Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE PROFIL-PROJEKT LIWACZ-RUSIECKI-TAYLOR SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/31/6/382] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE PROFIL- -PROJEKT LIWACZ-RUSIECKI-TAYLOR SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica JAGIEL- LOŃSKA nr domu 13 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - UMOWA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 PAR. 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. BIURO PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE PROFIL PROJEKT KAJETAN LIWACZ, MAREK RU- SIECKI, EDWARD TAYLOR SPÓŁKA CYWILNA 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , 97129, PREZYDENT MIASTA GDY- NI, PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIWACZ 2. KAJETAN RAFAŁ NIE 8. NIE 2 1. RUSIECKI 2. MAREK LEOPOLD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. TAYLOR 2. EDWARD MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻ- DY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZE- WNĄTRZ SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI - REPREZENTACJA OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TAYLOR 2. EDWARD MARIA LIWACZ 2. KAJETAN RAFAŁ RUSIECKI 2. MAREK LEOPOLD Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLA- NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN- KÓW A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANI- STYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Poz GISO GRZEGORZ KUJDA WANDA KUJDA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/361/6/648] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. GISO GRZEGORZ KUJDA WANDA KUJDA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZA- CHODNIOPOMORSKIE powiat MYŚLIBORSKI gmina DĘBNO miejscowość DĘBNO 2. miejscowość DĘBNO ulica A. MICKIEWICZA nr domu kod pocztowy poczta DĘBNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTO W DNIU 27 GRUDNIA 2005 R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUJDA 2. GRZEGORZ ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KUJ- DA 2. WANDA MAŁGORZATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, SAMODZIELNIE LUB Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KUJDA 2. GRZE- GORZ ANDRZEJ KUJDA 2. WANDA MAŁGORZATA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTU- RY Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA PO- ZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPOR- TEM, POZOSTAŁA OBIEKTY NOCLEGO- WE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE A RE- STAURACJE Z BARY B PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWI- ZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁA- DAMI WZAJEMNYMI B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWER- SALNYMI Z REKLAMA A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM MA- SZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH A STAWIANIE RUSZTOWAŃ Z WYPO- ŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO B DZIAŁALNOŚĆ PO- ŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PRO- WADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B WY- KONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SY- GNALIZACYJNYCH Z PROJEKCJA FIL- MÓW D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZ- NA POZOSTAŁA Poz PROXIMUS J. BUDZOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/1905/6/3] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PROXIMUS J.BUDZOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica WÓJTOWSKA nr domu 9 nr lokalu 111 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUDZOWSKI 2. JANUSZ BOGU- SŁAW NIE 8. NIE 2 1. BUDZOW- SKI 2. BOGUSŁAW JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOWI JANU- SZOWI BUDZOWSKIEMU. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI POWIERZA SIE WSPÓLNIKOWI JANU- SZOWI BUDZOWSKIEMU. POZOSTALI WSPÓLNI- CY SĄ WYŁĄCZENI OD PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI, JEDNAKŻE KAŻDY Z NICH UPRAWNIONY JEST DO OSOBISTEGO ZASIĘGANIA WIADOMO- ŚCI O STANIE MAJĄTKU ORAZ BIEGU INTERE- SÓW SPÓŁKI. SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZA- KRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGA- JĄ ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BU- DZOWSKI 2. JANUSZ BOGUSŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDA- MI UNIWERSALNYMI Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WY- ROBÓW TYTONIOWYCH B POZOSTALA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBU- DOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z OBRÓBKA MECHANICZ- NA ELEMENTÓW METALOWYCH B WY- KONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SY- GNALIZACYJNYCH D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WY- POSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWY- MI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI, Z WYŁĄCZE- NIEM DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE GIER LICZBO- WYCH, LOTERII PIENIĘŻNYCH VIDEOLOTERII I GIER TELEBINGO B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁAL- NOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA C TRANSMISJA DANYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z REKLA- MA E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE, OBLI- COWYWANIE ŚCIAN A MALOWANIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNE- GO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KA- NALIZACYJNYCH C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZO- STAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ Z HOTEL Z MIEJSCE KRÓTKO- TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE Poz PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE REMBUD LEON GZYL SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/529/6/774] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOW- LANE REMBUD LEON GZYL SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica KA- CZA nr domu 17 nr lokalu 41 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ANEKS Z R. - ZMIENIONO 1 PKT 2, 3 PKT 1 UMOWY. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MICHALAK 2. STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GZYL 2. LEON FRANCISZEK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. MATYSIAK 2. LE- SZEK STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIEL- NEJ REPREZENTACJI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MICHALAK 2. STANI- SŁAW GZYL 2. LEON FRANCI- SZEK MATYSIAK 2. LESZEK STANISŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH; ROBOTY ZIEMNE A WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOW- LANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEK- TÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEK- TROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH D WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZA- KRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZ- NYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH F WY- KONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYN- KÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKO- WANYCH Z WYKONYWANIE KON- STRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA PO- TRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH A STAWIANIE RUSZTOWAŃ B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH D WYKONYWANIE RO- BÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANYCH A WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TO- WAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH A WYKONYWANIE INSTALACJI CEN- TRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH C WY- KONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALA- CJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOW- LANEJ A POSADZKARSTWO; TAPE- TOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN B SZTUKATORSTWO A MALOWANIE B SZKLENIE Z WYKONY- WANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE STANISŁAW I WIESŁAWA MIŚTA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONO- WY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [KI.X NS-REJ.KRS/281/6/189] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE STANISŁAW I WIESŁAWA MIŚTA SPÓŁKA JAW- NA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina PIEKOSZÓW miejscowość PIEKOSZÓW 2. miejscowość PIEKOSZÓW ulica CZĘSTOCHOWSKA nr domu 96 kod pocztowy poczta PIEKOSZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROK - UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ; ROK - ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIENIONO 7 UMO- WY; Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD NA- ZWĄ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HAN- DLOWE S.C. STANISŁAW MIŚTA, WIESŁAWA MIŚTA W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD NAZWĄ PRZED- SIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE STANI- SŁAW I WIESŁAWA MIŚTA SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE ART K.S.H. UCHWAŁA WSPÓL- NIKÓW SPÓŁKI CYILNEJ POD NAZWĄ PRZEDSIĘ- BIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE S.C. STANI- SŁAW MIŚTA, WIESŁAWA MIŚTA Z DNIA 10 STYCZNIA 2006 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIOSTWO USŁUGOWO-HANDLO- WE S.C. STANISŁAW MIŚTA, WIESŁAWA MIŚTA 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. NR 609/01, NR 614/ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIŚTA 2. STANISŁAW JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MIŚ- TA 2. WIESŁAWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZEN- TOWAĆ SPÓŁKĘ. 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, KTÓ- RYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ ,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA ŁĄCZ- NIE Z PROKURENTEM, CO NIE UCHYBIA MOŻLI- WOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MIŚTA 2. STANISŁAW JERZY MIŚTA 2. WIESŁAWA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WY- ROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNI- CZYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NA- POJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH A SPRZEDAŻ DETALICZ- NA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ, W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I AR- TYKUŁÓW TOALETOWYCH Z HOTELE Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC PO- LA DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPIN- GOWYCH Z MIEJSCA KRÓTKOTRWA- ŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A RE- STAURACJE B PLACÓWKI GASTRO- NOMICZNE POZOSTAŁE Z BARY A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI C TRANSPORT PASAŻERSKI ROZKŁADO- WY POZOSTAŁY Z TRANSPORT LĄ- DOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZ- DAMI SPECJALIZOWANYMI B TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNI- WERSALNYMI C WYNAJEM SAMO- CHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT LĄDOWY, POZOSTAŁA Z FRY- ZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZ- NE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PO- PRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Poz PSB MRÓWKA - BIŁGORAJ ELŻBIETA NIZIO I DARIUSZ NIZIO SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/661/6/951] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PSB MRÓWKA - BIŁGORAJ ELŻBIETA NIZIO I DARIUSZ NIZIO SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość BIŁGORAJ 2. miejscowość BIŁGORAJ ulica TARNOGRODZKA kod pocztowy poczta BIŁGORAJ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NIZIO 2. ELŻBIETA MAGDALENA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. NI- ZIO 2. DARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NIZIO 2. ELŻBIETA MAG- DALENA NIZIO 2. DARIUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOW- LANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AK- CESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHO- LOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KO- SMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH Z SPRZE- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) DAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLE- NIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTY- KUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRU- MENTÓW MUZYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH, FARB I SZKŁA A SPRZEDAŻ DE- TALICZNA KSIĄŻEK B SPRZEDAŻ DE- TALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WY- POSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPOR- TOWYCH F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz RAFEX WRONKI SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ KWAŚNY. KRS SĄD REJONO- WY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/19429/5/316] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. RAFEX WRONKI SPÓŁKA JAWNA RAFAŁ KWA- ŚNY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina WRONKI miejscowość NOWA WIEŚ 2. miejscowość NOWA WIEŚ ulica LIPOWA nr domu 1 kod pocztowy poczta WRONKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R., ZMIE- NIONO 2 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMO- WY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KWAŚNA 2. JUSTY- NA EWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KWAŚNY 2. RAFAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KWAŚNA 2. JU- STYNA KWAŚNY 2. RAFAŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPRE- GNACJA DREWNA Z PRODUKCJA WY- ROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BU- DOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKO- WAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTU- RY Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH AR- TYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z INTROLIGA- TORSTWO Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNI- CZA Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADA- NIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BU- DOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE BU- DOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH Z ZAKŁADANIE STOLAR- KI BUDOWLANEJ WYKŁADANIE POD- ŁÓG I ŚCIAN Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPE- RATORSKĄ Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TE- LEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANO- WYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYT- KU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄ- CYCH SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PRZEŁADUNEK TOWARÓW MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW Z WYNAJEM NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Poz SPÓŁKA JAWNA PROMENADA JACEK UBIK, JERZY UBIK. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/1131/6/554] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. SPÓŁKA JAWNA PROMENADA JACEK UBIK, JERZY UBIK 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁO- POLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica KOŚCIUSZKI nr domu 44 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ R. - UMO- WA SPÓŁKI JAWNEJ Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE ZE SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTEJ UMOWĄ Z R. STOSOWNIE DO PRZEPISÓW ART KSH PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. AGENCJA PROMENADA S.C. JACEK UBIK, JE- RZY UBIK 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ / Rub. 7. Dane wspólników 1 1. UBIK 2. JACEK NIE 8. NIE 2 1. UBIK 2. JERZY NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW WSPÓLNIKÓW LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM CO NIE UCHYBIA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. UBIK 2. JACEK UBIK 2. JERZY Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURY- STYCZNYCH C DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW TURYSTYCZNYCH D DZIAŁAL- NOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI A SPRZE- DAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK Poz SUPER PLUS G.A. PAWLAK, A. MYSŁEK - SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/19444/5/953] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna SUPER PLUS G.A.PAWLAK, A.MYSŁEK - SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.BĘDZIN gmina M.BĘDZIN miejscowość BĘDZIN 2. miejscowość BĘDZIN ulica SKALSKIEGO nr domu 7A kod pocztowy poczta BĘDZIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ZMIENIONO PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE DOBROWOLNE ZGODNIE Z K.S.H. ART. 26 PAR. 4 PODJĘTE UCHWAŁA W DNIU JEDNOGŁOŚNIE PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ SUPER PLUS GRZGORZ PAWLAK, ANNA PAWLAK, ANDRZEJ MYSŁEK ANNA PAWLAK WPISANA DO EWIDEN- CJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W BĘDZINIE POD NUMEREM 12484/2001 GRZEGORZ PAWLAK WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ W BĘDZINIE POD NUMEREM 12483/2001 ANDRZEJ MYSŁEK WPISANY DO EWI- DENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SO- SNOWCU POD NUMEREM REGON Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAWLAK 2. GRZEGORZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. PAWLAK 2. ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. MYSŁEK 2. AN- DRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PAW- LAK 2. GRZEGORZ PAWLAK 2. ANNA MYSŁEK 2. AN- DRZEJ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHO- LOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTAL- NO-RENTOWYMI Z DORADZTWO W ZA- KRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA Poz SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE QUARTO BOMBA, PALA, ŚPIEWAK-SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/20197/5/826] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE QUARTO BOMBA, PALA, ŚPIEWAK-SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SO- SNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SONOWIEC 2. miejscowość SONOWIEC ulica RO- DAKOWSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOM- BA 2. WOJCIECH TOMASZ NIE 8. NIE 2 1. PALA 2. TOMASZ WŁODZIMIERZ NIE 8. NIE 3 1. ŚPIEWAK 2. TO- MASZ PAWEŁ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWY- KŁEGO ZARZĄDU KAŻDY WSPÓLNIK SAMO- DZIELNIE.. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓL- NIKÓW. ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD UWAŻA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI: 1)ZA- CIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB NABYWANIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PRAWA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH 2)ZACIĄGANIE KREDY- TÓW I POŻYCZEK ORAZ UDZIELENIE PORĘCZEŃ 3)PODPISYWANIE SPISU INWENTARZA LUB BI- LANSU 4)WYSTAWIENIE WEKSLA LUB UDZIELE- NIE PORĘCZENIA WEKSLOWEGO 5)ŚWIADCZE- NIE NIEODPŁATNE, W SZCZEGÓLNOŚCI UMOWY DAROWIZNY 6)ZAWIĄZANIE PRZEZ SPÓŁKĘ IN- NEJ SPÓŁKI LUB TWORZENIE INNYCH JEDNO- STEK ORGANIZACYJNYCH 7)NABYCIE ALBO OB- JĘCIE AKCJI LUB UDZIAŁÓW INNYCH SPÓŁEK 8)CZYNNOŚCI, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ ZE SZCZE- GÓLNYM RYZYKIEM LUB GROŻĄCE KOLIZJĄ IN- TERESÓW PROWADZĄCEGO SPRAWY SPÓŁKI WSPÓLNIKA I SPÓŁKI LUB WSPÓLNIKÓW PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BOMBA 2. WOJCIECH TOMASZ PALA 2. TOMASZ WŁODZIMIERZ ŚPIEWAK 2. TOMASZ PAWEŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH; ROBOTY ZIEMNE Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻY- NIERSKICH C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESY- ŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTRO- TRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBU- DOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKA- CYJNYCH F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEK- TÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANYCH C WYKONYWANIE RO- BÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH E WYKO- NYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BU- DOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANYCH A WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH IN- STALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOW- LANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWE- GO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMU- NIKACYJNEGO A TELEFONIA STA- CJONARNA I TELEGRAFIA C TRANS- MISJA DANYCH F TELEWIZJA KABLO- WA G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNI- KACYJNA POZOSTAŁA Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRE- SIE OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZO- STAŁA Z PRZETWARZANIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZA- MI DANYCH Z KONSERWACJA I NA- PRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA A DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH Poz Z.MAKOWSKI, J.OLSZOWY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/19632/5/32] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. Z.MAKOWSKI, J.OLSZOWY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M.ŁÓDŹ gmina M.ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica POW nr domu 29 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA ANEKSEM Z DNIA R. ZMIENIONO 8 UST. 1 UMO- WY. ANEKSEM Z DNIA R. ZMIENIONO PARAGRAF 4 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PODJĘCIA W DNIU PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z.MAKOW- SKI, J.OLSZOWY SPÓŁKA CYWILNA UCHWAŁY NR 1/2005 O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAW- NĄ. NA PODSTAWIE ART ZD. 2 KSH WSPÓLNICY: ZBIGNIEW MAKOWSKI, JAROSŁAW OLSZOWY. NUMERY EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 68289, Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAKOWSKI 2. ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. OL- SZOWY 2. JAROSŁAW PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO RE- PREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MAKOWSKI 2. ZBIGNIEW OLSZOWY 2. JAROSŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZA- KRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI B PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZO- STAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, ZA WY- JĄTKIEM POZOSTAŁYCH FORM UDZIELANIA KREDYTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ POMOC- NICZA, FINANSOWA GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUN- KOWO-KSIĘGOWA Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW Z DORADZ- TWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z KONSERWACJA I NAPRAWA MA- SZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO OBSŁUGA NIERU- CHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURY- STYCZNYCH REKRUTACJA I UDO- STĘPNIANIE PRACOWNIKÓW Z WY- NAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZ- KALNYMI WYKONYWANIE ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI d) Spółki komandytowe Poz GT PROJEKT SP. Z O.O. & CO SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/18636/5/565] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. GT PROJEKT SP. Z O.O. & CO SPÓŁKA KO- MANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIEL- KOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. PO- ZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość PO- ZNAŃ ulica ŚWIERZAWSKA nr domu 1 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA PIOTR KOWANDY ANDRZEJ ADAMSKI W POZNANIU, REP. A NR 10384/2005. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GT PROJEKT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. ŁĘCKI 2. PAWEŁ WŁODZIMIERZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE 3 1. TROĆ 2. MACIEJ ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE 4 1. WOJTASIK 2. ANDRZEJ TOMASZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPOWAŻNIONYM DO REPREZENTACJI JEST JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GT PRO- JEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEK- TÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻY- NIERIA LĄDOWA I WODNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE INFORMATYKA PRACE BADAW- CZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZY- RODNICZYCH I TECHNICZNYCH A DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY I INŻYNIERII BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA DZIA- ŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz INDUSTRIAN SP. Z O.O. & CO SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/19123/5/607] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. INDUSTRIAN SP. Z O.O. & CO SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWA- RZĘDZ miejscowość JANIKOWO 2. miejscowość JANIKOWO ulica PILOTÓW nr domu 19 kod pocztowy poczta KOBYLNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NO- TARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTA- RIALNA SPÓŁKA CYWILNA, PIOTR KOWANDY ANDRZEJ ADAMSKI W POZNANIU, REP. A NR 10705/2005 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INDUSTRIAN ŚCIĄ NIE 2 1. NOWAK 2. RY- SZARD TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ZŁ ZŁ 12. NIE PRub ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPOWAŻNIONYM DO REPREZENTACJI JEST JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZ PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. INDU- STRIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW Z PRO- DUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄ- CYCH Z PRODUKCJA KLEJÓW I ŻELA- TYN Z PRODUKCJA WYROBÓW CHE- MICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

7 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE PO- WŁOK NA METALE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TO- WARÓW RÓŻNEGO RODZAJU A SPRZE- DAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIURO- WEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKO- MUNIKACYJNEGO Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDA- ŻY WYSYŁKOWEJ Z WYNAJEM MA- SZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOM- PUTEROWEGO A DORADZTWO W ZA- KRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZE- MYSŁOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW META- LOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ Z ZA- GOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z PO- ŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- DOWĘ WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻY- NIERIA LĄDOWA I WODNA WYKONY- WANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WY- KOŃCZENIOWYCH Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OB- SŁUGĄ OPERATORSKĄ A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW MECHANICZNYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW MECHANICZNYCH C MAGAZY- NOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA Poz KORZAN-RYBSKA, SZENDZIELORZ - ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/699/6/122] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. KORZAN-RYBSKA, SZENDZIELORZ - ADWO- KACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica GRABOWA nr domu 1 kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R. REP. A NR 14602/2005, NOTARIUSZ ALEKSANDRA LESIAK, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSAN- DRA LESIAK, EWA SIWIŃSKA UL. MŁYŃSKA 2, KATOWICE. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RYBSKA MORAWIEC 2. DAGMARA EWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. SZENDZIE- LORZ 2. MONIKA ANNA NIE 8. NIE 9. TAK ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. KORZAN RYBSKA 2. HANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. SZENDZIELORZ 2. ANTONI JÓZEF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIU- SZE, Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE REPREZENTO- WAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIU- SZE MAJĄ PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE W OPARCIU O PISEMNE PEŁNOMOC- NICTWO UDZIELONE PRZEZ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KORZAN RYBSKA 2. HANNA SZENDZIE- LORZ 2. ANTONI JÓZEF Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA A DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I PO- ZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ZAGOSPODA- ROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKO- WO-KSIĘGOWA B DZIAŁALNOŚĆ KO- MERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz ALFAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/109/6/728] odpowiedzialnością 3. ALFAL SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica MODRAKOWA nr domu 79 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. KRASIŃ- SKIEGO 9/1, REPERTORIUM A NUMER 15/2006. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FEDOROWICZ 2. ALBIN WIKTOR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 PLN 6. NIE 2 1. FEDOROWICZ 2. ALEKSANDER ROMAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA SPÓŁ- KI JEST SAMOISTNA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FEDOROWICZ 2. ALEK- SANDER ROMAN PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE 2 1. FEDOROWICZ 2. ALBIN WIKTOR CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO I WARZYW- NICTWO CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHO- WEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNA- RYJNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI WYDOBYWANIE KAMIENIA WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZE- MYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW Z PRODUKCJA SOLI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NA- POJÓW WŁÓKIENNICTWO PRO- DUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI); PRO- DUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUK- CJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYRO- BÓW Z PAPIERU DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ POLIGRA- FICZNA REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I WYROBÓW Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA PRODUK- CJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH Z PRO- DUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKOŃCZANIE KAMIENIA OZDOBNEGO I KA- MIENI DLA BUDOWNICTWA Z PRO- DUKCJA TECHNICZNYCH WYROBÓW ŚCIERNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETA- LICZNYCH Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA PRO- DUKCJA RUR Z PRODUKCJA SZTAB, PRĘTÓW I PROFILI CIĄGNIONYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO Z PRO- DUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA DRUTÓW PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻE- LAZNYCH ODLEWNICTWO METALI PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRODUKCJA CY- STERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALO- WYCH; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA PRO- DUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GO- RĄCĄ WODĄ Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; META- LURGIA PROSZKÓW OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNI- CZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW ME- TALOWYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM SIL- NIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MO- TOCYKLOWYCH PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUK- CJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI ME- CHANICZNYCH Z PRODUKCJA MA- SZYN DLA METALURGII A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRO- DUKCJI NAPOJÓW Z PRODUKCJA MA- SZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PA- PIERNICZEGO Z PRODUKCJA ELEK- TRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMO- WEGO Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW PRODUKCJA ELEK- TRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFOR- MATORÓW PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEK- TRYCZNEJ Z PRODUKCJA IZOLOWA- NYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW Z PRO- DUKCJA AKUMULATORÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEK- TRYCZNYCH Z PRODUKCJA WYPOSA- ŻENIA ELEKTRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZ- DÓW A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEK- TRYCZNEGO B DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIO- WYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJ- NYCH A PRODUKCJA INSTRUMEN- TÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTRO- LNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIARO- WYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTU- JĄCYCH, NAWIGACYJNYCH Z PRO- DUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCE- SAMI PRZEMYSŁOWYMI Z PRODUK- CJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO PRODUKCJA PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NA- CZEP PRODUKCJA I NAPRAWA STAT- KÓW I ŁODZI PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH Z PRODUKCJA INSTRU- MENTÓW MUZYCZNYCH Z PRODUK- CJA SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRO- DUKCJA GIER I ZABAWEK Z PRODUK- CJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII PRZETWA- RZANIE ODPADÓW WYTWARZANIE I ZA- OPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ BUDOW- NICTWO SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRA- WA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCY- KLI ORAZ SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZE- GO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZE- MYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WY- ROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU SPRZEDAŻ HUR- TOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NA- POJÓW I TYTONIU SPRZEDAŻ HURTO- WA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBI- STEGO SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRO- DUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNI- CZEGO ORAZ ZŁOMU SPRZEDAŻ HUR- TOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA SPRZEDAŻ DETALICZ- NA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NA- POJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZ- NYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKU- ŁÓW TOALETOWYCH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYRO- BÓW SKÓRZANYCH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTY- KUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRU- MENTÓW MUZYCZNYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW META- LOWYCH, FARB I SZKŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PI- ŚMIENNYCH A SPRZEDAŻ DETALICZ- NA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOM- PUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BI- ŻUTERII D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, RO- ŚLIN, NASION, NAWOZÓW Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGA- NACH I TARGOWISKACH NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWE- GO Z HOTELE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKO- TRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA RE- STAURACJE I PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z BARY DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓ- WEK I KATERING A TRANSPORT PA- SAŻERSKI MIEJSKI B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY C TRANSPORT PASAŻERSKI ROZKŁADOWY Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBO- WYCH Z TRANSPORT LĄDOWY PASA- ŻERSKI TRANSPORT DROGOWY TO- WARÓW TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY PRZEŁADU- NEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TELEKOMUNIKACJA PO- ŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z LEASING FINANSOWY OBSŁUGA NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE Z WYNA- JEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO INFORMATYKA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJO- WA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA Z BADANIE RYNKU I OPI- NII PUBLICZNEJ A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZA- RZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z REKLAMA REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZ- NA I OCHRONIARSKA Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIA- MI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WY- STAW Z DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NAUKI JAZDY A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA PRO- WADZONA W FORMACH POZASZKOLNYCH ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIE- KÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ USŁUGI SANITARNE I POKREWNE E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTA- WIENNICZYCH F DZIAŁALNOŚĆ DO- MÓW I OŚRODKÓW KULTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSME- TYCZNE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWY- MI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Poz AMPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KI.X NS-REJ.KRS/17/6/146] odpowiedzialnością 3. AMPAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 26 nr lokalu 40 kod pocztowy poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROK - NOTARIUSZ JANUSZ W. PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIEL- CACH, UL. PIOTRKOWSKA 29, REP A NR 6143/ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MACIEJEWSKI 2. MACIEJ WITOLD UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SIEPRAWSKA 2. IRENA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MACIEJEWSKI 2. MA- CIEJ WITOLD PREZES 6. NIE 2 1. SIEPRAWSKA 2. IRENA WI- CEPREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLE- CENIE Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWO- CÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTO- WA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JA- DALNYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NA- POJÓW BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZE- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

9 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) DAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZE- KOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KA- KAO I PRZYPRAW A SPRZEDAŻ HURTO- WA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW B SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZO- WANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TY- TONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZ- NYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA DREW- NA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSO- BISTEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA A SPRZEDAŻ HUR- TOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRO- DUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHO- LOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIO- WYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTO- PEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETO- WYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WY- ROBÓW WŁÓKIENNICZYCH HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKO- WEJ B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz AMZ-MILITARY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/927/6/376] odpowiedzialnością 3. AMZ-MILITARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOW- SKI gmina KUTNO miejscowość KUTNO 2. miejscowość KUTNO ulica SKLĘCZKOWSKA nr domu 18 kod pocztowy poczta KUTNO kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W DNIU R. PRZEZ NOTARIUSZA STANISŁAWA KALUSIŃSKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KUTNIE, REP. A NR 4/2006. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FABISIAK 2. ZYGMUNT TADEUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. STACHOWSKI 2. JAROSŁAW ZDZISŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. FABISIAK 2. MARZENA LIDIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. NUSZCZYŃSKI 2. ANDRZEJ JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 5 1. MAJ- CHRZAK 2. ANDRZEJ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY (JEDNEGO MILIONA) ZŁOTYCH, - DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY (JEDNEGO MILIONA) ZŁOTYCH, PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FABI- SIAK 2. MARZENA LIDIA PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW ME- CHANICZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW MECHANICZNYCH WYKONYWA- NIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHA- NICZNYMI I MOTOCYKLAMI HANDEL DE- TALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZ- DÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRA- WA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO Z BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z BA- DANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z REKLAMA Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH; PRO- DUKCJA PRZYCZEP I NACZEP Z PRO- DUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/31447/5/602] odpowiedzialnością 3. ANTE SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MARII KONOPNICKIEJ nr domu 6 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. KANCELARIA NOTARIAL- NA MICHAŁ R. WALKOWSKI UL. ZŁOTA 73, WARSZAWA, AKT NOTARIALNY REP. A NR 8544/ R., REP. A NR 8622/2005 ZMIANA PARAGRAFU 6 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OSKA 2. JUSTYNA DOROTA UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ,00 PLN 6. NIE 2 1. OSKA 2. PAWEŁ ALEK- SANDER UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OSKA 2. JUSTYNA DOROTA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OSKA 2. PAWEŁ ALEKSANDER CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRO- DUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WY- ŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI, MOTOCYKLAMI HANDEL DETALICZ- NY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWE- GO WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO IN- FORMATYKA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJ- NA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA REKLAMA EDUKACJA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA Poz AQUABORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [OP.VIII NS-REJ.KRS/282/6/590] odpowiedzialnością 3. AQUABORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOL- SKI gmina NIEMODLIN miejscowość NIEMODLIN 2. miejscowość NIEMODLIN ulica GOŚCIEJOWIC- KA nr domu 2 kod pocztowy poczta NIEMO- DLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., KAN- CELARIA NOTARIALNA ANNY ZAGÓRSKIEJ W NIEMODLINIE, REP. A NR 2876/2005 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOROWITZA 2. JO- HANN GREGOR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BOROWITZA 2. VIOLETTA KRYSTYNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZA- RZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄ- DU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE- LOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, A PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄ- DU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁO- NEK ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKU- RENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BOROWIT- ZA 2. JOHANN GREGOR PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BOROWITZA 2. VIOLET- TA KRYSTYNA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WY- ROBÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA A PRO- DUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ B SZKLE- NIE Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTO- WA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT LĄDOWY PA- SAŻERSKI, POZOSTAŁY TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Poz ARCH-DOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BB.VIII NS-REJ.KRS/311/6/43] odpowiedzialnością 3. ARCH-DOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIEL- SKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO- -BIAŁA ulica SIEMIRADZKIEGO nr domu 19 nr lokalu 13 kod pocztowy poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DN R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR ALICJI MALARZ-WISŁOCKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 201/2006 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DROSDEK 2. JAN PIOTR UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO). PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DROSDEK 2. JAN PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DROSDEK 2. LILIA- NA INES WICEPREZES ZARZĄ- DU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA Poz BESKIDZKIE BIURO CONSULTIN- GOWE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/602/6/426] odpowiedzialnością 3. BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. TARNÓW gmina M. TARNÓW miejscowość TARNÓW 2. miejscowość TARNÓW ulica PLAC SOBIESKIEGO nr domu 2 kod pocztowy poczta TARNÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , NO- TARIUSZ PAWEŁ STUDZIŃSKI, KANCELARIA NO- TARIALNA S.C. KRYSTYNA STUDZIŃSKA, PAWEŁ STUDZIŃSKI, REPERTORIUM A NR 137/2006 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PUKOWIEC 2. BOGDAN JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. BESKIDZKIE BIURO CON- SULTINGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĆI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. JAROSZ 2. SŁAWO- MIR PAWEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. GUTKOWSKA MICZEK 2. IRENA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 5 1. LIBERA 2. MARIUSZ JÓZEF UDZIAŁÓW O ŁĄ- CZENEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMA- GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GUTKOW- SKA MICZEK 2. IRENA WICE- PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LIBERA 2. MARIUSZ JÓZEF WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PO- ŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z PO- ŚREDNICTWEM FINANSOWYM I UBEZPIECZENIA- MI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ A DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z REKLAMA RE- KRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH OBSŁUGA NIERUCHO- MOŚCI INFORMATYKA WYNA- JEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO HANDEL HURTO- WY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU PO- JAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz BETAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/211/6/942] odpowiedzialnością 3. BETAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica ŁADY nr domu 2 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 06 STYCZNIA 2006 R. PRZED NOTARIU- SZEM MARIUSZEM CHMIELEWSKIM PROWADZĄ- CYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE PRZY ULICY ODZIEŻOWEJ NR 5, REPERTORIUM A NUMER 130/2006. Rub CZAS NIEOZNACZO- NY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIS 2. ROMAN KAZIMIERZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TY- SIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. ŚWIECH 2. ARKA- DIUSZ ZBIGNIEW UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 3 1. KOWALSKI 2. MA- RIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ (SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁO- TYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAW- NIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŚWIECH 2. ARKADIUSZ ZBI- GNIEW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. LIS 2. ROMAN KAZI- MIERZ PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALO- WYCH Z PRODUKCJA CYSTERN, PO- JEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZ- NA ELEMENTÓW METALOWYCH A PRO- DUKCJA STATKÓW, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁAL- NOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSER- WACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH C WYKONYWANIE RO- BÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RURO- CIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJ- NYCH D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓL- NOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIEL- CZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMU- NIKACYJNYCH G PRACE BADAWCZO- -ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZ- NYCH A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANI- STYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLE- CENIE Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH A PRODUKCJA WYRO- BÓW TARTACZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA SZKŁA TECHNICZNEGO Z PRODUKCJA BETONOWYCH WYROBÓW BU- DOWLANYCH Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA Z PRO- DUKCJA RUR ŻELIWNYCH Z PRODUK- CJA RUR STALOWYCH Z PRODUKCJA SZTAB, PRĘTÓW I PROFILI CIĄGNIONYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWA- NYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNO- ŚCI USŁUGOWEJ B PRODUKCJA PO- ZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALO- WYCH (ŚRUBY NAPĘDOWE) A PRO- DUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW PO- MIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNA- CZENIA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁU- GOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KON- SERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW PO- MIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH Z PRODUKCJA ORAZ NAPRAWA ŁODZI WYCIECZ- KOWYCH I SPORTOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNI- KÓW PIECOWYCH Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 39 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

11 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBU- DOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIER- SKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNO- BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFA- BRYKOWANYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH A BUDOWA PORTÓW MORSKICH B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ A STAWIANIE RUSZTOWAŃ B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM C WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH MURARSKICH E WYKONYWA- NIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLA- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH C INSTALOWA- NIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW D WY- KONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH Z WYKONYWANIE RO- BÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALI- ZACYJNYCH C WYKONYWANIE INSTA- LACJI GAZOWYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BU- RZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODAT- KOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA B SPRZEDAŻ DETALICZNA PO- ZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPO- WĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU (USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTO- WEGO ODPADÓW I ZŁOMEM) Z WY- NAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDA- MI SPECJALIZOWANYMI B TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNI- WERSALNYMI C WYNAJEM SAMO- CHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ A TRANSPORT MORSKI Poz BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/1355/6/2] odpowiedzialnością 3. BIURO PROJEKTÓW FI- NANSOWYCH PROFIN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UNIWERSYTECKA nr domu 13 kod pocztowy poczta KATOWI- CE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie STYCZNIA 2006 R., NOTARIUSZ ADAM RO- BAK, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWI- CACH, UL. UNIWERSYTECKA 13, REP. A NR 288/2006 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŻYGLICKI 2. ADAM WŁODZI- MIERZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNO- OSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŻYGLICKI 2. ADAM WŁODZI- MIERZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA A DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ B DZIAŁAL- NOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA A DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DO- MOWEGO I OSOBISTEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE- RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA B PO- ŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DO- RADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTERO- WEGO Z BADANIE RYNKU I OPINII PU- BLICZNEJ Z REKLAMA Z LE- ASING FINANSOWY Poz BUD-TRANS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [TO.VII NS-REJ.KRS/542/6/609] odpowiedzialnością 3. BUD-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina ŁUBIANKA miejscowość WARSZEWICE 2. miejscowość WARSZEWICE ulica WINCENTEGO WITOSA nr domu 1 kod pocztowy poczta ŁUBIANKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R.-NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. WIELKIE GARBARY 21/2, REPERTORIUM A NR 602/2006 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GĄBKA 2. TADEUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GAŃCZAK 2. MAGDALENA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWO- ŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GĄBKA 2. TADEUSZ PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GAŃCZAK 2. WOJCIECH WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDO- WA I WODNA WYKONYWANIE INSTALA- CJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I OD- PADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU SPRZEDAŻ DETALICZNA POZO- STAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH TRANSPORT LĄDO- WY POZOSTAŁY PRZEŁADUNEK, MAGA- ZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ Poz BUIRO DORADZTWA PRAWNEGO I PODATKOWEGO NDW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [TO.VII NS-REJ.KRS/7641/5/803] odpowiedzialnością 3. BUIRO DORADZTWA PRAWNEGO I PODATKOWEGO NDW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ 2. miejscowość TORUŃ ulica WAPIENNA nr domu 6/8 nr lokalu 200 kod pocztowy poczta TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA R. NOTARIUSZ AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOW- SKA KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU REP. A NR 9398/2005. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOGUSZ 2. SEBA- STIAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 24000, -ZŁ 6. NIE 2 1. WIŚNIEW- SKI 2. PIOTR KRZYSZTOF UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000, -ZŁ 6. NIE 3 1. FAŁKOWSKI 2. ROBERT UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000, -ZŁ 6. NIE 4 1. PTASZEK 2. JACEK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000, -ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBO- WEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZ- NIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRÓLIKOWSKI 2. HEN- RYK PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PTASZEK 2. JACEK WICE- PREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRZE- ŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWY- WANIE TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTO- WYCH DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KU- RIERSKA POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTA- ŁE DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄ- ZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBO- WYCH WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ Z WYPOŻYCZA- NIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA Z PRZETWARZANIE DANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH Z KONSERWACJA I NAPRAWA MA- SZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANI- STYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ PRAWNI- CZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI Z BADA- NIA I ANALIZY TECHNICZNE Z REKLA- MA REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW DZIAŁAL- NOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA KSZTAŁCENIE USTAWICZ- NE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁ- CENIA ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM DZIAŁALNOŚĆ REKRE- ACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA REPRODUKCJA ZAPI- SANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW SAMO- CHODÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP PRODUKCJA CZĘ- ŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH I ICH SILNIKÓW PRODUKCJA I NAPRAWA STATKÓW I ŁODZI PRO- DUKCJA MEBLI Z PRODUKCJA SPRZĘ- TU SPORTOWEGO Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALO- WYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDO- WĘ WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BU- DYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIE- RIA LĄDOWA I WODNA WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOW- LANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATOR- SKĄ KONSERWACJA I NAPRAWA PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH; POMOC DROGO- WA SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MO- TOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA PALIW SPRZEDAŻ HURTOWA REALI- ZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIE- RZĄT SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNO- ŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU SPRZE- DAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKO- WEGO WYPOSAŻENIA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ DE- TALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNO- ŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWA- NYCH PROWADZONA W SKLEPACH NA- PRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZA- KWATEROWANIA, POZOSTAŁE RE- STAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRO- NOMICZNE Z BARY DZIAŁAL- NOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING TRANS- PORT LĄDOWY POZOSTAŁY Poz BURGER DESIGN PEN POLSKA ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W ZIE- LONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11060/5/19] odpowiedzialnością 3. BURGER DESIGN PEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓ- RA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica SULECHOWSKA nr domu 4 A nr lokalu 603 kod pocztowy poczta ZIE- LONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOTARIUSZ ADRIA- NA MIŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NUMER 8522/ R. - NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIE- WICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REP. A NUMER 546/ ZMIANA 27, 28 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BURGER DESIGN PEN AG UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50400,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MADOŃ 2. ANDRZEJ JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10800,00 ZŁ 6. NIE 3 1. SKONIECZNY 2. MARCIN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10800,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MADOŃ 2. ANDRZEJ JAN PREZES 6. NIE 2 1. SKO- NIECZNY 2. MARCIN PREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REKLAMA Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH Z DZIAŁALNOŚĆ PO- LIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW HANDEL HURTOWY I KOMISO- WY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SA- MOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz CAPITALSIDE LTD SPÓŁKA SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/850/6/431] odpowiedzialnością 3. CAPITALSIDE LTD ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica ŚNIADECKICH nr domu 10 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA- -SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. GARBARY 71/42, REP. A NR 12136/2005. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUDYCH STRANZ 2. KATARZYNA UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GAŁĘZEWSKI 2. ANDRZEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. ZAJĄCZ- KOWSKI 2. KAZIMIERZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁO- TYCH 6. NIE 4 1. TÓRZ 2. TOMASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 5 1. MŁYŃSKI 2. JACEK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWO- ŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STRANZ 2. ROBERT PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IN- STALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZ- NYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH Z WYKONY- WANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z WYKONYWANIE POZOSTA- ŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIO- WYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻY- WYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKA- LIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GO- SPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WY- ROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKRE- ŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNE- GO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

13 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA OWOCÓW I WARZYW B SPRZE- DAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORU- PIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTY- KUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTY- KUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW META- LOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW PO- CHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WY- POSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HY- DRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPA- DÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNIC- TWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PO- ZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMY- SŁU, HANDLU I NAWIGACJI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘ- DZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄ- GNIKÓW Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA A PRZEŁADUNEK TOWA- RÓW W PORTACH MORSKICH C PRZE- ŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNK- TACH PRZEŁADUNKOWYCH C MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY, POZO- STAŁA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLE- CENIE Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO Z WYNA- JEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANI- STYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z REKLAMA Z SPRZĄTANIE I CZYSZ- CZENIE OBIEKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA B DZIAŁALNOŚĆ KO- MERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz CENTRUM MEDYCZNE MED-ALL ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/1445/6/782] odpowiedzialnością 3. CENTRUM MEDYCZNE MED-ALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁO- POLSKIE powiat M.KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica BUDZISZYŃSKA nr domu 3 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie STYCZNIA 2006 R., NOTA- RIUSZ AGNIESZKA KOZEK- KAWAŁEK KANCELA- RIA NOTARIALNA: PLAC KOSSAKA KRA- KÓW REPERTORIUM A NR 90/2006 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TARGOSZ 2. KRY- STYNA ZOFIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ (DWADZIE- ŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. TAR- GOSZ 2. JAN ZDZISŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMA- JĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄ- DU- ZAWSZE SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT JEŚLI ZOSTANIE POWOŁANY ŁĄCZ- NIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TARGOSZ 2. JAN ZDZISŁAW PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SOKOŁOW- SKA 2. MAŁGORZATA ANNA PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Poz CSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/1228/6/141] odpowiedzialnością CSM SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDY- NIA 2. miejscowość GDYNIA ulica HUTNICZA nr domu 40 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie GRUDZIEŃ 2005 R. ADAM ROBAK, KANCE- LARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MIC- KIEWICZA NR 15 REPERTORIUM A NR 12187/2005 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POLAND ALLOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. METPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WY- MAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ROMANIK 2. ZBIGNIEW PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIĘCKOWICZ 2. JÓZEF WI- CEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA PRODUKCJA RUR POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻE- LAZNYCH ODLEWNICTWO METALI PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH KUCIE, PRASOWA- NIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; ME- TALURGIA PROSZKÓW OBRÓBKA META- LI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓB- KA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNI- CZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW ME- TALOWYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ DO WYTWARZANIA I WYKORZYSTYWANIA ENERGII MECHANICZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM SIL- NIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MO- TOCYKLOWYCH PRODUKCJA POZO- STAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH PRODUKCJA POZO- STAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZE- NIA PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODAR- STWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA PRODUKCJA ELEKTRYCZ- NYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATO- RÓW PRODUKCJA APARATURY ROZ- DZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEK- TRYCZNEJ Z PRODUKCJA IZOLOWA- NYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW PRO- DUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZ- NEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM Z PRZETWARZA- NIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE PRZYGOTO- WANIE TERENU POD BUDOWĘ WZNO- SZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOW- LANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄ- CEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DO- MOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUK- TÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZE- GO ORAZ ZŁOMU SPRZEDAŻ HURTO- WA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WY- POSAŻENIA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ DETALICZNA PO- ZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW C PRZEŁADU- NEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH C MAGAZYNO- WANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PO- ZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA B DZIAŁAL- NOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTO- WYCH OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK OBSŁUGA NIERU- CHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH WYNAJEM POZO- STAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA- NYCH Z WYNAJEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWE- GO Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MA- SZYN I URZĄDZEŃ Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRA- MOWANIA, POZOSTAŁA Z KONSERWACJA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄ- CYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA A DORADZTWO W ZA- KRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄ- DZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNO- LOGICZNEGO Z REKLAMA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI B DZIA- ŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z GO- SPODAROWANIE ODPADAMI Poz EKG MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/1250/6/896] odpowiedzialnością 3. EKG MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica ŚW. MIKOŁAJA nr domu 8/10 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIU- SZEM ROBERTEM BRONSZTEJNEM Z KANCELA- RII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, RYNEK NU- MER 7, REP. A NUMER 8901/2005 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIKOSZA 2. WIE- SŁAW (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMA- JĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST PREZES ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE, JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MIKOSZA 2. WIESŁAW PRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z PO- ŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE Z PRZETWARZANIE DA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WY- STAW Z PRODUKCJA FILMÓW I NA- GRAŃ WIDEO Z ROZPOWSZECHNIA- NIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO Z PRO- JEKCJA FILMÓW Z DZIAŁALNOŚĆ RA- DIOWA I TELEWIZYJNA DZIAŁAL- NOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZO- STAŁA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI IN- FORMACYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA BUDOWNICTWO HO- TELE I RESTAURACJE Poz ELEKTROWNIA WIATROWA GRO- CHOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/1070/6/336] odpowiedzialnością 3. ELEKTROWNIA WIA- TROWA GROCHOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica BUDOWLANYCH nr domu 42 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIAL- NY Z DN R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM CYGANEM Z KANCE- LARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL.JE- ROZOLIMSKICH 133/43, REP. A 18708/2005 UCHY- LONY W CAŁOŚCI AKTEM NOTARIALNYM Z DN R., SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIU- SZEM JACKIEM WAROŃSKIM Z KANCELARII NO- TARIALNEJ W GDYNI, PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃ- SKIEJ 5/7/C/5, REP. A 355/2006, TEKST JEDNOLITY Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ROSE CAPITAL S.A UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZE- NIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WALIŃSKI 2. BOGUSŁAW STANISŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RUTTE 2. KRZYSZ- TOF JAN WICEPREZES ZARZĄ- DU 6. NIE 3 1. ROSENBACK 2. NILS MAGNUS 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności WY- TWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ BUDOWNICTWO HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCY- KLAMI B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NE Z POŚREDNICTWO FINANSOWE PO- ZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI DZIA- ŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA - Z WYŁĄ- CZENIEM DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ, DORADZ- TWA PODATKOWEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI BIE- GŁYCH REWIDENTÓW PRACE BADAW- CZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZY- RODNICZYCH I TECHNICZNYCH Poz ELTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/119/6/49] odpowiedzialnością 3. ELTIR SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTAR- SKI gmina RABKA-ZDRÓJ miejscowość RABKA- -ZDRÓJ 2. miejscowość RABKA-ZDRÓJ ulica CI- CHA nr domu 12 kod pocztowy poczta RAB- KA-ZDRÓJ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU R. PRZED NOTARIUSZAM AGNIESZKĄ KOZEK - KAWAŁEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY PLACU KOS- SAKA NR 3, REP. A NR 6954/2005 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAMKNIĘTA SPÓŁ- KA AKCYJNA ORGIDAS UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZ- KÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIEL- NIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PRO- KURENTEM O ILE ZOSTANIE ON POWOŁANY. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOWALSKI 2. JERZY STANISŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HAN- DEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MO- TOCYKLAMI HANDEL DETALICZNY, Z WY- ŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, MOTOCYKLI Z HOTELE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWA- NIA, POZOSTAŁE Z SCHRONISKA TURY- STYCZNE Z POLA KEMPINGOWE, WŁĄ- CZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH PRZY- CZEP KEMPINGOWYCH Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZO- STAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A RESTAURACJE B PLACÓW- KI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE Z STOŁÓWKI Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KON- DYCJI FIZYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz FALCO TRAVAIL SPÓŁKA SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.XXII NS-REJ.KRS/739/6/297] odpowiedzialnością 3. FALCO TRAVAIL ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ZŁOTOWSKI gmina LIPKA miejscowość LIPKA 2. miejscowość LIPKA ulica SĘPOLEŃSKA nr domu 12 kod pocztowy poczta LIPKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NO- TARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ AN- NA SOBCZYK-NOWAK, KANCELARIA NOTARIAL- NA W ZŁOTOWIE, UL. PIOTRA SKARGI 1, REP. A NR 119/2006. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FALKOWSKA 2. MONIKA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. CZŁONEK ZARZĄDU SA- MODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIE- NIU SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FALKOWSKA 2. MONIKA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH A WYKO- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

15 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) NYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BU- DOWLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESO- RIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Poz FMC TECHNOLOGIES SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/45/6/307] odpowiedzialnością 3. FMC TECHNOLOGIES ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica JA- NA PAWŁA II nr domu 37 nr lokalu 3/9 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NO- TARIALNA W KRAKOWIE, UL. KARMELICKA 68 REP. A NR 18122/ R. NOTARIUSZ GRZEGORZ IŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. GRUNWALDZKA 13 REP. A NR 12001/ ZMIANA 1 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FMC TECHNOLO- GIES BV (DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIE- SIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁO- TYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIE- NIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁA- JĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LARSEN 2. YNGVE RYGH 5. WICEPREZES 6. NIE 2 1. SIVERTSEN 2. NILS PETTER 5. PREZES 6. NIE 3 1. GAASE- RUD 2. HAAKON RAGNVALD 5. WICEPREZES 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. GRAHL 2. MADS 4. SAMODZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEM- NEGO Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘ- SA Z DROBIU I KRÓLIKÓW Z PRO- DUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWA- NIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZ- NYCH Z PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH Z PRODUKCJA CERA- MICZNYCH WYROBÓW TECHNICZNYCH, POZO- STAŁYCH Z PRODUKCJA BETONO- WYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA Z PRODUKCJA RUR ŻELIW- NYCH Z PRODUKCJA RUR STALO- WYCH Z PRODUKCJA SZTAB, PRĘ- TÓW I PROFILI CIĄGNIONYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO Z PRO- DUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIM- NO Z PRODUKCJA DRUTÓW Z ODLEWNICTWO ŻELIWA Z OD- LEWNICTWO STALIWA Z ODLEW- NICTWO METALI LEKKICH ODLEW- NICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELA- ZNYCH PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRO- DUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STO- LARKI BUDOWLANEJ Z PRODUK- CJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH Z KUCIE, PRASOWA- NIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW Z OB- RÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZ- NA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRO- DUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘ- ŻYN Z PRODUKCJA POMP I SPRĘ- ŻAREK Z PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓW Z PRODUKCJA ŁO- ŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBA- TYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW PRODUKCJA ELEK- TRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANS- FORMATORÓW PRODUKCJA APA- RATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRO- DUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWO- DÓW Z PRODUKCJA AKUMULATO- RÓW, OGNIW I BATERII GALWANICZNYCH Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEK- TRYCZNEGO DO SILNIKÓW I POJAZDÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZ- NYCH PRODUKCJA INSTRUMEN- TÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KON- TROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I POZOSTAŁEGO PRZEZNACZENIA, Z WYŁĄ- CZENIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCE- SAMI PRZEMYSŁOWYMI Z PRODUK- CJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESA- MI PRZEMYSŁOWYMI Z PRODUK- CJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘ- TU FOTOGRAFICZNEGO Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄ- CYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TO- WARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RO- DZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUK- TÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA OB- RABIAREK MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRE- SIE OPROGRAMOWANIA Z PRZE- TWARZANIE DANYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIE- DZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZ- NYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ A DORADZTWO W ZA- KRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻY- NIERII Z BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE REKRUTACJA I UDOSTĘP- NIANIE PRACOWNIKÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁU- GAMI SEKRETARSKIMI Poz FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [PO.XXI NS-REJ.KRS/113/6/643] odpowiedzialnością 3. FUTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nr w rejestrze nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNA- NIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY-REJESTROWY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica SZCZEPA- NOWSKIEGO nr domu 11 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ AN- DRZEJ ILLUKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3710/ R. NOTARIUSZ ANDRZEJ ILLUKIEWICZ, KANCELA- RIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3629/2005, ZMIANA 4, 5, 7 PKT 1, 9, 15, 17, 19 PKT 1, 22, 23, 31 ORAZ 34 AKTU ZA- ŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, WYKREŚLENIE 11 PKT 6, 13 PKT 11, 13 PKT 16, 32 PKT 2 LIT. C AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIZINIAK 2. WA- CŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA, ROZ- PORZĄDZANIA ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MIZINIAK 2. WA- CŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWA- NIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTA- ŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DRUKOWANIE GAZET Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW PRO- DUKCJA I NAPRAWA STATKÓW B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NA- PRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH Z PRODUKCJA ORAZ NAPRAWA ŁODZI WYCIECZ- KOWYCH I SPORTOWYCH Z PRODUK- CJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPO- WYCH, POZOSTAŁA Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNO- ŚCI USŁUGOWEJ Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WA- RZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZ- CZÓW JADALNYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWE- GO I OSOBISTEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANS- PORTU WODNEGO Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WY- ROBÓW TYTONIOWYCH SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PI- ŚMIENNYCH SPRZEDAŻ DETALICZNA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POZOSTAŁA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI INFORMATYKA Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRA- MOWANIA Z PRZETWARZANIE DA- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄ- CYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z IN- FORMATYKĄ BADANIE RYNKU I OPI- NII PUBLICZNEJ Z REKLAMA DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMER- CYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH, KSZTAŁ- CENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM. Poz GDYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PARTNER ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/1190/6/79] odpowiedzialnością GDYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 5606 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica HUTNICZA nr domu 42 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIAL- NY - REPERTORIUM A NR 809/1991 Z DNIA R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU- SZA EWĘ PANC Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DARECKA 2. LUDWIKA TERESA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MICHA- LAK 2. JERZY FRANCISZEK UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁO- TYCH 6. NIE 3 1. SPECHT 2. JAN ROMUALD UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU SA- MODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPI- SUJE W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SPECHT 2. JAN RO- MUALD PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNA- CJA DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNIC- TWA PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW PRODUKCJA FARB I LA- KIERÓW PRODUKCJA WYROBÓW CHE- MICZNYCH POZOSTAŁYCH PRODUKCJA CERAMIKI SZLACHETNEJ, MATERIAŁÓW I WYRO- BÓW OGNIOTRWAŁYCH PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MI- NERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU ZAGOSPODARO- WANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYRO- BÓW WYBRAKOWANYCH PRZYGOTO- WANIE TERENU POD BUDOWĘ WZNO- SZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOW- LANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BU- DOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLE- CENIE SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRO- DUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNI- CZEGO ORAZ ZŁOMU SPRZEDAŻ HUR- TOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WY- POSAŻENIA POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DE- TALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWA- RÓW OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK WYNAJEM NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK OB- SŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLE- CENIE WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DA- NYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE AR- CHITEKTURY I INŻYNIERII BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKI- WANIE PERSONELU POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ KOMERCYJNA SZKOLNIC- TWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA. Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym 1 1. organ SĄD REJONOWY W GDYNI VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr VI U 104/00 data PRub. Dane syndyka 1 1. DĘBIŃSKI 2. JÓZEF Poz GOLDSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/1285/6/864] odpowiedzialnością 3. GOLDSTEIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo POMORSKIE powiat WEJHE- ROWSKI gmina WEJHEROWO miejscowość WEJ- HEROWO 2. miejscowość WEJHEROWO ulica RE- FORMATÓW nr domu 9 kod pocztowy poczta WEJHEROWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16 STYCZ- NIA 2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PANIĄ JOANNĘ ORLIŃSKĄ W KANCELARII NOTA- RIALNEJ W WEJHEROWIE PRZY UL. 3 MAJA 7 RE- PERTORIUM A NR 559/2005 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STEINKE 2. KAZI- MIERZ JÓZEF UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ORAZ V-CE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI ZAŚ CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZ- NIE Z PREZESEM ZARZĄDU BĄDŹ Z V-CE PREZE- SEM ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STEINKE 2. KAZIMIERZ JÓZEF PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STEINKE 2. MARIA BOLESŁAWA V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. RUCZYŃSKA 2. JOANNA ELŻBIETA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA LODÓW A RESTAURACJE B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE PO- WŁOK NA METALE Z ROZBIÓRKA I BURZE- NIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH A WYKO- NYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘ- ŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIA- ŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNE- GO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZE- GARKÓW ORAZ BIŻUTERII B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNI- CZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZANIE I KIE- ROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SE- KRETARSKIMI E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH E DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBU- DOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEK- TROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH D WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZA- KRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH F WYKONY- WANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZA- KRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH G WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DA- CHOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PO- ZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO Z PRODUKCJA WYRO- BÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz GOSPODARSTWO ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJO [SZ.XVII NS-REJ.KRS/460/6/348] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczo- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

17 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) ną odpowiedzialnością GOSPO- DARSTWO ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KA- MIEŃSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat PYRZYCKI gmina PYRZYCE miejscowość ŻABÓW 2. miejscowość ŻABÓW nr domu 76A kod pocztowy poczta PYRZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ JO- LANTA ZARECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. REPERTORIUM A NR 4989/2005. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ARCHIDIECEZJA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃ- SKA Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI , 0O ZŁ (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA TY- SIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TWARÓG 2. PIOTR ADAM PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIEJEWSKI 2. ALEK- SANDER WIKTOR BAGIŃSKI 2. MARIUSZ KRZYSZTOF JA- SIŃSKI 2. SŁAWOMIR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HO- DOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) A UPRAWA ZBÓŻ B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, ROŚLIN OKOPOWYCH O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBI I INULINY C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I POZO- STAŁE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE A UPRAWA WARZYW B UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH; SZKÓŁ- KARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOB- NYCH Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH, ROŚLIN JAGODOWYCH I ORZE- CHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTY- WANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZY- PRAW Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KO- NI, OSŁÓW, MUŁÓW I OSŁOMUŁÓW Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ Z CHÓW I HODOWLA DROBIU Z CHÓW I HO- DOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI B DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODA- ROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIA- ŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ Z PRO- DUKCJA MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DRO- BIU I KRÓLIKÓW Z PRODUKCJA MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, PODROBÓW MIĘSNYCH I KRWI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WY- ROBÓW Z MIĘSA Z PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWA- NIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁAL- NOŚCI USŁUGOWEJ B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBU- DOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW G WYKONYWANIE RO- BÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELE- MENTÓW PREFABRYKOWANYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DA- CHOWYCH A BUDOWA DRÓG KOŁO- WYCH I SZYNOWYCH B ROBOTY NA- WIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEK- TÓW SPORTOWYCH A STAWIANIE RUSZTOWAŃ B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM C WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH MURARSKICH E WYKONYWA- NIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLA- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNE- GO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KA- NALIZACYJNYCH C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH Z WYKONY- WANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA- NYCH Z TYNKOWANIE Z ZA- KŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICO- WYWANIE ŚCIAN B SZTUKATORSTWO A MALOWANIE B SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BU- DOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE Z WY- NAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZE- DAŻ HURTOWA SKÓR Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WA- RZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKO- HOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYRO- BÓW CUKIERNICZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZY- PRAW A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWY- SPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WY- ROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBU- WIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEK- TRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DO- MOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERA- MICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWE- GO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETY- KÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I OR- TOPEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DO- MOWEGO I OSOBISTEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZO- WYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA B SPRZEDAŻ HURTOWA MA- TERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SA- NITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DO- DATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUK- TÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPA- DÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRO- NICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZE- MYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZE- DAŻ CIĄGNIKÓW Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WY- ROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WY- ROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKO- HOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIO- WYCH A SPRZEDAŻ DETALICZNA WY- ROBÓW MLECZARSKICH I JAJ, W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTO- PEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETO- WYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WY- ROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ODZIEŻY Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓ- RZANYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIO- WO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MU- ZYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻE- NIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘ- TU TELEKOMUNIKACYJNEGO B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNE- GO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGA- RÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPOR- TOWYCH E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK F SPRZEDAŻ DETA- LICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKU- ŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA A SPRZEDAŻ DETALICZ- NA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWI- SKACH B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PRO- WADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SCHRONI- SKA TURYSTYCZNE Z POLA KEMPIN- GOWE, WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODO- WYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATERO- WANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE A RESTAURACJE B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE Z STOŁÓWKI Z PRZYGO- TOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY A TRANSPORT DROGO- WY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANY- MI B TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ C PRZEŁADUNEK TO- WARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁA- DUNKOWYCH C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTA- ŁYCH SKŁADOWISKACH Z DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA A DZIAŁALNOŚĆ ORGA- NIZATORÓW TURYSTYKI D DZIAŁAL- NOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI NA ZLECENIE Z WYNA- JEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANS- PORTU LĄDOWEGO Z WYNAJEM MA- SZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA- NYCH Z WYNAJEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWE- GO Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MA- SZYN I URZĄDZEŃ Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWE- GO Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z WYDA- WANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIO- DYCZNYCH Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA POZOSTAŁA Z DRUKO- WANIE GAZET Z DZIAŁALNOŚĆ POLI- GRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z INTROLIGA- TORSTWO Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA PO- MOCNICZA Z REPRODUKCJA NA- GRAŃ DŹWIĘKOWYCH Z REPRODUK- CJA NAGRAŃ WIDEO Poz GOTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [TO.VII NS-REJ.KRS/347/6/412] odpowiedzialnością 3. GOTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ 2. miejscowość TORUŃ ulica SZEROKA nr domu 13 nr lokalu 15 kod pocztowy poczta TORUŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R. SPORZĄDZONY PRZEZ KRZYSZTOFA KAZIMIE- RZA KACZYŃSKIEGO-NOTARIUSZA W TORUNIU, UL. BATOREGO 5 (REP. A NR 2763/2005) Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOBCZAK 2. MARZE- NA KATARZYNA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE; W PRZY- PADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- -ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GOTLIBOWSKI 2. MAREK HENRYK PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SOBCZAK 2. MARZENA KATARZYNA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z ZAGOSPODA- ROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLE- CENIE B SPRZEDAŻ HURTOWA MATE- RIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANI- TARNEGO Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYN- KÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKO- WANYCH A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW D WYKO- NYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIO- WYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGE- TYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH A BUDOWA DRÓG KO- ŁOWYCH I SZYNOWYCH A STAWIANIE RUSZTOWAŃ B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM C WYKONY- WANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLA- NYCH MURARSKICH A WYKONYWA- NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI B WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH IN- STALACJI ELEKTRYCZNYCH C INSTA- LOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWARO- WYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZO- LACYJNYCH A WYKONYWANIE IN- STALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WEN- TYLACYJNYCH B WYKONYWANIE IN- STALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH IN- STALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKO- WANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BU- DOWLANEJ A POSADZKARSTWO; TA- PETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN A MALOWANIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WY- KOŃCZENIOWYCH Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OB- SŁUGĄ OPERATORSKĄ Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ C WYNAJEM SAMO- CHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO A TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPE- CJALIZOWANYMI B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWER- SALNYMI A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBA- NISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA A GOSPODARKA LEŚNA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LE- ŚNICTWEM B DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRA- WY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KON- STRUKCJI METALOWYCH Poz GRIM FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/1542/6/680] odpowiedzialnością 3. GRIM FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica SADY ŻOLIBORSKIE nr domu 3 nr lokalu 137 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie STYCZNIA 2006 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA CUGOWSKA-GRUNWALD KANCELARIA NOTA- RIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY POPIEŁUSZ- KI 11 LOK. 32, WARSZAWA, REPERTORIUM A NUMER 68/2006. Rub CZAS NIEOZNACZO- NY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIETUSZKO 2. SŁAWOMIR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI W PRZYPAD- KU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIO- NY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIE- NIU SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIETUSZKO 2. SŁA- WOMIR PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTE- GO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I OR- TOPEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ Z REKLAMA A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Poz GRUPA TRAVEL POLSKA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/1343/6/879] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczo- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

19 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) ną odpowiedzialnością 3. GRUPA TRAVEL POLSKA ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica BO- NARKA nr domu 21 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R.NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘ- DRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. WALECZNYCH 36 REP. A NR 100/2006 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WELLKOMM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU JED- NOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POLYKARPOU 2. URSZULA PREZES 6. NIE 2 1. LUBIEJEW- SKA 2. MAŁGORZATA MARIA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURY- STYCZNYCH C DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW TURYSTYCZNYCH D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH Z REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPI- NII PUBLICZNEJ A DORADZTWO W ZA- KRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ I ZARZĄDZANIA B ZARZĄDZA- NIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I PO- ZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz IMMOEAST HRE INVESTMENT SZEŚĆ ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/1272/6/340] odpowiedzialnością 3. IMMOEAST HRE INVE- STMENT SZEŚĆ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZ- KA nr domu 50 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 GRUDNIA 2005 R.; NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCE- LARIA NOTARIALNA, UL. KOPERNIKA 30, WAR- SZAWA, REP. A NR 4806/2005. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. IMMOEAST PRO- JEKT LAMBDA HOLDING GMBH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZA- RZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKO- WIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BUKOR 2. GUNTHER 5. CZŁO- NEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GROSSSCHARTNER 2. CHRISTIAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDO- WA I WODNA WYKONYWANIE INSTALA- CJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z PO- ZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z PO- ŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE A DORADZTWO W ZA- KRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ HOLDINGÓW A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z REKLAMA B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz INFOPARTNERS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/1153/6/998] odpowiedzialnością 3. INFOPARTNERS SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica WĄSOWI- CZA nr domu 3 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z DNIA R., REP. A 333/2006 NOTARIUSZ EWA PANC W GDAŃSKU-WRZESZCZU Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WELZ 2. FILIP ŁU- KASZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WELZ 2. FILIP ŁUKASZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRO- DUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WY- ŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI, MOTOCYKLAMI HANDEL DETALICZ- NY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWE- GO INFORMATYKA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA Poz INSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/31121/5/251] odpowiedzialnością 3. INSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica ŚNIADECKICH nr domu 10 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. REP. A NR 4096/2005 NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁO- MINIE - AKT ZAŁOŻYCIELSKI R. REP. A NR 165/2006 NOTARIUSZ MAŁGORZATA NO- WICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOMI- NIE - ZMIANA 13 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAVENTOS AMAT 2. JORGE UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSO- KOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RAVENTOS AMAT 2. JORGE 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DO- RADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z REKLAMA A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DORO- SŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMER- CYJNYCH I PRACODAWCÓW A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH Poz INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [GD.VIII NS-REJ.KRS/1261/6/618] odpowiedzialnością 3. INTEGRO DACH SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PO- MORSKIE powiat LĘBORSKI gmina LĘBORK miejscowość LĘBORK 2. miejscowość LĘBORK ulica STAROMIEJSKA nr domu 26 kod pocztowy poczta LĘBORK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie STYCZEŃ 2006 R. NOTA- RIUSZ ELŻBIETA DĘBSKA-MIKLIŃSKA KANCELA- RIA NOTARIALNA W LĘBORKU UL. CZOŁGI- STÓW 27, REP. A NR 295/2006 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOWA 2. ADAM PIOTR UDZIAŁÓW W ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES JEDNOOSOBO- WO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PAĆKOWSKA 2. BRYGIDA BRONISŁAWA PREZES 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SOWA 2. ADAM PIOTR ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDO- WA I WODNA WYKONYWANIE INSTALA- CJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU SPRZEDAŻ HURTOWA ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUK- TÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNI- CZEGO ORAZ ZŁOMU POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA HANDEL DETA- LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NA- PRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO PRZEŁADUNEK, MA- GAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWA- RÓW OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWA- NIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z POZASZ- KOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE ODPROWA- DZANIE ŚCIEKÓW, WYWÓZ ODPADÓW, USŁU- GI SANITARNE I POKREWNE Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz JOLEXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/1461/6/820] odpowiedzialnością 3. JOLEXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR- SZAWA ulica PIASKOWA nr domu 5 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 STYCZNIA 2006 R. ASESOR NOTARIALNY MA- CIEJ BIWEJNIS ZASTĘPCA NOTARIUSZ W WAR- SZAWIE CZESŁAWY KOŁCUN, W KANCELARII W WARSZAWIE UL. OGRODOWA 9, REPERTO- RIUM A NR 713/2006. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZAFRAŃSKI 2. PIOTR JERZY UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZAFRAŃSKI 2. PIOTR JERZY PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZAFRAŃSKA SKOCZEK 2. JOLANTA JA- DWIGA WICEPREZES ZARZĄ- DU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIEN- NICZYCH I FUTRZARSKICH Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z POŚREDNICTWO FINAN- SOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE A DZIAŁALNOŚĆ OR- GANIZATORÓW TURYSTYKI B DZIA- ŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTAR- CZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZE- WNĘTRZNYCH (KATERING) Z STO- ŁÓWKI Z BARY B POZO- STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z RESTAURACJE Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA PO- ZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NE Z HOTELE B SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH, FARB I SZKŁA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GO- SPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RA- DIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPO- JÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTA- ŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TY- TONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZAL- KOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKAR- SKICH I CUKIERNICZYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘ- CZAKÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WA- RZYW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH B SPRZEDAŻ HUR- TOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLA- NYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH AR- TYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE- CJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WY- ROBÓW TYTONIOWYCH B SPRZE- DAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KA- WY, KAKAO I PRZYPRAW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYRO- BÓW CUKIERNICZYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZAL- KOHOLOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄ- CYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TO- WARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WY- ROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW META- LOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMI- KALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMY- SŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Poz KA-PLAST A.D.J.KACPROWICZ SPÓŁKA SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WY- SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [TO.VII NS-REJ.KRS/508/6/731] odpowiedzialnością 3. KA-PLAST A.D.J.KACPRO- WICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO- -POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica WAPIENNA nr domu 5 kod pocztowy poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REPERTORIUM A NR 594/2006, NOTARIUSZ IWONA WALTER, KANCELARIA NOTA- RIALNA PAWEŁ MORAWSKI IWONA WALTER S.C. WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 20 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZ- BĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁAMI Z DNIA R. WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ KA-PLAST A.D.J.KACPROWICZ SPÓŁKA JAWNA WE WŁOCŁAWKU PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W SPÓŁKĘ Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. KA-PLAST A.D.J.KAC- PROWICZ SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACPROWICZ 2. JÓZEF UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. KACPROWICZ 2. DARIUSZ CEZARY UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁ 6. NIE 3 1. KACPROWICZ 2. AGNIESZKA MAŁGORZATA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu , 34 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PRZY ZARZĄDZIE JEDNO- OSOBOWYM - REPREZENTACJA SAMOISTNA PRE- ZESA ZARZĄDU; PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBO- WYM - W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH NABYCIA I ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKĘ REPREZENTU- JE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PO- ZOSTAŁYCH SPRAWACH KAŻDY Z CZŁONKÓW ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KACPROWICZ 2. JÓZEF PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KAC- PROWICZ 2. DARIUSZ CEZARY WI- CEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KACPROWICZ 2. AGNIESZKA MAŁGORZATA WI- CEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRZETWARZANIE ODPADÓW BUDOWNIC- TWO HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI, MOTOCYKLAMI TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WY- POŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTE- GO I DOMOWEGO Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. Poz KANET SOFTWARE HOUSE SPÓŁKA SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/97/6/714] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczo- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek

w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2014 godz. 12:57:27 Numer KRS: 0000247667 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu

w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL Warszawa SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie zmiany Statutu Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia Spółki STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA ze Spółką STALEXPORT - CENTROSTAL

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:55:06 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 22:55:06 Numer KRS: 0000264307 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:52:19 Numer KRS: 0000249391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:52:19 Numer KRS: 0000249391 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:52:19 Numer KRS: 0000249391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 15:50:04 Numer KRS: 0000131931 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:40:59 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2016 godz. 15:40:59 Numer KRS: 0000237676 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:46:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:46:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2016 godz. 22:46:00 Numer KRS: 0000229685 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2013 godz. 09:52:31 Numer KRS: 0000442861 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:17 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 10:51:17 Numer KRS: 0000490863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 12:51:15 Numer KRS: 0000178149 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.04.2016 godz. 13:12:33 Numer KRS: 0000256692

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.04.2016 godz. 13:12:33 Numer KRS: 0000256692 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.04.2016 godz. 13:12:33 Numer KRS: 0000256692 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:02:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:02:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 18:02:53 Numer KRS: 0000112832 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 18:41:16 Numer KRS: 0000284100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 18:41:16 Numer KRS: 0000284100 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 18:41:16 Numer KRS: 0000284100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2014 godz. 09:39:47 Numer KRS: 0000339974

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2014 godz. 09:39:47 Numer KRS: 0000339974 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2014 godz. 09:39:47 Numer KRS: 0000339974 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.05.2013 godz. 10:49:00 Numer KRS: 0000098586 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:15:31 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2016 godz. 09:15:31 Numer KRS: 0000173235 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2015 godz. 10:43:55 Numer KRS: 0000243326

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2015 godz. 10:43:55 Numer KRS: 0000243326 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2015 godz. 10:43:55 Numer KRS: 0000243326 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA zwołanego na dzień 7 maja 2013 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:14:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:14:59 Numer KRS: Strona 1 z 35 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 12:14:59 Numer KRS: 0000148276 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:25:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:25:26 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 06:25:26 Numer KRS: 0000038629 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:00:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:00:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.11.2016 godz. 22:00:01 Numer KRS: 0000206391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 12:12:22 Numer KRS: 0000263874

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 12:12:22 Numer KRS: 0000263874 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2013 godz. 12:12:22 Numer KRS: 0000263874 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:41:20 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.11.2016 godz. 23:41:20 Numer KRS: 0000121186 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:43:15 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:43:15 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2016 godz. 12:43:15 Numer KRS: 0000106687 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.05.2014 godz. 01:10:08 Numer KRS: 0000440193

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.05.2014 godz. 01:10:08 Numer KRS: 0000440193 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.05.2014 godz. 01:10:08 Numer KRS: 0000440193 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.10.2012 godz. 15:09:06 Numer KRS: 0000423928

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.10.2012 godz. 15:09:06 Numer KRS: 0000423928 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.10.2012 godz. 15:09:06 Numer KRS: 0000423928 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:53:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:53:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2016 godz. 22:53:40 Numer KRS: 0000151215 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 00:08:06 Numer KRS: 0000309573

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 00:08:06 Numer KRS: 0000309573 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2016 godz. 00:08:06 Numer KRS: 0000309573 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:20:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2016 godz. 21:20:49 Numer KRS: 0000094995 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.03.2013 godz. 13:01:55 Numer KRS: 0000407847

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.03.2013 godz. 13:01:55 Numer KRS: 0000407847 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.03.2013 godz. 13:01:55 Numer KRS: 0000407847 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 14:42:31 Numer KRS: 0000114547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.07.2014 godz. 22:36:28 Numer KRS: 0000293525

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.07.2014 godz. 22:36:28 Numer KRS: 0000293525 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.07.2014 godz. 22:36:28 Numer KRS: 0000293525 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 49/2009 Data: 2009-09-04 Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 04.09.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.04.2015 godz. 06:01:15 Numer KRS: 0000335408

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.04.2015 godz. 06:01:15 Numer KRS: 0000335408 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.04.2015 godz. 06:01:15 Numer KRS: 0000335408 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2014 godz. 12:23:04 Numer KRS: 0000095424

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2014 godz. 12:23:04 Numer KRS: 0000095424 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2014 godz. 12:23:04 Numer KRS: 0000095424 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.07.2016 godz. 16:54:17 Numer KRS: 0000246681 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:18:18 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:18:18 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.07.2014 godz. 02:18:18 Numer KRS: 0000099192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2013 godz. 14:08:35 Numer KRS: 0000388891 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 20:32:08 Numer KRS: 0000161606

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 20:32:08 Numer KRS: 0000161606 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 20:32:08 Numer KRS: 0000161606 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2013 godz. 17:59:24 Numer KRS: 0000171958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2016 godz. 20:27:17 Numer KRS: 0000405040 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.11.2015 godz. 09:48:33 Numer KRS: 0000500182

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.11.2015 godz. 09:48:33 Numer KRS: 0000500182 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.11.2015 godz. 09:48:33 Numer KRS: 0000500182 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:49:56 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:49:56 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.07.2014 godz. 15:49:56 Numer KRS: 0000226208 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:56:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:56:58 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 16:56:58 Numer KRS: 0000082151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA

Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku. Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Raport bieŝący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA Zarząd Mercor SA informuje, Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 5, nr 6 oraz nr 7 podjętymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.11.2014 godz. 08:44:23 Numer KRS: 0000412363 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo