Uchwała Nr 776/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 776/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 776/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, działając na podstawie art. 56 ust. 1-2 w zw. z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz z późn. zm.): Uchwała 1 Statut Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku. Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik Oryginał uchwały z podpisem Rektora znajduje się w Zespole Radców Prawnych, kserokopie uchwały znajdują się w Dziekanatach Wydziałów 1

2 Statut Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Bielsko-Biała,

3 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne 3 II. Organizacja Akademii 5 III. Organy Akademii 11 IV. Tryb wyborów, powołania i odwołania organów Akademii 17 V. Pracownicy Akademii 22 VI. Studia wyższe. Prawa i obowiązki studentów oraz doktorantów 28 VII. Administracja i gospodarka Akademii 31 VIII. Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń 33 IX. Przepisy końcowe i przejściowe 34 Załącznik nr 1 Sztandar, godło, inne symbole 35 Załącznik nr 2 Zasady działania organów kolegialnych uczelni 39 Załącznik nr 3 Tryb nadawania tytułu doktora honoris causa 42 3

4 I. Postanowienia ogólne Akademia Techniczno-Humanistyczna, zwana dalej Akademią jest akademicką uczelnią publiczną, utworzoną Ustawą z dnia 19 lipca 2001r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku- Białej (Dz. U. Nr 101, poz. 1088) 2. Akademia posiada osobowość prawną. 3. Siedzibą Akademii jest Bielsko-Biała. 4. Akademia działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, a także aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszego statutu. 5. W języku angielskim nazwa Akademii brzmi: University of Bielsko-Biała Akademia posiada sztandar, flagę i godło (logo). Wzór godła, sztandaru i flagi przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego statutu. Zasady używania sztandaru, flagi i godła uchwala senat. 2. Wydziały Akademii posiadają własne godła i barwy. Zasady używania godła i barwy wydziału uchwala rada wydziału. 3. Oficjalnym skrótem nazwy Akademii jest ATH Akademia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w Ustawie. 2. Akademia, zgodnie z regulacjami przewidzianymi w Ustawie, w ich ramach ma samodzielność statutową, tj. prawo do uchwalenia statutu oraz zmian w statucie W swoich działaniach Akademia kieruje się zasadami wolności nauczania, badań naukowych, twórczości artystycznej. 2. Do podstawowych zadań Akademii należy: a) kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej; b) wychowanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka; c) kształcenie ustawiczne, w tym również prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku; d) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych; e) kształcenie i promowanie kadr naukowych; f) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; g) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie; h) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów; i) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych; j) stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych; k) ochrona rezultatów pracy twórczej i własności intelektualnej. 3. Akademia wykonując zadania określone w ust. 2 współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi, medycznymi i innymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. 4

5 5. Wykłady w Akademii są otwarte. 6. Akademia zachowuje trwałe więzi ze swymi absolwentami. Troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach, absolwentach i studentach. 7. W Akademii mogą działać, na zasadach zgodnych z przepisami prawa organizacje zrzeszające pracowników, studentów, absolwentów oraz jej przyjaciół. 1. Akademickim tytułem honorowym nadawanym przez Akademię jest tytuł doktora honoris causa. 2. Tryb i warunki nadawania tytułu doktora honoris causa określa załącznik nr 3 do statutu Akademia honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Akademii albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie Medalu Akademii Techniczno-Humanistycznej lub odznaki Zasłużony dla Akademii Techniczno- Humanistycznej. 2. Medal Akademii Techniczno-Humanistycznej, najwyższe po tytule doktora honoris causa wyróżnienie uczelniane, przyznaje Kapituła Medalu. Jego wzór, skład kapituły oraz regulamin działania uchwala senat. 3. Odznakę Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej przyznaje rektor na podstawie regulaminu uchwalanego przez senat. 4. Senat lub rektor mogą określić inne sposoby honorowania pracowników i osób, o których mowa w ust Profesorowi innej uczelni krajowej lub zagranicznej, niezatrudnionemu w Akademii, może być przyznany status honorowego profesora wydziału. 2. Profesorowi innej uczelni krajowej lub zagranicznej, niezatrudnionemu w Akademii, może być przyznany status honorowego wykładowcy wydziału. 3. Status honorowego profesora wydziału i honorowego wykładowcy wydziału przyznaje rektor na wniosek dziekana wydziału za zgodą rady wydziału, po zasięgnięciu opinii senatu. 4. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania statusu honorowego profesora wydziału i honorowego wykładowcy wydziału ustala rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Zasady udziału honorowego profesora wydziału i honorowego wykładowcy wydziału w działalności wydziału ustala dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału. 5. Senat Akademii może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz uchwalać umieszczenie na terenie Akademii pamiątkowych tablic i rzeźb. Senat może ustalić inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych. 11. Akademia może być członkiem polskich lub zagranicznych organizacji akademickich. 5

6 II. Organizacja Akademii Podstawową jednostką organizacyjną Akademii jest wydział, którego zadaniem jest prowadzenie co najmniej jednego kierunku studiów lub studiów doktoranckich, co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej. 2. Wydział może być utworzony, gdy w jego ramach będą prowadzone studia wyższe w zakresie co najmniej jednego kierunku studiów lub studiów doktoranckich, co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej. 3. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być instytuty, katedry, zakłady. 4. Wydziałem kieruje dziekan. 5. Rada wydziału, będąc najwyższym organem kolegialnym oraz gremium naukowym wydziału, jest odpowiedzialna za jakość prowadzonego w nim życia akademickiego Instytut może być jednostką wydziałową, uczelnianą, międzyuczelnianą. 2. Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie określonych dziedzin nauk lub kilku pokrewnych dyscyplin. 3. Instytut może być utworzony, gdy będzie w nim zatrudnionych, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej pięć osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub na stanowisku profesora nadzwyczajnego, przy czym osoby te nie przekroczyły 70 roku życia. 4. Jeżeli przez okres trzech lat instytut nie spełnia wymogu określonego w ust. 3, podlega przekształceniu w katedrę w trybie określonym w 14 ust Katedra jest jednostką wydziału lub instytutu. 2. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowej w ramach dyscyplin lub specjalności naukowych, a także działalności dydaktycznej oraz kształcenie kadry naukowej. 3. Katedra może być utworzona, gdy będzie w niej zatrudniona, jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy bądź dwie osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub zatrudnione na stanowisku profesora nadzwyczajnego, przy czym osoby te nie przekroczyły 70 roku życia. 4. Jeżeli przez okres jednego roku katedra nie spełnia wymogu określonego w ust. 3, podlega przekształceniu w zakład, jeżeli spełnia warunki określone w 15 ust Zakład prowadzi badania naukowe w zakresie dyscyplin i specjalności oraz uczestniczy w procesie dydaktycznym. 2. Zakład może być utworzony, gdy będzie w nim zatrudniona jako w podstawowym miejscu pracy co najmniej jedna osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub na stanowisku profesora nadzwyczajnego, przy czym osoba te nie przekroczyła 70 roku życia Zespół dydaktyczno-badawczy, dydaktyczny bądź naukowy może być powoływany do wykonania zadania naukowego lub dydaktycznego. 2. Zespół dydaktyczno-badawczy, dydaktyczny oraz naukowy mogą powoływać: rektor, dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, w zależności od zakresu zadania naukowego i składu zespołu. 6

7 W Akademii mogą być powoływane w celu realizacji zajęć praktycznych pracownie, laboratoria, warsztaty, ośrodki doświadczalno-produkcyjne, usługowe lub inne jednostki. 2. Jednostki określone w ust.1 mogą być tworzone jako jednostki wydziałowe lub uczelniane W celu prowadzenia działalności naukowo-dydaktycznej Akademia może tworzyć centra badawcze lub centra dydaktyczno-badawcze jako jednostki wydziałowe, uczelniane lub międzyuczelniane. 2. Centra, o których mowa w ust. 1, Akademia może tworzyć w porozumieniu z innymi podmiotami, w szczególności z instytucjami naukowymi, w tym również zagranicznymi. 3. W ramach centrum, o którym mowa w ust. 1, mogą istnieć jako jednostki organizacyjne: katedry, zakłady, kliniki, oddziały kliniczne, zespoły badawcze i dydaktyczne, laboratoria, jednostki administracyjne oraz inne jednostki usługowe i gospodarcze. 4. Decyzje o przystąpieniu do centrów międzyuczelnianych, sieci, konsorcjów funkcjonujących w europejskich i światowych strukturach szkół wyższych podejmuje senat. 5. Zasady działania jednostek wymienionych w ust. 1 określają: a) umowa Akademii z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, na zawarcie której wyraził zgodę senat, b) regulamin organizacyjny, określający strukturę jednostki (w tym sposób kierowania i podporządkowania osoby kierującej), formy i zasady jej zatrudnienia, a także zasady finansowania i gospodarowania funduszami. 6. Regulamin organizacyjny jest nadawany jednostkom międzyuczelnianym przez rektora Akademii za zgodą senatu w porozumieniu z organami jednostek współuczestniczących W celu wypełniania zadań dydaktycznych może być utworzone studium jako jednostka wydziałowa lub uczelniana. 2. Studium organizuje i prowadzi działalność o określonym profilu kształcenia, specjalizacji i formie studiów. Studium może mieć charakter interdyscyplinarny Jednostki organizacyjne, o których mowa w paragrafach 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 tworzy, likwiduje i przekształca, rektor po zasięgnięciu opinii właściwej rady oraz po zasięgnięciu opinii senatu. 2. Nazwy jednostek, o których mowa w ust.1 nadaje rektor po zasięgnięciu opinii właściwej rady Jednostkami uczelnianymi mogą być w szczególności: 1.1 Akademicki inkubator przedsiębiorczości. Inkubator tworzy się w celu wsparcia działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników Akademii i studentów będących przedsiębiorcami. Akademicki inkubator przedsiębiorczości może być utworzony w formie: a) jednostki uczelnianej działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat Akademii; b) spółki handlowej lub fundacji działającej w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe. 1.2 Centrum transferu technologii. Centrum tworzy się w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. Centrum transferu technologii może być utworzone w formie: a) jednostki uczelnianej działającej w oparciu o regulamin zatwierdzony przez senat Akademii; b) spółki handlowej lub fundacji działającej w oparciu o odpowiednie dokumenty ustrojowe. 7

8 2. W akademickim inkubatorze przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, utworzonych w formie uczelnianych jednostek organizacyjnych, powołuje się organy nadzorujące, których skład i kompetencje określone są w odpowiednich regulaminach. 3. Dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, działających w formie uczelnianych jednostek organizacyjnych, powołuje rektor - spośród kandydatów przedstawionych przez organy nadzorujące tych jednostek - po zasięgnięciu opinii senatu. 4. Przystąpienie do istniejącego lub utworzenie nowego podmiotu gospodarczego wymaga zgody senatu. 5. Akademia może tworzyć stowarzyszenia i fundacje za zgodą senatu. Przedmiot ich działania powinien być zgodny z celami statutowymi Akademii. 6. Rejestr jednostek wymienionych w 21 jest prowadzony pod nadzorem rektora Uczelnia może prowadzić wyodrębnioną w formie zakładów działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług. 2. Zakłady, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekształca, likwiduje rektor na wniosek kanclerza za zgodą senatu. Zakładem kieruje kierownik zakładu, powoływany i odwoływany przez kanclerza Działalność wydawniczą prowadzi Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej. 2. Rektor może powołać radę wydawniczą w celu koordynacji działalności wydawniczej i poligraficznej Akademii Decyzje o utworzeniu, likwidacji, przekształceniu lub zmianie nazwy jednostek uczelnianych czy międzyuczelnianych podejmuje rektor, po zasięgnięciu opinii senatu. 2. Bibliotekę, oddziały biblioteki tworzy, przekształca i znosi rektor na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, w której ma funkcjonować ta biblioteka, po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej i dyrektora Biblioteki ATH. 3. Utworzenie jednostki organizacyjnej Akademii oraz prowadzenie działalności, o której mowa w 22, może nastąpić jedynie wraz z określeniem źródeł finansowania tej działalności Zadania i zakres działania oraz strukturę jednostek organizacyjnych, międzyuczelnianych, uczelnianych i wydziałowych oraz centrów, określają ich regulaminy zatwierdzone przez rektora na wniosek właściwych rad, po zasięgnięciu opinii senatu. 2. Regulaminy jednostek wydziałowych uchwala rada wydziału na wniosek dziekana po zasięgnięciu opinii rady właściwej jednostki. Wchodzą one w życie po zatwierdzeniu przez rektora. 3. Jednostki międzyuczelniane, uczelniane (bezpośrednio podległe rektorowi i kanclerzowi), wydziałowe (bezpośrednio podległe dziekanowi) działają w oparciu o plan rzeczowo-finansowy przewidujący ich budżety. Zamiast budżetów jednostek wydziałowych mogą być sporządzone budżety dla grup ww. jednostek i budżety kierunków studiów. 4. Budżety jednostek, o których mowa w ust. 3 określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu. Zasady finansowania jednostek organizacyjnych uwzględniają reguły przyznawania środków budżetowych na funkcjonowanie Akademii i przychody uzyskane przez jej jednostki organizacyjne. 8

9 Instytutem kieruje dyrektor instytutu. 2. Dyrektorem instytutu może być nauczyciel akademicki, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy. 3. W instytucie mogą być powoływani zastępcy dyrektora, w liczbie nie większej niż dwóch. 4. O liczbie i zakresie działania zastępców dyrektora instytutu decyduje dyrektor instytutu w porozumieniu z dziekanem lub rektorem w wypadku instytutu międzyuczelnianego. 5. Zastępcą dyrektora instytutu ds. naukowych może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 6. Dyrektora instytutu powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału. 7. Zastępców dyrektora instytutu powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez dziekana i radę wydziału, a w przypadku instytutu uczelnianego rektor na wniosek właściwej rady. 8. Dyrektor instytutu jest przełożonym wszystkich pracowników instytutu. 9. Dyrektor instytutu jest odpowiedzialny za pracę instytutu przed organami wydziału i rektorem. 10. Do zadań dyrektora instytutu należy w szczególności: a) dbanie o stworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowo-badawczej przez pracowników instytutu, b) dbanie o stały rozwój naukowy pracowników, c) stworzenie warunków do prowadzenia działalności dydaktycznej w instytucie i koordynowanie tej działalności w zakresie określonym przez radę wydziału, d) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników instytutu, e) zarządzanie mieniem instytutu oraz dysponowanie środkami finansowymi instytutu, f) występowanie do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, g) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Akademii, h) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Akademii. 11. W instytucie powołuje się radę. Skład rady instytutu i tryb jej powołania ustala się zgodnie z regulaminem zatwierdzonym zgodnie z 25 ust Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Kierownika katedry powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, a gdy katedra wchodzi w skład instytutu - po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem instytutu. 3. Kandydata na kierownika katedry przedstawia radzie wydziału dziekan. 4. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy. 5. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, a gdy zakład wchodzi w skład katedry lub instytutu - na wniosek dziekana po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem katedry lub dyrektorem instytutu. 9

10 6. Kandydata na kierownika zakładu jako jednostki wydziałowej przedstawia radzie wydziału dziekan. 7. Do zadań kierownika katedry i kierownika zakładu należy w szczególności: a) organizowanie działalności naukowo-badawczej, b) dbanie o stały rozwój naukowy pracowników, c) ustalanie obsady zajęć dydaktycznych oraz dbanie o ich właściwy poziom, d) dbanie o rzetelne wykonywanie obowiązków przez pracowników i studentów, e) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących katedry lub zakładu, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Akademii, wydziału lub dyrektora instytutu. 8. Do zadań kierownika katedry i kierownika zakładu niewchodzącego w skład instytutu należy również: a) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, awansowania i nagradzania pracowników katedry lub zakładu, b) występowanie z wnioskami do właściwych organów kolegialnych i jednoosobowych we wszystkich sprawach dotyczących katedry lub zakładu, c) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Akademii, d) zarządzanie mieniem katedry oraz dysponowanie środkami finansowymi katedry. 9. Kierownik katedry i kierownik zakładu są przełożonymi pracowników zatrudnionych w tych jednostkach. 10. Kierownik katedry i kierownik zakładu niewchodzącego w skład instytutu są odpowiedzialni za pracę katedry lub zakładu przed organami wydziału Kierownikiem studium może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Kierownika studium powołuje i odwołuje rektor. 3. Do zadań kierownika studium należy w szczególności: a) dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych, b) zarządzanie mieniem studium oraz dysponowanie środkami finansowymi studium, c) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników studium, d) występowanie do rektora z wnioskami w istotnych sprawach dotyczących studium, e) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami senatu i zarządzeniami rektora, f) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących studium, niezastrzeżonych do kompetencji organów Akademii. g) kierownik studium jest przełożonym wszystkich pracowników studium. 29. Dyrektorzy instytutów oraz ich zastępcy, kierownicy katedr, kierownicy zakładów oraz studiów są powoływani na kadencje nie dłuższe niż kadencja władz Akademii. Kadencja rozpoczyna się z dniem 1 października, a kończy z dniem 30 września. Osoby pełniące wymienione wyżej funkcje, mogą być wybrane ponownie W Akademii mogą być powoływane na czas określony zespoły badawcze: a) zespół badawczy powołuje się do zrealizowania konkretnego projektu badawczego, b) w skład zespołu badawczego mogą wchodzić pracownicy różnych jednostek organizacyjnych Akademii, a także osoby niebędące pracownikami Akademii, 10

11 c) z wnioskiem o powołanie zespołu badawczego może wystąpić nauczyciel akademicki, w szczególności, gdy uzyskał środki na realizację zadania badawczego (w tym przypadku pełni funkcję kierownika zespołu), d) skład zespołu badawczego określa jego kierownik, który kieruje realizacją projektu badawczego i dysponuje przyznanymi mu środkami rzeczowymi i finansowymi, e) zespoły dydaktyczno-badawcze, dydaktyczne oraz badawcze powołuje się do realizacji określonych celów dydaktycznych i naukowych instytutu, katedry lub zakładu. 2. Zgodę na utworzenie i rozwiązanie zespołu badawczego podejmuje rektor w uzgodnieniu z zainteresowanymi kierownikami jednostek organizacyjnych. 3. Rektor powołuje i odwołuje kierownika zespołu badawczego w uzgodnieniu z zainteresowanymi kierownikami jednostek organizacyjnych. 4. Zasady finansowania działalności zespołu badawczego określa Wymagania kwalifikacyjne, zadania oraz tryb powoływania kierowników jednostek organizacyjnych, nieokreślone w statucie, precyzują regulaminy organizacyjne tych jednostek ustalone zgodnie z 25 ust.1. 11

12 III. Organy Akademii Organami kolegialnymi Akademii są senat i rady wydziałów. 2. Organami jednoosobowymi Akademii są rektor i dziekani. 3. Organami wyborczymi Akademii są kolegia elektorów W skład senatu wchodzą: a) rektor jako przewodniczący, b) prorektorzy, c) dziekani, d) przedstawiciele nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie równej wynikowi dzielenia liczby tych pracowników przez 15, zaokrąglonej do najbliższej liczby całkowitej, ale nie mniejszej niż 1, oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu wydziału za każde prawo doktoryzowania lub habilitowania, e) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich w liczbie: - po jednym wybranym przedstawicielu pozostałych nauczycieli akademickich z każdego wydziału, - jeden przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych niewchodzących w skład wydziałów, f) przedstawiciele studentów w liczbie nie mniejszej niż 20% składu senatu (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej), przy czym w skład senatu powinien wchodzić: - co najmniej jeden przedstawiciel studentów z każdego wydziału, w tym przewodniczący samorządu studenckiego, - jeden przedstawiciel studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) z każdego wydziału, g) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie nie mniejszej niż 5% składu senatu (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej). 2. W posiedzeniu senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki ATH, dyrektor Biura Rektora, kierownik Działu Kadr oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w Akademii. 3. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt. d) i e) powinni być zatrudnieni w Akademii jako podstawowym miejscu pracy. Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt. g) powinni być zatrudnieni w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy Do zadań i kompetencji senatu Akademii należy: a) uchwalanie statutu, b) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie, c) ustalanie głównych kierunków działalności Akademii, d) uchwalanie strategii rozwoju uczelni, e) ustalanie zasad działania Akademii oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania ich podstawowych zadań, f) ocena działalności Akademii, zatwierdzanie rocznych sprawozdań rektora oraz ocena działalności rektora, g) wyrażenie opinii w sprawie utworzenia, przekształcenia, likwidacji podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, w tym jednostek zamiejscowych, a także w przypadkach dotyczących innych jednostek organizacyjnych w zakresie wskazanym w statucie, h) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i likwidacji kierunku studiów, i) wyrażanie zgody na zawarcie przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym, 12

13 j) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, k) nadawanie tytułu doktora honoris causa, l) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej, m) wyrażanie opinii społeczności akademickiej uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez rektora, radę wydziału lub członków senatu w liczbie co najmniej 5 osób, n) podejmowanie decyzji odnośnie przystąpienia do fundacji i stowarzyszeń, ł) przyznawanie medali, odznaczeń, nadawania imienia obiektom Akademii, o) określenie efektów kształcenia, do których są dostosowane plany studiów i programy kształcenia, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia, p) inne zastrzeżone do kompetencji senatu w Ustawie lub statucie. 2. Do kompetencji senatu należy także: a) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Akademii, b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Akademii oraz decydowanie o sposobie podziału zysku lub pokryciu straty zgodnie z przepisami o rachunkowości; c) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi, d) wyrażanie, zgody na: - nabycie, zbycie lub obciążenie mienia oraz realizację zadań związanych z obciążeniami Akademii o wartości większej lub równowartości 5% jej funduszu zasadniczego wg jego stanu na koniec poprzedniego roku obrotowego, a także rozporządzanie przez uczelnię składnikami aktywów trwałych w przypadkach gdy wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych kwoty euro określonej ustawą, - przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor nie mniej niż trzy razy w semestrze. 2. Nadzwyczajne posiedzenia senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków senatu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku. 3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy senatu oraz innych organów kolegialnych określa załącznik nr Uchwały organów kolegialnych Akademii zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby ich członków, chyba, że Ustawa lub statut określają inne wymagania. 36. Senat może powołać stałe i doraźne komisje określając ich skład i zadania Rektor kieruje działalnością Akademii i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. 2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Akademii, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Akademii lub kanclerza, w szczególności: a) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Akademii, b) tworzy, ustala nazwy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut, w tym podstawowe jednostki organizacyjne oraz jednostki zamiejscowe, c) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Akademii, d) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Akademii, 13

14 e) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Akademii, f) określa zakres obowiązków prorektorów, g) opracowuje i realizuje strategię rozwoju uczelni uchwaloną przez Senat, h) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia, i) dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących wszystkich pracowników, w szczególności w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz wprowadzania zmian warunków pracy lub płacy Rektor kieruje działalnością Akademii przy pomocy nie więcej niż trzech prorektorów i kanclerza. 2. Do zadań prorektorów należy także występowanie do rektora z propozycjami w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących nawiązywania, rozwiązywania lub zmian w stosunku pracy w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych odpowiednim prorektorom oraz realizowanie zatwierdzonej przez rektora polityki osobowej i płacowej Akademii w stosunku do podległych mu pracowników W skład rady wydziału wchodzą: a) dziekan jako przewodniczący, b) prodziekani, c) przedstawiciele nauczycieli akademickich wydziału w liczbie nie mniejszej niż 10% składu rady wydziału, d) przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału w liczbie nie mniejszej niż 20% składu rady wydziału (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej) proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów, przy czym w radzie wydziału powinien być co najmniej jeden przedstawiciel każdej z grup, e) wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych w wydziale niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie nie mniejszej niż 5 % składu rady wydziału (w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej). 2. W przypadku, gdy na wydziale zatrudnionych jest ponad sześćdziesięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w skład rady wydziału, na mocy uchwały rady wydziału, mogą wchodzić ich przedstawiciele wybrani w stosunku: jeden przedstawiciel na każdych trzech profesorów i doktorów habilitowanych. 3. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku. 4. W posiedzeniu rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego. 5. Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnieni w ATH jako podstawowym miejscu pracy, stanowią więcej niż połowę statutowego składu rady wydziału Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności: a) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału; b) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Akademii, planów studiów i programów kształcenia; c) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Akademii, planów i programów studiów doktoranckich; 14

15 d) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez senat Akademii, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających. 2. Rada wydziału może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określa ich skład i zadania. 3. Rada wydziału może przekazywać dziekanom lub powołanym przez siebie komisjom część swoich kompetencji, które nie są ustawowo zastrzeżone dla rad Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan nie mniej niż trzy razy w semestrze. 2. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady wydziału w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku. 3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy rady wydziału określa załącznik nr Od uchwał rady wydziału dziekan może odwołać się do senatu. 2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem rady wydziału w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia uchwały lub doręczenia jej osobie zainteresowanej. 3. Jeżeli rada wydziału uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę. W tym przypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. W przeciwnym razie odwołanie winno być przesłane senatowi w terminie siedmiu dni od daty rozpatrzenia przez radę wydziału Dziekan działa przy pomocy prodziekanów. 2. Do zadań i kompetencji dziekana należy : 2.1 kierowanie gospodarką finansową wydziału w ramach przydzielonych środków, 2.2 realizowanie polityki wydziału, w tym: a) reprezentowanie wydziału na zewnątrz, b) opracowanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią rozwoju uczelni, c) zwoływanie posiedzeń rady wydziału i przewodniczenie im, z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana jest jego działalność, d) przedstawianie radzie wydziału spraw wymagających rozpatrzenia przez ten organ, e) zapewnianie realizacji uchwał senatu, zarządzeń rektora oraz uchwał rady wydziału, f) wyznaczanie zakresu działania prodziekanów, g) powoływanie komisji dziekańskich oraz pełnomocników dziekana, h) dysponowanie środkami finansowymi wydziału, zgodnie z zasadami ustalonymi przez radę wydziału, i) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału, j) podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wydziału, k) dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na terenie wydziału, l) ustalanie szczegółowego planu zajęć prowadzonych na wydziale, m) dokonywanie rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału, n) podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi, o) wyrażanie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Akademii, p) pełnienie funkcji przełożonego wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonego i opiekuna studentów wydziału, q) dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów, r) podejmowanie decyzji dotyczących wydziału, nienależących do kompetencji innych organów Akademii lub kanclerza, 15

16 s) występowanie do rady wydziału o wyrażenie zgody na przedstawienie wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego, t) występowanie, po zasięgnięciu opinii rady wydziału, z wnioskiem o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na inne stanowiska nauczycieli akademickich wydziału, u) występowanie z wnioskiem do rady wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powołania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału, v) organizowanie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, w) co najmniej raz w okresie kadencji składanie rektorowi sprawozdania z realizowanej przez siebie polityki osobowej, działalności naukowej i rozwoju wydziału, x) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu kształcenia, y) a także występowanie do rektora z propozycjami w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących nawiązywania, rozwiązywania lub zmian w stosunku pracy w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych dziekanowi oraz realizowanie zatwierdzonej przez rektora polityki osobowej i płacowej Akademii w stosunku do podległych mu pracowników. 3. W odniesieniu do jednostek i komórek organizacyjnych wydziału niewchodzących w skład instytutów lub katedr, dziekan wykonuje zadania dyrektora instytutu lub kierownika katedry Dziekan uchyla lub zmienia decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli decyzja jest sprzeczna z ustawą, statutem lub narusza ważny interes Akademii. 2. Od decyzji dziekana służy odwołanie do rektora. 3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie Bibliotekę Akademii tworzą: Biblioteka ATH oraz jej oddziały stanowiące jednolity system biblioteczno-informacyjny. 2. Biblioteka ATH i jej oddziały zapewniają pracownikom, doktorantom i studentom ATH możliwość korzystania ze zbiorów na miejscu, wypożyczeń na zewnątrz oraz innych oferowanych usług, zgodnie z regulaminami udostępniania zbiorów. 3. Biblioteka może udostępniać swoje zbiory na miejscu oraz wypożyczać je na zewnątrz wszystkim pozostałym osobom, niewymienionym w ust. 2, po uiszczeniu kaucji. 4. Pracownicy bibliotek oddziałowych podlegają dyrektorowi Biblioteki ATH. 5. W jednostkach organizacyjnych Akademii mogą funkcjonować księgozbiory przekazane w formie depozytu przez Bibliotekę ATH W Akademii działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. 2. Radę biblioteczną powołuje i odwołuje rektor. 3. W skład rady bibliotecznej wchodzą: a) po jednym przedstawicielu z wydziałów Akademii, powołanych przez rektora spośród nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, b) dyrektor Biblioteki ATH i jego zastępca, c) jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego. 4. Rada biblioteczna wybiera przewodniczącego spośród członków rady, o których mowa w ust. 3 pkt a. 5. Rada biblioteczna w szczególności opiniuje: b) sprawy dotyczące merytorycznego działania sieci informacyjno-bibliotecznej Akademii, c) sprawy związane z działalnością Biblioteki ATH, 16

17 d) sprawy związane ze strukturą organizacyjną Biblioteki ATH i kierunkami jej rozwoju, e) inne sprawy związane z obiegiem informacji naukowej w Akademii Do kompetencji rady bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności: a) określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych, b) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem sieci bibliotecznej, c) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki ATH składanych rektorowi, d) opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdań z wykonania planu, e) przedstawianie kandydatów na stanowisko dyrektora Biblioteki ATH. 2. Tryb działania rady bibliotecznej określa jej regulamin, przyjęty zgodnie z 25 ust Dyrektor Biblioteki kieruje bezpośrednio Biblioteką ATH oraz koordynuje funkcjonowanie sieci bibliotecznej. 2. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa Regulamin Biblioteki ATH uchwalony przez senat na wniosek rektora, przyjęty zgodnie z 25 ust Dyrektora Biblioteki ATH powołuje i odwołuje rektor po zasięgnięciu opinii senatu. 49. Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach jest obowiązkowy. W razie niemożności uczestnictwa w posiedzeniu organu kolegialnego, członek organu w miarę możliwości zawiadamia przed terminem posiedzenia przewodniczącego organu kolegialnego, a następnie jest zobowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność u przewodniczącego organu kolegialnego Głosowania w sprawach osobowych są tajne. 2. Na wniosek członka organu kolegialnego o utajnienie głosowania, odbywa się ono w sposób tajny. 17

18 IV. Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Akademii Wyboru rektora i prorektorów dokonuje kolegium elektorów Akademii, zaś wyboru dziekana i prodziekanów dokonują kolegia elektorów danego wydziału. 2. Wybory w Akademii przeprowadzają uczelniana komisja wyborcza i wydziałowe komisje wyborcze Kolegium elektorów Akademii składa się z 60 elektorów. Kolegium tworzą: a) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, w liczbie 60% statutowego składu kolegium, b) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie 15% statutowego składu kolegium, c) przedstawiciele studentów i doktorantów, w liczbie 20% statutowego składu kolegium, d) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 5% statutowego składu kolegium, 2. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup odpowiednio w Akademii, z tym, że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup Wyboru elektorów, o których mowa w 52, dokonuje się na zebraniach wszystkich nauczycieli akademickich organizowanych przez wydziałowe komisje wyborcze w poszczególnych wydziałach. Wybierana liczba elektorów jest proporcjonalna do stanu zatrudnienia. 2. Wyboru elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych poza wydziałem dokonuje się na zebraniach organizowanych przez komisję wyborczą akademii (liczba elektorów jest proporcjonalna do stanu zatrudnienia w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów). 3. Wyboru elektorów spośród doktorantów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu doktorantów. 4. Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego. Liczbę elektorów z poszczególnych jednostek organizacyjnych ustala się proporcjonalnie do liczby studentów danej jednostki. 5. Wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na zebraniach organizowanych przez uczelnianą komisję wyborczą. 6. Podziału mandatów dokonuje uczelniana komisja wyborcza dla pracowników według stanu z 31 stycznia w ostatnim roku kadencji Rektorem Akademii może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 2. Warunkiem pełnienia funkcji rektora przez nauczyciela akademickiego jest jego zatrudnienie w Akademii jako podstawowym miejscu pracy. 3. Kandydatów na stanowisko rektora może zgłosić każdy z elektorów, w formie pisemnej na specjalnie w tym celu zorganizowanym posiedzeniu kolegium elektorów, a zgłoszone osoby zobowiązane są w terminie 7 dni złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na stanowisko rektora i objęcie stanowiska w razie wyboru, stając się tym samym kandydatami na to stanowisko. Niezłożenie w wyznaczonym terminie przedmiotowego oświadczenia lub niewyrażenie zgody przez kandydata oznacza rezygnację z kandydowania na stanowisko rektora. 18

19 4. Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej stwierdza na piśmie wybór rektora i niezwłocznie zawiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego Warunkiem pełnienia funkcji prorektora jest zatrudnienie w Akademii jako podstawowym miejscu pracy. 2. Kandydatura prorektora właściwego do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład kolegium elektorów akademii. Niezajęcie stanowiska przez studentów i doktorantów w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata na prorektora właściwego do spraw studenckich uważa się za wyrażenie przez nich zgody. 3. Kandydatów na stanowiska prorektorów rektor-elekt przedstawia przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 4. Propozycje kandydatów na stanowiska prorektorów mogą zgłaszać rektorowi-elektowi elektorzy, spośród nauczycieli akademickich, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 5. Rektor-elekt nie jest związany propozycjami kandydatur prorektorów zgłoszonymi przez elektorów Dziekana wybiera kolegium elektorów wydziału spośród osób, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 2. Dziekanów odwołuje organ dokonujący ich wyboru. 3. Prodziekanów wybiera kolegium elektorów wydziału. 4. Prodziekan ds. nauki jest wybierany spośród osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 5. Prodziekan ds. studenckich i kształcenia wybierany jest spośród osób posiadających minimum stopień naukowy doktora. 6. Warunkiem pełnienia funkcji dziekana i prodziekanów jest zatrudnienie w Akademii jako podstawowym miejscu pracy. 7. Kandydatów na stanowisko dziekana może zgłosić każdy z elektorów, w formie pisemnej na specjalnie w tym celu zorganizowanym posiedzeniu kolegium elektorów wydziału. Kandydaci winni złożyć w terminie 7 dni oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na stanowisko dziekana i objęcie stanowiska w razie wyboru, stając się tym samym kandydatami na to stanowisko. Niezłożenie w wyznaczonym terminie przedmiotowego oświadczenia lub niewyrażenie zgody przez kandydata oznacza rezygnację z kandydowania na stanowisko dziekana. 8. Kolegium elektorów wydziału składa się z nie więcej niż 60 elektorów. Do kolegium elektorów wydziału stosuje się odpowiednio postanowienia 52 i 53 niniejszego statutu W wydziałach wybiera się nie więcej niż 3 prodziekanów. 2. Prodziekanów wybiera i odwołuje kolegium elektorów. 3. Liczbę prodziekanów ustala właściwa rada wydziału na wniosek dziekana-elekta albo dziekana, po zasięgnięciu opinii rektora. 4. Kandydatów na stanowiska prodziekanów dziekan-elekt przedstawia kolegium elektorów wydziału. 5. Elektorzy mają prawo zgłosić dziekanowi-elektowi propozycje kandydatur na stanowiska prodziekanów. Dziekan-elekt nie jest związany propozycjami elektorów. 6. Kandydatura prodziekana właściwego do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład kolegium elektorów wydziału. Niezajęcie stanowiska przez studentów i doktorantów w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kandydata na prodziekana właściwego do spraw studenckich uważa się za wyrażenie przez nich zgody. 19

20 Nie później niż do dnia 31 stycznia ostatniego roku swej kadencji senat Akademii wybiera uczelnianą komisję wyborczą, zaś nie później niż w lutym ostatniego roku swej kadencji rady wydziałów wybierają wydziałowe komisje wyborcze. 2. W skład uczelnianej komisji wyborczej wchodzą następujący przedstawiciele społeczności Akademii: a) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na wydziałach, po jednym z każdego wydziału. b) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, c) przedstawiciele doktorantów, d) przedstawiciele studentów, e) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 3. W skład wydziałowej komisji wyborczej wchodzą następujący przedstawiciele społeczności wydziału: a) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na wydziale, b) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, c) przedstawiciele doktorantów, d) przedstawiciele studentów wydziału, e) przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 4. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez rektora uczelniana komisja wyborcza wybiera swego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej przewodniczy zebraniu wyborczemu kolegium elektorów Akademii oraz otwartym zebraniom prezentującym kandydatów na rektora i prorektorów. 5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do wydziałowej komisji wyborczej. 6. Kadencja komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji wyborczych zgodnie z ust Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowanym w Akademii stanowiskiem z wyboru. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji, a na jej miejsce właściwy organ wybiera inną osobę. 59. Do zadań uczelnianej komisji wyborczej należy organizowanie wyborów, a w szczególności: 1. opracowanie regulaminu wyborczego ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów w Akademii. 2. ustalanie terminarza czynności wyborczych, 3. nadzorowanie przebiegu wyborów w wydziałach, 4. przeprowadzanie wyborów członków senatu i kolegium elektorów Akademii w jednostkach niewchodzących w skład wydziałów oraz spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i uczestników studiów doktoranckich dokonuje uczelniana komisja wyborcza na zebraniach ogólnouczelnianych poszczególnych grup, 5. ustalanie i ogłaszanie list kandydatów na stanowiska rektora i prorektorów, 6. organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych na stanowiska rektora i prorektorów, 7. stwierdzanie dokonania wyboru członków kolegium elektorów akademii oraz wyboru na stanowiska rektora i prorektorów, 8. stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu, 9. rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów, 10. zabezpieczenie dokumentacji wyborów. 20

21 60. Do zadań wydziałowej komisji wyborczej w szczególności należy: 1. ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych, 2. organizowanie i przeprowadzanie wydziałowych zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru członków senatu i kolegium elektorów Akademii spośród nauczycieli akademickich, 3. organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru przedstawicieli do rady wydziału oraz wyboru dziekana i prodziekanów, 4. informowanie uczelnianej komisji wyborczej o ustalonym szczegółowym terminarzu czynności wyborczych a także o przebiegu i wynikach wyborów, 5. zabezpieczenie dokumentacji wyborów Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Akademii trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. 2. Rektor, prorektor, dziekan i prodziekan nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. 3. Wybory rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno w odrębnych terminach ustalonych przez odpowiednie komisje wyborcze, z tym że wybory rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 31 maja, a dziekanów i prodziekanów do 15 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji. 4. Członkiem Senatu nie może być ta sama osoba dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. Nie dotyczy to osób, wchodzących w skład Senatu w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego uczelni. 5. Mandat w organach Akademii wygasa, gdy: a) pracownik przestaje być pracownikiem zatrudnionym w Akademii jako podstawowym miejscu pracy, a w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w pełnym wymiarze czasu pracy, b) doktorant przestaje być doktorantem Akademii, c) student przestaje być studentem Akademii, d) osoba posiadająca mandat utraciła bierne prawo wyborcze, (rozstrzyga ust. 1), e) osoba posiadająca mandat zrzekła się mandatu, f) osoba posiadająca mandat zmarła, g) osoba posiadająca mandat w organie kolegialnym wykazuje nieobecność w pracy trwającą nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy. 6. Skład organu kolegialnego uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, brakuje więcej niż sześć miesięcy. 7. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące wyborów Kadencja kolegium elektorów Akademii oraz kolegium elektorów wydziału trwa cztery lata i upływa z chwilą wyboru kolegium na nową kadencję. 2. Jeżeli mandat członka kolegium elektorów Akademii wygasa podczas trwania kadencji organów kolegialnych Akademii, w jego miejsce powoływany jest kandydat, który uzyskał w wyborach kolejno największą liczbę głosów. 3. Jeżeli nie ma możliwości spełnienia dyspozycji zawartej w ust. 2, wówczas przeprowadza się wybory uzupełniające Funkcji rektora i prorektora nie można łączyć z funkcją dziekana lub prodziekana. 21

Zmiany, które zawierają poniższe zapisy, nie są wprowadzone do jednolitego tekstu Statutu. ORGANY UNIWERSYTETU

Zmiany, które zawierają poniższe zapisy, nie są wprowadzone do jednolitego tekstu Statutu. ORGANY UNIWERSYTETU Zmiany, które zawierają poniższe zapisy, nie są wprowadzone do jednolitego tekstu Statutu. ORGANY UNIWERSYTETU 31 1. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: Senat, rady wydziałów, rady instytutów pozawydziałowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

STATUT AKADEMII ROLNICZEJ we WROCŁAWIU

STATUT AKADEMII ROLNICZEJ we WROCŁAWIU STATUT AKADEMII ROLNICZEJ we WROCŁAWIU Wrocław, 30 czerwca 2006 roku Akademia Rolnicza we Wrocławiu pielęgnuje swoje dziedzictwo i najlepsze tradycje. Chroni i pomnaża dorobek przeszłości, podejmując wszechstronne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Załącznik do uchwały Nr 000-2/8/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SŁUPSK 2011-1 - - 2 - Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr R/0004/42/11 z 26.10.2011 r. ze zmianami z 25.01.2017 r. S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SŁUPSK 2011-1 - - 2 - Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr R/0004/42/11 z 26 października 2011 r. S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. uchwalony na posiedzeniach Senatu w dniach: 23 marca i 30 listopada 2006 r.

S T A T U T. Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. uchwalony na posiedzeniach Senatu w dniach: 23 marca i 30 listopada 2006 r. S T A T U T Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego uchwalony na posiedzeniach Senatu w dniach: 23 marca i 30 listopada 2006 r. Radom, 2006 r. 1 STATUT POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 16/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO

S T A T U T UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO S T A T U T UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE Lublin 2017 r. Tekst ujednolicony wg stanu na dzień 1 marca 2017 r. - tylko do użytku wewnętrznego Tekst oryginalny zgodny z uchwałami Senatu UP w Lublinie:

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

STATUT Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu STATUT Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2015 roku 1 Spis treści strona Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W BIAŁYMSTOKU

STATUT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W BIAŁYMSTOKU STATUT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Senat Politechniki Białostockiej w dniu 22 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 5 listopada 2009 r.) Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE....

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego Zatwierdzony przez Senat UW 19 grudnia 2007 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Lingwistyki

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu STATUT Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Dział I. Przepisy ogólne... 2 Dział II. Organizacja Akademii... 6 Dział III Organy Akademii... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 12 Rozdział 2. Organy

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 [tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

STATUT. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku STATUT Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2006 r. Tekst jednolity - załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 106/14-15 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 marca 2015 r. STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. (jednolity tekst) uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 23 kwietnia 2009 r.

S T A T U T. Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. (jednolity tekst) uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 23 kwietnia 2009 r. S T A T U T Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego (jednolity tekst) uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 23 kwietnia 2009 r. Radom, 2009 r. S P I S T R E Ś C I Wstęp...1 Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dział II ORGANY UCZELNI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów.

Dział II ORGANY UCZELNI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów. Dział II ORGANY UCZELNI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów. 7 2. Organami jednoosobowymi Uczelni są Rektor i dziekani. 3. Organami wyborczymi Uczelni

Bardziej szczegółowo

STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2011 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2012. Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 3/2012. Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 3/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku STATUT

AKADEMIA MUZYCZNA im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku STATUT AKADEMIA MUZYCZNA im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku STATUT Gdańsk 2006 Spis treści DZIAŁ I Postanowienia ogólne, cele i zadania... 4 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 4 ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania... 5

Bardziej szczegółowo

STATUT. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE

STATUT. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE STATUT UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA UCZELNI 12 III. ORGANY UCZELNI 27 IV. TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Chemii Na podstawie 24 ust. 3 statutu UPH, po

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

STATUT. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie STATUT Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków 2017 I. Postanowienia ogólne 1 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwany dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W BIAŁYMSTOKU

STATUT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W BIAŁYMSTOKU STATUT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Senat Politechniki Białostockiej w dniu 22 czerwca 2006 r. (tekst ujednolicony wg stanu na dzień 26 kwietnia 2013 roku) Spis treści I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

S T A T U T AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE

S T A T U T AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE S T A T U T AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przyjęty uchwałą nr 15 Senatu Akademii Medycznej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2006 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone: - Uchwałą Nr 43/2006 Senatu AM z dnia 20.11.2006r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydawnictwo APS Warszawa 2012 Załącznik do Uchwały nr 157/11 12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 22

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 Organizacja Uniwersytetu... 4 Organy Uniwersytetu... 9 Tryb wyborów, powoływania i

Bardziej szczegółowo

STATUT POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. Kazimierza Pułaskiego

STATUT POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. Kazimierza Pułaskiego STATUT POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. Kazimierza Pułaskiego Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, nosząca tę nazwę od 1996 r. (nadaną ustawą z dnia 4.07.1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

STATUT. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach STATUT Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej Uniwersytetem lub Uczelnią, jest uczelnią publiczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 157 Senatu UW z dnia 13 grudnia 2006 r. REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

S T A T U T POLITECHNIKI LUBELSKIEJ P O L I T E C H N I K A L U B E L S K A S T A T U T POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Tekst jednolity wydany na podstawie Obwieszczenia Nr 1/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI. Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów

Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI. Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów 24 1. Organy jednoosobowe Uczelni są wybierane przez kolegia elektorów. 2. Rektor i prorektorzy

Bardziej szczegółowo

Statut Uniwersytetu Łódzkiego przyjęty uchwałą Senatu z dnia 26 czerwca 2006 r.

Statut Uniwersytetu Łódzkiego przyjęty uchwałą Senatu z dnia 26 czerwca 2006 r. Statut Uniwersytetu Łódzkiego przyjęty uchwałą Senatu z dnia 26 czerwca 2006 r. tekst jednolity wg stanu na dzień 1 lipca 2010 r. obejmujący zmiany Statutu UŁ wprowadzone Uchwałą Senatu nr 124 z 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Statut. Uchwalony przez Senat w dniu 25 maja 2006 r.

Statut. Uchwalony przez Senat w dniu 25 maja 2006 r. Statut Uchwalony przez Senat w dniu 25 maja 2006 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: nr 524/36/2008-2012 z dnia 16 czerwca 2011 r. nr 500/35/2008-2012 z dnia 19 maja 2011 r. nr 485/34/2008-2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ Regulamin Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Biała

Bardziej szczegółowo

STATUT POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. im. Ignacego ŁUKASIEWICZA. Rzeszów

STATUT POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. im. Ignacego ŁUKASIEWICZA. Rzeszów STATUT POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. Ignacego ŁUKASIEWICZA Rzeszów SPIS TREŚCI str. Wstęp... 3 Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Organizacja Uczelni... 7 Rozdział III Organy Uczelni... 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 224 UCHWAŁA NR 4 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Statut Politechniki Opolskiej

Statut Politechniki Opolskiej Załącznik do obwieszczenia nr 1/2015 Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. Statut Politechniki Opolskiej 1 Spis treści: I. Postanowienia ogólne 3 II. Organy Uczelni 5 II. 1 Senat...

Bardziej szczegółowo

STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalony w dniu 24 lutego 2012 r.

STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalony w dniu 24 lutego 2012 r. STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalony w dniu 24 lutego 2012 r. tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami senatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Regulaminem", określa strukturę Wydziału,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy I. ZASADY OGÓLNE REGULAMIN WYBORCZY Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Tekst jednolity znowelizowany i zatwierdzony przez Senat 26 stycznia 2016 r. I. ZASADY OGÓLNE 1 1.Dla przeprowadzenia czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi

REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi KOMISJA WYBORCZA UCZELNI REGULAMIN WYBORCZY PWSFTviT w Łodzi kadencja 2016 2020 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb wyboru: 1) członków Kolegium Elektorów, rektora i prorektorów;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 91/2010 Senatu WUM z dnia r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Załącznik do Uchwały Nr 91/2010 Senatu WUM z dnia r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik do Uchwały Nr 91/2010 Senatu WUM z dnia 02.08.2010 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 91/2010 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 2 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

STATUT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO STATUT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis rzeczy Dział I Przepisy ogólne Dział II Organizacja Uniwersytetu Rozdział 1. Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rozdział 2. Organy Uniwersytetu i kierownicy jednostek

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę Wydziału 19 czerwca 2012r Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Psychologii, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

STATUT ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH STATUT ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w dniu 14 czerwca 2006 r. Uchwałą Nr 121/2006 zmieniony Uchwałami: Nr 133/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO tekst jednolity z dnia 30 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 Organizacja Uniwersytetu... 4 Organy Uniwersytetu... 10 Tryb wyborów, powoływania i odwoływania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity)

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity) Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki Uchwałą Nr 26/2011/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r. oraz Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2012r. (monitor UW z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

STATUT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 22/R/17 STATUT UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst ujednolicony z dnia 30 marca 2017 roku Dział I Przepisy ogólne 1. 1. Uniwersytet Gdański w Gdańsku, zwany dalej Uniwersytetem,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska jest państwową akademicką szkołą wyższą mającą osobowość prawną. Siedzibą Politechniki Warszawskiej jest Warszawa.

Politechnika Warszawska jest państwową akademicką szkołą wyższą mającą osobowość prawną. Siedzibą Politechniki Warszawskiej jest Warszawa. PREAMBUŁA Politechnika Warszawska nawiązuje do tradycji wcześniej działających w Warszawie polskich uczelni technicznych - powstałego w roku 1826 staraniem Stanisława Staszica Instytutu Politechnicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu Załącznik do Uchwały nr 16/2016 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 11 marca 2016 r. Regulamin wyborów do Kolegium Elektorów, Senatu oraz wyborów Rektora i Prorektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016

Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 Załącznik Nr 2 do Komunikatu Nr 1 UKW Regulamin Wyborczy PWSZ w Kaliszu Wybory 2016 I. Postanowienia ogólne 1. Wybory w 2016 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W KATOWICACH

STATUT ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W KATOWICACH STATUT ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W KATOWICACH uchwalony przez Senat Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w dniu 14 czerwca 2006 r. Uchwałą Nr 121/2006 Katowice, 14 czerwca 2006 r. SPIS TREŚCI: DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (utworzony na podstawie Statutu UKSW z dnia 20. 04. 2016.) Instytut Filologii Polskiej UKSW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

REGULAMIN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO REGULAMIN WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Zapisy regulaminu zostały dostosowane do Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego (uchwała nr 350/01/2012 Senatu UR w sprawie zmian w statucie) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU 1 Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 30/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R - 30/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R - 30/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-6/1/2015 Senatu UTH Radom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I

Załącznik nr 1. Uczelniany Regulamin Wyborczy. Rozdział I Załącznik nr 1 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Uczelniany Regulamin Wyborczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wyboru: 1) członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

STATUT POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

STATUT POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ STATUT POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ wprowadzony w życie Uchwałą nr 80/2006 Senatu PCz z dnia 31.05.2006 roku ze zmianami wg Uchwały nr 120/2008/2009 Senatu PCz z dnia 28.09.2009 roku Uchwały nr 194/2009/2010

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

STATUT. Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach STATUT Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zwana dalej Akademią, jest akademicką uczelnią publiczną, działającą w polskim

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Statut

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r. Załącznik do Uchwały Nr CDLXII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 roku Regulamin Wyborów Władz Uczelni i Władz Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję

Bardziej szczegółowo

Projekt UNIWERSYTET WROCŁAWSKI S T A T U T UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Projekt UNIWERSYTET WROCŁAWSKI S T A T U T UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Projekt UNIWERSYTET WROCŁAWSKI S T A T U T UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 2012 Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Uniwersytet Wrocławski (Universitas Wratislaviensis), zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. Spis treści DZIAŁ I UNIWERSYTET WARSZAWSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 1 Siedziba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

STATUT AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

STATUT AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Załącznik do decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. STATUT AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2 Organizacja Akademii...9

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 ZASADY OGÓLNE

INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 ZASADY OGÓLNE INFORMATOR WYBORCZY GUMed 2016 I ZASADY OGÓLNE Kto odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów i w oparciu o jakie zasady? Ustępujący Rektor odpowiada za organizację i przeprowadzenie wyborów w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

STATUT Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach STATUT Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach TEKST JEDNOLITY PO ZMIANACH WNIESIONYCH UCHWAŁAMI SENATU Z DNIA 26 czerwca 2008 r., 29 kwietnia 2010 r. oraz 15 grudnia 2011 r. Akademia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚLĄSKIEGO MIĘDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH

REGULAMIN ŚLĄSKIEGO MIĘDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH Załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 18 września 2013 r. REGULAMIN ŚLĄSKIEGO MIĘDZYUCZELNIANEGO CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo