Uchwała nr VIII / 54 / 2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr VIII / 54 / 2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015 r."

Transkrypt

1 Uchwała nr VIII / 54 / Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrówka za rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 16a. ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z r. poz. 163 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje: 1 Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Dąbrówka, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się W ójtow i Gminy Dąbrówka. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie do Uchwały nr VIII/ 54/ Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Dąbrówka na rok 2014 Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i dem ograficznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Zasoby, określone w przedłożonej ocenie obejm ują w szczególności dane dotyczące sytuacji dem ograficznej i społecznej gminy, przedstawiają infrastrukturę u realizującego zadania polityki społecznej, kadrę pomocy oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej w latach oraz prognozę potrzeb na rok, i w części danych prognozę na rok Ocena obejm uje również osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy i w zaprezentowanej formie dokonywana jest po raz trzeci. Ocena zasobów pomocy społecznej została przygotowana w oparciu o narzędzie opracowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych za pośrednictwem systemu informatycznego Centralnej Aplikacji Statystycznej (C A S) udostępnionego przez M inisterstwo Pracy i Polityki Społecznej. W związku z powyższym i z uwagi na konieczność wypełnienia ustawowego obowiązku zasadne je st podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. PRZEWÓD]

3 Z o J ą caviló o l o Á Í o I u a o A i N r VI/// 6 Lt l 2 0 * 6 ' Q c l ć > I i \ & m l m u O ^ y b s r & o o k ć i J 2? ( r u L t? & Z, e t - u P C C l J O ^ S f~, WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) PROGNOZA* Dwa lata po ocenie Ogółem i KOBIETY Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Gminy Dąbrówka Ogółem Wiek Wiek Wiek 60 lat i więcej MĘŻCZYŹNI Ogółem Autorzy: Wiek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce Wiek Wiek 65 lat I więcej RYNEK PRACY Bezrobotni ogółem Bezrobotni długotrwale ogółem Bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku Wprowadzenie Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 18 marca 2011 r. wprowadziła obowiązek przygotowywania corocznie przez gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie oceny zasobów pomocy społecznej, która przedstawiana jest odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa. Ocena ta wraz z rekomendacjami stanowi podstawę planowania budżetu na następny rok. Ocena zasobów pomocy społecznej zastąpiła od 2012 r. realizowany dotychczas bilans potrzeb pomocy społecznej. Głównym celem opracowania jest potwierdzenie skali zapotrzebowania na usługi i świadczenia pomocy społecznej oraz uzasadnienie działań podejmowanych przez samorząd, służących przeciwdziałaniu ubóstwu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także wyrównywaniu poziomu życia mieszkańców Gminy Dąbrówka. Materiały i dane zawarte w opracowaniu pochodzą ze sprawozdawczości resortowej instytucji pomocy społecznej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz ze zbiorów własnych Urzędu Gminy Dąbrówka uzyskanych od pracowników odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy w tym z wiersza 13: Liczba mieszkań socjalnych (lokali) INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne Ł

4 Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego Liczba żłobków (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY i WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) Liczba opiekunów dziennych do dzieci Liczba miejsc w żłobkach (żłobki, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku (żłobek, klub dziecięcy, oddziały żłobkowe w przedszkolach) Powody nie przyznania miejsca w żłobku brak żłobków Liczba przedszkoli (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba miejsc w przedszkolach (przedszkola wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach) Liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w przedszkolu wg złożonych wniosków Powody nie przyznania miejsca w przedszkolu brak wolnych miejsc Liczba świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży - ogółem Z tego: (wiersze "Przyszkolne" i "Pozaszkolne") Przyszkolne Pozaszkolne Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów Liczba hospicjów Liczba ośrodków dla cudzoziemców 32 X X X X X * Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny" 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia i.

5 Wiek 65 lat i więcej Liczba rodzin OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Liczba osób w rodzinach Liczba osób ogółem BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Liczba osób w rodzinach OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE NIEPIENIĘŻNE ALKOHOLIZM Liczba osób ogółem Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Liczba osób w rodzinach NARKOMANIA OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY Liczba rodzin Liczba osób ogółem Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA W TYM: WIELODZIETNOŚĆ UBÓSTWO Liczba rodzin Liczba rodzin BEZDOMNOŚĆ Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin BEZROBOCIE Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin ZDARZENIA LOSOWE Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA Liczba osób w rodzinach b.

6 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE I EKOLOGICZNE Liczba rodzin Liczba osób Liczba osób w rodzinach SIEROCTWO PRACA SOCJALNA Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Liczba osób w rodzinach PRZEMOC W RODZINIE INTERWENCJA KRYZYSOWA Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Liczba osób w rodzinach OCHRONA OFIAR HANDLU LUDŹMI KONTRAKT SOCJALNY Liczba rodzin Liczba zawartych kontraktów socjalnych USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób ogółem objętych kontraktem USŁUGI OPIEKUŃCZE OGÓŁEM W tym: liczba osób objętych kontraktem w Klubie Integracji Społecznej Liczba osób * wiek produkcyjny: kobiety w wieku lat, mężczyźni lat ** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 I więcej Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: SPECJALISTYCZNE (wiersze 59-61) Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPECJALISTYCZNE USŁUGI DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

7 3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR (w całym okresie sprawozdawczym) Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności Liaba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM Liczba osób Kwota świadczeń w złotych W tym: ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

8 Liczba osób Liczba osób Liczba świadczeń Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Kwota świadczeń w złotych ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2 UBRANIE Liczba osób Liczba osób Kwota świadczeń w złotych Liczba świadczeń ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ Kwota świadczeń w złotych POSIŁEK OGÓŁEM SPRAWIENIE POGRZEBU Liczba osób Liczba osób Liczba świadczeń Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Kwota świadczeń w złotych W TYM: DLA DZIECI ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba osób Liczba osób Liczba świadczeń Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Kwota świadczeń w złotych W tym: (z wierszy 35-37) POSIŁEK - świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych W TYM: DLA DZIECI (z wierszy 41-43) INDYWIDUALNE PROGRAMY POMOCY INDYWIDUALNY PROGRAM WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI Liczba osób INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO (Centrum Integracji Społecznej) Liczba osób WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA Liczba osób Liczba świadczeń Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny Kwota świadczeń w złotych Liczba rodzin wspierających SCHRONIENIE f t j Liczba asystentów rodziny

9 Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych Liczba świadczeń u Kwota świadczeń w złotych Inne rodzaje pomocy i świadczeń W tym: (od poz. 13 do poz. 20) ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ Liczba świadczeń WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok 2012 Rok 2013 Rok oceny Prognoza rok po ocenie Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH Liczba rodzin Kwota świadczeń w złotych JEDNORAZOWY DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (ujmowany w pozycji "Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych") Liczba świadczeń Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WIEKU POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA O UMIARKOWANYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, KTÓRA POWSTAŁA PRZED UKOŃCZENIEM 21 ROKU ŻYCIA Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 75 LAT JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych DODATEK DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Liczba świadczeń Kwota świadczeń w złotych ZASIŁEK DLA OPIEKUNA Liczba świadczeń 23 X X 0 0 Kwota świadczeń w złotych 24 X X 0 0 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Liczba osób ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - Ogółem & Liczba rodzin

10 Kwota świadczeń w złotych ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA DODATKI MIESZKANIOWE Liczba gospodarstw domowych WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie Kwota świadczeń w złotych OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM DODATKI ENERGETYCZNE Liczba placówek i Liczba gospodarstw domowych 30 X X 0 0 Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Kwota świadczeń w złotych 31 X X 0 0 Liczba placówek prowadzonych przez JST OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Liczba placówek prowadzonych przez inny Liczba osób Liczba miejsc w placówkach ogółem Kwota świadczeń w złotych Liczba osób korzystających OPŁACENIE SKŁADKI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Liczba osób Kwota świadczeń w złotych Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 Liczba decyzji odmownych (wg stanu na ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE (CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ) Liczba osób Kwota świadczeń w złotych Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W TYM (z wierszy 1-9): Liczba osób ogółem ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY Kwota świadczeń w złotych Liczba placówek STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW I ZASIŁKI SZKOLNE Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 11 i 12) Liczba osób Liczba placówek prowadzonych przez JST U Kwota świadczeń w złotych Liczba placówek prowadzonych przez inny Liczba miejsc w placówkach ogółem Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia Liczba osób korzystających

11 Liczba osób umieszczonych Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) KLUBY SAMOPOMOCY DZIENNE DOMY POMOCY Liczba placówek Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 36 i 37) Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 20 i 21) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez inny Liczba placówek prowadzonych przez inny Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Liczba osób korzystających Liczba osób oczekujących (wg stanu na Liczba osób oczekujących (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) NOCLEGOWNIE, SCHRONISKA I DOMY DLA OSÓB BEZDOMNYCH ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.) Liczba placówek Lata poprzednie Potrzeby Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie Liczba placówek prowadzonych przez JST DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba placówek prowadzonych przez inny Liczba placówek Liczba miejsc w placówkach ogółem Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 2 i 3) Liczba osób korzystających Liczba placówek prowadzonych przez JST *

12 Liczba placówek prowadzonych przez inny Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 21 i 22) Liczba miejsc w placówkach ogółem « Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba osób korzystających Liczba placówek prowadzonych przez inny Liczba osób umieszczonych Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób oczekujących (wg stanu na Liczba osób korzystających Liczba decyzji odmownych (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA Liczba placówek MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 28 i 29) Liczba placówek Liczba placówek prowadzonych przez JST Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 12 i 13) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez Inny Liczba placówek prowadzonych przez inny Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba osób korzystających Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Liczba osób korzystających Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) Liczba osób umieszczonych PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Liczba osób oczekujących (wg stanu na Liczba placówek Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 34 i 35) Liczba placówek prowadzonych przez JST Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) Liczba placówek prowadzonych przez inny OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM Liczba miejsc w placówkach ogółem Liczba placówek Liczba osób korzystających 37 M i : M

13 Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 55 i 56) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez inny Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 61 i 62) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez inny Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ Liczba placówek Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 67 i 68) Liczba placówek prowadzonych przez JST Liczba placówek prowadzonych przez Inny Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg s t a M ^ O l

14 KADRA KIEROWNICZA Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) Ogółem kadra kierownicza (dyrektor jednostki i jego zastępcy) ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W tym: (od poz. 3 do poz. 4) Liczba placówek Wykształcenie wyższe Z tego: według organu prowadzącego (wiersze 73 i 74) Liczba placówek prowadzonych przez JST Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej Liczba placówek prowadzonych przez inny PRACOWNICY SOCJALNI Ogółem Liczba uczestników zajęć Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na W tym: pracownicy socjalni ogółem zatrudnieni z EFS W tym: (od poz. 7 do poz. 11) Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych) Wykształcenie wyższe Wykształcenie średnie INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA Specjalizacja 1-ego stopnia w zawodzie Lata poprzednie Potrzeby Specjalizacja 2-ego stopnia w zawodzie Rodzaj instytucji Wyszczególnienie Rok oceny Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej POZOSTALI PRACOWNICY: Ogółem Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej W tym: (od poz. 13 do poz. 15) KADRA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, stan na 31 grudnia) Wykształcenie wyższe Lata poprzednie Potrzeby Wykształcenie średnie WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie Inne OGÓŁEM PRACOWNICY JEDNOSTKI 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Liczba ogółem pracowników jednostki pomocy społecznej i ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roi 2 k

15 W złotych W osobach Lata poprzednie Potrzeby WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Potrzeby Dwa lata po ocenie WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie OGÓŁEM Dwa lata po ocenie Wolontariusze i OGÓŁEM ( działy) i Zatrudnienie subsydiowane (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) W tym: w budżecie OPS/PCPR Staże OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej w tym: w budżecie OPS / PCPR Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZESPOŁY PRACY SOCJALNEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTCE POMOCY SPOŁECZNEJ (w osobach, w ciągu danego roku) w tym: w budżecie OPS / PCPR W osobach POMOC SPOŁECZNA Lata poprzednie Potrzeby Placówki opiekuńczowychowawcze WYSZCZEGÓLNIENIE Rok oceny Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie w tym: w budżecie OPS / PCPR Liczba zespołów i Domy pomocy społecznej Liczba osób ogółem w zespole w tym: w budżecie OPS / PCPR W tym z wiersza 2: Ośrodki Wsparcia Pracownicy socjalni w tym: w budżecie OPS / PCPR Specjaliści zgodnie z art.110 ust.3 ustawy o pomocy społecznej Rodziny zastępcze w tym: w budżecie OPS / PCPR Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym: w budżecie OPS / PCPR ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) i Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) w tym: w budżecie OPS / P C P ^ ^ ^ ~ 2 Í

16 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym (z wiersza 37): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą) ą w tym: w budżecie OPS / PCPR w tym: w budżecie OPS / PCPR Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Centra Integracji Społecznej w tym: w budżecie OPS / PCPR w tym: w budżecie OPS / PCPR Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: w budżecie OPS / PCPR Pozostała działalność w tym: w budżecie OPS / PCPR w tym: w budżecie OPS / PCPR Dodatki mieszkaniowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym: w budżecie OPS / PCPR Żłobki Zasiłki stałe w tym: w budżecie OPS / PCPR w tym: w budżecie OPS / PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 29 X X X X X Kluby dziecięce w tym: w budżecie OPS / PCPR w tym: w budżecie OPS/PCPR 30 X X X X X Dzienni opiekunowie Ośrodek Pomocy Społecznej w tym: w budżecie OPS / PCPR w tym: w budżecie OPS/PCPR Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: w budżecie OPS / PCPR w tym: w budżecie OPS / PCPR Zespoły orzekania o niepełnosprawności Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR w tym: w budżecie OPS / PCPR Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pomoc dla cudzoziemców w tym: w budżecie OPS / PCPR w tym: w budżecie OPS / PCPR Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej k 2 L

17 w tym: w budżecie OPS / PCPR * Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów w tym: w budżecie OPS / PCPR Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy. GOPS nie zawierał umowy na realizacje zadań zleconych organizacjom pozarządowym. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - ZADANIA ZLECONE W OBSZARZE POMOCY I WSPARCIA (w całym okresie sprawozdawczym) 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok 2012 Rok 2013 Rok oceny Prognoza rok po ocenie AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ POMOCY SPOŁECZNEJ (w całym okresie sprawozdawczym) Liczba organizacji pozarządowych z którymi współpracuje OPS/PCPR i WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok 2012 Rok 2013 Rok oceny Prognoza rok po ocenie Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania ZLECENIA W TRYBIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE z EFS Liczba projektów i Liczba zleceń / umów Ogółem liczba osób objętych projektami Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych * Łączna kwota środków EFS ZLECENIA W TRYBIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W tym: Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Projekt systemowy "Aktywność drogą do sukcesu" Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych UDZIAŁ W KONKURSACH OGŁASZANYCH PRZEZ MPiPS WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ Liczba konkursów Usługi opiekuńcze Ogółem liczba osób objętych projektami W tym Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014" Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Specjalistyczne usługi opiekuńcze UDZIAŁ W PROGRAMACH OSŁONOWYCH (nie wymienionych wyżej) Liczba programów Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Ogółem liczba osób objętych projektami Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w z jg b W c r

18 Prowadzenie placówki pomocy społecznej Liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono zadania Wartość przekazanych dotacji dla organizacji pozarządowych w złotych Wskaźniki oceny zasobów pomocy społecznej KADRA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

19 w l / w2 x 100% X liczba mieszkańców w l / w2 x ,79 0,79 0,78 1,03 1,03 1, X Wskaźnik specjalizacji pracowników socjalnych II - gmina liczba pracowników socjalnych posiadających specjalizację II st. w zawodzie potrzeby 2016 potrzeby i Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej II - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2016 potrzeba liczba pracowników socjalnych liczba wszystkich pracowników socjalnych w l / w2 x 100% liczba rodzin (w tym osób samotnie gospodarujących) objętych pracą socjalną w l / w2 x ,09 0,82 0,99 1,47 1, X X Wskaźnik wolontariatu - gmina potrzeby 2016 potrzeby liczba wolontariuszy i liczba wszystkich pracowników w l / w2 x 100% X Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej I - gmina i miasto na prawach powiatu potrzeby / 2016 potrzeby / liczba pracowników socjalnych i i 3 L

20 Wskaźnik dostępności kadry pracy socjalnej V Warunki Rok oceny liczba osób w rodzinach, którym przyznano świadczenie na każde 1000 mieszkańców w l / w2 x ,53 99,66 96,45 93,15 92, na 2 tys. min. 3 1 na 50 rodzin Minimalna liczba pracowników socjalnych potrzebnych do spełnienia warunku 4 X i Wskaźnik długotrwale korzystających z pomocy - gmina i miasto na prawach powiatu X X i 0 X X 2 0 Ogółem 3 0 liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń liczba osób, którym przyznano świadczenie KOSZTY Wskaźnik wydatków na utrzymanie jednostki - gmina procentowy udział osób długotrwale korzystających ze świadczeń w ogólnej liczbie świadczeniobiorców w l / w2 x 100% X Całkowity roczny koszt prowadzenia i utrzymania jednostki w zł i Wydatki na realizację zadań pomocy i integracji społecznej ogółem w zł bez względu na źródło finansowania OGÓŁEM z tablicy 7 w l / w2 x 100% Wskaźnik pomocy pieniężnej - gmina liczba osób, którym przyznano świadczenie pieniężne X liczba osób, którym przyznano świadczenie OGOŁEM w l / w2 x 100% OSOBY I RODZINY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY I WSPARCIA Wskaźnik deprywacji lokalnej - gmina i miasto na prawach powiatu 4 X liczba osób w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenie Wskaźnik pomocy niepieniężnej - gmina liczba mieszkańców Ib. rok i>

21 liczba osób, którym przyznano świadczenie niepieniężne liczba osób objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności i liczba osób, którym przyznano świadczenie OGOŁEM liczba rodzin, którym udzielono pomocy z powodu bezdomności w l / w2 x 100% liczba rodzin, którym przyznano świadczenie ( % ) ( % ) 4 X w2 / w3 x 100% X POWODY PRZYZNANIA POMOCY Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy - gmina POMOC W FORMIE ŚWIADCZEŃ Wskaźnik zasiłku stałego - gmina i miasto na prawach powiatu Ubóstwo ( % ) Bezrobocie ( % ) średnia wysokość zasiłku stałego dla osób samotnie gospodarujących w zł i Niepełnosprawność ( % ) częstotliwość w miesiącach Długotrwała lub ciężka choroba ( % ) średnia wysokość zasiłku stałego dla osoby w rodzinie w zł Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gosp. domowego częstotliwość w miesiącach Alkoholizm Narkomania Wskaźnik zasiłku okresowego - gmina i miasto na prawach powiatu Potrzeba ochrony macierzyństwa Przemoc w rodzinie średnia wysokość zasiłku okresowego w zł i częstotliwość w miesiącach Wskaźnik pomocy z powodu bezdomności - gmina i miasto na prawach powiatu rok i I 2014 średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w zł

22 częstotliwość w miesiącach ( % ) 4 X A średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby w zł * wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej częstotliwość w miesiącach Wskaźnik kontraktu socjalnego - gmina średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności w zł częstotliwość w miesiącach liczba osób objętych kontraktem socjalnym liczba osób, którym przyznano świadczenie średnia wysokość zasiłku okresowego z powodu możliwości utrzymania uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego w zł w l / w2 x 100% ( % ) częstotliwość w miesiącach ( % ) 4 X Wskaźnik zasiłku celowego - gmina i miasto na prawach powiatu Wskaźnik reintegracji społeczno-zawodowej - gmina i miasto na prawach powiatu średnia wysokość zasiłku celowego na osobę w roku w zł i liczba osób z indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego i osób z kontraktem socjalnym w KIS liczba osób długotrwale bezrobotnych POMOC W FORMIE USŁUG Wskaźnik korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych - gmina i miasto na prawach powiatu w l / w2 x 100% ( % ) ( % ) X liczba osób objęta pomocą w formie usług opiekuńczych w wieku poprodukcyjnym* Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym* w l / w2 x 100% i POMOC INSTYTUCJONALNA Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w domach pomocy społecznej - gmina liczba osób umieszczonych w domu pomocy społecznej rok W t o

23 liczba osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej (w lxl00)/(w l+ w 2) liczba decyzji odmownych i X liczba decyzji przyznających zasiłek / usługę w l/(w l+w 2) x 100% Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w środowiskowych domach samopomocy - gmina «X rok liczba osób umieszczonych w środowiskowych domach samopomocy Wskaźnik odmów z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób oczekujących na umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy o zasięgu lokalnym (w lxl00)/(w l+ w 2) liczba decyzji odmownych z powodu nie spełnienia kryterium dochodowego i X liczba decyzji odmownych w l / w2 x 100% Wskaźnik zaspokojenia potrzeb miejsc w mieszkaniach chronionych - gmina 4 X rok liczba osób umieszczonych w mieszkaniu chronionym Wskaźnik odmów z powodu braku środków - gmina i miasto na prawach powiatu liczba osób oczekujących na umieszczenie w mieszkaniu chronionym (w lxl00)/(w l+ w 2) liczba decyzji odmownych z powodu braku środków i X liczba decyzji odmownych w l / w2 x 100% , ODMOWY POMOCY I WSPARCIA (tylko w zakresie zagadnień związanych z pomocą społeczną) Wskaźnik odmów - gmina i miasto na prawach powiatu w. 4 X

24 10.9. BUDŻET POLITYKI SPOŁECZNEJ Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - gmina Wyszczególnienie Potrzeby Kwota % * Kwota % * Kwota O/o* Kwota % * Kwota % * Kwota /c Ogółem wydatki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integraq'i społecznej , , , , , n , , , , , OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dodatki mieszkaniowe ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA * procentowy udział w wydatkach ogółem Zasiłki stałe , , , , , Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (rozdziały) - gmina Wyszczególnienie Potrzeb Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Pomoc dla cudzoziemców ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Kwota % * Kwota % * Kwota % * Kwota % * Kwota % * Kwota Centra Integracji Społecznej ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Ogółem wydatki i , , , , , Przeciwdziałanie narkomanii , , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,58 0 0,00 0 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Placówki opiekuńczowychowawcze , , , , , ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , Żłobki ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Ośrodki Wsparcia 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Kluby dziecięce ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0, , , Dzienni opiekunowie ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8 0 0,00 0 0,00 0 0, , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 9 0 0,00 0 0,00 0 0, ,42 I , Zespoły orzekania o niepełnosprawności ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

25 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Placówki opiekuńczowychowawcze 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , Ośrodki Wsparcia 6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Pomoc materialna dla uczniów , , , , , Rodziny zastępcze 7 0 0,00 0 0,00 0 0, , , * procentowy udział w wydatkach ogółem Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej (działy) - w budżecie OPS/PCPR gmina Wspieranie rodziny (m.in. asystenci rodziny i rodziny wspierające) 9 0 0,00 0 0,00 0 0, , , Wyszczegól nien ie Potrzeby Kwota % * Kwota % * Kwota o/o* Kwota o/o* Kwota o/o* Kwota o/c Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Ogółem wydatki OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dodatki mieszkaniowe ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 * procentowy udział w wydatkach ogółem Zasiłki stałe , , , , , Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , Struktura wydatków na zadania realizowane w ramach polityki społecznej - w budżecie OPS/PCPR (rozdziały) - gmina Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Wyszczególnienie Potrzeby Potrzeb Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Kwota o/o* Kwota o/o* Kwota % * Kwota % * Kwota o/o* Kwota Pomoc dla cudzoziemców ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Ogółem wydatki i , , , , , Centra Integracji Społecznej ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Przeciwdziałanie narkomanii 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,25 0 0,00 0 0,00 0 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Pozostała działalność W tym: - klub integracji społecznej, - warsztat terapii zajęciowej, , , , , ,

26 - prace społecznie użyteczne, - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - wkład własny gminy Żłobki ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Kluby dziecięce ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Dzienni opiekunowie ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Zespoły orzekania o niepełnosprawności ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej , , , , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 * procentowy udział w wydatkach ogółem 11. Wnioski końcowe Mając na uwadze tendencję demograficzną oraz potrzeby i problemy mieszkańców Gminy Dąbrówka konieczne jest utrzymanie istniejącej infrastruktury i zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej oraz dalszy rozwój działań ukierunkowanych na ochronę i poprawę warunków życia najsłabszych grup społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz na tworzenie warunków umożliwiających im aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. PRZEWÓD. / T.C Y RADY Mdraki/wczmarczy k k i

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Lata poprzednie RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) PROGNOZA* Rok 212 Rok 213 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 Autorzy: Krystyna Roś 1. Wprowadzenie Zgodnie z art.16 a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach przedstawia co roku

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Wiercińska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Wiercińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: ANNA BARTOCHOWSKA SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Rafał Lejmel Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Rafał Lejmel SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów oraz udzielenia jej rekomendacji Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla gminy Rudnik nad Sanem Autorzy: Ilona Wojdyła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRYFINIE Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Autorzy: Bożena Stawiarska Renata Rosińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla gminy Lwówek Autorzy: Alicja Zając Jakub Kaczmarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. Projekt z dnia 25 czerwca r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chełmek za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ożarów Mazowiecki za rok 2014 Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów.

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY GMINY GDÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. UCHWAŁA NR XI/70/ RADY GMINY GDÓW z dnia 25 czerwca r. w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gdów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 201 dla gminy Mielec Autorzy: MOPS Mielec SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu za 2016 rok Autorzy: Dorota Matuszak Danuta Waścińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pracownik socjalny - Anna Rutkowska Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Leżajsk Autorzy: Pracownicy GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Gostyń Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Gostyń Autorzy: Zespół pracowników MGOPS w Gostyniu pod kierownictwem Teresy Klonowskiej przy współpracy z lokalnymi instytucjami SPIS

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr XXVIII/188/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Otwock Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Miasta Otwocka Autorzy: Ejsmont Wiesława SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko UCHWAŁA NR XXXII/226/ RADY GMINY DRAWSKO z dnia 26 kwietnia r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla miasta Inowrocławia Załącznik do Uchwały nr XIX/182/216 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 kwietnia 216 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 215 dla miasta Inowrocławia Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Nadarzyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Nadarzyn Autorzy: Grażyna Witkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Somianka Autorzy: Dorota Chodyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Bogusława Midura Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Bogusława Midura SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY

Lata poprzednie. PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 1 RYNEK PRACY . Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na.xii) PROGNOZA* Rok Rok Rok po ocenie Dwa lata po ocenie MIESZKAŃCY (w osobach) Ogółem 6 75 6 895 6 99

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn

Uchwała Nr V/33/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Uchwała Nr V/33/ z dnia 22 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie

2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) Lata poprzednie 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej DANE O SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ i SPOŁECZNEJ (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie PROGNOZA* Rok oceny Rok 2010 Rok 2011 Rok po ocenie Dwa lata

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Kołaczyce Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Kołaczyce Autorzy: Kierownik GOPS - Danuta Pachana Pomoc administracyjna - Gabriela Dunaj Pracownicy Urzędu Miejskiego i Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Edyta Giez Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Edyta Giez SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej

UCHWAŁA NR XX/136/2016 RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej UCHWAŁA NR XX/136/ RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 23 maja r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Penar Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Penar SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2016 r. w sprawie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 r. Id: 081A40CB-DE06-44E0-9FFC-44DE3D29DEB5. Projekt Strona 1 Ocena Zasobów

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Agnieszka Dziarmaga Aleksandara Szymanowicz Barbara Lefik-Zarczyńska Beata Makowska Bożena Stawiarska Edyta Leśniewska Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Radusiewicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Gabriela Żurawska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Gabriela Żurawska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Aleksandra Leszczyńska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Aleksandra Leszczyńska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 POWIAT

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Kudowa-Zdrój Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Kudowa-Zdrój Autorzy: Józefa Olszowy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Karmazy

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Danuta Karmazy Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Danuta Karmazy SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Teresa Kuśmierska

Autorzy: Teresa Kuśmierska GOPS Chotcza Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy CHOTCZA Autorzy: Teresa Kuśmierska 1. Wprowadzenie Gmina Chotcza jest jedną z mniejszych gmin województwa mazowieckiego (2492 mieszkańców).

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Grudzień

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Halina Grudzień Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Halina Grudzień SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarczyn Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tarczyn Autorzy: Danuta Sobczak SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: MICHAŁ WALKUSZ przy współpracy z: URZĘDEM MIEJSKIM W TYCHOWIE GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ GMINNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI POWIATOWYM URZĘDEM PRACY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. uchwala się, co następuje: Projekt UCHWAŁA NR XLIII/../ 14 RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Dzikowiec Autorzy: Urszula Hahn Antosz Ewa Dorota Kosiorowska Anna Paluszek Małgorzata Szczęch SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Podkowa Leśna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Podkowa Leśna Autorzy: Maria Matuszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Kazimierz Wosiek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Kazimierz Wosiek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok Gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

UCHWAŁA NR XXXIV RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE Projekt z dnia 29 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXIV.331.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 123/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 123/VII/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 15 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 123/VII/ RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 15 kwietnia r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Krystyna Bednarek

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Krystyna Bednarek Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Krystyna Bednarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kutnowskiego Autorzy: Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Mońki Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla gminy Mońki Autorzy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016

Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016 Załącznik do uchwały Rady Miasta Marki nr z dnia OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 MARKI 2016 WPROWADZENIE Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163) nakłada

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów GMINA MASŁÓW Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Masłów Autorzy: Opracował: 1. Aneta Kułak 2. Dorota Janik 3. Agata Ogonowska Zatwierdził: Tomasz Lato SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie

1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok 2012 Rok 2013 Rok po ocenie Załącznik Nr 1 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. województwo podlaskie 1. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej (stan na 31.XII) WYSZCZEGÓLNIENIE Lata poprzednie Rok oceny PROGNOZA* Rok

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Beata Rutkowska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Beata Rutkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Radymno za 2016r.,

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Radymno za 2016r., Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Radymno za 2016r., Autorzy: Danuta Mikołajek Grażyna Olech Ewa Skowronek Krystyna Chrunik Maria Kolasa SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Zespół Specjalistów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Dobrcz Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Dobrcz Autorzy: Barbara Wernerowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tychowo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Tychowo Autorzy: MICHAŁ WALKUSZ przy współpracy z: pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, Urzędu Miejskiego w Tychowie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Masłów

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Masłów GMINA MASŁÓW Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Masłów Autorzy: Opracował: 1. Edyta Domagała 2. Elżbieta Moskal 3. Dorota Janik Zatwierdził: Tomasz Lato Spis treści 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej PCPR miński Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu mińskiego Autorzy: Renata Małecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Ocena zasobów pomocy społecznej ZA ROK 2014 DLA GMINY POPIELÓW Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie Barbara Piekarek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Wasielewska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Ewa Wasielewska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Ewa Wasielewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bliżyn Autorzy: Zofia Nowak Monika Łukomska Beata Żak Zofia Grabka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej OPS Krapkowice Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 201 dla gminy Krapkowice Autorzy: OPS Krapkowice SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r."

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r. Projekt z dnia... INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... r. w sprawie "Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 r." Id: 37E94BDD-6EBE-46B4-AFDB-57CA7C42BAAA. Projekt Strona 1 Ocena zasobów pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Rzgów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Rzgów Autorzy: Sylwia Pawlicka Zofia Waleriańczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jonkowo Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Jonkowo Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr VII/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA Nr VII/51/ RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Karczew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 16 Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla powiatu mińskiego Autorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 533/XX/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 13 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 533/XX/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 13 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 533/XX/ RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 13 kwietnia r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 1392/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Szemud

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Szemud Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Szemud Autorzy: Justyna Klinkosz - pracownik socjalny Zatwierdził: Barbara Kowalewska - Kierownik GOPS SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Przasnysz Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 01 dla Miasta Przasnysz Autorzy: Joanna Cieślik Bogumiła Lewandowska Anna Sęk Karolina Tomaszewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Michalska

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Teresa Michalska Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Teresa Michalska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Klembów Autorzy: Administrator Sekcji Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Magdalena

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Ełk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Ełk Autorzy: Adam Ostrowski SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jedlińsk Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jedlińsk Autorzy: Zuzanna Pudzianowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Chełmża Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Chełmża Projekt Autorzy: Marta Radusiewicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 03 dla gminy M. Gorzów Wielkopolski Autorzy: Ewa Wasielewska SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Miasta Świnoujście Autorzy: Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Autorzy: Janina Ryguła SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Powiatu Świdnickiego Autorzy: Dagmara Walczyna SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Tarłów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Tarłów Autorzy: Ewa Mierzejewska SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo