 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni wolnych i świąt). W cenie oferowanego wsparcia zawarte muszą być również uaktualnienia oferowanego oprogramowania (sterowników, 19

20 licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń) do najnowszej wersji uwzględniające współpracę z ukazującymi się na rynku nowymi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi. Ze względu na fakt, że oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń) typu otwartego/wolnego kodu źródłowego nie gwarantują pojawienia się w przyszłości uaktualnień uwzględniających współpracę z ukazującymi się na rynku nowymi rozwiązaniami sprzętowymi i programowymi Zamawiający wyklucza oferowanie takiego oprogramowania (sterowników, licencji, oprogramowania wewnątrz urządzeń). 8. Kryteria równoważności Spełnienie minimalnych wymagań technicznych wyspecyfikowanych w punktach 1. do 6. Możliwość instalacji i poprawnej eksploatacji zaoferowanych serwerów w posiadanych przez Zamawiającego obudowach do montażu serwerów blade typu HP BLc7000 wyposażonych w dwa przełączniki HP BLc VC FlexFabric 10Gb/24-port. 9. Wdrożenie W cenie oferty Zamawiający wymaga, aby Oferent wykonał: Montaż serwerów blade w obudowach HP C7000. Konfigurację adresów sieciowych serwerów blade. Konfigurację ZON FC na przełącznikach SAN Zamawiającego dla serwerów blade. Zweryfikowanie poprawności działania wszystkich elementów zainstalowanego sprzętu. Aktualizację oprogramowania serwerów blade. Konfigurację i podłączenie serwerów blade do sieci LAN oraz SAN Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby każdy z serwerów blade był podłączony do sieci LAN Zamawiającego, co najmniej taką liczbą portów, by w przypadku niedostępności (awarii) n-(n-1) ścieżek, gdzie n oznacza liczbę wszystkich dostępnych ścieżek (portów) był zachowany dostęp do sieci LAN. Konfigurację sieci w infrastrukturze wirtualnej - konieczna jest konfiguracja wspierająca wirtualne sieci LAN w oparciu o protokół 802.1q 10. Oprogramowanie Do każdego z oferowanych serwerów należy dostarczyć komplet licencji oprogramowania wirtualizacyjnego, o funkcjonalności co najmniej: 1.Konsolidacja Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym. 20

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: IZP.271.14.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Przetarg na sukcesywną dostawę notebooków z systemem operacyjnym (umowa nr 907/3223/12 z dnia 27.06.2012r.)

Przetarg na sukcesywną dostawę notebooków z systemem operacyjnym (umowa nr 907/3223/12 z dnia 27.06.2012r.) Przetarg na sukcesywną dostawę notebooków z systemem operacyjnym (umowa nr 907/3223/12 z dnia 27.06.2012r.) Umowa będzie realizowana maksymalnie do wysokości całkowitej wartości umowy, nie dłużej niż przez

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 2. Notebook 17 - wariant I

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 2. Notebook 17 - wariant I Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 45/ZP/2012 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Załącznik nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Komputer stacjonarny TYP A 1 sztuka Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe nr 29/PO z 16.04.15.

Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe nr 29/PO z 16.04.15. Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 Zapytanie ofertowe nr 29/PO z 16.04.15. Zapytanie ofertowe nr 29/PO Zamawiający: Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA DOSTAWA KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Do Projektu System przestrzennego rozpoznawania gestów

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Założenia ogólne zamówienia:

Założenia ogólne zamówienia: Załącznik nr 1. Specyfikacja zamówienia nowych komputerów i oprogramowania do szkolnej pracowni komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim Komputery zostaną zainstalowane w istniejącej

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

27. oc, 2o/p. ' ",r GIl!. Strona 1 DZIUI Za.F.H;Wlen Publtoz ch STA~Y SPECJAL TA

27. oc, 2o/p. ' ,r GIl!. Strona 1 DZIUI Za.F.H;Wlen Publtoz ch STA~Y SPECJAL TA ANEKS nr 3 do umowy nr RU/DW/44/09 zwanej dalej "Umową" zawartej w dniu 03.11.2009 r. zawarty w Katowicach pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim z siedzibą w Katowicach, ul. Bankowa 12 NIP: 634-019-71-34, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I KOMPUTERY STACJONARNE I PRZENOŚNE, MONITORY LCD I. KOMPUTER STACJONARNY TYP I - PARAMETRY: 1. Procesor: zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 3 i 64 bitowe.

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo