Rozdział 5. Z warsztatu badawczego doktoranta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 5. Z warsztatu badawczego doktoranta"

Transkrypt

1 Rozdział 5. Z warsztatu badawczego doktoranta Prawdziwa wiedza to znajomość zależności. Prawdziwa nauka to powiększanie naszej wiedzy o rzeczywistych związkach przyczynowo-skutkowych. BRK Streszczenie Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki. Działalność badawcza owocuje wynikami, które publikowane i poddane ocenie środowiska wzbogacają wiedzę naukową. Każdy doktorant nie może doczekać się chwili, kiedy zamknie proces badawczy, zinterpretuje wyniki i zacznie wypełniać treścią (tekstem) poszczególne, wcześniej zaplanowane ramy struktury. Równolegle do procesu porządkowania materiału teoretycznego i empirycznego pojawiają się pytania natury technicznej: jaka będzie (jaka powinna być) objętość, komu i za co dziękować, jak zbudować nie budzącą zastrzeżeń bibliografię, jak sobie poradzić z załącznikami? Od czasu do czasu pojawiają się propozycje wzorcowych prac, które należy traktować bardziej, jako inspirację, niż wzorcowe drogowskazy Objętość prac doktorskich Na temat objętości rozpraw doktorskich istnieje wiele odmiennych poglądów. Jedni mówią, że rozprawa nie powinna być za krótka, gdyż świadczyłoby to, iż doktorant nie włożył w nią dość pracy, nie wniknął w szczegóły, albo obrał zbyt wąskie, wycinkowe zagadnienie. Z drugiej strony, rozprawa za długa wzbudza podejrzenie rozwlekłości, rozpraszania się na wiele zagadnień na raz, nieumiejętności skoncentrowania się na jednym wyodrębnionym zagadnieniu. W niniejszym rozdziale postaramy się ujednolicić wspomniane wcześniej w punkcie 2.3. pewne ogólne wymagania dotyczące technicznej strony rozprawy doktorskiej. Należy jednak pamiętać, że każda placówka naukowa (uczelnia wyższa) opracowuje swoje wewnętrzne rozporządzenia. Dlatego też niektóre wymogi mogą się nieco różnić. Jak pisze M. Mazur, wytworzyła się tradycja,

2 według której rozprawa musiała mieć stronic, roić się od cytatów i odsyłaczy oraz zawierać bibliografię liczącą setki pozycji 1. Na podstawie badań R. Wiśniewskiego nad merytorycznymi i organizacyjnymi aspektami doktoryzacji, opublikowanych w 1980 roku można przytoczyć średnią objętość rozpraw. Z badań wynika, że średnie objętości rozpraw są wyraźnie związane z zakresami nauki i rozciągają się od 69 stron w naukach matematycznych do 362 stron w naukach politycznych. Tabela 3 Objętość rozpraw doktorskich Nazwa Liczba zakresu nauki rozpraw Objętość (liczba stronic) minimalna średnia maksymalna Ogółem GRUPA NAUK DEDUKCYJNYCH n. matematyczne GRUPA NAUK EKSPERYMENTALNYCH n. weterynaryjne n. medyczne n. farmaceutyczne n. fizyczne n. rolnicze n. leśne n. przyrodnicze n. chemiczne n. wych. fizycznego n. techniczne n. geograficzne GRUPA NAUK PERSFAZYJNYCH n. ekonomiczne teologia n. humanistyczne n. prawne n. polityczne M. Mazur, Historia naturalna polskiego naukowca, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970, s

3 Źródło: R. Wiśniewski, Merytoryczne i organizacyjne aspekty doktoryzacji, Warszawa 1980, s. 25. W powyższej tabeli przedstawiono objętość rozpraw doktorskich z podziałem na grupy nauk, z której wynika, że w naukach o małej rozpiętości objętości rozpraw występują również małe liczby rozpraw, a mianowicie w naukach farmaceutycznych (7), teologii (7), w naukach leśnych (12), podczas gdy w naukach o dużej rozpiętości duże są również liczby rozpraw: w naukach technicznych (210) i humanistycznych (179). Rozrzut tych liczb, bynajmniej więc nie świadczy, że w pewnych naukach wzbogacenie wiedzy rozprawami doktorskimi przebiega bardzo słabo, a w innych bardzo intensywnie, lecz tylko o tym, że te ostatnie są w istocie zbiorami wielu różnych nauk. Jak widać, w rzeczywistości najodpowiedniejsza objętość rozprawy doktorskiej nie istnieje. Już sam charakter poszczególnych nauk wywołuje znaczne statystyczne różnice objętości średnich. Mogą one być jeszcze większe przy uwzględnieniu przypadków indywidualnych w poszczególnych zakresach nauki. W sprawie odstępu miedzy grupą nauk dedukcyjnych a grupą nauk eksperymentalnych warto zauważyć, że wprawdzie różnica objętości średnich miedzy naukami matematycznymi (69 str.) reprezentującymi grupę nauk dedukcyjnych a naukami weterynaryjnymi (71 str.), rozpoczynającymi grupę nauk eksperymentalnych, jest niezbyt duża (2 str.), ale już następna pozycja w tej grupie nauk, tj. nauki medyczne (94 str.), ma wyraźny odstęp w objętości rozpraw (o 25 str.) od nauk matematycznych. Poza tym, liczba rozpraw (7) w naukach weterynaryjnych jest statystycznie mało znacząca w porównaniu z liczbą rozpraw w naukach sąsiednich, tj. matematycznych (39 rozpraw) i medycznych (101 rozpraw). Znaczy to, że zmiana choćby tylko o kilka rozpraw w naukach weterynaryjnych mogłaby znacznie zmienić miejsce tych nauk w tabeli nr 3. Zresztą nawet przy obecnej liczbie rozpraw (7) najmniejsza objętość rozpraw weterynaryjnych (33 str.) pozostaje w wyraźnym odstępie (o 10 str.) od najmniejszej objętości rozpraw matematycznych (23 str.), czyli jest prawie półtorakrotnie większa. Biorąc to pod uwagę można uważać, że istnieje, aczkolwiek niewielki, odstęp objętości rozpraw miedzy grupą nauk dedukcyjnych i grupą nauk eksperymentalnych. Natomiast duży odstęp objętości średniej rozpraw (76 str.) istnieje między grupą nauk eksperymentalnych (w stanowiących ich ostatnią pozycję naukach geograficznych objętość średnia wynosi 187 str.) a grupą nauk perswazyjnych (263 str. w stanowiących ich pierwszą pozycję naukach ekonomicznych). Wyraźne odstępy miedzy poszczególnymi grupami nauk zdają się potwierdzać przypuszczenie, że objętość rozpraw doktorskich jest związana z rodzajem dowodzenia tez 2. 2 R. Wiśniewski, Merytoryczne i organizacyjne aspekty doktoryzacji, maszynopis, op. cit., s

4 5.2. Motto i podziękowania w rozprawach W Polsce, jak odnotowuje Henryk Markiewicz, pojęcie motto weszło do użycia dopiero w drugiej połowie XIX wieku; do tego czasu używane były pojęcia godło i epigraf. Pojęcie motta opisuje wielu badaczy. Zaproponowana przez Genette a klasyfikacja funkcjonalna mott przedstawia się następująco: komentarz tytułu (niekiedy w postaci jego stanowczego uzasadnienia); komentarz tekstu (sprecyzowanie jego semantyki; funkcja autorytetu i ozdoby ; tak zwany efekt motta (sytuacja, gdy sama obecność lub brak motta świadczą o epoce, gatunku lub tendencji dzieła). Podstawową funkcją motta jest, zdaniem autora, objaśnianie dzieła i ujawnienie jego genezy, w następnej kolejności wyjaśnienie sensu dzieła. Kolejny francuski badacz Rudolf Böhm przeprowadził badania na bogatym zbiorze mott zaczerpniętych z literatury angielskiej. Wyróżnił on siedem funkcji motta: naprowadzenia emocjonalnego, racjonalnego przygotowania, informacyjną (dotyczącą treści), komentarza autorskiego, wywoływania napięcia, kontrastową i integrującą. Wszystkie, zdaniem badacza, dają się sprowadzić do funkcji konkretnego aktu mowy. Böhm podaje również klasyfikację źródeł, z jakich mogą pochodzić motta. Podkreślając ich różnorodność, badacz wskazuje najczęściej wykorzystywane, wśród których wyróżnia: źródła naukowe (cytaty zaczerpnięte z rozpraw o charakterze filozoficznym, historycznym, literaturoznawczym, przyrodoznawczym, itp.), biblijno religijne, ludowe, tzw. źródła aktualne (cytaty z artykułów prasowych), źródła prywatne (cytaty z listów, pamiętników) czy wreszcie własne cytaty (autocytaty) lub motta utworzone dla potrzeb danego tekstu (motta - mistyfikacyjne, inaczej pseudomotta) 3. Jak wynika z badań R. Wiśniewskiego motto przed tekstem zasadniczym było zamieszczane w 20 rozprawach doktorskich (w jednym przypadku były dwa motta). Jeżeli traktować motto, jako przejaw skłonności do literackiej elegancji, to jest zrozumiałe, że najwięcej rozpraw zawierających motto znalazło się w naukach humanistycznych. Z punktu widzenia narodowości autorami mott byli: Polacy 8, Francuzi 3, Anglicy 2, Rosjanie 2, Amerykanin, Argentyńczyk, Bułgar, Grek, Jugosłowianin, Rzymianin, Włoch. Spośród 21 mott najbardziej naukoznawczy charakter miało motto z A. Comte a rozpoczynające rozprawę doktorską w naukach medycznych: Wiedzieć aby przewidywać, Przewidywać, aby móc działać. Różnorodność przywoływanych mott pod względem epok, narodowości i zawodów wskazuje na rozległość skojarzeń u doktorantów, którzy uznali za pożądane zaopatrzyć swoje rozprawy w motto. Ciekawe, że w trzech rozprawach autorami mott byli sami doktoranci. 3 E. Sadzińska, Kategoria motta we współczesnym literaturoznawstwie, Łodź, s

5 Oprócz motta w rozprawach spotykamy też podziękowania, zamieszczane we wstępie lub zakończeniu. Można by sądzić, że zamieszczenie lub nie zamieszczenie podziękowania w rozprawie doktorskiej to sprawa najrozmaitszych okoliczności, jak np. osobista skłonność doktoranta do wystąpień kurtuazyjnych, atmosfera stosunków między doktorantem a osobami wymienionymi w podziękowaniu, chęć przypodobania się osobom wpływowym, zwyczaje panujące w poszczególnych placówkach naukowych. Według wyników badań R. Wiśniewskiego podziękowania występują prawie w całości w grupie nauk eksperymentalnych, a w znikomym stopniu w grupie nauk perswazyjnych. Nasuwa się przypuszczenie, że głównym motywem doktorantów jest zamieszczanie podziękowań, gdy mają za co. W naukach eksperymentalnych mają za co dziękować, wobec ryzyka błędów spowodowanych zastosowaniem niewłaściwej metody, dobraniem niewłaściwych warunków eksperymentu, lub przeprowadzeniem niewłaściwej interpretacji jego wyników. Natomiast nie ma podobnego ryzyka w naukach perswazyjnych, gdyż mają one charakter doktrynalny, przy czym zasady doktryny są doktorantowi dobrze znane z obszernej literatury książkowej, a jako dowody słuszności swoich wypowiedzi doktorant wykorzystuje cytaty z dzieł autorów uznanych za autorytatywnych w danej doktrynie. Dopóki, więc doktorant trzyma się doktryny (co w rozprawach doktorskich jest regułą), to nie odczuwa on potrzeby szczególnej pomocy ze strony konsultantów, co też znalazło wyraz w ubogiej liczbie rozpraw zawierających podziękowania. Analiza wyników badań dostarcza również odpowiedzi na pytanie, komu doktoranci dziękują? Jest zrozumiałe, że adresatami podziękowań są przede wszystkim promotorzy. Na 389 rozpraw z podziękowaniami tylko w 9 rozprawach doktoranci nie dziękowali promotorom, chociaż dziękowali recenzentom bądź innym osobom. Trudno dociec, czym było podyktowane to wyłączenie 9 promotorów z podziękowań. Być może, ci promotorzy sprzeciwili się podziękowaniom uważając, że do ich obowiązków należy pomaganie doktorantom, nie ma więc potrzeby dziękować za coś, co jest normalne i oczywiste Warsztat bibliograficzny Liczebność i rodzaj pozycji bibliograficznych w rozprawie doktorskiej rzuca pewne światło na obraz erudycji doktoranta 5. Podczas badań R. Wiśniewskiego w analizowanych bibliografiach załącznikowych badanych rozpraw doktorskich było ogółem pozycji, co w stosunku do liczby 995 rozpraw daje przeciętnie 109 pozycji na rozprawę, zaś rozpiętość zawiera się w granicach od 0 do 575 pozycji. 4 5 R. Wiśniewski, Merytoryczne i organizacyjne aspekty doktoryzacji, op. cit., s M. Jaroszyński, Erudycja jako istotny element naukowego stopnia doktora, Życie Szkoły Wyższej nr 9, 1967, s

6 W naukach matematycznych, jako naukach dedukcyjnych, a więc odznaczających się dużą dowodowością, potrzeba odwoływania się do literatury jest znikoma, i zgodnie z tym liczba pozycji bibliograficznych jest niewielka. Liczba ta jest większa w naukach eksperymentalnych, ponieważ zachodzi w nich potrzeba porównywania wyników z tymi, które w podobnych lub pokrewnych przypadkach uzyskali inni badacze. Widać nawet, że w tej grupie nauk liczba pozycji bibliograficznych jest najmniejsza w naukach fizycznych i technicznych, w których eksperymenty są ściślej określone, nie zachodzi wiec konieczność zbytniego upewniania się o ich prawidłowości przez odwoływania się do literatury. I wreszcie w grupie nauk perswazyjnych, jako mających najmniejszą dowodowość, liczba pozycji bibliograficznych jest największa, gdyż autorzy rozpraw z tych zakresów nauki szukają dla swoich poglądów licznych potwierdzeń w poglądach innych autorów. Przemawia za tym również okoliczność, że w tej grupie nauk liczba pozycji bibliograficznych jest najmniejsza w naukach ekonomicznych, a więc stosunkowo najściślejszych, największa zaś w teologii i naukach politycznych, a więc w znacznym stopniu doktrynalnych, w których poglądy mają przeważnie charakter zapewnień. Aby były przekonywujące, muszą one mieć oparcie w wielu podobnych wypowiedziach innych autorów. Duży stosunek liczby artykułów do liczby druków zwartych w bibliografiach załącznikowych rozpraw doktorskich w większości zakresów nauki świadczy o nowoczesności i szybkim tempie pojawiania się nowych idei w tych naukach. Na tej podstawie można sądzić, że najintensywniej rozwijają się nauki zaliczone do grupy nauk eksperymentalnych, a ściślej nauki chemiczne, przyrodnicze, weterynaryjne, medyczne i fizyczne. Jest raczej zaskakujące, ze ostatnie miejsce pod tym względem zajmują w tej grupie nauki techniczne, cieszące się przecież powszechnie opinią nauk rozwijających się niezwykle szybko, w których jednakże artykuły są o wiele liczniejsze niż druki zwarte. Z drugiej jednak strony można wyrazić przypuszczenie, że głównym źródłem rozwoju techniki jest postęp w naukach fizycznych i chemicznych, który zasila technikę w znacznym stopniu za pośrednictwem literatury książkowej. Natomiast w grupie nauk perswazyjnych literatura książkowa przeważa liczbowo nad artykułami, co świadczyłoby o znacznej stabilności tych nauk (zwłaszcza teologii), przejawiającej się w przewadze rozpraw doktorskich o charakterze komentatorskim wobec wiedzy zastanej, utrwalonej w literaturze. W celu odpowiedzi na pytanie, jak silna jest zależność miedzy objętością rozpraw doktorskich przyjętą za zmienną niezależną a liczbą pozycji bibliograficznych w rozprawach doktorskich potraktowana jako zmienną zależną - obliczono współczynnik korelacji rang Spearmana między wymienionymi zmiennymi. Uzyskany współczynnik korelacji (o wartości + 0,73) zdaje się wskazywać na zależność znaczącą między średnią objętością rozpraw doktorskich a średnią liczbą pozycji bibliograficznych w tych rozprawach. 6

7 Wysoką zależność o kierunku dodatnim miedzy objętością rozpraw doktorskich a liczbą pozycji bibliograficznych możemy tłumaczyć tylko hipotetycznie, wysuwając przypuszczenie, że większa liczba pozycji bibliograficznych zajmuje proporcjonalnie więcej miejsca zarówno na przypis, jak i komentarz przytaczanej informacji. Dla kompletności należy dodać, że w ogólnej liczbie pozycji bibliograficznych były 523 prace doktorskie i 189 prac magisterskich, które zostały zaliczone do druków zwartych. Warto również wspomnieć, że część publikacji wymienionych w bibliografiach załącznikowych rozpraw doktorskich nie znalazła zastosowania w przypisach do tekstu, a część publikacji powoływanych w tekście rozpraw doktorskich nie została wprowadzona do bibliografii załącznikowych. Może to prowadzić do wniosku, że niektóre publikacje zamieszczano w bibliografiach załącznikowych tylko dla okrasy, a niektóre pomijano, prawdopodobnie przez przeoczenie (np. gdy przypis wprowadzono do tekstu już po oporządzeniu bibliografii załącznikowej) Wzorcowa struktura rozprawy doktorskiej Na warsztat badawczy, zastosowany w rozprawie doktorskiej, składa się szereg istotnych elementów, jak opisane w rozdziale czwartym np. cel badań, postawienie problemu, metoda badań itp. Ze względu na ich kompletność jest obojętne, czy poszczególne elementy są ujęte w osobnych rozdziałach, czy też zostały pogrupowane w rozdziałach zawierających po kilka elementów. Nie jest to jednak obojętne ze względu na potrzeby czytelników rozpraw. Na przykład może się okazać, że czytelnik chciałby najpierw zapoznać się ze sformułowaniem problemu, a dopiero, gdy uzna go za interesujący, zabiera się do lektury całej rozprawy. Będzie, więc dla niego dużym ułatwieniem, gdy w spisie treści rozprawy znajdzie rozdział Sformułowanie problemu. W przypadku braku takiego rozdziału czytelnik nie będzie wiedział, w którym rozdziale szukać potrzebnej mu informacji, ani nawet, czy autor rozprawy w ogóle zadbał o sformułowanie problemu. Zmuszałoby to czytelnika do mozolnego wertowania rozprawy, bez pewności czy nie będzie ono daremne. Przyczyną tego rodzaju utrudnień często bywa mylne przeświadczenie doktorantów, że rozdziały rozprawy doktorskiej powinny mieć objętość kilkunastu, a przynajmniej kilku stronic, toteż w przypadkach, gdy sformułowanie problemu jest krótkie (kilkuzdaniowe, lub nawet jednozdaniowe) włączają je oni do jakiegoś większego rozdziału, niwecząc udogodnienie, jakie zapewnia racjonalne rozczłonkowanie rozprawy. 6 R. Wiśniewski, Merytoryczne i organizacyjne aspekty doktoryzacji, op. cit., s

8 To samo można powiedzieć o wszystkich elementach struktury warsztatu badawczego. Wyodrębnianie ich w osobne rozdziały rozprawy jest wskaźnikiem literacko naukowej kultury doktoranta 7. W swoich badaniach R. Wiśniewski sprawdził, czy elementy struktury warsztatu badawczego były wyodrębniane w spisie treści rozpraw doktorskich (a nie czy występowały w ich treści, np. w formie ukrytej). Za wzorcową, teoretycznie, należałoby uznać strukturę warsztatu badawczego rozpraw doktorskich obejmującą wszystkie elementy modelu. Autor badań wziął pod uwagę 8 następujących elementów, z których pierwsze siedem daje się odczytać ze spisu treści rozpraw, ósmy zaś z ich tekstu: 1) stan badań w literaturze, 2) cel badań, 3) przedmiot badań, 4) zakres badań, 5) postawienie problemu, 6) metoda badań, 7) konwencje terminologiczne, 8) numery stronic przy powoływanych drukach zwartych. Prace uznane za wzorcowe, a także naukowo nowatorskie wysyłane są na różnego rodzaju konkursy. W każdej dyscyplinie naukowej organizowane są konkursy na pracę doktorską. Ich celem jest popularyzacja wiedzy na temat aktualnych i ważnych zjawisk zachodzących w obszarze danej dziedziny oraz promowanie i wspieranie młodych naukowców, badających i opisujących ważne zagadnienia. Preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla przyszłych czytelników. Chyba największym problemem większości doktorantów jest utrzymanie długodystansowej motywacji na stałym poziomie i nie poddawanie się w momencie, gdy po 3 lub 5 latach trafi się na poważny zgrzyt we współpracy z promotorem. Bo czasem taki zgrzyt potrafi dosłownie doktoranta zabić do tego stopnia, że postanawia w ogóle dać sobie spokój z dalszym procesem doktoryzowania. Przetrwać trudności oznacza zwyciężyć w walce z własnymi słabościami. Czy można być doktorem tylko dla siebie, a swoją wiedzę używać jedynie we własnych celach? Nie każdy, kto robi doktorat chce zostać na uczelni, a że środowisko naukowe bywa niekiedy dość specyficzne wie każdy, kto miał z nim kontakt. Jednakże nasuwa się wiele pytań. Co z pisarstwem naukowym? Co z 7 Tamże, s

9 dzieleniem się wiedzą? Doktorat dla papieru i pozycji to chyba najgorsza z opcji w rozwoju osobistym. Wielu wyraża opinię, że doktorat łatwiej się pisze za granicą niż w Polsce. Zwraca się uwagę, że w naszym kraju praca doktorska jest bardzo sformalizowana. Za granicą doktoranci skupiają się bardziej na sednie, czyli celu pracy i problemie, który próbują rozwiązać. W naszym kraju podkreśla się znaczenie liczby pozycji w bibliografii, dobrze sformułowanej hipotezy i sprawdzeniu, czy jest (została) ona odpowiednio przebadana, a za granicą stawia się ogólny problem i proponowane rozwiązanie. Ponadto nie przywiązuje się tak bardzo uwagi do tego jak praca jest napisana, tylko co się odkrywczego proponuje. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że nauka nie zna granic. Współcześnie pracę doktorską można pisać w wielu instytutach i wielu językach na całej kuli ziemskiej. Przy wielu różnicach, wszędzie tytuł doktora jest wynikiem żmudnej pracy badawczej, zrozumienia nauki i praw nią rządzących. Wszędzie też przy pisaniu doktoratu najważniejsza jest pasja i chęć zgłębiania wiedzy. ZAKOŃCZENIE Doktorant jest artystą słów i nie boi się ich stosować. BRK Staraliśmy się w tej książce przedstawić pozytywną stronę procesu doktoryzacji, skupiając uwagę na istocie rozprawy doktorskiej i czynnikach sprzyjających odbywaniu studiów doktoranckich. Praktyka nie wszędzie jest różowa. Wokół studiów doktoranckich narasta wiele kontrowersji. Zasady funkcjonowania, regulamin, prawa i obowiązki doktorantów określa regulamin studiów ustalany indywidualnie przez każdą uczelnię. Na niektórych z nich doktorant, który nie obronił rozprawy doktorskiej po 4-letnim okresie studiów zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty pobieranego stypendium doktoranckiego. Niektóre uczelnie wybierają inne rozwiązanie. Nie udzielają stypendium na pierwszym roku studiów. Uczelnie otrzymują dotację na każdego doktoranta pięciokrotnie wyższą, niż na studenta. Na niektórych kierunkach studiów limity przyjęć na studia doktoranckie są zawyżane dla zysku. Celem jest zwiększenie dotacji budżetowej. W takich sytuacjach uczelnia nie jest w stanie objąć wszystkich merytoryczną opieką, a także nie wypłaca stypendiów doktoranckich. Doktoranci prócz prestiżu maja konkretne przywileje. Od r. doktorantom do ukończenia 35 r.ż. przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (PKP-bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (PKS-na podstawie biletów miesięcznych) analogicznie jak studentom. 9

10 Studia doktoranckie nie muszą kończyć się uzyskaniem stopnia doktora. Tak się dzieje w dziewięciu na dziesięć przypadków. Jednak doktorantom, którzy nie zdobędą stopnia doktora, okres studiów nie będzie wliczał się do okresu pracy. * * * J. Chabik ma stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Na blogu, który prowadzi po pomyślnej obronie dysertacji podzielił się z Czytelnikami następującymi refleksjami 8 : 1. Doktorat trzeba robić dla przyjemności (frajdy). To znaczy, że jeśli jakaś dziedzina nas interesuje i chcemy ją zgłębiać, to przy okazji można zrobić na tym stopień naukowy. Odwrotnie się nie da: tzw. ktoś chce mieć doktorat dla doktoratu, ale frajdy z tego nie będzie miał sorry, zniechęci się i nic z tego nie wyjdzie. Nie warto nawet próbować. 2. Do tanga potrzeba dwojga. Należy znaleźć promotora, któremu zależy nie mniej niż nam. Z reguły trzeba szukać osób świeżo po habilitacji, ambitnych, myślących o profesurze belwederskiej. Jeśli nie ma wspólnego interesu, ktoś komuś robi łaskę a to nigdy się nie udaje. 3. Trzeba robić naukę, a nie biznes. Robienie dobrych projektów biznesowych nie jest przesłanką dla doktoratu. Ustawa mówi tyle, że doktorat powinien rozszerzać istniejący stan wiedzy. Można bazować na konkretnym case ie, ale trzeba umieć go uogólnić. Zrealizowanie dużych zysków albo nowych, pionierskich rozwiązań jest surowcem dla doktoratu, ale nie jego esencją. 4. Doktorat musi być metodologicznie poprawny, czyli musi posiadać pewien cel, hipotezę badawczą oraz proces jej dowodzenia. Trzeba zrozumieć dobrze, co to jest hipoteza, co to jest twierdzenie, co to jest dowód, co to jest prawda naukowa i kiedy uważa się twierdzenie za dowiedzione. Bardzo pouczające. 5. Przewód doktorski musi być gdzieś otwarty a więc trzeba znaleźć wydział, na którym doktoranci z zewnątrz są mile widziani i który ma uprawnienia do doktoryzowania z danej dziedziny i nie straci ich przez następnych kilka lat. Także warto mieć na tym Wydziale kogoś życzliwego, dla kogo nie będziemy petentem. 6. Trzeba mieć wyrozumiałą rodzinę. Doktorat to inwestycja czasu i pieniędzy. Bez poparcia najbliższych, bez poświęcenia wielu wieczorów, i bez inwestycji w przejazdy, konferencje, publikacje i wreszcie sam przewód, do obrony nie dojdzie

11 7. Last but not least, trzeba uzbroić się w cierpliwość oraz empatię kulturową. Środowisko naukowe żyje w innym rytmie niż środowisko biznesowe, ma inne wartości i prezentuje inne postawy. Nie należy się na to obrażać i tego kontestować, tylko po prostu przyzwyczaić się, że każda grupa ma swoją specyfikę. Przewód trwa z reguły kilka lat. Do wyjątków należą przypadki obron w rok dwa i dotyczą pracowników etatowych na uczelni, mających silnych politycznych patronów. Realny czas to cztery-pięć lat. Trudno byłoby sobie wymarzyć lepsze zakończenie VADEMECUM DOKTORANTA. Dziękuję Panie Doktorze. Mam nadzieję, że wielu pójdzie za Pana przykładem i pomyślnie, czyli z dr przed nazwiskiem, zakończy niełatwą, ale fascynująca przygodę z nauką. BIBLIOGRAFIA 1. Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wyd. Diecezji Pelplińskiej BERNARDINUM, Gdynia Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. PWN, Warszawa Babbie E., Logika doboru próby, Wyd. PWN, Warszawa Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, wyd. PWN, Warszawa Chmielewski M., Poradnik doktoranta, Wyd. POLIHYMNIA sp. z o.o., Lublin Czarnecki K.M. (red.), Nowy leksykon metodologiczny, Wyd. Wyższa Szkoła Humanista, Sosnowiec Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań, Wyd. Stachurski, Kielce Dutkiewicz W., Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Wyd. Strzelec, Kielce Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S ka, Poznań Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomowa lub doktorską, UNIVERSITAS, Kraków Gierz W., Jak pisać pracę licencjacką? Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk

12 Jaroszyński M., Erudycja jako istotny element naukowego stopnia doktora, Życie Szkoły Wyższej nr 9, Koźmiński A. K., Latusek Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa Kożuch B., Nauka o organizacji, Wyd. CedeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Wyd. II zmienione, Warszawa Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław Kuc B. R., Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa Lewicki J., Konkurs na Najbardziej Podoktorancką Uczelnię PRODOK Edycja 2011 Podsumowanie. 18. Łobocki M., Metody badań pedagogicznych, Wyd. PWN, Warszawa Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Wyd. Impuls, Kraków Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Akademia Ekonomiczna Poznań, March J.G.,. Simon H.A, Teoria organizacji, Wyd. PWN, Warszawa Mazur M., Historia naturalna polskiego naukowca, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Najda Janoszeka M., Organizacja wirtualna. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Okoń W., Słownik pedagogiczny, Wyd. PWN, Warszawa Palka S., Podstawy metodologii badań w pedagogice, Wyd. GWP, Gdańsk Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wyd. PWN, Warszawa Pieter J., Praca naukowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach, Katowice Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, Wyd. PWN, Warszawa Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. WSiP, Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Żak, Warszawa Przewodnik do przedmiotu Seminarium doktoranckie III rok, ALK, Warszawa Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych, Wyd. Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn Sadzińska E., Kategoria motta we współczesnym literaturoznawstwie, Łodź.

13 36. Sławińska M., Witczak H., Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Wyd. PWE, Warszawa Stachowiak-Kudła M., Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Wyd. Difin, Warszawa Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych,, Wyd. Śląsk, Katowice Sztumski J., Wstęp do metodologii i techniki badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice Wiśniewski R., Merytoryczne i organizacyjne aspekty doktoryzacji, maszynopis, Warszawa Zakrzewski Z., O pracy doktorskiej w naukach ekonomicznych, Wyd. WSE, Poznań ŹRÓDŁA INTERNETOWE: 1. Bednarek-Michalska B., Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci 2. Degler A., Grant promotorski sposób na napisanie rozprawy doktorskiej, anie_rozprawy_doktorskiej_ d.html &_Page- ID=1&s=szablon.depesza&dz=stronaGlowna&dep=386593&data=&lang= PL&_CheckSum= /dba-phd &Itemid=

14 19. _podsumowanie.pdf 20. uczelni.html Konflikt interesów: 28. Romańczyk J., Proces Boloński, AKTY PRAWNE 1. Regulamin stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pkt. IV. 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora., załącznik nr Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 19 grudnia 2008 r., załącznik nr Uchwała nr 52/2006 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich, Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 14

15 w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r. 7. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity uwzględniający zmiany z 18 marca 2011 r.) art. 12.1, art. 14, art. 38, art Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 13, art. 14a. 9. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 187a, art. 196, art. 199c 200a. art. 208, art Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1204). 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora., załącznik nr Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą ( Dz.U nr 179 poz. 1067), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich 12, 15,

16 SPIS RYSUNKÓW I TABEL Rysunek 1. Podstawowe etapy procesu badawczego..ошибка! Закладка не определена. Rysunek 2. Elementy pracy dyplomowej Ошибка! Закладка не определена. Tabela 1. Liczba doktorantów i obronionych rozpraw doktorskich... (łącznie z cudzoziemcami) stan na dzień 31 XII 2011 r..ошибка! Закладка не определена. Tabela 2. Porównanie zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym..ошибка! Закладка не определена. Tabela 3. Przewód doktorski elementy procedur, przebieg i zakończenie.. Ошибка! Закладка не определена. Tabela 4. Wyniki IV edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką... Uczelnię PRODOK 2011 r

17 Załączniki 1. Konkurs na uczelnię przyjazną doktorantom Każdy, kto wybiera się na studia licencjackie, magisterskie czy też doktoranckie z pewnością zadaje sobie pytanie: Którą uczelnię wybrać?. Dla osób podejmujących studia III stopnia ten wybór jest szczególnie ważny, gdyż przy pisaniu pracy doktorskiej trzeba mieć wyjątkowo należyte wsparcie uczelni. Dotyczy to obszarów takich, jak: zabezpieczenie socjalne, wspieranie aktywności młodego naukowca, wpływ doktorantów na proces ich kształcenia (lektoraty, przedmioty do wyboru). Przy wyborze uczelni dla doktorantów ważnym aspektem powinien być również sprawnie działający samorząd uczelniany. Aby ułatwić wybór najlepszej uczelni Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów ogłosił w 2011 r. otwarcie IV już edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK. Zgłoszenia dokonywane były na ustalonym formularzu zawierającym 17

18 Miejsce Uczelnia Warunki socjalne Wsparcie działalności Wpływ doktorantów na proces kształcenia Samorządność Inne Suma listę pytań, które dotyczyły doktorantów we wcześniej wymienionych obszarach, a także proporcji doktorantów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Czwarta edycja konkursu odbyła się według nieznacznie zmodyfikowanych kryteriów z 2010 roku. Większość pytań zachowała charakter zamknięty, a punkty przyznawane były w zależności od tego, czy dane rozwiązanie/instytucja podlegające ocenie występuje na całej uczelni czy tylko w części jednostek prowadzących studia doktoranckie. Zwiększono maksymalną możliwą liczbę punktów do zdobycia do 110 pkt. Do udziału w konkursie zgłosiły się 32 uczelnie prowadzące studia doktoranckie, które odpowiadały na pytania dotyczące sytuacji doktorantów w pięciu obszarach: zabezpieczenia finansowego, wsparcia ich aktywności naukowej, samorządności, wpływu na program studiów, a także proporcji doktorantów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Większość pytań miała charakter zamknięty, a punkty przyznawane były w zależności od tego, czy dane rozwiązanie podlegające ocenie występuje na całej uczelni, czy tylko na wybranych wydziałach 9. Patronat honorowy nad Konkursem objęli: Pani Zofia Modzelewska radca ministra (MNiSW), prof. Józef Lubacz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz doktoranci: Jacek Lewicki Przewodniczący Kapituły, Beata Polińska, Dominik Hoehne, Jarosław Kłodziński 10. Wyniki konkursu ogłoszono podczas XII Krajowego Zjazdu Doktorantów oraz VI Zwyczajnego Zjazdu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbyły się w dniach 2-4 grudnia 2011 r. w Gdyni 11. Poniżej przedstawiona została lista uczestników konkursu: Tabela 1. Wyniki IV edycji Konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię PRODOK 2011 r. 1 Uniwersytet Adama Mickiewicza ,5 8 95,5 2 Politechnika Warszawska 22 26, , Uniwersytet Ekonomiczny w epesza&dz=stronaglowna&dep=386593&data=&lang=pl&_checksum=

19 Poznaniu 4 Uniwersytet Jagielloński 16 24, , Politechnika Wrocławska Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Uniwersytet Gdański ,5 5 79,5 Uniwersytet Medyczny w Lodzi ,5 3 79,5 8 Politechnika Opolska 23 24, , Politechnika Świętokrzyska ,5 5, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ,5 75,5 12 Politechnika Poznańska 22 21,5 8 18, Warszawski Uniwersytet ,5 5 74,5 Medyczny 14 Szkota Główna Handlowa 22 28,5 3 18, Wojskowa Akademia Techniczna Uniwersytet 15 25,5 7 21, Marii Curie-Skłodowskiej 17 Politechnika Krakowska ,5 5 71,5 18 Szkota Główna Gospodarstwa 21 17, ,5 71 Wiejskiego 19 Akademia Obrony Narodowej Uniwersytet Wrocławski 20 22, ,5 21 Politechnika Gdańska ,5 6, Uniwersytet łódzki 18 23,5 9 10, Akademia Górniczo-Hutnicza ,5 6 63,5 24 Uniwersytet Szczeciński 20 18, ,5 25 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 18 11, ,5 59,5 26 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu ,5 5 54,5 27 Uniwersytet Medyczny w Lublinie ,5 7 53,5 28 Akademia Pedagogiki Specjalnej w ,5 5 52,5 Warszawie 29 Uniwersytet w Białymstoku ,5 1 50,5 30 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 31 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Źródło: Miejsce I zdobył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. W uczelni podstawowym trybem kształcenia doktorantów są studia stacjonarne. We wszystkich jednostkach doktoranci mają w programach studiów przedmioty do 19

20 wyboru oraz lektorat języka obcego. W części jednostek obciążenia dydaktyczne ustalono na poziomie niższym niż 90 godz./rok. Stypendium doktoranckie otrzymuje, aż 79% doktorantów stacjonarnych i jest ono przyznawane wg określonych zasad oceny osiągnięć doktoranta. Średnia stawka stypendium wynosi 1352 zł. We wszystkich jednostkach doktoranci mogą ubiegać się o środki z działalności statutowej i na badania własne, o wsparcie organizowania konferencji i wydawanie publikacji, a także o dofinansowanie udziału w konferencjach. Uczelnia oferuje także stypendia z własnych funduszy dla najbardziej zdolnych doktorantów. Współpracą międzynarodową objęte są wszystkie kierunki studiów doktoranckich. Prowadzone są trzy programy studiów doktoranckich w językach obcych oraz program podwójnego dyplomu z dwoma uczelniami we Francji. Doktoranci reprezentowani są we wszystkich radach jednostek prowadzących studia III stopnia oraz w niektórych komisjach senackich i rektorskich; Radzie Bibliotecznej. Zapewnione są środki dla funkcjonowania samorządu. W domach asystenckich i studenckich jest osobna pula pokoi dla doktorantów. Z rozwiązań dodatkowych należy wskazać: zakup legitymacji zniżkowych PKP dla doktorantów dających zniżkę 50% przez Uniwersytet; zwolnienie z opłat za studia podyplomowe oraz dodatkowe kursy językowe, szkolenia psychpedagogiczne dla doktorantów I roku, szkolenia z metodyki kształcenia na jednym z wydziałów, możliwość uzyskiwania tzw. świadczeń wakacyjnych i świątecznych, opracowanie raportu na temat jakości kształcenia na poziomie III. Miejsce II zajęła Politechnika Warszawska. We wszystkich jednostkach doktoranci mają w programach studiów przedmioty do wyboru oraz lektorat języka obcego. Stypendium doktoranckie otrzymuje 50% doktorantów, przy czym wg informacji uczelni jest to większość z ubiegających się o takie stypendium osób. Stypendium jest przyznawane wg określonych zasad oceny postępów doktoranta. Średnia stawka stypendium wynosi ponad 660 zł. We wszystkich jednostkach doktoranci mogą ubiegać się o wsparcie organizowania konferencji i wydawanie publikacji, a także o dofinansowanie udziału w konferencjach. W części jednostek także o środki z działalności statutowej i na badania własne. Przyznawane są środki dla kół naukowych. Współpracą międzynarodową objęte są wszystkie kierunki studiów doktoranckich. Prowadzonych jest aż siedem programów program podwójnego dyplomu z uczelniami we Francji, Szwajcarii, Włoszech, Belgii oraz Japonii. Prócz studiów w językach obcych na jednym z wydziałów, co druga dysertacja jest w języku obcym. Doktoranci reprezentowani są we wszystkich radach jednostek prowadzących studia III stopnia oraz we wszystkich ciałach merytorycznych właściwych dla spraw (pytanie 10c) doktorantów, a także w komisjach m.in. ds. kadr, informatyzacji, etyki zawodowej. Samorząd posiada środki na działalność organizacyjną w tym kulturalną (np. wyjścia do teatru). Uczelnia oferuje stypendia i nagrody z Własnego Funduszu Stypendialnego za osiągnięcia naukowe. Doktoranci mogą korzystać z domów asystenckich na 20

21 zasadach jak pracownicy natomiast w domach studenckich jest osobna pula pokoi oraz oddzielne zasady ich przyznawania dla doktorantów. Na uczelni opracowano kompleksowy model kształcenia doktorantów oraz przyjęto zasady poprawy funkcjonowania studiów doktoranckich (rok 2009) m.in. podkreślające konieczność włączania doktorantów w prace (za wynagrodzeniem) w ramach uzyskiwanych grantów. Doktoranci mogą uczestniczyć w studiach podyplomowych na zasadach preferencyjnych. Warto wskazać także pozyskiwanie finansowania stypendiów dla doktorantów przez Centrum Studiów Zaawansowanych, które organizuje także specjalne zajęcia dla doktorantów. Na miejscu III znalazł się Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Tutaj we wszystkich jednostkach doktoranci mają w programach studiów przedmioty do wyboru oraz lektoraty języka obcego. Maksymalne obciążenie dydaktyczne dla wszystkich doktorantów to 60 godzin/rok. UEP przyznaje stypendia doktoranckie wszystkim doktorantom stacjonarnym. Średnia stawka stypendium wynosi 1360 zł. We wszystkich jednostkach doktoranci mogą ubiegać się o środki z działalności statutowej i na badania własne, o wsparcie organizowania konferencji i wydawanie publikacji, a także o dofinansowanie udziału w konferencjach. Uczelnia prowadzi seminaria w języku angielskim, ma także programy podwójnego dyplomu z dwiema uczelniami zagranicznymi. Samorząd doktorantów nie tylko reprezentuje środowisko w ciałach kolegialnych, ale także podejmuje własne inicjatywy np. organizując coroczną konferencję środowiskową. Doktoranci mogą także nieodpłatnie uczestniczyć w studium pedagogicznym, korzystać z niektórych świadczeń jak pracownicy (np. bilety do teatru, kursy językowe, karnety sportowe). Kapituła postanowiła także przyznać wyróżnienie w kategorii samorządność dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, który po raz kolejny w tym obszarze zdobył maksymalną liczbę punktów Wzory dokumentów WZÓR J. Lewicki, Konkurs na Najbardziej Podoktorancką Uczelnię PRODOK Edycja 2011 Podsumowanie. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 19 grudnia 2008 r., załącznik nr.8. 21

22 WZÓR Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora., załącznik nr

UMOWA Nr... a... (imię i nazwisko oraz adres) zwanym Kierownikiem projektu

UMOWA Nr... a... (imię i nazwisko oraz adres) zwanym Kierownikiem projektu Załącznik nr 2 do uchwały Nr 45/2013/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez MNiSW podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja

UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja UMOWA Nr... 1) o finansowanie uczestnictwa w programie Mobilność Plus IV edycja zawarta w Warszawie w dniu... na podstawie decyzji Nr... z dnia... 2) pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Moduł Tradycja 1a i 1b. UMOWA Nr. */

Wzór umowy o realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Moduł Tradycja 1a i 1b. UMOWA Nr. */ Wzór umowy o realizację projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Moduł Tradycja 1a i 1b o realizację projektu nr rej. UMOWA Nr. */ zawarta dnia. w Warszawie na podstawie decyzji Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 179 13650 Poz. 1204 1204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 W dniu... w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: 1. 2. - obsługę umowy zapewnia

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom stacjonarnego Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 286/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 286/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 286/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 196/2014 Senatu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone

Bardziej szczegółowo

Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska

Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska Strona1 nik nr 1 do Uchwały nr 2914/198/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2012 r. Zakres wniosku o przyznanie stypendium dla doktorantek/doktorantów w ramach projektu DoktoRIS

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy

Bardziej szczegółowo

Użyte w Umowie określenia oznaczają:

Użyte w Umowie określenia oznaczają: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 /013 Rektora PW z dnia 1 marca 013 r. Załacznik nr 1a do zarządzenia nr 8/01 Rektora PW z dn. 3.01.01 r. Umowa nr... o warunkach odpłatności za studia stacjonarne w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 422 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 422 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 27 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 422 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

W INSTYTUCIE FIZJOLOGII ROŚLIN

W INSTYTUCIE FIZJOLOGII ROŚLIN REGULAMIN FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne R E G U L A M I N zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorantom i młodym doktorom w ramach projektu Kwalifikacje dla rynku pracy - Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Rozdział I Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Seminarium doktoranckie Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Plan Wymagania ustawowe Wymagania zwyczajowe opinia promotora i recenzje Egzaminy doktorskie Metodyka pracy naukowej 2 USTAWA z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi

Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi Regulamin podziału środków z dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców na

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 1 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 2 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

w zarządzeniu R-7/2014 wprowadzam następujące zmiany:

w zarządzeniu R-7/2014 wprowadzam następujące zmiany: ANEKS NR 1 z dnia 20 lipca 2015 r. Rektora Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do zarządzenia R-7/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie: zasad finansowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU REGULAMIN DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA W WYDARZENIU dla studentów kierunku Biotechnologia w ramach projektu Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/9/2009 z dnia 28 maja 2009 r. określającej zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku

Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku Metodologia i technika pisania prac naukowych Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania sygnatura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0

U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 U M O W A Nr.../GG HORYZONT 2020/2015/0 W dniu... w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanym dalej Ministrem, reprezentowanym przez: 1. 2. - obsługę umowy zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2015

Zarządzenie Nr 20/2015 Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu.

1.Informacje ogólne. 1 1. Celem stypendiów doktoranckich jest zwiększenie transferu wiedzy i wyników badań naukowych do gospodarki regionu. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 16/14 z dnia 26.02.2014 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA ORAZ PRACOWNIKÓW ETATOWYCH UMB Z OTWARTYM PRZEWODEM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO - DOTACJA STATUTOWA

WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO - DOTACJA STATUTOWA Załącznik nr 1 do uchwały Nr 45/2013/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków przyznanych przez MNiSW podstawowym jednostkom organizacyjnym AWF Warszawa na finansowanie działalności

Bardziej szczegółowo

PODANIE o przyjęcie na studia doktoranckie. Nazwa studiów doktoranckich:... dyscyplina naukowa... instytut:... opiekun naukowy:...

PODANIE o przyjęcie na studia doktoranckie. Nazwa studiów doktoranckich:... dyscyplina naukowa... instytut:... opiekun naukowy:... Wzory formularzy Wzór nr 1 (dotyczy Stacjonarnych Studiów Doktoranckich: Nauk Historycznych, Nauk o Kulturze, Pedagogiki) imię i nazwisko:.... adres zamieszkania :.... tel. kontaktowy:... e-mail:......,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Umowa Nr... /20. w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 33/2012 Rektora PO pomiędzy: W dniu 20.r. 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/06 Rektora AWF w Poznaniu z dnia 29 września 2006r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE I STYPENDIÓW DOKTORANCKICH DOKTORANTOM AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania

Regulamin studiów doktoranckich. Techniki informacyjne - teoria i zastosowania Regulamin studiów doktoranckich Techniki informacyjne - teoria i zastosowania będących kontynuacją studiów Informatyka w zarządzaniu i finansach prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN Studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Uchwała nr 433 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych doktoranckich (trzeciego stopnia) w języku polskim w

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI

WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI Załącznik Nr 1 do zarządzenia Kanclerza WSR w Warszawie z dnia 29.12.2011 r. WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE ANEKS DO UMOWY O WARUNKACH PŁATNOŚCI ANEKS do umowy nr... /. o warunkach odpłatności

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo PŁ w ramach projektu Budownictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok akademicki 2012/2013 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych;

b) Ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do uczelni służb państwowych; Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2014

Zarządzenie Nr 39/2014 Zarządzenie Nr 39/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/5 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 0 kwietnia 5 r. obowiązujące kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trzeciego stopnia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./20 o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach stacjonarnych

UMOWA nr./20 o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach stacjonarnych UMOWA nr./20 o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach stacjonarnych Zał. do zawarta w dniu. we Wrocławiu, pomiędzy: POLITECHNIKĄ WROCŁAWSKĄ, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu.

Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie prowadzone jest w Poznaniu. Uchwała nr 315/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU

A. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKU Pieczęć NCBiR i data wpłynięcia wniosku... Numer wniosku /numer nadany przez system elektroniczny NCBiR/ /np.: 01/L-2/10/.. Podpis osoby rejestrującej wniosek WNIOSEK O FINANSOWANIE w ramach Programu LIDER

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE STYPENDIUM DOKTORSKIEGO W KONKURSIE ETIUDA 4

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE STYPENDIUM DOKTORSKIEGO W KONKURSIE ETIUDA 4 Załącznik nr 3 do uchwały Rady NCN nr 97/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE STYPENDIUM DOKTORSKIEGO W KONKURSIE ETIUDA 4 Informacje wymagane w elektronicznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R-54/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie.

Ogólne wymagania dotyczące przygotowania i złożenia w dziekanacie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) na kierunku studiów Zarządzanie. UCHWAŁA NR RWZST- 4-IX/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wymogów dotyczących przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) na kierunku Zarządzanie 1. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011

Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w Gdańsku styczeń 2011 Metodologia i technika pisania prac naukowych. Wykaz ksiąŝek dostępnych w Bibliotece AWFiS w u styczeń 2011 układ chronologiczny oprac. Katarzyna Cichos-Reclaw autor tytuł wydawnictwo miejsce i rok wydania

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12421 Poz. 1271 1271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie

Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie Umowa nr... o warunkach wnoszenia opłat za niestacjonarne studia doktoranckie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII 20.4/14 z dnia 26 listopada 2014 r. Umowa zawarta w Lublinie w dniu... pomiędzy: Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Regulamin STYPENDIÓW DLA MŁODYCH UCZONYCH programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (zwana dalej Fundacją) przyznaje w drodze konkursu stypendia naukowe stojącym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r.

Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 44/2013 Rektora PO Umowa Nr... /20. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych zawarta w dniu 20.r. pomiędzy: 1. Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo