POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

2 POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b Jaworzno KONTAKT: TEL.: /32/ FAX: /32/

3 WSTĘP Oddajemy w Państwa ręce Informator dla Osób Bezrobotnych, który charakteryzuje usługi rynku pracy, świadczone przez tut. Urząd w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U.z 2008r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.). Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie ukończyły szkołę, jak również do osób, które już pracowały i utraciły zatrudnienie. Zawiera między innymi podstawowe informacje o możliwościach korzystania z usług i instrumentów rynku pracy oraz form wspierających zatrudnienie. Mamy nadzieję, że Informator spełni Państwa oczekiwania i znajdziecie Państwo w nim niezbędne informacje, które ułatwią wejście lub powrót na rynek pracy. Dyrekcja oraz Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

4 Spis treści Pośrednictwo pracy 5 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia 9 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 13 Klub Pracy 17 Rozwój zawodowy 21 SZKOLENIA ZAWODOWE 23 STUDIA PODYPLOMOWE 24 FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINU LUB UZYSKANIA LICENCJI 24 POŻYCZKA NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA 25 Instrumenty rynku pracy i formy wspierające zatrudnienie 27 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH 28 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ 30 STAŻ 31 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 32 STYPENIDUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI 33 DODATEK AKTYWIZACYJNY 34 Obowiązujące PRZEPISY 36 Przydatne strony WWW 36 Kontakty z powiatowym urzędem pracy w JAWORZNIE 37 Notatki 38

5 Pośrednictwo pracy

6

7 Pośrednictwo Pracy polega m.in. na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy prowadzone jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami: dostępności usług pośrednictwa pracy, dobrowolności oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy, równości oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną; jawności oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy, Informacje o ofertach pracy będących w dyspozycji tut. Urzędu upowszechniane są do wiadomości osób zainteresowanych : na stronie internetowej PUP: w gablotach informacyjnych w siedzibie tut. Urzędu Pracy, w infokioskach multimedialnych zlokalizowanych w dzielnicach m. Jaworzna, w Centralnej Bazie Ofert Pracy. Korzystając z Pośrednictwa Pracy uzyskasz m.in.: pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, dostęp do ofert pracy, możliwość udziału w organizowanych: -- Targach Pracy, które pozwolą na bezpośredni kontakt z wieloma pracodawcami oferującymi oferty pracy, -- Giełdach Pracy, które realizowane są w formie bezpośredniego kontaktu z pracodawcą w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy informacje o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, propozycje udziału w aktywnych formach realizowanych przez tut. Urząd, informacje o przysługujących prawach i obowiązkach. KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 118 tel. / 32/ Informator dla Osób Bezrobotnych Pośrednictwo pracy 7

8

9 EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia

10

11 EURES to europejskie służby zatrudnienia państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym realizujące działania obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy we współpracy ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. Usługi EURES są ogólnodostępne i bezpłatne, świadczone poprzez: dostęp do informacji, doradztwo dla osób zainteresowanych mobilnością zawodową, rekrutację międzynarodową polegającą na wymianie pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy. Partnerstwo transgraniczne EURES oznacza to działania sieci EURES w regionach przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone przez Komisję Europejską na podstawie odrębnych procedur, realizowane na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Usługi te skierowane są do : poszukujących pracy, pracodawców chcących przeprowadzić rekrutację poza granicami swojego kraju. Korzystając z EURES zyskujesz informacje na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy na terenie Unii Europejskiej i krajów EOG, udostępnione na stronie internetowej KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 117 tel. / 32/ Informator dla Osób Bezrobotnych EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia 11

12

13 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

14 Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Osoby, które szukają zatrudnienia, chcą zmienić zawód, podnieść kwalifikacje zawodowe, czują się zagubione w zmieniającej się rzeczywistości na rynku pracy lub chcą zaplanować własny rozwój zawodowy mogą korzystać z usług doradczych. Usługi poradnictwa zawodowego realizowane są zgodnie z określonymi zasadami: dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i poszukujących pracy; dobrowolności i bezpłatności korzystania z usług poradnictwa zawodowego; równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, wyznanie religijne lub przynależność związkową; swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia; poufności i ochrony danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z usług poradnictwa zawodowego. Poradnictwo zawodowe świadczone jest dla osób: bezrobotnych poszukujących pracy W ramach porady doradca zawodowy: pomoże rozpoznać trudności w znalezieniu pracy oraz określić zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe, udzieli rad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, poinformuje o możliwościach kształcenia i przekwalifikowania zawodowego, wyjaśni jak sporządzić dokumenty aplikacyjne, dostarczy wiedzy na temat wymaganych umiejętności i cech osobowych na różnych stanowiskach pracy, skieruje na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, skieruje do innych instytucji świadczących specjalistyczną pomoc. Osoby zainteresowane korzystaniem z usług doradczych mogą samodzielnie określić w jakiej formie chcą skorzystać z pomocy doradcy. Proponujemy następujące formy kontaktu: porada indywidualna porada grupowa informacja zawodowa indywidualna informacja zawodowa grupowa 14 Informator dla Osób Bezrobotnych Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa

15 Porada indywidualna - to osobista rozmowa z doradcą zawodowym związana np. z: wyborem zawodu zmianą zawodu podniesieniem poziomu kwalifikacji zawodowych podjęciem zatrudnienia lub działalności gospodarczej Dzięki poradnictwu indywidualnemu: określisz swój potencjał zawodowy, zainteresowania, zdolności i umiejętności zbudujesz plan rozwoju zawodowego będzie Ci łatwiej wybrać odpowiednie szkolenie i zwiększyć swoje kompetencje dowiesz się więcej o interesujących Cię profesjach nauczysz się samodzielności i poznasz sposoby radzenia sobie z trudnościami określone zostaną Twoje predyspozycje zawodowe. Porada grupowa - to prowadzone przez doradcę zawodowego kilkudniowe spotkania grupy osób obejmujące następujące zagadnienia: rozwijanie praktycznych umiejętności przydatnych podczas poszukiwania pracy oraz niezbędnych do utrzymania pracy tj. komunikacji, motywacji, asertywności, odporności na stres, przedsiębiorczości, autoprezentacji, tworzenie własnego bilansu kompetencji na podstawie analizy zestawu testów dotyczących różnych aspektów pracy zespołowej, sposobów rozwiązywania konfliktów, motywacji, kariery, rozpoznawanie atutów zawodowych, mocnych stron, predyspozycji zawodowych, umiejętności, zainteresowań, planowanie kariery. Informacja zawodowa indywidualna lub grupowa to forma pomocy kierowana do osób, które potrafią samodzielnie radzić sobie na rynku pracy, ale potrzebują informacji niezbędnych do realizacji planów zawodowych. Podczas indywidualnych wizyt i spotkań grupowych doradca zawodowy przekazuje informacje dotyczące świata pracy, które mogą zostać wykorzystane w procesie rozwoju kariery zawodowej, włączając w ten zakres wiadomości na temat edukacji i zatrudnienia. Doradca zawodowy dysponuje różnorodnymi materiałami m.in.: fachową literaturą z dziedziny poradnictwa zawodowego i planowania kariery, przewodnikami po zawodach (szczegółowe opisy zawodów występujących w klasyfikacji zawodów), informacjami o rynku pracy i edukacji, filmami zawodoznawczymi, filmami z zakresu rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, przedsiębiorczości. KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 8, 112 tel. / 32/ , Informator dla Osób Bezrobotnych Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 15

16

17 Klub Pracy

18

19 Klub Pracy stanowi jedną z form współpracy z osobami bezrobotnymi. Ma on przede wszystkim pobudzić i zmotywować ich do aktywnego poszukiwania pracy oraz wyposażyć w niezbędne w tym zakresie wiadomości i umiejętności. Klub Pracy świadczony jest dla osób: bezrobotnych poszukujących pracy W ramach zajęć Klubu Pracy oferujemy kompleksową pomoc niezbędną w codziennym, aktywnym i samodzielnym poszukiwaniu pracy. Klub Pracy oferuje: szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęcia aktywizacyjne, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, albo nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, albo są zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań. Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w oparciu o program Szukam Pracy pomaga zmienić postawę wobec siebie i swojej sytuacji, uczy aktywności i samodzielności. Podczas szkolenia uczestnicy mogą: poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą, dokonać analizy lokalnego rynku pracy, określić swoją sylwetkę zawodową, dokonać bilansu swoich mocnych i słabych stron, ocenić na ile ich kwalifikacje i umiejętności pasują do oferty rynku pracy, podjąć decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowej, nabyć wiedzę z zakresu technik i metod poszukiwania pracy oraz przekonać się o potrzebie ich stosowania oraz ich skuteczności, nawiązywać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia. Zajęcia aktywizacyjne jedno lub kilkudniowe zajęcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, które mają na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej Dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy i są realizowane w formie warsztatów. Dostęp do elektronicznych baz danych i informacji - każdy zainteresowany aktywnym poszukiwaniem pracy ma możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego i nieodpłatnego internetu w celu samodzielnego poszukiwania pracy. Korzystając z usług Klubu Pracy zyskujesz: pozytywny sposób spojrzenia na swoją osobę, profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, możliwość poznania nowych, ciekawych ludzi i wymianę doświadczeń, informacje na temat lokalnego rynku pracy, szanse na łatwiejsze i skuteczniejsze podjęcie satysfakcjonującej pracy. Za okres uczestnictwa w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przysługuje świadczenie. KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 109 tel. / 32/ Informator dla Osób Bezrobotnych Klub Pracy 19

20

21 Rozwój zawodowy

22 Formami pomocy oferowanymi w ramach rozwoju zawodowego są: szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, dofinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, pożyczka szkoleniowa. Osobą uprawnioną do korzystania z powyższych form wsparcia jest osoba zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako: -- podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, -- jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i zainteresowana jest pomocą w rozwoju zawodowym. Bezrobotna Poszukująca pracy, która: -- jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, -- jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, -- otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, -- uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, WAŻNE!!! Szkolenia zawodowe organizowane są dla osób uprawnionych, przede wszystkim w przypadku: braku kwalifikacji zawodowych konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie -- jest żołnierzem rezerwy, -- pobiera rentę szkoleniową, -- pobiera świadczenie szkoleniowe, 22 Informator dla Osób Bezrobotnych Rozwój zawodowy

23 SZKOLENIA ZAWODOWE Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Szkolenia odbywają się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać z reguły nie dłużej niż 6 miesięcy. W sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia lub w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych czas ten może zostać wydłużony nawet do 24 miesięcy. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie organizuje szkolenia: z inicjatywy urzędu - szkolenia grupowe na wniosek osoby uprawnionej indywidualnie lub grupowo Szkolenie grupowe realizowane jest zgodnie z Planem Szkoleń opracowywanym na dany rok kalendarzowy, który zamieszczany jest na tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu pracy oraz na stronie internetowej Na przestrzeni roku ogłaszane są nabory na poszczególne szkolenia wynikające z planu szkoleń. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkretnym szkoleniu składają kartę kandydata na szkolenie w terminie określonym w naborze. Po zakończonym naborze następuje kwalifikowanie osób zgodnie z określonymi kryteriami. Osoby zakwalifikowane otrzymują skierowanie na szkolenie. Szkolenia grupowe są w całości finansowane przez Urząd Pracy, Szkolenie indywidualne organizowane jest z inicjatywy osoby uprawnionej, która poprzez pisemny wniosek wskazuje wybrane przez siebie szkolenie oraz uzasadnia celowość tego szkolenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku osoba uprawniona do szkolenia kierowana jest na kurs do instytucji szkoleniowej, wybranej przez urząd pracy, w terminie uzgodnionym z tą instytucją. Koszt szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia. WAŻNE!!! Uczestnikowi szkolenia przysługuje świadczenie z tytułu udziału w szkoleniu. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów. Kartę kandydata na szkolenie oraz Wniosek o skierowanie na szkolenie można pobrać za strony internetowej Urzędu: KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 110 tel. / 32/ Informator dla Osób Bezrobotnych Rozwój zawodowy 23

24 STUDIA PODYPLOMOWE Urząd Pracy na wniosek osoby uprawnionej może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. W celu ubiegania się o finansowanie kosztów studiów podyplomowych osoba uprawniona składa pisemny wniosek, w którym uzasadnia celowość podejmowania studiów podyplomowych. Do wniosku należy załączyć dokument zawierający informację o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych. Po pozytywnej decyzji, z osobą uprawnioną zawierana jest umowa o finansowanie studiów podyplomowych, która określa m.in. prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów. Za okres uczestnictwa w studiach podyplomowych przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych za każdy miesiąc nauki. FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINU LUB UZYSKANIA LICENCJI Urząd Pracy na wniosek osoby uprawnionej może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. W celu ubiegania się o finansowanie kosztów egzaminów lub licencji osoba uprawniona składa pisemny wniosek, w którym uzasadnia celowość uzyskania uprawnień. Po pozytywnej decyzji, z osobą uprawnioną zawierana jest umowa o finansowanie kosztów egzaminów lub licencji, która określa m.in. prawa i obowiązki stron oraz kwotę finansowania kosztów w formie bezpośrednich wpłat na konto instytucji egzaminującej lub wydającej licencję. Wniosek o finansowanie kosztów studiów podyplomowych można pobrać za strony internetowej Urzędu Wniosek o finansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji można pobrać ze strony internetowej Urzędu KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 110 tel. / 32/ Informator dla Osób Bezrobotnych Rozwój zawodowy

25 POŻYCZKA NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA Urząd Pracy może, na wniosek osoby uprawnionej udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Po pozytywnej decyzji, z osobą uprawnioną zawierana jest umowa na udzielnie pożyczki szkoleniowej, która określa m.in. prawa i obowiązki stron oraz kwotę pożyczki, plan i sposób zabezpieczenia spłaty. WAŻNE!!! W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie. W celu ubiegania się o udzielenie pożyczki szkoleniowej osoba uprawniona składa pisemny wniosek zawierający: imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania wnioskodawcy, kwotę pożyczki szkoleniowej, z uwzględnieniem kwoty należnej instytucji szkoleniowej i kwot przewidzianych na sfinansowanie innych kosztów szkolenia, nazwę i termin szkolenia oraz nazwę i adres instytucji szkoleniowej realizującej szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej, sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki szkoleniowej, uzasadnienie potrzeby udzielenia pożyczki szkoleniowej. KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 110 tel. / 32/ Informator dla Osób Bezrobotnych Rozwój zawodowy 25

26

27 Instrumenty rynku pracy i formy wspierające zatrudnienie

28 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji organizowany w formie: praktycznej nauki zawodu dorosłych, przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem. Osoby uprawnione do odbycia przygotowania zawodowego są: bezrobotne; poszukujące pracy, które: -- otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny; -- uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji; -- są żołnierzami rezerwy; -- pobierają rentę szkoleniową; -- pobierają świadczenie szkoleniowe. charakterystyka cel PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU DOROSŁYCH umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH umożliwia uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, potwierdzonych zaświadczeniem czas trwania miesięcy 3 6 miesięcy sposób ukończenia egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzany przez okręgową komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie egzamin sprawdzający, przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną izby rzemieślniczej, instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania egzaminów wskazaną przez starostę lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzony przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględnia wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach 28 Informator dla Osób Bezrobotnych Instrumenty rynku pracy i formy wspierające zatrudnienie

29 charakterystyka dokument ukończenia PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU DOROSŁYCH świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo świadectwo czeladnicze zgodnie z przepisami PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności lub świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymiar czasu odbywania nie więcej niż 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo (zegarowych); praktyka obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania i jest realizowana u pracodawcy; program nie może być realizowany w niedziele i święta, w porze nocnej, chyba że wymaga tego charakter pracy w zawodzie WAŻNE!!! Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych jest zobowiązany do: brania udziału w zajęciach przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych, stosowania się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy, stosowania się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej, przystępowania do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu programu przygotowania zawodowego dorosłych, przedłożenia w urzędzie pracy ankiety z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych, okazania w urzędzie pracy oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych odpowiednio: świadectwa uzyskania tytułu zawodowego, świadectwa czeladniczego albo zaświadczenia potwierdzającego nabyte umiejętności. Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 110 tel. / 32/ Informator dla Osób Bezrobotnych Instrumenty rynku pracy i formy wspierające zatrudnienie 29

30 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAłALNOśCI GOSPODARCZEJ Bezrobotny, absolwent centrum integracji społecznej oraz absolwent klubu integracji społecznej może otrzymać ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności. WAŻNE!!! Osoba ubiegająca się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej może złożyć do PUP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej właściwy wniosek o dofinansowanie. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, otrzymasz w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek o dofinansowanie absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub absolwenta Klubu Integracji Społecznej może być przez PUP uwzględniony, w przypadku gdy spełnia łącznie warunki, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek. WAŻNE!!! Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane na podstawie umowy cywilnoprawnej po ustanowieniu zabezpieczenia, zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.(pomoc publiczna). O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o dofinansowanie Urząd powiadamia bezrobotnego, absolwenta centrum integracji społecznej oraz absolwenta klubu integracji społecznej w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku podaje się przyczynę odmowy. Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej można pobrać za strony internetowej Urzędu KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 119 tel. / 32/ Informator dla Osób Bezrobotnych Instrumenty rynku pracy i formy wspierające zatrudnienie

31 STAŻ Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą - Organizatorem stażu zgodnie z ustalonym programem stażu. Powiatowy urząd pracy może skierować osobę bezrobotną na staż będącą w szczególnej sytuacji na rynku pracy, jeśli spełnia ona co najmniej jeden z poniższych warunków, tzn. jest: osobą bezrobotną do 25 roku życia, osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia, osobą długotrwale bezrobotną (oznacza to, że bezrobotny był zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat), osobą po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, kobietą, która nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka, osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, osobą bezrobotną samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, osobą bezrobotną niepełnosprawną, osobą bezrobotną, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, lub osobą, która w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyła 27 roku życia. Jeżeli jesteś zainteresowany odbyciem stażu, możesz zapytać o wolne miejsca stażu we właściwym powiatowym urzędzie pracy lub samodzielnie znaleźć pracodawcę, u którego chcesz odbywać staż. To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony internetowej tut. Urzędu. Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż. Staż odbywa się według programu na podstawie umowy zawartej między pracodawcą Organizatorem stażu, a urzędem pracy. Okres odbywania stażu od 3 do 12 miesięcy jeżeli jesteś osobą bezrobotną do 25 roku życia lub do 27 roku życia (do 12 miesięcy po ukończeniu szkoły wyższej), od 3 do 6 miesięcy jeżeli jesteś osobą w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (za wyjątkiem osób wskazanych powyżej). Odbywając staż otrzymujesz stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 120 tel. / 32/ Informator dla Osób Bezrobotnych Instrumenty rynku pracy i formy wspierające zatrudnienie 31

32 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnego na skutek skierowania przez Starostę, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Skierowanie do prac społecznie użytecznych nie powoduje utraty statusu bezrobotnego na czas wykonywania prac. Do prac społecznie użytecznych mogą zostać skierowane osoby: bezrobotne bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. WAŻNE!!! Wymiar czasu pracy wynosi do 10 godzin w tygodniu. Za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych otrzymasz świadczenie (nie przysługuje ono za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy). Uczestnictwo w pracach społecznie użytecznych pozwala na zweryfikowanie Twoich umiejętności społeczno zawodowych, przywrócenie nawyku wykonywania pracy oraz zwiększenie szans na rynku pracy. KONTAKT: PUP Jaworzno, pok. 120 tel. / 32/ Informator dla Osób Bezrobotnych Instrumenty rynku pracy i formy wspierające zatrudnienie

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo