Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa podaży pracy w województwie łódzkim w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa podaży pracy w województwie łódzkim w latach"

Transkrypt

1 Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poziom oraz struktura sektorowa i zawodowa podaży pracy w województwie łódzkim w latach Aleksandra Rogut 1

2 Spis treści: Wstęp Analizy podaży pracy (aktywnych zawodowo ogółem) w województwie łódzkim w latach Województwo łódzkie na tle kraju Przestrzenna struktura aktywnych zawodowo w województwie łódzkim Zawodowa struktura podaży pracy (aktywnych zawodowo ogółem) w województwie łódzkim w latach Struktura podaży pracy (aktywnych zawodowo ogółem) w województwie łódzkim w latach według poziomu wykształcenia Podsumowanie i wnioski Aneks Aneks Aneks

3 Wstęp Poniższe opracowanie ma na celu analizę wielkości i struktury podaży pracy w województwie łódzkim w latach Badany okres wynika z dostępności danych statystycznych. Podaż pracy utożsamiana jest z liczbą osób aktywnych zawodowo, obejmujących osoby pracujące, jak i bezrobotne w wieku produkcyjnym. W opracowaniu wykorzystane zostały zarówno dane pochodzące z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), jak też dane dotyczące liczby zarejestrowanych bezrobotnych pochodzące z rejestrów powiatowych urzędów pracy i dane dotyczące liczby pracujących pochodzące ze sprawozdawczości przedsiębiorstw. Według metodologii stosowanej w Badaniach Aktywności Ekonomicznej Ludności ludność aktywna zawodowo (siła robocza) obejmuje wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie z definicjami podanymi poniżej (Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski, IV kwartał 2010).. Do pracujących zalicza się wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: o wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem, o miały pracę, ale jej nie wykonywały: o z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego, o z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła: do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50 % dotychczasowego wynagrodzenia. Do pracujących zgodnie z międzynarodowymi standardami zaliczani byli również uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie. 3

4 Bezrobotni według metodologii BAEL są to osoby, które spełniły jednocześnie trzy warunki: o w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi według definicji BAEL, o aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni tydzień badany), aby znaleźć pracę, o były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. Do bezrobotnych zaliczane są także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć. Struktura opracowania jest następująca. W części pierwszej przedstawione zostały analizy podaży pracy w województwie łódzkim w latach W części drugiej omówiona została zawodowa struktura podaży pracy w województwie łódzkim w latach Część trzecia zawiera analizy struktury podaży pracy w województwie łódzkim w latach według poziomu wykształcenia. Badany okres wynika z dostępności danych statystycznych. Dane za rok 2010 na dzień 30 maja 2011 r. nie były dostępne. Opracowanie kończy podsumowanie, zawierające najważniejsze wnioski z przeprowadzonych analiz. 4

5 1. Analizy podaży pracy (aktywnych zawodowo ogółem) w województwie łódzkim w latach Województwo łódzkie na tle kraju Omawiając wielkość podaży pracy mierzoną liczbą ludności aktywnej zawodowo w wieku produkcyjnym w województwie łódzkim na tle kraju można zauważyć, że pod względem liczby aktywnych zawodowo znajdowało się ono w latach na piątym miejscu (por. wykres 1.1). Największa liczba aktywnych zawodowo notowana jest w województwie mazowieckim, w dalszej kolejności znajduje się śląskie, wielkopolskie i małopolskie. Kolejność ta w ciągu ostatnich lat pozostawała niezmieniona. Wykres 1.1. Liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku produkcyjnym w poszczególnych województwach w latach * (w tys. osób) MAZOWIECKIE ŚLĄSKIE WIELKOPOLSKIE MAŁOPOLSKIE ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE PODLASKIE LUBUSKIE OPOLSKIE Źródło: Bank Danych Lokalnych, Analizując liczbę ludności aktywnej zawodowo w województwie łódzkim w latach można zauważyć, że nie była ona stała (por. wykres 1.2). W latach nastąpiło 5

6 obniżenie liczby osób aktywnych zawodowo z 1359 tys. do 1274 tys. W kolejnych latach ( ) wraz z obserwowanym ożywieniem gospodarczym, liczba ludności aktywnej zawodowo wzrosła do poziomu 1396 tys. osób. W 2009 r. jednakże nastąpiło jej ponowne obniżenie, co być może jest wynikiem wyjścia z rynku pracy części osób, które straciły pracę na skutek obserwowanego spowolnienia gospodarczego. Wykres 1.2. Liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku produkcyjnym w województwie łódzkim w latach (tys. osób) Źródło: Bank Danych Lokalnych, Na skutek zmian liczby aktywnych zawodowo zarówno w województwie łódzkim, jak i w pozostałych województwach zmieniał się odsetek ludności aktywnej zawodowo w województwie łódzkim w stosunku do kraju jako całości. W latach pozostawał on na dość stabilnym poziomie ok. 7,9-8,1%. W 2006 spadł do poziomu 7,7% aktywnych zawodowo w kraju. W kolejnych latach wzrost liczby ludności aktywnej zawodowo w województwie łódzkim był szybszy niż w skali kraju, co przełożyło się na wzrost analizowanego odsetka do 8,4%. W 2009 r. obniżył się on do poziomu 8% (por. wykres 1.3). 6

7 Wykres 1.3. Odsetek osób aktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym w poszczególnych województwach w 2009 r. (aktywni zawodowo ogółem w Polsce = 100%) 2009 MAZOWIECKIE ŚLĄSKIE WIELKOPOLSKIE MAŁOPOLSKIE ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE PODLASKIE LUBUSKIE OPOLSKIE Analizując zmiany wielkości podaży pracy w województwie łódzkim i w skali kraju nie można zauważyć podobieństw, zarówno w kierunkach zmian, jak też w skali. Skala zmian podaży pracy w województwie łódzkim była znacznie wyższa niż w przypadku gospodarki polskiej jako całości (por. wykres 1.4). Szczególnie silne zmiany w województwie łódzkim można zaobserwować w latach W latach tempo wzrostu podaży pracy w województwie łódzkim wyniosło odpowiednio ponad 5 i ponad 4% i na tle zmian podaży pracy w kraju było bardzo silne. W 2009 r. liczba aktywnych zawodowo w skali kraju wzrosła, co mogło być związane z powrotami części emigrantów z Wielkiej Brytanii i Irlandii w okresie kryzysu w niektórych województwach. Natomiast w województwie łódzkim jak wspomniano wcześniej podaż pracy spadła w stosunku do poprzedniego roku o prawie 3% (por. wykres 1.4). 7

8 Wykres 1.4. Tempo wzrostu liczby aktywnych zawodowo w wieku produkcyjnym w województwie łódzkim i w Polsce w latach (w %, r/r) 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% ŁÓDZKIE POLSKA Jak zostało to wyjaśnione, osoby aktywne zawodowo to zarówno pracujący, jak tez osoby bezrobotne. Analizując strukturę aktywnych zawodowo w podziale na osoby pracujące i bezrobotne można zauważyć, że zmieniała się ona w zależności od sytuacji gospodarczej. W latach odsetek osób bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo (stopa bezrobocia) kształtował się w województwie łódzkim na relatywnie wysokim poziomie ok. 20%. Począwszy od 2005 r. można zauważyć jego wyraźny spadek, co związane było z poprawą koniunktury. Wysokie tempo wzrostu gospodarczego przełożyło się na wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. W 2008 r. odsetek bezrobotnych w ogóle aktywnych zawodowo kształtował się na poziomie 6,8%. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w całym kraju przełożyło się na wzrost bezrobocia również w województwie łódzkim. W 2009 r. odsetek bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo kształtował się na poziomie 7,7% (por. wykres 1.5). 8

9 Wykres 1.5. Struktura aktywnych zawodowo w województwie łódzkim w podziale na pracujących i bezrobotnych w latach (aktywni zawodowo ogółem = 100%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% pracujący bezrobotni Wykres 1.6. Struktura aktywnych zawodowo w województwie łódzkim ze względu na płeć w latach (aktywni zawodowo ogółem = 100%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% meżczyźni kobiety 9

10 Nieznacznym zmianom ulegała natomiast struktura aktywnych zawodowo w województwie łódzkim w przekroju płci. W 2001 r. 53% aktywnych zawodowo w województwie łódzkim stanowili mężczyźni, 47% kobiety. Zmiany, jakie zaszły w kolejnych latach polegały na nieznacznym spadku odsetka kobiet. W 2009 r. mężczyźni stanowili 55% aktywnych zawodowo, kobiety 45% (por. wykres 1.6). Analizując strukturę aktywnych zawodowo w przekroju płaci w województwie łódzkim na tle kraju można zauważyć, że są one bardzo zbliżone. W 2009 r. udział kobiet w ogóle aktywnych zawodowo w województwie łódzkim wynosił 44,6%, średnio w kraju 44,9%. W przypadku mężczyzn analogiczne wskaźniki wynosiły 55,4% i 55,1%. Analizując strukturę aktywnych zawodowo w województwie łódzkim w przekroju wieku można zauważyć, że województwo łódzkie nie odbiega pod tym względem od średniej w kraju. Odsetek aktywnych zawodowo w wieku kształtował się w województwie łódzkim w 2009 r. na poziomie 24,6% (średnia w kraju 25%), w wieku na poziomie 29,3% (średnia w kraju 27,6%), w wieku lat na poziomie 23,4% (średnia w kraju 23,9%), w wieku 50 i więcej lat na poziomie 22,7% (średnia w kraju 23,5%). Zmiany struktury wiekowej aktywnych zawodowo w województwie łódzkim w latach należy ocenić dość pozytywnie. Zwiększył się bowiem odsetek aktywnych zawodowo w dwóch najmłodszych grupach wiekowych. Tym samym łączny odsetek osób w wieku lat w ogóle aktywnych zawodowo zwiększył się z 49,1% do 53,9% i kształtował się powyżej średniej wielkości w kraju (52,7% w 2009 r.). Istotnie zmniejszył się odsetek aktywnych zawodowo w wieku lat (z 30,9% w 2001 r. do 23,4% w 2009 r.). Ta tendencja obserwowana była również w innych województwach. Wydaje się, że pozytywnie należy ocenić również wzrost udziału pracujących w najstarszej grupie wiekowej (50 lat i więcej), oznacza to bowiem, że więcej osób z tej grupy wiekowej pozostaje na rynku pracy aż do nabycia pełnych praw emerytalnych. Odsetek osób aktywnych zawodowo w wieku 50 lat i więcej zwiększył się z 20,1% do 22,7%. 10

11 Wykres 1.7. Struktura wiekowa aktywnych zawodowo w województwie łódzkim w latach (aktywni zawodowo w województwie = 100%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% i więcej Podsumowując ogólną charakterystykę aktywnych zawodowo w województwie łódzkim można zauważyć, że województwo łódzkie jest regionem o jednym z wyższych współczynników aktywności ekonomicznej ludności (mierzonej jako odsetek aktywnych zawodowo do ludności w wieku produkcyjnym). W 2009 r. pod tym względem województwo łódzkie było na czwartym miejscu (wyższe współczynniki aktywności ekonomicznej ludności notowane były tylko w województwach: mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim). Współczynnik aktywności ekonomicznej w województwie łódzkim w 2009 r. kształtował się na poziomie 72,3% i był znacznie wyższy niż średnia krajowa (70,9%). Negatywnie należy jednakże ocenić zmiany współczynników aktywności ekonomicznej ludności zarówno w województwie łódzkim, jak też w pozostałych województwach, w szczególności w pierwszej połowie badanego okresu (por. wykres 1.9). W latach współczynnik ten cechował się tendencją malejącą (spadek z poziomu 72,8% do 71%). Od 2007 można jednakże zauważyć odwrócenie tendencji spadkowej. Pomimo istotnego wzrostu od 2006 r. współczynnik aktywności ekonomicznej ludności w 2009 r. w województwie łódzkim kształtował się na poziomie niższym niż w 2001 r. (por. wykres). 11

12 Wykres 1.8. Współczynniki aktywności ekonomicznej ludności ogółem w poszczególnych województwach w 2009 r. Polska MAZOWIECKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ŁÓDZKIE LUBELSKIE WIELKOPOLSKIE MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE OPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE LUBUSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ŚLĄSKIE Wykres 1.9. Współczynniki aktywności ekonomicznej ludności ogółem w województwie łódzkim oraz w Polsce w latach ŁÓDZKIE Polska 12

13 Pozytywnie należy ocenić województwo łódzkie pod względem aktywności ekonomicznej kobiet. W 2009 r. współczynnik aktywności ekonomicznej kobiet w województwie łódzkim kształtował się na poziomie 68,1% i był znacznie wyższy niż średnia krajowa (65,6% w 2009 r.). Pod tym względem województwo łódzkie znajdowało się na czwartym miejscu w kraju. Wyższa aktywność kobiet cechowała tylko województwa: mazowieckie, podlaskie i świętokrzyskie (por. wykres 1.10). Zmiany współczynników aktywności ekonomicznej kobiet, jakie zachodziły w województwie łódzkim w badanym okresie należy ocenić pozytywnie, na tle zmian w pozostałych województwach. W początkowym okresie (lata ) nastąpił spadek aktywności kobiet w łódzkim, jednakże od 2005 r. miał miejsce jego praktycznie ciągły wzrost, aczkolwiek w 2009 r. współczynnik aktywności ekonomicznej kobiet był w województwie łódzkim niższy niż w 2001 r. (por. wykres 1.11). Analizując dane dla Polski ogółem można jednakże zauważyć, że w skali kraju miał miejsce znacznie większy spadek aktywności kobiet, który miał miejsce aż do 2007 r. Dopiero ostatnie dwa lata przyniosły wzrost przeciętnych współczynników aktywności kobiet w kraju, nadal jednak średnia krajowa w tym obszarze jest znacznie niższa niż w województwie łódzkim. 13

14 Wykres Współczynniki aktywności ekonomicznej kobiet w poszczególnych województwach w 2009 r. POLSKA MAZOWIECKIE PODLASKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ŁÓDZKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE WIELKOPOLSKIE OPOLSKIE LUBUSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE Wykres 1.9. Współczynniki aktywności ekonomicznej kobiet w województwie łódzkim oraz w Polsce w latach ŁÓDZKIE POLSKA 14

15 1.2. Przestrzenna struktura aktywnych zawodowo w województwie łódzkim Analizując przestrzenne rozmieszczenie aktywnych zawodowo w województwie łódzkim można zauważyć, że większa część zamieszkuje tereny miejskie (66% w 2009 r.). Na tle pozostałych województw odsetek ten jest dość wysoki (por. wykres 1.7). Pod względem liczby ludności aktywnej zawodowo zamieszkałej w miastach województwo łódzkie plasuje się na szóstym miejscu (po śląskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, pomorskim i lubuskim). Odsetek aktywnych zawodowo zamieszkałych w miastach jest w województwie łódzkim nieznacznie większy niż średnia krajowa (62%). W ciągu analizowanego okresu można zauważyć, że odsetek ten w województwie łódzkim nieznacznie zmalał (z 68 do 66%). Wykres 1.7. Odsetek aktywnych zawodowo zamieszkałych na terenach miejskich i wiejskich w poszczególnych województwach w 2009 r. (aktywni zawodowo w danym województwie = 1) Polska ŚLĄSKIE DOLNOŚLĄSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE POMORSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAZOWIECKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE PODLASKIE OPOLSKIE WIELKOPOLSKIE MAŁOPOLSKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE PODKARPACKIE miasta wieś 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 15

16 Bardzo niejednorodna jest struktura aktywnych zawodowo w województwie łódzkim według powiatów. Ze względu na brak danych BAEL w przekroju powiatów poniższe analizy oparte są na danych pochodzących z rejestrów urzędów pracy i sprawozdawczości przedsiębiorstw. Największy odsetek aktywnych zawodowo w województwie łódzkim notowany jest w powiecie miasto Łódź. W 2002 r. (brak danych za 2001 r. dla wszystkich powiatów) w powiecie miasto Łódź znajdowało się 36% aktywnych zawodowo w województwie łódzkim. W kolejnych latach odsetek ten jeszcze wzrósł i w 2009 r. wyniósł 38% (por. wykres 1.8). Poza miastem Łódź relatywnie wysoki odsetek aktywnych zawodowo obserwowany był w powiecie bełchatowskim i zgierskim (odpowiednio 6,1 i 5,6% aktywnych zawodowo w województwie łódzkim w 2009 r.). W obu powiatach również odnotowano nieznaczny wzrost w stosunku do 2002 r. Najniższy odsetek aktywnych zawodowo odnotowany został w 2009 r. w powiecie skierniewickim (0,6% aktywnych zawodowo w województwie łódzkim). Bardzo niski był też odsetek aktywnych zawodowo w powiecie brzezińskim i poddębickim (1% aktywnych zawodowo w województwie). Zmiany w stosunku do 2002 r. w przypadku wszystkich trzech powiatów były niewielkie. 16

17 Wykres 1.8. Struktura aktywnych zawodowo w województwie łódzkim według powiatów w 2002 i 2009 r. (aktywni zawodowo w województwie = 100%) Powiat m.skierniewice Powiat skierniewicki Powiat rawski Powiat łowicki Powiat łęczy cki Powiat kutnowski Powiat zduńskowolski Powiat wieruszowski Powiat wieluński Powiat sieradzki Powiat poddębicki Powiat pajęczański Powiat łaski Powiat m.piotrków Try bunalski Powiat tomaszowski Powiat radomszczański Powiat piotrkowski Powiat opoczy ński Powiat bełchatowski Powiat m.łódź Powiat brzeziński Powiat zgierski Powiat pabianicki Powiat łódzki wschodni % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Zróżnicowana jest również struktura aktywnych zawodowo w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego w przekroju płci (por. wykres 1.8). Największy odsetek kobiet wśród ogółu aktywnych zawodowo notowany był w 2009 r. w powiecie brzezińskim oraz powiecie miasto Skierniewice. Wysoki odsetek kobiet wśród aktywnych zawodowo notowany był też w powiatach: poddębickim, zduńskowolskim, pabianickim oraz w powiecie miasto Łódź. Bardzo niski jest natomiast odsetek kobiet aktywnych zawodowo w powiecie bełchatowskim. 17

18 Wykres 1.9. Odsetek kobiet w ogóle aktywnych zawodowo w województwie łódzkim w przekroju powiatów w 2009 r. (aktywni zawodowo ogółem w województwie = 100%) Powiat bełchatowski Powiat łódzki wschodni Powiat wieruszowski Powiat opoczyński Powiat kutnowski Powiat zgierski Powiat wieluński Powiat skierniewicki Powiat tomaszowski Powiat piotrkowski Powiat radomszczański Powiat m.piotrków Trybunalski Powiat rawski Powiat pajęczański Powiat łęczycki Powiat łowicki Powiat łaski Powiat sieradzki Powiat m.łódź Powiat pabianicki Powiat zduńskowolski Powiat poddębicki Powiat m.skierniewice Powiat brzeziński ŁÓDZKIE Zawodowa struktura podaży pracy (aktywnych zawodowo ogółem) w województwie łódzkim w latach W tej części opracowania przedstawiona zostanie zawodowa struktura podaży pracy (mierzona jako zasób aktywnych zawodowo ogółem) w województwie łódzkim w latach Dostępność danych statystycznych ogranicza możliwości tylko do badania struktury zawodowej według wielkich grup zawodowych (zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności, patrz aneks 2). W ujęciu wojewódzkim struktura zawodowa aktywnych zawodowo ogółem nie jest publikowana. Dlatego też dane dla aktywnych zawodowo ogółem zostały skompilowane na podstawie danych dotyczących struktury pracujących według grup zawodowych oraz struktury bezrobotnych według grup zawodowych. Dane dotyczące 18

19 zawodowej struktury pracujących pochodzą z Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności. Niestety dane dotyczące zawodowej struktury bezrobotnych w układzie województw według BAEl-u nie są publikowane, dlatego też wykorzystane w opracowaniu dane pochodzą z rejestracji bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy. Przy założeniu, że struktura zawodowa bezrobotnych z obu źródeł nie różni się istotnie, nie powinno to mieć wpływu na wnioski z prowadzonych analiz. Dostępność danych statystycznych wyznacza też badany okres w tej części opracowania. Ze względu na brak wcześniejszych danych statystycznych, badany okres to lata Wykres 2.1. Odsetek aktywnych zawodowo w poszczególnych wielkich grupach zawodowych w województwie łódzkim na koniec 2009 r. PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH; 8,9% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ; 10,6% PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY; 7,5% SPECJALIŚCI; 13,6% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY; 16,9% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY; 13,0% PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY; 10,8% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL; 11,4% PRACOWNICY BIUROWI; 7,3% Źródło: Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2009 r., oraz Raport Zawody deficytowe i nadwyżkowe 2009 r., Analizując zawodową strukturę aktywnych zawodowo w przekroju wielkich (dziewięciu) grup zawodowych w województwie łódzkim można zauważyć, że na koniec 2009 r. najliczniejszą grupę stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (16,9% aktywnych zawodowo w województwie łódzkim). Duże liczebnie grupę stanowili też specjaliści (13,6% 19

20 aktywnych zawodowo) i rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (13%). W dalszej kolejności znajdują się technicy i inny średni personel (11,4%), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (10,8%), operatorzy maszyn i urządzeń (10,6%), pracownicy przy pracach prostych (8,9%). Najniższy był odsetek aktywnych zawodowo publicznych urzędników i kierowników (7,5%) i pracowników biurowych (7,3%). Analizując zmiany w strukturze zawodowej w województwie łódzkim w stosunku do 2006 r. (wcześniejsze dane nie są dostępne) można zauważyć, że w ostatnich kilku latach zaszły w niej istotne zmiany. Zwiększył się odsetek aktywnych zawodowo w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy z 5,5% w 2006 r. do 7,5% w 2009 r. co świadczy o wzroście zarówno kwalifikacji siły roboczej w województwie łódzkim, jak też o większym zapotrzebowaniu na pracowników z tej grupy zawodowej. Spadł niestety natomiast odsetek aktywnych zawodowo w grupie specjalistów z 15,1% w 2006 r. do 13,6% w 2009 r. Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności grupie tej odpowiada bowiem najwyższy poziom wykształcenia. Wzrost aktywnych zawodowo miał miejsce w trzeciej i czwartej grupie zawodowej, którym odpowiada średni poziom wykształcenia. Odsetek aktywnych zawodowo należących do grupy technicy i inny średni personel zwiększył się z 10,1% w 2006 r. do 11,4% w 2009 r. a w grupie pracownicy biurowi z 6,8% do 7,3%. Zmniejszył się natomiast odsetek aktywnych zawodowo w grupie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy z 11,3 do 10,8%. W pozostałych grupach zawodowych (robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń oraz pracownicy przy pracach prostych) odsetek aktywnych zawodowo w obu badanych latach pozostawał na zbliżonym poziomie. 20

21 Wykres 2.2. Odsetek aktywnych zawodowo w poszczególnych wielkich grupach zawodowych w województwie łódzkim na koniec 2006 r. OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ; 10,2% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH; 9,3% PRZEDSTAWICIEL E WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY; 5,5% SPECJALIŚCI; 15,1% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY; 17,0% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY; 14,6% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL; 10,1% PRACOWNICY BIUROWI; 6,8% PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY; 11,3% Źródło: Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie łódzkim, oraz Raport Zawody deficytowe i nadwyżkowe 2006 r., 3. Struktura podaży pracy (aktywnych zawodowo ogółem) w województwie łódzkim w latach według poziomu wykształcenia W tej części opracowania przedstawiona zostanie struktura podaży pracy (mierzona liczbą aktywnych zawodowo ogółem) w województwie łódzkim w latach według poziomu wykształcenia, jak też jej zmiany w badanym okresie. Struktura aktywnych zawodowo według wykształcenia w województwie łódzkim dla najnowszych dostępnych danych (za 2009 r.) wygląda następująco (por. wykres 3.1). W

22 r. największą grupę (28% aktywnych zawodowo ogółem) w województwie łódzkim stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Drugą co liczebności grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym (27% aktywnych zawodowo ogółem). Na trzecim miejscu pod względem liczebności znalazła się grupa osób z wykształceniem wyższym (24% aktywnych zawodowo ogółem). Relatywnie niewiele (na tle wymienionych grup) osób w województwie łódzkim posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (10%) lub gimnazjalne, podstawowe i niższe (11% aktywnych zawodowo ogółem). Wykres 3.1 Struktura aktywnych zawodowo ogółem w województwie łódzkim według poziomu wykształcenia w 2009 r. (aktywni zawodowo ogółem = 100%) 30% Województwo łódzkie 25% 20% 15% 10% 5% 0% wyższe policealne oraz średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe i niższe Struktura aktywnych zawodowo w 2009 r. w województwie łódzkim nie odbiega znacząco od struktury aktywnych zawodowo przeciętnie w kraju (por. wykres 3.2). Kolejność poszczególnych grup z danym poziomem wykształcenia jest taka sama. W województwie łódzkim nieznacznie niższy jest odsetek aktywnych zawodowo z wykształceniem zasadniczym zawodowym (28% wobec średnio 30% w Polsce), policealnym oraz średnim zawodowym (27% wobec 28% w Polsce) oraz wyższym (24% wobec 25% w Polsce). Wyższy natomiast, ale również nieznacznie był w 2009 r. odsetek osób z wykształceniem 22

23 gimnazjalnym, podstawowym i niższym (11% wobec 9% w Polsce) oraz z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (10% wobec 9% w Polsce). Wykres 3.1 Struktura aktywnych zawodowo ogółem w Polsce według poziomu wykształcenia w 2009 r. (aktywni zawodowo ogółem = 100%) 35,0% Polska 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% wyższe policealne oraz średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne, podstawowe i niższe Analizując strukturę aktywnych zawodowo ogółem w województwie łódzkim należy zwrócić uwagę na bardzo silne zmiany, jakie miały miejsce w latach W ciągu tych dziewięciu lat nastąpił bardzo silny wzrost odsetka aktywnych zawodowo z wykształceniem wyższym (z 13% w 2001 do 24% w 2009 r., por. wykres 3.3) oraz silny spadek odsetka aktywnych zawodowo z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym (z 17 do 11%). W pozostałych grupach zmiany były niewielkie. Nieznacznie spadł odsetek osób aktywnych zawodowo z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym (z 29% w 2001 do 27% w 2009 r.) oraz osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (z 33% do 28%). Nieznacznie wzrósł odsetek aktywnych zawodowo z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (z 8% w 2001 r. do 10% w 2009 r.). 23

24 Wykres 3.3. Odsetek aktywnych zawodowo w województwie łódzkim według poziomu wykształcenia w latach (w %, aktywni zawodowo ogółem w województwie łódzkim = 100%) wyższe policealne oraz średnie zawodowe 30% 35% 25% 30% 20% 25% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 12% 35% 10% 30% 8% 25% 20% 6% 15% 4% 10% 2% 5% 0% 0% gimnazjalne, podstawowe i niższe 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Zmiany, jakie miały miejsce w badanym okresie w wojewódzkie łódzkim nie odbiegają od trendów obserwowanych w całym kraju. Analizując zmiany struktury aktywnych zawodowo w Polsce według poziomu wykształcenia można zauważyć, że nastąpił bardzo silny wzrost odsetka aktywnych zawodowo z wykształceniem wyższym (z 13% w 2001 r. do 25% w 2009 r.) oraz silny spadek odsetka aktywnych zawodowo z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym (z 15 do 9%). W pozostałych grupach, podobnie jak w przypadku 24

25 województwa łódzkiego, zmiany były niewielkie. Bardzo nieznacznie spadł odsetek osób aktywnych zawodowo z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym (z 29% w 2001 do 28% w 2009 r.). W nieco większym stopniu zmniejszył się odsetek osób aktywnych zawodowo z wykształceniem zasadniczym zawodowym (z 35% do 30%). Wzrósł odsetek aktywnych zawodowo z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (z 7% w 2001 r. do 9% w 2009 r.). Wykres 3.4. Odsetek aktywnych zawodowo w Polsce według poziomu wykształcenia w latach (w %, aktywni zawodowo ogółem w Polsce = 100%) wyższe policealne oraz średnie zawodowe 30% 35% 25% 30% 20% 25% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe 10% 40% 9% 35% 8% 7% 30% 6% 25% 5% 20% 4% 15% 3% 2% 10% 1% 5% 0% 0% gimnazjalne, podstawowe i niższe 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 25

26 Zachodzące zmiany w strukturze aktywnych zawodowo w województwie łódzkim należy ocenić pozytywnie. Wzrost udziału osób z wykształceniem wyższym świadczy powinien przekładać się na wzrost produktywności siły roboczej. Podsumowanie i wnioski Przeprowadzone w opracowaniu analizy zarówno poziomu, jak i struktury podaży pracy według grup zawodowych oraz według poziomu wykształcenia w województwie łódzkim pozwalają na sformułowanie istotnych wniosków. Pod względem wielkości podaży pracy województwo łódzkie znajduje się na piątym (wśród wszystkich szesnastu województw) miejscu. Największa liczba aktywnych zawodowo notowana jest w województwie mazowieckim, w dalszej kolejności znajduje się śląskie, wielkopolskie i małopolskie. W 2009 r. województwie łódzkim znajdowało się 8% aktywnych zawodowo ogółem w kraju. Analizując zmiany podaży pracy w województwie łódzkim w latach można zauważyć, że nie były one jednokierunkowe. W latach nastąpiło obniżenie liczby osób aktywnych zawodowo. W kolejnych latach ( ) wraz z obserwowanym ożywieniem gospodarczym, liczba ludności aktywnej zawodowo wzrosła. W 2009 r. jednakże nastąpiło jej ponowne obniżenie, co być może jest wynikiem wyjścia z rynku pracy części osób, które straciły pracę na skutek obserwowanego spowolnienia gospodarczego. Analizując strukturę aktywnych zawodowo w województwie łódzkim w przekroju wieku można zauważyć, że województwo łódzkie nie odbiega pod tym względem od średniej w kraju. Odsetek aktywnych zawodowo w wieku kształtował się w województwie łódzkim w 2009 r. na poziomie 24,6% (średnia w kraju 25%), w wieku na poziomie 29,3% (średnia w kraju 27,6%), w wieku lat na poziomie 23,4% (średnia w kraju 23,9%), w wieku 50 i więcej lat na poziomie 22,7% (średnia w kraju 23,5%). Województwo łódzkie jest regionem o jednym z wyższych współczynników aktywności ekonomicznej ludności, zarówno ogółem, jak też w grupie kobiet. W 2009 r. w obu obszarach województwo łódzkie było na czwartym miejscu. Wyższe współczynniki aktywności 26

27 ekonomicznej zarówno ogółem, jak i kobiet notowane były tylko w województwach: mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim. Analizując przestrzenne rozmieszczenie aktywnych zawodowo w województwie łódzkim można zauważyć, że większa część zamieszkuje tereny miejskie (66% w 2009 r.). Odsetek aktywnych zawodowo zamieszkałych w miastach jest w województwie łódzkim nieznacznie większy niż średnia krajowa (62%). Pod względem liczby ludności aktywnej zawodowo zamieszkałej w miastach województwo łódzkie plasuje się na szóstym miejscu w kraju (po śląskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, pomorskim i lubuskim). Niejednorodna jest struktura aktywnych zawodowo w województwie łódzkim według powiatów. Największy odsetek aktywnych zawodowo w województwie łódzkim notowany jest w powiecie miasto Łódź. W 2009 r. wyniósł on 38%. Najniższy odsetek aktywnych zawodowo odnotowany został w 2009 r. w powiecie skierniewickim (0,6% aktywnych zawodowo w województwie łódzkim). Analizując zawodową strukturę aktywnych zawodowo w przekroju wielkich grup zawodowych w województwie łódzkim można zauważyć, że na koniec 2009 r. najliczniejszą grupę stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (16,9% aktywnych zawodowo w województwie łódzkim). Duże liczebnie grupę stanowili też specjaliści (13,6% aktywnych zawodowo) i rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (13%). W dalszej kolejności znajdują się technicy i inny średni personel (11,4%), pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (10,8%), operatorzy maszyn i urządzeń (10,6%), pracownicy przy pracach prostych (8,9%). Najniższy był odsetek aktywnych zawodowo publicznych urzędników i kierowników (7,5%) i pracowników biurowych (7,3%). Struktura zawodowa aktywnych zawodowo w województwie łódzkim idzie w parze z wykształceniem w tej grupie osób. Analizując strukturę aktywnych zawodowo według poziomu wykształcenia w 2009 r. można zauważyć, że największą grupę (28% aktywnych zawodowo ogółem) w województwie łódzkim stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Drugą co liczebności grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym (27% aktywnych zawodowo ogółem). Na trzecim miejscu pod względem liczebności znalazła się grupa osób z wykształceniem wyższym (24% aktywnych zawodowo ogółem). Relatywnie niewiele (na tle wymienionych grup) osób w 27

28 województwie łódzkim posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (10%) lub gimnazjalne, podstawowe i niższe (11% aktywnych zawodowo ogółem). Struktura aktywnych zawodowo w województwie łódzkim nie odbiega znacząco od struktury aktywnych zawodowo przeciętnie w kraju. Zmiany, jakie zaszły zarówno w strukturze według wielkich grup zawodów, jak i według wykształcenia wśród aktywnych zawodowo w województwie łódzkim należy ocenić pozytywnie. W ciągu lat nastąpił bardzo silny wzrost odsetka aktywnych zawodowo z wykształceniem wyższym oraz silny spadek odsetka aktywnych zawodowo z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym. Wzrósł odsetek aktywnych zawodowo w grupach zawodowych wymagających wysokich kwalifikacji (w grupie pierwszej: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz w grupie drugiej: specjaliści. Pozytywnie należy również ocenić wzrost odsetka aktywnych zawodowo w grupach zawodów wymagających wykształcenia średniego technicznego (technicy i inny średni personel), jak i zawodowego (robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy). Zachodzące zmiany powinny przekładać się na wzrost jakości i tym samym produktywności siły roboczej w województwie. 28

29 Aneks 1 Tabela A1.1 Liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku produkcyjnym w poszczególnych województwach w latach (w tys. osób) MAZOWIECKIE ŚLĄSKIE WIELKOPOLSKIE MAŁOPOLSKIE ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE PODKARPACKIE KUJAWSKO -POMORSKIE POMORSKIE ZACHODNIO- POMORSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO -MAZURSKIE PODLASKIE LUBUSKIE OPOLSKIE POLSKA Źródło: Bank Danych Lokalnych, 29

30 Tabela A1.2. Struktura aktywnych zawodowo w województwie łódzkim według powiatów w latach (aktywni zawodowo w województwie łódzkim = 100%) Powiat łódzki wschodni 1,9% 2,0% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,1% Powiat pabianicki 4,7% 4,7% 4,6% 4,5% 4,5% 4,4% 4,5% 4,5% Powiat zgierski 5,4% 5,5% 5,4% 5,6% 5,9% 5,9% 6,0% 5,6% Powiat brzeziński 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 1,0% Powiat m. Łódź 36,0% 36,0% 35,6% 35,7% 35,9% 36,7% 36,9% 37,6% Powiat bełchatowski 6,0% 6,0% 6,0% 6,1% 6,1% 6,1% 6,2% 6,1% Powiat opoczyński 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,8% 2,8% 2,6% 2,6% Powiat piotrkowski 2,0% 2,1% 2,0% 1,8% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% Powiat radomszczański 4,3% 4,2% 4,3% 4,3% 4,2% 4,2% 3,9% 4,0% Powiat tomaszowski 4,6% 4,5% 4,6% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,1% Powiat m. Piotrków Trybunalski 4,0% 3,9% 4,1% 4,1% 4,1% 4,2% 4,5% 4,1% Powiat łaski 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% Powiat pajęczański 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,4% Powiat poddębicki 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% Powiat sieradzki 4,0% 4,1% 4,2% 4,1% 4,1% 3,9% 3,9% 3,8% Powiat wieluński 2,5% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,6% 2,7% 2,6% Powiat wieruszowski 1,5% 1,4% 1,4% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% Powiat zduńskowolski 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,9% 2,8% 2,7% Powiat kutnowski 4,4% 4,4% 4,5% 4,2% 4,2% 4,2% 4,0% 4,0% Powiat łęczycki 1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% Powiat łowicki 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,3% 2,2% Powiat rawski 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% Powiat skierniewicki 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% Powiat m. Skierniewice 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,0% 2,2% 30

31 Aneks 2 Tabela A2.1. Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności i odpowiadające im poziomy kwalifikacji Lp. 1 Nazwa grupy wielkiej Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Liczba grup w ramach grupy wielkiej elemendużych średnich tarnych Liczba zawodów i specjalności Poziom kwalifikacji Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi lub Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych lub Siły zbrojne RAZEM x Źródło: Klasyfikacja zawodów i specjalności, Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r., Dz.U. Nr 265, poz

32 Tabela A2.2. Odsetek aktywnych zawodowo w poszczególnych wielkich grupach zawodowych w województwie łódzkim w 2009 r. Nazwa grupy wielkiej Odsetek aktywnych zawodowo w danej grupie wielkiej PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 7,5% SPECJALIŚCI 13,6% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 11,4% PRACOWNICY BIUROWI 7,3% PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY 10,8% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 13,0% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 16,9% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 10,6% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 8,9% Źródło: Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2009 r., oraz Raport Zawody deficytowe i nadwyżkowe 2009 r., 32

33 Tabela A2.3. Odsetek aktywnych zawodowo w poszczególnych wielkich grupach zawodowych w województwie łódzkim w 2006 r. Nazwa grupy wielkiej Odsetek aktywnych zawodowo w danej grupie wielkiej PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI 5,5% URZĘDNICY I KIEROWNICY SPECJALIŚCI 15,1% TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 10,1% PRACOWNICY BIUROWI 6,8% PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY 11,3% ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 14,6% ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 17,0% OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 10,2% PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 9,3% Źródło: Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2006 r., oraz Raport Zawody deficytowe i nadwyżkowe 2006 r., 33

34 Aneks 3 Tabela A3.1 Odsetek aktywnych zawodowo w województwie łódzkim według poziomu wykształcenia w latach (w %, aktywni zawodowo ogółem w województwie łódzkim = 100%) wyższe 13% 15% 16% 17% 18% 20% 21% 22% 24% policealne oraz średnie zawodowe 29% 29% 28% 29% 29% 28% 28% 29% 27% średnie ogólnokształcące 8% 9% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 10% zasadnicze zawodowe 33% 30% 32% 32% 30% 30% 30% 29% 28% gimnazjalne, podstawowe i niższe 17% 18% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 11% Tabela A3.2 Odsetek aktywnych zawodowo w Polsce według poziomu wykształcenia w latach (w %, aktywni zawodowo ogółem w Polsce = 100%) wyższe 13% 14% 16% 17% 19% 20% 22% 23% 25% policealne oraz średnie zawodowe 29% 29% 29% 28% 29% 29% 29% 29% 28% średnie ogólnokształcące 7% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% zasadnicze zawodowe 35% 35% 34% 34% 33% 31% 31% 31% 30% gimnazjalne, podstawowe i niższe 15% 15% 13% 13% 12% 11% 10% 10% 9% 34

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w Polsce na lata 4- Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Na wykresach 1-7 znajdują się udziały poszczególnych kategorii ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 r. Z wykresu 1 wynika,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012 II U W A G A. Prezentowane dane z BAEL zostały uogólnione przy wykorzystaniu bilansów ludności opartych na NSP 2002. Po zakończeniu opracowywania wyników NSP 2011 dane z badania zostaną przeliczone w oparciu

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie

Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Statystyka rynku pracy - woj. mazowieckie Lipiec 2019 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia W lipcu 2019 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 125 601 osób bezrobotnych. To o 1 052 osoby mniej

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata

Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata Zaktualizowana prognoza zatrudnienia według wielkich grup zawodów w przekroju sektorów na lata 1995-222 Projekt Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo łódzkie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo łódzkie. str. 1 Q3 2017 Województwo łódzkie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2017 roku WOJEWÓDZK URZĄD PRACY W SZCZECNE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w półroczu 2017 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Zestawienie zbiorcze średnich wyników maturalnych powiatami, maj 2015 Województwo łódzkie Powiat Egzamin pisemny Przedmiot matura w nowej formule bełchatowski Biologia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Materiał na konferencję prasową w dniu 23 września r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.wroclaw.stat.gov.pl AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Wrocław, czerwiec 2014

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

Tło demograficzne. Podstawowe definicje:

Tło demograficzne. Podstawowe definicje: Tło demograficzne Podstawowe definicje: Ludność w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku, w którym nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. osoby w wieku 0-17 lat. Ludność w wieku produkcyjnym osoby

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI WOKÓŁ ZDROWIA WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE NA TLE POLSKI Łódź grudzień 2014 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W ŁODZI W LIKWIDACJI UL. ROOSEVELTA

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

Kwartał IV, 2018 Q Województwo łódzkie. str. 1

Kwartał IV, 2018 Q Województwo łódzkie. str. 1 Q4 2018 Województwo łódzkie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji Źródłem informacji opracowania z zakresu sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim są dane pochodzące z badań i zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego, tj. z Badania Aktywności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 czerwca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 września 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy j Łódź, 2017 Spis treści Wstęp... 3 I. Koordynator rodzinnej pieczy j... 4 II. Organizator rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Kwartał I, 2018 Q Województwo łódzkie. str. 1

Kwartał I, 2018 Q Województwo łódzkie. str. 1 Q1 2018 Województwo łódzkie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 23.12. r.. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w usługach rynkowych w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w usługach rynkowych w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w usługach rynkowych w przekroju grup zawodów Rysunek 1. Udział (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w usługach rynkowych w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz

Bardziej szczegółowo

Fermy przemysłowe w Polsce i ich społeczny odbiór. Jarosław Urbański Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych

Fermy przemysłowe w Polsce i ich społeczny odbiór. Jarosław Urbański Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych Fermy przemysłowe w Polsce i ich społeczny odbiór Jarosław Urbański Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych Wzrost produkcji żywca rzeźnego w kilogramach w przeliczeniu na jeden hektar użytków

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo.

Aktywność ekonomiczna ludności Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy ludność dzieli się na aktywnych i biernych zawodowo. Płeć jest jedną z kluczowy cech stosowanych w analizie rynku pracy. często pracują w innych zawodach i branżach niż mężczyźni, mają inne wynagrodzenie i czas pracy. Zróżnicowanie to jest uwarunkowane także

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy j Łódź, 2016 Wstęp Jednym z podstawowych celów wprowadzenia w życie ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 1 Produkty projektu 2

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 1 Produkty projektu 2 numer dziesiąty Marzec 2014 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 1 Produkty projektu 2 Zadanie 2. Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia Projekt

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w rolnictwie w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w rolnictwie w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w rolnictwie w przekroju grup zawodów Rysunek 1. Udział (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w rolnictwie w wielkiej grupie zawodowej: Przedstawiciele władz publicznych,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy j Łódź, 2018 Spis treści Wstęp... 3 I. Koordynator rodzinnej pieczy j... 4 II. Organizator rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim. Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy zastępczej Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Stanowisko ds. adopcji i systemu pieczy j Łódź, 2015 Wstęp Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2011 ROKU z z ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU

SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 ROKU OPRACOWANIE: Wydział Badań i Analiz Biuro Statystyki Publicznej Szczecin 2018 r. Wstęp... 3 1. Bezrobocie osób do 25 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim

Informacja na temat stanu pieczy zastępczej w województwie łódzkim Informacja na temat stanu pieczy j w województwie łódzkim Opracowanie: Wydział ds. rodziny i pieczy j Łódź, 2019 Spis treści Wstęp... 3 I. Koordynator rodzinnej pieczy j... 4 II. Organizator rodzinnej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku

Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku Informacja o bezrobotnych według grup zawodów i specjalności w I półroczu 2006 roku UWAGI OGÓLNE 1. Opracowanie zawiera dane statystyczne opracowane za podstawie Załącznika nr 3 do sprawozdania MGiP-01

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Prognoza liczby pracujących w usługach nierynkowych w przekroju grup zawodów

Prognoza liczby pracujących w usługach nierynkowych w przekroju grup zawodów Prognoza liczby pracujących w usługach nierynkowych w przekroju grup zawodów Rysunek 0. Udział (w %) i liczba (w tys. osób) pracujących w usługach nierynkowych w wielkiej grupie zawodowej: Siły zbrojne

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2016 ROKU

SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2016 ROKU SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2016 ROKU OPRACOWANIE: Wydział Badań i Analiz Biuro Statystyki Publicznej Szczecin 2017 r. Wstęp... 3 1. Bezrobocie osób do 25 roku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM. Warszawa,

ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM. Warszawa, ABSOLWENCI SZKÓŁ NA STARCIE ZAWODOWYM Warszawa, 08.11.2016 Absolwenci szkół na starcie zawodowym Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS, Szkoły ponadgimnazjalne i policealne, Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2018 SYTUACJA OSÓB MŁODYCH NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2 Wstęp... 4 1. Bezrobocie osób do 25 roku życia w Unii Europejskiej... 5 2. Aktywność ekonomiczna ludności województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł)

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł) Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 9,8 zł) DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 19 1 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SIERPNIU 2012 ROKU ZDAJĄCY I SZKOŁY Na terenie działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY

METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY METROPOLITALNY I MAZOWIECKI RYNEK PRACY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ I ANALIZ MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Rozwój rynku pracy w polityce społecznej Warszawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7834-052-2

ISBN 978-83-7834-052-2 Raport opracowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, 90 248 Łódź tel. 42 633 17 19 www.inse.org.pl Raport opracowała: Beata Socha Redakcja: Mariusz

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

ANALIZA SYTUACJI MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU ANALIZA SYTUACJI MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU 1. Demografia 1 W końcu 2012r. w woj. podlaskim mieszkało 164956 osób w wieku 15-24 lata i stanowiły one 13,8% ogółu ludności województwa.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo