WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni"

Transkrypt

1 WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1020 PLN cena po rabacie promocyjnym WENECJA - REJS GONDOLAMI PO CANALE GRANDE RZYM - POT GA IMPERIUM WATYKAN - AUDIENCJA PAPIESKA FLORENCJA - STOLICA TOSKANII, MOST ZŁOTNIKÓW ASY - MIASTO ÂW. FRANCISZKA Program 122 WŁOCHY Dzieƒ 1 VRO. Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austri. Po drodze planowane sà krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km). VRX. Wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy i Austri, póênym wieczorem zakwaterowanie i nocleg w hotelu w okolicach Udine (w tym dniu nie ma kolacji w hotelu). Po drodze planowane sà krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km). Dzieƒ 2 VRO. W godzinach porannych przyjazd do Wenecji na parking Punta Sabbioni/ Tronchetto, a nast pnie rejs barkà turystycznà na Plac Êw. Marka. VRX. Rano wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Wenecji; w godzinach południowych przyjazd do Wenecji na parking Punta Sabbioni/ Tronchetto, a nast pnie rejs barkà turystycznà na Plac Êw. Marka. Kolejnym punktem programu b dzie spacer po dzielnicy San Marco, która skupia najwa niejsze zabytki miasta: plac Âw. Marka z przepi knà bazylikà, Pałacem Do ów i Wie à Dzwonniczà - najwy szà budowlà w mieêcie. Nast pnie przejdziemy do najwa niejszych mostów weneckich: Mostu Westchnieƒ oraz Rialto. Po zakoƒczeniu spaceru, czas wolny. Po południu rejs gondolami po kanałach weneckich i Canale Grande. Wieczorem przejazd do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 3 WczeÊnie rano wykwaterowanie, około południa przyjazd do Florencji. Zwiedzanie miasta zaczniemy od KoÊcioła Âw. Krzy a z nagrobkami sławnych Florentyƒczyków, Placu Ratuszowego, malowniczego Mostu Złotników oraz Katedry Santa Maria del Fiore, przykrytej wspaniałà kopułà o Êrednicy prawie 50 metrów i najstarszego budynku miasta, czyli Baptysterium, do którego prowadzà słynne Rajskie Wrota. Nast pnie czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 350 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Rzymu. Zwiedzanie rozpoczniemy od cz Êci barokowej: Plac Navona, Plac Hiszpaƒski z fontannà Barcaccia w kształcie łodzi, schody hiszpaƒskie z kaskadà balustrad i balkonów oraz słynnà Fontannà di Trevi. Kolejnym etapem zwiedzania b dà zabytki antyczne: przejdziemy Êladami staro- ytnych Rzymian przez Panteon, Kapitol, Forum Romanum, koƒczàc spacer przy Kolosseum (podziwiane z zewnàtrz) i Łuku Konstantyna. Wieczo - rem przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 100 km) Dzieƒ 5 Po Êniadaniu przejazd do Watykanu na audiencj generalnà (podczas pobytu Papie a w Rzymie). Nast pnie zwiedzanie Muzeów Watykaƒskich (jednego z najwi kszych zbiorów sztuki na Êwiecie z eksponatami od antyku po wiek dwudziesty) oraz Kaplicy Sykstyƒskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. Po południu zwiedzanie Bazyliki Âw. Piotra zbudowanej na miejscu grobu Êwi tego. Szczególnej uwadze polecamy Piet Michała Anioła, wspaniały baldachim wykonany przez Berniniego, posàg Âw. Piotra oraz grób Jana Pawła II. Czas wolny w trakcie którego dla ch tnych wieczór włoski w stylowej restauracji (płatny dodatkowo). Póênym wieczorem powrót do hotelu na nocleg.(trasa ok. 100 km). Uwaga! W tym dniu nie ma kolacji w hotelu. Dzieƒ 6 Po wczesnym Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Asy u - miasta Âw. Franciszka. Krótkie zwiedzanie Bazyliki Âw. Franciszka: dolnej z grobowcem Êwi tego oraz górnej z pi knymi freskami Giotta. Krótki spacer po Êredniowiecznych, pełnych uroku uliczkach miasta. Nast pnie przejazd do Polski. Po drodze planowane sà krótkie postoje. (Trasa ok km). Dzieƒ 7 Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. (Katowice ok ) Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Z uwagi na zmiany przepisów dotyczàcych ruchu turystycznego w Rzymie przy zwiedzaniu konieczne b dzie korzystanie ze Êrodków komunikacji miejskiej. Hotele Wszystkie noclegi w hotelach** (VRO - 4 lub VRX - 5 rozpocz tych dób hotelowych). Skromnie urzàdzone pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i WC. Do dyspozycji goêci restauracja. Hotele poło one sà w okolicach miast (30-60 km do centrum): nocleg tranzytowy (1) na terenie Włoch dla VRX, Wenecja/Lido di Jesolo/ okolice Padwy(1), Florencja/ Monte catini/ Chianciano Terme (1), Rzym/Fiuggi (2). Wy y - wienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, masło, d em, kawa, mleko). Kategoria lokalna: **/*** Âwiadczenia Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video), zakwaterowanie w hotelach (VRO - 4 lub VRX - 5 rozpocz te doby hotelowe), VRO - 4 lub VRX - 5 Êniadaƒ kontynentalnych, za dopłatà kolacje (3), program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ) oraz opiek pilota. Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów biletów wst pu do zwiedzanych obiektów, biletów na rejsy statkiem oraz gondolami w Wenecji, lokalnych przewodników oraz biletów komunikacji miejskiej w Rzymie, systemu TGS, dodatkowych posiłków, napoi oraz innych wydatków osobistych, podatków turystycznych. Orientacyjny koszt biletów wst pu (wraz z kosztami wynajmu lokalnych przewodników, TGS, przejazdami komunikacjà miejskà i rejsem gondolami oraz barkà): ok. 110 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - łàcznie dodatkowo ok. 5 EUR). Zni ki obowiàzujà dla: - uczniów, studentów - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej. - inwalidów, za okazaniem legitymacji inwalidzkiem ze stopniem upoêledzenia. Wycieczki fakultatywne: Padwa 10 EUR, wieczór włoski 25 EUR. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. Rozk ad jazdy Europa Południowa str. 16. KOD IMPREZY: VRO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od ** * ** * * * ** Dopłata za pok. 1 os. od 179 Dopłata do wersji dla wygodnych VRX od 79 * termin tylko VRO, ** termin tylko dla wygodnych VRX Cena za os. dorosłà na dost. ju od 1020 Dopłata za obiadokolacje od 117 Dopłaty za wyjazdy z: Wyszków 60 Gdynia, Gdaƒsk, Tczew, Gorzów Wlkp., Zielona Góra 80 Szczecin, Rzeszów, Tarnów, Lublin, Puławy, Piła 120 Białystok, Ostrów Maz., Koszalin, Szczecinek 140 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na W IMPREZIE VRX NOCLEG TRANZYTOWY W CENIE

2 KOMFORTOWYM AUTOKAREM 10 dni WŁOCHY KLASYCZNE W IMPREZIE WKY NOCLEG TRANZYTOWY W CENIE od 1370 PLN cena po rabacie promocyjnym WENECJA FLORENCJA PIZA - KRZYWA WIE A RZYM CZYLI HISTORIA IMPERIUM NEAPOL - PANORAMA MIASTA MONTE CASSINO POMPEJE - ZAGINIONE MIASTO WATYKAN I AUDIENCJA PAPIESKA CAPRI ASY - MIASTO ÂW. FRANCISZKA Program Dzieƒ 1 WKO. Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austri. Po drodze planowane sà krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km). WKY. Wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy i Austri, póênym wieczorem zakwaterowanie i nocleg w hotelu w okolicach Udine (w tym dniu nie ma kolacji w hotelu). Po drodze planowane sà krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km). Dzieƒ 2 W godzinach przedpołudniowych przyjazd do Wenecji na parking Punta Sabbioni/ Tronchetto, a nas t pnie rejs barkà turystycznà na Plac Êw. Marka. Spacer po dzielnicy San Marco, która skupia najwa niejsze zabytki miasta: plac Âw. Marka z przepi knà bazylikà, Pałacem Do ów i Wie à Dzwonniczà - najwy szà budowlà w mieêcie. Nast pnie przejdziemy do najwa niejszych mostów weneckich: Mostu Westchnieƒ oraz Rialto. Po spacerze, czas wolny. Po południu rejs gondolami po kanałach weneckich i Canale Grande. Wieczorem przejazd do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Pizy, urokliwego miasta prze ywajàcego rozkwit w Êredniowieczu. W programie zwiedzanie: Campo dei Miracoli (czyli Pola Cudów) z katedrà o przepi knej wielopoziomowej fasadzie, koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wie a (z zewnàtrz), czyli dawna katedralna dzwonnica, budowana przez prawie 200 lat! Nast pnie przejazd do Montecatini, zakwaterowanie w hotelu i nocleg. Mo liwoêç realizacji wycieczki fakultatywnej do Padwy lub Lukki. (Trasa ok. 350 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta zaczniemy od KoÊcioła Âw. Krzy a z nagrobkami sławnych Florentyƒczyków, Placu Ratu - szowego, malowniczego Mostu Złotników oraz Katedry Santa Maria del Fiore, przykrytej wspaniałà kopułà o Êrednicy prawie 50 metrów i najstarszego budynku miasta, czyli Baptysterium, do którego prowadzà słynne Rajskie Wrota. Nast pnie czas wolny. Po południu przejazd w okolice Rzymu. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 400 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu przejazd do Watykanu na audiencj generalnà (podczas pobytu Papie a w Rzymie). Zwiedzanie Muzeów Watykaƒskich (jeden z najwi kszych zbiorów sztuki na Êwiecie z eksponatami od antyku po wiek dwudziesty) oraz Kaplicy Syks - tyƒskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. Po południu zwiedzanie Bazyliki Âw. Piotra zbudowanej na miejscu grobu Êwi tego. Szczególnej uwadze polecamy Piet Michała Anioła, wspaniały baldachim wykonany przez Berniniego. Czas wolny - dla ch tnych wieczór włoski w stylowej restauracji (płatny dodatkowo). Póênym wieczorem powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 100 km). Uwaga! W tym dniu nie ma kolacji w hotelu. Dzieƒ 6 Po Êniadaniu przejazd do Rzymu. Zwiedzanie rozpoczniemy od cz Êci barokowej: Plac Navona, Plac Hiszpaƒski z fontannà Barcaccia w kształcie łodzi, schody hiszpaƒskie z kaskadà balustrad i balkonów oraz słynnà Fontannà di Trevi. Nast pnie zabytki antyczne: przejdziemy Êladami staro ytnych Rzymian przez Panteon, Kapitol, Forum Roma - num, koƒczàc spacer przy Kolosseum (podziwiane z zewnàtrz) i Łuku Konstantyna.Wieczorem powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 100 km). Dzieƒ 7 Po wczesnym Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Neapolu. Po drodze zwiedzanie Monte Cassino - miejsca słynnej bitwy polskiego II Korpusu z Niemcami. Odwiedzimy cmentarz ołnierzy polskich, grób gen. Andersa oraz opactwo benedyktynów. Nast pnie przyjazd do Neapolu stolicy południa Włoch poło onego nad Zatokà Neapolitaƒskà. W programie spacer po starówce miasta oraz Plac Municipio z Palazzo Reale i Castel Nuovo. Kolejnym punktem programu b dà Pompeje - antyczne miasto zasypane przez popiół podczas ogromnej erupcji Wezuwiusza. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 225 km). Dzieƒ 8 Po Êniadaniu wykwaterowanie i przeprawa promem na malowniczà wysp Capri. W programie na Capri: rejs wzdłu wybrze a wyspy, wjazd kolejkà szynowà ok. 400 m n.p.m. do centrum, z którego udamy si do kwiecistych ogrodów Augusta, z pi knà panoramà, słynne Faragliony (trzy wyłaniajàce si z morza skały), Łuk MiłoÊci - Arco del Amore. Po południu wyjazd w kierunku Rzymu. Zakwa terowanie w hotelu i nocleg. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 9 Po wczesnym Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Asy u - miasta Âw. Franciszka. Krótkie zwiedzanie Bazyliki Âw. Franciszka: dolnej z grobowcem Êwi tego oraz górnej z pi knymi freskami Giotta. Spacer po Êredniowiecznych uliczkach miasta. Po południu wyjazd do Polski. Po drodze krótkie postoje. (Trasa ok km). Dzieƒ 10 Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Katowice ok ). Uwaga! Program mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po muzeach. Z uwagi na zmiany przepisów dotyczàcych ruchu turystycznego w Rzymie przy zwiedzaniu konieczne b dzie korzystanie ze Êrodków komunikacji miejskiej. Hotele Wszystkie noclegi w hotelach** (WKO - 7 lub WKY - 8 rozpocz tych dób hotelowych). Skromnie urzàdzone pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i WC. Do dyspozycji goêci restauracja. Hotele poło one sà w okolicach miast (30-60 km do centrum): nocleg tranzytowy (1) na terenie Włoch dla WKY, Wenecja/Lido di Jesolo/okolice Padwy(1), Florencja/Montecatini (1), Neapol/Trecace/ Sorrento (1), Rzym/Fiuggi (4). Wy ywienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, masło, d em, kawa, mleko). Kategoria lokalna: **/*** Âwiadczenia Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video), zakwaterowanie w hotelach (WKO- 7 lub WKY - 8 rozpocz tych dób hotelowych), WKO -7 lub WKY - 8 Êniadaƒ kontynentalnych, za dopłatà kolacje (6), program turystyczny jak wy ej, opiek pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu, biletów na rejsy statkiem oraz gondolami w Wenecji, przejazdów komunikacjà miejskà, promu i rejsu na Capri, lokalnych przewodników, systemu Tour Guide, dodatkowych posiłków i napoi, innych wydatków osobistych, podatków turystcznych. Orientacyjny koszt biletów wst pu (z kosztami wylokalnych przewodników, przejazdami komunikacjà miejskà, promem i rejsem na Capri, barki do Wenecji i rejsem gondolami) ok. 190 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - dodatkowo ok. 5 EUR). Wycieczki fakultatywne: Lukka 12 EUR, Padwa 10 EUR, wieczór włoski 25 EUR. Zni ki obowiàzujà dla: uczniów, studentów - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej; seniorów od 65 roku - bilety gratis za okazaniem dowodu osobistego - dotyczy tylko wykopalisk w Pompejach; nauczycieli z kartà nauczycielskà - bilet ulgowy - dotyczy tylko wykopalisk w Pom pejach; inwalidów - bilety ulgowe/gratis za okazaniem legitymacji inwalidzkiej ze stopniem upo- Êledzenia. Uwaga! Podczas pobytu na Capri mo liwoêç skorzystania z kàpieli morskich. KOD IMPREZY: WKO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) TERMIN Cena katalogowa Rozk ad jazdy W promocji ju od ** * ** * * ** Dopłata za pok. 1 os. od 329 Dopłata do wersji dla wygodnych WKY od 71 * termin tylko WKO, ** termin tylko dla wygodnych WKY Cena za os. dorosłà na dost. ju od 1370 Dopłata za obiadokolacje od 186 Dopłaty za wyjazdy z: Wyszków 60 Gdynia, Gdaƒsk, Tczew, Gorzów Wlkp., Zielona Góra 80 Szczecin, Rzeszów, Tarnów, Lublin, Puławy, Piła 120 Białystok, Ostrów Maz., Koszalin, Szczecinek 140 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na Europa Południowa str. 16. Europa Południowa dla wygodnych str. 16. WŁOCHY 123

3 WŁOSKIE WAKACJE 10 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1370 PLN cena po rabacie promocyjnym RIWIERA ADRIATYCKA - RELAKS, PLA A, ODPOCZYNEK WENECJA - KANAŁY I GONDOLE PIZA - KRZYWA WIE A I POLE CUDÓW FLORENCJA - STOLICA RENESANSU RZYM - OD ANTYKU DO BAROKU WATYKAN - AUDIENCJA PAPIESKA SAN MARINO Program Dzieƒ 1 Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austri. Po drodze planowane sà krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km). Dzieƒ 2 W godzinach przedpołudniowych przyjazd do Wenecji na parking Punta Sabbioni/ Tronchetto, nast pnie rejs barkà turystycznà na plac Êw. Marka. Kolejnym punktem programu b dzie spacer po dzielnicy San Marco, która skupia najwa niejsze zabytki miasta: plac Âw. Marka z przepi knà bazylikà, Pałacem Do ów i Wie à Dzwonniczà - najwy szà budowlà w mieêcie. Nast pnie przejdziemy do najwa niejszych mostów weneckich: Most Westchnieƒ oraz Rialto. Po zakoƒczeniu spaceru, czas wolny. Po południu rejs gondolami po Canale Grande. Wieczorem przejazd do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Pizy, urokliwego miasta prze ywajàcego rozkwit w Êredniowieczu. W programie zwiedzanie: Campo dei Miracoli (czyli Pola Cudów) z katedrà o przepi knej wielopoziomowej fasadzie, koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wie a (oglàdana z zewnàtrz), czyli dawna katedralna dzwonnica, budowana przez prawie dwieêcie lat. Nast pnie przejazd do Montecatini, zakwaterowanie w hotelu i nocleg. Mo liwoêç realizacji wycieczki fakultatywnej do Padwy lub Lukki. (Trasa ok. 350 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta zaczniemy od KoÊcioła Âw. Krzy a z nagrobkami sławnych Florentyƒczyków, Placu Ratu - szowego, malowniczego Mostu Złotników oraz Katedry Santa Maria del Fiore, przykrytej wspaniałà kopułà o Êrednicy prawie 50 metrów i najstarszego budynku miasta, czyli Baptysterium, do którego prowadzà słynne Rajskie Wrota. Nast pnie czas wolny. Po południu przejazd w okolice Rzymu. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 400 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu przejazd do Watykanu na audiencj generalnà (podczas pobytu Papie a w Rzymie). Nast pnie zwiedzanie Muzeów Watykaƒskich (jednego z najwi kszych zbiorów sztuki na Êwiecie z eksponatami od antyku po wiek dwudziesty) oraz Kaplicy Sykstyƒskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. Po południu zwiedzanie Bazyliki Âw. Piotra zbudowanej na miejscu grobu Êwi tego. Szczególnej uwadze polecamy Piet Michała Anioła, wspaniały baldachim wykonany przez Berniniego, posàg Âw. Piotra oraz grób Jana Pawła II.Czas wolny w trakcie którego dla ch tnych wieczór włoski w stylowej restauracji (płatny dodatkowo). Póênym wieczorem powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 100 km). Uwaga! W tym dniu nie ma kolacji w hotelu. Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Rzymu. Zwiedzanie rozpoczniemy od cz Êci barokowej: Plac Navona, Plac Hiszpaƒski z fontannà Barcaccia w kształcie łodzi, schody hiszpaƒskie z kaskadà balustrad i balkonów oraz słynnà Fontannà di Trevi. Kolejnym etapem zwiedzania b dà zabytki antyczne: przejdziemy Êladami staro ytnych Rzymian przez Panteon, Kapitol, Forum Romanum, koƒczàc spacer przy Kolosseum (podziwiane z zewnàtrz) i Łuku Konstantyna. Po południu wyjazd na Riwier Adriatyckà; wieczorem przyjazd i zakwaterowanie w hotelu. (Trasa ok. 450 km). Dzieƒ 7-8 Pobyt na Riwierze Adriatyckiej. Wspaniały odpoczynek na pla y oraz kàpiele w ciepłych wodach Adriatyku. Dzieƒ 9 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Nast pnie przejazd do San Marino, najstarszej republiki Êwiata - mo liwoêç degustacji regionalnych likierow oraz czas wolny na zakupy w sklepach wolnocłowych. Póênym południem wyjazd do Polski. (Trasa ok km). Dzieƒ 10 Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. (Katowice ok ). Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Z uwagi na zmiany przepisów dotyczàcych ruchu turystycznego w Rzymie przy zwiedzaniu konieczne b dzie korzystanie ze Êrodków komunikacji miejskiej. Hotele CZ Âå OBJAZDOWA Hotele**/*** (4 rozpocz te doby hotelowe). Skromnie urzàdzone pokoje 2-osobowe (mo liwe dostawki) z łazienkami i WC. Do dyspozycji goêci restauracja. Wszystkie hotele poło one sà w okolicach miast (30-60 km do centrum): Wenecja/Lido di Jesolo/okolice Padwy (1), Florencja/Montecatini (1), Rzym/Fiuggi (2). Wy ywienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, masło, d em, kawa, mleko) CZ Âå WYPOCZYNKOWA Hotel** (3 rozpocz te doby hotelowe) poło ony w Rimini lub okolicach (Igea Marina, Gatteo Mare, San Mauro Mare, Bellariva, Bellaria, Catolica, Riccione, Cesanatico) niedaleko (ok. 400 m) od piaszczystej pla y. Wszystkie pokoje z łazienkami, na miejscu bar, recepcja, jadalnia. Âniadania kontynentalne. Uwaga! W lipcu i sierpniu, z powodu wysokiego sezonu, mo liwe zakwaterowanie w hotelu poza ww. kurortami, dalej od pla y - zapewniamy wtedy codzienne dowo enie na pla. Kategoria lokalna: **/*** Âwiadczenia Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video), zakwaterowanie w hotelach j.w. (7 rozpocz tych dób hotelowych), 7 Êniadaƒ kontynentalnych, za dopłatà kolacje (6), program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ) oraz opiek pilota. Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów biletów wst pu do zwiedzanych obiektów, rejsu barkà i gondolami w Wenecji, lokalnych przewodników, biletów komunikacji miejskiej w Rzymie, systemu TGS, dodatkowych posiłków, napoi oraz innych wydatków osobistych, podatków turystycznych. Orientacyjny koszt biletów wst pu (wraz z kosztami wynajmu lokalnych przewodników oraz przejazdami komunikacjà miejskà i rejsem gondolami i barka): ok. 120 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - łàcznie dodatkowo ok. 5 EUR). Zni ki obowiàzujà dla: - uczniów, studentów - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej. - inwalidów, za okazaniem legitymacji inwalidzkiem ze stopniem upoêledzenia. Wycieczki fakultatywne: Lukka 12 EUR, Padwa 10 EUR, wieczór włoski 25 EUR. NOWOÂå - obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: WRT TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) TERMIN Cena katalogowa Rozk ad jazdy Europa Południowa str. 16. W promocji ju od Dopłata za pok. 1 os. od 321 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 1370 Dopłata za obiadokolacje od 218 Dopłaty za wyjazdy z: Wyszków 60 Gdynia, Gdaƒsk, Tczew, Gorzów Wlkp., Zielona Góra 80 Szczecin, Rzeszów, Tarnów, Lublin, Puławy, Piła 120 Białystok, Ostrów Maz., Koszalin, Szczecinek 140 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na 124 WŁOCHY

4 KOMFORTOWYM AUTOKAREM 10 dni WŁOSKIE PIESZCZOTY DLA WYGODNYCH od 0000 PLN cena po rabacie promocyjnym BOLONIA - STOLICA EMILI - ROMANI SAN MARINO WENECJA - MURANO I BURANO JEZIORO GARDA MEDIOLAN - STOLICA: LOMBARDII I MODY WERONA - MIASTO ROMEA I JULII PADWA I UNIWERSYTET Program Dzieƒ 1 Wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy i Austri, póênym wieczorem zakwaterowanie i nocleg w hotelu w okol. Udine (w tym dniu nie ma kolacji w hotelu). Po drodze krótkie postoje. (Trasa ok. 900 km). Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przyjazd do Wenecji, nast pnie rejs barkà turystycznà po Lagunie Weneckiej. Odwie - dzimy hut szkła na wyspie Murano oraz pospacerujemy po wyspie Burano znanej z wyrobu koronek. Kolejnym punktem programu b dzie spacer po dzielnicy San Marco, w której znajdujà si najwa niejsze zabytki Wenecji: Bazylika Êw. Marka, Pałac Do ów, Wie a Dzwonnicza oraz Most Westchnieƒ. Czas wolny. Wieczorem przejazd do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Padwy, miasta Êw. Antoniego, jednego z najwa niejszych oêrodków naukowych ju w Êredniowieczu. W programie spacer przez Prato della Valle, uwa any za najwi kszy plac w Europie. Nast pnie przejdziemy do centrum historycznego Padwy gdzie usytuowany jest jeden z najstarszych uniwersytetów europejskich a do Bazyliki Âw. Antoniego. Znajduje si tu grobowiec patrona miasta i jego relikwie. Nast pnie przejazd do Werony, miasta słynnych kochanków Romea i Julii. Odwiedzimy dziedziniec domu Julii, aby zobaczyç najsłynniejszy balkon Êwiata, Palazzo del Capitano, Palazzo degli Scaligieri oraz Torze de Lamberti - XII wiecznà wie, z której mo na podziwiaç panoram całego miasta. Po południu przyjazd do Soave miasta słynnego z wina białego. W godzinach popołudniowych powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd nad Jezioro Garda, które jest najwi kszym jeziorem we Włoszech. W programie rejs statkiem po jeziorze wraz z wizytà w uroczych miasteczkach m.in. Sirmione. W godzinach popołudniowych przejazd do hotelu na nocleg w okolicach Werony. (Trasa ok. 250 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu przejazd do Mediolanu stolicy Lombardii. Wizyt w tym mieêcie rozpoczniemy na Placu Katedralnym gdzie znajduje si wspaniała gotycka katedra zwana poematem w marmurze. Nast pnie przejdziemy Galerià Vitorrio Emanuele II eleganckim wielopi trowym pasa- em, który poprowadzi nas do najsłynniejszej opery Êwiata - La Scali. Zwiedzanie miasta zakoƒczymy wizytà w Castello Sforzesco - imponujàcym zamku władcy Mediolanu Ludovica Sforzy. Czas wolny. (Trasa ok. 300 km). Mo liwoêç realizacji wycieczki fakultatywnej do Parmy. Nast pnie przejazd do hotelu na nocleg. Dzieƒ 6 Po Êniadaniu przejazd do Bolonii, stolicy regionu Emilia - Romania, miasta arkad i kru ganków. Zwiedzanie historycznego centrum miasta: Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno, bazylika San Petronio, katedra San Pietro oraz Piazza di Ravegnata ze słynnymi wie ami. Przejazd do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 300 km). Mo liwoêç realizacji wycieczki fakultatywnej do Ferrary. Dzieƒ 7-8 Pobyt na Riwierze Adriatyckiej. Wspaniały odpoczynek na pla y oraz kàpiele w ciepłych wodach Adriatyku. Dzieƒ 9 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Nast pnie przejazd do San Marino, najstarszej republiki Êwiata - mo liwoêç degustacji regionalnych likierów oraz czas wolny na zakupy w sklepach wolnocłowych. Póênym południem wyjazd do Polski. (Trasa ok km). Dzieƒ 10 Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. (Katowice ok ). Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Podczas zwiedzania mo e byç konieczne korzystanie ze Êrodków komunikacji miejskiej. Hotele CZ Âå OBJAZDOWA Wszystkie noclegi w hotelach** (5 rozpocz tych dób hotelowych). Skromnie urzàdzone pokoje 2-osobowe (z mo liwoêcià 1 dostawki) z łazienkami i WC. Do dyspozycji goêci restauracja. Wszystkie hotele poło one sà w miastach satelickich, na trasach pomi dzy zwiedzanymi miastami: hotel tranzytowy na terenie Włoch (1), okolice Padwy (1),okolice Werony/ Jezioro Garda (2), okolice Bolonii (1). Wy ywienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, masło, d em, kawa, mleko). Kategoria lokalna: **/*** CZ Âå POBYTOWA Hotel** (3 rozpocz te doby hotelowe) poło ony w Rimini lub okolicach (Igea Marina, Gatteo Mare, San Mauro Mare, Bellariva, Bellaria, Catolica, Riccione, Cesanatico) niedaleko (ok. 500 m) od piaszczystej pla y. Wszystkie pokoje z łazienkami, na miejscu bar, recepcja, jadalnia. Âniadania kontynentalne. Uwaga! W lipcu i sierpniu, z powodu wysokiego sezonu, mo liwe zakwaterowanie w hotelu poza ww. kurortami, dalej od pla y (do 10 km) - zapewniamy wtedy codzienne transfery na pla. Kategoria lokalna: **/*** Âwiadczenia Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video), zakwaterowanie w hotelach (8 rozpocz tych dób hotelowych), 8 Êniadaƒ kontynentalnych, za dopłatà kolacje (7), program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ) oraz opiek pilota. Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów biletów wst pu do zwiedzanych obiektów, biletów na rejsy statkiem po Lagunie Weneckiej i rejsu statkiem po jeziorze Garda, lokalnych przewodników, systemu TGS, dodatkowych posiłków i napoi oraz innych wydatków osobistych i podatków turystycznych. Orientacyjny koszt biletów wst pu (wraz z kosztami wynajmu lokalnych przewodników oraz przejazdami komunikacjà miejskà, biletami na rejs statkiem po lagunie weneckiej, gondolami rejsem po jeziorze Garda): ok. 170 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - łàcznie dodatkowo ok. 5 EUR). KOD IMPREZY: WAP TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) TERMIN Cena katalogowa Wycieczki fakultatywne: Padwa 12 EUR, Ferrara 12 EUR. Zni ki obowiàzujà dla: - uczniów, studentów - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. Rozk ad jazdy Europa Południowa dla wygodnych str. 16. W promocji ju od Dopłata za pok. 1 os. od 371 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 1499 Dopłata za obiadokolacje od 225 Dopłaty za wyjazdy z: Wyszków 60 Gdynia, Gdaƒsk, Tczew, Gorzów Wlkp., Zielona Góra 80 Szczecin, Rzeszów, Tarnów, Lublin, Puławy, Piła 120 Białystok, Ostrów Maz., Koszalin, Szczecinek 140 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na NOCLEG TRANZYTOWY W CENIE WŁOCHY 125

5 TOSKANIA I UMBRIA - WŁOSKIE SIOSTRY 10 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1549 PLN cena po rabacie promocyjnym NOCLEG TRANZYTOWY W CENIE BOLONIA FLORENCJA PIZA LUKKA - MIASTO PUCCINIEGO SAN GIMINIANO - ÂREDNIOWIECZNY MANHATTAN CHIANTI SIENA - ÂW. KATARZYNA I PALIO ORVIETTO - PODZIEMNIE MIASTO WODOSPAD MARMUROWY SPOLETO - MOST WIE ASY Program Dzieƒ 1 Wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy i Austri, póênym wieczorem zakwaterowanie i nocleg w hotelu w okolicach Udine (w tym dniu nie ma kolacji w hotelu). Po drodze planowane sà krótkie postoje. (Trasa ok. 850 km). Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Bolonii, stolicy regionu Emilia - Romania, miasta arkad i kru ganków. Zwiedzanie historycznego centrum miasta: Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno, bazylika San Petronio, katedra san Pietro oraz Piazza di Ravegnata ze słynnymi wie ami. Nast pnie przejazd do hotelu w Montecatini Terme, nocleg. (Trasa ok. 400 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta zaczniemy od KoÊcioła Âw. Krzy a z nagrobkami sławnych Florentyƒczyków, Placu Ratu - szowego, malowniczego Mostu Złotników oraz Katedry Santa Maria del Fiore, przykrytej wspaniałà kopułà o Êrednicy prawie 50 m i najstarszego budynku miasta, czyli Baptysterium, do którego prowadzà słynne Rajskie Wrota. Nast pnie czas wolny. Powrót do hotelu i nocleg. (Trasa ok. 100 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do Pizy, urokliwego miasta prze ywajàcego rozkwit w Êredniowieczu. W programie zwiedzanie: Campo dei Miracoli (czyli Pola Cudów) z katedrà o przepi knej wielopoziomowej fasadzie, koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wie a (oglàdana z zewnàtrz), czyli dawna 126 WŁOCHY katedralna dzwonnica, budowana przez prawie dwieêcie lat. Po południu przejazd do Lukki miasta Pucciniego. Zwiedzanie centrum historycznego gdzie znajduje si m.in. rynek wybudowany na ruinach dawnego amfiteatru rzymskiego. Powrót do hotelu i nocleg. (Trasa ok. 100 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu przejazd do Volterry miasta zało onego przez Etrusków. Zwiedzanie muzeum zwiàzanego z yciem i historià tego tajemniczego ludu zamieszkujàcego Toskanie i Umbri. Nast pnie zwiedzanie centrum historycznego: katedra i babtysterium, słynne Piazza dei Priori z ratuszem miejskim. Obiad w tradycyjnej włoskiej trattorii połàczony z degostacjà wina (obiad i degustacja płatne dodatkowo). Po południu przejazd do San Giminiano zwanego "Êredniowiecznym Manhattanem" ze wzgl du na wie e, które pełniły funkcj obronnà, ale były równie symbolem zamo noêci i znaczenia właêciciela. MiejscowoÊç ta słynie równie z produkcji doskonałego białego wina o orzechowym posmaku Vernaccia. Nast pnie przejazd do Monte - catini zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 200 km). Uwaga! W tym dniu nie ma obiadokolacji! Dzieƒ 6 Po Êniadaniu przejazd do słynnego regionu winnic Chianti z malowniczymi pejza ami, miasteczkami: Rada in Chianti, Casteliina in Chianti skàd pochodzi najsłynniejsze wino włoskie Chianti Classico. Po południu przejazd do Sieny, Êredniowiecznego miasta znanego ze słynnego na całym Êwiecie wy- Êcigu konnego - palio. Zwiedzanie głównego placu Il Campo, który do dziê zachował swój charakterystyczny kształt muszli oraz gotyckiej katedry z przepi knymi marmurowymi posadzkami. Nast pnie przejazd do Chianciano Terme zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu przejazd do Orvieto kolejnego fascynujàcego miasta Etrusków. Zwiedzanie rozpoczniemy od wspaniałej katedry z zachwycajàcymi freskami Luca Signorelli i Beato Angelico. Nast pnie niezapomniana wizyta w Orvieto Undergraund - podziemnym mieêcie, b dàcego atrakcjà dla najbardziej wymagajàcego turysty. Po południu przejazd do Wodospadu Marmurowego, który jest corocznà metà setek tysi cy turystów. Najwy szy i najstarszy wodospad w Włoszech. Nast pnie przejazd do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 8 Po Êniadaniu przejazd do Asy u miasta Âw. Franciszka i Âw. Klary. Zwiedzanie Bazyliki Âw. Franciszka: gdzie znajduje si krypta z grobowcem Êwi tego oraz górnej z arcydziełami Giotta. Spacer po Êredniowiecznych, pełnych uroku uliczkach naznaczonych przez ycie Âw. Franciszka. Nast pnie wizyta oraz degustacja w fabryce najsłynniejszej włoskiej czekolady Perugina. Po południu zwiedzanie stolicy Umbrii Perugii. (Trasa ok. 100 km). Dzieƒ 9 Po Êniadaniu przejazd do Gubbio miasta poło onego na górze Ingino, na około 500 m.n.p.m. Zwiedzanie centrum historycznego: katedra, dzielnica Êw. Marcina, gdzie znajduje si Fontanna Szaleƒców, u stop której mo na uzyskaç tytuł honorowego szaleƒca Gubbia. Na zakoƒczenie degustacja produktów umbryjskich. Po południu wyjazd do Polski. Po drodze planowane sà krótkie postoje. (Trasa ok km). Dzieƒ 10 Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (Katowice ok.13.00). Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Podczas zwiedzania mo e byç konieczne korzystanie ze Êrodków komunikacji miejskiej. Hotele Wszystkie noclegi w hotelach** (8 rozpocz tych dób hotelowych). Skromnie urzàdzone pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i WC. Do dyspozycji goêci restauracja. Hotele poło one sà w okolicach miast (30-65 km do centrum): nocleg tranzytowy na terenie Włoch (1), Florencja/Montecatini (4), Chianciano Terme (1), Okolice Asy u (2). Wy ywienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, masło, d em, kawa, mleko). Kategoria lokalna: **/*** Âwiadczenia KOD IMPREZY: WUT TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) TERMIN Cena katalogowa Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video), zakwaterowanie w hotelach (8 rozpocz tych dób hotelowych), 8 Êniadaƒ kontynentalnych, za dopłatà kolacje (6), program turystyczny jak wy ej, opiek pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów biletów wst pu, lokalnych przewodników, degustacji.orientacyjny koszt uczestnictwa w programie (bilety wst pu, przewodnicy, degustacje) ok. 175 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - łàcznie dodatkowo ok. 5 EUR), a tak e fakultatywnego obiadu w restauracji toskaƒskiej ok. 30 EUR. Zni ki obowiàzujà dla: - uczniów, studentów - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji uczniowskiej/studenckiej - seniorów od 65 roku - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji seniora - nauczycieli z kartà nauczycielskà - inwalidów, za okazaniem legitymacji inwalidzkiem ze stopniem upoêledzenia. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. Rozk ad jazdy Europa Południowa dla wygodnych str. 16. W promocji ju od Dopłata za pok. 1 os. od 421 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 1549 Dopłata za obiadokolacje od 165 Dopłaty za wyjazdy z: Wyszków 60 Gdynia, Gdaƒsk, Tczew, Gorzów Wlkp., Zielona Góra 80 Szczecin, Rzeszów, Tarnów, Lublin, Puławy, Piła 120 Białystok, Ostrów Maz., Koszalin, Szczecinek 140 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na

6 SAMOLOTEM I AUTOKAREM 8 dni WŁOCHY DLA WYGODNYCH od 1199 NOWOÂå PLN cena po rabacie promocyjnym W JEDNÑ STRON AUTOKAR - W DRUGÑ SAMOLOT! WENECJA I FLORENCJA RZYM CZYLI HISTORIA IMPERIUM WATYKAN - PAPIESKIE MIASTO MONTE CASSINO POMPEJE I CAPRI LUB WEZUWIUSZ Program PROGRAM WDW/04/20 i WDW/04/27 Dzieƒ 1 Wyjazd z Polski autokarem według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austri. Po drodze krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km). Dzieƒ 2 W godzinach przedpołudniowych przyjazd do Wenecji na parking Punta Sabbioni/ Tron chetto. Rejs barkà turystycznà na Plac Êw. Marka. Nast p - nie spacer po dzielnicy San Marco: plac Âw. Marka z przepi knà bazylikà, Pałacem Do ów i Wie à Dzwonniczà - najwy szà budowlà w mieêcie, mo na stàd podziwiaç uroki całego miasta, Most Westchnieƒ oraz okolice mostu Rialto. Rejs gondolami po kanałach weneckich i Canale Grande. Nast pnie przejazd do hotelu. (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta: KoÊciół Âw. Krzy a z nagrobkami sławnych Florentyƒczyków, Plac Ratu szowy, malowniczy Mostu Złotników oraz Katedra Santa Maria del Fiore, przykryta wspaniałà kopułà o Êrednicy prawie 50 m i najstarszy budynk miasta - Baptysterium, do którego prowadzà słynne Rajskie Wrota. Nast pnie przejazd do Chianciano na nocleg. Mo liwoêç realizacji wycieczki fakultatywnej do Padwy. Dzieƒ 4 Po Êniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Rzymu. Spacer zaczniemy od antycznych budowli: Kolosseum (podziwiane z zewnatrz), Forum Romanum, Panteonu i Kapitolu. Kolejnym etapem zwiedzanie b dzie Rzym Barokowy: Plac Hiszpaƒski z fontannà Barcaccia w kształcie łodzi, schody hiszpaƒskie z kaskadà balustrad i balkonów oraz słynna Fontanna di Trevi. W tym dniu poruszamy si komunikacjà miejskà metrem w Rzymie. Nocleg w Fiuggi. Dzieƒ 5 Po wczesnym Êniadaniu przejazd do Watykanu na audiencj generalnà (podczas pobytu Papie a w Rzymie). Nast pnie (o ile audiencja zakoƒczy si planowo) zwiedzanie Muzeów Watykaƒskich oraz Kaplicy Sykstyƒskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. Po południu zwiedzanie Bazyliki Âw. Piotra. Czas wolny. W tym dniu poruszamy si komunikacjà miejskà metrem w Rzymie. W tym dniu nie ma obiadokolacji. Wieczór włoski w stylowej restauracji. Nocleg w Fiuggi. Dzieƒ 6 Âniadanie, zwiedzanie Monte Cassino- miejsce słynnej bitwy polskiego II Korpusu z Niemcami. Zobaczymy polski cmentarz i ruiny opactwa benedyktynów. Przejazd w okolice Neapolu i przeprawa promem na malowniczà wysp Capri - legendarnego ju miejsca kanikuły miliarderów. Zakwate - rowanie w hotelu w okolicy Castellamare di Stabia. Dzieƒ 7 Po Êniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Pompei - antycznego miasta zalanego przez law podczas ogromnej erupcji Wezuwiusza i dzi ki temu zachowanego do dzisiejszych czasów w niezmienionym kształcie! Po południu wyjazd w kierunku Lamezia Terme. Nocleg. Dzieƒ 8 Âniadanie, czas wolny, wykwaterowanie, transfer na lotnisko w Lamezia Terme. Wylot do Warszawy samolotem czarterowym. Dojazdy do miejsc zamieszkania we własnym zakresie. PROGRAM WDP/09/21 i WDP/09/28 Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu. Wylot do Lamezia di Terme na Kalabrii. Na lotnisku w Lamezii odbierze Paƒstwa pilot. Transfer do hotelu w okolicy Castellamare di Stabia, nocleg. Aktualne godziny przelotów prosimy sprawdzaç na: Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd od Neapolu, nieoficjalnej stolicy całego włoskiego południa. Zwiedzanie Galerii Umberta I, Piazza del Plebiscito z pałacem królewskim, teatru San Carlo oraz wspaniałego Êredniowiecznego zamku Castel Nuovo. Nast pnie zwiedzanie Pompei - miasta, które do tej pory yje w cieniu złowrogiego Wezuwiusza. Nocleg w okolicy Castelamare di Stabia. Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przeprawa promem na malowniczà wysp Capri - legendarnego ju miejsca kanikuły miliarderów. Nast pnie udamy si do Monte Cassino - miejsca słynnej bitwy polskiego II Korpusu. Zwiedzanie polskiego cmentarza i opactwa benedyktynów. Przejazd do hotelu w okolicach Fiuggi, nocleg. Dzieƒ 4 Po Êniadaniu wyjazd do Rzymu. Zwiedzanie Rzymu antycznego, m.in.: Kolosseum (podziwiane z zewnatrz), Forum Romanum, Kapitolu oraz najciekawszych i najbardziej znanych zabytków Rzymu, tak e z czasów baroku, m.in.: Fontanny di Trevi, Placu i Schodów Hiszpaƒskich. W tym dniu nie ma obiadokolacji.wieczór włoski w stylowej restauracji. Nocleg w Fiuggi. Dzieƒ 5 Po wczesnym Êniadaniu wykwaterowanie. Udamy si do Watykanu na audiencj generalnà (podczas pobytu Papie a w Rzymie). Nast pnie (o ile audiencja zakoƒczy si planowo) zwiedzanie Muzeów Watykaƒskich oraz Kaplicy Sykstyƒskiej. Po południu zwiedzanie Bazyliki Âw. Piotra. Czas wolny. Nocleg w okolicy Chianciano Terme. Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta: KoÊciół Âw. Krzy a z nagrobkami sławnych Florentyƒczyków, Plac Ratuszowy, malowniczy Most Złotników, Katedra Santa Maria del Fiore, przykryta wspaniałà kopułà o Êrednicy prawie 50 m i najstarszy budynk miasta, czyli Baptysterium, do którego prowadzà słynne Rajskie Wrota. Nast pnie przejazd hotelu w okolicy Wenecji, zakwaterowanie i nocleg. Mo liwoêç realizacji wycieczki fakultatywnej do Padwy. Dzieƒ 7 W godzinach przedpołudniowych przyjazd do Wenecji na parking Punta Sabioni/ Tronchetto. Rejs barkà turystycznà na Plac Êw. Marka, spacer po dzielnicy San Marco: plac Âw. Marka z bazylikà, Pałacem Do ów i Wie à Dzwonniczà - najwy szà budowlà w mieêcie, Most Westchnieƒ oraz okolice mostu Rialto. Nast pnie rejs gondolami po kanałach weneckich i Canale Grande. Wieczorem wyjazd w kierunku Polski. Dzieƒ 8 Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Katowice ok ). Powroty do miast zgodnie z rozkładem jazdy (poza trasà antenowà, brak równie powrotu do Białegostoku, Ostrowi Mazo - wieckiej, Wyszkowa, Szczecina i Gorzowa). Uwaga! Program mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po muzeach. Z uwagi na zmiany przepisów dotyczàcych ruchu turystycznego w Rzymie przy zwiedzaniu konieczne b dzie korzystanie ze Êrodków komunikacji miejskiej. Hotele Wszystkie noclegi w hotelach**/*** (6 rozpocz tych dób hotelowych). Skromnie urzàdzone pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i WC. Do dyspozycji go- Êci restauracja, czasem bar. Wszystkie hotele poło- one sà w okolicach miast (30-50 km do centrum). WDW: Wenecja/Mestre/Treviso (1), Chian ciano (1), Fiuggi (2), Neapol/Trecace /Sorrento (1), Lamezia Terme (1). WDP: Castella mare di Stabia (2), Fiuggi (2), Montecatini Terme (1), Wenecja/Mestre/Treviso (1). Wy ywienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, masło, d em, kawa, mleko), za dopłatà obiadokolacje. Kat. lok.: **/*** KOD IMPREZY: WDW/WDP TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) TERMIN Cena katalogowa Âwiadczenia Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video) w jednà stron (wyjazd lub powrót), przelot samolotem czarterowym na trasie Lamezia Terme - Warszawa (wylot lub powrót), zakwaterowanie w hotelach (6 rozpocz tych dób hotelowych), Êniadania kontynentalne, za dopłatà obiadokolacje (5), program turystyczny jak wy ej, opiek pilota, ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów biletów wst pu, rejsu statkami i gondolami w Wenecji, przejazdów komunikacjà miejskà, promu na Capri, lokalnych przewodników, systemu TourGuide, dodatkowych posiłków i napoi oraz innych wydatków osobistych, podatkow turystycznych. Orientacyjny koszt realizacji programu ok. 180 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - łàcznie dodatkowo ok. 5 EUR). Wycieczki fakultatywne: Padwa 10 EUR, wieczór włoski 25 EUR.. Rozk ad jazdy Europa Południowa str. 16. W promocji ju od KOD IMPREZY: WDW Dopłata za pok. 1 os. od 271 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 1199 Dopłata za obiadokolacje od 155 KOD IMPREZY: WDP Dopłata za pok. 1 os. od 271 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 1370 Dopłata za obiadokolacje od 145 Dopłaty za wyjazdy z: Wyszków 30 Gdynia, Gdaƒsk, Tczew, Gorzów Wlkp., Zielona Góra 40 Szczecin, Rzeszów, Tarnów, Lublin, Puławy, Piła 60 Białystok, Ostrów Maz., Koszalin, Szczecinek 70 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WŁOCHY 127

7 SALUTI ROMA CZYLI WEEKEND W RZYMIE 4 dni SAMOLOTEM od 1899 PLN cena po rabacie promocyjnym FONTANNA DI TREVI - BAROKOWY SKARB RZYMU SCHODY HISZPA SKIE I FONTANNA BARCACCIA ANTYCZNE KOLOSEUM FORUM ROMANUM WATYKAN - ANIOŁ PA SKI I SPOTKANIE Z PAPIE EM TRASTEVERE - DZIELNICA MIŁOÂCI I ARTYSTÓW Program Dzieƒ 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie - Modlinie przy stanowisku odpraw Rainbow Tours. Wylot z Polski linià Wizzair. Przylot do Rzymu, transfer do hotelu, czas wolny. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Dzieƒ 2 Âniadanie, zwiedzanie miasta rozpoczniemy od jego cz Êci staro ytnej KoÊcioła San Clemente, który powstał na miejscu domu rzymskiego. Nast pnym punktem programu b dzie wizyta w Koloseum i na Forum Romanum. Udamy si równie na wzgórze Kapitol a zwiedzanie zakoƒczymy w Panteonie, który jest jednà z najlepiej zachowanych budowli z czasów staro ytnego Rzymu. Czas wolny i powrót do hotelu na nocleg (przejazdy komunikacjà miejskà). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Watykanu, gdzie b dziemy uczestniczyç w niedzielnym nabo eƒstwie Anioł Paƒski (podczas pobytu Papie a w Rzymie). Nast pnie zwiedzanie Rzymu barokowego: Plac Navona, Plac Hiszpaƒski, Fontanna di Trevi, Kwirynał, zwiedzanie zakoƒczymy na Placu Barberini ze słynnà Fontannà Trytona. Czas wolny i powrót do hotelu na nocleg (przejazdy komunikacja miejskà). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu powrót do Watykanu. W programie Muzea Watykaƒskie ze słynnà Kaplicà Sykstyƒskà, spacer po Ogrodach Watykaƒskich oraz Bazylika Êw. Piotra wizyta przy grobie Jana Pawła II. Nast pnie czas wolny i powrót do hotelu na nocleg (przejazdy komunikacja miejskà). Czas wolny, w trakcie którego dla ch tnych - wieczór włoski w stylowej rzymskiej restauracji (płatny dodatkowo). Póênym wieczorem powrót do hotelu na nocleg. Uwaga! W tym dniu nie ma obiadokolacji. Dzieƒ 5 Po Êniadaniu, rano wykwaterowanie z hotelu, czas wolny oraz transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy. Uwaga! Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych, centrach historycznych i innych obiektach turystycznych. Z uwagi na zmiany przepisów dotyczàcych ruchu turystycznego w Rzymie przy zwiedzaniu konieczne b dzie korzystanie ze Êrodków komunikacji miejskiej. Program mo e ulec zmianie ze wzgl du na rozkład lotów samolotów. Hotele Hotele ** / *** - klasy turystycznej poło one w pobli u stacji metra lub lokalnej komunikacji miejskiej z dogodnym dojazdem do centrum i atrakcji turystycznych Rzymu. Wszystkie pokoje 2-osobowe (mo liwe dostawki) z łazienkami i WC. W hotelu restauracja, bar, cz sto lobby z TV. Âniadania kontynentalne. Kategoria lokalna: **/*** Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem Wizzair, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie w hotelu (4 rozpocz te doby hotelowe), 4 Êniadania kontynentalne, za dopłatà kolacje (3), program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ) oraz opiek pilota. Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu do zwiedzanych obiektów, kosztów realizacji programu, biletów komunikacji miejskiej, podatku turystycznego, lokalnych przewodników, systemu TGS - całoêç płatna obowiàznowo pilotowi na miejscu jako pakiet (ok. 160 EUR) (nie obejmuje podatków turystycznych - płatne dodatkowo ok. 3 EUR za osob za dob ) i opcjonalnie wieczoru włoskiego (25 EUR). Zni ki obowiàzujà dla: - uczniów, studentów - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej - seniorów od 65 roku - bilety ulgowe za okazaniem dowodu osobistego KOD IMPREZY: RLO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Dopłata za pok. 1 os. od 371 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 1899 Dopłata za obiadokolacje od 250 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na - inwalidów bilety ulgowe/ gratis za okazaniem legitymacji inwalidzkiej ze stopniem upoêledzenia. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. 128 WŁOCHY

8 WŁOCHY 129

9 WŁOCHY I SYCYLIA - SZLAKIEM POMARA CZY 14 dni od 2070 PLN cena po rabacie promocyjnym KOMFORTOWYM AUTOKAREM WENECJA MEDIOLAN PIZA FLORENCJA - STOLICA RENESANSU WATYKAN RZYM MONTE CASSINO CASERTA - WERSAL POŁUDNIA NEAPOL POMPEJE SYCYLIA ARBELOBELLO - BAJKOWE MIASTO ST. GIOVANNI ROTONDO SAN MARINO Program Dzieƒ 1 Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd do Włoch przez Czechy i Austri. (Trasa ok. 950 km). Dzieƒ 2 W godzinach porannych przyjazd do Wenecji, nast pnie rejs barkà turystycznà po Lagunie Weneckiej. Odwiedzimy dzielnic San Marco, w której znajdujà si najwa niejsze zabytki Wenecji: Bazylika Êw. Marka, Pałac Do ów, Wie a Dzwon - nicza oraz Most Westchnieƒ. Rejs gondolami po kanałach weneckich i Canale Grande, czas wolny. Wieczorem przejazd do hotelu na nocleg (okolice Lido di Jesolo lub Padwy). (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Mediolanu stolicy Lombardii. Dzieƒ ten rozpoczniemy wizytà na Placu Katedralnym gdzie znajduje si wspaniała gotycka katedra zwana poematem w marmurze. Nas t pnie przejdziemy Galerià Vitorrio Emanuele II eleganckim wielopi trowym pasa em, który poprowadzi nas do najsłynniejszej opery Êwiata - La Scali. Zwiedzanie miasta zakoƒczymy wizytà w Castello Sforzesco - imponujàcym zamku władcy Mediolanu Ludovica Sforzy. Czas wolny w tak zwanym Złotym Kwadracie Mody najmodniejszej dzielnicy Medio lanu. W godzinach wieczornych przyjazd do hotelu na nocleg (okolice Acqui Terme). Mo liwoêç realizacji wycieczki fakultatywnej do Padwy. (Trasa ok. 425 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Pizy, urokliwego miasta pot nej Republiki Morskiej. W programie zwiedzanie: Campo dei Miracoli (Pola Cudów), gdzie znajduje si katedra o przepi knej wielopoziomowej fasadzie, koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wie a, czyli dawna katedralna dzwonnica, budowana prawie przez 200 lat (oglàdana z zewnàtrz). W licznych kafejkach Pizy z pewnoêcià znajdziemy czas na wypicie espresso - mocnej, aromatycznej, włoskiej kawy. W godzinach wieczornych przyjazd do hotelu na nocleg (okolice Montecatini). Mo liwoêç realizacji wycieczki fakultatywnej do Lukki. (Trasa ok. 275 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta zaczniemy od KoÊcioła Âw. Krzy a z nagrobkami sławnych Florentyƒczyków, Placu Ratu - szowego, malowniczego Mostu Złotników oraz Katedry Santa Maria del Fiore, przykrytej wspaniałà kopułà o Êrednicy prawie 50 metrów i najstarszego budynku miasta, czyli Baptysterium, do którego prowadzà słynne Rajskie Wrota. Nast pnie czas wolny. Po południu przejazd w okolice Rzymu. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 400 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu przejazd do Rzymu i Watykanu. Zwiedzanie Muzeów Watykaƒskich, jednego z najcz Êciej odwiedzanych muzeów na Êwiecie, ze zbiorami od antyku po wiek dwudziesty, słynnej Kaplicy Sykstyƒskiej z freskami Michała Anioła oraz Bazyliki Âw.Piotra zbudowanej na miejscu grobu Âwi tego. Szczególnej uwadze polecamy: grób Jana Pawła II, Piet Michała Anioła, wspaniały baldachim wykonany przez Berniniego oraz posàg Âw. Piotra. Czas wolny w trakcie którego dla ch tnych wieczór włoski w stylowej restauracji (płatny dodatkowo). Póênym wieczorem powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 100 km). Uwaga! W tym dniu nie ma kolacji w hotelu. Dzieƒ 7 Po Êniadaniu przejazd do Rzymu. Zwiedzanie zaczniemy od Rzymu Antycznego - Kolloseum (podziwiane z zewnàtrz), nast pnie Forum Romanum, Panteon, Kapitol. Kolejnym etapem zwiedzania b dà zabytki Rzymu Barokowego : Plac Wenecki obok Fontanny di Trevi, do której zgodnie z tradycjà trzeba wrzuciç monet, aby powróciç do "Wiecz - nego Miasta". Spacer zakoƒczymy na Placu Hiszpaƒskim z fontannà Barcaccia w kształcie łodzi, u stóp słynnych Schodów Hiszpaƒskich z kaskadà balustrad i balkonów. Czas wolny, nast pnie powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 100 km). Dzieƒ 8 WczeÊnie rano przejazd na Monte Cassino - miejsce słynnej bitwy polskiego II Korpusu z Niem - cami. Odwiedzimy cmentarz ołnierzy polskich, grób gen. Andersa oraz opactwo benedyktynów i muzeum Historiale dot. słynnej bitwy pod Monte Cassino. Po południu zwiedzanie Caserty - wspaniałego Palazzo Reale, Pałacu Królew - skiego, który swojà wielkoêcià i urodà dorównuje Wersalowi. Czas wolny. Nast pnie przejazd na nocleg do hotelu w okolice Neapolu (okolice Castellamare di Stabia). (Trasa ok. 225 km). Dzieƒ 9 Po Êniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Pompejów - antycznego miasta zniszczonego podczas ogromnej erupcji Wezuwiusza. Dzi ki temu miasto zachowało swojà pierwotnà struktur do dzisiejszych czasów w niezmienionym kształcie! Po południu przejazd do Neapolu, nieoficjalnej stolicy całego włoskiego południa. Zwiedzanie Galerii Umberta I, Piazza del Plebiscito z pałacem królewskim, Teatro San Carlo oraz wspaniałego zamku Castel Nuovo. Czas wolny w którym mo na spróbowaç słynnej neapolitaƒskiej pizzy. Wieczorem przejazd w kierunku Kalabrii do hotelu na nocleg (okolice Reggio di Calabria). (Trasa ok. 475 km). Dzieƒ 10 Po wczesnym Êniadaniu przejazd i przeprawa promowa na Sycyli do zawieszonej na skałach Taorminy - najsłynniejszego kurortu na wyspie. Spacer po fascynujàcym starym mieêcie, wizyta w Teatrze Antycznym - najpi kniejszym staro ytnym, greckim teatrze we Włoszech, skàd rozciàga si wspaniała panorama na Etn i wybrze e Morza Joƒskiego. Nast pnie przejazd na najwi kszy czynny wulkan w Europie - wjazd na wysokoêç ok m n.p.m. Spacer po jednym z wygasłych kraterów oraz mo liwoêç wjazdu specjalnym busem terenowym na wysokoêç 3000 m n.p.m, w pobli e głównego krateru (dodatkowa opłata, wjazd jedynie przy znacznej liczbie ch tnych). Nast pnie przeprawa promowa i powrót do hotelu w póênych godzinach wieczornych i nocleg. (okolice Reggio di Calabria). (Trasa ok. 325 km). Dzieƒ 11 Âniadanie i przejazd do Alberobello. Spacer po urokliwym mieêcie, w którym zobaczymy trulle - cylindryczne, kamienne domy przypominajàce ule, zbudowane bez adnej zaprawy. Przejazd na nocleg w okolicach San Giovanni Rotondo. Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 425 km). 130 WŁOCHY

10 KOD IMPREZY: WIP Dzieƒ 12 Po Êniadaniu zwiedzanie San Giovani Rotondo z klasztorem kapucynów, Santa Maria della Grazie, w którym ył Ojciec Pio z Pietrelciny ( ). Nast pnie przejazd na nocleg do hotelu w okolice Rimini. (Trasa ok. 425 km). Dzieƒ 13 Po wykwaterowaniu udamy si do San Marino, najstarszej republiki Êwiata - mo liwoêç degustacji regionalnych likierów oraz czas wolny a w godzinach popołudniowych wyjazd do Polski. Po drodze planowane sà krótkie postoje. (Trasa ok km). Dzieƒ 14 Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (Katowice ok.13.00). Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych oraz sakralnych. Podczas zwiedzania mo e byç konieczne korzystanie ze Êrodków komunikacji miejskiej. Hotele Wszystkie noclegi w hotelach** (11 rozpocz tych dób hotelowych). Skromnie urzàdzone pokoje 2 - osobowe (z mo liwoêcià dostawki) z łazienkami i WC. Do dyspozycji goêci restauracja. Wszystkie hotele poło one sà w miastach satelickich, na trasach pomi dzy zwiedzanymi miastami w okolicach: Wenecja/Padwa/Lido di Jesolo (1), Genua/Acqui Terme (1), Piza/Montecatini (1), Rzym/Fiuggi (3), Castellamare di Stabbia (1), Reggio di Calabria (2), St.Giovanni Rotondo (1), Rimini (1). Wy ywienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, masło, d em, kawa, mleko). Kategoria lokalna: **/*** Âwiadczenia Cena obejmuje: przejazd komfortowym autokarem (WC, klimatyzacja, bar, video), zakwaterowanie w hotelach (11 rozpocz tych dób hotelowych), 11 Êniadaƒ kontynentalnych, za dopłatà kolacje (10), program turystyczny j.w., ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ) oraz opiek pilota. Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów biletów wst pu do zwiedzanych obiektów muzealnych i sakralnych, biletów na rejsy statkiem po Lagunie Weneckiej, rejsu gondolami, biletów komunikacji miejskiej, przeprawy promowej na Sycyli, lokalnych przewodników, dodatkowych posiłków i napoi, innych wydatków osobistych oraz podatkow turystycznych. Orientacyjny koszt biletów wst pu (wraz z kosztami wynajmu lokalnych przewodników oraz przejazdami komunikacjà miejskà, biletami na rejs statkiem po lagunie weneckiej, rejs gondolami, przeprawa promowa na Sycyli ): ok. 250 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - łàcznie dodatkowo ok. 5 EUR). Wycieczki fakultatywne: Lukka 15 EUR, Padwa 10 EUR, wieczór włoski 25 EUR, Etna 70 EUR. Zni ki obowiàzujà dla: - uczniów, studentów - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej - seniorów od 65 roku - bilety gratis/ ulgowe, za okazaniem dowodu osobistego - nauczycieli z kartà nauczycielskà - bilety ulgowe - dotyczy to wykopalisk w Pompejach i Caserty - inwalidów - bilety gratis/ ulgowe za okazaniem legitymacji inwalidzkiej wraz ze stopniem upoêledzenia. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) TERMIN Cena katalogowa umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. Rozk ad jazdy Europa Południowa str. 16. W promocji ju od Dopłata za pok. 1 os. od 529 Cena za os. dorosłà na dost. ju od 2070 Dopłata za obiadokolacje od 400 Dopłaty za wyjazdy z: Wyszków 60 Gdynia, Gdaƒsk, Tczew, Gorzów Wlkp., Zielona Góra 80 Szczecin, Rzeszów, Tarnów, Lublin, Puławy, Piła 120 Białystok, Ostrów Maz., Koszalin, Szczecinek 140 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów - 3% 0% Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WŁOCHY 131

11 ITALIA FELICE 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 1799 PLN cena po rabacie promocyjnym TRULLE W ALBEROLLO I GROTY CASTELLANA BARI KRÓLOWEJ BONY SAN GIOVANI ROTONDO MATERA - MIASTO NIEZWYKŁE NEAPOL, POMPEJEI WEZUWIUSZ LUKSUSOWA CAPRI DLA CH TNYCH TYDZIE POBYTU NA KALABRII LUB SYCYLII Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu. Wylot do Lamezia di Terme na Kalabrii. Aktualne godziny przelotów prosimy sprawdzaç na: Na lotnisku w Lamezii odbierze Paƒstwa pilot. Transfer do hotelu w okolicy Cosenza, nocleg. (Trasa ok. 120 km) Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Grot Castellana, które przyroda dekoracyjnie przyozdobiła niezwykłymi formami stalaktytów i stalagmitów. Nast pne przejazd do Alberobello. Spacer po tym niezwykle urokliwym mieêcie, w którym zobaczymy trulle - cylindryczne, kamienne domy przypominajàce ule, zbudowane bez adnej zaprawy. Przejazd na nocleg w Alberobello (Trasa ok. 380 km). Uwaga! W tym dniu nie ma obiadokolacji. Dla ch tnych kolacja regionalna (płatna dodatkowo). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd i zwiedzanie Matery. Podczas wizyty b dziemy zwiedzaç unikatowe domostwa, drà one w skale, przypominajàce tureckà Kapadocj. Matera wpisana została na List Âwiatowego Dziedzictwa Narodowego Unesco. Nast pnie przejazd do Bari, rodzinnego miasta królowej Bony. Spacer po starówce: romaƒska katedra San Sabino, bazylika San Nicola z grobowcem Bony Sforzy i Êredniowieczny normaƒski zamek. Nast pnie przejazd na nocleg w okolice Półwyspu Gargano. (Trasa ok. 180 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do San Giovani Rotondo, wizyta w słynnym Klasztorze Kapucynów gdzie znajduje si grób Ojca Pio. Nast pnie przejazd do Monte Sant Angelo, gdzie znajduje si sanktuarium Âw. Michała Archanioła. Nast pnie przejazd w okolice Castelamare di Stabia na nocleg. (Trasa ok. 300 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu przejazd do Neapolu. Zwiedzanie Neapolu, nieoficjalnej stolicy całego włoskiego południa. Zwiedzanie Galerii Umberta I, Piazza del Plebiscito z Pałacem Królewskim, Teatro San Carlo oraz wspaniałego zamku Castel Nuovo. Przeprawa promowa na Capri. Ulubione miejsce wypoczynku zarówno bogaczy jak i wszystkich Włochów. Rozgłos zdobyła ju w staro ytnoêci dzi ki cesarzowi Tyberiuszowi, a w czasach póêniejszych dzi ki poetom, pisarzom i malarzom. Rejs wzdłu najpi kniejszego fragmentu wybrze a wyspy. Po rejsie spacer po stolicy wyspy Capri. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 180 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wjazd na wysokoêç ok m na Wezuwiusza - uêpiony wulkan górujàcy nad Zatokà Neapolitaƒskà. Mo liwoêç dojêcia pieszo do wygasłego krateru, skàd roztacza si przepi kna panorama na całà okolic. Przejazd do Pompejów - miasta, które wcià yje w cieniu złowrogiego wulkanu. Zwiedzanie miasta. Nast pnie powrót do hotelu. (Trasa ok. 80 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i zwiedzanie Caserty - Palazzo Reale, Pałacu Królewskiego, który swojà wielkoêcià i urodà dorównuje Wersalowi. Przejazd w okolice Lamezii, zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 450 km). Dzieƒ 8 Âniadanie i przejazd na lotnisko: Klienci wybierajàcy dodatkowy tydzieƒ pobytu w Kalabrii - transfer do wybranego hotelu. Klienci wybierajàcy dodatkowy tydzieƒ pobytu na Sycylii - transfer do wybranego hotelu z przeprawà promowà przez cieênin Messyƒskà (transfer bez opieki pilota, mini-busem, na pobycie opieka rezydenta). Przy transferze powrotnym (mini-busem) równie brak pilota a do Lamezia Terme, transfer nastàpi we wczesnych godzinach porannych (Êniadanie w formie pakietu). Dla osób wylatujàcych do Polski w godzinach popołudniowych czas oczekiwania w Lamezia Terme lub okolicy b dzie wypełniony czasem na zakupy lub: wizytà w lokalnej tavernie (posiłki i napoje płatne dodatkowo), pla owaniem, dodatkowym zwiedzaniem itp. W przypadku przedłu enia pobytu na Sycylii biuro zastrzega mo liwoêç zmiany lotu powrotnego na Katania- Warszawa. Klienci powracajàcy do Polski - wylot samolotem czarterowym. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Hotele Wszystkie noclegi w hotelach**/*** - razem 7 rozpocz tych dób hotelowych: 2 noce w okolicy Cosenza / Lamezia di Terme (pierwsza i ostatnia noc), 1 noc w okolicy Alberobello, 1 noc w okolicy San Giovani Rotondo, 3 noce w okolicy Castellamare di Stabbia. Skromnie urzàdzone pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i WC. Do dyspozycji goêci z reguły bar i restauracja. Hotele poło one sà poza centrum miast (w odległoêci do 50 km od centrum). Wy ywienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, 132 WŁOCHY

12 masło, d em, kawa, mleko). Za dopłatà obiado-kolacje. Kategoria lokalna: **/*** Przykładowe zakwaterowanie (nie gwarantujemy zakwaterowania w poni szych hotelach we wszystkich terminach imprezy): Lamezia di Terme/ Campora San Giovanni: Hotel Al Torrione***, Alberobello: Hotel Didi***, Castellamare di Stabbia/ Pimonte, Hotel S.Angelo***, Fiuggi, Hotel Olimpic***. Dla ch tnych za dop atà mo liwe przed u enie wycieczki o tydzieƒ pobytu w Kalabrii w wybranym przez Paƒstwa hotelu. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej ofert w systemie rezerwacyjnym i w katalogu Wypoczynek - Kalabria. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (7 lub za dopłatà 14 rozpocz tych dób hotelowych), przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, wy ywienie Êniadania kontynentalne (7), za dopłatà serwowane obiado-kolacje (6), opiek polskiego pilota (podczas pobytu rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu do zwiedzanych obiektów, miejscowych przewodników, promów, rejsów, systemu TGS, dodatkowych posiłków, napoi oraz innych wydatków osobistych, podatków turystycznych. Orientacyjny koszt realizacji programu ok. 185 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - łàcznie dodatkowo ok. 5 EUR). Za dopłatà kolacja regionalna 25 EUR. Zni ki obowiàzujà dla: - uczniów, studentów - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji uczniowskiej/studenckiej - seniorów od 65 roku - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji seniora - nauczycieli z kartà nauczycielskà i inwalidów. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: WTO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Kalabrii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Porto Ada**** Green Garden *** * * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor.na dost. od Dopłata za obiadokolacje od 245 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Kalabria Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY I KATOWIC WŁOCHY 133

13 RZYM I TOSKANIA 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 1799 PLN cena po rabacie promocyjnym RZYM I WATYKAN MALOWNICZA STOLICA TOSKANII - FLORENCJA TOSKA SKIE PEREŁKI: SIENA, PIZA, SAN GIMINIANO ANTYCZNE POMPEJE MONTE CASSINO DLA CH TNYCH DODATKOWY TYDZIE POBYTU W KALABRII LUB NA SYCYLII Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu. Wylot do Lamezia di Terme na Kalabrii. Aktualne godziny przelotów prosimy sprawdzaç na: Na lotnisku w Lamezii odbierze Paƒstwa pilot. Transfer do hotelu w okolicy Cosenza, nocleg. (Trasa ok. 120 km) Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd do Pompei - miasta, które do tej pory yje w cieniu złowrogiego Wezuwiusza. Wulkan wszak przyczynił si do zniszczenia miasta w 79 r n.e. jednak popiół wulkaniczny, który zasypał Pompeje, doskonale zakonserwował budowle i przedmioty, co pozwala poznaç wyglàd rzymskiego miasta. B dzie równie mo liwoêç podziwiania panoramy Wezuwiusza. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, nocleg w okolicach Fiuggi. (Trasa ok. 530 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu przejazd do Watykanu - najmniejszego pod wzgl dem powierzchni paƒstwa Êwiata. Zwiedzanie Muzeów Watykaƒskich: jednego z najwi kszych zbiorów sztuki na Êwiecie oraz Kaplicy Sykstyƒskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. Zwiedzanie Bazyliki Âw. Piotra i Grot Watykaƒskich z grobowcami papie y (mo liwoêç odwiedzenia grobu Ojca Âwi tego Jana Pawła II) oraz przepi knego barokowego placu Navona. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do Rzymu. Zwiedzanie Rzymu antycznego, m.in.: Kolosseum (mieszczàcego 90 tys. osób, odbywały si w nim m.in. walki gladiatorów, bitwy morskie), Forum Romanum (centrum politycznego i towarzyskiego staro ytnego Rzymu), Kapitolu oraz najciekawszych i najbardziej znanych zabytków Rzymu czasów baroku, m.in.: Fontanny di Trevi, Placu i Schodów Hiszpaƒskich (miejsce m.in. corocznych pokazów mody). Wczesnym popołudniem przejazd na nocleg do hotelu w okolicach Chianciano. (Trasa ok. 420 km). Dzieƒ 5 Przejazd i zwiedzanie Florencji - stolicy Toskanii wraz z KoÊciołem Êw. Krzy a ze wspaniale zachowanymi freskami z XIV w. oraz grobowcami najsłynniejszych obywateli miasta (m.in.: Michała Anioła), katedrà z ogromnà, oêmiokàtnà kopułà Brunelleschiego, plac miejski La Signoria oraz najsłynniejszy most miasta Ponte Vecchio. Przejazd do Pizy - zwiedzanie słynnego Placu Cudów wraz z Krzywà Wie à. Przejazd do hotelu w okolicy Montecatini Terme. (Trasa ok. 340 km) Dzieƒ 6 Przejazd do Sieny, Êredniowiecznego miasta znanego ze słynnego na całym Êwiecie wyêcigu konnego - palio. Zwiedzanie głównego placu Il Campo, który do dziê zachował swój charakterystyczny kształt muszli oraz gotyckiej katedry z przepi knymi marmurowymi posadzkami. Nast pnie obiad w tradycyjnej włoskiej trattorii połàczony z degustacjà wina (obiad i degustacja płatne dodatkowo). Przejazd do San Gimignano - niezmienionego od Êredniowiecza miasta prywatnych wie, zwanego Êredniowiecznym Manhattanem. Wie e pełniły funkcj obronnà, ale były równie symbolem zamo noêci i znaczenia właêciciela. W miejscowoêci tej produkuje si doskonałe białe wino Vernaccia o orzechowym posmaku. Przejazd na nocleg w okolicach Chianciano. (Trasa ok. 250 km). Uwaga! W tym dniu nie ma obiadokolacji! Dzieƒ 7 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Monte Cassino - miejsce słynnej bitwy polskiego II Korpusu. Zwiedzanie Muzeum Historiale di Cassino. Wjazd na polski cmentarz wojskowy, opactwo benedyktyƒskie. Nast pnie przejazd malowniczymi regionami Włoch na nocleg w okolice Cosenza/ Lamezia di Terme. (Trasa ok. 800 km). Dzieƒ 8 Âniadanie i przejazd na lotnisko: Klienci wybierajàcy dodatkowy tydzieƒ pobytu w Kalabrii - transfer do wybranego hotelu. Klienci wybierajàcy dodatkowy tydzieƒ pobytu na Sycylii - transfer do wybranego hotelu z przeprawà promowà przez cieênin Messyƒskà (transfer bez opieki pilota, mini-busem, na pobycie opieka rezydenta). Przy transferze powrotnym (mini-busem) równie brak pilota a do Lamezia Terme, transfer nastàpi we wczesnych godzinach porannych (Êniadanie w formie pakietu). Dla osób wylatujàcych do Polski w godzinach popołudniowych czas oczekiwania w Lamezia Terme lub okolicy b dzie wypełniony czasem na zakupy lub: wizytà w lokalnej tavernie (posiłki i napoje płatne dodatkowo), pla owaniem, dodatkowym zwiedzaniem itp. W przypadku przedłu enia pobytu na Sycylii biuro zastrzega mo liwoêç zmiany lotu powrotnego na Katania- Warszawa. Klienci powracajàcy do Polski - wylot samolotem czarterowym. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Z uwagi na zmiany przepisów dotyczàcych ruchu turystycznego w Rzymie przy zwiedzaniu konieczne b dzie korzystanie ze Êrodków komunikacji miejskiej. Hotele Wszystkie noclegi w hotelach **/*** - razem 7 rozpocz tych dób hotelowych. Wszystkie pokoje 2 i 3-osobowe z łazienkami i WC. Do dyspozycji goêci z reguły bar i restauracja. Noclegi: 2 noce - okolice Cosenza lub Lamezia di Terme (pierwsza i ostatnia noc), 2 noce - okolice Rzymu (Fiuggi), 1 noc - okolice Florencji (Montecatini 134 WŁOCHY

14 Terme), 2 noce w okolicach Chianicano Terme. Wy ywienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, masło, d em, kawa, mleko). Za dopłatà obiadokolacje. Przykładowe zakwaterowanie: Lamezia di Terme/ Campora San Giovanni: Hotel Al Torrione***, Fiuggi: Hotel Olimpic***, Montecatini Terme: Hotel Europa, Chianciano: Hotel San Giorgio Hotel San Remo. Dla ch tnych za dop atà mo liwe przed u enie wycieczki o tydzieƒ pobytu w Kalabrii w wybranym przez Paƒstwa hotelu. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej ofert w systemie rezerwacyjnym i w katalogu Wypoczynek - Kalabria. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (7 lub za dopłatà 14 rozpocz tych dób hotelowych), przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, wy ywienie: Êniadania (7), za dopłatà obiadokolacje (6), opiek polskiego pilota (podczas pobytu w Kalabrii lub na Sycylii rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: dodatkowych posiłków, biletów wst pu do zwiedzanych obiektów, miejscowych przewodników, systemu TGS, dodatkowych posiłków, napoi oraz innych wydatków osobistych, podatków turystycznych. Orientacyjny koszt biletów wst pu - ok. 170 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - łàcznie dodatkowo ok. 5 EUR). Zni ki obowiàzujà dla: - uczniów, studentów - bilety ulgowe za okazaniem legitymacji uczniowskiej/ studenckiej - seniorów od 65 roku - bilety ulgowe/ gratis za okazaniem dowodu osobistego - nauczycieli z kartà nauczycielskà - bilety ulgowe, dotyczy tylko wykopalisk w Pompejach. KOD IMPREZY: WTT TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Kalabrii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. Porto Ada**** Green Garden *** * * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za obiadokolacje od 215 Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w katalogu Wypoczynek Kalabria Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WYLOTY Z WARSZAWY I KATOWIC WŁOCHY 135

15 HOTEL NYCE CLUB PORTOADA Pizzo Dla rodzin Pokoje 2+2 dla rodzin SOFTALL INCLUSIVE w cenie NASZYM ZDANIEM Rodzinny resort poło ony na du ym obszarze z bardzo bogatà ofertà sportowà i rekreacyjnà. Wspaniała pla a oraz pi kne baseny. Polecany szczególnie rodzinom z dzieçmi ze wzgl du na przestronne i komfortowo wyposa one pokoje. STRONA INTERNETOWA Poło enie Przepi kny, rozległy hotel, poło ony w bujnym Êródziemnomorskim ogrodzie i otoczonym uroczym lasem piniowym, zlokalizowany 8 km od Pizzo, na malowniczym wybrze u mi dzy Tropeà a Lamezià di Terme, przy szerokiej piaszczystej pla y (przejêcie 350 przez las piniowy nale àcy do hotelu).podzielony na trzy cz Êci: budynek główny (recepcja oraz pokoje hotelowe), cz Êç rekreacyjna i restauracyjna oraz cz Êç rezydencyjna, składajàca si z 4 willi zbudowanych w tradycyjnym włoskim stylu. Ogromne zielone przestrzenie, komfortowe pokoje, bogaty wybór rozrywek czyni z tego resortu miejsce idealne dla rodzin. Hotel zapewnia busa kursujàcego kilka razy dziennie do centrum Pizzo (za opłatà około 10 EUR w dwie strony). OdległoÊç do lotniska w Lamezia di Terme ok. 20 km (czas transferu około 30 minut). Doba hotelowa rozpoczyna si o godz Pokoje Standard, 2-osobowe z mo liwoêcià dwóch dostawek (rozkładana sofa lub łó ka polowe) posiadajà klimatyzacj, telefon, TV, sejf, lodówk, patio lub balkon, łazienk z natryskiem lub prysznicem, suszark do włosów. Apartamenty 2- pokojowe: dla max. 4 osób dorosłych, z oddzielnym wejêciem i antresolà, na której jest łó ko mał eƒskie, pokojem dziennym z rozkładanà sofà, klimatyzacjà, TV, sejfem, łazienkà z prysznicem lub wannà, suszarkà do włosów, werandà. Apartamenty 3-pokojowe dla max. 6 osób dorosłych, składajàce si z pokoju dziennego z rozkładanà sofà, pokoju z łó kiem mał eƒskim, pokoju z dwoma oddzielnymi łó kami, pozostałe wyposa enie j.w. Apartamenty 6- osobowe na zapytanie. Istnieje mo liwoêç zamówienia łó eczka dla infanta (0-2 lat) za opłatà 35 EUR za tydzieƒ (płatne na miejscu). Do dyspozycji goêci Recepcja 24 h, parking, restauracja główna, bar przy basenie, bar na pla y, sklepik, mini market, mini klub dla dzieci, kàcik internetowy za opłatà około 15 EUR/godz., amfiteatr, przechowalnia baga u, ogród, 2 baseny ze słodkà wodà, jeden z nich sportowy, bardzo du y o nieregularnym kształcie, drugi mniejszy, relaksacyjny, brodzik dla dzieci, le aki i parasole przy basenie bezpłatne, pla a piaszczysta szerokoêci 350 m, le aki i parasole na pla y (bezpłatnie od drugiego rz du), snack bar na pla y, prysznice na pla y, taras słoneczny. W ofercie standardowej brak r czników pla owych. Mo liwoêç wykupienia na miejscu karty Nice Plus Formula, która gwarantuje le aki na pla y w pierwszym rz dzie od morza oraz r czniki pla owe (wymiana raz w tygodniu) - opłata za kart 15 EUR/dzieƒ/pokój. Kaucja za r czniki 10 EUR/szt. Wy ywienie Soft All Inclusive: Êniadania, lunch, kolacje w formie bogatego bufetu, dania kuchni lokalnej i mi dzynarodowej, napoje do Êniadania: woda mineralna, soki owocowe, napoje do lunchu i kolacji: woda mineralna, 1 karafka lokalnego wina białego lub czerwonego, coca cola lub oran ada, w barze Centrale (przy basenie) w godz : woda mineralna, oran ada, soki owocowe, przekàski popołudniowe (słodycze w godz i słone przekàski w godz ), aperitif przed kolacjà (bezalkoholowy), 1 lokalny likier (np. Limoncello). W restauracji dost pne foteliki dla dzieci. Dost pna równie kuchnia do przygotowania posiłków dla dzieci. Program sportowy i animacyjny Kort tenisowy (płatne oêwietlenie), strzelanie z łuku, boccia, tenis stołowy, boisko do piłki no nej, koszykówki, siatkówki pla owej, za opłatà mo liwoêç wypo yczenia roweru, plac zabaw dla dzieci, lekkie animacje w ciàgu dnia i wieczora, w trakcie sezonu hotel organizuje wieczorki tematyczne z muzykà na ywo, kurs taƒca, mini klub dla dzieci (6-12 lat), junior klub (12-16 lat). W hotelu prowadzony jest FIGLOKLUB: 6 razy w tygodniu zaj cia dla dzieci prowadzone przez polskiego animatora. Na terenie hotelu prowadzone sà równie włoskie animacje - taneczne, rozrywkowe (doêç głoêne). Animacje trwajà od połowy czerwca do połowy sierpnia. Kategoria lokalna:**** 136 W OCHY KALABRIA

16 Briatico HOTEL VILLAGIO GREEN GARDEN + Dla rodzin Przy pla y Poło enie W du ym, zadbanym ogrodzie (ponad 3 ha, drzewa oliwne, cytrusowe i akacjowe) w odległoêci około 2500 m. od centrum miejscowoêci Briatico, około 12 km malowniczo poło onej Tropei, ok. 27 km na północ od Capo Vaticano. Do lotniska w Lamezia di Terme ok. 50 km W Briatico bary, restauracje, kafejki, przystanek kolejowy, sklepy (w zasi gu 20 min. spaceru, w czasie siesty zamkni te). Od wyjêcia z kompleksu do piaszczystej pla y ok. 100 m, poniewa jednak budynki hotelowe poło one sà na doêç rozległym terenie, odległoêç od Paƒstwa pokoju do pla y mo e byç nieco wi ksza. Pokoje 120 pokoi 2-osobowych funkcjonalnie urzàdzonych (mo liwe dostawki) z łazienkami i WC, rozmieszczonych w budynkach głównych lub bungalowach. W pokoju klimatyzacja, mini bar/lodówka (konsumpcja dodatkowo płatna), telefon, TV oraz taras. Brak sejfu. Brak mo liwoêci zamówienia łó eczka dla dziecka. Do dyspozycji goêci Recepcja, piano bar, bar przy pla y, restauracja, dyskoteka, sala TV, sala z grami video, amfiteatr, du y basen z tarasem słonecznym i brodzikiem dla dzieci (obowiàzkowe czepki, do kupienia u ratownika - 3 EUR/szt), le aki i parasole przy basenie bezpłatnie, mini klub dla dzieci. Ok. 100 m od bramy hotelu dobrze zagospodarowana, piaszczysta pla a z bezpłatnymi le akami i parasolami (1 le ak, 1 parasol, 1 krzesło pla owe na pokój). Brak r czników pla owych. Wy ywienie Âniadania typu bufet (rogaliki, sucharki, płatki, mleko, d emy, masło, jogurt, soki, szynka gotowana, ser ółty, kawa, cappucino, herbata, czekolada) obiadokolacje w formie bufetu (w cenie kolacji wliczone napoje: 0,5 l wody i 0,25 l wina na osob ). W restauracji dost pne sà foteliki dla dzieci. Program sportowy i animacyjny Boiska sportowe, kort tenisowy (za opłatà oêwietlenie oraz wypo yczenie rakiet tenisowych), boccia (gra w kule), tenis stołowy, hydromasa e, siatkówka pla owa i sporty wodne (rowery wodne, kajaki). Na miejscu obowiàzkowa dopłata za kart klubowà (40 EUR za osob dorosłà za tydzieƒ, 20 EUR za dzieci 4-12 lat, bezpłatnie dla dzieci 0-4 lat). Karta obejmuje korzystanie ze wszystkich wymienionych wy ej boisk sportowych i gier, kajaków i rowerów wodnych, le aki i parasole na basenie i przy pla y, wst p na dyskotek oraz bogaty program animacyjny dla dorosłych i dzieci. Nie obejmuje gier video i innego sprz tu wodnego. Kategoria lokalna: *** NASZYM ZDANIEM Doskonała oferta dla rodzin z dzieçmi oraz dla wszystkich ceniàcych aktywny wypoczynek. Wspaniała, rodzinna atmosfera sprawia, e Klienci czujà si tu jak w domu STRONA INTERNETOWA W OCHY KALABRIA 137

17 SYCYLIA - WYSPA NIEZWYKŁA 8 lub 15 dni SAMOLOTEM od 2330 PLN cena po rabacie promocyjnym TAORMINA I GROèNA ETNA! SYRAKUZY I CYTRYNOWA RIWIERA KATANIA I PALERMO WULKANICZNE WYSPY LIPARYJSKIE AGRIGENTO DOLINA ÂWIÑTY DLA CH TNYCH DODATKOWY TYDZIE POBYTU NA SYCYLII Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem na lotnisku Ok cie w Warszawie. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Wylot samolotem czarterowym do Katanii. Zakwa - terowanie w hotelu na pn-wsch wyspy (w okolicy Giardini Naxos, Taorminy, Fondachello, Katanii). (Trasa ok. 80 km). Dzieƒ 2 Po Êniadaniu przejazd na Etn - najwi kszy czynny wulkan w Europie - wjazd na wysokoêç ok m n.p.m. Spacer po jednym z wygasłych kraterów oraz fakultatywnie mo liwoêç wjazdu specjalnym busem terenowym na wysokoêç 3000 m n.p.m, w pobli e głównego krateru (dodatkowa opłata na miejscu, ok. 70 EUR - wjazd jedynie przy znacznej liczbie ch tnych). Przejazd do malowniczego kanionu rzeki Alcantara. Mo liwoêç spaceru w głàb niezwykłego wàwozu wyrzeêbionego w czarnych bazaltowych skałach przez wartki nurt rzeki. Przejazd do zawieszonej na skałach Taorminy - najsłynniejszego kurortu na wyspie. Spacer po fascynujàcym starym mieêcie, wizyta w Teatrze Antycznym - najpi kniejszym staro ytnym, greckim teatrze we Włoszech, skàd rozciàga si wspaniała panorama na Etn i wybrze e Morza Joƒskiego. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 160 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu rejs na Wyspy Liparyjskie (Vulcano, Lipari) malownicze wysepki pochodzenia wulkanicznego. Mo liwoêç kàpieli w błotach siarkowych, pla owania lub wspinaczki na krater. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 180 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu wycieczka do Syrakuz - w czasach staro ytnych jednego z najpot niejszych miast greckich. Zwiedzanie Parku Archeologicznego z najwi kszym na Sycylii teatrem, w którym do dziê wystawiane sà dramaty klasyków greckich, zwiedzanie kamieniołomów wraz ze słynnà grotà Ucho Dionizjusza. Przejazd na starówk poło onà na wysepce Ortigia, gdzie znajduje si barokowa katedra zbudowana w dawnych murach Êwiàtyni greckiej. Przejazd do Noto - stolicy baroku sycylijskiego. Spacer po niezwykłym miasteczku uznanym przez UNESCO za zabytek klasy Êwiatowej. Przejazd od Katanii, najwi kszego i najbardziej dynamicznie rozwijajàcego si miasta na wschodnim wybrze u. Oryginalny charakter Katania zawdzi cza u yciu do budowy domów i koêciołów kamienia wulkanicznego, który ładnie kontrastuje z białymi dekoracjami. Zwiedzanie katedry Êw. Agaty. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 300 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd przez Êrodek wyspy w kierunku zachodniego wybrze a. Po drodze zwiedzanie Villa del Casale (willi rzymskiej nieopodal Piazza Armerina) - jednego z najbardziej niezwykłych zabytków przyozdobionego przepi knymi mozaikami posadzkowymi. Przejazd do Agrigento i zwiedzanie Doliny Âwiàtyƒ - wspaniale zachowanego zespołu Êwiàtyƒ greckich. Przejazd do hotelu w okolicy Mazara del Vallo, nocleg. (Trasa ok. 400 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wycieczka po zachodniej Sycylii. W programie: Erice - Êredniowieczne, kamienne miasteczko poło one na szczycie góry z pi knà panoramà na Wyspy Egadzkie. W trakcie zwiedzania fakultatywny obiad w restauracji w Erice (płatny dodatkowo ok. 25 EUR). Nast pnie przejazd trasà nadmorskà wzdłu bardzo ciekawego odcinka wybrze a - płytkie wody laguny zdobià tradycyjne, zabytkowe wiatraki, które słu à do wypompowywania wody morskiej i pozyskiwania soli. Przejazd przez Marsal - dawne fenickie miasto, które sław zawdzi cza produkowanym tu mocnym, deserowym winom o tej samej nazwie. Wizyta w winiarni z mo liwoêcià degustacji wina Marsala. Po południu czas wolny na zakupy i kàpiele morskie. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 220 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Palermo i zwiedzanie zaskakujàcej, pełnej kontrastów stolicy wyspy z Katedrà budowanà przez kilka stuleci. Przejazd od pobliskiego Monreale, zwiedzanie majestatycznej katedry z czasów normandzkich, którà zdobi w Êrodku ponad 6000 m 2 przepi knych, złotych mozajek. Przejazd do hotelu na pn-wsch wyspy. Nocleg. (Trasa ok. 350 km). Dzieƒ 8 Przejazd na lotnisko: Klienci wybierajàcy dodatkowy tydzieƒ pobytu na Sycylii w okolicach Giardini Naxos - transfer do wybranego oêrodka, (uwaga - doby hotelowe rozpoczynajà si od godz. 14, koƒczà o 10.00). Klienci wybierajàcy pobyt w okolicach Cefalu lub Syrakuz - transfer mo e odbywaç si z przejazdem przez lotnisko w Katanii (w celu dołàczenia do grupy przylatujàcej z Polski). Klienci powracajàcy do Polski - wylot samolotem czarterowym. 138 WŁOCHY

18 WYLOTY Z WARSZAWY Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Hotele Wszystkie noclegi w hotelach **/*** - razem 7 rozpocz tych dób hotelowych. Wszystkie pokoje 2 i 3- osobowe z łazienkami i WC (dokwaterowanie mo liwe w pokojach 2 lub 3- osobowych). Do dyspozycji goêci z reguły bar i restauracja. Hotele poło one w cz Êci pn-wsch. wyspy (4 rozpocz te doby hotelowe na poczàtku programu + 1 ostatni nocleg) i okolicach Mazara del Vallo (2 rozpocz te doby hotelowe). Wy ywienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, masło, d em, kawa, mleko). Za dopłatà obiadokolacje. Przykładowe zakwaterowanie (nie gwarantujemy zakwaterowania w poni szych hotelach we wszystkich terminach imprezy): Giardini Naxos: Antares Hotel, Cesar Palace, Sole Castello, Yachting Palace Mazara del Vallo: Hotel Hopps *** Dla ch tnych za dop atà mo liwe przed u enie wycieczki o tydzieƒ pobytu na Sycylii w wybranym przez Paƒstwa hotelu. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej ofert w systemie rezerwacyjnym i w katalogu Wypoczynek - Sycylia. Âwiadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (7 lub za dopłatà 14 rozpocz tych dób hotelowych), przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, wy ywienie: Êniadania (7), za dopłatà obiadokolacje (7), opiek polskiego pilota (podczas pobytu rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu do zwiedzanych obiektów, miejscowych przewodników, dodatkowych posiłków i napoi oraz innych wydatków osobistych, podatków klimatycznych, podatkow turystycznych. Orientacyjny koszt realizacji programu - ok. 190 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - łàcznie dodatkowo ok. 5 EUR). Wycieczki fakultatywne: wyjazd na Etn na wysokoêç 3000 m n.p.m. 70 EUR, fakultatywny obiad w Erice 25 EUR. Zni ki dla: - osób poni ej 25 roku ycia (za okazaniem dokumentu to samoêci), - osób powy ej 65 roku (za okazaniem dokumentu to samoêci), - nauczycieli z mi dzynarodowà kartà nauczycielskà. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. KOD IMPREZY: STO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Sycylii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Arenella**** Dolcestate**** Naxos Beach**** Sabbie d oro e Santa Lucia*** * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za obiadokolacje od 175 Dopłata do wid. na morze od 224 Dopłata do All Inclusive od Dopłata do full board od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w sekcji Wypoczynek Sycylia Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty/wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na WŁOCHY 139

19 SYCYLIA I MALTA 8 lub 15 dni od 2430 SAMOLOTEM PLN cena po rabacie promocyjnym TAORMINA I GROèNA ETNA! SYRAKUZY I CYTRYNOWA RIWIERA MALTA - MALOWNICZE ZATOCZKI I WSPANIAŁE ZABYTKI AGRIGENTO DOLINA ÂWIÑTY KATANIA I PALERMO DLA CH TNYCH DODATKOWY TYDZIE POBYTU NA SYCYLII Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Wylot samolotem czarterowym do Katanii. Zakwa - terowanie w hotelu na pn-wsch wyspy (w okolicy Giardini Naxos, Taorminy, Fondachello, Katanii). (Trasa ok. 80 km). Dzieƒ 2 Po Êniadaniu, przejazd na Etn - najwi kszy czynny wulkan w Europie - wjazd na wysokoêç ok m.n.p.m. Spacer po jednym z wygasłych kraterów oraz mo liwoêç wjazdu specjalnym busem terenowym na wysokoêç 3000 m.n.p.m, w pobli e głównego krateru (dodatkowa opłata na miejscu, ok. 70 EUR - wjazd jedynie przy znacznej liczbie ch tnych). Przejazd do zawieszonej na skałach Taorminy - najsłynniejszego kurortu na wyspie. Spacer po fascynujàcym starym mieêcie, wizyta w Teatrze Antycznym - najpi kniejszym staro ytnym, greckim teatrze we Włoszech, skàd rozciàga si wspaniała panorama na Etn i wybrze e Morza Joƒskiego. Nocleg w hotelu w okolicach w okolicy Giardini Naxos, Taorminy, Fondachello, Katanii itp. (Trasa ok. 160 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd przez Êrodek wyspy w kierunku zachodniego wybrze a. Po drodze zwiedzanie Villa del Casale (willi rzymskiej nieopodal Piazza Armerina) - jednego z najbardziej niezwykłych zabytków przyozdobionego przepi knymi mozaikami posadzkowymi. Przejazd do Agrigento i zwiedzanie Doliny Âwiàtyƒ - wspaniale zachowanego zespołu Êwiàtyƒ greckich. Przejazd do hotelu w okolicy Mazara del Vallo, nocleg. (Trasa ok. 400 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu wycieczka do najciekawszych miejsc w zachodniej Sycylii. W programie: Erice - Êredniowieczne, kamienne miasteczko poło one na szczycie góry z pi knà panoramà na Wyspy Eolskie. W trakcie zwiedzania fakultatywny obiad w restauracji w Erice (płatny dodatkowo ok. 25 EUR). Przejazd trasà nadmorskà wzdłu bardzo ciekawego odcinka wybrze a - płytkie wody laguny zdobià tradycyjne, zabytkowe wiatraki, które słu à do wypompowywania wody morskiej i pozyskiwania soli. Przejazd przez Marsal - dawne fenickie miasto, które sław zawdzi cza produkowanym tu mocnym, deserowym winom o tej samej nazwie. Wizyta w winiarni z mo liwoêcià degustacji wina Marsala. Po południu czas wolny na zakupy i kàpiele morskie. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 220 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu, wyjazd do Palermo i zwiedzanie zaskakujàcej, pełnej kontrastów stolicy wyspy z katedrà budowanà przez kilka stuleci. Przejazd od pobliskiego Monreale, zwiedzanie majestatycznej katedry z czasów normandzkich, którà zdobi w Êrodku ponad 6000 m 2 przepi knych, złotych mozajek. Przejazd do hotelu w okolicy Syrakuz/ Pozallo/ Raguzy. (Trasa ok. 500 km). Dzieƒ 6 Całodzienna wycieczka na Malt (płatna dodatkowo 125 EUR). WczeÊnie rano (Êniadanie w formie pakietu), przejazd do portu w Pozallo i przeprawa katamaranem na Malt. Na tej słonecznej wyspie zwiedzimy najwa niejsze zabytki jej stolicy - La Valetty: słynny port, Katedr Âw. Jana z bogatym barokowym wn trzem, odkryjemy urokliwe zakàtki starówki. Nast pnie udamy si do malowniczo poło onej Mdiny - Miasta Ciszy - dawnej stolicy Malty, otoczonej murami obronnymi z IX w., słynàcej z katedry Âw. Pawła. Na Malcie zobaczymy równie Mosta Dome - kaplic ze słynnà kopułà (trzecià na Êwiecie pod wzgl dem wielkoêci). Obiad w cenie w trakcie zwiedzania. Powrót na Sycyli w póênych godzinach wieczornych, nocleg (osoby dokupujàce pakiet 7 obiadokolacji otrzymajà w tym dniu kolacj na zimno). (Trasa ok. 300 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu wycieczka do Syrakuz - w czasach staro ytnych jednego z najpot niejszych miast greckich. Zwiedzanie Parku Archeologicznego z najwi kszym na Sycylii teatrem, w którym do dziê wystawia si dramaty klasyków greckich, zwiedzanie kamieniołomów wraz ze słynnà grotà Ucho Dionizjusza. Przejazd na starówk poło- onà na wysepce Ortigia, gdzie znajduje si barokowa katedra zbudowana w dawnych murach Êwiàtyni greckiej. Przejazd do Noto - stolicy baroku sycylijskiego. Spacer po niezwykłym miasteczku uznanym przez UNESCO za zabytek klasy Êwiatowej. Przejazd od Katanii, najwi kszego i najbardziej dynamicznie rozwijajàcego si miasta na wschodnim wybrze u. Oryginalny charak- 140 WŁOCHY

20 WYLOTY Z WARSZAWY ter Katania zawdzi cza u yciu do budowy domów i koêciołów kamienia wulkanicznego, który ładnie kontrastuje z białymi dekoracjami. Zwiedzanie katedry Âw. Agaty. Nocleg w okolicy Katanii/ Taormina/ Giardini Naxos. (Trasa ok. 300 km). Dzieƒ 8 Przejazd na lotnisko: Klienci wybierajàcy dodatkowy tydzieƒ pobytu na Sycylii w okolicach Giardini Naxos - transfer do wybranego oêrodka, (uwaga - doby hotelowe rozpoczynajà si od godz. 14, koƒczà o 10.00). Klienci wybierajàcy pobyt w okolicach Cefalu lub Syrakuz - transfer mo e odbywaç si z przejazdem przez lotnisko w Katanii (w celu dołàczenia do grupy przylatujàcej z Polski). Klienci powracajàcy do Polski - wylot samolotem czarterowym. Uwaga! KolejnoÊç zwiedzania mo e ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Hotele Wszystkie noclegi w hotelach **/*** - razem 7 rozpocz tych dób hotelowych. Wszystkie pokoje 2 i 3- osobowe z łazienkami i WC. Do dyspozycji goêci z reguły bar i restauracja. Hotele poło one w cz Êci pn-wsch. wyspy (2 rozpocz te doby hotelowe na poczàtku programu + 1 ostatni nocleg), 2 rozpocz te doby hotelowe w okolicy Syrakuzy/ Pozallo, 2 rozpocz te doby hotelowe w okolicach Mazara del Vallo. Wy ywienie: Êniadania kontynentalne (pieczywo, masło, d em, kawa, mleko). Za dopłatà obiadokolacje. Kategoria lokalna: **/*** Dla ch tnych za dop atà mo liwe przed u enie wycieczki o tydzieƒ pobytu na Sycylii w wybranym przez Paƒstwa hotelu. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej ofert w systemie rezerwacyjnym i w katalogu Wypoczynek - Sycylia. KOD IMPREZY: STM TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Sycylii w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa Âwiadczenia W promocji ju od Arenella**** Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (7 lub za dopłatà 14 rozpocz tych dób hotelowych), przejazdy klimatyzowanym autokarem podczas objazdu, wy ywienie: Êniadania (7), za dopłatà obiadokolacje (7, w tym jedna na zimno), opiek polskiego pilota (podczas pobytu rezydenta) oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: biletów wst pu do zwiedzanych obiektów, miejscowych przewodników, dodatkowych posiłków i napoi oraz innych wydatków osobistych, podatków turystycznych. Orientacyjny koszt realizacji programu ok. 165 EUR (nie obejmuje podatków turystycznych - łàcznie dodatkowo ok. 5 EUR). Dolcestate**** Naxos Beach**** Sabbie d oro e Santa Lucia*** Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za obiadokolacje od 140 Dopłata do wid. na morze od 224 Dopłata do All Inclusive od Dopłata do full board od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w sekcji Wypoczynek Sycylia Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty/wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na Wycieczki fakultatywne: wyjazd na Etn na wysokoêç 3000 m n.p.m. 70 EUR, fakultatywny obiad w Erice 25 EUR. Zni ki dla: - osób poni ej 25 roku ycia (za okazaniem dokumentu to samoêci) - osób powy ej 65 roku (za okazaniem dokumentu to samoêci) - nauczycieli z mi dzynarodowà kartà nauczycielskà. Obsługa grupy w systemie TOUR GUIDE. Jest to bezprzewodowy system oprowadzania grup, umo liwiajàcy Klientowi wygodny sposób zwiedzania. Opis systemu w sekcji Przeczytaj koniecznie. WŁOCHY 141

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie 20 lat pracujemy dla Was! Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie 2014/15 SYLWESTER ZIMA sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie Praga Wiedeń Budapeszt Berlin Paryż Wilno Lwów Rzym

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY STYCZEŃ LUTY 6 0 7 4 5 7 8 0 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 0 7 4 MARZEC 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 5 6 7 8 KWIECIEŃ MAJ 7 8 4 5 8 6 0 4 5 6 0 7 8 0 4 5 6 7 5 6 6 0 7 7 4 8 8 5

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 30.12.2013-2.01.2014

TERMIN: 30.12.2013-2.01.2014 CZECHY Praga Hotel *** CZECHY ZŁOTA PRAGA PRAGA stolica Czech. Nazwa została pochodzi od słowa czeskiego práh oznaczające próg domu (związane jest z legendą o Libuszy) ale także próg na rzece. Położona

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 Oferta 1 Teneryfa Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 2799 PLN 5598 PLN* * Brak dokładnych informacji o cenie całkowitej Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Teneryfa dnia: 07.12.2012 godz. 11:00-15:50

Bardziej szczegółowo

Warszawa Warszawa 2dni Centrum nauki Kopernika + zwiedzanie. Warszawa 2 dni Szlakiem Marii Curie Skłodowskiej.

Warszawa Warszawa 2dni Centrum nauki Kopernika + zwiedzanie. Warszawa 2 dni Szlakiem Marii Curie Skłodowskiej. Spis treści: Kraków Kraków 1 dzień Muzeum Armii Krajowej, Rynek i inne. Kraków 1 dzień Zamek Królewski, Rynek i inne. Kraków 1 dzień - czasów wojny 1939-1945. Kraków 1 dzień Śladami Jana Matejki. Kraków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl

SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl LATO 2013 SPIS TREŚCI: MORZE Międzyzdroje - Stilo 3 Mrzeżyno - Piramida 4 Łeba - Słoneczko 5 Jastrzębia Góra - Vis 6 MAZURY Pisz Camp Pisz 7 Kulka 8-9 GÓRY KLUSZKOWCE - U Benedykta 10 TRESNA - Odys 11

Bardziej szczegółowo

GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE

GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE GRECJA INNA NIŻ WSZYSTKIE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE Wycieczka dla młodzieży szkolnej W Polsce jesteśmy w domu, w Grecji u siebie. Tutaj właśnie na tym niezwykłym krańcu Europy, dysponującym ponad 16.000

Bardziej szczegółowo

USA i Kanada WYCIECZKI I WYPOCZYNEK ZAPLANUJ Z NAMI ZWIEDZANIE AMERYKI PŁN.

USA i Kanada WYCIECZKI I WYPOCZYNEK ZAPLANUJ Z NAMI ZWIEDZANIE AMERYKI PŁN. WYCIECZKI I WYPOCZYNEK 15 16 USA i Kanada ISSN 1429-3145 ZAPLANUJ Z NAMI ZWIEDZANIE AMERYKI PŁN. Accredited Agent www.konsorcjum.com.pl www.rezerwujwakacje.com.pl 2015 Trade & Travel Company www.rezerwujwakacje.com.pl

Bardziej szczegółowo

USA ALASKA KANADA HAWAJE 2012/2013 ZWIEDZAJ Z NAMI AMERYKĘ SAMOLOTEM AUTOKAREM SAMOCHODEM ISSN 1429-3145. 42 639 80 47; fax 42 639 80 48

USA ALASKA KANADA HAWAJE 2012/2013 ZWIEDZAJ Z NAMI AMERYKĘ SAMOLOTEM AUTOKAREM SAMOCHODEM ISSN 1429-3145. 42 639 80 47; fax 42 639 80 48 KANADA USA ALASKA HAWAJE 2012/2013 ISSN 1429-3145 NAJWIĘKSZA OFERTA NA ORYNKU POLSKIM ZWIEDZAJ Z NAMI AMERYKĘ SAMOLOTEM AUTOKAREM SAMOCHODEM 42 639 80 47; fax 42 639 80 48 AMERYKA PÓŁNOCNA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Spełniamy marzenia! LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Dziecko już od 690 PLN* Polska ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

Rewita WDW Jurata / Hel. Rewita WDW Unieście. Rewita WDW Międzyzdroje. Rewita WDW Waplewo. Rewita WDW Pieczyska. Rewita WDW Łochowice

Rewita WDW Jurata / Hel. Rewita WDW Unieście. Rewita WDW Międzyzdroje. Rewita WDW Waplewo. Rewita WDW Pieczyska. Rewita WDW Łochowice Rewita WDW Sopot CENNIK HOTELOWY CENNIK WCZASOWY Rewita WDW Jurata CENNIK HOTELOWY / WCZASOWY JANTAR / DELFIN CENNIK WCZASOWY CZAJKA CENNIK HOTELOWY / WCZASOWY ALBATROS CENNIK WCZASOWY KORMORAN Rewita

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45 Warszawa w skrócie Spis treści fot. PZ Studio Jak dojechać do Warszawy? 2 Jak poruszać się po Warszawie? 3 Informacja turystyczna 7 Informacje praktyczne 8 Noclegi 12 Atrakcje turystyczne 15 SALE KONCERTOWE,

Bardziej szczegółowo

Lucerna Jezioro Czterech Kantonów.

Lucerna Jezioro Czterech Kantonów. Lucerna Jezioro Czterech Kantonów. Lucerna Jezioro Czterech Kantonów. Lucerne Tourism Tel. +41 (0)41 227 17 17 www.luzern.com luzern@luzern.com Region w sercu trasy Grand Tour of Switzerland, przyroda

Bardziej szczegółowo

Informator Turystyczny

Informator Turystyczny Noclegi Informator Turystyczny T rzygwiazdkowy hotel Cesarskie Ogrody to zabytkowy 100 letni budynek, położony w dzielnicy uzdrowiskowej w Świnoujściu, otoczony własnym parkiem, w odległości około 600

Bardziej szczegółowo

DLA WIELU NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO NIEMIEC

DLA WIELU NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO NIEMIEC DLA WIELU NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO NIEMIEC Serdecznie witamy w mieście, będącym dla wielu najpiękniejszym miastem Niemiec Podczas pierwszej wizyty w Görlitz wielkie wrażenie zrobi na Państwu różnorodność

Bardziej szczegółowo

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH WYBIERAJ W PRZYWILEJACH SPIS TREŚCI WSTĘP............................................................................................ 3 WYPOCZYNEK I ROZRYWKA........................................................................

Bardziej szczegółowo

Podróże wrocław. Tu wszystko ma swój czas i miejsce. Podróże ze smakiem Na jeden kęs przekąski z całego świata

Podróże wrocław. Tu wszystko ma swój czas i miejsce. Podróże ze smakiem Na jeden kęs przekąski z całego świata Czerwiec 2015 www.wpodrozy.eu Jesteśmy tam, gdzie są podróżni Podróże wrocław Tu wszystko ma swój czas i miejsce Podróże ze smakiem Na jeden kęs przekąski z całego świata issn: 1897-970x Styl życia Strój

Bardziej szczegółowo

Camino de Santiago :: Camino Francés Roncesvalles - Santiago de Compostela :: 747.2 km. Etap 1 :: Roncesvalles - Larrasoana/Larrasoaina (27.

Camino de Santiago :: Camino Francés Roncesvalles - Santiago de Compostela :: 747.2 km. Etap 1 :: Roncesvalles - Larrasoana/Larrasoaina (27. :: Camino Francés Roncesvalles - Santiago de Compostela :: 747.2 km Droga Francuska jest obecnie najbardziej popularną drogą wiodącą do Santiago. Pojawia się tu najwięcej pielgrzymów. Pielgrzymkę rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Poznań. W krainie hobbitów. za pół ceny Moc atrakcji w promocji. Cuda świata z Nowej Zelandii. Elżbieta Dzikowska Bydgoszcz: miasto nad rzekami str.

Poznań. W krainie hobbitów. za pół ceny Moc atrakcji w promocji. Cuda świata z Nowej Zelandii. Elżbieta Dzikowska Bydgoszcz: miasto nad rzekami str. wpodrózy marzec 2013/67 magazyn pokładowy W krainie hobbitów Cuda świata z Nowej Zelandii Str. 30 Poznań za pół ceny Moc atrakcji w promocji str. 2 Elżbieta Dzikowska Bydgoszcz: miasto nad rzekami str.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik obsugi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[05]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

www.prague.eu Praga do kieszeni Twój praktyczny przewodnik

www.prague.eu Praga do kieszeni Twój praktyczny przewodnik www.prague.eu Praga do kieszeni Twój praktyczny przewodnik 1 Tytuł: Praga do kieszeni Tekst: Prague City Tourism Zdjęcia: Prague City Tourism, Shutterstock i Eddie Hobson Projekt graficzny: Dynamo design

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z )

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z ) Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

CZARNOGÓRA DLACZEGO WARTO?

CZARNOGÓRA DLACZEGO WARTO? CZARNOGÓRA DLACZEGO WARTO? Chociaż Czarnogórę przemierzyć można wzdłuż i wszerz niemalże w ciągu jednego dnia, ileż tam dziwów! Wystarczy przejechać kilkadziesiąt kilometrów, by zmienić świat: posępne

Bardziej szczegółowo

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 Spis treści Teneryfa Hotel Noelia Sur Hotel Gran Tinerfe Hotel Jardin Tropical Hotel Isla Bonita Hotel Grand Anthelia

Bardziej szczegółowo