Propozycje nowych zasad kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycje nowych zasad kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych"

Transkrypt

1 Cezary Cieśliński, Wydział Filozofii i Socjologii UW Joanna Golińska-Pilarek, Wydział Filozofii i Socjologii UW Maria Lewicka, Wydział Psychologii UW Warszawa, grudzień 2013 est modus in rebus Propozycje nowych zasad kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych Ministerialny wykaz czasopism punktowanych od lat budzi wiele kontrowersji. Przedmiotem burzliwych dyskusji jest w szczególności system kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych. Często podkreśla się specyfikę nauk humanistycznych, a przede wszystkim niekorzystną dla przedstawicieli nauk humanistycznych nieobecność większości międzynarodowych czasopism humanistycznych na liście Journal Citation Report (JCR), zawierającej indeksowane czasopisma naukowe, posiadające współczynnik wpływu Impact Factor, które składają się na część A ministerialnej listy czasopism. Obowiązujący obecnie wykaz czasopism punktowanych promuje publikacje w czasopismach z części A, przyznając za taką publikację od 15 do 50 punktów. Natomiast za publikację w czasopiśmie zamieszczonym w części B lub C wykazu czasopism można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Większość międzynarodowych czasopism humanistycznych znaleźć można w części C, zawierającej czasopisma obecne na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH). Obecny status i przyszłość listy ERIH nie są jasne. Największe wątpliwości budzi fakt, że do tej pory ukazały się tylko dwie edycje listy ERIH, a dokładny termin jej kolejnej aktualizacji nie jest znany. Coraz bardziej częste jest przekonanie, że z czasem lista ta przestanie być wiarygodnym źródłem oceny czasopism humanistycznych. Jest to jeden z powodów, dla których konieczne jest wypracowanie nowych, bardziej stabilnych, zasad kategoryzacji czasopism humanistycznych. Adekwatna kategoryzacja międzynarodowych czasopism humanistycznych jest niezmiernie ważna nie tylko ze względu na wykorzystanie ministerialnego wykazu czasopism punktowanych w parametrycznej ocenie jednostek. Coraz powszechniej wykorzystuje się ministerialną punktację czasopism w uczelnianej ocenie pracowników naukowych (np. przy okazji podwyżek wynagrodzeń), w postępowaniach awansowych czy też w procesie oceny dorobku wykonawców projektów złożonych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki. Obowiązujące obecnie spłaszczenie punktacji za publikacje w czasopismach z części C przyznającej każdej takiej publikacji 10 punktów (niezależnie od tego, czy jest to publikacja w jednym z najlepszych czasopism w dziedzinie, czy tylko w dobrym czasopiśmie krajowym) jest nie tylko wysoce niesprawiedliwe, ale w dłuższej perspektywie również szkodliwe. Jeśli rzeczywiście chcemy wspierać umiędzynarodowienie humanistyki w tych jej obszarach, w których jest to naturalne i możliwe powinniśmy doceniać publikacje, które promują polską myśl humanistyczną na świecie. Proponujemy więc, by część C wykazu czasopism punktowanych tworzyć w oparciu o bazę Scopus oraz ranking czasopism SCImago z wykorzystaniem tego samego algorytmu, który stosuje się przy tworzeniu części A wykazu czasopism. W dalszej części przedstawiamy szczegóły proponowanych zmian w kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych, zalety proponowanego rozwiązania oraz przykładowe konsekwencje zastosowania tych zmian dla punktacji czasopism w wybranych dyscyplinach humanistycznych i społecznych.

2 Obowiązujący obecnie system kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych Ministerialny wykaz czasopism punktowanych pełni niezmiernie ważną rolę w parametrycznej ocenie jednostek naukowych, na podstawie której jednostkom naukowym przyznawane są kategorie naukowe (A+, A, B, C). Kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowych jednostkom naukowym określone są w rozporządzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku (Dz. U r. poz. 877). Jednym z kryteriów oceny jednostki są osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w ministerialnym wykazie czasopism naukowych (zob. 8.1 tego rozporządzenia). Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach minister ogłasza, nie rzadziej niż raz w roku, w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz czasopism składa się z trzech części: Części A zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor IF, znajdujących się w bazie Journal Citation Report (JCR), Części B zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach nieposiadających współczynnika Impact Factor oraz nieujęte w bazie European Reference Index for the Humanities, Części C zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) oraz nieujęte w bazie Journal Citation Report (JCR). Lista JCR czasopism naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor uwzględnia wyłącznie czasopisma znajdujące się w dwóch bazach: nauk ścisłych (Science) i społecznych (Social Sciences). Przypomnijmy, że Thomson Reuters, wydawca listy JCR, dysponuje trzema głównymi bazami czasopism naukowych, dostępnymi na platformie ISI Web of Knowledge 1 : Science Citation Index (SCI) Social Sciences Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (A&HCI). Jak ogłasza jasno firma Thomson Reuters, lista JCR nie obejmuje czasopism z bazy Arts & Humanities Citation Index, ponieważ dla tych czasopism nie jest obliczany Impact Factor. Tymczasem większość międzynarodowych czasopism humanistycznych znajduje się właśnie w bazie A&HCI. Są w niej indeksowane czasopisma humanistyczne spełniające najwyższe standardy. Z kolei w bazach Science Citation Index oraz Social Sciences Citation Index międzynarodowe czasopisma humanistyczne są reprezentowane bardzo słabo. Otóż, w bazach tych znajdują się wyłącznie te czasopisma humanistyczne, które mają charakter interdyscyplinarny lub publikują artykuły z pogranicza nauk 1 Czasopisma z tych trzech baz składają się na tzw. ISI Master Journal List, nazywaną w Polsce listą filadelfijską.

3 humanistycznych i nauk uwzględnianych przez bazy SCI/SSCI. 2 Polityka firmy Thomson Reuters nie przewiduje, by w przyszłości współczynnik wpływu Impact Factor był liczony również dla czasopism z bazy A&HCI. To zaś oznacza, że w najbliższych latach część A ministerialnego wykazu czasopism punktowanych nie będzie zawierać większości prestiżowych międzynarodowych czasopism humanistycznych. Dowartościowaniu publikacji w międzynarodowych czasopismach humanistycznych miała służyć część C wykazu czasopism, zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH). Lista ERIH, utworzona przez European Science Foundation, zawiera czasopisma naukowe z 15 dyscyplin humanistycznych i społecznych: antropologii, archeologii, historii sztuki i architektury, filologii klasycznej, gender studies, historii, historii i filozofii nauki, lingwistyki, literatury, muzykologii i muzyki, studiów orientalistycznych i afrykanistycznych, edukacji, filozofii, psychologii, religioznawstwa i teologii. Pierwsza wersja listy powstała w 2006 roku. Druga, zaktualizowana wersja ukazała się w 2011 roku. W przeciwieństwie do listy JCR, ewaluacji czasopism znajdujących się na liście ERIH dokonano na podstawie oceny eksperckiej a nie w oparciu o Impact Factor. Czasopisma podzielone są na trzy grupy: A (w edycji 2011 grupa INT1) najbardziej cenione w świecie czasopisma, zawierające recenzowane artykuły regularnie cytowane, B (w edycji 2011 grupa INT2) międzynarodowe czasopisma recenzowane, cenione w wielu krajach, C (w edycji 2011 grupa NAT) czasopisma europejskie o ważnym znaczeniu lokalnym lub regionalnym. Pierwotnie lista ERIH miała być aktualizowana co 4 lata. Jednak jej obecny status nie jest jasny, a termin kolejnej aktualizacji nieznany. Od ostatniej aktualizacji listy ERIH minęło ponad 2 lata i okazuje się, że niektóre czasopisma znajdujące się na tej liście nie są już wydawane lub ich zasięg z międzynarodowego stał się lokalny. Lista ERIH przestaje więc być wiarygodną podstawą do tworzenia części C ministerialnego wykazu czasopism nie posiadających współczynnika Impact Factor. To zaś oznacza, że obecnie ministerstwo nie dysponuje adekwatnymi kryteriami oceny publikacji w międzynarodowych czasopismach humanistycznych. Sytuacja ta jest bardzo niepokojąca, szczególnie że często zarzuca się przedstawicielom nauk humanistycznych niedostateczną promocję ich wyników w obiegu międzynarodowym. MNiSW oczekuje od polskich humanistów szerszego publikowania w językach międzynarodowych i deklaruje promocję tego typu publikacji w ocenie parametrycznej, jednak deklaracje te nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązującym obecnie systemie punktacji czasopism humanistycznych. Brak algorytmu adekwatnej oceny międzynarodowych renomowanych czasopism humanistycznych nieposiadających współczynnika Impact Factor, jak i dotychczas obowiązujące kryteria przypisywania zaniżonej liczby punktów czasopismom z listy ERIH, świadczą raczej o tym, że publikacje humanistów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych coraz bardziej się marginalizuje. 2 Na przykład, wśród czasopism reprezentujących szeroko rozumianą filozofię i znajdujących się na liście JCR znaleźć można prawie wyłącznie czasopisma z filozofii nauki, logiki, etyki, filozofii społecznej.

4 W tym kontekście warto przypomnieć, że dotychczasowe ministerialne wytyczne przypisywały czasopismom z listy ERIH następującą punktację: Kategoria do A (INT1) B (INT C (NAT) Punktacja czasopism z listy ERIH jest rażąco zaniżona w stosunku do punktacji obowiązującej dla czasopism z listy JCR. Otóż, w latach za publikację w czasopiśmie z listy JCR można było otrzymać od 15 do 50 punktów, podczas gdy maksymalna liczba punktów za publikację w czasopiśmie z listy ERIH to Tak więc za publikację w najlepszym czasopiśmie w danej dyscyplinie humanistycznej można było zdobyć maksymalnie tyle punktów co za publikację w czasopiśmie posiadającym niski współczynnik IF. Świadectwem tego, jak rażąca jest dysproporcja w punktacji za publikacje w czasopismach z listy ERIH w porównaniu do publikacji w czasopismach z listy JCR, jest liczba punktów przypisana tym czasopismom, które znajdują się zarówno w bazie JCR, jak i na liście ERIH. Na przykład, czasopismo Synthese, które posiada Impact Factor (czyli znajduje się na liście JCR) oraz kategorię INT1 na liście ERIH, w części A wykazu czasopism punktowanych za rok 2012 ma przypisane 35 punktów, zaś w części C jedynie 14 punktów. Zdumiewająca jest również ostatnia decyzja MNiSW o całkowitym spłaszczeniu punktacji za artykuły opublikowane w czasopismach z listy ERIH w 2013 roku. 3 Ze względu na coraz bardziej powszechne wykorzystanie ministerialnej punktacji czasopism w ocenie dorobku pracowników naukowych, tego rodzaju decyzje mają bardzo poważne konsekwencje. Przy aktualnej punktacji pracownik naukowy postąpi racjonalnie wysyłając swoje prace do czasopism niższej rangi, o zasięgu wyłącznie lokalnym. Trudniejsza publikacja w renomowanym piśmie międzynarodowym nie przełoży się bowiem w żaden sposób na punkty ministerialne. W obecnej sytuacji konieczne jest więc opracowanie nowych adekwatnych kryteriów oceny i odpowiednio wysokiej punktacji publikacji w międzynarodowych czasopismach humanistycznych, co dla przedstawicieli nauk humanistycznych stałoby się dodatkową motywacją do publikowania w czasopismach zagranicznych, a w dłuższej perspektywie sprzyjałoby zwiększeniu obecności humanistyki polskiej w obiegu międzynarodowym w tych dyscyplinach humanistyki, dla których język polski nie jest językiem podstawowym danej dyscypliny. 3 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

5 Propozycja rozwiązania Jednym z możliwych rozwiązań jest wykorzystanie w ocenie czasopism humanistycznych rankingu SCImago Journal and Country Rank (SJR), zawierającego czasopisma indeksowane w bazie Scopus wydawnictwa Elsevier. W kontekście oceny czasopism humanistycznych baza SCImago ma istotną przewagę w porównaniu z listą Journal Citation Report JCR: Podstawowym parametrem bazy SCImago jest wskaźnik SJR, który uwzględnia więcej czynników niż współczynnik Impact Factor stosowany przez JCR, dzięki czemu jak się coraz powszechniej uważa wskaźnik SJR ma bardziej jakościowy charakter i bardziej adekwatnie oddaje realny wpływ czasopism w danej dyscyplinie. 4 Baza Scopus/SCImago uwzględnia większość międzynarodowych czasopism z nauk humanistycznych i społecznych z podziałem na poszczególne dyscypliny. Wszystkie czasopisma obecne w bazie Scopus/SCImago posiadają wskaźnik SJR, również te humanistyczne. Podobnie jak lista JCR, ranking czasopism w bazie SCImago aktualizowany jest co roku. Jednak w przeciwieństwie do listy JCR obecnie dostęp do bazy SCImago jest bezpłatny i nie wymaga żadnego logowania. Baza Scopus i ranking SCImago stanowi więc bardzo dobrą alternatywę dla bazy JCR, a fakt, że wskaźnik SJR obliczany jest dla wszystkich czasopism znajdujących się w bazie Scopus (czyli dla większości międzynarodowych czasopism humanistycznych), oznacza, iż w określaniu punktacji za publikacje w czasopismach z bazy SCImago można zastosować ten sam algorytm, który stosowany jest przy tworzeniu części A ministerialnego wykazu czasopism znajdujących się w bazie JCR. Warto podkreślić, że baza Scopus, na której oparty jest ranking SCImago jest stale aktualizowana i otwarta dla nowych czasopism, co oznacza, że czasopisma, które nie są w tej bazie obecne, mogą po spełnieniu odpowiednich warunków w tej bazie się znaleźć. Co więcej, w bazie Scopus czasopisma z nauk humanistycznych i społecznych są znacznie szerzej reprezentowane niż to ma miejsce w bazie Arts & Humanities Citation Index firmy Thomson Reuters. Na uwagę zasługuje też fakt, że od 2009 roku firma Elsevier, wydawca bazy Scopus, wdrożyła program istotnego zwiększenia udziału dziedzin należących do Arts & Humanities w tej bazie, uwzględniając (we współpracy z European Science Foundation) większość tytułów z listy ERIH. Tabela 1 zawiera liczbowe zestawienie czasopism w wybranych grupach tematycznych znajdujących się w bazie A&HCI oraz Scopus/SCImago w obszarze Arts and Humanities. 4 Wskaźnik SJR obliczany jest na podstawie bardziej skomplikowanego i restrykcyjnego algorytmu niż współczynnik Impact Factor. Podstawą obliczenia wskaźnika SJR jest baza Scopus, obecnie największa światowa baza danych naukowych. Wskaźnik SJR uwzględnia: (1) ilość, jak i jakość cytowań (cytowania w uznawanych przez bazę prestiżowych czasopismach mają większą wagę), (2) maksymalnie 33% autocytowań (IF uwzględnia wszystkie cytowania), (3) powiązania bibliograficzne publikacji. Wskaźnik SJR obliczany jest na podstawie danych z ostatnich 3 lat od publikacji, zaś IF na podstawie 2 ostatnich lat. Zasady obliczania wskaźnika SJR znaleźć można na stronie

6 Tabela 1: Liczbowe zestawienie czasopism w wybranych grupach tematycznych Dyscyplina A&HCI Scopus/SCImago Arts & Humanities ogółem Archaeology Architecture Classics Cultural Studies History Language & Linguistics Literature and Literary Theory* < Music Philosophy Religion (Studies) * W bazie A&HCI niektóre z grup składają się z kilku podgrup, a co za tym idzie pewne czasopisma mogą się znajdować w dwóch lub kilku podgrupach. Baza SCImago zawiera też wiele polskich czasopism humanistycznych, a wśród nich są zarówno czasopisma wydawane w Polsce, jak i czasopisma uznawane za polskie (założone i prowadzone przez naukowców polskich), ale wydawane za granicą. Baza SCImago z pewnością nie jest idealna, ale z dostępnych na świecie uniwersalnych baz naukowych obejmuje najwięcej znanych międzynarodowych i krajowych czasopism. Wydaje się więc, że jest najlepszą z możliwych baz, na podstawie której można by tworzyć część C wykazu punktowanych czasopism z nauk humanistycznych i społecznych. Postulaty 1. Część C ministerialnego wykazu czasopism naukowych powinna składać się z czasopism humanistycznych i społecznych znajdujących się w bazie SCImago. 2. Punktacja za publikacje w czasopismach z części C powinna być obliczana na podstawie wskaźnika SJR z zastosowaniem analogicznych zasad i zakresu punktów, które stosowane są przy określaniu liczby punktów czasopism z części A. Zasady przypisywania punktów czasopismom z listy SCImago, które mogłyby obowiązywać w nowych zasadach kategoryzacji międzynarodowych czasopism humanistycznych i społecznych w oparciu o bazę SCImago i wskaźnik SJR, opisane są w Dodatku 1 do tego dokumentu. Szczegółowy algorytm powinien być jednak wypracowany po odpowiednich symulacjach wstępnej punktacji i konsultacjach ze środowiskiem naukowym.

7 Przykład zastosowania proponowanych kryteriów w ocenie czasopism z dziedziny filozofii Liczba czasopism stricte filozoficznych obecnych na liście JCR jest wyjątkowo mała. W szczególności lista JCR nie zawiera czasopism uznawanych w środowisku międzynarodowym za najlepsze w dziedzinie filozofii. W Tabeli 2 wymienione są czasopisma, które uznane zostały za najbardziej prestiżowe międzynarodowe czasopisma ogólno-filozoficzne w rankingu The Top 20 "General" Philosophy Journals, opracowanym na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli nauk filozoficznych i opublikowanym w 2012 roku na wpływowym amerykańskim blogu Leiter Reports: A Philosophy Blog. 5 Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że tylko jedno z tych czasopism znajduje się na liście JCR, ale aż 18 z nich można znaleźć w bazie A&HCI 6 (czasopism nieposiadających współczynnika Impact Factor), zaś 17 z nich w bazie Scopus i SCImago (czasopism posiadających współczynnik SJR). Zauważmy też, że większość z tych czasopism zajmuje wysokie miejsce w rankingu SCImago (pierwszy kwartyl), a niektóre z nich zajmują w tym rankingu taką samą pozycję co w rankingu opublikowanym na blogu Leiter Reports. Nieznaczne różnice nie mają właściwie znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że baza SCImago w kategorii Philosophy zawiera 266 czasopism. Tabela 2: The Top 20 "General" Philosophy Journals Czasopismo JCR A&HCI ERIH Scopus/SCImago 1 Philosophical Review NIE TAK TAK TAK (miejsce 1) 2 Nous NIE TAK TAK TAK (miejsce 3) 3 Journal of Philosophy NIE TAK TAK TAK (miejsce 4) 4 Mind NIE TAK TAK TAK (miejsce 8) 5 Philosophy and Phenomenological Research NIE TAK TAK TAK (miejsce 13) 6 Philosophical Studies NIE TAK TAK TAK (miejsce 14) 7 Australasian Journal of Philosophy NIE TAK TAK TAK (miejsce 15) 8 Analysis NIE TAK TAK TAK (miejsce 10) 9 Philosophical Quarterly NIE TAK TAK TAK (miejsce 9) 10 Philosophers Imprint NIE TAK NIE NIE 11 Proceedings of the Aristotelian Society NIE NIE NIE TAK (miejsce 51) 12 American Philosophical Quarterly NIE TAK TAK TAK (miejsce 40) 13 Canadian Journal of Philosophy NIE TAK TAK TAK (miejsce 80) 14 Pacific Philosophical Quarterly NIE TAK TAK TAK (miejsce 38) 15 European Journal of Philosophy NIE TAK TAK TAK (miejsce 60) 16 Synthese TAK TAK TAK TAK (miejsce 17) 17 Erkenntnis NIE TAK TAK TAK (miejsce 19) 18 Monist NIE TAK TAK NIE 19 Philosophical Topics NIE NIE TAK NIE 20 Ratio NIE TAK TAK TAK (miejsce 25) 5 6 Baza A&HCI nie pozycjonuje w żaden sposób czasopism. W bazie A&HCI znaleźć można zarówno najbardziej prestiżowe czasopisma międzynarodowe, jak i bardzo dobre czasopisma o zasięgu krajowym. Z tego to powodu ewentualne przypisywanie jednolitej liczby punktów publikacjom z czasopism w bazie A&HCI, niezależnie od rangi i prestiżu czasopisma, nie wydaje się dobrym rozwiązaniem.

8 Zdecydowana większość tych czasopism znajduje się również na liście ERIH, a więc zgodnie z obowiązującym obecnie wykazem czasopism punktowanych za publikację w jednym z najlepszych międzynarodowych czasopism filozoficznych (na przykład w Philosophical Review) otrzymuje się 10 punktów tyle samo co za publikację w polskojęzycznym czasopiśmie filozoficznym o zasięgu wyłącznie krajowym i kilkukrotnie mniej niż za publikację w czasopiśmie z listy A o średnim współczynniku Impact Factor. To zaś oznacza, że parametryzacja przeprowadzona zgodnie z obowiązującym systemem oceny czasopism nie tylko nie pozwala odróżnić jednostek filozoficznych publikujących w czasopismach międzynarodowych od tych, które publikują prawie wyłącznie w czasopismach krajowych, ale również sztucznie zaniża liczbę punktów uzyskaną za publikacje przez te jednostki publikujące w dziedzinie filozofii, które oceniane są w grupie nauk społecznych (co często ma miejsce w przypadku wydziałów mieszanych, składających się z co najmniej dwóch instytutów reprezentujących zarówno nauki humanistyczne, jak i społeczne). W tym miejscu warto przypomnieć stanowisko Komitetu Nauk Filozoficznych PAN w tej sprawie z 2012 roku 7 : W konstrukcji przyszłych wykazów, a jeśli możliwe, to także w korekcie wykazu aktualnego, warto zadbać o to, aby nie wzmacniać dysproporcji w punktowej ocenie porównywalnych co do wartości merytorycznej publikacji uczonych reprezentujących różne nauki. Gdyby życie naukowe toczyło się wyłącznie w obrębie poszczególnych dyscyplin, takie dysproporcje nie miałyby większych konsekwencji. Obecnie jednak przedstawiciele jednych nauk konkurują z reprezentantami innych o te same stypendia i granty, a na uczelniach coraz częściej porównuje się dorobek instytutów, zwłaszcza w obrębie jednego wydziału (np. filozofii i socjologii). Przy założeniu, że ocena dorobku musi być wyrażona w postaci określonej liczby punktów, ustalenie uczciwych proporcji w ocenie publikacji z różnych nauk ma kluczowe znaczenie. Wykorzystanie bazy SCImago oraz wskaźnika SJR dobrze się sprawdza w przypadku czasopism filozoficznych. Wydaje się, że lista czasopism filozoficznych uzyskana w oparciu o SCImago najtrafniej (choć nie idealnie) ze wszystkich istniejących do tej pory ministerialnych wykazów odzwierciedla jakość, prestiż i uznanie tych czasopism w międzynarodowym środowisku filozoficznym. Baza SCImago może więc stanowić adekwatną podstawę oceny czasopism również w pozostałych dyscyplinach humanistycznych, jak i społecznych. W Dodatku 2 przedstawiamy przykładowy wykaz czasopism z dziedziny filozofii obecnych w bazie SCImago wraz z przypisaną im punktacją obliczoną na podstawie zaproponowanego algorytmu. Obliczenia te nie uwzględniają sytuacji, w której czasopismo sklasyfikowane jest w więcej niż jednej grupie jednorodnej. Dlatego przedstawiony wykaz punktacji może się różnić od jego ostatecznej wersji uwzględniającej pełny algorytm obliczania punktów, zaproponowany w tym dokumencie. 7 Pełny tekst stanowiska KNF ogłoszonego 12 października 2012 roku dostępny jest na stronie:

9 Podsumowanie U podstaw projektowanych zmian leży przekonanie wyrażane w ostatnim czasie przez różne środowiska o konieczności: (a) rezygnacji w najbliższym czasie z listy ERIH jako podstawy części C ministerialnego wykazu czasopism punktowanych, (b) podwyższeniu punktacji za publikacje w międzynarodowych czasopismach humanistycznych nieujętych w części A wykazu czasopism punktowanych. To zaś oznacza konieczność wprowadzenia nowych regulacji dotyczących przyznawania punktacji za publikacje w międzynarodowych czasopismach humanistycznych. Proponujemy, by podstawą tworzenia części C wykazu czasopism punktowanych była baza SCImago oraz wskaźnik SJR. System kategoryzacji wykorzystujący bazę SCImago i wskaźnik SJR ma wiele zalet, w szczególności: (a) może być wdrożony szybko z wykorzystaniem algorytmu już stosowanego przez MNiSW w tworzeniu części A wykazu czasopism, (b) obejmuje zdecydowaną większość znaczących międzynarodowych czasopism humanistycznych i społecznych, (c) wyrówna istniejące obecnie dysproporcje w punktacji przyznawanej czasopismom humanistycznym w porównaniu do punktacji czasopism z innych nauk (punktacja z przedziału 15-50), (d) nie komplikuje istniejących procedur, (e) wpisuje się w obecnie obowiązujący system oceny czasopism. Proponowane zmiany są niezależne od koniecznych zmian w kategoryzacji polskich czasopism humanistycznych składających się na listę B. Ewentualnych krytyków proponowanych zmian i wykazu dołączonego do tego dokumentu prosimy o to, by w swojej krytyce wzięli pod uwagę następujące fakty: 1. Prezentowany wykaz ma bardzo roboczy charakter i służy za przykład zastosowania proponowanego algorytmu punktacji do dziedziny filozofii, pokazuje też, w jakim stopniu czasopisma filozoficzne mogłyby być w nowej części C reprezentowane. Na ostateczny kształt części C wykazu czasopism punktowanych, utworzonej w oparciu o bazę SCImago i wskaźnik SJR, mogą istotnie wpłynąć pewne szczegółowe regulacje, których dokładnego brzmienia tutaj nie rozstrzygamy.

10 2. Nieobecność czasopisma na liście z danej dyscypliny (np. w grupie Philosophy) NIE MUSI oznaczać, że czasopismo to nie znajdzie się w pełnym wykazie czasopism z listy C. Może się tak zdarzyć w sytuacji, gdy czasopismo jest obecne w bazie SCImago, ale zostało sklasyfikowane w innej kategorii tematycznej (np. w Artificial Intelligence). 3. Pozycja czasopisma w rankingu jest zmienna, aktualizowana co roku w kolejnych edycjach bazy SCImago. 4. Ranking SCImago może pozycjonować niektóre czasopisma niezgodnie z naszym przekonaniem o ich prestiżu i jakości. To jest niestety koszt KAŻDEGO rankingu (również eksperckiego!). Istotne w tym kontekście jest to, jak duży jest ten stopień niezgodności. Uważamy, że w przypadku bazy SCImago procent niezgodności jest akceptowalny, biorąc pod uwagę duży procent czasopism pozycjonowanych adekwatnie do ich prestiżu w środowisku. 5. Pamiętajmy, że poziom, jakość i prestiż czasopism nie są wartościami absolutnymi i mogą ulegać zmianom. Co więcej, nawet wewnątrz jednej dyscypliny ocena danego czasopisma przez przedstawicieli różnych jej gałęzi może się różnić. 6. Pewne elementy proponowanego systemu powinny być przedmiotem dalszych dyskusji i konsultacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, które system ten pozwolą udoskonalić. 7. Całkowite odrzucenie projektowanych zmian przy jednoczesnym braku alternatywnego systemu, w którym międzynarodowe czasopisma humanistyczne byłyby odpowiednio punktowane (co obecnie nie ma miejsca) może w dłuższej perspektywie spowodować całkowitą destrukcję systemu oceny publikacji z nauk humanistycznych. Cezary Cieśliński Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski Joanna Golińska-Pilarek Instytut Filozofii Uniwersytet Warszawski Maria Lewicka Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski

11 DODATEK 1 Proponowane szczegółowe zasady oceny czasopism z części C 1. Uwzględnia się czasopisma naukowe umieszczone w bazie SCImago Journal and Country Rank w roku poprzedzającym ocenę, posiadające współczynnik wpływu SJR o wartości co najmniej 0,005 i umieszczone w wybranych obszarach Podstawę określenia liczby punktów za publikację w czasopiśmie z części C stanowi współczynnik SJR tego czasopisma. 3. Liczbę punktów za publikację w danym czasopiśmie określa się odrębnie w poszczególnych grupach tematycznych (tzw. grupach jednorodnych) określonych w bazie SCImago w ramach uwzględnianych obszarów. 4. Czasopisma naukowe w każdej grupie jednorodnej szereguje się według wartości SJR i przyporządkowuje się im kolejne liczby naturalne w ten sposób, że każdemu czasopismu o najniższym SJR w grupie jednorodnej przyporządkowuje się liczbę 1, czasopismom o kolejnym najniższym SJR w grupie przyporządkowuje się liczbę 2, itd., aż do liczby N równej liczbie różnych współczynników SJR w danej grupie. Przyporządkowane liczby określają pozycję czasopisma naukowego w danej grupie jednorodnej. 5. Liczby określające pozycję czasopism w danej grupie jednorodnej normalizuje się następnie z przedziału od 1 do N na przedział od 0 do 100. Liczby będące rezultatem tej operacji określają znormalizowaną pozycję czasopisma naukowego w grupie jednorodnej. 6. Wstępną liczbę punktów za publikację w czasopiśmie naukowym ustala się według następujących zasad: (a) 15 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest mniejsza od 23, (b) 20 punktów - dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 23 lub większa, ale mniejsza od 43, (c) 25 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 43 lub większa, ale mniejsza od 60, (d) 30 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 60 lub większa, ale mniejsza od 74, 8 Lista obszarów uwzględnianych przy tworzeniu części C może być na przykład ogłaszana przez MNiSW w odrębnym komunikacie. Lista proponowanych obszarów znajduje się w dalszej części, ale ostateczna jej wersja powinna być przedmiotem dalszych dyskusji i konsultacji środowiskowych. Przedmiotem ustaleń powinien być również minimalny wskaźnik SJR będący podstawą do zamieszczenia czasopisma na liście C. W prezentowanych tu zasadach przyjęto wartość 0,005, która obowiązuje w zasadach tworzenia części A na podstawie listy JCR. Być może dla SCImago minimalny wskaźnik powinien mieć wyższą wartość.

12 (e) 35 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 74 lub większa, ale mniejsza od 85, (f) 40 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 85 lub większa, ale mniejsza od 93, (g) 45 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 93 lub większa, ale mniejsza od 98, (h) 50 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 98 lub większa. 7. Dla czasopisma sklasyfikowanego tylko w jednej grupie jednorodnej wstępna liczba punktów za publikację ustalona zgodnie z pkt. 6, stanowi ostateczną liczbę punktów zamieszczoną w części C wykazu. 8. Dla czasopisma sklasyfikowanego w więcej niż jednej grupie jednorodnej ostateczną liczbę punktów za publikacje w tym czasopiśmie ustala się poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej z liczby punktów wstępnie ustalonych dla tego czasopisma zgodnie z pkt. 6 w poszczególnych grupach jednorodnych obejmujących to czasopismo, po zaokrągleniu wyniku do najbliższego progu punktowego (tj. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 punktów); jeżeli wartości modułu różnicy średniej arytmetycznej i sąsiednich progów punktowych są jednakowe, to wartość średniej arytmetycznej stanowiącej ostateczną liczbę punktów za publikację w tym czasopiśmie zaokrągla się w górę. 9. Czasopisma naukowe umieszczone w bazie SCImago, a niewskazane w części A lub C wykazu, są umieszczone w części B wykazu; za publikacje w tych czasopismach przyznaje się maksymalną liczbę punktów przyznawaną czasopismom z części B. Czasopismo naukowe może otrzymywać taką liczbę punktów z tego tytułu nie dłużej niż przez 2 kolejne lata. Proponowane obszary SCImago wraz z grupami tematycznymi (jednorodnymi) Arts and Humanities Archaeology, Arts and Humanities (miscellaneous), Classics, Conservation, History, History and Philosophy of Science, Language and Linguistics, Literature and Literary Theory, Museology, Music, Philosophy, Religious Studies, Visual Arts and Performing Arts. Business, Management and Accounting Business, Management and Accounting (miscellaneous), Accounting, Business and International Management, Management Information Systems, Management of Technology and Innovation, Marketing, Organizational Behavior and Human Resource Management, Strategy and Management, Tourism, Leisure and Hospitality Management, Industrial Relations Economics, Econometrics and Finance Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous), Economics and Econometrics, Finance

13 Psychology Psychology (miscellaneous), Applied Psychology, Clinical Psychology, Developmental and Educational Psychology, Experimental and Cognitive Psychology, Neuropsychology and Physiological Psychology, Social Psychology Social Sciences Social Sciences (miscellaneous), Archaeology, Development, Education, Geography, Planning and Development, Health(social science), Human Factors and Ergonomics, Law, Library and Information Sciences, Linguistics and Language, Safety Research, Sociology and Political Science, Transportation, Anthropology, Communication, Cultural Studies, Demography, Gender Studies, Life-span and Life-course Studies, Political Science and International Relations, Public Administration, Urban Studies Interdyscyplinarne grupy tematyczne Artificial Intelligence, Information Systems, Logic, Multidisciplinary

14 DODATEK 2 Proponowana wstępna punktacja czasopism humanistycznych na podstawie bazy SCImago Journal & Country Rank 2012 Subject Area: Arts and Humanities Subject Category: PHILOSOPHY Rank Rank - normalized Pkt* Title Q SJR H index Total Docs. (2012) Total Docs. Total Refs. Total Cites Citable Docs. Cites / Doc. (2years) ,0 50 Philosophical Review, The Q1 2, ,26 36,75 United States ,2 50 Ethics Q1 2, ,28 73,54 United States ,4 50 Nous Q1 1, ,84 35,16 United Kingdom ,6 45 Journal of Philosophy, The Q1 1, ,94 30,6 United States ,8 45 Logica Universalis Q1 1, ,68 56,19 Switzerland ,0 45 Review of Philosophy and Psychology Q1 1, ,63 57,39 Germany ,2 45 British Journal for the Philosophy of Science Q1 1, ,98 46,13 United Kingdom ,4 45 Mind Q1 1, ,77 36,15 United Kingdom ,5 45 Philosophical Quarterly Q1 1, ,56 28,38 United Kingdom ,7 40 Analysis Q1 0, ,5 12,32 United States ,9 40 Journal of Philosophical Logic Q1 0, ,54 23,54 Netherlands ,1 40 Logic Journal of the IGPL Q1 0, ,86 23,32 United Kingdom ,3 40 Philosophy and Phenomenological Research Q1 0, ,69 26,64 United Kingdom ,5 40 Philosophical Studies Q1 0, ,46 20,52 Netherlands ,7 40 Australasian Journal of Philosophy Q1 0, ,55 24,5 United Kingdom ,9 40 Review of Symbolic Logic Q1 0, ,55 36,89 United Kingdom ,1 40 Synthese Q1 0, ,62 32,56 Netherlands ,3 40 Philosophy of Science Q1 0, ,67 26,23 United States ,5 40 Erkenntnis Q1 0, ,51 28,96 Netherlands ,7 35 Studies in History and Philosophy of Science Part B Q1 - Studies 0,596 in History and 19 Philosophy of 30 Modern Physics ,03 43,93 United Kingdom ,9 35 Phenomenology and the Cognitive Sciences Q1 0, ,17 47,45 Netherlands ,1 35 Journal of Philosophy of Education Q1 0, ,49 25,98 United Kingdom ,3 35 Acta Analytica Q1 0, ,32 23,4 Netherlands ,5 35 Philosophy and Rhetoric Q1 0, ,24 40,65 United States ,6 35 Ratio Q1 0, ,49 21,61 United Kingdom ,8 35 Inquiry (United Kingdom) Q1 0, ,47 30,97 United Kingdom 99 79,0 35 Topoi Q1 0, ,3 21,36 Netherlands 98 78,2 35 Kennedy Institute of Ethics Journal Q1 0, ,34 42 United States 97 77,4 35 Metaphilosophy Q1 0, ,54 24,41 United Kingdom 96 76,6 35 Journal for the Study of Religions and Ideologies Q1 0, ,51 37,84 Romania 96 76,6 35 Journal of Consciousness Studies Q1 0, ,63 39,9 United Kingdom 95 75,8 35 Journal of the History of Ideas Q1 0, ,36 86,62 United States 94 75,0 35 Social Philosophy and Policy Q1 0, ,59 81,92 United Kingdom 93 74,2 35 Problemos Q1 0, ,24 17,03 Lithuania 92 73,4 30 Informal Logic Q1 0, ,65 26,6 Canada 91 72,6 30 NanoEthics Q1 0, ,11 44,67 Netherlands 90 71,8 30 Philosophia Q1 0, ,3 22 Netherlands 89 71,0 30 Pacific Philosophical Quarterly Q1 0, ,32 37,38 United Kingdom 88 70,2 30 Medicine, Healthcare and Philosophy Q1 0, ,7 33,53 Netherlands 87 69,4 30 American Philosophical Quarterly Q1 0, ,3 27,54 United States 86 68,5 30 Philosophy and Social Criticism Q1 0, ,31 50 United States 85 67,7 30 Review of Religious Research Q1 0, ,45 38,42 United States 84 66,9 30 Library Philosophy and Practice Q1 0, ,1 16,68 United States 83 66,1 30 Reflective Practice Q1 0, ,46 34,02 United Kingdom 82 65,3 30 Journal of Applied Non-Classical Logics Q1 0, ,53 22,69 United States 81 64,5 30 Ethical Theory and Moral Practice Q1 0, ,31 27,99 Netherlands Ref. / Doc. Country

15 Proponowana wstępna punktacja czasopism humanistycznych na podstawie bazy SCImago Journal & Country Rank 2012 Subject Area: Arts and Humanities Subject Category: PHILOSOPHY Rank Rank - normalized Pkt* Title Q SJR H index Total Docs. (2012) Total Docs. Total Refs. Total Cites Citable Docs. Cites / Doc. (2years) 80 63,7 30 Philosophy of the Social Sciences Q1 0, ,29 38,4 United States 79 62,9 30 British Journal of Aesthetics Q1 0, ,34 23,57 United Kingdom 78 62,1 30 Philosophical Explorations Q1 0, ,32 26,78 United Kingdom 78 62,1 30 Journal of Military Ethics Q1 0, ,68 21,93 United Kingdom 77 61,3 30 Proceedings of the Aristotelean Society Q1 0, ,16 16,46 United Kingdom 76 60,5 30 Criminal Law and Philosophy Q1 0, ,68 30,3 Netherlands 75 59,7 25 Politics, Philosophy and Economics Q1 0, ,41 36,52 United States 74 58,9 25 History and Theory Q1 0, ,89 44,86 United Kingdom 73 58,1 25 Journal of Aesthetics and Art Criticism Q1 0, ,38 27,35 United Kingdom 72 57,3 25 Legal Theory Q1 0, ,56 41,88 United Kingdom 72 57,3 25 Journal of Indian Philosophy Q1 0, ,21 51,54 Netherlands 71 56,5 25 Dialectica Q1 0, ,38 25,31 United Kingdom 70 55,6 25 Dao Q1 0, ,33 22,27 Netherlands 69 54,8 25 European Journal of Philosophy Q1 0, ,15 32,94 United Kingdom 68 54,0 25 Journal of Theoretical and Philosophical PsychologyQ1 0, ,68 42,05 United States 67 53,2 25 Organon F Q1 0, ,8 15,17 Slovakia 67 53,2 25 Logique et Analyse Q1 0, ,18 21,28 Belgium 67 53,2 25 Critical Review of International Social and Political Philosophy Q1 0,215(CRISPP) ,42 30,95 United Kingdom 66 52,4 25 Logic and Logical Philosophy Q1 0, ,29 23 United Kingdom 66 52,4 25 Russell - Journal of the Bertrand Russell Studies Q1 0, ,12 24,42 Canada 65 51,6 25 Midwest Studies in Philosophy Q2 0, ,06 35,36 United Kingdom 64 50,8 25 Ethik in der Medizin Q2 0, ,37 22,02 Germany 64 50,8 25 Journal of Moral Philosophy Q2 0, ,36 24,37 Netherlands 63 50,0 25 International Journal of Children's Spirituality Q2 0, ,22 32,38 United Kingdom 62 49,2 25 Filosofija, Sociologija Q2 0, ,07 17,59 Lithuania 61 48,4 25 Philosophy, Psychiatry and Psychology Q2 0, ,38 19,58 United States 60 47,6 25 Radical Philosophy Q2 0, ,32 26,81 United Kingdom 59 46,8 25 Ethique et Sante Q2 0, ,05 15,15 France 58 46,0 25 Journal of Medical Humanities Q2 0, ,39 37,88 United States 58 46,0 25 World Futures Q2 0, ,22 27,54 United Kingdom 57 45,2 25 Sport, Ethics and Philosophy Q2 0, ,11 22,14 United Kingdom 56 44,4 25 Journal of Chinese Philosophy Q2 0, ,2 20,64 United Kingdom 56 44,4 25 Studies in Logic, Grammar and Rhetoric Q2 0, ,23 21,5 Poland 55 43,5 25 Canadian Journal of Philosophy Q2 0, ,27 22,88 Canada 54 42,7 20 Transactions of the Charles S. Peirce Society Q2 0, ,21 53,1 United States 53 41,9 20 Hobbes Studies Q2 0, ,21 24,57 Netherlands 52 41,1 20 Reports on Mathematical Logic Q2 0, ,25 19,13 Poland 51 40,3 20 Handbook of the History of Logic Q2 0, ,92 Netherlands 50 39,5 20 Nous-Supplement: Philosophical Issues Q2 0, ,2 24,56 Germany 49 38,7 20 Ethics and Education Q2 0, ,24 18,59 United States 48 37,9 20 Journal of Value Inquiry Q2 0, ,07 34,78 Netherlands 47 37,1 20 Journal of the History of Philosophy Q2 0, ,12 31,72 United States 46 36,3 20 Utilitas Q2 0, ,26 38,48 United Kingdom 46 36,3 20 Philosophy Q2 0, ,3 23,24 United Kingdom 45 35,5 20 Philosophy East and West Q2 0, ,15 42 United States 44 34,7 20 Archiv fur Geschichte der Philosophie Q2 0, ,43 33,23 Germany 43 33,9 20 Kantian Review Q2 0, ,03 20,95 United Kingdom 43 33,9 20 Speculum Q2 0, ,35 0 United States 42 33,1 20 Isegoria Q2 0, ,14 28,17 Spain Ref. / Doc. Country

16 Proponowana wstępna punktacja czasopism humanistycznych na podstawie bazy SCImago Journal & Country Rank 2012 Subject Area: Arts and Humanities Subject Category: PHILOSOPHY Rank Rank - normalized Pkt* Title Q SJR H index Total Docs. (2012) Total Docs. Total Refs. Total Cites Citable Docs. Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc ,1 20 Grazer Philosophische Studien Q2 0, ,21 25,44 Netherlands 41 32,3 20 Theoria Q2 0, ,24 27,37 Sweden 40 31,5 20 Constructivist Foundations Q2 0, ,42 20,51 Belgium 39 30,6 20 Sophia Q2 0, ,1 18,18 Netherlands 38 29,8 20 Theoria: Revista de Teoria, Historia y Fundamentos Q2 de la Ciencia 0, ,03 37,83 Spain 38 29,8 20 Husserl Studies Q2 0, ,27 28,62 Netherlands 37 29,0 20 La Revue du MAUSS Q2 0, ,04 16,43 France 36 28,2 20 Kant-Studien Q2 0, ,23 17,58 Germany 36 28,2 20 Journal of the Society of Christian Ethics Q2 0, ,17 0 United States 35 27,4 20 Clinical Ethics Q2 0, ,26 25,64 United Kingdom 34 26,6 20 Hypatia Q2 0, ,41 28,37 United States 33 25,8 20 Journal of Mass Media Ethics Q2 0, ,23 31 United States 32 25,0 20 Religious Studies Q2 0, ,13 23,81 United Kingdom 32 25,0 20 Culture and Religion Q2 0, ,36 40,75 United Kingdom 31 24,2 20 British Journal for the History of Philosophy Q2 0, ,14 29,28 United States 31 24,2 20 International Journal for Philosophy of Religion Q2 0, ,16 19,06 Netherlands 30 23,4 20 Southern Journal of Philosophy Q2 0, ,19 29,58 United States 30 23,4 20 Journal of Buddhist Ethics Q2 0, ,33 57 United States 29 22,6 15 Journal for General Philosophy of Science Q2 0, ,22 22,72 Netherlands 28 21,8 15 Review of Central and East European Law Q2 0, ,08 65,17 Netherlands 28 21,8 15 Croatian Journal of Philosophy Q2 0, ,06 28,61 Croatia 28 21,8 15 Philosophy and Technology Q2 0, ,43 33,1 Netherlands 27 21,0 15 International Journal of Platonic Tradition Q2 0, ,14 30,57 Netherlands 26 20,2 15 Recherches de Theologie et Philosophie MedievalesQ2 0, ,13 88,93 Belgium 26 20,2 15 Journal of Intellectual Property Q2 0, ,29 70 United States 25 19,4 15 Review of Metaphysics Q2 0, ,21 57,65 United States 24 18,5 15 Journal of Speculative Philosophy Q2 0, ,16 15,41 United States 23 17,7 15 Vivarium Q2 0, ,09 88,33 Netherlands 23 17,7 15 International Journal of the Classical Tradition Q2 0, ,09 58,33 United States 22 16,9 15 Asian Philosophy Q2 0, ,11 24,33 United Kingdom 22 16,9 15 International Journal of Transpersonal Studies Q2 0, ,17 94,09 United States 21 16,1 15 Pluralist Q2 0, ,1 27,43 United States 20 15,3 15 Spiritus Q2 0, ,05 27,28 United States 20 15,3 15 Revue Internationale de Philosophie Q2 0, ,04 26,97 Belgium 20 15,3 15 Aevum - Rassegna di Scienze Storiche Linguistiche e Q2 Filologiche 0, ,07 101,32 Italy 20 15,3 15 Deutsche Zeitschrift fur Philosophie Q3 0, ,06 27,26 Germany 19 14,5 15 Contemporary Buddhism Q3 0, ,3 34,11 United Kingdom 18 13,7 15 Journal of Global Ethics Q3 0, ,13 45 United States 18 13,7 15 Thomist Q3 0, ,18 73,5 United States 18 13,7 15 International Journal of Philosophical Studies Q3 0, ,13 23,71 United Kingdom 17 12,9 15 Journal of the British Society for Phenomenology Q3 0, ,25 21,71 United Kingdom 17 12,9 15 Continental Philosophy Review Q3 0, ,27 31,92 Netherlands 16 12,1 15 Good Society Q3 0, ,39 50,45 United States 16 12,1 15 Polis Q3 0, ,19 77,33 United Kingdom 15 11,3 15 Revue de synthese / Centre international de synthese Q3 0, ,08 39,71 France 14 10,5 15 Durkheimian Studies/Etudes durkheimiennes Q3 0, ,33 26,75 United Kingdom 14 10,5 15 Transactions of the American Philosophical SocietyQ3 0, ,05 38,15 United States 13 9,7 15 Etikk i Praksis Q3 0, ,18 25,17 Norway 13 9,7 15 Synthesis Philosophica Q3 0, ,05 22,79 Croatia Country

17 Proponowana wstępna punktacja czasopism humanistycznych na podstawie bazy SCImago Journal & Country Rank 2012 Subject Area: Arts and Humanities Subject Category: PHILOSOPHY Rank Rank - normalized Pkt* Title Q SJR H index Total Docs. (2012) Total Docs. Total Refs. Total Cites Citable Docs. Cites / Doc. (2years) 13 9,7 15 Studies in East European Thought Q3 0, ,06 47,06 Netherlands 12 8,9 15 Teorema Q3 0, ,07 18,94 Spain 12 8,9 15 Philosophical Investigations Q3 0, ,06 15,48 United Kingdom 11 8,1 15 Philosophical Forum, The Q3 0, ,09 28,88 United Kingdom 11 8,1 15 Intellectual Discourse Q3 0, ,29 27,57 Malaysia 11 8,1 15 European Legacy Q3 0, ,06 34,98 United Kingdom 10 7,3 15 Ethics in Science and Environmental Politics Q3 0, ,29 28,5 Germany 10 7,3 15 Arabic Sciences and Philosophy Q3 0, ,29 74,88 United Kingdom 10 7,3 15 Telos Q3 0, ,04 28,98 United States 10 7,3 15 Lingua e Stile Q3 0, ,16 94,22 Italy 10 7,3 15 Journal of Jewish Thought and Philosophy Q3 0, ,07 36,08 Netherlands 10 7,3 15 Phronesis Q3 0, ,12 34,69 Netherlands 10 7,3 15 Studia Neophilologica Q3 0, ,04 36,08 Sweden 10 7,3 15 Zeitschrift fur Philosophische Forschung Q3 0, ,09 22,57 Germany 10 7,3 15 Configurations Q3 0, ,17 0 United States 9 6,5 15 Partial Answers Q3 0, ,1 30,53 United States 9 6,5 15 Studia Phaenomenologica Q3 0, ,03 24,25 Romania 9 6,5 15 Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft Q3und 0,110 Geistesgeschichte ,09 37,62 Germany 9 6,5 15 Pensamiento Q3 0, ,02 22,27 Spain 9 6,5 15 Modern Schoolman Q3 0, ,1 27,75 United States 8 5,6 15 Aut Aut Q3 0, ,03 12,53 Italy 7 4,8 15 Contemporary Pragmatism Q3 0, ,04 27,92 Netherlands 7 4,8 15 Law, Probability and Risk Q3 0, ,27 United Kingdom 7 4,8 15 Teoria Q3 0, ,04 17,67 Italy 7 4,8 15 Actuel Marx Q3 0, ,07 14,85 France 6 4,0 15 Critica-Revista Hispanoamericana de Filosofia Q3 0, ,17 36,2 Mexico 6 4,0 15 Kriterion (Austria) Q3 0, ,38 Austria 6 4,0 15 Philosophy Today Q3 0, ,09 14,88 United States 5 3,2 15 KronoScope: Journal for the Study of Time Q3 0, ,04 23 Netherlands 5 3,2 15 Bulletin of the Section of Logic Q3 0, ,25 Poland 5 3,2 15 Disputatio Q3 0, ,11 17,25 Portugal 5 3,2 15 Journal for the History of Modern Theology Q3 0, ,67 Germany 5 3,2 15 Schole Q3 0, ,11 15,74 Russian Federation 5 3,2 15 Multitudes Q3 0, ,01 5,87 France 5 3,2 15 Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones Q3 0, ,44 Spain 4 2,4 15 Russian Studies in Philosophy Q3 0, ,12 United States 4 2,4 15 Research in Phenomenology Q3 0, ,03 40,36 Netherlands 4 2,4 15 Journal of Nietzsche Studies Q3 0, ,16 27,89 United States 4 2,4 15 Al-Shajarah Q3 0, Malaysia 4 2,4 15 Elenchos Q3 0, ,67 Italy 4 2,4 15 Philosophia Reformata Q3 0, ,09 54,67 Netherlands 4 2,4 15 Frontiers of Philosophy in China Q3 0, ,03 0 China Ref. / Doc. 4 2,4 15 Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and Q3the Humanities 0, Netherlands 4 2,4 15 Nietzsche-Studien Q3 0, ,14 52,53 Germany 4 2,4 15 Religious Humanism Q3 0, ,48 United States 4 2,4 15 SATS Q3 0, ,07 30,42 Germany 4 2,4 15 Acta Philosophica Q3 0, ,05 Italy 4 2,4 15 South Central Review Q3 0, ,43 United States 4 2,4 15 Universitas Q3 0, Germany Country

18 Proponowana wstępna punktacja czasopism humanistycznych na podstawie bazy SCImago Journal & Country Rank 2012 Subject Area: Arts and Humanities Subject Category: PHILOSOPHY Rank Rank - normalized Pkt* Title Q SJR H index Total Docs. (2012) Total Docs. Total Refs. Total Cites Citable Docs. Cites / Doc. (2years) 4 2,4 15 Footprint Q3 0, ,09 Netherlands 3 1,6 15 Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and CultureQ3 0, ,12 31,14 United States 3 1,6 15 Journal of Shi'a Islamic Studies Q4 0, ,17 36,84 United Kingdom 3 1,6 15 Cosmos and History Q4 0, ,05 26,28 Australia 3 1,6 15 Krisis Q4 0, ,61 Netherlands 3 1,6 15 Philosophia Christi Q4 0, United States 3 1,6 15 Kemanusiaan Q4 0, ,75 Malaysia 3 1,6 15 Revue de Philosophie Ancienne Q4 0, ,67 Belgium 3 1,6 15 Acta Comeniana Q4 0, Czech Republic 3 1,6 15 Kierkegaard Studies Q4 0, Germany 3 1,6 15 History of Philosophy Quarterly Q4 0, ,17 25,17 United States 3 1,6 15 Studia Leibnitiana Q4 0, Germany 3 1,6 15 Anales del Seminario de Historia de la Filosofia Q4 0, ,81 Spain 3 1,6 15 Ethische Perspectieven Q4 0, ,04 12,5 Belgium 3 1,6 15 Estetika : The Central European Journal of Aesthetics Q4 0, ,06 0 Czech Republic 3 1,6 15 Clio Q4 0, ,67 United States 3 1,6 15 Diametros Q4 0, ,63 Poland 3 1,6 15 Filozofia Nauki Q4 0, ,07 23,91 Poland 3 1,6 15 Philosophische Rundschau Q4 0, ,07 12,92 Germany 3 1,6 15 Philosophisches Jahrbuch Q4 0, ,79 Germany 3 1,6 15 Antike und Abendland Q4 0, Germany 3 1,6 15 Obnovljeni Zivot Q4 0, ,03 28,86 Croatia 3 1,6 15 Prolegomena: Casopis za filozofiju/journal of Philosophy Q4 0, ,23 Croatia 3 1,6 15 Topicos Q4 0, ,08 Argentina 3 1,6 15 Philosophia (Philippines) Q4 0, ,08 18,63 Philippines 3 1,6 15 Recherches sur Diderot et sur L'Encyclopedie Q4 0, ,13 24,9 France 3 1,6 15 Magyar Filozofiai Szemle Q4 0, ,09 Hungary 3 1,6 15 Archivio di Filosofia Q4 0, ,69 Italy 3 1,6 15 Iride Q4 0, ,77 Italy 3 1,6 15 Bruniana e Campanelliana Q4 0, ,1 29,75 Italy 3 1,6 15 Year's Work in Critical and Cultural Theory Q4 0, United Kingdom 3 1,6 15 Revue de Theologie et de Philosophie Q4 0, ,88 Switzerland 2 0,8 15 Revue Philosophique de Louvain Q4 0, ,02 28,43 Belgium 2 0,8 15 Analele Universitatii din Craiova, Seria Filozofie Q4 0, ,65 Romania 2 0,8 15 Nova Prisutnost Q4 0, ,02 13,07 Croatia 2 0,8 15 Raritan Q4 0, ,07 0 United States 2 0,8 15 Ideas y Valores Q4 0, ,02 19,4 Colombia 2 0,8 15 Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte Q4 0, ,03 34,6 Netherlands 2 0,8 15 Revista de Filosofia Q4 0, ,02 32,43 Venezuela 2 0,8 15 Revue Philosophique de la France et de La EtrangerQ4 0, ,05 24,91 France 2 0,8 15 Revista de Letras Q4 0, Brazil 2 0,8 15 Hegel-Jahrbuch Q4 0, Germany Ref. / Doc. 2 0,8 15 Neue Zeitschrift fur Systematische Theologie und Religionsphilosophie Q4 0, ,08 31,39 Germany 2 0,8 15 Revista de Filosofia: Aurora Q4 0, ,48 Brazil 2 0,8 15 Zeitschrift fur Semiotik Q4 0, Germany 2 0,8 15 Contemporary Chinese Thought Q4 0, ,85 United States 2 0,8 15 Tijdschrift voor Filosofie Q4 0, ,05 27,54 Belgium 2 0,8 15 Anuario Filosofico Q4 0, ,1 27,2 Spain 2 0,8 15 Daimon Q4 0, ,61 Spain Country

19 Proponowana wstępna punktacja czasopism humanistycznych na podstawie bazy SCImago Journal & Country Rank 2012 Subject Area: Arts and Humanities Subject Category: PHILOSOPHY Rank Rank - normalized Pkt* Title Q SJR H index Total Docs. (2012) Total Docs. Total Refs. Total Cites Citable Docs. Cites / Doc. (2years) Ref. / Doc. 2 0,8 15 Iris Q4 0, Italy 2 0,8 15 Giornale Critico della Filosofia Italiana Q4 0, ,02 36,27 Italy 2 0,8 15 Degres Q4 0, ,68 Belgium 2 0,8 15 Etudes Philosophiques Q4 0, ,55 France 2 0,8 15 Laval Theologique et Philosophique Q4 0, ,02 0 Canada 2 0,8 15 Kriterion Q4 0, ,47 Brazil 2 0,8 15 Rivista di Filosofia Neo-Scolastica Q4 0, Italy 2 0,8 15 Archives de Philosophie Q4 0, ,02 21,77 France 2 0,8 15 Revue de Metaphysique et de Morale Q4 0, ,04 20,72 France 2 0,8 15 Trans/Form/Acao Q4 0, ,19 Brazil 2 0,8 15 Cultura. International Journal of Philosophy of Culture Q4 and 0,100 Axiology ,06 0 Romania 2 0,8 15 Phainomena Q4 0, ,02 12,58 Slovenia 2 0,8 15 Utopia y Praxis Latinoamericana Q4 0, ,05 22,85 Venezuela 2 0,8 15 Rivista di Storia della Filosofia Q4 0, ,06 21,23 Italy 2 0,8 15 Filozofska Istrazivanja Q4 0, ,01 35,8 Croatia 2 0,8 15 Pensee Q4 0, ,01 10,43 France 2 0,8 15 Logos Q4 0, ,01 20,93 Netherlands 1 0,0 0 Fichte-Studien Q4 0, ,02 Netherlands 1 0,0 0 Filosofia Politica Q4 0, ,5 Italy 1 0,0 0 Human Affairs Q4 0, Slovakia 1 0,0 0 Journal of Aesthetics and Culture Q4 0, ,32 Sweden 1 0,0 0 Philosophica Q4 0, ,25 Belgium 1 0,0 0 Signos Filosoficos Q4 0, ,58 Mexico 1 0,0 0 Technoetic Arts: a journal of speculative research Q4 0, ,49 United Kingdom Retrieved from: *wstępną liczbę punktów za publikację w czasopiśmie naukowym ustala się według następujących zasad: a) 15 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest mniejsza od 23, b) 20 punktów - dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 23 lub większa, ale mniejsza od 43, c) 25 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 43 lub większa, ale mniejsza od 60, d) 30 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 60 lub większa, ale mniejsza od 74, e) 35 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 74 lub większa, ale mniejsza od 85, f) 40 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 85 lub większa, ale mniejsza od 93, g) 45 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 93 lub większa, ale mniejsza od 98, h) 50 punktów dla czasopism naukowych, których znormalizowana pozycja w grupie jednorodnej jest równa 98 lub większa; Jeśli SJR jest mniejszy niż 0,005, to liczba punktów = 0. Country

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Bibliometria w pracy bibliotekarza

Bibliometria w pracy bibliotekarza Bibliometria w pracy bibliotekarza dr inż. Katarzyna Maćkiewicz Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 9 maja 2011 roku Definicje bibliometria badanie

Bardziej szczegółowo

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Donata Kurpas Uniwersytet Medyczny, Wrocław Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Polska Opole, 04 kwietnia 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych

Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych NAUKA 4/2014 111-119 TOMASZ ŻURADZKI* Nowa propozycja kategoryzowania międzynarodowych czasopism filozoficznych Obecny ranking czasopism humanistycznych jest skrajnie niesprawiedliwy: za publikację w najlepszych

Bardziej szczegółowo

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Departament Instrumentów Polityki Naukowej Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. PODSTAWOWAE PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A).

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A). ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się alfabetyczny wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A pozycje wydawnicze z obliczonym

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports ZASADY GŁÓWNE ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A - pozycje wydawnicze z obliczonym współczynnikiem

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych

Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych dr inż. Anna Gliszczyńska-Świgło Katedra Instrumentalnych Metod Oceny Jakości Wydział Towaroznawstwa Poznań, 10 marca 2010 r. Korzyści

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych Na podstawie 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH nowy projekt Rozporządzenia MNiSW nowe zasady punktacji czasopism

KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH nowy projekt Rozporządzenia MNiSW nowe zasady punktacji czasopism KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH nowy projekt Rozporządzenia MNiSW nowe zasady punktacji czasopism Anna Grygorowicz Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego luty 2012 Komitet Ewaluacji Jednostek

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych;

UZASADNIENIE. lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych; UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny czasopsim naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz zakresu nauk ścisłych przyrodniczych, medycznych i technicznych

Kryteria oceny czasopsim naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz zakresu nauk ścisłych przyrodniczych, medycznych i technicznych ZAŁĄCZNIK NR 1 Kryteria oceny czasopsim naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz zakresu nauk ścisłych przyrodniczych, medycznych i technicznych Parametr oceny P Kryterium Wagi z zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów

Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów Wartość publikacji w ramach oceny parametrycznej jednostki (stan prawny na dzień 17 listopada 2010 r. 1 ) I. Monografie naukowe, podręczniki akademickie Lp. Rodzaj dzieła Liczba punktów 1. Autorstwo monografii

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece

Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece Bibliometria czyli jak nas liczą nie tylko w bibliotece Marzena Dziołak Biblioteka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Bożena Ratajczak Biblioteka Państwowej Medycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r.

Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Pulikowski Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki Dąbrowa Górnicza, 23 kwietnia 2012 r. internetowe źródła

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2013 Ewa Dahlig-Turek, UAM Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Uczestnicy i ich role KEJN Opracowanie założeń ewaluacji i dokonanie oceny jednostek OPI Zbieranie

Bardziej szczegółowo

POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY

POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY Dla członków Towarzystwa Chirurgów Polskich POLSKI PRZEGLĄD CHIRURGICZNY (Polish Journal of Surgery) ROCZNY RAPORT 2013 rok Zbliża się koniec roku i jak zwykle o tej porze chcielibyśmy podsumować minione

Bardziej szczegółowo

Cytowania wyzwania i problemy

Cytowania wyzwania i problemy V Konferencja Uczelniana Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 5 czerwca 2014 r. Cytowania wyzwania i problemy Biblioteka Główna UEP Agnieszka Dolińska Joanna Gryt Dorota Wojewoda Bibliometria

Bardziej szczegółowo

Podanym określeniom przyporządkuj wskaźnik bibliometryczny. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism

Podanym określeniom przyporządkuj wskaźnik bibliometryczny. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism. Wskaźnik oceny czasopism Pytanie 2 Za pomocą opcji Cited Reference Search w bazie Web of Science Core Collection znajdziesz cytowania publikacji indeksowanych przez WoS oraz cytowania publikacji zamieszczonych w ich bibliografiach

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych

Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych - KEJN Parametryzacja i kategoryzacja Jednostek Naukowych Warszawa, 21. 11. 2012 Maciej Zabel 21 listopada 2012. Kategoryzacja JN 2013 1 Miejsce KEJN w MNiSzW 21 listopada

Bardziej szczegółowo

BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R.

BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R. BAZY W DOSTĘPIE TESTOWYM W BIBLIOTECE UNIWERSYTECKIEJ KUL DO 3 LIPCA 2015 R. Literary Reference Center Plus to obszerna pełnotekstowa baza literacka, zawiera szerokie spektrum informacji z prac encyklopedycznych,

Bardziej szczegółowo

Program IDEAS czyli POMYSŁY

Program IDEAS czyli POMYSŁY Collegium Civitas Warszawa, 21.04.2013 Program IDEAS czyli POMYSŁY Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny wniosków o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego - "SYMFONIA".

Zasady oceny wniosków o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego - SYMFONIA. Zasady oceny wniosków o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego - "SYMFONIA". Czy projekt ma charakter naukowy? Czy projekt spełnia kryterium badań podstawowych 1? Czy projekt spełnia kryterium

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania czasopisma do ewaluacji i indeksowania na Master Journal List

Proces przygotowania czasopisma do ewaluacji i indeksowania na Master Journal List Proces przygotowania czasopisma do ewaluacji i indeksowania na Master Journal List JAK PRZYGOTOWAĆ CZASOPISMO DO EWALUACJI I INDEKSACJI NA WEB OF SCIENCE Marcin Kapczyński Thomson Reuters Scientific AGENDA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna INFORMATOLOGIA PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna TROCHĘ HISTORII PRAPOCZĄTKI Katalogi - od starożytności Katalogi centralne - od późnego średniowiecza, np. bibliotek klasztornych Bibliografie - od XV w.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Dlaczego humaniści nie są wielbłądami, czyli o ocenie parametrycznej jednostek naukowych

Dlaczego humaniści nie są wielbłądami, czyli o ocenie parametrycznej jednostek naukowych NAUKA 1/2006 121-128 ANDRZEJ WIŚNIEWSKI* Dlaczego humaniści nie są wielbłądami, czyli o ocenie parametrycznej jednostek naukowych Wprawił tedy Kontemplatorowi w brzuch znaczny zegar z pozłacaną strzałka,

Bardziej szczegółowo

internetowe aktualne w październiku 2011 r.].

internetowe aktualne w październiku 2011 r.]. dr hab. Zbigniew Osiński UMCS w Lublinie Bibliometria metodą analizy i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski. Rozporządzenia - w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy KIERUNEK: FILOLOGIA Jak tworzyć kod Erasmusa do sylabusa Kod przedmiotu: E-W-K-A E - oznacza kod dziedziny według programu Socrates-Erasmus (Filologia (9.0) (dziedzina dotyczy poszczególnych przedmiotów,

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES

Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES Kody dziedzin w Programie SOCRATES - Subject area codes in SOCRATES Code/ kod Dziedzina Subject area 01000 NAUKI ROLNICZE AGRICULTURAL SCIENCES 01000 Nauki rolnicze Agricultural sciences 01100 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

(stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 )

(stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 ) Wartość publikacji w ramach oceny parametrycznej jednostki (stan prawny na dzień 1 sierpnia 2011 1 ) wraz z propozycją Zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego dodania do tzw. listy

Bardziej szczegółowo

Science Citation Index

Science Citation Index Biblioteka Politechniki Krakowskiej Oddział Informacji Naukowej Science Citation Index Cytowania publikacji na podstawie bazy wyposażonej w narzędzia do ich analizy Science Citation Index Expanded baza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L

Studenci Students. w tym of which. kobiety O G Ó E M T O T A L TABL 109 STUDIÓW O G Ó E M T O T A L on the first 2000/01 81565 45100 24189 11888 8032 2004/05 103637 58698 27031 19654 12951 105015 60194 26636 R A Z E M 2000/01 Administracja Administration Archeologia

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin. LLP-Eramsus 09/10 praktyki

Kody dziedzin. LLP-Eramsus 09/10 praktyki Kody dziedzin Code/ kod Subject area 01 AGRICULTURAL SCIENCES NAUKI ROLNICZE 01.0 Agricultural sciences Nauki rolnicze 01.1 Agriculture Rolnictwo Dziedzina 01.2 Agricultural Economics Rolnicze nauki ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r.

Konferencja POL-on. Moduły ORPD, PBN, POL-Index. Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. Konferencja POL-on Moduły ORPD, PBN, POL-Index Małgorzata Stefańczuk OPI PIB mstefanczuk@opi.org.pl 18 maja 2015 r. ORPD Ogólnopolskie Repozytorium Prac Dyplomowych - podstawy prawne USTAWA z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna i kategoryzacja jednostek naukowych w 2017 roku

Ocena parametryczna i kategoryzacja jednostek naukowych w 2017 roku Maciej Zabel KEJN Ocena parametryczna i kategoryzacja jednostek naukowych w 2017 roku ZGROMADZENIE PLENARNE KRASP Wrocław, 16-17 października 2015 r. Ocena i Kategoryzacja JN w pigułce Kryterium 1 publikacje,

Bardziej szczegółowo

W. M. Kolasa. Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości)

W. M. Kolasa. Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości) Plan referatu 1. Pytania badawcze 2. Historiografia

Bardziej szczegółowo

Od studenta do doświadczonego naukowca

Od studenta do doświadczonego naukowca 30 stycznia 2013 r. Od studenta do doświadczonego naukowca Diamentowy Grant, Iuventus Plus, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców, Mobilność Plus, Ideas Plus, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki ul.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE

KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE Dziennik Ustaw 36 Poz. 2015 Załącznik nr 4 Załącznik nr 4 KRYTERIA I TRYB OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH ORAZ SPOSÓB USTALANIA LICZBY PUNKTÓW ZA ZAMIESZCZONE W NICH PUBLIKACJE 1. Ocenę czasopism przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Scopus publikacje, cytowania i co jeszcze?

Scopus publikacje, cytowania i co jeszcze? 0 Scopus publikacje, cytowania i co jeszcze? Krzysztof Szymański Research Management Consultant 22/07/2015 1 Udział publikacji głównych wydawców 10% 8% 5% 5% Other 60% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Udział

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych

Biblioteka Główna im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF Warszawa Pracownia Komputerowa. Zagraniczne bazy danych Zagraniczne bazy danych Najważniejsze z nich to: Bazy firmy EBSCO SPORTDiscus with Full Text zakres: wychowanie fizyczne, sport, fizjologia wysiłku, psychologia, biomechanika, medycyna sportowa, rehabilitacja,

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Skrót tytułu: Addin. addin. STAIN Kudus. Adres strony internetowej czasopisma:

Skrót tytułu: Addin. addin. STAIN Kudus. Adres strony internetowej czasopisma: Ankieta czasopisma ICI Journals Master List 2014 Wygenerowano: 2016-07-09, 17:37:16 Czy czasopismo posiada wersję papierową? Czy czasopismo posiada wersję elektroniczną? Tytuły czasopisma w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

System Informacji o Nauce zakres danych i informacji objętych systemem, terminy aktualizacji i sposób udostępniania danych

System Informacji o Nauce zakres danych i informacji objętych systemem, terminy aktualizacji i sposób udostępniania danych Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi przyjol@imp.lodz.pl System Informacji o Nauce zakres danych i informacji objętych systemem,

Bardziej szczegółowo

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY adw. Piotr Wojciechowski Szanowni Państwo, Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi. Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski

Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi. Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski Finansowanie oświaty w Polsce. Proste pytania, trudne odpowiedzi Mikołaj Herbst Uniwersytet Warszawski Główne cechy organizacji polskiego systemu oświaty 2012 Jeden z najbardziej zdecentralizowanych systemów

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian w ocenie parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 roku. Konferencja MNiSW i KEJN Warszawa, 18 lutego 2015 r.

Projekt zmian w ocenie parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 roku. Konferencja MNiSW i KEJN Warszawa, 18 lutego 2015 r. Projekt zmian w ocenie parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 roku Konferencja MNiSW i KEJN Warszawa, 18 lutego 2015 r. Projekt został opracowany przez KEJN po licznych konsultacjach

Bardziej szczegółowo

International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics

International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics Ankieta czasopisma ICI Journals Master List 2014 Wygenerowano: 2016-12-30, 10:21:40 International Journal of Reciprocal Symmetry and Theoretical Physics p-issn: Prefix Numeru DOI: Czy czasopismo posiada

Bardziej szczegółowo

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Wiosenne Warsztaty dla Badaczy Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Czemu służy ocena! 1. jednostek naukowych wysokość finansowania działalności

Bardziej szczegółowo

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ/ ABSTRAKTÓW WIĘCEJ INFORMACJI NA: TERMIN KONFERENCJI KONTAKT ORGANIZATOR NAZWA NAZWA Lingwokulturologia jako nowy paradygmat lingwistyki Linguistics Beyond And Within 2014 International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2014) Idee i wartości w języku, historii i kulturze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu Index Plus

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu Index Plus Dziennik Ustaw Nr 279 16083 Poz. 1639 1639 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu Index Plus Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja II. Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych

Seminarium Rankingowe. Sesja II. Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Seminarium Rankingowe Sesja II Badanie ilości i jakości publikacji polskich uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Informacje wstępne informacje o publikacjach pochodzą z bazy SCOPUS ze stanem na dzień 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który uzyskał

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY DONA W ALEPHIE

WARSZTATY DONA W ALEPHIE WARSZTATY DONA W ALEPHIE Wykorzystanie bazy DONA na potrzeby systemu POL-on Ankieta jednostki naukowej 2009-2012 Anna Komperda BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

MAESTRO 7 załącznik nr 6

MAESTRO 7 załącznik nr 6 MAESTRO 7 załącznik nr 6 Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 44/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

I. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki SONATA 8, załącznik nr 4 Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 1. z dnia 19 lutego 2010 r. Załącznik do obwieszczenia nr 3 Rektora UW z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie opisu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH FINANSOWANIE BADAŃ NAUKOWYCH DOKTORANTÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: PRELUDIUM, ETIUDA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI MNiSW STYPENDIUM STARTFUNDACJI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH

ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, tel. 071 344-44-71, fax 071 344-85-61, NIP 897-10-82-476, www.oss.wroc.pl Informacja o zmianie treści siwz Wrocław, dnia 05.10.2011 r. Wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Poznań, 11.10. 2013 r. Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 1. Bibliografia Publikacji Pracowników

Bardziej szczegółowo

Wagi poszczególnych rodzajów osiągnięć prezentują poniższe tabele.

Wagi poszczególnych rodzajów osiągnięć prezentują poniższe tabele. Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków o stypendium ministra za wybitne dla studentów przez Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne w roku akademickim 2014/2015 1.

Bardziej szczegółowo

O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań. Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej

O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań. Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej Trzech uczonych, trzy bazy jeden bibliotekarz. O pożytkach i metodzie uczelnianej analizy cytowań Hanna Celoch, Biblioteka Politechniki Lubelskiej IX KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ pod

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PROCESU EWALUACJI CZASOPISM NAUKOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2013R.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PROCESU EWALUACJI CZASOPISM NAUKOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2013R. Warszawa, dnia 7czerwca 2013 r. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PROCESU EWALUACJI CZASOPISM NAUKOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2013R. 1. Gdzie można znaleźć generator

Bardziej szczegółowo

C E R T Y F I K A T DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen poświadcza niniejszym, że przedsiębiorstwo Lubcon Polska Sp. z o. o. ul. Piasecka 162 21-040 Świdnik Polska

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Jak utrzymać

Bardziej szczegółowo

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro -

I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Wydział Artes Liberales filologia nowogrecka 2.000 euro - UNIWERSYTET WARSZAWSKI Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Biuro Spraw Studenckich WYSOKOŚCI OPŁAT ZA STUDIA USTALONE DLA CUDZOZIEMCÓW 1 ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r.

IP/08/618. Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. IP/08/618 Bruksela, dnia 22 kwietnia 2008 r. Gry wideo: Komisja z zadowoleniem przyjmuje postęp dokonany w zakresie ochrony małoletnich w 23 państwach członkowskich UE, ale zwraca się o ulepszenie branżowych

Bardziej szczegółowo

Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie NAUKA 2/2004 149-153 ANDRZEJ PILC Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie W ciągu ostatnich lat KBN wdrożył tak zwany parametryczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów

Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Szczegółowe zasady ubiegania się o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Zgodnie z 26 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI:

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM Gabriela Waliszewska Ilona Niewczas KONKURS

Bardziej szczegółowo