UCHWALANR RADY MIEJSKIEJ W LOnZI z dnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWALANR RADY MIEJSKIEJ W LOnZI z dnia 2014 r."

Transkrypt

1 Druk Nr 2b gj.aoa4 Projekt z dnia ~2 L;~~puia.. 20A4 UCHWALANR RADY MIEJSKIEJ W LOnZI z dnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cz,:sci obszaru miasta Lodzi potozonej na terenie osiedla Zlotno w rejonie ulicy Stare Zlotno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorz~dzie gminnym (Dz.U. z2013r. poz.594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647,951 i 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379, 768 i 1133), w zwiq,zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 ezelwea 2010 r. 0 zmianie ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), Rada Miejska wlodzi uchwala, co nast~puje: Rozdziall Przepisy ogolne 1. I. Przedmiotem uchwaly s!l ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czttsci obszaru miasta Lodzi po.tozonej na terenie osiedla Ziotno w rejonie uliey Stare Zlotno, zwanego dalej "planem", wraz z: 1) rysunkiem planu, wykonanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 :2000, stanowi~cym za{~eznik Nr 1 do uchwa{y; 2) rozstrzygniyciem 0 sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiqcym zatqcznik Nr 2 do uchwa{y; 3) rozstrzygniyciem 0 sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalez!l do zadan w!asnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 0 finansach publicznych, stanowi'lcym zat'lcznik Nr 3 do uchwaly. 2. Stwierdza si~ zgodnosc planu z ustaleniami "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi" uchwalonego uchwah~ Nr XCIX/1826/10 Rady M iejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziemika 2010 r. 2. Graniee obszaru objytego planem oznaezono na rysunku planu w skali 1 :2000, blyd~cym za.f(lcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa.fy i stanowiqcym integraln~ czcrsc planu. 3. I. Wprowadza sicr nastf(pllj~ce definicje pojcr6 stosowanych w niniejszej lichwale: I) budynek inwentarski - budyoek do utrzymania zwierz(lt gospodarskich; 2) front dziatki - czysc dzia!ki budowlanej, kt6ra przyjega do drogi publicznej, innego ciqgu komunikacyjnego ILlb placu publicznego, z kt6rego odbywa sicr g.j-owny wjazd lub wejscie na tcr dziaikcr; Projekl SIrena I

2 3) infrastruktura techniczna - wszelkie obiekty, systemy, urzqdzenia, instalacje i sieci sruzl:),ce do przesy}ania: energii elektrycznej, wody (w tym technologicznej i do cel6w przeciwpoiarowych), energii cieplnej, sciek6w, gazu ziemnego (energetycznego) i telekomunikacj i; 4) intensywnosc zabudowy - wskainik powierzchni ca}kowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni dzia!ki budowlanej, z tym ze przez powjerzchni~ ca!kowit:} zabudowy nalei.y rozumiec t'lcznq powierzchni~ wszystkich kondygnacji nadziemnych w ich obrysie zewn~trznym wszystkich obiekt6w istnieje}.cych i lokalizowanych na dzialce budowlanej; 5) linia rozgraniczaj'lca - oznaczona na rysunku planu linia cj~gla, stanowifl.ca gran icy mitrdzy terenami 0 r6znym przeznaczemu lub r62nych zasadach i warunkach zagospodarowan i a; 6) nadz6r archeologiczny - rodzaj badan archeologicznych polegaj~cych na obserwacji j anajizie nawarstwien odkrytych w wykopach budowlanych podczas realizacji rob6t ziemnych lub przy dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnosci wi~ftcej sic;: z naruszeniem struktury gruntu; 7) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia okreslajt}ca czysc dzia!ki budowlanej na kt6rej moijiwe jest lokalizowanie budynk6w, z zakazem jej przekraczania, kt6ry to zakaz nie dotyczy element6w wejscia do budynku takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie, element6w nadwieszen takich jak: lqcznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, oraz podziemnych czc;:sci budynku i urz~dzeft budowlanych zwie}.zanych z budynkiem, chyba i:e ustalenia planu rozstrzygaj!l inaczej; 8) obszar - obszar objyty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku planu; 9) ogrodzenie azurowe - ogrodzenie, w kt6rym lqczna powierzchnia otworow i przeswit6w na powierzchni jednego przysta wraz z cokolem zachowuje wartosci minimalne okreslone w ustaleniach planu; 10) plan - niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowi'l,cy akt prawa miejscowego, obejmuj'lcy obszar okreslony w 2 niniejszej uchwary; 11) powierzchnia zabudowy dzialki - czt(sc dzia!ki budowlanej wyrai:ona w procentach lub metrach kwadratowych, kt6ra moze bye zajyta przez rzuty poziome wszystkich budynk6w w ich obrysie zewnytrznym w odniesieniu do powierzchni dzislki budowjanej~ J 2) przepisy odr~bne - przepisy prawa powszechnie obowiqzuj'l,cego, w szczeg61nosci ustawy i rozporzqdzenia, a takze akty prawa miejscowego obowi"lzujqcego na obszarze miasta Lodzi; 13) przeznaczenie - forma zagospodarowania terenu, kt6ra zostala okresjona w planie; 14) przeznaczenie podstawowe - okreslone w planie rodzaj przeznaczenia, kt6re dominuje na danej dziake lub terenie; 15) przeznaczenie uzupe-rniaj'lce - rodzaj przeznaczenia inne niz podstawowe, ktore uzupelnia przeznaczenie podstawowe i nie jest z nim sprzeczne; 16) reklama - informacja wizualna, kt6rej zadaniem jest promocja i informacja 0 produkcie lub usludze; 17) rysunek planu - rysunek planu sporzfldzony na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:2000, okreslony w I ust. I pkt 1 niniejszej uchwa}y; 18) strefa ochrony archeologicznej - strefa ochrony konserwatorskiej, wyznaczona na rysunku planu, obejmuj'l,ca obszar, na kt6rym zlokalizowane S4 zabytki archeologiczne lub istnieje uzasadnione podejrzenie, ze mog'l si y one na nim znajdowac; 19) system barw NCS - nalezy przez to rozumiec Naturalny System Barw (Natural Color System) - system OpiSLl barw opracowany przez Skandynawski Instytut Barwy S.A. w Sztokholmie, publikowany w formie wzomik6w kolorow, umozliwiaj(jcy opisanie kolorow przez nadanie im jednoznacznych notacji okreslaj'lcych procentow'l zawartosc kolorow procentowych (z6hego, czerwonego, niebieskiego i zielonego), koloru biafego Pro.iekl Slrona 2

3 i czamego oraz chromatycznosci koloru. W zapisie numerycznym koloru pierwsze dwie cyfry swiadcz~ 0 procentowej domieszce czemi, zas dw;e kolejne 0 poziomie chromatycznosei; 20) szyld - informacja wizualna 0 powierzchni do 0,2 m 2 zawieraj~ea nazwy instytucji lub przedsi~biorey oraz miejsce i rodzaj prowadzonej dzia1alnosci; 21) tablica informaeyjna - nosnik informacji wizualnej nie stanowi~cej reklamy, w szezeg61nosci w postaci szyldu, umieszczany na scianie budynku, ogrodzeniu lub na innym obiekcie, a takie w formie tablicy wolnostoj'lcej; 22) teren - wydzielone iiniami rozgraniczajqcymi lub liniami granie opracowania planu, nieruehomosci lub ich cz~sei, oznaczone w tekscie oraz na rysunku planu symboiem cyfrowym i przypisanym mu symbolem przeznaezenia; 23) tereny rolne - tereny, w kt6ryeh sklad wchodz'l: grunty orne, sady, lllki trwale, pastwiska trwale, grunty pod stawami, grunty pod rowami; 24) uehwala - niniejs~ uehwallt Rady Miejskiej w Lodzi; 25) ustawa - ustawa z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej; 26) wskainik powierzchni bioiogicznie czynnej - udzial procentowy terenu biologicznie czynnego w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej; 27) wysokosc zabudowy - okreslona w metraeh wysokosc obiektu budowlanego mierzona od najnizszego poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji, do najwyzszego punktu jego konstrukcji, a dla budynk6w - do najwyzszego punktu dachu; 28) zabudowa zagrodowa - budynki mieszkaine, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnyeh, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach lesnych; 29) zielen - zielen w formie drzew, krzew6w ozdobnych, kwietnik6w oraz trawnik6w lokalizowanych w otoczeniu zabudowy; 30) zielen izolacyjna - zadrzewienia i zakrzewienia, gl6wnie zimozielone 0 zwartej strukturze, alba formowane w ksztakie pas6w lub szpaler6w, stanowi~ee stref!! lagodz'lc'l negatywne oddzialywanie komunikacji i infrastruktury; 31) zielen urz'ldzona - zielen kszta-l'towana swiadomie, wedlug zasad kompozyeji ogrodowej, wystypujllca na okreslonym terenie wraz z towarzysz'lc'l jej infrastruktur~ oraz elementami malej architektury. 2. Okreslenia uzyte w plan ie, a nie zdefiniowane w ust. 1, dotyezqce zagadnien przewidzianych ustaw'llub przepisami odrybnymi przywolanymi w tresci niniejszej uchwaly, nalezy rozumie6 w spos6b okreslony w ustawie lub w tyeh przepisaeh, a w przypadku braku definicj i - w rozumieniu powszechnym. 4. I. Nast!!pujEJce oznaczenia graficzne na rysunku planu SIl obowi uj'lcymi listaleniami planu: I) graniee obszaru obj~tego ustaleniami planu; 2) granica administraeyjna miasm; 3) [inie rozgraniczaj<}ce tereny 0 r6znym przeznaczeniu; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 5) zabytek archeologiezny; 6) strefa oehrony archeologicznej; 7) podstawowe przeznaczenie teren6w; 8) obszary zagrozenia powodziq; 9) strefy oehronne od sieci uzbrojenia. 2. Oznaczenia niewymienione w ust. I, wystypuj'lce na rysunku planu, majq charakter informaeyjny. Projekt Stronn 3

4 5. Ustala siy nastypujetce formy przeznaczenia teren6w oraz odpowiadajq.ce im symbole utyte w uchwale oraz na rysunku planu: I) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usiugami; 3) U - teren usrugowy; 4) RM - tereny zabudowy zagrodowej; 5) ZI - teren zieleni izolacyjnej; 6) WS - teren powierzchniowych wed sred1lldowych; 7) ZL - tereny las6w; 8) RP - tereny rolne; 9) E - tereny urzqdzen gospodarki elektroenergetycznej; 10) KT - teren infrastruktury technicznej; 11) KDG - tereny drog publicznych - ulice gt6wne; 12) KDZ - tereny dreg publicznych - ulica zbiorcza; 13) KDL - tereny drog publicznych - ulice lokalne; 14) KDD - tereny drog publicznych - ulica dojazdowa; 15) KDY - tereny ciqg6w publicznych - ci~gi pieszo-jezdne. Rozdzial2 Ustalenia ogolne dis calego obszaru 6. W zakresie ustalen dotyczqcych przeznaczeola teren6w obowi'lzuje! ustalenia szczeg6lowe zawarte w rozdziale W zakresie ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego: \) obowi~uje: a) ujednolicenie w ramach dzialki kolorystyki elewacji, b) realizacja elewacji Z oszczydnym pod wzglydem ilosci zastosowaniem barw (nie wi«cej nii trzech) oraz materiat6w wykonczeniowych elewacji (nie wi«cej nit trzy rodzaje), c) stosowanie na elewacji budynkew kolor6w w odcieniach pastelowych zieleni, z6kieni, ugr6w, czerwieni odpowiadajllcych w systemie NCS: - w zakresie kolorystyki tonalnej kolorom mieszcz'lcym sicr w przedziale od G40Y do R, - w zakresie zawartosci czemi do 20%, - w zakresie zawartosci chromatycznosci do 20%, d) wykonanie wszystkich nawierzchni utwardzonych w jednolitej stylistyce i kojorystyce na terenie dzialki, e) kolorystyka dach6w w odcieniach czerwieni i bretz6w zblizona do naturalnych kolor6w ceramiki budowlanej oraz w odcieniach szarosci lub w naturalnych kolorach metali, z ktorych wykonane jest pokrycie, f) ujednolicenie w ramach dzia.fki geometrii i kolorystyki dach6w oraz materiatow do ich pokrycia; 2) dopuszcza siy: a) lokalizacj«obiekt6w malej architektury, b) lokal izacj«podziemnej infrastruktury technicznej, c) lokalizacj«szyldow zamontowanych wy.fqcznie na budynkach i ogrodzeniach, d) lokalizacj«ogrodzen wylqcznie azurowych 0 powierzchni otworow i przeswitow minimum 75%, z podmurowk'l 0 maksymalnej wysokosci 0,3 m i 0 wysokosci, zgodnej z ustajeniami szczeg6towymi dla poszczegolnych terenow, wskazanej w rozdziale 3, Projekt SirOnll4

5 e) w zakresie kolorystyki elewacji budynk6w ustalonej w pkt 1 lit. c, stosowanie odcieni z przedzialu powyzej 20% zawartosci czemi oraz 20% zawartosci chromatycznosci na fragmentach scian budynku nie przekraczaj'4cych 20% ich powierzchni; 3) ustala siy zakaz: a) lokalizacji obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m 2, b) iokalizacji tymczasowych obiekt6w budowlanych, c) lokalizacji ogrodzen pclnych i ogrodzen z betonowych element6w prefabrykowanych, d) stosowania na elewacjach okladzin winyiowych typu siding, szkb refleksyjnego, tluczonej ceramiki oraz blach trapezowych i falistych, e) lokalizowania reklam w liniach rozgraniczaj'lcych uiic, f) lokalizacji reklam, tablic informacyjnych szyld6w emitujj:lcych pulsuj'lce lub fosforyzujq.ce oswietienie, g) lokalizacji reklam, tablic informacyjnych szyld6w powodujej.cych llci'lziiwosc i oslepienie uzytkownikow dr6g publicznych, h) lokajizacji reklam i tablic informacyjnych przyslaniajqcych otwory okienne, a takie w odleglosci mniejszej niz 2,0 m od okien budynk6w, i) lokalizacji ekran6w akustycznych; 4) obowi~ujq. ustalenia dotyczfjce podziamw nieruchomosci i dzialek wskazane w ustaleniach szczeg6towych w rozdziale Dla realizacji ochrony i kszta-ltowania ladu przestrzennego oprocz ustalen w ust. 1 formuluje siy szczeg6lowe ustalenia dotycz~ce sposobu zagospodarowania terenow wyodrybnionych w obszarze objytym planem zawarte w rozdziale W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sicr: 1) zakaz lokalizacji przedsiywziyc mogcj.cych znaczfjco oddziarywac na srodowisko, za wyjiltkiem przedsicrwzi~6 dotyczj:lcych infrastruktury technicznej i drag; 2) obowil:}zek postcrpowania Z odpadami zgodnie z przepisami odrybnymi, z zastrzezeniem lokalizacji urz'!dzen do zbierania odpad6w komunalnych wyl~cznie w budynkach lub w zaprojektowanych do tego celu wiatach wolnostojcj.cych lub wkomponowanych w ogrodzenie, zlokalizowanych w obrybie kazdej zabudowanej nieruchomosci; 3) w przypadku utwardzenia teren6w obowiflzek stosowania metod zapewniajq.cych infiltracjy wod opadowych i roztopowych do gruntu (np. ptyty azurowe lub kostki na podbudowie zwirowo-piaskowej); 4) wskazany w ustaleniach szczegolowych w rozdziale 3 minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w ramach teren6w 0 r6znym podstawowym przeznaczeniu, przewidzianych w planie do utrwalenia, przeksztalcania istniej'lcego zainwestowania lub lokalizacji nowej zabudowy (tereoy oznaczone na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, U, E); 5) obowil:}zek sktadowania nieczystosci pochodzenia zwierz~cego zgodnie z przepisami odrybnymi; 6) dla teren6w lasow oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL obowicj.zek prowadzeoia trwale zr6wnowazonej gospodarki lesnej, zgodnie z zaleceniami uproszczonego planu urz4dzenia lasu lub inwentaryzacj i stanu lasu; 7) dis terenow rolnych oznaczonych oa ryslinku planu symbolem RP, lesnych oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL oraz terenu powierzchniowych wod sr6dl~dowych oznaczonego na rysunku planu symbolem WS ustala si y zakaz: a) likwidowania i niszczenia zadrzewien nadwodnych, jei:eli nie wynikaj'l one z potrzeby budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy ufzq.dzen wodnych, b) wydobywania do cel6w gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamienialosci, w tym kopalnych szczqtk6w roslin i zwierz'1t, a taki:e mineraiow, rrojekt St'-Ollil 5

6 c) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcaj(}cych rzezby terenu, z wyjettkiem prac zwiijzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budow:i\-, odbudow<l. utrzymaniem, remontem lub napraw!! ur~dzen wodnych, d) dokonywania zmian stosunk6w wodnych, jezeli zmiany te nie stuzq ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackiej, e) likwidowania naturalnych zbiornik6w wodnych oraz starorzeczy; 8) zakazy, 0 kt6rych mowa w pkt 7 nie dotycz(}: a) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, b) zadan z zakresu obronnosci kraju w przypadku zagrozenia bezpieczenstwa panstwa, c) likwidowania nag-rych zagroi.en bezpieczenstwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych, d) realizacji inwestycji celu publicznego W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w ustala sic( nastypuj~ce zasady ochrony zabytk6w archeologicznych: 1) na obszarze lokalizacji zabytku archeologicznego przy realizacji rob6t ziemnych lub dokonywaniu zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnosci nakazuje siy przeprowadzenie badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrtrbnymi dotycz~cymi ochrony zabytk6w; 2) wprowadzenie strefy ochrony archeologicznej, w kt6rej przy realizacji robot ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej dzialalnosci wi~cej siy z naruszeniem struktury gruntu nakazuje siy przeprowadzenie nadzoru archeologicznego; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego reguluj~ przepisy odrybne dotyc~ce ochrony zabytk6w. 2. W zakresie zasad ochrony d6br kultury wspokzesnej nie formuruje si~ ustalen ze wzgl~du na niewystypowanie takich d6br na obszarze obj~tym planem. 10. W zakresie wymagafj. wynikaj~cych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych obowi!:}zuj'l ustalenia szczeg61owe, dla teren6w drag publicznych oraz terenu zieleni izolacyjnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem IZl, opisane w rozdziale 3. II. W zakresie parametr6w i wskainik6w ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabaryt6w obiekt6w i wskainik6w intensywnosci zabudowy obowi~ujq zasady okreslone w ustaleniach szczeg6towych w rozdziale W zakresie granic i sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegajqcych ochronie na podstawie przepis6w odrttbnych, w tym teren6w gorniczych, a takze terenow naraionych na niebezpieczenstwo powodzi oraz teren6w zagrozonych osuwaniem siy mas ziemnych, ustala siy: 1) dla fragment6w obszaru obj~tego ustaleniami planu, na kt6rych wystypujcj urzqdzenia melioracyjne, przed przyst~pieniem do realizacji zabudowy ustala siy nakaz przebudowy koliduj!:}cych z tq. zabudowq urzqdzen melioracyjnych w spos6b zapewnjaj~cy swobodny odp-ryw w6d drenazowych z pozosta-rych terenow, na kt6rych funkcjonujq urzqdzenia melioracyjne; 2) pofozenie fragmentu obszaru obj'ttego ustaleniami planu w granicach obszaru zagrozonego powodzi'l - obszaru, na kt6rym prawdopodobienstwo wystqpienia powodzi wynosi raz na 10 lat, raz na 100 lat lub raz na 500 lat, w kt6rym zakazuje Sly: a) gromadzenia sciek6w, odchod6w zwierzycych, srodkow chemicznych, a takie innych materia-low, kt6re mog!:} zanieczyscic wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w, w tym W szczeg6!nosci ich skiadowania, Projekt Slrona 6

7 b) wykonywania robot oraz czynnoscl utrudniaj~cyeh ochrontt przed powodzi~ lub zwi~kszaj'lcych zagrozenie powodziowe, w tym: - wykonywania ul"z<ldzen wodnych oraz budowy innych obiekt6w budowlanych, - sadzenia drzew [ub krzew6w, z wyj'ltkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regu[acji wad oraz roslinnosci stanowillcej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych tub sfuz'!cej do wzmaeniania brzegaw, obwa!owan lub odsypisk, - zmiany uksztahowania terenu, skfadowania materia16w oraz wykonywania innych robot, z wyjqtkiem robot zwi~anych Z regulaej'l lub utrzymywaniem wod, a taki:e utrzymywaniem, odbudowq, rozbudow'l lub przebudow'l wal6w przeciwpowodziowych wraz z obiektami zwicl,zanymi z nimi funkcjonalnie. 13. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w sealania j podzial6w nieruehomosci ustala si~, Ii: 1) ustalenia dotycz'lce sealen i podzia-i'6w nieruchomosci, zgodnie z przepisami odn;bnymi, nie dotyez'l terenow rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem RP, terenow le.snyeh, oznaczonyeh na rysunku pjanu symbolem ZL oraz terenu powierzchniowych w6d sr6dl<}dowych oznaczonych na rysunku planu symbolem WS; 2) w pozostaiych kategoriaeh teren6w nie wyst((pujq tereny, dla kt6rych, zgodnie z przepisami odr~bnymi, wymaga sic; przeprowadzenia seal en i podzial6w nieruchomosci leez obowi~ujq ustalenia szczegolowe z zakresu dokonywania scalen podziat6w nieruchomosci na wniosek zawarte w rozdziale 3; 3) parametry dotyczllee dzia{ek uzyskiwanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci okreslone w ustaleniach szezeg6lowych dla teren6w oie obowiqzujq. dla dziatek gruntu wydzielonych pod nowe drogi alba pod poszerzenie drog istniej~cych oraz dla dzia-i'ek pod urzqdzenia infrastruktury technicznej. 14. W zakresie szczeg61nyeh warunkow zagospodarowania terenow oraz ograniczen w ieh uzytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, oprocz ustalen szezegotowych dla poszczegolnych terenow zawartych w rozdziale 3, ustala siy nakaz ograniczenia wysokosei obiekt6w budowlanych w ramaeh poszczegojnych terenow, zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu powierzchniami ograniczajl:j.cymi wysokosci wokol lotniska L6di - Lublinek, zgodnie z przepisami odrrybnymi. 15. W zakresie zasad modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej ustala siy: I) obs.fugtt komunikaeyjncl, poszczegolnych terenow zgodnie z ustaleniami szczeg6lowymi zawartymi w rozdziale 3; 2) obowi'lzek lokalizacji miejsc postojowych dla samochod6w: a) minimum 1 miejsce postojowe na I budynek mieszkalny - dia istniej'teej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) minimum 2 miejsca postojowe na I budynek mieszkalny - dla nowo projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do bilansu miejse postojowyeh wlieza si(( miejsca postojowe w garazach, d) dla funkcji us lugowej, wbudowanej w bryty budynku mieszkalnego jednorodzinnego dodatkowo minimum 1 stanowisko postojowe na katde rozpoczryte 50 m 2 powierzchni uzytkowej lokalu, e) dla zabudowy Us.fugowej - minimum 4 miejsea postojowe na kazde rozpoczyte 100 m 2 powierzchni uzytkowej lokalu; 3) wyposazanie terenow w sieei i urz'ldzenia infrastruktury technicznej, a takze przebudowtt i rozbudowy istniejllcych sieei, zgodnie z przepisami odrt;bnymi; Projekt Strona 7 / J ~

8 4) nakaz lokalizacji sieci i urzl:ldzen infrastruktury technieznej: a) w granieach terenow przeznaczonych pod t~ infrastruktunt, drag, ci!}g6w pleszojezdnych, terenow zieleni publieznej, b) w sposob maksymalnie chronil:lcy istniejllcl:l szat~ roslinn'l; 5) dopuszczenie lokalizacji sieei i urz'ldzen infrastruktury technicznej w terenaeh 0 innym przeznaczeniu nii: wymienione powyzej pod warunkiem uzyskania prawa do dysponowania terenem na ten cel; 6) zakaz lokalizacji w liniach rozgraniczajqcych dreg i ci'lg6w pieszo-jezdnych, obiekt6w budowlanyeh i ur24dzen niezwiqzanych z potrzebami zarzj}dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z wyt~czeniem sieei infrastruktury technieznej; 7) mozliwose lokalizacji drag rowerowych w liniach rozgraniczaj'lcych dr6g i cil:j.g6w pieszojezdnyeh na warunkach okreslonych w przepisach odr~bnych; 8) odprowadzanie w6d opadowych i roztopowych z teren6w ulic do rzeki Jasieniec poprzez istniej'lce cieki przecinaj'lce ulice oznaczone na rysunku planu symbolami 4KDL i 5KDL lub na tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 RP, 2RP, 3RP, 4RP przylegie do ulie; 9) obowi'lzek podczyszczania w6d opadowych i roztopowych pochod.zl:)cyeh z teren6w uiic przed wprowadzeniem ich do w6d powierzchniowych; 10) zaopatrzenie w wod~ : a) jako podstawowe ir6dlo zasilania ustala si~ istniejqcy i projektowany wodoci~g miejski, zgodnie z ustaleniami szczeg610wymi zawartymi w rozdziale 3, b) mozliwosc korzystania z indywidualnyeh uj~6 wody; 11) odprowadzenie sciek6w bytowych: a) do istniejllcych lub projektowanych kanalew sanitamych, zgodnie z ustaleniami szczeg610wymi zawartymi w rozdziale 3, b) dopuszcza si~ gromadzenie sciek6w w szczelnyeh zbiornikach bezodplywowych, do czasu objl(cia tych teren6w miejskl:} siecie! kanalizacji sanitarnej, pod warunkiem zapewnienia okresowego wywozu zgromadzonych nieczystosci do stacji zlewnej sciek6w, c) nakaz pod!'lczenia nieruchomosci, na ktarych mieszkajfl lub przebywajq ludzie, do nowowybudowanej sieei kanalizacji sanitarnej, nie p6iniej nii dwa lata od dnia przekazania sieei kanalizacyjnej do eksploatacji, d) obowi~ek budowy przyfqczy do sieei, zgodnie z przepisami odrcrbnymi, e) obowi~zek Iikwidacji tymezasowych rozwi~an odprowadzenia kiek6w, zgodnie z przepisami odrybnymi, f) zakaz wprowadzania sciekew bytowych do urzqdzen kanalizaeyjnych przeznaczonych do odprowadzania wed opadowych, g) nakaz podczyszczenia seiek6w w miejseu wytwarzania, jesti wskainiki zanieczyszczen przekraczac b~dfl wielkosci dopuszczalne, okreslone w przepisach odrybnych; 12) odprowadzanie w6d opadowych i roztopowych: a) obowiqzek zagospodarowania maksymainej ilosci w6d opadowych i roztopowych W obrybie dziatki, zgodnie z przepisami odrybnymi, b) zakaz odprowadzania w6d opadowych i roztopowych do siec! kanalizacji sanitarnej; 13) zaopatrzenie w energiy elektrycznq: a) podstawowe zasilanie wenergiy elektrycznc) ze stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 k V poprzez siee niskiego napiycia, b) w przypadku przebudowy i modemizacji istniej'lcyeh napowietrznych linii elektroenergetycznyeh sredniego i niskiego napiycia Jub budowy nowych linii, nakaz reajizacji jako podziemnych, Prajekl Strano 8 f!--.

9 c) w przypadku lokalizacji nowych lub przebudowy istniej'lcyeh staeji transformatoroworozdzielezyeh dopuszcza sicr stosowanie staeji matogabarytowych; 14) zaopatrzenie w eiepio w oparciu 0: a) ir6d.fa wytwarzaj<lee energiy cieplnl! w oparciu 0 energiy elektryczn~ i odnawjaln~, gaz ziemny, lekki olej opa.fowy, b) Zr6d.fa spe1niaj(jce standardy energetyczno-ekologiczne oraz posiadajq.ce certyfikaty na "znak bezpieczenstwa ekologieznego"; 15) zaopatrzenie w gaz ustala sicr : a) zasilanie odbiorc6w w gaz dla cel6w socjalno-bytowych i grzewczych z istniej'lcej i projektowanej sieei sredniego cisnienia, zgodnie z ustaleniami szczeg610wymi zawartymi w rozdziale 3, b) mozliwosc rozbudowy sieei gazowej, zgodnie z przepisami odrybnymi, e) mozliwosc zaopatrzenia w gaz do cel6w socjalno-bytowych z wykorzystaniem przenosnych butli gazowych LPG, d) Jokalizacjcr szafek gazowych (otwieranych na zewn(}trz od strony uliey) w linii ogrodzen, e) przebieg linii ogrodzen w odleg.fosci minimum 0,5 mod gazoei'lgu w rzueie poziomym; 16) wyposazenie w siee telekomunikaeyjnfl: a) w przypadku przebudowy i modemizacji istniej~cych napowietrznych kablowych linii telekomunikacyjnych lub budowy nowyeh linii, nakaz realizaeji jako podziemnych, b) obstugcr terenu przez operator6w telefonii stacjonarnej i kom6rkowej, c) dopuszcza siy lokajizaejcr inwestyeji celu publicznego z zakresu f'lcznosci publicznej w rozumieniu przepis6w odr'tbnych. J 6. W zakresie sposob6w i termin6w tymezasowego zagospodarowania, urzqdzenia i uzytkowania teren6w, opr6cz ustalen szczego.rowyeh zawartych w rozdziale 3, dla nieruchomosci pofozonych na terenach znajduj~cych siy poza zasiygiem miejskiej sieei kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji, dopuszcza siy mozliwosc odprowadzania sciek6w komunalnych przy zastosowaniu indywidualnych rozwil!zan dla ieh odprowadzania lub unieszkodliwiania, zgodnie z zasadami okreslonymi w 15 pkt 11 lit. b. 17. W zakresie stawki procentowej sluzqcej pobraniu opiaty, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, dla poszczeg61nych form przeznaczenia terenow, obowifflujel szczegotowe ustalenia zawarte w rozdziale 3. Rozdzial3 Ustalenia szczeg610we 18. I. Dla teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami: IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, limn, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN w zakresie przeznaczenia ustala siy: 1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa m ieszkaniowa jednorodzinna; 2) przeznaczenie uzupe-lniaj,!ce - budynki gospodarcze, garaze, infrastruktura techn iezna, zielen, wewnt;!trzne dragi oraz ci4gi piesze i pieszo-jezdne, uslugi wbudowane w bryty budynku mieszkalnego 0 uei<lzliwosci niewykraczajqcej poza granice lokaili. 2. W zakresie zasad ochrony i ksztahowania.fadu przestrzennego opr6cz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2: I) dopuszcza siy lokalizacjcr: Projekl /) Strona 9!.,L..-

10 a) wylc}cznie jednego wolnostoj~cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej na jednej dziake budowlanej, b) maksymalnie 2 budynk6w gospodarczych lub garaiowych najednej dziake budowlanej, c) usrug, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 2, wyt~cznie jako wbudowanych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego 0 powierzchni calkowitej nieprzekraczajflcej 30% powierzchni cafkowitej budynku, d) reklam i szyld6w zamontowanych wyf'!cznie na budynkach i ogrodzeniach, e) w ramach dzialki jednej reklamy 0 powierzchni nie wicrkszej niz 1,0 m 2 oraz jednego szyldu, f) ogrodzen azurowych 0 wysokosci nieprzekraczaj~cej 1,8 m, g) budynk6w gospodarczych i garazowych w granicy dzialki; 2) dla budynk6w gospodarczych i garazowych Jokalizowanych w granicy dzialki obowiflzuje zblokowanie ich z istniejllc'l lub projektowanfl zabudowf\ 0 podobnym przeznaczeniu na dzialce s,}siedniej; 3) ustala sicr zakaz: a) lokalizacji budynk6w inwentarskich, b) lokalizacji reklam wolnostoj'lcych, c) zakaz stosowania papy smofowej i asfaltowej do pokrycia dach6w; 4) ustala sily: a) minimajnfl wielkosc nowowydzielanych dziatek budowlanych: - dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, IOMN, 13MN, 14MN, 15MN 16MN, 17MN, 18MNnie mniejsza nii 1000 m 2, - dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami I I MN, 12MN - nie mniejsza niz 1200 m 2, b) minimaln'l szerokosc frontu nowowydzielanej dzialki budowlanej - 18,0 m. 3. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego opr6cz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2 ustala siy: I) zachowanie w moiliwie najwi((kszym stopniu istniej'lcych drzew nie koliduj4cych z zamierzeniarni inwestycyjnymi; 2) tereny zajicza sicr do teren6w chronionych akustycznie, okreslonych w przepisach odrcrbnych jako "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej"; dla teren6w tych obowi uj<} dopuszczajne poziomy halasu w srodowisku okreslone w przepisach odrcrbnych. 4. W zakresie parametr6w, wskainik6w ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabaryt6w obiekt6w i wskainik6w intensywnosci zabudowy ustala siy: 1) sytuowanie obiekt6w budowlanych zgodnie z nieprzekraczalnyrni liniami zabudowy wyznaczonymi ns rysunku planu; 2) powierzchnily zabudowy dzialki: a) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbojami: 1 MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10tvrN, 13MN, 14MN, 15MN 16MN, 17MN, 18MN - nie wlyksz'! nit 35%, b) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami J I MN, 12MN - nle wicrksz,! niz 25%; 3) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dziaiki: a) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbojami: 1 MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 13MN, 14MN, 15MN 16MN, 17MN, 18MNminimum 55%, Projekt StronalO L

11 b) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbo[ami 11 MN, 12MN - minimum 65%; 4) intensywnosc zabudowy dzia!ki: a) dla teren6w oznaczonych oa rysunku planu symbolami: 1 MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10tvfN, 13MN, 14MN, 15MN 16MN, 17MN, 18MN - nie wi~cej nii: 0,5, b) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami limn, 12MN - nie wi~cej nii: 0,35; 5) wysokosc zabudowy: a) dla budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych do 2 kondygnacji, w tym poddasze utytkowe, Die wi~cej nii: 9,0 m, b) dla budynk6w gospodarczych i garai:y - 1 kondygnacja, nie wi~cej nii: 6,0 m, c) dla obiekt6w inwestycj i celu publicznego z zakresu l!}cznosci publicznej w rozumieniu przepis6w odrybnych: - wolnostoj!lcych - 20,0 m, - zlokalizowanych na budynkach - do 14,0 m lllcznie z budynkiem; 6) mozliwosc realizacji dach6w dwu lub wiejospadowych a k'lcie nachylenia polaci dachowych od 30 do 40 ; 7) w przypadku realizacji budynku garazowego lub gospodarczego w granicy dziai'ki dopuszcza si~ realizacj~ dachu jednospadowego; 8) kierunek gl6wnej kalenicy prostopadly lub r6wnolegly do istniejqcego uk.radu dzialek; 9) dla istniej~cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej, i garazowej mozliwosc przebudowy, rozbudowy, nadbudowy beldi odbudowy zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 1-8; 10) dla zabudowy istniej'lcej w dniu wejscia w zycie pjanu, niespemiaj'lcych warunk6w ustalonych w pkt 1-8, dopuszcza si~ wyl~cznie: remont, przebudow«oral prowadzenie inoych rob6t budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnosci z przepisami prawa budowlanego; 11) mozliwosc lokalizacji zabudowy w gran icy dziatki, zgodnie z przepisami odnybnymi. 5. W zakresie granic i sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiektow podlegaj'lcych ochronie oa podstawie przepisow odr~bnych) w tym teren6w g6miczych, a takie obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oral obszar6w zagrozonych osuwaniem si~ mas ziemnych, dla fragment6w teren6w oznaczonych oa rysunku planu symbolami: 5MN, 10 MN, I 1MN, na kt6rym wyst~pujq urzeldzenia melioracyjne, obowi'lzujll ustalenia og61ne zawarte w rozdziale W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podziaru nieruchomosci obj~tych planem miejscowym, opr6cz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2, w przypadku dokonywania scalen j podziat6w na woiosek, okresla si~ parametry uzyskiwaoych dzialek: 1) powierzchni~ dzia{ek z uwzglt;dnieniem pozostalych ustalen planu: a) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 13MN, 14MN, 15MN 16MN, 17MN, 18MN - nie mniejsza niz 1000 m 2, b) dla terenow oznaczonych na rysunkll planu symbolami llmn, 12MN - nie mniejsza nii: 1200 m 2 ; 2) minimalnq szerokosc frontu dzialki - 18,0 m; 3) granice nowych podzia16w dziaiek bc(dq r6wnojegle lub prostopadte do istniej~cego llkiadu dzialek z tolerancjq 2 z zachowaniem istniejqcych klltow polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego ulicy lub Ciq.gll pieszo-jezdnego w przedziaje kq.t6w od! 0 do 90. Projekt $I""" 11 f2----

12 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej oprocz ustalen og6lnych zawartych w rozdziale 2 ustala si~: 1) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN obsrugc'( komunikacyjm~ z ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare Zlotno); 2) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 13MN, 14MN obsrug~ komunikacyjn~ z ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDL (ul. Stare Zlotno ); 3) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MN, 12MN, obstugt( komunikacyjnf!, z ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare notno) oraz ci(!gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KDY; 4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I OMN obsrug~ komunikacyjn~ z ci~gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KDY; 5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11 MN obslug~ komunikacyjn~ z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 4KDL (ul. Stare notno) oraz cie}gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KDY; 6) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami \ 5MN, 17MN, obslugt( komunikacyjn~ z ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDL (ul. Stare Ztotno) oraz projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD; 7) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MN, obslug<r komunikacyjn~ z projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD; 8) dla terenu oznaczonego na rysunku pjanu symbolem 18MN, obsrug~ komunikacyjn~ z ulicy lokalnej oznaczonej oa rysunku planu symbol em 5KDL (ul. Stare Zlotno) oraz z projektowanej ulicy zlokalizowanej poza graniq planu w miescie Konstantyn6w L6dzki; 9) zaopatrzenie w wod~ - jako podstawowe zrodto zasilania ustala si~ wodocillg miejski w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolami 4KDL i 5KDD (ul. Stare Zlotno) lub projektowany wodoci~g miejski w terenach ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD i ci~g6w pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 7KDY i 8KDY; 10) odprowadzenie sciek6w bytowych; a) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN do istniej::,cego kanaru sanitamego zlokalizowanego w terenie ulicy oznaczonej oa rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare Zlotno) lub bezposrednio do kolektora V, b) dla terenu oznaczonego oa rysunku planu symbolem 9MN do istniej~cego kanatu saoitarnego zlokalizowanego w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ll!. Stare Zlotno) lub do projektowanego kanafu sanitarnego zlokalizowanego w terenie ci~gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KDY, c) dla terenll oznaczonego oa rysunku planu symbolem IOMN, do istniejqcego kanalu sanitarnego zlokalizowanego w terenie ci~gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KDY, d) dla terenu oznaczonego oa rysunku planu symbolem \ J MN, do istniejqcego kana.fu sanitamego zlokalizowanego w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbojem 4KDL (ul. Stare Z~otno) tub do istniej~cego kanalu sanitarnego zlokalizowanego w terenie ci<}gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KDY, e) dla terenu oznaczonego oa rysunku planu symbojem 12MN, do istniej~cego kana.fu sanitarnego zlokalizowanego w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare ZJotno) lub do projektowanego kanai'u sanitarnego zlokalizowanego w terenie ci~gu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KDY, Projckt Stronnl2 L

13 f) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 15MN, 17MN, do istniejetcego kanalu sanitarnego zlokalizowanego w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDL (ul. Stare Z1otno) lub do projektowanego kanalu sanitamego zlokalizowanego w terenie projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD, g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MN, do projektowanego kanalu sanitamego zlokalizowanego w terenie projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD, h) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 13MN, l4mn, J8MN, do istniej~cego kanahl sanitarnego zlokalizowanego w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem SKDL (ul. Stare Zlotno); 11) zaopatrzenie odbiorc6w w gaz dla celow socjalno-bytowych i grzewczych: a) dla teren6w oznaczanych na rysunku planu symbolami: IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN z istniejqcej sieci sredniego cisnienia biegnflcej w terenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare notna), b) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MN, 12MN, z istniejqeej sieci sredniego cisnienia biegn~eej w terenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare Ztotno) oraz biegn'lcej w terenie ci'lgu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KDY, c) dla teren6w oznaczonyeh na rysunku planu symbolami 10MN, I I MN, z projektowanego gazocietgu sredniego cisnienia w terenie projektowanego c i'lgu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KDY, d) dla teren6w oznaczonyeh na rysunku planu symbolami: 13MN, 14MN, 18MN, z istniej'lcej sieci sredniego cisnienia biegnflcej w terenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDL (ul. Stare Z10tno), e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16MN, z projektowanego gazoci'lgu sredniego eisnienia w terenie projektowanej uliey oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDO, f) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 15MN, 17MN, z istniej'lcej sieci sredniego cisnienia biegneicej w terenie drogi oznaezonej na rysunku planu symbo\em 5KDL (ul. Stare Z1otno) oraz z projektowanego gazocillgu sredniego cisnienia w terenie projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD. 8. W zakresie sposobow i termin6w tymezasowego zagospodarowania, uruldzenia i uzytkowania teren6w: 1) ustala siy, it do czasu realizacji przeznaczenia teren6w przewidzianego w planie dopuszcza siy funkcjonowanie istniej~cej zabudowy zagrodowej z mozliwosci'l remont6w, odbudowy, przebudowy wraz z motliwoscifj rozbudowy polegajllcej na zwiykszeniu istniej'lcej kubatury budynk6w zwi 8nych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego 0 10%; 2) dla fragmentu teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2MN, 4MN, 15MN, ustala siy, Ii: do czasu skablowania istniej'lcyeh napowietrznych linii elektroenergetycznych obowi~uje zachowanie obustronnych stref bezpieczenstwa 0 szerokosci od rzutu linii napowietrznej sredniego napiycia 15 kv minimum po 7,5 m na obie strony; 3) dla nieruchomosci po1ozonyeh w ramach teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 15MN, 16MN, 17MN, znajduj~eych siy poza zasiygiem miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, obowi ujll ustalenia ogolne zawarte w rozdziale W zakresie stawki procentowej sruz'lcej pobraniu oplaty, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, ustala siy stawky w wysokosci 30% Dla terenow, oznaczonych na rysunku planu symbolami: lrm, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, lorm, llrm w zakresie przeznaczenia usta!a si~: rrojekt Stroml lj L

14 1) prleznaczenie podstawowe terenu - zabudowa zagrodowa; 2) przeznaczenie uzupemiaj'lce - gospodarstwa agroturystyczne, zabudowa mieszkanlowa jednorodzinna wraz z towarzysulcymi jej budynkami gospodarczymi i garazami, infrastruktura techniczna, ziejen, wewnytrzne drogi oraz cj~gi piesze i pieszo-jezdne, uslugi niezwi~ne z funkcj~ agroturystyeznfl gospodarstwa, wbudowane w bryte; budynku mieszkalnego 0 uci'lzliwosci niewykraczaj~cej poza granice lokalu. 2. W zakresie zasad ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego opeoez ustalen og6jnych zawartych w rozdziale 2: 1) dopuszcza sit( loka! izacjy: a) wy.f'lcznie jednego wolnostoj!}cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na jednej dziake budowlanej: b) ustug niezwi~zanych z funkcje! agroturystyczn~ gospodarstwa: 0 kt6rych mowa w ust. I pkt 2, wy1~cznie jako wbudowanych lub dobudowanych do budynku mieszkalnego o powierzehni ca1kowitej nieprzekraczajqcej 30% powierzchni calkowitej budynku, c) w ramach dzia!ki jednej reklamy 0 powierzchni nie wi~kszej nii. 1,0 m 2 oraz jednego szyldu, d) ogrodzen azurowych 0 wysokosei nieprzekraczaj'lcej 1,8 m, e) budynk6w gospodarczych i gara:.zowych w granicy dziatki; 2) dla budynk6w gospodarczych i garazowych lokalizowanych w granicy dzialki obowi<l uje zblokowanie ich z istniejqcq lub projektowan'l zabudow~ 0 podobnym przeznaczeniu na dziake S'lsiedniej ; 3) ustala si~ zakaz: a) lokalizacji reklam wolnostoj!}cyeh, b) zakaz stosowania papy smolowej i asfaltowej do pokrycia dach6w; 4) ustala si~: a) minimalnq wielkosc nowowydzielanych dzia1ek budowlanych nie mniejsza nii 1500 m 2, b) mjnimaln~ szerokosc frontu nowowydzielanej dzialki budowlanej - J 8,0 m. 3. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego opr6cz ustalen og6lnych zawartych w rozdziale 2 ustala siy: 1) ograniczenie uci'lzliwosci prowadzonej dzialalnosci do granic terenu; 2) zachowanie w mozliwie najwi~kszym stopniu istniej!jcych drzew nie koliduj~cych z zamierzeniami inwestycyjnymi; 3) tereny zalicza si~ do teren6w chronionych akustycznie, okreslonych w przepisach odr/(bnych jako "tereny zabudowy zagrodowej"; dla teren6w tych obowi~zuj'l dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku okreslone w przepisach odrcrbnych; 4) obowiqzek zapewnienia na granicy z terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolem MN poziomu standardu akustycznego jak dla "terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", dla ktorych dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku okreslajq przepisy odrcrbne. 4. W zakresie parametrow, wskaznik6w ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabaryt6w obiektow i wskaznik6w intensywnosci zabudowy ustala siy: 1) sytuowanie obiektow budowlanych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; 2) dla zabudowy zagrodowej: a) powierzchnicr zabudowy dzia-lki, nie wicrksz~ nii 45%, b) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki minimum 45%, c) intensywnosc zabudowy dzialki, nie wiycej nii. 0,65, d) wysokosc zabudowy: Projekt Strona 14 ~

15 - dla budynk6w mieszkalnych do 2 kondygnacji, w tym poddasze uiytkowe, nie wicrcej nii: 9,0 m, - dja garaiy - I kondygnacja, nie wicrcej niz 6,0 m, - dla budynk6w zwi anych z ObSfugq gospodarstwa rolnego - 1 kondygnacja, me wi/(cej nii 9,0 m, - dla budowli zwi4z3-nych obsrug'1 gospodarstwa rolnego dopuszcza si~ zwiykszenie wysokosci 0 20%, - dla budynku stadniny koni wraz z ujeidi:alniq w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10RM nie wi~cej nii: 11,0 m, - dla obiekt6w inwestycji celu publicznego z zakresu!<lcznosci publicznej w rozumieniu przepis6w odrcrbnych: wolnostoj'1cych - 20,0 m, zlokalizowanych na budynkach - do 14,0 m {<lcznie z budynkiem; 3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: a) powierzchnicr zabudowy dzialki, nie wiykszf! niz 35%; b) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dziatki minimum 55%; c) intensywnosc zabudowy dzialki, nie wiycej niz 0,5 ; d) wysokosc zabudowy: - dla budynk6w mieszkalnych do 2 kondygnacji, w tym poddasze uiytkowe, nie wiycej niz 9,0 m, - dla budynk6w gospodarczych i garaiy - 1 kondygnacja, nie wiycej nit 6,0 m, - dla obiekt6w inwestycji celu publicznego z zakresu 1qcznosci publicznej w rozumieniu przepis6w odri(bnych: wolnostoj,!cych - 20,0 m, zlokalizowanych na budynkach - do 14,0 m tqcznie z budynkiem; 4) mozliwosc realizacji dach6w dwu lub wielospadowych 0 kqcie nachylenia po.faci dachowych od 20 do 40 ; 5) w przypadku realizacji budynku garaiowego lub gospodarczego w granicy dzia~ki dopuszcza sj~ realizacj~ dachu jednospadowego; 6) kierunek g~6wnej kalenicy prostopadly lub r6wnolegiy do istniej~cego ukladu dzialek; 7) dla istniejqcej zabudowy mozliwosc przebudowy, rozbudowy, nadbudowy bq.dz odbudowy zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 1-6; 8) dla zabudowy istniejqcej w dniu wejscia w zycie planu, niespdniajllcych warunk6w ustalonych w pkt 1-6, dopuszcza sic\! wy{qcznie: remont, przebudowy oraz prowadzenie innych robot budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnosci z przepisami prawa budowlanego; 9) mozliwosc lokalizacji zabudowy w granicy dziatki, zgodnie z przepisami odr~bnymi. 5. W zakresie szczegotowych zasad i warunk6w scalania i podzialu nieruchomosci obj~tych planem miejscowym, opr6cz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2, w przypadku dokonywania scalen i podzia.f6w oa wniosek, okresla siy parametry uzyskiwanych dzialek: J) powierzchnia dziakk z uwzglydnieniem pozostalych ustaleil plaou nie mniejsza nii: 1500 m 2 ; 2) minimalna szerokosc frontll dzia!ki - 18,0 m; 3) granice nowych podziaf6w dzialek bcrd~ r6wnolegle lub prostopadte do istniej'lcego uktadu dziatek z tolerancjfl 2 z zachowaniem istnicjqcych kq.tow po{ozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego ulicy lub ci~gu pieszo-jezdnego w przedziale k'lt6w ad 10 do W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy j budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej oprocz ustaleil og61nych zawartych w rozdziale 2 ustala siy: Projekt Strona 15"1---

16 1) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: I RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM obslug~ komunikacyjnbr z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 4KDL (ul. Stare Zlotno); 2) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7RM, 8RM, 10RM, 11 RM obsrugtr komunikacyjn~ z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 5KDL (ul. Stare Zlotno); 3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9RM, obslug~ komunikacyjn~ z projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD; 4) zaopatrzenie w wod~ - jako podstawowe zr6dlo zasilania ustala sit( wodocibrg miejski w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolami 4KDL i 5KDL (ul. Stare Ztotno) lub projektowany wodoci~g miejski w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbol em 6KDD; 5) odprowadzenie sciek6w bytowych: a) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: IRM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM do istniej~cego kanaru sanitarnego zlokalizowanego w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ui. Stare Zlotno) lub bezposrednio do kolektora V, b) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7RM, 8RM, lorm, llrm, do istniejbrcego kanaru sanitarnego zlokalizowanego w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDL (ul. Stare Zlotno), c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9RM, do projektowanego kanatu sanitamego zlokalizowanego w terenie projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD; 6) zaopatrzenie odbiorc6w w gaz dla cel6w socjalno-bytowych i grzewczych: a) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM z istniej~cej sieci sredniego cisnienia biegn~cej w terenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare Zlotno), b) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7RM, 8RM, 10RM, llrm z istniejelcej sieci sredniego cisnienia biegn~cej w terenie drogi oznaczonej oa rysunku planu symbolem 5KDL (ul. Stare Zlotno), c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9RM, z projektowanego gazociflgu sredniego cisnienia w terenie projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD. 7. W zakresie sposobow i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urzf!dzenia i uzytkowania teren6w, dla nieruchomosci pclozonych na terenach znajdujbrcych sil( poza zasiygiem miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, obowibrzuj'l ustalenia og61ne zawarte w rozdziale W zakresie stawki procentowej s}uz~cej pobraniu oplaty, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, ustala siy stawky w wysokosci 30%. 20. I. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem IMN/u w zakresie przeznaczenia ustala si\(: I) przeznaczen ie podstawowe terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uslugami; 2) przeznaczenie L1zupeiniaj'lce - infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, garaie, zielen, wewnytrzne drogi oraz ci~gi piesze i pieszo-jezdne. 2. W zakresie zasad ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego oprocz ustalen ogolnych zawartych w rozdziale 2: I) dopuszcza siy lokalizacjy: a) wy1'lcznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku uslugowego na jednej dziake budowlanej, b) budynku usrugowego w granicy dzialki z zachowaniem przepis6w odrybnych, c) maksymalnie 2 budynkow gospodarczych lub garazow),ch najednej dziake budowlanej, Projekt Strollfl

17 d) w ramach dziaiki jednej reklamy 0 powierzchni nie wiykszej nii: 2,0 m 2 oraz jednego szyldu, e) ogrodzen azurowych 0 wysokosci nieprzekraczaj~cej 1,8 m, f) budynk6w gospodarczych i garazowych w gran icy dziatki; 2) dla budynk6w gospodarczych i garazowych lokalizowanych w gran icy dziatki obowi~zuje zblokowanie ich z istniej~cfl lub projektowanq. zabudow~ 0 podobnym przeznaczeniu na dziake sclsiedniej; 3) ustala Sly zakaz: a) lokalizacji budynk6w inwentarskich, b) zakaz stosowania papy smotowej i asfaltowej do pokrycia dach6w, c) Jokalizacji reklam wolnostoj~cych. 3. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego opr6cz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2 ustala si~: 1) ograniczenie ucil:jzliwosci prowadzonej dzialalnosci do granic terenu; 2) zachowanie w mozliwie najwi~kszym stopniu istniejflcych drzew Ole koliduj~cych z zamierzeniami inwestycyjnymi; 3) tereny zalicza siy do teren6w chronionych akustycznie, okreslonych w przepisach odr~bnych jako "tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej"; dla teren6w tych obowi uj'l dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku okreslone w przepisach odrybnych; 4) obowil:jzek zapewnienia na granicy z terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami 3MN i 7MN poziomu standardu akustycznego jak dla "terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", dla kt6rych dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku okreslaj~ przepisy odrybne. 4. W zakresie parametr6w, wskafnik6w ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabaryt6w obiekt6w i wskainik6w intensywnosci zabudowy ustala si~: 1) sytuowanie obiekt6w budowlanych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; 2) powierzchnicr zabudowy dziatki, nie wiyksz~ nit 35%; 3) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dziatki minimum 50%; 4) wskaznik intensywnosei zabudowy clziatki, nie wiycej niz 0,65; 5) wysokosc zabudowy: a) dla budynkow ustugowych i mieszkaniowych jednorodzinnych: 2 kondygnacje, me wiycej nit 9,0 m, b) dis budynk6w gospodarczych i garazy - 1 kondygnacja, oie wii(cej niz 6,0 m, c) dla obiekt6w inwestycji celu publicznego z zakresu t~cznosci publicznej w rozumieniu przepis6w odrybnych: - wolnostojl:jcych - 20,0 m, - z!okalizowanych na buclynkach - do 14,0 m t,,!cznie z budynkiem; 6) mozliwosc realizaeji dachow dwu Jub wielospadowych 0 k~cie nachyjenia petaei dachowych od 30 do 40 ; 7) w przypadku realizacji budynku garazowego lub gospodarczego w granicy dzialki dopuszcza siy real izacj~ dachu jednospadowego; 8) kierunek gmwnej kalenicy prostopad1y lub r6wnolegiy do jstniej~cego ukhdu dziakk; 9) dla istniej~cej zabudowy mieszkaniowej mozliwosc przebudowy, rozbudowy, nadbudowy b!}dz odbudowy wraz ze zmian!} funkcji budynku na ustugowq, zgodnie z warllnkami ustalonymi w pkt 1-8; J 0) dla zabudowy istniej<),cej w dniu wejscia w iycie planu, niespe.fniajflcych warunk6w ustalonych w pkt J -7, dopuszcza siy wytqcznie: remont, przebudowcr oraz prowadzenie Projekl SlrOllal~

18 innych rob6t budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnosci z przepisami prawa budowlanego; 11) mozliwosc lokalizacji zabudowy w granicy cizialki, zgodoie z przepisami odre;:bnymi. 5. W zakresie granic i sposob6w zagospodarowaoia teren6w lub obiekt6w podjegaj tcych ochronie, ustalonych na podstawie przepis6w odre;:bnych, w tym teren6w g6miczych, a taki:e obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz obszar6w zagrozonych osuwaniem si~ mas ziemnych, dja fragmentu terenu, na kt6rym wystc;:pujej, urzijdzenia melioracyjne, obowillzuj<} ustalenia og61ne zawarte w rozd.ziale W zakresie szczegolowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci objc;.tych planem miejscowym, opr6cz ustalen og6lnych zawartych w rozdziale 2, w przypadku dokonywania scalen i podziat6w na wniosek, okre~ha sic;: parametry uzyskiwanych dziatek: 1) powierzchnia dziajek z uwzglc;.dnieniem pozostafych ustalen planu, nie mniejsza niz 2000 m 2 ; 2) minimalnej, szerokosc frontu dzia!ki w stosunku do ciqgu pieszo-jezdnego oznaczonego oa rysunku planu symbolem 7KDY - 25,0 m, 3) gran ice nowych podziatow dzialek bc;.d~ rownolegle lub prostopad-le do istniejqcego uktadu dzialek z tolerancjq 2 z zachowaniem istniejejcych k'lt6w po!ozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego ulicy Jub ci<}gu pieszo-jezdnego w przedziale k'lt6w od 40 do W zakresie zasad modemizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej opr6cz usta/en og61nych zawartych w rozdziale 2 ustaja sit;: 1) obsrugy komunikacyjnft z ciilgu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbojem 7KDY; 2) zaopatrzenie w wod~ - jako podstawowe zr6dto zasilania ustala si~ wodociflg miejski w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare Zlotoo); 3) odprowadzenie sciek6w bytowych do istniej'l,cego kanaru sanitamego zlokalizowanego w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare ltotno); 4) zasilanie odbiorc6w w gaz dla cel6w socjalno-bytowych i grzewczych z projektowanej sieci sredniego cisnienia biegn'lcej w terenie ciqgu pieszo-jezdnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KDY. 8. W zakresie stawki procentowej sfuzllcej pobraniu opt-aty, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, ustala siy stawkc;. w wysokosci 30% Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 U w zakresie przeznaczenia ustaja sic;.: 1) przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa uslugowa; 2) przeznaczenie uzupetniaj~ce - infrastruktura techniczna, budynki gospodarcze, garate, zielen, wewnytrzne drogi oraz ciej,gi piesze i pieszo-jezdne. 2. W zakresie zasad ochrony i ksztahowania tadu przestrzennego opr6cz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2: 1) dopuszcza siy lokalizacje;:: a) budynk6w usrugowych w granicy dziatki z zachowaniem przepis6w odrybnych, b) pomieszczen gospodarczych i garazowych wbudowanych w bryte;: budynku ustugowego lub dobudowanych do budynku ustugowego w gran icy dzialki, c) w ramach dziatki jednej rekjamy 0 powierzchni nie wictkszej nii: 2,0 m 2 oraz jednego szyldu, d) ogrodzen azurowych 0 wysokosci nieprzekraczaj'lcej J,8 m; 2) ustala siy zakaz lokalizacji reldam wolnostoj~cych. Projekl Slrona 18 ~

19 3. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oprocz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2 ustala si~: I) ograniczenie ucillzliwosci prowadzonej dzialalnosci do granic terenu; 2) zachowanie w mozliwie najwi~kszym stopniu istniejqcych drzew Ole koliduj~cych z zamierzeniami inwestycyjnymi; 3) terenu nie zalicza si~ do terenow chronionych akustycznie, w rozumleolu przepis6w odrybnyeh; 4) obowi~ek zapewnienia na granicy z terenami oznaczenymi na rysunku planu symbolami 4RM i 7MN poziomu standardu akustycznego jak dla "terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", dla kt6rych dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku okreslaj~ przepisy odrybne. 4. W zakresie parametr6w, wskainik6w ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytow obiektow i wskainik6w intensywnosci zabudowy ustala siy: I) sytuowanie obiekt6w budowlanych zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; 2) powierzehni~ zabudowy dzialki, nie wiyks~ nit 50%; 3) wskainik powierzchni biologicznie czynnej dzialki minimum 25%; 4) wskainik intensywnosci zabudowy dzialki, nie wi~eej niz 0,7; 5) wysokosc zabudowy: a) dla budynk6w ustugowych 1 kondygnacja, nie wiyeej nit 8,0 m, b) dla budynk6w gospodarczych i garazy - 1 kondygnaeja, nie wiycej niz 6,0 m, c) dla obiekt6w inwestycji celu publicznego z zakresu l~cznosci publieznej w rozumieniu przepis6w odr~bnych: - woloostoj~cych - 25,0 m, - zlokalizowanych na budynkach - do 20,0 m l~cznie z budynkiem; 6) mozliwosc realizscji dach6w 0 kqcie nachylenia polaci dachowych od 5 do 30 0 ; 7) kierunek g16wnej kalenicy prostopadly lub r6wnolegly do istniej~cego ukladu dzisiek; 8) dla istniejqcej zabudowy usrugewej, gospodarezej i garazowej mozliwosc przebudowy, rozbudowy, nadbudowy bqdi odbudowy zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 1-7; 9) mozliwosc lokalizacji zabudowy w granicy dzialki, zgodnie z przepisami od~bnymi. 5. W zakresie szczegotowych zasad i warunkow sealania i podzialu nieruchomosci objytych planem miejscowym, opr6cz ustalen ogolnych zawartyeh w rozdziale 2, w przypadku dokonywania scalen i podzia16w na wniosek, okresla sic( parametry uzyskiwanych dzialek: I) powierzchnia dzialki z uwzgl~dnieniem pozostalych ustalen planu, nie mniejsza nii: 1300m 2, 2) minimalnll szerokosc frootu dzialki w stosunku do ulicy oznaczonej oa rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare Z{otno) - 22,0 m; 3) gran ice nowych podzia16w dzia1ek byd'l r6wnolegle lub prostopadk do istniej~cego uk!adu dziarek z toleranej~ 2 z zachowaniem istniejqcych k'lt6w poioienia granie dzia!ek w stosunku do pasa drogowego ulicy lub ci~gu pieszo-jezdnego w przedziale kq.tow od 70 do W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej oprocz ustalen ogolnych zawartych w rozdziale 2 ustala siy : 1) obstugy komunikacyjnq z L1liey lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbojem 4KDL (ul. Stare Zlotno); 2) zaopatrzenie w wody - jake podstawowe zrodlo zasi lania ustala sic( wodoci~g miejski w terenie uliey oznaczonej oa rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare Zlotno); Pmjekl Stronal9 L

20 3) odprowadzenie seiek6w bytowych do istniej<jcego kanaru sanitamego zlokalizowanego w terenie ulicy oznaczonej na rysunkll planu symbolem 4KDL (ul. Stare Z~otno); 4) zasilanie odbiorcow w gaz dla cel6w socjalno-bytowych i grzewczych z istniej<lcej sieei sredniego ci~nienia biegn<jcej w terenie drogi oznaczonej na rysunku planu symholem 4KDL (ul. Stare Zlotno). 7. W zakresie stawki procentowej s{ui:~cej pobraniu oplaty, 0 kt6rej mowa wart. 36 Ust. 4 ustawy, ustala siy stawkcr w wysokosci 30%. 22. I. Dla teren6w, oznaezonych na rysunku planu symbolami lzi w zakresie przeznaczenia ustala siy: I) przeznaczenie podstawowe terenu - zielen izolacyjna; 2) przeznaczenie uzupciniajqce - zielen ufz<ldzona, lasy, urz~dzenia sportowo-rekreacyjne, infrastruktura techniczna, ulice oraz ci~gi piesze i pieszo-jezdne. 2. W zakresie zasad oehrony i ksztahowania ladu przestrzennego oprocz ustalen ogolnych zawartych w rozdziale 2: 1) ustala siy obowi~ek realizacji nasadzen wysokiej roslinnosci zimozielnej w pasie o szerokosei min. 8,0 m wzdrui: uliey oznaczonej na rysunku planu symbolem tkdg; 2) ustala siy zakaz lokalizacji: a) obiektow budowlanych, z wyleiczeniem obiekt6w ma.fej architektury, b) reklam z wyl'lczeniem tablic informaeyjnych stanowil:lcych element systemu informacji dla potrzeb funkcji sportowo-rekreacyjnej 0 maksymalnej powierzchni 2,0 m 2 ; 3) dopuszcza siy lokalizacjy: a) tablic informacyjnych 0 powierzchni nie wi~kszej niz 2,0 m 2 stanowi'lcych element systemu informacji dla potrzeb funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej terenu, b) srup6w oswietleniowych, c) ogrodzen azurowych 0 wysokosci do J,6 m. 3. W zakresie zasad ochrony ~rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oprocz ustalen ogolnych zawartych w rozdziale 2 ustala si~, iz teren6w nie zalicza si~ do terenow chronionych akustycznie, w rozumieniu przepis6w odrybnych. 4. W zakresie wymagan wynikajej.cych z potrzeb ksztahowania przestrzeni publicznych obowi~zujej. ustalenia zawarte w ust W zakresie szczegoiowyeh zasad i warunk6w scalania i podziaru nieruchomosci objytych planem miejscowym, oprocz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2, w przypadku dokonywania scalen i podzial6w na wniosek, okresla siy parametry uzyskiwanych dziatek: I) powierzchnia dzia~ki z uwzgl~dnieniem pozosta.rych ustalen planu, me mniejsza nii: m 2 ; 2) minimaln~ szerokos6 frontu dziatki w stosunku do pasa drogowego projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbojem I KDG - 120,0 m; 3) I<4t polozenia granic nowowydzielonej dziatki w stosunku do pasa drogowego projektowanej ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem I KDG - do W zakresie szczegolnych warunk6w zagospodarowania teren6w oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala siy zakaz zabudowy z wylqczeniem infrastruktury technicznej oraz obiekt6w i urz!ldzen, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt 3 oraz w 7 ust. I pkt W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej oprocz ustalen ogolnych zawartych w rozdziale 2 dopuszcza si y obs1ugy komunikacyjn~ terenu z drogi oznaczonej na rysunku pjanu symbolem 1 KDG w celach porzlldkowych, wykonywania zabieg6w pielygnacyjnych znajdujllcej siy na nich zieleni oraz obsrugi sieci i urz~dzen infrastruktury techn icznej. Projekt 5Im",20 L-

21 8. W zakresie sposob6w i termin6w tymczasowego zagospodarowania, urz'ldzenia i uzytkowania teren6w, do czasu realizacji ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem I KDG, ustala siy mozliwosc dalszego rolniczego uzytkowania teren6w zgodnego z ustaleniami dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2RP zawartymi w 25 z wyhlczeniem mozliwosci lokalizacji siedlisk zabudowy zagrodowej na tym terenie. 9. W zakresie stawki procentowej S1uzClcej pobraniu opt-aty, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, nie ustala si<y stawki procentowej ze wzglydu na brak wzrostu wartosci nieruchomosci w obrybie teren6w, byd~cego nastypstwem uchwalenia planu. 23. I. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 WS w zakresie przeznaczenia ustala si<y: I) przeznaczenie podstawowe terenu - powierzchniowe wody sr6dllldowe; 2) przeznaczenie uzupe{niaj~ce - infrastruktura techniczna, ur~dzenia zwiqzane z gospodarkij wodn~. 2. W zakresie zasad ochrony i ksztahowania ladu przestrzennego opr6cz ustalen og6tnych zawartych w rozdziale 2 ustala siy zakaz lokalizacji: 1) obiekt6w budowlanych za wyjqtkiem obiekt6w sruzqcych turystyce wodnej, gospodarce wodnej tub rybackiej; 2) napowietrznej i naziemnej infrastruktury technicznej z wylqczeniem inwestycji celu publicznego z zakresu t'lcznosci publicznej w rozumieniu przepis6w odrl(bnych; 3) reklam; 4) ogrodzen. 3. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajohrazu kulturowego opr6cz ustalen ogolnych zawartych w rozdziale 2 ustala sic(: t) zachowanie istniejqcego cieku naturalnego - rzeki Jasieniec; 2) w ramach ksztahowania kjimatu akustycznego w srodowisku ustala siy, it terenu nie zalicza sit( do teren6w chronionych akustycznie, w rozumieniu przepis6w odrt(bnych. 4. W zakresie szczeg&towych zasad i warunk6w sealania i podziafu nieruchomosci obj'ttych planem miejscowym obowi!!zujet ustalenia og61ne zawarte w rozdziale W zakresie szczeg61nych warunk6w zagospodarowania teren6w oraz ograniczen w ich ui.ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala si<y zakaz wznoszenia obiekt6w budowlanych za wyj~tkiem obiekt6w s~uz~cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. 6. W zakresie stawki procentowej sluz4cej pobraniu optaty, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, nie ustala siy stawki procentowej ze wzglydu na brak wzrostu wartosci nieruchomosci w obr«bie terenu, byd,!-cego nastt(pstwem uchwalenia planu Dla teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami: lzl, 2ZL, 3ZL w zakresie przeznaczenia ustala siy; I) przeznaczenie podstawowe terenu - las~ 2) przeznaczenie uzupemiajqce - infrastruktura techniczna. 2. W zakresie zasad ochrony i ksztahowania tadu przestrzennego opr6cz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2: 1) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 2ZL, 3ZL dopuszcza sit( lokalizacjc( ogrodzen wy!~cznie azurowych 0 wysokosci do 1,6 m z wykluczeniem element6w betonowych prefabrykowanych, jedynie w liniach rozgraniczaj~cych od strony teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: \3MN, 15tvfN i 7RM; 2) ustala siy zakaz lokalizacji reklam. 3. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oprocz ustalen ogolnych zawartych w rozdziale 2: Pr()jekt

22 I) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZL oraz fragmentu terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZL polozonego w wyznaczonej na rysunku planu strefie 0 wyr6i:niaj~cych si~ walorach przyrodniczych dodatkowo ustala si~ zakaz zmiany sposobu uiytkowania ziemi; 2) w ramach ksztahowania klimatu akustycznego w srodowisku ustala sicr, iz tereny nie zaliczaj~ si~ do terenow, dla ktorych dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku okreslajll przepisy odrtrbne. 4. W zakresie granic i sposobow zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj~cych ochronie, ustalonych na podstawie przepis6w od~bnych, w tym teren6w gomiczych, a takie obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz obszarow zagrozonych osuwaniem sic; mas ziemnych, ustala sic;: 1) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z przepisami odrc;bnymi; 2) dla fragmentu terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I ZL, na kt6rym wystc;puj<l urz ldzenia melioracyjne, obowi'lzujq ustalenia og61ne zawarte w rozdziale W zakresie szczeg610wych zasad i warunk6w scalania i podziaru nieruchomosci objt(tych planem miejscowym obowi~uj~ ustalenia ogolne zawarte w rozdziale W zakresie szczeg61nych warunk6w zagospodarowania teren6w oraz ograniczeit w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala siy: 1) zakaz zabudowy, z wyl lczeniem obiekt6w budowlanych, 0 ktorych mowa w ust. 2, pkt I niniejszego paragrafu oraz w 7 ust. I pkt 2; 2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1 ZL, obowi!lzuje zachowanie obustronnej strefy bezpieczenstwa: a) 0 szerokosci po 7,5 m na kai:d~ strony od osi istnie.illcej napowietrznej linii sredniego napiycia 15 kv, b) 0 szerokosci po 5,0 m na kazd'l stron~ od istniej~cego kolektora sanitarnego V. 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej opr6cz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I ZL, ustala sit( zachowanie istniejf!cego kolektora sanitarnego V z prawem do remontu i odbudowy. 8. W zakresie stawki procentowej sluzqcej pobraniu opfaty, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, nie ustala sit( stawki procentowej ze wzglt(du na brak W2rostu wartosci nieruchomosci w obrybie teren6w, bc;d'lcego nastt(pstwem uchwalenia planu Dla teren6w, oznaczonych na rysunku planu symbolami: lrp, 2RP, 3RP, 4RP w zakresie przeznaczenia ustala siy: 1) przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne; 2) przeznaczenie uzupe!niajqce: a) zabudowa zagrodowa, gospodarstwa agroturystyczne, infrastruktura techniczna, publiczne i wewncrtrzne drogi oraz ciqgi piesze i pieszo-jezdne, b) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 2RP, 4RP dodatkowo: lasy i zalesienia. 2. W zakresie zasad ochrony i ksztahowania ~adu przestrzennego oprocz llstalen ogolnych zawartych w rozdziale 2: 1) dopuszcza sicr lokal izacjcr: a) nowej zabudowy zagrodowej, w przypadku wydzielania nowego gospodarstwa rolnego: - 0 wielkosci przekraczajqcej sredni~ wielkosc gospodarstwa rolnego w gminie L6dz, - w odleglosci do 100 m od istniejilcych lub projektowanych dr6g, b) ogrodzen wylqcznie azurowych 0 wysokosci do 1,6 m, z wykluczeniem element6w betonowych prefabrykowanych, jedynie w liniach rozgraniczaj~cych terenow ad strony teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, U i R.M, w granicach Projekt

23 istniejl:lcych dziaiek z zabudowll mieszkaniowll jednorodzinnll ora2 w granicach siedlisk zabudowy zagrodowej wydzielanych w ramach teren6w RP, c) reklam i szyld6w zamontowanych wyf(lcznie oa budyokach i ogrodzeniach, d) w ramach jednego siedliska zabudowy zagrodowej jednej reklamy 0 powierzchni me wiykszej nii: 1,0 m 2 orazjednego szyldu, e) dr6g rowerowych; 2) ustala si~ zakaz: a) Jokalizacji rekjam wolnostoj~cych, b) zakaz stosowania papy smo!owej i asfaltowej do pokrycia dach6w. 3. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego opr6cz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2: 1) ustala sict obowil:j.zek zachowania w maksymaloym stopniu istniejl:lcych drzew, w szczeg61nosci k,!p srodpolnych, starych olsz i wierzb; 2) dla fragmentu terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3RP po.foi:onego w wyznaczonej na rysunku planu strefie 0 wyr6zniajelcych si~ walorach przyrodniczych dodatkowo ustala si~ zakaz zmiany sposobu uzytkowania ziemi; 3) w ramach ksztattowania klimatu akustycznego w srodowisku ustala Sly, Ii: teren6w oie zalicza siy do teren6w, dla kt6rych dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okreslaj~ przepisy odrybne. 4. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej ustala si~: I) obowi~ek ochrony istniejqcego zabytku archeologiczoego, zlokalizowanego na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4RP, zgodnie z ustaleniami og61nymi zawartymi w rozdziale 2; 2) dla fragmentu terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4RP, stref~ ochrony archeologicznej, dla kt6rej obowi!tzuj~ ustalenia ogolne zawarte w rozdziale W zakresie granic i sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj~cych ochronie, ustalonych na podstawie przepis6w odr~bnych, w tym teren6w g6miczych, a takie obszar6w narai:onych na niebezpieczenstwo powodzi oraz obszar6w zagrozonych osuwaniem si~ mas ziemnych, ustala si~: 1) dla fragmentu terenu oznaczonego oa rysunku planu symbolem 1 RP w granicach obszar6w zagrozonych powodzill- obszar6w, na kt6rych prawdopodobienstwo wyst~pienia powodzi wynosi raz na 10 lat, raz na 100 lat I ub raz na 500 lat, obowiqzujll ustalenia og61ne zawarte w rozdziale 2; 2) dla fragment6w teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami I RP, 3RP, na kt6rych wyst~pujq urzlldzenia melioracyjne, obowif}zuje! ustalenia og6je zawarte w rozdziale W zakresie parametr6w, wskainik6w ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabaryt6w obiekt6w i wskainikow intensywnosci zabudowy ustala siy: 1) powierzchniy zabudowy dzia!ki: nie wicrksz~ nii: 850 m 2, w tym powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego nie wiyksza nii: 150 m 2, 2) dopuszcze( si~ zwiykszenie powierzchn i zablldowy do 1000 m 2 w przypadku real izacj i gospodarstwa agroturystycznego, w kt6rego sktad wchodzi stadnina koni; 3) wysokosc zabudowy: a) d!a budynk6w mieszkalnych do 2 kondygnacj i, w tym poddasze uzytkowe, nie wit;cej nit 9,0 m, b) dla pozostaiych blldynk6w zwiqzanych z obstugfl gospodarstwa ro lnego - 1 kondygnacja, nie wiycej nii 9,0 m, c) dla budowli zwic}zanych z obstugc} gospodarstwa rolnego dopllszcza sicr zwiykszenie wysokosci 020%, Projekt StrOI1i1V) j --

24 d) dla obiekt6w inwestycji celu publicznego z zakresu l~cznoscj publicznej w rozumieniu przepis6w od~bnych: - wolnostoj~cych - 20,0 m, - zlokajizowanych na budynkach - do 14,0 m h~cznie z budynkiem; 4) mozliwosc realizacji dach6w dwu lub wielospadowych 0 k~cie nachylenia po~aci dachowych od 20 0 do 40 0 ; 5) kierunek g~6wnej kalenicy prostopadly lub r6wnolegly do istniej~cego ukladu dzialek; 6) dja istniej~cej zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i garazowej motliwosc przebudowy, rozbudowy, nadbudowy b~dz odbudowy zgodnie z warunkami ustalonymi w pkt 1-5; 7) clla zabudowy istniejl:}cej w dniu wejscia w Zycie planu, niespelniaj~cych warunk6w ustalonych w pkt 1-5, dopuszcza siy WY~i:lcznie: remont, przebudow~ oraz prowadzenie innych rob6t budowlanych koniecznych do doprowadzenia do zgodnosci z przepisami prawa budowlanego. 7. W zakresie szczeg6~owych zasad i warunk6w scajania i podzialu nieruchomosci obj((tych planem miejscowym obowi uj'l ustalenia og61ne zawarte w rozdziale W zakresie szczeg61nych warunk6w zagospodarowania teren6w Oral ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala sitt: 1) clla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 RP, 3RP, obowi~uje zachowanie obustronnej strefy bezpieczenstwa: a) 0 szerokosci po 7,5 m na ka2d~ stron~ od osi istniej<j.cej napowietrznej linii sredniego napiycia 15 kv, b) 0 szerokosci po 5,0 m na kazd'l stron~ od istniej~cego kolektora sanitamego V; 2) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 2RP, 4RP obowi~uje zachowanie obustronnej strefy bezpieczenstwa 0 szerokosci po 20,0 m na kai:d'l stron\ od osi istniej,!cej napowietrznej linii wysokiego napi\cia 110 kv; 3) dla terenu oznaczonego ne rysunku plan symbolem 2RP dla istniej'lcego gazoclf~gu sredniego cisnienia obowi~ek zachowania strefy kontrolowanej z zakazem lokalizacji obiekt6w terenowych, zgodnie z przepisami odrttbnymi. 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej opracz ustalen ogalnych zawartych w rozdziale 2 ustala si((: 1) obsrug~ komunikacyjnll terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 RP z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 4KDL, z ci~gu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 7KDY poprzez istniej'lce oraz projektowane zjazdy i drogi wewn~trzne; 2) obs~ug~ komunikacyjnfl. terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2RP poprzez istniejl:}ce oraz projektowane zjazdy i drogi wewn/ttrzne z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 4KDL, z ci'lgu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 8KDY oraz z projektowanej drogi serwisowej zlokalizowanej w terenie drogi oznaczonej symbolem IKDG; 3) obslug~ komunikacyjnq terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3RP z uliey zbiorczej oznaczonej symbolem 3KDZ or8z z projektowanej drogi zlokalizowanej poza granicq opracowania planu w Konstantynowie L6dzkim poprzez istniejqce oraz projektowane zjazdy i dragi wewn~trzne; 4) obs!ugtt komunikacyjnl'j. terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4RP poprzez istniej'lce oraz projektowane zjazdy i drogi wewn~trzne z ulicy lokalnej oznaczonej symbolem 5KDL, z projektowanej drogi serwisowej zlokalizowanej w terenie drogi oznaczonej symbolem I KDG, z drag dojazdowych zlokalizowanych poza graniq planu; 5) zaopatrzenie w wod~ - jako podstawowe zr6d!o zasilania ustala siy istniej'lcy wodocj~g miejski w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolami 4KDL i 5KDL (ul. Stare Zlotno); 6) odprowadzenie sciek6w bytowych: Projekt Stroml24 ~

25 a) do istniej~cych lub projektowanych kana!6w sanitamych zlokalizowanych: w terenie ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolami 4KDL i 5KDL (ul. Stare Zlotno), ciqgow pieszo-jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 7KDY, 8KDY oraz w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 RP, b) mozliwosc gromadzenia sciek6w bytowych w szczelnych zbiornikach bezodplywowych; 7) zasilanie odbiorcow w gaz dla cel6w socjalno-bytowych i grzewczych z istniej!}cej sieei sredniego cisnienia biegnllcej w terenie drogi oznaczonej na rysunku planu symbolami 4KDL i 5KDL (ul. Stare Zlotno), w terenie eiqgu pieszo-jezdnego znaezonego na rysunku planu symbolem 8KDY oraz w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2RP; 8) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 RP, 3RP zachowanie istniejt'lcego kolektora sanitarnego V z prawem do remontu i odbudowy; 9) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami 2RP, 4RP zachowanie istniej!}cej napowietrznej linii wysokiego napil(cia 110 ky z prawem do remontu i odbudowy; 10) dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 RP, 3RP zachowanie istniejllcej napowietrznej linii sredniego napil(eia 15 ky, wskazanej zgodnie z rysunkiem planu, z prawem do remontu i odbudowy; 11) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem IRP, 3RP skablowanie fragment6w napowietrznej linii elektroenergetyeznej IS kv zgodnie z rysunkiem planu; 12) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2RP zachowanie istniejlleego gazociqgu sredniego cisnienia z obowi~kiem zachowania strefy kontrolowanej z zakazem lokalizaeji obiektow terenowych, zgodnie z przepissmi odr~bnymi. 10. W zakresie sposobow i terminow tymczasowego zagospodarowania, urzqdzenia i uzytkowania terenow, dla nieruehomosci potoi:onych na terenaeh znajdujqcych si~ poza zasi~giem miejskiej sieei kanalizacji sanitarnej, obowifjzujq ustalenia og61ne zawarte w rozdziale W zakresie stawki procentowej sruzclcej pobraniu oplaty, 0 ktorej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, ustala siy stawky w wysokosci 30%. 26. I. Dla teren6w, oznaczonyeh ns rysunku planu symbolami: IE, 2E, 3E w zakresie przeznaczenia ustala siy przeznaczenie podstawowe terenu - urz~dzenia gospodarki elektroenergetycznej. 2. W zakresie zasad ochrony i ksztahowania tadu przestrzennego opr6cz ustalen og61nych zawartyeh w rozdziale 2: 1) dopuszcza siy Jokalizacj t: a) jednego szyldu na dziake, b) ogrodzen aiurowych nieprzekraczajqcych wysokosci 1,8 m; 2) ustala sil( zakaz lokalizacji reklam; 3) ustala sit( powierzchniy dzia!ek pod istniejfjce i projektowane stacje transformatorowe nie mniejsz4 nii 60 m 2 ; 4) minimaln'} szerokosc frontu dzialki - 8,0 m. 3. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego opr6cz listalen ogolnych zawartych w rozdziale 2 ustala siy, ii teren6w nie zalicza siy do terenow chronionych akustycznie, w rozumieniu przepisow odrybnych. 4. W zakresie parametrow, wskainik6w ksztahowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 'IN tym linii zabudowy, gabarytow obiekt6w i wskainik6w intensywnosci zabudowy ustala sil(: I) powienchn iy zabudowy dzia1ki maksimum 70%; 2) wskaznik powierzchni biologicznie ezynnej dzia1ki minimum 5%; 3) wysokosc zabudowy - 1 kondygnacja, nie wil(cej niz 5,0 m; 4) wskainik intensywnosei zab~ldowy dla terenu, nie wil(cej nit 0,7. Projekt

26 5. W zakresie szczeg6lowych zasad i warunk6w scalania i podzia-tu nieruchomosci objlttych planem miejscowym, oprocz ustalen ogolnych zawartyeh w rozdziale 2, w przypadku dokonywania scalen i podzial6w na wniosek, okresla siy parametry uzyskiwanych dzialek: 1) powierzchniy dzialek pod istniej~ce i projektowane stacje transformatorowe nie mniejszc} niz 60 m 2 ; 2) minimalnc} szerokosc frontu dzialki - 8,0 m; 3) kqt po!ozenia granic nowowydzielonej dzialki: graniee nowyeh podzia!6w dzialek budowlanych bydli r6wnolegfe lub prostopadle do istniejc}cego ukladu dzialek z tolerancjq 2 z zachowaniem istniejelcych k<ltow polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego ulicy lub ciqgu pieszo-jezdnego. 6. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy system6w komunikacji i infrastruktury technicznej oprocz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2 ustala si'r: 1) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbojami 1 E, 2E obshlgy komunikacyjnq z ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDL (ul. Stare Zlotno); 2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 obsrugy komunikacyjncj. z projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD; 3) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: IE, 3E nakaz przebudowy stacji transformatorowej srupowej oe stacjy kontenerow<l malogabarytow<l; 4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbol em 2 lokalizaejy staeji transformatorowej kontenerowej ma!ogabarytowej. 7. W zakresie stawki procentowej sluz4cej pobraniu oplaty, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, ustala siy stawky w wysokosci 30%. 27. I. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem lkt w zakresie przeznaczenia ustala si/(: I) przeznaczenie podstawowe - teren infrastruktury technicznej, jako og6lnodost((pny pas terenu przeznaczony dla lokalizacji projektowanych sieei infrastruktury technicznej; 2) przeznaczenie uzupelniaj<jce - zielen urz4dzona. infrastruktura techniczna, ulice oraz ci~i piesze i pieszo-jezdne. 2. W zakresie zasad ochrony i ksztahowania!adu przestrzennego opr6cz ustalen og61nych zawartyeh w rozdziale 2: I) dopuszcza siy lokajizacj(( ogrodzen wylqcznie azurowych 0 wysokosci do 1,6 m oraz powierzchni otwor6w i przeswit6w mlolmum 75%, z wykluezeniem element6w betonowych prefabrykowanych, jedynie w liniach rozgraniczaj~cych terenu od strony teren6w oznaczonych na rysunku planu symbo/ami 15MN i 16MN; 2) ustala si~ zakaz lokalizacji reklam. 3. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego opr6cz usta/en og61nych zawartych w rozdziale 2 ustala siy, ii. teren6w nie zalicza si~ do terenow chronionych akustyeznie, w rozumieniu przepis6w odr~bnych. 4. W zakresie granic i sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj'lcych ochronie, ustalonych na podstawie przepis6w odrybnych, w tym teren6w g6rniczyeh, a taue obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz obszar6w zagrozonych osuwaniem siy mas ziemnych, dla fragmentu terenu, na kt6rym wystypujll urzqdzenia melioracyjne, obowiqzujq ustalenia og6lne zawalie w rozdziale W zakresie szczeg6iowych zasad i warunkow sealania i podzialu nieruchomosci objytych planem miejscowym, opr6cz ustalen ogolnych zawartych w rozdziale 2, w przypadku dokonywania sealen i podziat6w na wniosek, okresla siy parametry uzyskiwanych dzia-lek: 1) wielkosc dzia~kl z uwzg!ydnieniem pozostatych ustalen planu, nie mniejsza niz m 2 ; Projekt Strona 26 ~

27 2) minimalnq szerokosc frontu dzialki w stosunku do pasa drogowego projektowanej uliey oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD - 12,0 m; 3) kqt polozenia granic nowowydzielonej dzialki w stosunku do pasa drogowego projektowanej uliey oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD: W zakresie szezeg61nych warunkow zagospodarowania teren6w oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy ustala si~: 1) zakaz zabudowy z wylejczeniem infrastruktury teehnieznej oraz obiekt6w i urz~dzen, o kt6rych mowa w Ust. 2 pkt 1 oraz w 7 Ust. 1 pkt 2; 2) obowi<}zek zaehowania obustronnej strefy bezpieezenstwa: a) 0 szerokosci po 7,5 m na kaidq stron~ od osi istniejqcej napowietrznej linii sredniego napi~cia 15 kv, b) 0 szerokosei po 5,0 m na kaidll strony od istniejllcego kolektora sanitarnego V oraz od projektowanego kanaru sanitarnego. 7. W zakresie zasad modemizacji, rozbudowy j budowy system6w komunikacji i infrastruktury technieznej opr6ez ustalen og61nych zawartyeh w rozdziale 2, ustala si~: 1) obsrugty komunikaeyjnej z projektowanej uliey dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbo\em 6KDD; 2) zachowanie istniejqeego kolektora sanitarnego V z prawem do remontu i odbudowy; 3) zaehowanie istniejqeej napowietrznej linii sredniego napi~eia 15 kv, zgodnie z rysunkiem planu, z prawem do remontu i odbudowy; 4) reaiizacj«kanaiu sanitarnego biegnqeego z projektowanej uliey oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KDD do kolektora sanitamego V; 5) realizacj~ kabla elektrycznego sredniego napi~cia 15 kv. 8. W zakresie stawki procentowej slu.i4cej pobraniu optaty, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, uslala si~ stawky w wysokosei 30% Wyznacza si~ tereny drog publieznych z ustaleniem klasy drogi oraz ciqgow pieszo-jezdnych oznaczone ponizszymi symbolami: 1) lkdg, 2KDG - ulice klasy G - gl6wne; 2) 3KDZ - ulica klasy Z - zbiorcza; 3) 4KDL, SKDL - ulice klasy L -Iokalne; 4) 6KDD - uliea klasy D - dojazdowa; 5) 7KDY, 8KDY - ci~gi pieszo-jezdne. 2. W zakresie przeznaezenia teren6w, 0 ktoryeh mowa w ust. 1 ustala siy: 1) przeznaczenie podstawowe - ulice, cillgi pieszo-jezdne; 2) przeznaczenie uzupclniajqce - infrastruktura teehniczna, miejsca postojowe, zielen, chodniki, drogi rowerowe ~ obiekty matej architektury, wiaty przystankowe komunikaeji zbiorowej. 3. W zakresie zasad ochrony i ksztahowania tadu przestrzennego w liniaeh rozgraniczaj~cyeh ulic opr6cz ustalen og61nych zawartych w rozdziale 2: 1) ustala siy zakaz lokalizacji: a) obiekt6w budowlanych, z wyt~czeniem obiekt6w malej arehitektury, wiat przystankowych komunikacj i zbiorowej, infrastruktury technicznej, b) tymczasowych obiektow budowlanych, z wyl"lczeniem obiekt6w, 0 kt6rych mowa w pkt 2 lit. a, b, d) reklam, z wyj"ltkiem reklam umieszczonych w wiatach przystankowyeh - w miejseach do tego przeznaczonych, e) tablie informacyjnych, z wyj~tkiem wymienionych w pkt 2 lit. e, f) ogrodzen, z wyjlltkiem zwi<}zanych z funkcjonowaniem ukladu drogowego; 2) dopuszcza si~ lokalizacjy: Projekt Stron!

28 a) wiat przystankowyeh komunikacji zbiorowej, b) kiosk6w ulicznych zespotonych z wia14 przystankow~, zwiqzanych z obslugq klienta od strony wiaty, bez mozliwosci wejscia do obiektu, e) w ramach linii rozgraniczaj~cych uticy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDG, dw6ch tablic informacyjnych (po jednej w kazdym kierunku ruchu) wsp61nej dla podmiot6w gospodarczych i instytucji dzia.fajflcych wzdluz ul. Stare ZJotno (oznaczonej na rysunku planu symbolami 4KDL i 5KDL) 0 maksymalnej powierzchni jednego modu.fu dla jednego podmiotu lub instytueji 0,3 m 2, usytuowanej w od!eglosci nie wi~kszej niz 30,0 m od skrzyiowania ulie oznaczonych na rysunku ptanu symbolami 2KDG, 4KDL i 5KDL, 4. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oprocz ustalen ogolnych zawartych w rozdziale 2 ustala si~: I) mozliwosc nasadzen drzew i krzew6w, Z uwzglydnieniem przepis6w odr~bnych; 2) zagospodarowanie zieleni~ wszystkich wolnych od utwardzenia fragment6w teren6w, z uwzglcrdnieniem przepis6w odrybnych; 3) obowiqzek stosowania rozwiqzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, umozliwiaj<}cych obnizenie poziomu habsu komunikacyjnego, co najmniej do wartosci dopuszczalnych, zgodnie z przepisami odrl(bnymi. 5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6bt kultury wspokzesnej, dla fragmentu terenu drogi oznaezonej na rysunku planu symbolem 1 KDG, ustala si~ strefy oehrony archeologicznej, dla kt6rej obowiqzuj~ ustalenia og61ne zawarte w rozdziale W zakresie wymagan wynikaj'!cych z potrzeb ksztahowania przestrzeni publicznych obowi uj~ ustalenia zawarte w ust W zakresie granic i sposob6w zagospodarowania teren6w lub obiekt6w podlegaj~cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow odt~bnych, w tym teren6w gomiezych, a taki:e obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz obszar6w zagroi:onych osuwaniem siy mas ziemnych, dla fragmentow teren6w dr6g oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KDG omz 3KDZ, na kt6rych wystypuj~ urz4dzenia melioracyjne, obowi~zuj~ ustalenia og61e zawarte w rozdziale W zakresie szczeg61nych warunk6w zagospodarowania terenow oraz ograniczen w ich uzytkowaniu ustala siy zakaz zabudowy, z wyl~czeniem obiekt6w wymienionych w ust. 3 pkt 2 oraz w 7 ust. J pkt W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej oprocz ustaleft ogolnych zawartych w rozdziale 2, ustala siy nast~pujqce warunki i parametry funkcjonalno-techniczne: 1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem J KDG - projektowana ulica Kaczencowa stanowi~ca fragment TTl miydzydzielnieowej obwodnicy miasta: a) klas~ G - g16wna, b) przekr6j ulicy 1/2 - jednajezdnia 0 dw6ch pasach ruchu, c) zachodnil} 1inicr rozgraniezaj(}cl} oraz fragmenty wschodniej linii rozgraniczaj~cej, zgodnie z rysunkiem planu, d) CZySC terenu pod pas drogowy projektowanej uliey zawarty w granicach planu zgodoie z rysunkiem planu; e) szerokosc w liniaeh rozgraniczajqcych od 30,0 do 34,5 m, zgodnie z rysunkiem planu, t) drogy serwisowq w liniach rozgraniczaj!}cych pasa drogowego ulicy; g) lokalizacjy drogi rowerowej zgodnie z przepisami odrybnymi, h) obstugy komunikacyjnfl teren6w przylegfych po stronie zachodniej poprzez drogy serwisowq zlokalizowanq w pasie drogowym tej uliey, Projek! Strona 28 L

29 i) dapuszeza siy obsrugy komunikacyjn~ terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem lz1, przylegtego po stronie wschodniej, poprzez zjazd z niej w celach po~dkowych, wykonywania zabieg6w pielcrgnacyjnych znajduj'lcej sicr na nich zieleni oraz obsrugi sieci i ul74dzen infrastruktury technicznej, j) dopuszcza sicy rozwi~anie skrzyzowania z ulicll oznaczonq na rysunku planu symbolem 2KDG w formie ronda; 2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDG - projektowana uliea l'lczl:!ca drogy oznaczonll na rysunku p lanu symbolem I KDG z drogq ekspresowll S 14 w wcyzle,,a leksandr6w - Konstantyn6w": a) klasc( G - gmwna, b) przekr6j ulicy jednajezdnia 0 dw6ch pasach ruchu, c) szerokosc w liniach rozgraniczaj~cych zmienna od 25,0 m do 3l,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, d) zakaz obstugi komunikacyjnej teren6w przyleg-tych bezposrednimi zjazdami z tej dragi, e) dopuszcza siy rozwi -Bnie skrzyzowan ulicy z ulicami oznaczonymi na rysunku planu symbalami: 1 KDG, 3KDZ, 4KDL i 5KDL w forrnie ronda; 3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDZ: a) klasc( Z - zbiorcza, b) wschodnilllinicr rozgranjczaj~q zgodnie z rysunkiem planu, c) przekr6j ulicy jednajezdnia 0 dw6ch pasach ruchu, d) czcysc terenu pod pas drogowy projektowanej ulicy zawarty w granicach planu zgodnie z rysunkiem planu, e) szerokosc w liniach rozgraniczajqcyeh 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbol em 4KDL - ul. Stare Z1otno: a) klas~ L - lokalna, b) przekr6j ulicy jednajezdnia 0 dw6ch pasach ruchu, c) szerokosc w liniaeh rozgraniczaj~cych zmienna od 10,3 m do 13,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 5) dla terenu oznaezonego na rysunku planu symbolem 5KDL - ul. Stare Z1otno: a) klasct L - lokalna, b) przekroj ulicy jedna j ezdnia 0 dw6ch pasach ruchu, c) szerokosc w Iiniaeh rozgraniczajqcych zmienna od 12,0 m do 14,2 m, zgodnie z rysunkiem planu; 6) dla terenu oznaczonego na rysunku pjanu symbolem 6KDD - uliea projektowana: a) klasy D - dojazdowa, b) przekr6j ulicy jednajezdnia 0 dw6ch pasaeh ruchu, c) szerokosc w liniach rozgraniczajqeych od 10,0 do 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, d) ulica zakonezona placem do zawracania, e) dopuszcza si~ urz4dzenie przekroju ujiey w formie ciqgu pieszo-jezdnego -- bez wydzielonego pasa jezdni dla pojazd6w; 7) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KDY - ci'lg pieszo-jezdny: a) szerokas6 w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 8,5 m do J 1,5 m, zgodnie z rysunkiem planu, b) cielg zakonezony placem do zawracania; 8) dla terenll oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KDY - ciqg pieszo-jezdny: a) szerokosc w liniach rozgraniczajqcych zmienna od 7,0 m do 7,2 m, zgodnie z rysunkiem planu, b) ci~g zakonczony placem do zawracania; 9) zaehowanie istn iej 'lcych sieei infrastruktury techn icznej; 10) obowi(}zek lokalizacji hydrant6w przeciwpozarowyeh, zgodnie z przepisami odr~bnymi. Projekt Strona29 ~

30 10. W zakresie stawki procentowej sluz~cej pobraniu optaty, 0 kt6rej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy, ustala siy stawk~ w wysokosci 30%. Rozdzial4 Przepisy koncowe 29. Wykonanie uchwaiy powierza si y Prezydentowi Miasta Lodzi. 30. Uchwala wchodzi w zycie po Upfywie 30 dni od dnja jej ogloszenia w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego. Wykonuj~cy zadaoia PrzewodoiczlIcego Rady Miejskiej w Lodzi Projektodawctl- jest Prezydent Miasta Lodzi Grzegorz MATUSZAK Wiceprzewodnicztlcy Rady KIEROWNIK ZESPOlU PROJEKTOWEGO rngr Z. arch. Andrzej Makowski cg.1\ A.. 'tan c., " RAWf(1Y P~REKT~ ~T. L 200 / ~ ~.. I. mgr1i asz Jamlelucha._--..JL. ' JiJttczafi ----./ _~~~~i\m:~ ~.A'/. ~O/I#''''. Projekt C ;(". 2;)4,411 - Srrona 30

31 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2014 r. Projekt Strona 1

32 Projekt Strona 2

33 Projekt Strona 3

34 Projekt Strona 4

35 Projekt Strona 5

36 Projekt Strona 6

37 Projekt Strona 7

38 Projekt Strona 8