DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry Rada Miejska w Tarnowskich Górach uchwala: 1. Określić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Deklarację, o której mowa w 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach w terminie: 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, 2) 14 dni od dnia zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny Deklaracja, o której mowa w 1, może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu jej składania określonego w ust. 2 do Format elektroniczny deklaracji, o której mowa w 1 określa się jako format danych XML z układem informacji oraz powiązań między nimi wynikającym ze wzoru deklaracji określonym w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Deklaracja, o której mowa w 1 uchwały, może być przesłana za pomocą dedykowanej strony internetowej udostępnionej przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. 4. Deklaracja, o której mowa w 1 składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna zostać opatrzona:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz ) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 262 z późn. zm.) lub 2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). 4. Traci moc uchwała nr XVII/223/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Olszewski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/246/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 r. RUBRYKI JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM DEKLARACJI PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI ORAZ POUCZENIEM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY TARNOWSKIE GÓRY 1. Numer PESEL 1 2. Numer NIP 2 1 Numer PESEL należy podać w przypadku właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. 2 Numer NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Data wpływu (stempel dzienny wypełnia Urząd) Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Termin składania: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych określonych w poprzednio złożonej deklaracji. Organ właściwy do złożenia deklaracji: Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry pok. nr 1 (parter) lub ul. Henryka Sienkiewicza 2, Tarnowskie Góry pok. nr 1 (parter) A. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 3. (właściwy kwadrat proszę zaznaczyć znakiem X) Pierwsza deklaracja data powstania obowiązku opłaty: dzień miesiąc rok 4. Nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wygaśnięcie lub brak obowiązku) Przyczyna zaistnienia zmiany : data wystąpienia zmiany danych: dzień miesiąc rok Deklaracja korygująca od kiedy obowiązuje: dzień miesiąc rok B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 6. (właściwy kwadrat proszę zaznaczyć znakiem X) Osoba fizyczna Osoba prawna Inny podmiot (np. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) 7. Tytuł prawny, rodzaj forma władania nieruchomością (właściwy kwadrat proszę zaznaczyć znakiem X) Właściciel Współwłaściciel Użytkownik wieczysty Spółdzielnia Mieszkaniowa* Zarządca Inny podmiot władający nieruchomością Wspólnota Mieszkaniowa* *) niewłaściwe skreślić proszę podać jaki Strona 1 / 4

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz B. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ B Wypełnia osoba fizyczna 8. Nazwisko 9. Nazwisko rodowe 10. Pierwsze imię, drugie imię 11. Imię Ojca 12. Imię Matki 13. Nr tel. kontaktowego 14. Adres B Dane pełnomocnika osoby fizycznej / Przedstawiciela ustawowego 15. Nazwisko 16. Imię 17. Ulica 18. Numer domu 19. Numer lokalu 20. Kod pocztowy 21. Poczta B Wypełnia osoba prawna lub inny podmiot, o którym mowa w części B. punkt Pełna nazwa władającego nieruchomością (np.: Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty Mieszkaniowej) 23. Dane adresowe osoby prawnej lub innego podmiotu, o którym mowa w części B. punkt Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej lub innego podmiotu, o którym mowa w części B. punkt 6 (Dane dotyczą np. zarządcy reprezentującego władającego nieruchomością) 25. Wyznaczeni pełnomocnicy posiadają: 26. Podstawa umocowania 27. Nr telefonu kontaktowego PEŁNOMOCNICTWO SAMODZIELNE PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE 28. Adres ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY (należy wypełnić, gdy adres ten jest inny niż adres, na którym powstają odpady komunalne) 29. Kraj 30. Województwo 31. Powiat 32. Gmina 33. Ulica 34. Numer domu 35. Numer lokalu 36. Miejscowość 37. Kod pocztowy 38. Poczta ADRES DO KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeśli adres jest inny niż adres zamieszkania) 39. Kraj 40. Województwo 41. Gmina 42. Ulica 43. Numer domu 44. Numer lokalu 45. Miejscowość 46. Kod pocztowy 47. Poczta Strona 2 / 4

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz E. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 48. Ulica 49. Numer domu 50. Numer lokalu 51. Kod pocztowy 52. Poczta F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH F. 1. Oświadczam, że odpady z nieruchomości zamieszkałej, wskazanej w części E. niniejszej deklaracji, będą zbierane w sposób: (właściwy kwadrat proszę zaznaczyć znakiem X) SELEKTYWNY ZMIESZANY G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Stawka opłaty za 1 osobę (ustalona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach) Liczba osób zamieszkujących nieruchomość (proszę wskazać liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość) Miesięczna kwota opłaty (stawkę opłaty z rubryki 55 należy pomnożyć przez liczbę osób wskazaną w rubryce 56) zł os. zł H. ZGODA NA PRZEPŁYW WIADOMOŚCI DOSTARCZANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (właściwy kwadrat proszę zaznaczyć znakiem X) 58. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji urzędowych przekazywanych drogą elektroniczną na wskazany w deklaracji adres poczty elektronicznej ( ). TAK wyrażam zgodę NIE wyrażam zgody 59. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji urzędowych przekazywanych drogą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na wskazany w deklaracji numer telefonu kontaktowego. TAK wyrażam zgodę NIE wyrażam zgody I. ZAŁĄCZNIKI / KRÓTKA INFORMACJA DODATKOWA (jeśli brak jest załączników do deklaracji lub Strona nie wyraża potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej, rubrykę nr 60 należy pozostawić bez wypełnienia) J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji J. 1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. 61. Miejscowość 62. Data 63. Własnoręczny, czytelny podpis składającego deklarację Strona 3 / 4

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz OBJAŚNIENIE 1. Dla każdej nieruchomości zamieszkałej należy złożyć odrębną deklarację. 2. Deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych. W tym przypadku obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na osobach sprawujących zarząd nad nieruchomością. POUCZENIE 1. Każdy właściciel nieruchomości, który złoży prawidłowo wypełnioną deklarację uzyska indywidualny numer konta bankowego, na który zobowiązany będzie uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Termin i częstotliwość obowiązku dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkałych należy realizować zgodnie z odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. 3. W celu weryfikacji złożonej deklaracji, Organ może wezwać do udokumentowania danych zawartych w deklaracji. Wezwanie to zostanie sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). K. ADNOTACJE ORGANU Strona 4 / 4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/246/2016 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 23 marca 2016 r. ZAKRES INFORMACJI ORAZ POWIĄZAŃ MIĘDZY NIMI W FORMULARZU ELEKTRONICZNYM DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANYM PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY TARNOWSKIE GÓRY 1. Numer Pesel 1. Numer PESEL Wpisywana Pole liczbowe, zawierające miejsce na 11 liczb 2. Numer Nip 2. Numer NIP Wpisywana Pole liczbowe, zawierające miejsce na 10 liczb A. Okoliczność Powodująca Obowiązek Złożenia Deklaracji A. OKOLICZNOŚĆ POWODUJĄCA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI 3. Pierwsza deklaracja 3. Pierwsza deklaracja Wpisywana Wartość logiczna B B Wystąpienie oznacza wybranie elementu data powstania obowiązku opłaty data powstania obowiązku opłaty Wpisywana Pole data Nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wygaśnięcie lub brak obowiązku) 4. Nowa deklaracja składana ze względu na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym wygaśnięcie lub brak obowiązku) Wpisywana Wartość logiczna Wystąpienie oznacza wybranie elementu data wystąpienia zmiany danych data wystąpienia zmiany danych Wpisywana Pole data 4. Przyczyna zaistnienia zmiany Przyczyna zaistnienia zmiany Wpisywana Pole tekstowe max. 204 znaki 5. Deklaracja korygująca 5. Deklaracja korygująca Wpisywana Wartość logiczna 4. Wystąpienie oznacza wybranie elementu od kiedy obowiązuje od kiedy obowiązuje Wpisywana Pole data 5. 1

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz B. Składający deklarację B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ 6. Osoba fizyczna Osoba fizyczna Wpisywana Wartość logiczna Osoba prawna Osoba prawna Wpisywana Wartość logiczna Inny podmiot (np. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) 7. Tytuł prawny, rodzaj forma władania nieruchomością Inny podmiot (np. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) 7. Tytuł prawny, rodzaj forma władania nieruchomością Wpisywana Wartość logiczna Właściciel Właściciel Wpisywana Wartość logiczna Współwłaściciel Współwłaściciel Wpisywana Wartość logiczna Użytkownik wieczysty Użytkownik wieczysty Wpisywana Wartość logiczna Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Wpisywana Wartość logiczna Wspólnota Mieszkaniowa Wspólnota Mieszkaniowa Wpisywana Wartość logiczna Zarządca Zarządca Wpisywana Wartość logiczna Inny podmiot władający nieruchomością B. 1. Dane identyfikacyjne składającego deklarację Inny podmiot władający nieruchomością Wpisywana Wartość logiczna B. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ B Wypełnia osoba fizyczna B Wypełnia osoba fizyczna 8. Nazwisko 8. Nazwisko Wpisywana Pole tekstowe 9. Nazwisko rodowe 9. Nazwisko rodowe Wpisywana Pole tekstowe max. 20 znaków 10. Pierwsze imię, drugie imię 10. Pierwsze imię, drugie imię Wpisywana Pole tekstowe max. 22 znaki Element do wyboru: Osoba fizyczna lub Osoba prawna lub Inny podmiot (np. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). Wymagany jeden z elementów. Element do wyboru: Właściciel lub Współwłaściciel lub Użytkownik wieczysty lub Spółdzielnia Mieszkaniowa lub Wspólnota Mieszkaniowa lub Zarządca lub Inny podmiot władający nieruchomością (wraz ze wskazaniem jaki). Wymagany jeden z elementów. B Bez uwag B przynajmniej pierwsze imię 2

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Imię Ojca 11. Imię Ojca Wpisywana Pole tekstowe max. 15 znaków Bez uwag 12. Imię Matki 12. Imię Matki Wpisywana Pole tekstowe max. 15 znaków 13. Nr tel. kontaktowego 13. Nr tel. kontaktowego Wpisywana Pole liczbowe max. 15 liczb 14. Adres 14. Adres Wpisywana Pole tekstowe max. 15 znaków B Dane pełnomocnika osoby fizycznej / Przedstawiciela ustawowego B Dane pełnomocnika osoby fizycznej / Przedstawiciela ustawowego B Bez uwag Bez uwag 15. Nazwisko Nazwisko Wpisywana Pole tekstowe 16. Imię 16. Imię Wpisywana Pole tekstowe max. 15 znaków 17. Ulica 17. Ulica Wpisywana Pole tekstowe max. 27 znaków 18. Numer domu 18. Numer domu Wpisywana Pole tekstowe max. 12 znaków 19. Numer lokalu 19. Numer lokalu Wpisywana Pole tekstowe max. 11 znaków 20. Kod pocztowy 20. Kod pocztowy Wpisywana Pole tekstowe max. 15 znaków 21. Poczta 21. Poczta Wpisywana Pole tekstowe max. 32 znaki B Wypełnia osoba prawna lub inny podmiot, o którym mowa w części B. punkt Pełna nazwa władającego nieruchomością (np.: Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty Mieszkaniowej) 23. Dane adresowe osoby prawnej lub innego podmiotu, o którym mowa w części B. punkt 6 B Wypełnia osoba prawna lub inny podmiot, o którym mowa w części B. punkt Pełna nazwa władającego nieruchomością (np.: Spółdzielni Mieszkaniowej, Wspólnoty Mieszkaniowej) 23. Dane adresowe osoby prawnej lub innego podmiotu, o którym mowa w części B. punkt 6 Wpisywana Wpisywana Pole tekstowe max. 204 znaki Pole tekstowe max. 175 znaków B B B B B B B B B

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej lub innego podmiotu, o którym mowa w części B. punkt Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej lub innego podmiotu, o którym mowa w części B. punkt 6 Wpisywana Pole tekstowe max. 210 znaków B Wyznaczeni pełnomocnicy posiadają 25. Wyznaczeni pełnomocnicy posiadają Pełnomocnictwo samodzielne PEŁNOMOCNICTWO SAMODZIELNE Wpisywana Wartość logiczna Pełnomocnictwo łączne PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE Wpisywana Wartość logiczna 26. Podstawa umocowania 26. Podstawa umocowania Wpisywana Pole tekstowe max. 70 znaków 27. Nr telefonu kontaktowego 27. Nr telefonu kontaktowego Wpisywana Pole liczbowe max. 32 liczby 28. Adres 28. Adres Wpisywana Pole tekstowe Element do wyboru: PEŁNOMOCNICTWO SAMODZIELNE lub PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE. jest dokonanie wyboru po wybraniu elementu B lub B B B Brak uwag Adres zamieszkania / Adres siedziby ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY 29. Kraj 29. Kraj Wpisywana Pole tekstowe 30. Województwo 30. Województwo Wpisywana Pole tekstowe max. 20 znaków 31. Powiat 31. Powiat Wpisywana Pole tekstowe max. 22 znaki 32. Gmina 32. Gmina Wpisywana Pole tekstowe 33. Ulica 33. Ulica Wpisywana Pole tekstowe 34. Numer domu 34. Numer domu Wpisywana Pole tekstowe max. 10 znaków 35. Numer lokalu 35. Numer lokalu Wpisywana Pole tekstowe max. 10 znaków 36. Miejscowość 36. Miejscowość Wpisywana Pole tekstowe 4

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Kod pocztowy 37. Kod pocztowy Wpisywana Pole tekstowe max. 15 znaków 38. Poczta 38. Poczta Wpisywana Pole tekstowe max. 32 znaki Adres do korespondencji ADRES DO KORESPONDENCJI 39. Kraj 39. Kraj Wpisywana Pole tekstowe max. 35 znaków 40. Województwo 40. Województwo Wpisywana Pole tekstowe max. 35 znaków 41. Gmina 41. Gmina Wpisywana Pole tekstowe 42. Ulica 42. Ulica Wpisywana Pole tekstowe 43. Numer domu 43. Numer domu Wpisywana Pole tekstowe max. 10 znaków 44. Numer lokalu 44. Numer lokalu Wpisywana Pole tekstowe max. 10 znaków 45. Miejscowość 45. Miejscowość Wpisywana Pole tekstowe 46. Kod pocztowy 46. Kod pocztowy Wpisywana Pole tekstowe max. 15 znaków 47. Poczta 47. Poczta Wpisywana Pole tekstowe max. 32 znaki E. Adres nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne E. ADRES NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 48. Ulica 48. Ulica Wpisywana Pole tekstowe 49. Numer domu 49. Numer domu Wpisywana Pole tekstowe max. 10 znaków 50. Numer lokalu 50. Numer lokal Wpisywana Pole tekstowe max. 10 znaków 51. Kod pocztowy 51. Kod pocztowy Wpisywana Pole tekstowe max. 30 znaków 5

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Poczta 52. Poczta Wpisywana Pole tekstowe max. 45 znaków F. Oświadczenie o sposobie zbiórki odpadów komunalnych F. 1. Oświadczam, że odpady z nieruchomości zamieszkałej, wskazanej w części E. niniejszej deklaracji, będą zbierane w sposób F. OŚWIADCZENIE O SPOSOBIE ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH F. 1. Oświadczam, że odpady z nieruchomości zamieszkałej, wskazanej w części E. niniejszej deklaracji, będą zbierane w sposób Mieszana Pole tekstowe 53. Selektywny 53. SELEKTYWNY Wpisywana Wartość logiczna 54. Zmieszany 54. ZMIESZANY Wpisywana Wartość logiczna G. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Stawka opłaty za 1 osobę Stawka opłaty za 1 osobę Wpisywana Pole liczbowe max. 16 liczb Liczba osób zamieszkujących nieruchomość Liczba osób zamieszkujących nieruchomość Wpisywana Pole liczbowe max. 16 liczb Miesięczna kwota opłaty Miesięczna kwota opłaty Wpisywana Pole liczbowe max. 16 liczb H. Zgoda na przepływ wiadomości dostarczanych drogą elektroniczną 58. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji urzędowych przekazywanych drogą elektroniczną na wskazany w deklaracji adres poczty elektronicznej ( ) H. ZGODA NA PRZEPŁYW WIADOMOŚCI DOSTARCZANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 58. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji urzędowych przekazywanych drogą elektroniczną na wskazany w deklaracji adres poczty elektronicznej ( ) Mieszana Pole tekstowe Tak wyrażam zgodę TAK wyrażam zgodę Wpisywana Wartość logiczna Nie wyrażam zgody NIE wyrażam zgody Wpisywana Wartość logiczna Element do wyboru: SELEKTYWNY lub ZMIESZANY. jest dokonanie wyboru, które stanowi uzupełnienie elementu F. 1. wartość (zł) wpisywana w elemencie nr 55. wartość (os.) wpisywana w elemencie nr 56. wartość (zł) wpisywana w elemencie nr 57. Element do wyboru: TAK wyrażam zgodę lub NIE wyrażam zgody. Należy dokonać wyboru, aby uzupełnić element 58. 6

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji urzędowych przekazywanych drogą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na wskazany w deklaracji numer telefonu kontaktowego 59. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji urzędowych przekazywanych drogą krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na wskazany w deklaracji numer telefonu kontaktowego Mieszana Pole tekstowe FE 1 Tak wyrażam zgodę TAK wyrażam zgodę Wpisywana Wartość logiczna Nie wyrażam zgody NIE wyrażam zgody Wpisywana Wartość logiczna Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu I. Załączniki / Krótka informacja dodatkowa Oświadczam, że rezygnuję z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu I. ZAŁĄCZNIKI / KRÓTKA INFORMACJA DODATKOWA Wpisywana Pole tekstowe z elementem wyboru (checkbox) 60. Brak treści Brak treści wpisywana Pole tekstowe max. 340 znaków J. Oświadczenie i podpis składającego deklarację lub osoby reprezentującej składającego deklarację J. 1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ J. 1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Element do wyboru: TAK wyrażam zgodę lub NIE wyrażam zgody. jest dokonanie wyboru, które stanowi uzupełnienie elementu 59. Uwaga! Symbol FE 1 oznacza, że element jest widoczny wyłącznie w formularzu elektronicznym deklaracji i w tym formularzu jest wymagany. Element należy zaznaczyć w przypadku rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu. Checkbox stanowi uzupełnienie elementu FE 1. Nie wpisywana Pole tekstowe Dopuszcza się załączniki typu: Word, Excel, Pdf, Jpg itp. Mieszana Pole tekstowe Element może być wykorzystany przez Stronę do zamieszczenia informacji dodatkowej lub wyszczególnienia załączników dołączonych do deklaracji. 7

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Miejscowość 61. Miejscowość Wpisywana Pole tekstowe max. 72 znaki 62. Data 62. Data Wpisywana Pole data Element nr 61. oraz 62. jest wymagany i stanowi uzupełnienie elementu J Własnoręczny, czytelny podpis składającego deklarację 63. Własnoręczny, czytelny podpis składającego deklarację Wpisywana Pole tekstowe. Podpis elektroniczny profilem zaufanym epuap lub podpis elektroniczny certyfikatem kwalifikowanym. 8

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 838 UCHWAŁA NR XVII/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej

UCHWAŁA NR 43/VII/2015. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej UCHWAŁA NR 43/VII/2015 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY KOBIÓR. z dnia 7 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR RG.0007.120.2016 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 października 2016 r. Poz. 4312 UCHWAŁA NR XXIX/263/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1895 UCHWAŁA NR XVIII/93/16 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/29/19 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 5 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR III/29/19 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 5 marca 2019 r. UCHWAŁA NR III/29/19 RADY MIASTA KOLNO z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/178/2016 RADY GMINY SKĄPE. z dnia 23 czerwca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/178/2016 RADY GMINY SKĄPE. z dnia 23 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR XVII/178/2016 RADY GMINY SKĄPE z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2937 UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW. z dnia 8 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XI/75/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW. z dnia 8 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XI/75/2016 RADY GMINY MARKUSZÓW z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/130/2016 RADY GMINY STANIN. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/130/2016 RADY GMINY STANIN. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 czerwca 2016 r. Poz. 2619 UCHWAŁA NR XXIV/130/2016 RADY GMINY STANIN z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/329/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/329/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVI/329/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 9 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 9 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK. z dnia 24 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 3364 UCHWAŁA NR XVII/94/16 RADY GMINY MIELNIK z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 19 lutego 2016 r.

Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 905 UCHWAŁA NR XIX.171.2016 RADY GMINY DARŁOWO z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 938 UCHWAŁA NR XXIX/183/2017. z dnia 27 lutego 2017 r.

Lublin, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 938 UCHWAŁA NR XXIX/183/2017. z dnia 27 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 938 UCHWAŁA NR XXIX/183/2017 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr XIII/121/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 4471 UCHWAŁA NR XIV/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/167/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 6 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/167/2016 RADY GMINY JABŁONKA. z dnia 6 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/167/2016 RADY GMINY JABŁONKA z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 1938 UCHWAŁA NR XVIII/194/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 3993 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. Uchwała Nr XLIX/480/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania.

Bardziej szczegółowo

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, PROJEKT UCHWAŁA Nr 2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY WÓLKA. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY WÓLKA. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI.73.2015 RADY GMINY WÓLKA z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 kwietnia 2015 r. Poz. 1531 UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3027 UCHWAŁA NR XVI/110/16 RADY GMINY BIAŁA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 31 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 31 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/172/17 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVIII/93/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ. z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ. z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia r.

Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia r. Uchwała Nr... /.../ 2015 Rady Gminy Klembów z dnia... 2015 r. PROJEKT w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 stycznia 2017 r. Poz. 317 UCHWAŁA NR XXVII/324/2016 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 1626 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Opole, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 1626 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 1626 UCHWAŁA NR VIII/60/15 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/94/2015 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/94/2015 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/94/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 25 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR XX/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 25 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 6225 UCHWAŁA NR 86/VII/2019 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013 r.

Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 20 marca 2013 r. Uchwała nr XXII/161/2013 Rady Gminy Czernikowo w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 50/X/2015 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 3 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 50/X/2015 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 3 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR 50/X/2015 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 642 UCHWAŁA NR XXV/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 16 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 642 UCHWAŁA NR XXV/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH. z dnia 16 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 642 UCHWAŁA NR XXV/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 946 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SZCZUROWA. z dnia 25 stycznia 2019 roku

Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 946 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SZCZUROWA. z dnia 25 stycznia 2019 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 946 UCHWAŁA NR V/31/2019 RADY GMINY SZCZUROWA z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4487 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY W BIŁGORAJU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU. z dnia 26 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLVIII/307/18 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU z dnia 26 marca 2018 r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r.

Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. Uchwała Nr XIV/132/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 6694 UCHWAŁA NR XIV/163/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 3003 UCHWAŁA NR 0007.XIX.29.2016 RADY GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/160/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY GMINY NIEMCE. z dnia 12 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 19 listopada 2015 r. Poz. 3596 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY GMINY NIEMCE z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/18 RADY GMINY NOWINKA. z dnia 28 marca 2018 r.

Białystok, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/18 RADY GMINY NOWINKA. z dnia 28 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 kwietnia 2018 r. Poz. 1612 UCHWAŁA NR XX/186/18 RADY GMINY NOWINKA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ. z dnia 14 lipca 2016 r.

Szczecin, dnia 19 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 19 lipca 2016 r. Poz. 2980 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3247 UCHWAŁA NR XXIII/143/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/356/14 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 21 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/356/14 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 21 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/356/14 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 3457 UCHWAŁA NR XV/144/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI / / dzień/miesiąc/rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3772 UCHWAŁA NR VIII.57.2015 RADY GMINY RĘCZNO z dnia 24 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 17 marca 2016 r.

Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 marca 2016 r. Poz. 1307 UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY RUDNIK z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW. z dnia 23 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 3522 UCHWAŁA NR X.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR../2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6m i art. 6n ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/279/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/279/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/279/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX-128/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XX-128/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XX-128/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XIII/53/2015 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XIII/53/2015 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XIII/53/2015 RADY GMINY RUDNIK z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Projekt z dnia 13 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr.. Rady Miejskiej w Wyszkowie

Uchwała nr.. Rady Miejskiej w Wyszkowie Uchwała nr.. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/283/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1883 UCHWAŁA NR XXIX/185/14 RADY GMINY KIERNOZIA z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/273/2014 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 14 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIX/273/2014 RADY GMINY GŁOGÓW. z dnia 14 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4973 UCHWAŁA NR XLIX/273/2014 RADY GMINY GŁOGÓW z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/124/2012 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY MIELEC. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY MIELEC. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/86/2015 RADY GMINY MIELEC z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/14/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5. z dnia 4 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR III/14/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5. z dnia 4 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR III/14/2013 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 18 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/150/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Bardziej szczegółowo

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Gmina Ulica nr domu / nr lokalu /nr działki (w przypadku nie nadania nr domu) 12. 13. 14.

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE Gmina Ulica nr domu / nr lokalu /nr działki (w przypadku nie nadania nr domu) 12. 13. 14. Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, należy wypełnić drukowanymi literami, kolorem czarnym lub granatowym DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY GRABOWIEC. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XV/78/2016 RADY GMINY GRABOWIEC z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY KURÓW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 357 /15 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 516/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 516/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR 516/XXX/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 1 marca 2016 roku

UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 1 marca 2016 roku UCHWAŁA NR XIV/97/2016 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/42/2018 RADY GMINY MASŁÓW

UCHWAŁA NR III/42/2018 RADY GMINY MASŁÓW UCHWAŁA NR III/42/2018 RADY GMINY MASŁÓW z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA Nr XXV/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA Nr XXV/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia r. Projekt z dnia 5 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia... 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 19 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH. z dnia 19 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/248/13 RADY GMINY KISZKOWO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/248/13 RADY GMINY KISZKOWO. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/248/13 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 85/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 85/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 85/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 26 kwietnia 2018 r. Uchwała Nr XLV/320/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/ 66/ 2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/ 66/ 2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/ 66/ 2015 RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/404/17 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 4 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/404/17 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 4 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/404/17 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY RACHANIE. z dnia 22 marca 2016 r.

Lublin, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY RACHANIE. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 1564 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY GMINY RACHANIE z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/24/2019 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 4 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR III/24/2019 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 4 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR III/24/2019 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY W KSIĄŻKACH. z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY W KSIĄŻKACH. z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/114/16 RADY GMINY W KSIĄŻKACH w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2016 r. Poz. 4066 UCHWAŁA NR XXIV/295/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/215/2013 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 29 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/215/2013 RADY GMINY KONDRATOWICE. z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 6279 UCHWAŁA NR XXXIX/215/2013 RADY GMINY KONDRATOWICE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 20 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE. z dnia 20 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi UCHWAŁA NR.. Rady Miasta Malborka z dnia... w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 27 października 2017 r.

Wrocław, dnia 16 listopada 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 27 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 listopada 2017 r. Poz. 4762 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2017 r. Poz. 7060 UCHWAŁA NR PR.0007.222.2017 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 28 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 28 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze gminy Międzybórz.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR XXVI/93/2012 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 20 grudnia 2012 r.

Lublin, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR XXVI/93/2012 RADY GMINY RUDNIK. z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR XXVI/93/2012 RADY GMINY RUDNIK z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 1 Podstawa prawna: Składający: Miejsce składania: Termin składania: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/181/2012 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/181/2012 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/181/2012 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach składania deklaracji oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2478 UCHWAŁA NR XII/67/15 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

Bardziej szczegółowo

D-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY. WYPEŁNIAĆ NA KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer ewidencyjny/kod kreskowy Załącznik do Uchwały Nr XXIX/550/2013

Bardziej szczegółowo