Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Słupska za 2017 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Słupska za 2017 rok"

Transkrypt

1 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Słupska za 2017 rok Słupsk, kwiecień

2 1. Wprowadzenie Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona jest zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz 1289 z późn. zm.) w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje w szczególności: 1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 4. liczbę mieszkańców; 5. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6 ust. 6-12; 6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 7. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona jest podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli, podmiot prowadzący Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych. 2

3 2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Źródłami powstawania odpadów komunalnych są: gospodarstwa domowe, tereny nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej (szpitale, szkoły), obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, sektor gospodarczy itp.). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placów targowych i zieleni miejskiej. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Miejska w Słupsku nie przejęła możliwości odbierania w/w odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w roku 2017 Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, wyłącznie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z zasadą bliskości określoną w art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady zielone, były przetwarzanie na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 grudnia 2016 r. ws. wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022, podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest system rozwiązań regionalnych. 3

4 Dokonano podziału województwa na 4 regiony gospodarki odpadami komunalnymi: 1. Region Północny, 2. Region Południowy, 3. Region Zachodni, 4. Region Wschodni. Rysunek 1: Podział województwa pomorskiego na regiony gospodarki odpadami. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, funkcjonujące w województwie pomorskim, realizują kompleksowe zagospodarowanie odpadów, z selektywnym zbieraniem u źródła oraz z zastosowaniem procesów mających na celu zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska. Na terenie regionu Zachodniego funkcjonują dwie duże regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK Bierkowo oraz RIPOK Sierzno), które zapewniają mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowanie pozostałości po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu oraz sortowaniu odpadów komunalnych. Dodatkowo, RIPOK Wodociągi Słupsk prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji. 4

5 W regionie Zachodnim nie wyznaczono instalacji zastępczych do obsługi regionu, gdyż moce przerobowe funkcjonujących RIPOK są wystarczające do przyjęcia i przetworzenia wytwarzanych na terenie tego regionu zmieszanych odpadów komunalnych, selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i innych bioodpadów. RIPOK Bierkowo - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie RIPOK w Bierkowie posiada instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w procesie sortowania o mocy przerobowej Mg/rok. W procesie sortowania zmieszanych odpadów komunalnych wyodrębniana jest frakcja 0-80 mm stanowiąca odpady biodegradowalne. Odpady te są poddawane stabilizacji tlenowej technologii Biodegma w trzech etapach procesowych. Wydajność instalacji wynosi Mg/rok. Powstająca w procesie sortowania frakcja powyżej 80 mm, w przypadku osiągnięcia parametrów spełnia kryterium dopuszczające odpad do składowania, jest unieszkodliwiana na kwaterach składowych o łącznej pojemności Mg. Pozostała do wykorzystania pojemność kwater na dzień roku wynosi Mg. W związku z ograniczeniem odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania, część pozostałości z sortowania odpadów komunalnych jest przekazywana firmom zewnętrznym do produkcji paliwa alternatywnego. Odpady zielone z selektywnej zbiórki odpadów poddawane są procesowi kompostowania w kompostowni pryzmowej o przepustowości Mg/rok. Wyposażenie zakładu: 1. Linia sortownicza odpadów zmieszanych Mg/rok 2 zmiany; 2. Kompostownia modułowa Mg/rok; 3. Kompostownia odpadów selektywnie zebranych Mg/rok; 4. Linia sortownicza tworzyw sztucznych i papieru Mg/rok; 5. Linia sortownicza szkła Mg/rok; 6. Kwatera H składowania odpadów balastowych, geometryczna poj. kwatery m3; 7. Kwatera składowania odpadów zawierających azbest- poj. użytkowa m3; 8. Elektrownia biogazowa; 9. Wiata do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych Mg/rok; 10. PSZOK; 11. Magazyn zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 12. Budynek wyposażony w dwie prasy - belownice i dwie rozdrabniarki do tworzyw sztucznych; 5

6 13. Boksy na odpady surowcowe; 14. Myjnia z obiegiem zamkniętym do mycia samochodów, kontenerów i surowców wtórnych; 15. Drenaż wód odciekowych wraz ze zbiornikiem stabilizacyjnym; 16. Wagi samochodowe; 17. Brodziki dezynfekcyjne; 18. Sprzęt ciężki do eksploatacji składowiska; 19. Zaplecze administracyjno-socjalne, zaplecze warsztatowe. RIPOK Sierzno - Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Spółka Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o. o. została powołana w kwietniu 2008 r. Całkowita powierzchnia zakładu wynosi 8,26 ha, w tym teren przeznaczony do składowania odpadów 3,25 ha. Spółka jest także właścicielem działek stanowiących rezerwę terenu, o łącznej powierzchni 8,85 ha. Spółka posiada 10 udziałowców, z czego ok. 60% wszystkich udziałów ma Miasto Bytów. Bezpośrednie otoczenie zakładu od strony południowej i północno-wschodniej stanowią grunty użytkowane rolniczo. Od strony południowo-wschodniej zakład przylega do drogi 212, a od strony północno wschodniej obiekt otacza niewielki kompleks leśny, który oddziela widokowo zakład od wsi Sierzno. Wyposażenie zakładu: 1. Sortownia odpadów zmieszanych i surowcowych Mg/rok 2 zmiany; 2. Kompostownia bioreaktorowa Mg/rok; 3. Kwatera odpadów balastowych m3; 4. Plac dojrzewania kompostu m2; 5. Plac magazynowania, demontażu i kruszenia odpadów budowlanych m2, Mg/rok; 6. Plac magazynowania i demontażu odpadów wielkogabarytowych m2, Mg/rok; 7. PSZOK; 8. Sprzęt ciężki do eksploatacji składowiska; 9. Waga samochodowa; myjki do mycia kół i podwozi; 11. Zaplecze administracyjno-socjalne, zaplecze warsztatowe. 6

7 RIPOK Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. Spółka Wodociągi Słupsk gospodaruje odpadami zgodnie z obowiązującą decyzją, wydaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego, znak DROŚ-SO /2015.ES z dnia roku pozwoleniem na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej 73, zmienioną postanowieniem Marszałka Województwa Pomorskiego z roku, decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego z 14 marca 2017 roku, znak DROŚ-SO /ES. Decyzja obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku. Decyzja ta, oprócz pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku, uwzględnia zezwolenie na przetwarzanie odpadów, w tym komunalnych, m.in. na kompostowni w procesie odzysku R3 tj. Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) i R13 jako Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). RIPOK Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. przyjmuje odpady komunalne, zielone tylko z regionu zachodniego województwa pomorskiego. W procesie kompostowania odpady zielone o kodzie odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z naszą decyzją, mogą być przetwarzane w ilości do 6000 Mg/rok i współkompostowane z wytworzonymi na oczyszczalni ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi oraz innymi odpadami ulegającymi biodegradacji tj. np. słoma (kod odpadu odpadowa masa roślinna) do czasu obowiązywania ww. decyzji. Niestety obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi w spółce ogranicza możliwość przyjmowania odpadów o kodzie tylko do odpadów strukturalnych w postaci gałęzi, z wyłączeniem liści i trawy, ponieważ odpady te (liście i trawa) w trakcie magazynowania mają tendencje do zagniwania, a tym samym generowania niepożądanych substancji złowonnych. Eksploatowane urządzenia na oczyszczalni ścieków w Słupsku nie zapewniają całkowitej eliminacji emisji substancji złowonnych, dlatego też spółka planuje rozbudować w najbliższym czasie istniejący system gospodarowania odpadami o instalację tzw. suchej fermentacji perkolacyjnej dla odpadów komunalnych, w tym właśnie liści i trawy oraz innych tj. np. skratki. W roku 2017 spółka przyjęła 1094,380 Mg odpadów o kodzie (odpady strukturalne), z czego przetworzyła 963 Mg tych odpadów w procesie R3. Wyposażenie zakładu: 1. Kompostownia odpadów ulegających biodegradacji o mocy przerobowej Mg/rok; 2. 3 WZKF o pojemnościach (1 600 m m m3 = m3); 7

8 3. Instalacja do pasteryzacji odpadów pochodzenia zwierzęcego wymagana rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z 21 października 2009 roku, określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/ Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na rok 2018 W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 roku Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które zobowiązuje gminy do wprowadzenia selektywnej zbiórki bioodpadów w RIPOK Bierkowo planowana jest budowa instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji stosującej technologię fermentacji odpadów. Przewidywany koszt budowy instalacji to ,00 zł netto. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. podjęło działania mające na celu automatyzację procesu sortowania tworzyw sztucznych i makulatury z selektywnej zbiórki. Głównym celem tej inwestycji jest osiągnięcie większej efektywności sortowania, a w konsekwencji większej ilości odpadów recyklingowych. Całkowity koszt projektu oszacowano na kwotę ,00 zł netto. Wniosek o dofinansowanie tego projektu został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla województwa pomorskiego. Planowane jest także doposażenie sortowni odpadów zmieszanych w zakresie zakupu i montażu dodatkowego sortera optoelektronicznego. Wniosek na dofinansowanie tego zadania został złożony do WFOŚiGW w Gdańsku. Przewidywany koszt wynosi ,00 zł netto. Wniosek uzyskał akceptację Zarządu WFOŚiGW. W 2017r. Spółka Wodociągi Słupsk zrealizowała przedsięwzięcie inwestycyjne ujęte w WPRiMUWIUK dla Miasta Słupska pt. "Budowa placów składowych magazynów kompostu" - realizacja od r. do r. Zadanie to zostało ujęte w Projekcie POIiŚ pt. Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk, podlegającym dofinansowaniu z Funduszu Spójności. Wartość brutto zadania kształtuje się na poziomie ca 1,7 mln. PLN, w tym planowana kwota dofinansowania (w formie refundacji z FS) 1,2 mln PLN. Pozostała kwota 0,5 mln PLN to środki własne Spółki. W strumieniu odpadów przyjmowanych o kodzie oprócz struktury gałęzi są także liście i trawa, których spółka na obecna chwilę nie przyjmuje, a które ma zamiar przyjmować po rozbudowaniu obecnego systemu gospodarowania odpadami o instalację tzw. suchej fermentacji perkolacyjnej dla odpadów komunalnych i innych tj. np. skratki. 8

9 W II półroczu 2016 r. Prezydent Miasta Słupska na wniosek spółki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji suchej fermentacji dla wyselekcjonowanych odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych i skratek oraz odpadów z cmentarzy lub odpadów innych, niejednorodnych z dużą zawartością organiki przy wykorzystaniu potencjału instalacji biogazowej i kompostowni na oczyszczalni ścieków w Słupsku (decyzja nr 5/2016 wydana roku, znak GkiOŚ- RKŚ.II ). W roku 2018 Spółka Wodociągi Słupsk planuje rozpocząć realizację przedsięwzięcia pt. "Budowa instalacji suchej fermentacji perkolacyjnej" - trwa obecnie procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Planowana realizacja zadania: Zadanie jest ujęte w WPRiMUWIUK dla Miasta Słupska oraz w Projekcie POIiŚ pt. Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodnokanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk, podlegającym dofinansowaniu z Funduszu Spójności. Planowana wartość brutto 10,2 mln PLN, w tym planowana kwota dotacji FS 5,9 mln PLN, pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki oraz z inwestycyjnej pożyczki preferencyjnej z NFOŚiGW. 5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2017 roku Od dnia 1 stycznia 2017 roku system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi umowami: Umową nr RZP.77/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, której przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z nieruchomości zamieszkałych; Umową z dnia 11 sierpnia 2015 roku o świadczenie usług publicznych (umowa wykonawcza) dotyczącą zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska z uwzględnieniem rozliczenia wagowego. W roku 2017 koszty poniesione przez Miasto Słupsk w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniosły ,79 zł (brutto). 9

10 6. Liczba mieszkańców Miasta Słupska w 2017 roku Według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień r. na terenie Miasta Słupska zamieszkiwało mieszkańców rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok Rysunek 2: Liczba mieszkańców Miasta Słupska na dzień rok 7. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy w 2017 r., o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art.6 ust Zgodnie z art. 6c ust. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Słupsk zobowiązane było zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Miasto nie włączyło do systemu gospodarki odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele w/w nieruchomości zawierają umowy we własnym zakresie. Miasto prowadzi ewidencję umów na odbiór odpadów komunalnych. Kontrole przedsiębiorców są systematycznie przeprowadzane przez Straż Miejską w Słupsku. 10

11 8. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Miasta Słupska w 2017 roku Odpady komunalne z terenu Miasta odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. Zmieszane odpady komunalne przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok Uchwałą nr XII/95/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska określono zasady gospodarowania odpadami oraz wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Właściciele zobowiązani są zbierać i gromadzić odpady komunalne z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji. Segregacji podlegają następujące rodzaje odpadów komunalnych: 1) papier i tektura, 2) szkło, 3) tworzywa sztuczne, Rysunek 3: Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w latach [Mg] 4) metale i odpady wielomateriałowe, 5) przeterminowane leki, 6) chemikalia (odpady farb, lakierów, środków ochrony roślin), 7) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 9) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 11

12 10) odpady budowlane i rozbiórkowe, 11) zużyte opony, 12) odpady zielone, 13) odzież i tekstylia. Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Wszyscy właściciele zabudowy jednorodzinnej otrzymują komplet worków na odpady podlegające segregacji tj.: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady zielone. Mieszkańcy wyznaczonego dnia (raz na dwa tygodnie) wystawiają przed swoje posesje zapełnione worki i otrzymują kolejny ich komplet. Dodatkowo mieszkańcy mogą korzystać z ponad 180 ogólnodostępnych stacjach selektywnej zbiórki odpadów, które zorganizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w uzgodnieniu z Miastem Słupsk oraz dwóch Punków Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ul. Szczecińskiej 112 oraz ul. Bałtyckiej 11 A czynne w godzinach od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00, zaś w soboty do rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok Rysunek 4: Ilość opakowań z tworzyw sztucznych odebranych w latach [Mg] 12

13 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok Rysunek 5: Ilość opakowań ze szkła odebranych w latach [Mg] rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok Rysunek 6: Ilość opakowań z papieru i tektury odebranych w latach [Mg] 13

14 Na terenie miasta Słupska ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również problemowe odpady, tj. meble i inne odpady wielkogabarytowe rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok Rysunek 7: Ilość wielkogabarytów odebranych w latach [Mg] 7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. W roku 2017 przetwarzaniu poddano następującą ilość odpadów komunalnych zmieszanych, pozostałości z sortowania i odpadów zielonych: odpady komunalne zmieszane o kodzie w łącznej ilości ,203 Mg, pozostałości z sortowania z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ( ) 5 644,291 Mg, odpady komunalne ulegające biodegradacji w łącznej ilości 1 559,480 Mg. 14

15 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2017 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2017 roku wynosi 45 %. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w roku 2017 został osiągnięty i wynosił 18,93 %. Wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach Osiągnięty przez Miasto Słupsk poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do składowania Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] ,2 46,2 42,8 42,5 0,0 18,9 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. wynosi 20 %. Miasto Słupsk osiągnęło wymagany poziom recyklingu frakcji materiałowej w 2017 r., który wynosi 28,76 %. 15

16 Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła Osiągnięty przez Miasto Słupsk poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] ,2 21,0 22,2 24,6 31,8 28,8 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, minimalny poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r. wynosi 45 %. Poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w roku 2017 został osiągnięty i wynosi 77,03 %. Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Osiągnięty przez Miasto Słupsk poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] ,5 49,5 70,5 73,3 80,8 77,0 16