Wyrok z dnia 8 lutego 2012r. III U 984/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyrok z dnia 8 lutego 2012r. III U 984/11"

Transkrypt

1 Wyrok z dnia 8 lutego 2012r. III U 984/11 Okres niezdolności do pracy z powodu choroby przypadający na okres urlopu bezpłatnego po powrocie pracownika z pracy na eksporcie, realizowanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem ( Dz.U. nr 51 poz.330 ze zm.), za który pracownik otrzymał zasiłek chorobowy po 31 grudnia 1981 jest okresem składkowym, o którym mowa w art.6 ust.2 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 ze zm.),podlegającym uwzględnieniu przy obliczaniu wartości kapitału początkowego. art.6 ust.2 pkt 1 lit.a w zw. z art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 ze zm.) w zw. z art. Sędzia SO A. Moskal Sad Okręgowy w Tarnobrzegu po rozpoznaniu na rozprawie dnia 8 lutego 2012r. odwołania Jana K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rz. o zwiększenia wartości kapitału początkowego I. zmienił zaskarżoną decyzję przyznając Janowi K. prawo do uwzględnienia przy obliczaniu wartości kapitału początkowego okresów od r. do r., od r., od r. do r. jako okresów składkowych, II. oddalił odwołanie w pozostałej części. Uzasadnienie Decyzją z dnia r. znak: KPU Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rz. ustalił kapitał początkowy dla Jana K. na dzień r. Do ustalenia jego wysokości przyjął 29 lat 6 miesięcy 12 dni okresów składkowych. Nie 1

2 uwzględnił okresów pracy w gospodarstwie rolnym od r. do r. jako że nie może ona być brana pod uwagę przy obliczeniu kapitału, oraz od r. do r tj. dni wolnych po eksporcie, ponieważ okres taki nie jest wymieniony jako okres składkowy lub nieskładkowy w ustawie z r. Od powyższej decyzji odwołanie złożył wnioskodawca Jan K. wnosząc o zaliczenie okresu od r. do r. do ustalenia wysokości kapitału początkowego. Uzasadniając podał, że w prawomocnych decyzjach ZUS z dnia r. i r. wymieniony okres pracy został uwzględniony jako okres składkowy. Do odwołania załączył kserokopie przedmiotowych decyzji. W odpowiedzi na odwołanie z dnia r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rz. wniósł o oddalenie odwołania. Uzasadniał, że zaskarżona decyzja została wydana na podstawie art. 174 ust.2 pkt 1 w zw. z art. 6 ustawy z r. o emeryturach i rentach z FUS oraz rozporządzenia Rady Ministrów z r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem ( Dz.U. z 1990r. Nr 44 poz. 259). Wyłączono ze stażu składkowego okres od r. do r., gdyż ze zgromadzonej dokumentacji wynika, że w tym okresie wnioskodawca nie pracował, a przebywał na urlopie po pracy eksportowej. Ze świadectwa pracy z Hydrokop S.A. wynika, że korzystał z urlopu bezpłatnego od r. do r.-eksport Libia, natomiast z zaświadczenia wystawionego przez Ambasadę RP w Trypolisie wynika, że w tym okresie zatrudniony był w Libii. Z karty wynagrodzeń za 1982r. wynika natomiast, że podjął ponownie zatrudnienie w Hydrokop S.A. dopiero w listopadzie 1982r. Na podstawie ilości godzin przepracowanych w tym miesiącu ZUS ustalił, że powrócił do pracy r. i od tego dnia uwzględniono okres zatrudnienia. Sąd Okręgowy w wyniku przeprowadzonego w sprawie postępowania dowodowego ustalił, że wnioskodawca Jan K. urodził się r. W okresie od r. do r. zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku górnik wiertnik w Hydrokop Zespół Budów Jeziórko. Od r. do r. przebywał na urlopie bezpłatnym w w/w zakładzie i w tym czasie pracował za granicą w Libii. Po zakończeniu prac eksportowych od r. do r. korzystał z urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy. Jednocześnie w tym czasie był niezdolny do 2

3 pracy z powodu choroby i pobierał zasiłek chorobowy w okresach: od r. do r., od r. do r. i od r. do r. Za w/w okresy odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne. Następnie od r. ponownie podjął zatrudnienie w Hydrokop - ZB Jeziórko na stanowisku wiertacza. Zgodnie z treścią art. 174 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227 ze zm.), zwanej dalej ustawą, kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy: 1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6, 2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5, 3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-4 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2. Przepis art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy stanowi, że okresami składkowymi są okresy ubezpieczenia. Za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem r. okresy zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia na obszarze Państwa Polskiegow wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, jeżeli w tych okresach pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy lub rentę chorobową - za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązki odprowadzania składek na ubezpieczenie. (art.6 ust.2 pkt 1lit.a ustawy). Zgodnie z 3 rozporządzenia Rady Ministrów z r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem ( Dz.U. nr 51 poz.330 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, zakład pracy, który zatrudnia pracownika skierowanego do pracy za granicą, zwany dalej "macierzystym zakładem pracy", udziela pracownikowi na okres skierowania do pracy za granicą urlopu bezpłatnego, a okres ten podlega wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli pracownik podejmie zatrudnienie w macierzystym zakładzie pracy w terminie 14 dni od zakończenia pracy za granicą lub bezzwłocznie po ustaniu przyczyn niemożności podjęcia pracy, takich jak choroba lub inne przyczyny niezależne od pracownika. 3

4 Zgodnie z 12 ust. 7 rozporządzenia czas wolny z tytułu tak zwanych różnic w czasie pracy przedłuża okres urlopu bezpłatnego i przysługuje za niego walutowy ekwiwalent pieniężny. Z oryginału akt osobowych wnioskodawcy z okresu zatrudnienia w Hydrokopie wynika, że wnioskodawca w okresie do r. do r. przebywał na urlopie bezpłatnym w Hydrokop i w tym czasie pracował za granicą w Libii. Po powrocie do kraju od r. do r. nadal korzystał z urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy w związku z korzystaniem z dni wolnych z tytułu różnic pracy w okresie zatrudnienia zagranicą. Dni wolne z tego tytułu przeplatały się z okresami niezdolności do pracy z powodu choroby i korzystania w związku z tym z zasiłku chorobowego tj. w okresach: od r. do r., od r. do r. i od r. do r. /kopie historii choroby i legitymacji ubezpieczeniowej wnioskodawcy k /. Powrót do świadczenia pracy w Hydrokopie nastąpił dnia r. jak wynika z umowy określającej wysokość jego wynagrodzenia oraz stanowisko po powrocie z Iraku, która zalega w jego aktach osobowych. Z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie ( umowa z dnia r. akta osobowe wnioskodawcy k.12) wynika jednoznacznie, że w spornym okresie od r. do r. odwołujący się podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym czasie był bowiem zatrudniony w Hydrokop ZB Jeziórko na stanowisku wiertacza i otrzymywał wynagrodzenie z tego tytułu. Jest to więc okres składkowy podlegający uwzględnieniu przy obliczaniu wartości kapitału początkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy. Do okresów składkowych należało również zaliczyć na postawie art..6 ust.2 pkt 1lit.a ustawy okresy niezdolności do pracy z powodu choroby po powrocie z pracy eksportowej tj. od r. do r., od r. do r. i od r. do r., w czasie których wnioskodawca pobierał zasiłek chorobowy. Prawo do tego zasiłku przysługiwało mu na podstawie 12 1 Rozporządzenia, który został dodany do Rozporządzenia z dniem 1 stycznia 1982r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1981r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy zagranicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (Dz. U. Nr z 1982r. poz. 14). Przepis 12 1 stanowi, że w czasie urlopu bezpłatnego, przypadającego po zakończeniu pracy za granicą, pracownik zachowuje dla siebie i dla członków rodziny prawo 4

5 do świadczeń społecznej służby zdrowia i do zasiłków rodzinnych oraz przysługuje mu prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 obowiązującej w spornym okresie ustawy z dnia 17 grudnia 1974r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 1976r. Nr 34 poz. 188 ze zm.) zasiłek chorobowy był świadczeniem pieniężnym z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które przysługiwało w razie niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Jan K. korzystając w okresach: od r. do r., od r. do r. i od r. do r. ze zwolnień lekarskich przypadających na okres urlopu bezpłatnego po powrocie z eksportu był uprawniony da zasiłku chorobowego w związku z przytoczonym wcześniej 12 1 Rozporządzenia. Korzystając w tym czasie z urlopu bezpłatnego w Hydrokopie nadal pozostawał u tego pracodawcy w zatrudnieniu. Udzielenie urlopu bezpłatnego i korzystanie z niego nie powodowało bowiem rozwiązania stosunku pracy. Zatrudnienie trwało nadal. Natomiast w czasie tego urlopu zawieszone były jedynie prawa i obowiązki stron stosunku pracy tzn. między innymi Jan K.nie musiał świadczyć pracy, a Hydrokop: wypłacać mu w związku z tym wynagrodzenia. Nie stoi to jednak na przeszkodzie uznania okresów od r. do r., od r. do r. i od r. do r. za okresy składkowe na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy skoro w tym czasie był zatrudniony w Hydrokopie w pełnym wymiarze czasu pracy i pobierał zasiłki chorobowe. Powołany przepis nie uzależnia bowiem uznania danego okresu za okres składkowy od faktycznego świadczenia pracy ani tez od opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Wystarczające jest aby osoba, która ukończyła 15 rok życia była zatrudniona przed dniem 15 listopada 1991r. na obszarze państwa polskiego w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy i pobierała w tym czasie wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego, w tym również zasiłek chorobowy. W wymienionych okresach pobierania zasiłków chorobowych odwołujący się spełnił wszystkie te warunki. Pozostałe sporne okresy, po zakończeniu przez wnioskodawcę pracy na kontraktach za granicą, tj. od r. do r., r., od r. do r., od r. do r. nie podlegały zaliczeniu do okresów składkowych. Nie są to też okresy nieskładkowe w rozumieniu ustawy. W okresach tych odwołujący się przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym w macierzystym zakładzie pracy korzystając z dni wolnych z tytułu rozliczenia czasu pracy zagranicą, a okres taki nie został wymieniony jako okres składkowy w art. 6 ustawy ani tez w art. 7 jako okres nieskładkowy. 5

6 Mając powyższe na uwadze należało uznać prawo Jana K. do uwzględnienia przy obliczaniu wartości kapitału początkowego okresów od r. do r., od r. do r., od r. do r. jako okresów składkowych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy oraz okresu od r. do r. jako okresu składkowego na podstawie przepisu art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy w tym zakresie zmieniono zaskarżona decyzję w pkt. I wyroku na podstawie art kpc. W pozostałym zakresie odwołanie wnioskodawcy jako bezzasadne podlegało oddaleniu na podstawie art kpc. 6

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS mgr Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@vp.pl 1 Akty prawne Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998r. nr 21 poz. 94 - j.t.) Ustawa z dnia 30.10.2002r.

Bardziej szczegółowo

Urlopy wypoczynkowe. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl

Urlopy wypoczynkowe. Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Urlopy wypoczynkowe Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Urlopy wypoczynkowe Pracownicze prawo do wypoczynku nie wynika jedynie z przepisów Kodeksu pracy. Zapewnia je już art. 66 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA WARSZAWA 2012 STAN PRAWNY NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2012 R. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego

Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 8 października 2013 r. Rok XVIII CENA 29,00 zł (w tym 5% VAT) 41 (933) Bogusław Nowakowski Ustalanie prawa i wysokości zasiłku chorobowego praktyczne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. o pracownikach samorządowych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r.

Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r. Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r. Zakres tematyczny: 1.ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego, 2.sumowanie okresów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo