S T A T U T. Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. uchwalony na posiedzeniach Senatu w dniach: 23 marca i 30 listopada 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. uchwalony na posiedzeniach Senatu w dniach: 23 marca i 30 listopada 2006 r."

Transkrypt

1 S T A T U T Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego uchwalony na posiedzeniach Senatu w dniach: 23 marca i 30 listopada 2006 r. Radom, 2006 r.

2 1 STATUT POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. Kazimierza Pułaskiego Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, nosząca tę nazwę od 1996 r. (nadaną ustawą z dnia r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich (Dz. U. Nr 100, poz. 463), jest akademicką Uczelnią publiczną, która nieprzerwanie kontynuuje działalność: 1) utworzonej w Radomiu w 1950 roku wieczorowej Szkoły Inżynierskiej Naczelnej Organizacji Technicznej (pismem NOT w Warszawie znak: /50 z dnia r. informującym, że NOT otrzymała od Ministerstwa Oświaty koncesję na prowadzenie Szkoły Inżynierskiej NOT w Radomiu), 2) przekształconej w 1951 roku w Wieczorową Szkołę Inżynierską w Radomiu po jej upaństwowieniu (okólnikiem NOT w Warszawie nr 9561/1492/702/50 z dnia r. w sprawie przejęcia przez Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki szkół inżynierskich NOT), 3) przekształconej w 1965 roku w Kielecko-Radomską Wieczorową Szkołę Inżynierską w Kielcach (rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie utworzenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach, Dz. U. Nr 23, poz. 145), 4) przekształconej w 1967 roku w Kielecko-Radomską Wyższą Szkołę Inżynierską (rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie przekształcenia Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach, Dz. U. Nr 16, poz. 72), 5) przekształconej w 1974 roku w Politechnikę Świętokrzyską (rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie przekształcenia Kielecko- Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach w Politechnikę Świętokrzyską, Dz. U. Nr 34, poz. 200), 6) usamodzielnionej w 1978 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Radomiu (rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, Dz. U. Nr 9, poz. 37), która przyjęła w 1979 r. imię Kazimierza Pułaskiego, wielkiego Polaka i bohatera dwóch narodów: polskiego i amerykańskiego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego, Dz. U. Nr 21, poz. 126). Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego ma uznane miejsce na akademickiej mapie kraju, wnosi istotny wkład w integralny system rozwoju intelektualnego regionu, a także społeczeństwa polskiego oraz społeczeństw innych krajów.

3 2 I. Postanowienia ogólne 1 1. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, zwana dalej Uczelnią, która nazwę tę uzyskała ustawą z dnia 4 lipca 1996 roku o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich (Dz. U. Nr 100, poz. 463), jest akademicką Uczelnią publiczną. 2. Uczelnia posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Radom. 3. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), zwanej dalej ustawą, oraz niniejszego statutu Patronem Uczelni jest generał Kazimierz Pułaski. 2. Uczelnia posiada godło i sztandar. Wzór godła i sztandaru przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego statutu. Zasady używania sztandaru i godła uchwala Senat. 3. Wydziały Uczelni mogą mieć własne godła i barwy. Zasady używania godła i barw wydziałów uchwalają rady wydziałów. 4. Oficjalnym skrótem nazwy Uczelni jest określenie PRad. 5. Uczelnia używa następujących nazw w językach obcych: 1) Kazimierz Pułaski Technical University of Radom - w języku angielskim, 2) Université Politechnique Kazimierz Pułaski de Radom - w języku francuskim, 3) Universidad Técnica Kazimierz Pułaski de Radom - w języku hiszpańskim, 4) Kazimierz Pułaski Technische Universität Radom - w języku niemieckim, 5) Радомский Политехнический Университет им. Kазимежа Пулаского - w języku rosyjskim, 6) Politecnico Kazimierz Pułaski di Radom - w języku włoskim. Pracownicy Uczelni oraz jej studenci tworzą samorządną społeczność akademicką. 3 4 Uczelnia jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie.

4 W swoich działaniach Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej. 2. Do podstawowych zadań Uczelni należy: 1) kształcenie studentów w celu przygotowania ich do pracy zawodowej, 2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, 3) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, 4) kształcenie i promowanie kadr naukowych, 5) upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, 6) kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy, 7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów, 8) działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 3. Uczelnia, wykonując zadania określone w ust. 2, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi, medycznymi i innymi, oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego. 6 Misją Politechniki Radomskiej imienia Kazimierza Pułaskiego jest założenie, że: Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, kształcąc kolejne pokolenia inżynierów, ekonomistów i nauczycieli, zdobyła miano wiodącej uczelni regionu radomskiego i uznane miejsce na akademickiej mapie kraju. Wnosi istotny wkład w integralny system rozwoju intelektualnego regionu, a także całego społeczeństwa polskiego i społeczeństw innych krajów. Wiedza i wychowanie zdobywane w Uczelni mają służyć naszej Ojczyźnie i integracji europejskiej Misja Politechniki Radomskiej zawarta jest w słowach: KU GODNEJ PRZYSZŁOŚCI. Uczelnia realizuje ją poprzez: odkrywanie i przekazywanie prawdy, kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych. Oznacza to: szerzenie i przekazywanie wiedzy dla jak największego kręgu młodego pokolenia, z użyciem współczesnych środków przekazu informacji i przy zachowaniu wysokich standardów nauczania, zapewnienie młodzieży możliwości wyboru szerokiego zakresu kształcenia w zależności od zdolności i oczekiwań, poprzez nauczanie na studiach wszystkich stopni,

5 4 dążenie do poszerzania praw akademickich w zakresie wiedzy technicznej, ekonomiczno-humanistycznej i sztuki, tworzenie warunków do harmonijnego funkcjonowania społeczności akademickiej oraz szerzenie idei przedsiębiorczości i innowacyjności w tym środowisku, prowadzenie badań naukowych stanowiących niezbędny element kształcenia oraz stymulujących rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, realizowanych z poszanowaniem wolności wyrażania myśli, prawdy naukowej i obiektywnej oceny wyników, pełnienie funkcji wiodącego ośrodka kulturotwórczego i naukowego w regionie, wychowanie młodzieży zgodnie z zasadami etyki, poszanowania praw człowieka i demokracji, tworzenie wizerunku Politechniki Radomskiej jako uczelni europejskiej, współpracę z innymi uczelniami miasta Radomia oraz innymi środowiskami akademickimi w kraju i za granicą. 1. Wykłady w Uczelni są otwarte. 2. Senat w drodze uchwały może ograniczyć ogólną dostępność niektórych wykładów Uczelnia utrzymuje więzi ze swymi absolwentami. 2. Uczelnia troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach, absolwentach i studentach. 3. Senat Uczelni może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych oraz podejmować uchwały w sprawie umieszczania na terenie Uczelni pamiątkowych tablic i innych form uczczenia pamięci, wydarzeń lub osób. 9 W Uczelni mogą działać organizacje zrzeszające pracowników, studentów, absolwentów oraz przyjaciół Uczelni na zasadach określonych w ustawach Uczelnia honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie im Medalu im. Kazimierza Pułaskiego. 2. Medal im. Kazimierza Pułaskiego przyznaje Senat Uczelni. Regulamin i zasady przyznawania medalu ustala Senat. 3. Wzór Medalu im. Kazimierza Pułaskiego jest umieszczony w załączniku Nr 2 do statutu. 4. Senat lub Rektor mogą określić inne sposoby honorowania pracowników i osób, o których mowa w ust. 1.

6 Profesorowi innej uczelni krajowej lub zagranicznej, niezatrudnionemu w Uczelni, może być przyznany status honorowego profesora wydziału. 2. Osobie niezatrudnionej w Uczelni, a szczególnie zasłużonej w realizacji jej zadań statutowych, może być przyznany status honorowego wykładowcy wydziału. 3. Status honorowego profesora i honorowego wykładowcy przyznaje Rektor na wniosek dziekana złożony za zgodą rady wydziału. 4. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania statusu honorowego profesora i honorowego wykładowcy oraz zasady udziału honorowego profesora i honorowego wykładowcy w działalności wydziału ustala Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu. 12 Uczelnia jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. II. Organizacja Uczelni Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Zadaniem wydziału jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej. 2. Wydział może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim będzie, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej dwanaście osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 3. Wydział prowadzi co najmniej jeden kierunek studiów. 4. W ramach wydziału mogą istnieć jako jednostki organizacyjne: instytuty, katedry, zakłady, pracownie, laboratoria, studia (studium), zespoły badawcze, biblioteki specjalistyczne, archiwa oraz jednostki usługowe w formie zakładów. 5. Wydziałem kieruje dziekan. Rada wydziału, będąc najwyższym organem kolegialnym oraz gremium naukowym wydziału, jest odpowiedzialna za jakość życia akademickiego wydziału. 6. Zadania, zakres działania oraz strukturę organizacyjną wydziału określa regulamin wydany przez Rektora na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału i Senat.

7 Poza strukturą wydziałów w Uczelni mogą być tworzone jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe, podległe bezpośrednio Rektorowi lub prorektorom, wykonujące zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. 2. Jednostkami ogólnouczelnianymi są: 1) Biblioteka Główna, jako podstawowa jednostka systemu biblioteczno-informacyjnego, 2) centra badawcze lub dydaktyczno-badawcze, laboratoria badawcze lub dydaktycznobadawcze, w tym centra transferu technologii oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości, jeśli takie zostaną utworzone. 3. Jednostkami międzywydziałowymi są jednostki wykonujące zadania dydaktyczne dla różnych wydziałów. 4. Zakres działania, zadania oraz strukturę organizacyjną jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych określają ich regulaminy wydane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu. 15 Uczelnia może tworzyć poza swoją siedzibą zamiejscowe jednostki organizacyjne na zasadach określonych w art. 85 ustawy Działalność wydawniczą prowadzi Wydawnictwo Politechniki Radomskiej podległe bezpośrednio Rektorowi. 2. Rektor może powołać radę wydawniczą w celu koordynacji działalności wydawniczej i poligraficznej Uczelni. 17 Działalność administracyjną Uczelni prowadzą jednostki wymienione w 99 ust Wydziały są tworzone, przekształcane i znoszone w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek Senatu Uczelni. 2. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziałów tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek dziekana zgłoszony za zgodą rady wydziału i po zaopiniowaniu przez Senat. 3. Jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane, w tym centra lub laboratoria badawcze i dydaktyczno-badawcze oraz akademickie inkubatory przedsiębiorczości tworzy, przekształca i znosi Rektor za zgodą Senatu.

8 7 4. Biblioteki specjalistyczne tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek kierownika zainteresowanej jednostki organizacyjnej, w której ma funkcjonować biblioteka, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej i dyrektora Biblioteki Głównej. 5. Jednostki organizacyjne o charakterze administracyjnym tworzy, przekształca i znosi Rektor. 1. Instytut jest jednostką wydziałową Zadaniem instytutu jest prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenie kadr naukowych w zakresie określonej dziedziny nauki, dyscypliny lub kilku pokrewnych dyscyplin. 3. Instytut może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim będzie, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej pięć osób mających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego reprezentujących określoną dziedzinę nauki. 4. Jeżeli przez okres trzech lat instytut nie spełnia wymogu określonego w ust. 3, Rektor przekształca instytut w katedrę, po uzyskaniu opinii rady wydziału. 5. W ramach instytutu mogą istnieć: zakłady, zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, pracownie, laboratoria, studia (studium) oraz biblioteki specjalistyczne. 6. Szczegółową organizację i zadania instytutu określa regulamin wydany przez Rektora na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału. 1. Katedra jest jednostką wydziałową Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności naukowej w ramach dyscypliny lub specjalności naukowej, kształcenie kadry naukowej oraz działalność dydaktyczna. 3. Katedra może być utworzona, gdy zatrudniona w niej będzie, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy lub dwie osoby ze stopniem doktora habilitowanego. 4. Jeżeli przez okres trzech lat katedra nie spełnia wymogu określonego w ust. 3, Rektor przekształca katedrę w zakład, po uzyskaniu opinii rady wydziału. 5. W ramach katedr mogą istnieć: zakłady, zespoły badawcze, zespoły dydaktyczne, pracownie i laboratoria Zakład prowadzi badania naukowe w zakresie specjalności naukowej i uczestniczy w procesie dydaktycznym. 2. Zakład może być utworzony, gdy zatrudniona w nim będzie, jako w podstawowym miejscu pracy, co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

9 8 3. Jeżeli przez okres trzech lat zakład nie spełnia wymogu określonego w ust. 2, Rektor likwiduje zakład, po uzyskaniu opinii rady wydziału. 1. Instytutem kieruje dyrektor, który jest przełożonym wszystkich pracowników instytutu Dyrektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł lub stopień naukowy. 3. Dyrektora instytutu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału. 4. Dyrektor instytutu jest odpowiedzialny za pracę instytutu przed organami wydziału i Rektorem. 5. W instytucie mogą być powoływani zastępcy dyrektora, w liczbie nie większej niż dwóch. O liczbie i zakresie działania zastępców dyrektora decyduje dyrektor instytutu w porozumieniu z dziekanem. 6. Zastępcą dyrektora może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, mający tytuł lub stopień naukowy. 7. Zastępców dyrektora instytutu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę wydziału Kierownikiem katedry może być osoba z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudniona w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy. 2. Kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, posiadający stopień doktora habilitowanego lub zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego. 2. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału Kierownik katedry i kierownik zakładu są przełożonymi pracowników zatrudnionych w tych jednostkach. 2. Kierownicy katedr i zakładów są odpowiedzialni za działalność tych jednostek przed organami wydziału i Rektorem.

10 Kierownikiem jednostki międzywydziałowej może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy. 2. Kierownika jednostki międzywydziałowej powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Jednostek Międzywydziałowych. 3. Kierownik jednostki międzywydziałowej jest przełożonym wszystkich pracowników tej jednostki. 4. Kierownik jednostki międzywydziałowej jest odpowiedzialny za działalność tej jednostki przed Rektorem Dyrektorzy instytutów i ich zastępcy, kierownicy katedr i zakładów, kierownicy jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych oraz ich zastępcy są powoływani na okres czterech lat od 1 stycznia roku następującego po wyborze władz Uczelni. Powołanie może być odnawiane. 2. Nieokreślone w statucie wymagania kwalifikacyjne, zadania oraz tryb powoływania kierowników jednostek organizacyjnych, innych niż jednostki administracyjne, ustalają odpowiednio regulaminy, o których mowa w 13 ust. 6, 14 ust. 4, 15 lub akty prawne o utworzeniu tych jednostek. 28 Rektor, w uzasadnionych przypadkach, może z własnej inicjatywy odwołać nauczyciela akademickiego z funkcji pełnionej z powołania. 29 Schemat struktury organizacyjnej jednostek działalności podstawowej, jednostek ogólnouczelnianych i jednostek międzywydziałowych Uczelni zawiera załącznik nr 3 do niniejszego statutu. Załącznik jest aktualizowany przez Rektora zarządzeniem. Aktualizacja załącznika nie stanowi zmiany statutu i nie wymaga zachowania trybu, o którym mowa w 106. III. Organy Uczelni Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów. 2. Organami jednoosobowymi Uczelni są Rektor i dziekani. 3. Organami wyborczymi Uczelni są kolegia elektorów.

11 W skład Senatu wchodzą: 1) Rektor jako przewodniczący, 2) prorektorzy, 3) dziekani, 4) 20 wybranych przedstawicieli nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 5) 8 wybranych przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 6) 10 wybranych przedstawicieli studentów, 7) 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 2. Wybory przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 oraz siedmiu przedstawicieli, o których mowa w pkt. 5 przeprowadzają wydziałowe komisje wyborcze. 3. Wybory przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 oraz jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i w Bibliotece Głównej, z grupy wymienionej w ust. 1 pkt. 5, przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza. 4. Wybory przedstawicieli studentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 6, przeprowadzają wydziałowe komisje samorządu studenckiego zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego. 5. Liczbę mandatów przypadających na wydziały dla przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 6 oraz dla siedmiu przedstawicieli, o których mowa w pkt. 5, określa Senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, biorąc pod uwagę reprezentację poszczególnych grup pracowników i studentów na wydziałach według stanu na dzień 31 stycznia w ostatnim roku kadencji. 6. W posiedzeniu Senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki Głównej oraz po jednym przedstawicielu z każdego związku zawodowego działającego w Uczelni Do kompetencji Senatu Uczelni należy w szczególności: 1) uchwalanie statutu, 2) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia, 3) ustalanie głównych kierunków działalności Uczelni, 4) ustalanie zasad działania i polityki Uczelni, 5) ustalanie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie wykonywania podstawowych zadań i polityki Uczelni,

12 11 6) dokonywanie okresowej oceny działalności wydziałów w zakresie realizowanych przez nie zadań i przestrzegania dyscypliny finansowej, 7) zajmowanie stanowiska w sprawach spornych między wydziałami, skierowanych pod obrady Senatu przez Rektora, 8) ocena działalności Uczelni, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z jej działalności oraz ocena działalności Rektora, 9) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia i zniesienia wydziału, filii, wydziału zamiejscowego lub zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz w sprawie utworzenia lub likwidacji kierunku studiów, 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym, 11) wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii i innowacyjności w formie jednostki ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki handlowej, prowadzących działalność usługową, szkoleniową lub naukową, 12) wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału albo co najmniej piętnastu członków Senatu, 13) ustalanie zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określonych w art. 131 ust. 1 ustawy. 2. Do kompetencji Senatu należy także: 1) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni, 2) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości, 3) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi, 4) wyrażanie zgody na: a) nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości przekraczającej pięćdziesięciokrotną maksymalną wartość środka trwałego mogącego podlegać jednorazowemu odpisowi, b) przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji. 3. Uchwały Senatu są wiążące dla Rektora, innych organów Uczelni oraz całej społeczności akademickiej Posiedzenia zwyczajne Senatu zwołuje Rektor nie rzadziej niż raz na dwa miesiące z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych. 2. Nadzwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Senatu w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku. 3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy Senatu określa załącznik nr 4.

13 12 1. Senat może powoływać stałe i doraźne komisje opiniodawcze oraz określać ich skład i zadania Stałymi komisjami opiniodawczymi Senatu są: 1) komisja ds. dydaktyki i wychowania, 2) komisja ds. rozwoju kadry naukowej, 3) komisja ds. badań naukowych, 4) komisja ds. organizacji i rozwoju Uczelni, 5) komisja ds. budżetu i finansów Rektor kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników i studentów Uczelni. 2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uczelni, w szczególności: 1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, 2) tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne wskazane przez statut, 3) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, 4) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni, 5) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni, 6) określa zakres obowiązków prorektorów i kanclerza. 3. Rektor uchyla decyzję dziekana sprzeczną z ustawą, statutem Uczelni, uchwałą Senatu, uchwałą rady wydziału, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi Uczelni lub naruszającą ważny interes Uczelni Rektor kieruje działalnością Uczelni przy pomocy trzech prorektorów. 2. Rektor może ustanawiać pełnomocników W skład rady wydziału wchodzą: 1) dziekan jako przewodniczący, 2) prodziekani, 3) profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale,

14 13 4) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale w liczbie stanowiącej co najmniej 15 % składu rady, 5) wybrani przedstawiciele studentów wydziału w liczbie stanowiącej co najmniej 20 % składu rady, 6) wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych na wydziale, niebędących nauczycielami akademickimi, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 5 % składu rady. 2. Wybory przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 6 przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza. 3. Wybory przedstawicieli studentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, przeprowadzają wydziałowe komisje samorządu studenckiego zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego. 4. Liczbę mandatów przypadających dla przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, 5 i 6, określa rada wydziału na wniosek wydziałowej komisji wyborczej, biorąc pod uwagę liczbę profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na wydziale według stanu na dzień 31 stycznia w ostatnim roku kadencji. 5. W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku. 6. Na zaproszenie dziekana, w posiedzeniu rady wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę, na stanowiskach profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego Do kompetencji rady wydziału należy w szczególności: 1) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału, 2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów studiów i programów nauczania, 3) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających, 4) opiniowanie dorobku naukowego i dydaktycznego nauczycieli akademickich przy zatrudnianiu na stanowiskach, których opiniowania wymaga statut, 5) opiniowanie wniosków o utworzenie i likwidację kierunku studiów, 6) podejmowanie decyzji o tworzeniu lub znoszeniu specjalności w ramach prowadzonych kierunków studiów. 2. Do kompetencji rady wydziału należy również: 1) uchwalanie planu rzeczowo-finansowego wydziału, 2) ocena działalności dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności wydziału. 3. Rady wydziałów mogą powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.

15 Posiedzenia zwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan raz w miesiącu, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych. 2. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziału zwołuje dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków rady wydziału w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku. 3. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy rady wydziału określa załącznik nr Uchwały rady wydziału w sprawach należących do jej kompetencji są wiążące dla dziekana, pracowników i studentów wydziału. 2. Od uchwał rady wydziału dziekanowi służy odwołanie do Senatu Uczelni w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały Dziekan kieruje wydziałem, a w szczególności: 1) reprezentuje wydział w stosunkach wewnątrz Uczelni, 2) zwołuje posiedzenia rady wydziału i przewodniczy im, z wyjątkiem posiedzeń rady wydziału, na których oceniana jest działalność dziekana, którym przewodniczy senior spośród członków rady posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 3) przedstawia radzie wydziału sprawy wymagające rozpatrzenia przez ten organ, 4) zapewnia realizację uchwał rady wydziału, 5) wyznacza zakresy działania prodziekanów, 6) powołuje komisje dziekańskie, 7) sprawuje nadzór nad gospodarką finansową wydziału, 8) sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału, 9) podejmuje działania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału, 10) dba o przestrzeganie prawa oraz porządek i bezpieczeństwo na terenie wydziału, 11) zapewnia prawidłowy przebieg procesu kształcenia na wydziale, 12) ustala szczegółowy plan zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wydział i nadzoruje jego realizację, 13) dokonuje przydziału zajęć dydaktycznych jednostkom organizacyjnym wydziału i spoza wydziału, stosownie do ich możliwości i specjalności, oraz sprawuje nadzór nad ich wykonaniem, 14) podejmuje decyzje współdziałania wydziału z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni,

16 15 15) wyraża zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niebędące pracownikami Uczelni, 16) jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów wydziału, 17) podejmuje decyzje w sprawach objętych regulaminem studiów oraz regulaminem przyznawania pomocy materialnej, 18) podejmuje inne decyzje dotyczące funkcjonowania wydziału, nie należące do kompetencji innych organów Uczelni. 2. Dziekan ponadto realizuje politykę kadrową wydziału, w tym: 1) występuje do rady wydziału o wyrażenie opinii w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich, 2) występuje do rady wydziału o wyrażenie opinii w sprawie powoływania kierowników jednostek organizacyjnych wydziału, 3) organizuje konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich, 4) składa Senatowi coroczne sprawozdanie z realizowanej przez siebie polityki kadrowej, działalności naukowej i rozwoju wydziału, zaopiniowane przez radę wydziału Dziekan może uchylić lub zmienić decyzję kierownika podległej mu jednostki organizacyjnej, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z ustawą, statutem Uczelni, uchwałą Senatu, uchwałą rady wydziału, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi, a także naruszającą ważny interes wydziału i Uczelni. 2. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do Rektora. 3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zainteresowanej osobie. 4.Rektor uchyla decyzję dziekana sprzeczną z ustawą, statutem Uczelni, uchwałą Senatu, uchwałą rady wydziału, regulaminami lub innymi przepisami wewnętrznymi, a także naruszającą ważny interes Uczelni W instytucie, który posiada lub ubiega się o prawa nadawania stopni naukowych, powołuje się radę naukową instytutu. 2. W skład rady naukowej instytutu wchodzą wszystkie osoby zatrudnione w instytucie, mające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Radę naukową instytutu powołuje Rektor. 3. Do kompetencji rady naukowej instytutu należy prowadzenie wszystkich spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych zgodnie z przyznanymi uprawnieniami. 4. Przewodniczącego rady naukowej instytutu wybierają spośród siebie członkowie rady na kadencję władz instytutu.

17 Biblioteka Główna wraz z bibliotekami specjalistycznymi stanowi jednolity system biblioteczno-informacyjny Uczelni. 2. W ramach Biblioteki Głównej mogą funkcjonować następujące oddziały: 1) gromadzenia i opracowania druków zwartych, 2) wydawnictw ciągłych, 3) udostępniania, 4) informacji naukowej. 3. W oddziałach mogą być tworzone sekcje biblioteczne. 4. Zbiory biblioteczne udostępniane są w czytelniach lub mogą być wypożyczane na zewnątrz. 5. Osoby niebędące pracownikami lub studentami Uczelni mogą swobodnie korzystać ze zbiorów w czytelniach. 6. Osobom niebędącym pracownikami lub studentami Uczelni zbiory biblioteczne mogą być wypożyczane na zewnątrz za zgodą dyrektora Biblioteki Głównej oraz po wniesieniu kaucji w wysokości pięciokrotnej wartości inwentarzowej wypożyczanej pozycji. Zasady wnoszenia i zwrotu kaucji określa regulamin Biblioteki Głównej W Uczelni działa Rada Biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora. 2. Radę Biblioteczną powołuje Rektor w składzie: 1) po jednym nauczycielu akademickim z każdego wydziału wybranym przez właściwą radę wydziału, 2) dyrektor Biblioteki Głównej, 3) jeden przedstawiciel pracowników Biblioteki Głównej wybrany na zebraniu ogólnym pracowników, 4) jeden student delegowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. 3. Wybory przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 ogłasza Rektor w terminie do 30 listopada ostatniego roku kadencji Rady. Wybory przeprowadza się w grudniu tego roku. 4. Kandydatów na członków Rady Bibliotecznej zgłaszają: - w grupie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w wydziale do dziekana spośród nauczycieli zatrudnionych w wydziale jako podstawowym miejscu pracy, - jako przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pracownicy Biblioteki Głównej do dyrektora Biblioteki Głównej, spośród jej pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy lub jako podstawowym miejscu pracy. Zgłoszenie następuje na piśmie wraz z pisemną zgodą kandydata.

18 17 5. Odpowiednio dziekan lub dyrektor Biblioteki Głównej ustalają listę kandydatów, a następnie przeprowadzają wybory w głosowaniu tajnym i stwierdzają wybór. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy statutowego składu rady wydziału lub połowy pracowników Biblioteki Głównej. 6. Rada Biblioteczna wybiera przewodniczącego spośród członków rady, o których mowa w ust. 2 pkt Kadencja Rady trwa cztery lata od dnia 1 stycznia roku następnego po wyborach organów Uczelni. 46 Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego, a w szczególności: 1) określanie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych, 2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem Biblioteki Głównej, 3) opiniowanie kandydatur na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej, 4) opiniowanie zatrudniania i zwalniania osób na stanowiska, o których mowa w 66 ust.5, 5) opiniowanie wniosków o utworzenie bibliotek specjalistycznych Dyrektor Biblioteki Głównej kieruje bezpośrednio Biblioteką Główną oraz koordynuje funkcjonowanie bibliotek specjalistycznych. 2. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa regulamin Biblioteki Głównej. 3. Dyrektora Biblioteki Głównej zatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej i Senatu W Uczelni działa rada jednostek międzywydziałowych jako organ opiniodawczy Rektora. 2. Radę Jednostek Międzywydziałowych powołaną przez Rektora tworzą: 1) nauczyciele akademiccy wybrani po jednym z każdego wydziału przez radę wydziału, 2) kierownicy jednostek międzywydziałowych, 3) przedstawiciele pracowników jednostek międzywydziałowych wybrani po jednym na zebraniach ogólnych pracowników tych jednostek, 4) jeden student delegowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego. 3. Przy wyborach członków Rady wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 3 mają odpowiednio zastosowanie przepisy trybu wyborów członków Rady Bibliotecznej, przy czym kompetencje dyrektora Biblioteki Głównej przypisuje się kierownikom jednostek międzywydziałowych.

19 18 4. Rada Jednostek Międzywydziałowych wybiera przewodniczącego spośród członków rady, o których mowa w ust. 2 pkt Kadencja rady trwa cztery lata od dnia 1 stycznia roku następnego po wyborach organów Uczelni Do kompetencji Rady Jednostek Międzywydziałowych należy opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek międzywydziałowych, a w szczególności: 1) określanie zasad funkcjonowania jednostek międzywydziałowych i ich pracy na rzecz Uczelni i wydziałów, 2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kierunkami działalności oraz rozwojem jednostek międzywydziałowych, 3) opiniowanie wniosków o zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli akademickich w jednostkach międzywydziałowych, 4) opiniowanie kandydatur na stanowiska kierowników jednostek międzywydziałowych, 5) opiniowanie planów i programów nauczania przedmiotów prowadzonych przez jednostki międzywydziałowe. 50 Udział stałych członków oraz osób z głosem doradczym w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach, jest obowiązkowy Uchwały organów kolegialnych zapadają bezwzględną większością głosów, co oznacza, że uchwała zostaje podjęta, gdy oddano za nią więcej niż 50 % głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. 2. Wybór członków komisji i innych ciał kolegialnych, które nie są kolegialnymi ani wyborczymi organami Uczelni, w rozumieniu art. 60 ust. 1 i 8 ustawy, następuje zwykłą większością głosów. 3. Głosowania w sprawach osobowych są tajne. IV. Tryb wyborów, powoływania i odwoływania jednoosobowych i kolegialnych organów Uczelni, prorektorów i prodziekanów, kolegiów elektorów oraz komisji wyborczych Wyboru Rektora i prorektorów dokonuje Kolegium Elektorów Uczelni, zaś wyboru dziekana i prodziekanów dokonują kolegia elektorów danego wydziału.

20 19 2. Wybory w Uczelni przeprowadzają komisje wyborcze. 3. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli wymóg ten nie został spełniony, przeprowadza się drugą turę wyborów pomiędzy dwoma kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 4. Postanowienia ust. 3 nie mają zastosowania do wyboru członków komisji wyborczych Kolegium Elektorów Uczelni składa się z 60 elektorów. W skład kolegium wchodzi: 1) 32 przedstawicieli nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, 2) 12 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 3) 1 przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych i w Bibliotece Głównej, 4) 12 przedstawicieli studentów, 5) 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 2. Liczbę mandatów przypadających na wydziały dla przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, określa Senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, biorąc pod uwagę liczbę pracowników w poszczególnych grupach i studentów na wydziałach według stanu na dzień 31 stycznia w ostatnim roku kadencji. 3. Kandydatów do Kolegium Elektorów Uczelni spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze zgłaszają do właściwych komisji wyborczych w swoich grupach (na piśmie wraz z pisemną zgodą tych osób) pracownicy grup przedstawicielskich, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5, zatrudnieni w poszczególnych jednostkach i posiadający czynne prawo wyborcze. 4. Wydziałowe komisje wyborcze ustalają listy wyborcze, przeprowadzają wybory i stwierdzają wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i Uczelniana Komisja Wyborcza ustala listy wyborcze, przeprowadza wybory i stwierdza wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i Wybory przedstawicieli studentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przeprowadzają wydziałowe komisje samorządu studenckiego zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego Kandydatów na stanowisko Rektora mogą zgłaszać do Uczelnianej Komisji Wyborczej osoby mające czynne prawo wyborcze, spośród nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy i którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. 2. Kandydatów na stanowiska prorektorów zgłasza rektor-elekt do Uczelnianej Komisji Wyborczej, spośród nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy lub stopień naukowy,

21 20 zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy i którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. 3. Kandydatura prorektora do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów wchodzących w skład Kolegium Elektorów Uczelni. Brak stanowiska w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia kandydata na prorektora do spraw studenckich uważa się za wyrażenie zgody Rektor i prorektorzy mogą być odwołani przez Kolegium Elektorów Uczelni. 2. Wniosek o odwołanie Rektora może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu Senatu. Wniosek o odwołanie prorektora może być zgłoszony przez Rektora, a wniosek o odwołanie prorektora właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez co najmniej 3/4 przedstawicieli studentów wchodzących w skład Senatu. 3. Uchwała o odwołaniu Rektora podejmowana jest większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Kolegium Elektorów Uczelni. 4. Uchwała o odwołaniu prorektora podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu Kolegium Elektorów Uczelni Dziekana wybiera kolegium elektorów wydziału spośród nauczycieli akademickich, mających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w wydziale jako podstawowym miejscu pracy i którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. 2. Prodziekanów wybiera kolegium elektorów wydziału spośród osób, mających tytuł naukowy lub stopień naukowy, zatrudnionych w wydziale jako podstawowym miejscu pracy i którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. 3. Kandydatów na stanowisko dziekana mogą zgłaszać do wydziałowej komisji wyborczej pracownicy i studenci wydziału posiadający czynne prawo wyborcze. 4. W skład kolegium elektorów wydziałów wchodzą: 1) nauczyciele akademiccy, mający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w wydziale i mający czynne prawo wyborcze, którzy stanowią więcej niż połowę składu kolegium, 2) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale w liczbie stanowiącej nie więcej niż 20 % składu kolegium, 3) wybrani przedstawiciele studentów wydziału w liczbie stanowiącej co najmniej 20 % składu kolegium, 4) wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych w wydziale niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie stanowiącej nie więcej niż 5 % składu kolegium. 5. Liczbę mandatów dla przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 pkt. 2, 3 i 4, ustala rada wydziału na wniosek wydziałowej komisji wyborczej.

22 21 6. Odnośnie do zgłaszania kandydatów do kolegiów elektorów wydziałów stosuje się odpowiednio postanowienia 53 ust Wyboru elektorów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 i 4, dokonuje się na zebraniach wszystkich pracowników wydziału organizowanych przez wydziałowe komisje wyborcze w poszczególnych grupach pracowników. 8. Wyboru elektorów spośród studentów wydziału dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego W wydziałach wybiera się dwóch prodziekanów. 2. Kandydatów na stanowiska prodziekanów zgłasza dziekan-elekt do wydziałowej komisji wyborczej, spośród nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy lub stopień naukowy, zatrudnionych w wydziale jako podstawowym miejscu pracy i którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. 3. Kandydatura prodziekana do spraw studenckich wymaga zgody większości przedstawicieli studentów wchodzących w skład kolegium elektorów wydziału. Brak stanowiska w terminie siedmiu dni od dnia przedstawienia kandydata na prodziekana do spraw studenckich uważa się za wyrażenie zgody Dziekan i prodziekani mogą być odwołani przez kolegium elektorów wydziału. 2. Wniosek o odwołanie dziekana może być zgłoszony przez co najmniej połowę statutowego składu rady wydziału. Wniosek o odwołanie prodziekana może być zgłoszony przez dziekana, a wniosek o odwołanie prodziekana właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony również przez co najmniej 3/4 przedstawicieli studentów wchodzących w skład rady wydziału. 3. Uchwała o odwołaniu dziekana podejmowana jest większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów wydziału. 4. Uchwała o odwołaniu prodziekana podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 statutowego składu kolegium elektorów wydziału Uczelnianą Komisję Wyborczą powołuje Senat nie później niż w styczniu ostatniego roku swej kadencji. Wydziałowe komisje wyborcze są powoływane przez rady wydziałów nie później niż w lutym ostatniego roku swej kadencji. 2. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą następujący przedstawiciele społeczności Uczelni: 1) po jednej osobie wybranej przez każdą radę wydziału spośród nauczycieli akademickich tego wydziału,

23 22 2) jeden przedstawiciel studentów delegowany przez samorząd studencki, 3) jeden przedstawiciel pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickimi, wybrany przez Senat spośród członków Senatu reprezentujących tę grupę, 4) przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednej osobie desygnowanej przez każdy związek. 3. W skład wydziałowej komisji wyborczej wchodzą następujący przedstawiciele społeczności wydziału: 1) 4 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale, wybranych przez radę wydziału, 2) jeden przedstawiciel studentów delegowany przez samorząd studencki, 3) jeden przedstawiciel pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi, wybrany przez radę wydziału, 4) przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednej osobie desygnowanej przez każdy związek. 4. Kandydatów do komisji wyborczych spośród osób posiadających czynne prawo wyborcze mogą zgłaszać w swoich grupach do odpowiedniego organu (Senat, rada wydziału) osoby posiadające to prawo. 5. Rady wydziałów przeprowadzają wybory przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 oraz w ustępie 3 pkt. 1 i 3, z tym, że dziekani: - przyjmują zgłoszenia kandydatów, - ustalają listy wyborcze, - powołują komisję skrutacyjną, - stwierdzają wybór. 6. Senat przeprowadza wybory przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3, a Rektor: - przyjmuje zgłoszenia kandydatów, - ustala listę wyborczą, - powołuje komisję skrutacyjną, - stwierdza wybór. 7. Wybory są tajne. Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów przy obecności przynajmniej połowy statutowego składu odpowiednio Senatu lub rady wydziału. 8. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora, Uczelniana Komisja Wyborcza wybiera swego przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej przewodniczy zebraniu wyborczemu Kolegium Elektorów Uczelni oraz otwartym zebraniom prezentacyjnym kandydatów na Rektora i prorektorów. 9. Przepisy ust. 8 stosuje się odpowiednio do wydziałowej komisji wyborczej, przy czym jej pierwsze posiedzenie zwołuje dziekan. 10. Komisje wyborcze działają do czasu powołania nowych komisji wyborczych. 11. Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Uczelni funkcji z wyboru. Z chwilą zgłoszenia kandydatury członka komisji na funkcję z wyboru ustaje jego

24 23 członkostwo w komisji. W takim przypadku przewodniczący komisji zgłasza do odpowiedniego organu konieczność niezwłocznego przeprowadzenia wyboru uzupełniającego lub delegowania nowego członka jako przedstawiciela odpowiedniej grupy. Wybory uzupełniające przeprowadza się według trybu wyborów określonego w ust. 1-7, poczynając od zgłaszania kandydatów. 60 Do zadań Uczelnianej Komisji Wyborczej należy organizowanie wyborów, a w szczególności: 1) przygotowanie regulaminu wyborczego ustalającego szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów w Uczelni i przedstawienie go Senatowi do zatwierdzenia, 2) przygotowanie terminarza czynności wyborczych: szczegółowego w Uczelni i wytycznych co do terminarzy wyborczych w wydziałach, oraz przedstawienie ich Senatowi do zatwierdzenia, 3) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu wyborów w wydziałach, 4) ustalanie list wyborczych, przeprowadzanie wyborów członków Kolegium Elektorów Uczelni i członków Senatu w jednostkach nie wchodzących w skład wydziałów i spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz stwierdzenie dokonania ich wyboru, 5) ustalanie i ogłaszanie list kandydatów na funkcje Rektora i prorektorów, 6) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych kandydatów na funkcję Rektora, 7) przeprowadzanie wyborów Rektora i prorektorów, 8) stwierdzanie dokonania wyboru Rektora i prorektorów, 9) rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów, 10) stwierdzanie nieważności wyborów w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu, 11) zabezpieczanie dokumentacji wyborów. 61 Wybory Rektora, prorektorów, dziekanów i prodziekanów odbywają się kolejno w odrębnych terminach z tym, że wybory Rektora i prorektorów powinny być przeprowadzone do 31 maja, a dziekanów i prodziekanów do 15 czerwca w ostatnim roku upływającej kadencji. 62 Do zadań wydziałowej komisji wyborczej należy w szczególności: 1) ustalanie szczegółowego terminarza czynności wyborczych zgodnie z wytycznymi Uczelnianej Komisji Wyborczej, 2) ustalanie list wyborczych oraz organizowanie i przeprowadzanie wyborów członków Kolegium Elektorów Uczelni i członków Senatu spośród nauczycieli akademickich wydziału, 3) ustalanie list wyborczych oraz organizowanie i przeprowadzanie wyborów członków kolegium elektorów wydziału,

25 24 4) ustalanie i ogłaszanie list kandydatów na stanowiska dziekana i prodziekanów, 5) organizowanie i przeprowadzanie zebrań wyborczych kandydatów na funkcję dziekana, 6) organizowanie i przeprowadzanie wyborów dziekana i prodziekanów oraz przedstawicieli do rady wydziału, 7) stwierdzenie dokonania wyboru: członków Kolegium Elektorów Uczelni z wydziału, członków Senatu z wydziału, członków kolegium elektorów wydziału, dziekana i prodziekana, członków rady wydziału, 8) rozstrzyganie, po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Komisji Wyborczej, wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem wyborów, 9) wnioskowanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej o stwierdzenie nieważności wyborów w wypadku nieprawidłowego ich przebiegu, 10) informowanie Uczelnianej Komisji Wyborczej o realizacji szczegółowego terminarza czynności wyborczych oraz o przebiegu i wynikach wyborów, 11) zabezpieczanie dokumentacji wyborów Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa okres czterech lat. 2. Kadencje Kolegium Elektorów Uczelni oraz kolegiów elektorów wydziałów trwają do wyboru kolegiów na nową kadencję Mandat w organach Uczelni wygasa, gdy: 1) pracownik przestaje być jej pracownikiem, 2) uprawomocniło się orzeczenie komisji dyscyplinarnej o ukaraniu nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 2-4 ustawy, 3) student przestaje być jej studentem, 4) uprawomocniło się orzeczenie komisji dyscyplinarnej o ukaraniu studenta karą dyscyplinarną wymienioną w art. 212 pkt 2-5 ustawy, 5) uprawomocnił się wyrok przeciwko pracownikowi lub studentowi za przestępstwo umyślne, 6) nauczyciel akademicki przestał być zatrudniony w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy, a w przypadku pracownika niebędącego nauczycielem przestał być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, 7) osoba sprawująca mandat zrzekła się go, 8) pracownik lub student zmarł. 2. Skład organu kolegialnego uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, brakuje więcej niż sześć miesięcy.

S T A T U T. Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. (jednolity tekst) uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 23 kwietnia 2009 r.

S T A T U T. Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. (jednolity tekst) uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 23 kwietnia 2009 r. S T A T U T Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego (jednolity tekst) uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 23 kwietnia 2009 r. Radom, 2009 r. S P I S T R E Ś C I Wstęp...1 Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-8/1/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała Nr 000-8/1/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 30 listopada 2006 roku Uchwała Nr 000-8/1/2006 Senatu Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie: zmiany treści statutu uchwalonego uchwałą Senatu nr 000-3/1/2006 z dnia 23 marca 2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Załącznik do uchwały Nr 000-2/8/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE R-3/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-1/1/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. Kazimierza Pułaskiego

STATUT POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. Kazimierza Pułaskiego STATUT POLITECHNIKI RADOMSKIEJ im. Kazimierza Pułaskiego Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, nosząca tę nazwę od 1996 r. (nadaną ustawą z dnia 4.07.1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/2/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/2/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/2/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmian w statucie Uczelni uchwalonym przez Senat w dniach 23.03. i 30.11.2006r.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Zmiany, które zawierają poniższe zapisy, nie są wprowadzone do jednolitego tekstu Statutu. ORGANY UNIWERSYTETU

Zmiany, które zawierają poniższe zapisy, nie są wprowadzone do jednolitego tekstu Statutu. ORGANY UNIWERSYTETU Zmiany, które zawierają poniższe zapisy, nie są wprowadzone do jednolitego tekstu Statutu. ORGANY UNIWERSYTETU 31 1. Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: Senat, rady wydziałów, rady instytutów pozawydziałowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 30/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R - 30/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R - 30/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-6/1/2015 Senatu UTH Radom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Regulamin Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego 1. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (zwany dalej Wydziałem), został utworzony przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

Wybór przepisów wyborczych

Wybór przepisów wyborczych Dz.U.2012.572 2015.09.11 zm. Dz.U.2015.1240 art. 74 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity) Wybór przepisów wyborczych DZIAŁ II USTRÓJ UCZELNI Rozdział 2 Organy uczelni

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

STATUT. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku STATUT Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwalony Uchwałą Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2006 r. Tekst jednolity - załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI. Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów

Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI. Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów Dział III TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW UCZELNI Rozdział 1 Ogólne zasady przeprowadzania wyborów 24 1. Organy jednoosobowe Uczelni są wybierane przez kolegia elektorów. 2. Rektor i prorektorzy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. ZARZĄDZENIE R - 49/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-9/2/2012 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza... 3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku

Uchwała Nr 776/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku Uchwała Nr 776/01/IV/2012 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE I. Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat Uczelni na wniosek rektora w terminie i składzie przewidzianym w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 41/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1 Przewodniczącego UKW z REGULAMIN OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Okręgowe Komisje Wyborcze (OKW) 1. Okręgowe komisje wyborcze w składzie 3 osób powołują: w okręgach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r.

Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. Uchwała Nr 1/2008/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Wyborczego Organów Kolegialnych i Jednoosobowych Politechniki Lubelskiej na okres 1.09.2008 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES Załącznik do zarządzenia nr 55 Rektora UW z dnia 19 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales w Wydział Artes Liberales REGULAMIN WYDZIAŁU ARTES LIBERALES

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku

KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 30 stycznia 2012 roku KOMUNIKAT NR 2/2012 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 stycznia 2012 roku 1 Uczelniana Komisja Wyborcza ogłasza, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. im. Ignacego ŁUKASIEWICZA. Rzeszów

STATUT POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. im. Ignacego ŁUKASIEWICZA. Rzeszów STATUT POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. Ignacego ŁUKASIEWICZA Rzeszów SPIS TREŚCI str. Wstęp... 3 Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Organizacja Uczelni... 7 Rozdział III Organy Uczelni... 12

Bardziej szczegółowo

STATUT AKADEMII ROLNICZEJ we WROCŁAWIU

STATUT AKADEMII ROLNICZEJ we WROCŁAWIU STATUT AKADEMII ROLNICZEJ we WROCŁAWIU Wrocław, 30 czerwca 2006 roku Akademia Rolnicza we Wrocławiu pielęgnuje swoje dziedzictwo i najlepsze tradycje. Chroni i pomnaża dorobek przeszłości, podejmując wszechstronne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA

PROJEKT REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM GENETYKI ZACHOWANIA Załącznik do Uchwały nr... Senatu UW z dnia 20 czerwca 2007 r. PROJEKT ZAWIERAJĄCY POPRAWKI ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJĘ PRAWNO-STATUTOWĄ NA POSIEDZENIU 30 MAJA 2007 R. REGULAMIN INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SŁUPSK 2011-1 - - 2 - Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr R/0004/42/11 z 26.10.2011 r. ze zmianami z 25.01.2017 r. S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SŁUPSK 2011-1 - - 2 - Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Nr R/0004/42/11 z 26 października 2011 r. S T A T U T AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2012. Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 3/2012. Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 3/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 34/2015/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów do organów jednoosobowych i kolegialnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku STATUT

AKADEMIA MUZYCZNA im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku STATUT AKADEMIA MUZYCZNA im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku STATUT Gdańsk 2006 Spis treści DZIAŁ I Postanowienia ogólne, cele i zadania... 4 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 4 ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania... 5

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie

ROZDZIAŁ XV. Wybory w Uniwersytecie 202 172 (uchylony). 203 173 (uchylony). ROZDZIAŁ XV Wybory w Uniwersytecie 204 174 1. Przepisy niniejszego rozdziału określają: 1) tryb powoływania komisji wyborczych; 2) skład kolegium elektorów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Na podstawie Uchwały nr 302 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 14.11.2007 oraz Uchwały nr 398 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 15.06.2011 REGULAMIN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH TEKST UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

S T A T U T POLITECHNIKI LUBELSKIEJ P O L I T E C H N I K A L U B E L S K A S T A T U T POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Tekst jednolity wydany na podstawie Obwieszczenia Nr 1/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Regulamin. Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przyjęty przez Senat Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w dniu 27.06.2012 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

STATUT Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu STATUT Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2015 roku 1 Spis treści strona Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 256 ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziału Nauk Ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 16/2017 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 1, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska jest państwową akademicką szkołą wyższą mającą osobowość prawną. Siedzibą Politechniki Warszawskiej jest Warszawa.

Politechnika Warszawska jest państwową akademicką szkołą wyższą mającą osobowość prawną. Siedzibą Politechniki Warszawskiej jest Warszawa. PREAMBUŁA Politechnika Warszawska nawiązuje do tradycji wcześniej działających w Warszawie polskich uczelni technicznych - powstałego w roku 1826 staraniem Stanisława Staszica Instytutu Politechnicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Dział II ORGANY UCZELNI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów.

Dział II ORGANY UCZELNI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów. Dział II ORGANY UCZELNI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów. 7 2. Organami jednoosobowymi Uczelni są Rektor i dziekani. 3. Organami wyborczymi Uczelni

Bardziej szczegółowo

uchwala się, co następuje:

uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 36/05/06 Uchwała Nr 6/2008 Uchwała Nr 22/2008, Zarządzenie Nr 30/2008 [tekst jednolity) Uchwała Nr 40/2008 Uchwała Nr 43/2008 Uchwała Nr 15/2009, Zarządzenie Nr 30/2009 Uchwała Nr 49/2009 (tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

STATUT POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ STATUT POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ wprowadzony w życie Uchwałą nr 80/2006 Senatu PCz z dnia 31.05.2006 roku ze zmianami wg Uchwały nr 120/2008/2009 Senatu PCz z dnia 28.09.2009 roku Uchwały nr 194/2009/2010

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO DZIAŁ PIERWSZY USTRÓJ UNIWERSYTETU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO DZIAŁ PIERWSZY USTRÓJ UNIWERSYTETU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 76/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO DZIAŁ PIERWSZY USTRÓJ UNIWERSYTETU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 63 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykaz zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 63 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykaz zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 63 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykaz zmian w Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1. W 6 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie następujące:

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 106/14-15 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 marca 2015 r. STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZATWIERDZAM PREZES Polskiej Akademii Nauk Warszawa STATUT CENTRUM ASTRONOMICZNEGO im. MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK I. Postanowienia ogólne 1 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE

STATUT. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE STATUT UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA UCZELNI 12 III. ORGANY UCZELNI 27 IV. TRYB WYBORÓW, POWOŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej

Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Regulamin Samorządu Studenckiego Bydgoskiej Szkoły Wyższej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wszyscy studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej zwanej dalej BSW, bez względu na system kształcenia, orzą Samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Załącznik do zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lutego 2014 r. REGULAMIN KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2015 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r,

REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, REGULAMIN SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony dnia 10 października 2009 r, Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem, tworzą uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję

Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję Regulamin wyborczy w Politechnice Radomskiej na kadencję 2008-2012 1 1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów: kolegiów elektorów, organów jednoosobowych, organów kolegialnych, prorektorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji z dnia 25 kwietnia 2013 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Szkoły Głównej Turystyki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Doktorantów UW

Regulamin Samorządu Doktorantów UW Regulamin Samorządu Doktorantów UW 1 Postanowienia ogólne 1. Samorząd Doktorantów, zwany dalej Samorządem tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi PROJEKT Uchwała nr 3/2016 z dnia 22 września 2016 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Na podstawie art. 208

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE

REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE REGULAMIN WYBORCZY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE Rozdział I Uczelniana komisja wyborcza 1. Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW) powołuje Senat ASP na wniosek rektora w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne

Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. I. Postanowienia ogólne Statut Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Postanowienia ogólne Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN - zwany dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu STATUT Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Dział I. Przepisy ogólne... 2 Dział II. Organizacja Akademii... 6 Dział III Organy Akademii... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 12 Rozdział 2. Organy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN WYBORÓW W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. Regulamin niniejszy ustala zasady i tryb przeprowadzania wyborów do organów kolegialnych i jednoosobowych Uczelni. 2. 1. Wybory do organów kolegialnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne ZATWIERDZAM Prezes Polskiej Akademii Nauk (-) Leszek Kuźniacki Warszawa, dnia 5 listopada 1998 r S T A T U T INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH im. Włodzimierza. Trzebiatowskiego POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Statut Uniwersytetu Łódzkiego przyjęty uchwałą Senatu z dnia 26 czerwca 2006 r.

Statut Uniwersytetu Łódzkiego przyjęty uchwałą Senatu z dnia 26 czerwca 2006 r. Statut Uniwersytetu Łódzkiego przyjęty uchwałą Senatu z dnia 26 czerwca 2006 r. tekst jednolity wg stanu na dzień 1 lipca 2010 r. obejmujący zmiany Statutu UŁ wprowadzone Uchwałą Senatu nr 124 z 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Dział V Ordynacja wyborcza

Dział V Ordynacja wyborcza Dział V Ordynacja wyborcza Rozdział 1 Zasady ogólne 100 Wybory jednoosobowych organów Uniwersytetu oraz przedstawicieli do organów kolegialnych i członków kolegium elektorów odbywają się z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W BIAŁYMSTOKU

STATUT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W BIAŁYMSTOKU STATUT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W BIAŁYMSTOKU Uchwalony przez Senat Politechniki Białostockiej w dniu 22 czerwca 2006 r. (tekst jednolity z dnia 5 listopada 2009 r.) Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE....

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO STATUT UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 Organizacja Uniwersytetu... 4 Organy Uniwersytetu... 9 Tryb wyborów, powoływania i

Bardziej szczegółowo

Statut. Uchwalony przez Senat w dniu 25 maja 2006 r.

Statut. Uchwalony przez Senat w dniu 25 maja 2006 r. Statut Uchwalony przez Senat w dniu 25 maja 2006 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: nr 524/36/2008-2012 z dnia 16 czerwca 2011 r. nr 500/35/2008-2012 z dnia 19 maja 2011 r. nr 485/34/2008-2012

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. OBWIESZCZENIE Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO STATUT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik do Uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 czerwca 2006 r. Spis treści DZIAŁ I UNIWERSYTET WARSZAWSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 1 Siedziba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ EKONOMII I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studentów Szkoły Wyższej Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, zwany dalej Samorządem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Regulamin Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 1 Regulamin Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 1 Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. 2 1. Senat uchwala w szczególności: 1) statut; 2) plan rzeczowo-finansowy Uczelni;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity)

REGULAMIN WYDZIAŁU FIZYKI Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity) Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki Uchwałą Nr 26/2011/2012 z dnia 16 kwietnia 2012r. oraz Zarządzeniem nr 36 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lipca 2012r. (monitor UW z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 2 marca 2015 roku Dział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, organizację i tryb działania Samorządu,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI:

ORDYNACJA WYBORCZA. Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach SPIS TREŚCI: Załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ORDYNACJA WYBORCZA SPIS TREŚCI: Postanowienia ogólne...2 Rozdział 1 Uczelniana Komisja Wyborcza...3 Rozdział 2 Wydziałowa Komisja Wyborcza...3

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku

Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku 1 Uchwała nr 35 (2006/2007) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30 listopada 2006 roku Członkowie Senatu, w głosowaniu jawnym, na 25 osób uprawnionych, a obecnych 19, jednogłośnie, 19 głosami

Bardziej szczegółowo

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej STATUT Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Wydawnictwo APS Warszawa 2012 Załącznik do Uchwały nr 157/11 12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 22

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/3/2017 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 marca 2017 r.

Uchwała Nr 000-2/3/2017 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 marca 2017 r. Uchwała Nr 000-2/3/2017 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Uczelni uchwalonym przez Senat

Bardziej szczegółowo

STATUT. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

STATUT. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie STATUT Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Kraków 2017 I. Postanowienia ogólne 1 1. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwany dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. Egz. Nr UCHWAŁA NR 41/LXXXV/2010 SENATU WYśSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Wyborczego WyŜszej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE (utworzony na podstawie Statutu UKSW z dnia 20. 04. 2016.) Instytut Filologii Polskiej UKSW

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik nr 7 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego ORDYNACJA WYBORCZA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres działania 1. Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna działania Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 W KONINIE. z dnia 16 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 152/V/IV/2013 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Na

Bardziej szczegółowo

STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu tekst jednolity wprowadzony obwieszczeniem rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2011 r. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalony w dniu 24 lutego 2012 r.

STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalony w dniu 24 lutego 2012 r. STATUT Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwalony w dniu 24 lutego 2012 r. tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami senatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Regulamin Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Samorząd Studentów Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r.

STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 24 stycznia 2012 r. Załącznik do obwieszczenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. STATUT UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ

Strona 1 z 6. WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu R E G U L A M I N SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organa

Bardziej szczegółowo