SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń

2 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ Nazwa oraz adres Zamawiającego: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Grzybowska 80/ Warszawa NIP: , REGON: Znak sprawy: KZGW/DPiZW-op/POPT/ Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 907), zwanej dalej ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, które składać się będzie z 3 części: Część I Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Część II Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym Część III Zarządzanie Projektem pn. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Wspólny słownik zamówień (CPV) Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony 3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na Część I i II z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań dla każdej części osobno. Wykonawca, który złoży ofertę na Część I i/lub II nie może złożyć oferty na Część III Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 15% wartości zamówienia podstawowego określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Wykonawca Części I udzieli gwarancji na okres 4 lat od dnia odbioru pracy. W ramach gwarancji Wykonawca usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie oraz podejmie się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w ramach zamówień dodatkowych wytworzy elementy uzupełniające, które nie wynikały z dokumentacji przetargowej ani obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego, natomiast może ich wymagać Komisja Europejska w toku weryfikacji dzieła. 2

3 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (oś priorytetowa 3: Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych, działanie 3.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO). 4. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy z poszczególnymi Wykonawcami, a zakończy w dniu: - Część I: 1 grudnia 2015r. - Część II: 30 listopada 2015r. - Część III: 15 grudnia 2015r. z zastrzeżeniem obwiązujących Wykonawcę terminów dotyczących wykonania poszczególnych czynności i sporządzenia dokumentów, zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 5.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Część I. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 5 prac, o wartości, co najmniej PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za pracę odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć prace naukowo-badawcze, studialne i doradcze z zakresu Dyrektywy Powodziowej lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej. Część II. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 prac, o wartości, co najmniej PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za pracę odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia minimum 1 prognozy oddziaływania na środowisko planu, polityki, programu lub strategii o zasięgu regionalnym i 1 o zasięgu ponadregionalnym. Część III. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali, a w przypadku usług ciągłych lub okresowych wykonują: 1) co najmniej jedna usługa doradcza obejmująca wsparcie w zakresie wdrożenia procedur projektowych, organizacji i zarządzania projektem, o budżecie projektu powyżej PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych); 2) co najmniej jedna usługa polegająca na rozliczaniu projektu, o budżecie projektu powyżej PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych); W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) oraz podać dane teleadresowe do firmy/instytucji, która wystawiła 3

4 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 dokument, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania weryfikacji podanych informacji. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Część I. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazują, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że w skład zespołu realizującego zamówienie powinni wchodzić specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie z zakresu Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE, w tym co najmniej 127 ekspertów o następujących kwalifikacjach: 1 specjalista w dziedzinie inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 4 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia objętych problematyką Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE lub Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi o wartości zamówienia co najmniej 500 tys. zł każdy, znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innym równoważnym kierownik projektu, 2 specjalistów w dziedzinie inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu szeroko rozumianej inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia objętych problematyką Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE lub Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi koordynatorzy zespołów odpowiedzialni za obszary dorzecza Wisły (wraz z obszarem dorzecza Pregoły) oraz dorzecza Odry, 1 specjalista w dziedzinie gospodarki morskiej, w szczególności ochrony brzegów morskich i inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu szeroko rozumianej inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką morską, ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką ochrony brzegów morskich lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi koordynator do spraw zarządzania Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca przedstawi certyfikat, który: - jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy, co jest rozumiane jako: - analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat tj. kompetencje związane z zarządzaniem projektami, - analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany) - potwierdzony jest egzaminem - certyfikat jest wydany przez właściwą, akredytowaną jednostkę. 4

5 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych co najmniej 9 specjalistów w dziedzinie inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE lub Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi kierownicy zespołów co najmniej 4 specjalistów w dziedzinie gospodarki morskiej i inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki morskiej, w szczególności w zakresie ochrony brzegów morskich i inwestycji z tym związanych oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z gospodarką morską, ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 22 specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną przeciwpowodziową lub gospodarką wodną, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 9 specjalistów w dziedzinie hydrotechniki, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub hydrologii, posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji prac lub projektów w dziedzinie hydrotechniki, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie w tym jeden specjalista posiadający doświadczenie związane z zagrożeniem terenów depresyjnych od lądu i morza chronionych wałami przeciwpowodziowymi; co najmniej 3 specjalistów w dziedzinie realizacji projektów hydrotechnicznych, posiadających wykształcenie techniczne z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub melioracji, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz posiadających min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 9 specjalistów ds. GIS posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, geoinformacji, geoinformatyki lub geodezji i kartografii, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania, tworzenia, zarządzania lub aktualizacji baz danych przestrzennych oraz wykonywania analiz przestrzennych w dziedzinie gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub gospodarki przestrzennej, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów ds. architektury baz danych, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, geoinformatyki lub geoinformacji oraz znajomość zagadnień z zakresu relacyjnych baz danych, notacji UML (Unified Modeling Language) oraz narzędzie CASE (Computer Aided System Engineering), posiadający minimum 3-5

6 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 letnie doświadczenie w zakresie projektowania baz danych, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 18 specjalistów ds. modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, posiadających minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie, w tym minimum 2 specjalistów posiadających doświadczenie w modelowaniu od strony morza, co najmniej 9 specjalistów w dziedzinie ekonomii posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ekonomii oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z ekonomią środowiska, ochroną środowiska lub gospodarką wodną, w tym analiz wielokryterialnych oraz analiz kosztów i korzyści programów działań mających wpływ na środowisko, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów posiadających wykształcenie wyższe z zakresu prawa, oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją ekspertyz z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów ds. koordynacji prac z Ramową Dyrektywą Wodną, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów w dziedzinie gospodarki przestrzennej, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody lub biologii, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiska lub biologii oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji ocen oddziaływania na środowisko, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiska oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie adaptacji do zmian klimatu, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w zakresie dziedzictwa kulturowego, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu historii, historii sztuki, architektury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa lub kulturoznawstwa oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony zabytków, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w dziedzinie grafiki bądź poligrafii posiadający 3-letnie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów promocyjnych do druku, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie 6

7 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 co najmniej 2 specjalistów ds. promocji i reklamy, posiadających wykształcenie wyższe oraz posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania środków komunikacji marketingowej i reklamy oraz w przygotowaniu przynajmniej jednej kampanii reklamowo informacyjnej o zasięgu ogólnopolskim. co najmniej 16 specjalistów ds. konsultacji społecznych, posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie komunikacji społecznej lub ochronie środowiska, oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie przy realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z konsultacjami społecznymi w dziedzinie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub/oraz w przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla co najmniej dwóch projektów w dziedzinie gospodarki wodnej zgodnie z ustawą o ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235), którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca dwuletnie doświadczenie w planowaniu kampanii online i zakupie mediów internetowych, co najmniej jedna osoba specjalizująca się w optymalizacji stron pod kątem wyszukiwarek (SEO) (SEM) oraz co najmniej dwie osoby kreatywne. co najmniej 9 specjalistów ds. uzgodnień środowiskowych, posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie komunikacji społecznej lub ochronie środowiska, oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu negocjacji w dziedzinie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub/oraz w przeprowadzeniu konsultacji społecznych, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie. Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie w stosunku do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zamian w składzie osobowym Zespołu wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych rozumianych jako zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności np. nieszczęśliwy wypadek powodujący niezdolność do pracy, choroba, śmierć. Wskazana liczba specjalistów wynika z faktu, iż prace muszą być prowadzone równolegle we wszystkich regionach wodnych i obszarach dorzeczy. Jednakże Zamawiający zakłada, iż poszczególne grupy specjalistów muszą być zapewnione do realizacji wybranych Etapów prac. Część II: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym Celem tej Części jest: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów i przeprowadzeniem konsultacji. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniającymi następujące wymagania: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że w skład zespołu realizującego zamówienie powinni wchodzić specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie w przeprowadzaniu 7

8 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 ocen oddziaływania na środowisko, w tym co najmniej 44 ekspertów o następujących kwalifikacjach: 1 specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania opracowań związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody lub gospodarką wodną oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 ocen oddziaływania na środowisko, w tym minimum 2 prognozy oddziaływania na środowisko planu, polityki, programu lub strategii o zasięgu regionalnym i 1 o zasięgu ponadregionalnym - Kierownik zespołu, odpowiedzialny za koordynację realizacji zamówienia i podpisywanie, w imieniu Wykonawcy, przekazywanych Zamawiającemu w wersji pisemnej dokumentów, wytworzonych w toku realizacji umowy, co najmniej 11 specjalistów, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub pokrewne oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 ocen oddziaływania na środowisko (raport, prognoza), co najmniej 11 specjalistów, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub pokrewne, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 ocen oddziaływania na środowisko (raport, prognoza), co najmniej 11 specjalistów, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu komunikacji społecznej, ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub pokrewne oraz posiadających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu konsultacji społecznych dla co najmniej 3 dokumentów z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, co najmniej 3 specjalistów ds. ocen oddziaływania na środowisko, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, posiadających wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie, co najmniej 1 specjalista w zakresie Dyrektywy Powodziowej oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej, posiadający wykształcenie wyższe w zakresie hydrologii, ochrony/inżynierii środowiska lub pokrewne (obejmujące zagadnienia z zakresu DP i RDW) oraz posiadający wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac analitycznych oraz formułowaniu odpowiednich zaleceń i identyfikacji środków ograniczających lub kompensujących potencjalne negatywne wpływy, w tym uczestniczył jako ekspert w wykonaniu co najmniej 3 ekspertyz/ analiz/ badań obejmujących zagadnienia z zakresu Dyrektywy Powodziowej lub Ramowej Dyrektyw Wodnej, co najmniej 1 specjalista w zakresie planowania przestrzennego, posiadający wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki lub inne wyższe z uzupełniającymi studiami podyplomowymi w zakresie gospodarki przestrzennej oraz posiadający wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac analitycznych, prawa miejscowego, w tym uczestniczył jako ekspert w wykonaniu co najmniej 3 planów/ekspertyz/analiz/badań obejmujących zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej, co najmniej 5 specjalistów, w zakresie przygotowywania danych przestrzennych i map, umożliwiający spełnienie wszystkich wymogów narzuconych przez ustawę ooś, 8

9 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 posiadających wykształcenie wyższe w zakresie obejmującym geograficzne systemy informacyjne, zwanej dalej GIS, np. ochrona środowiska, geografia, inżynieria środowiska, geodezja, informatyka, gospodarka przestrzenna, lub inne wyższe z uzupełniającymi studiami podyplomowymi z zakresu GIS oraz posiadający wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie wykonywaniu prac w zakresie technik GIS., rozumianych jako wykonywanie zadań z pozyskaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi programowych, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie w stosunku do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zamian w składzie osobowym Zespołu wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych rozumianych jako zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności np. nieszczęśliwy wypadek powodujący niezdolność do pracy, choroba, śmierć Wskazana liczba specjalistów wynika z faktu, iż równolegle muszą zostać przeprowadzone 3 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym, dla każdego obszaru dorzecza, których integralną częścią są odpowiednie plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych (9) oraz plan zarządzania ryzykiem od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Część III: Zarządzanie Projektem pn. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie oraz następujące kwalifikacje i doświadczenia zawodowe: przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 3 projektami finansowanymi z środków UE o budżecie ponad 10 mln PLN brutto w tym co najmniej 1 w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej; znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innym równoważnym Koordynator; co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem PRINCE2 Foundation lub innym równoważnym ; znajomość zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych; udział w realizacji co najmniej 2 projektów finansowanych ze środków UE w tematyce ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, o wartości co najmniej ,00 PLN każdy, w których odpowiedzialny był za analizę dokumentacji, czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołów projektowych i ich dokumentowaniu, przygotowywaniu i Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca przedstawi certyfikat, który: - jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy, co jest rozumiane jako: - analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat tj. kompetencje związane z zarządzaniem projektami, - analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany) - potwierdzony jest egzaminem - certyfikat jest wydany przez właściwą, akredytowaną jednostkę. 9

10 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 przechowywaniu dokumentów oraz materiałów informacyjnych - specjalista ds. wsparcia projektów; co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi administracyjno finansowej, rozliczania i raportowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, sporządzania wniosków o płatność oraz znajomość aspektów finansowo księgowych w zarządzaniu projektami, przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości specjaliści ds. rozliczeń, które uczestniczyły w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w dziedzinie gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w zakresie prawa posiadający wykształcenie wyższe prawnicze oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, udział w realizacji co najmniej 2 usług doradztwa prawnego polegających na prowadzeniu analiz, uwarunkowań i kwestii prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż PLN dla Części I (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz PLN dla Części II i III (słownie: jeden milion złotych). Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej PLN dla Części I zamówienia (słownie: pięć milionów złotych) oraz PLN dla Części II i III (słownie: jeden milion złotych). 5.2 W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż polska zamawiający dla celów przeliczeniowych przyjmie średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 5.3 Brak podstaw do wykluczenia: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy. 5.4 Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)ocena spełniania warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera pkt 6 SIWZ, 2)o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie; Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3)Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania opisany w art. 24 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, 4)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 10

11 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ )w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielanie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa, 6)brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w pkt 6 SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, 7)Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 8)złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na Załączniku nr 3 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wypełniony wykaz wykonanych zamówień (w przypadku Części III również wykonanych lub wykonywanych usług ciągłych lub okresowych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 11

12 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ Wykaz osób, wchodzących w skład zespołu, który będzie wykonywać zamówienie zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 ppk 5.1 lit. c) wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia na załączniku nr 6 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W przypadku kierownika projektu należy podać szczegółowe informacje dotyczące projektów, którymi kierował (nazwa projektu, zamawiający, zakres projektu, okres realizacji, wartość, nazwisko osoby do kontaktu po stronie zamawiającego). W przypadku osób, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych, należy załączyć oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, zdolnościach finansowych innych podmiotów Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż PLN dla Części I (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz PLN dla Części II i III (słownie: jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych podmiotów Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej PLN dla Części I (słownie: pięć milionów złotych) oraz PLN dla Części II i III (słownie: jeden milion złotych) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 4 do SIWZ Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej na załączniku nr 10 do SIWZ W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 Ustawy W celu wykazania spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 5 SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt SIWZ, który podpisuje pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie W celu wykazania spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 5 SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia dokumentów, wymienionych w pkt. 6.7., pkt. 6.8., pkt , pkt SIWZ, a przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując spełnienie warunków udziału, polegać będą na wiedzy i doświadczeniu innych 12

13 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 podmiotów, dokumentu, wymieniony w pkt SIWZ; przedmiotowe dokumenty w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa pełnomocnik, z tym, że dokument, o którym mowa w pkt podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu udostępniającego potencjał W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia dokumentów, wymienionych w pkt. 6.2., pkt. 6.3., pkt. 6.4., pkt. 6.5., pkt. 6.6., pkt. 6.13, 6.14 SIWZ Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2., pkt. 6.3., pkt. 6.4., pkt. 6.5., pkt. 6.6., pkt SIWZ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6: 1) pkt. 6.2., pkt. 6.3., pkt. 6.4., pkt. 6.5.(w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 6.5. i pkt 6.6. (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt 6.24 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 13

14 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.24 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.24, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymagania opisane w pkt 6.25 stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów, odpowiednio, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kopię jakiegoś dokumentu, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę podpisującą ofertę W przypadku, gdy załączona do oferty kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 7.1. Przekazywanie oświadczeń, wniosków oraz zawiadomień następuje w drodze pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, informacji, pytań i odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej ( ) lub faksu. Każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikacje z siedziby Zamawiającego oraz umieści na swojej stronie internetowej Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonane modyfikacje Zamawiający przekaże na piśmie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikacje oraz umieści na swojej stronie internetowej. Dokonane modyfikacje staną się integralną częścią specyfikacji Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści istotnych warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali specyfikacje oraz umieści informację na swojej stronie internetowej. 14

15 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Jolanta Orlińska Dyrektor, Departament Planowania i Zasobów Wodnych KZGW, Tel. (22) , fax. (22) , Marta Brzozowska Naczelnik w Wydziale Ochrony Przeciwpowodziowej, Departament Planowania i Zasobów Wodnych KZGW, Tel. (22) , fax. (22) , Ryszard Wojciechowski Główny Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych, Biuro Administracyjno-Prawne KZGW, Tel. (22) , fax. (22) , 8. Wymagania dotyczące wadium: 8.1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: - dla Części I: zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), - dla Części II: zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), - dla Części III: zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Do oferty powinna być dołączona kopia tego dokumentu Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą Niewniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 15

16 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Termin związania ofertą: 9.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres : w przypadku Części I - 90 dni, w przypadku Części II i Części III - 60 dni 9.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia otwarcia ofert włącznie. 10. Oferta: Ofertę stanowi: wypełniony formularz ofertowy dla każdej Części wg wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, oświadczenia wymienione w pkt. 6 SIWZ dla każdej Części wg wzoru załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ, inne dokumenty wymienione w pkt. 6 SIWZ dla każdej Części (w celu ułatwienia Wykonawcom wypełniania dołączonych do SIWZ załączników zostały przygotowane aktywne pola w formularzach do wypełnienia w edytorze tekstu widoczne szarym kolorem) ponadto, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp), w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 11. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie w formie pisemnej oraz dodatkowo na załączonym nośniku optycznym (CD lub DVD) w formacie PDF i MS Word (lub równoważnym). Format MS Word (lub równoważny) dotyczy Formularza ofertowego, Koncepcji opracowania, Opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykazu zamówień oraz Wykazu osób. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią oferty w formie pisemnej a treścią oferty na nośniku optycznym decydująca jest treść oferty w formie pisemnej. Treść oferty musi 16

17 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 odpowiadać treści SIWZ. Propozycje rozwiązań wariantowych zostaną uznane za niezgodność z treścią SIWZ Ofertę należy sporządzić w języku polskim Oferta winna być podpisana własnoręcznie przez uprawnionego do podpisywania dokumentów przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki winny być parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6 niniejszej specyfikacji Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, piętro VI, pok. 651 ul. Grzybowska 80/ Warszawa oraz opisać: Oferta Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Nie otwierać przed dniem r. godz Ponadto na kopercie powinno zostać umieszczone dokładne oznaczenie Wykonawcy, w tym nazwa (firma) oraz adres, tak, aby bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert, w tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w akapicie powyżej oraz, dodatkowo, określeniem Zmiana lub Wycofanie Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną Część, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2003 roku nr 153 poz z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: tajemnica przedsiębiorstwa i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 17

18 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82 w Warszawie, VI piętro, pok Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania Otwarcie ofert nastąpi dnia r. godz w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego wniosek. 13. Opis kryteriów, który Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Część I: Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1. Cena brutto 40% 2. Koncepcja opracowania 30% 3. Opis sposobu realizacji zamówienia 30% Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów, wynosi 100 pkt Punkty za kryterium Cena brutto zostaną obliczone według wzoru: Cena brutto oferty najtańszej x 40 = liczba punktów Cena brutto oferty ocenianej Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku W ramach kryterium Koncepcja opracowania sporządzonej przez Wykonawcę, oceniane będzie odniesienie się do jak największej liczby zagadnień zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Oceniane będzie: Przygotowanie założeń merytorycznych i metodycznych oraz harmonogramu opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych z uwzględnieniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, obejmujących m.in. przygotowanie katalogu działań przypisanych do poszczególnych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP); (0-5 pkt) 18

19 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 Opracowanie podstawowych założeń dotyczących produktu końcowego, w tym co najmniej propozycja koncepcji układu i zawartości poszczególnych rozdziałów; (0-5 pkt) Wskazanie sposobu podejścia do analizy działań, dla których z uwagi na wczesny etap ich realizacji brakuje stosownych dokumentacji lub z uwagi na fakt lokalizacji tych działań poza ONNP, mogą nie być dostępne mapy i modele; (0-5 pkt) Przygotowanie koncepcji przeprowadzenia konsultacji społecznych, w tym kompleksowego planu działań w ramach kampanii informacyjnej oraz procesu konsultacji wraz z koncepcją i propozycją ilości materiałów marketingowych, PRowych, w tym opisu celów kampanii informacyjnej i koncepcji ich realizacji, oraz koncepcji zestawienia i sposobu weryfikacji oraz uwzględniania wszystkich uwag oraz uzasadnień/opinii merytorycznych do uwag, zgłaszanych w trakcie konsultacji tych dokumentów; (0-5 pkt) Opis potencjalnych ryzyk i zagrożeń dla właściwej realizacji poszczególnych zadań oraz propozycje sposobów zapobiegania i przeciwdziałania. (0-5 pkt) Oceniana będzie liczba i szczegółowość wskazanych problemów oraz propozycje ich rozwiązania. Zamawiający będzie brał pod uwagę zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka, mogących wystąpić w trakcie realizacji zadania wraz z określeniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia, możliwego terminu wystąpienia oraz wielkości wpływu na realizację zadania, a także przedstawione środki minimalizujące zagrożenia i wpływające na poprawę precyzji i rzetelności zadania. Sposób przedstawienia koncepcji opracowania; (0-5 pkt) Oceniana będzie szczegółowość, czytelność, precyzyjność opisu, spójność koncepcji i jej wykonalność (uwzględniając zasoby czasu i danych). Za to kryterium można dostać maksymalnie 30 punktów. Poszczególne elementy kryterium będą oceniane zgodnie z poniższą tabelą: Stopień wypełnienia przez Wykonawcę poszczególnych elementów kryterium Słabo - Wykonawca w sposób niewystarczający, skrótowo, bez dogłębnej analizy, w sposób niejasny opisał lub przygotował element kryterium. Nie zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej Dobrze - Wykonawca w sposób zadowalający, jasny, rzetelny opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej. Bardzo dobrze - Wykonawca w sposób wyczerpujący, rozlegle, szczegółowo, przejrzyście, spójnie, zrozumiale, wykazując dogłębną analizę i znajomość zagadnień opisał lub przygotował element kryterium. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej, a dodatkowo element kryterium zawiera wartości dodane, innowacyjne, wykraczające poza zakres dokumentacji przetargowej, które mają istotny wpływ na jakość i realizację przedmiotu zamówienia. Ilość punktów

20 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ W ramach kryterium Opis sposobu realizacji zamówienia sporządzonego przez Wykonawcę ocenie podlegać będzie: Struktura organizacyjna zespołu; (0-6 pkt): zaproponowana struktura organizacyjna zespołu, przypisane role i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu. podział ról i zakres odpowiedzialności członków zespołu pod względem zakresu przedmiotu zamówienia. role członków zespołu w zestawieniu z deklarowanymi kompetencjami merytorycznymi; proponowany sposób przekazywania informacji między członkami zespołu zapewniający terminową realizację zleceń. Organizacja kontroli jakości realizacji zamówienia; (0-6 pkt): przedstawiona organizacja kontroli jakości realizacji zamówienia, zapewniająca, że przygotowane zadania będą zgodne ze stanem faktycznym i przepisami prawa; zapewnienie w sytuacjach kryzysowych (np. choroba członka zespołu) ciągłości pracy zespołu i świadczenia usług dla Zamawiającego. Sposób komunikacji z Zamawiającym; (0-6 pkt): zaproponowane przez Wykonawcę kanały komunikacji z Zamawiającym; zaproponowane rozwiązania, których celem jest zapewnienie okresowej i skutecznej wymiany informacji w zakresie monitorowania postępu realizacji umowy i poszczególnych zleceń. Sposób komunikacji z Wykonawcami innych Części zamówienia; (0-6 pkt): zaproponowane przez Wykonawcę kanały komunikacji z Wykonawcami innych Części, zaproponowane rozwiązania, których celem jest zapewnienie okresowej i skutecznej wymiany informacji w zakresie monitorowania postępu realizacji umowy i poszczególnych zleceń Sposób realizacji zamówienia sprzyjający środowisku naturalnemu; (0-6 pkt): zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania, które w miarę możliwości będą stosowane w czasie trwania projektu, a które są sprzyjające środowisku naturalnemu (np. stosowanie odpowiedniego papieru, przygotowanie materiałów konferencyjnych i promocyjnych, wydruki dwustronne itp.). Oceniany będzie przedstawiony przez Wykonawcę sposób realizacji zamówienia i współpracy z Zamawiającym. Za to kryterium można dostać maksymalnie 30 punktów. 20

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 2014/S 020-031249

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 2014/S 020-031249 1/24 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31249-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 2014/S 020-031249 Krajowy Zarząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgw.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgw.gov.pl Warszawa: Szkolenia dla pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej)

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 2013/S 248-432975. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 2013/S 248-432975. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432975-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 2013/S 248-432975 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-13 12:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi wsparcia oraz rozwój aplikacji wspierających

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

LASY PAŃSTWOWE. 1. Zamawiający:

LASY PAŃSTWOWE. 1. Zamawiający: Wykonanie projektów planu urządzenia lasu na okres 2014 2023 dla Nadleśnictw: Antonin, Kościan i Turek wraz z prognozą oddziaływania tych planów na środowisko 1. Zamawiający: LASY PAŃSTWOWE REGIONALNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. Urzedu Miasta hajnówka.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. Urzedu Miasta hajnówka. Hajnówka: Rozbudowa, przebudowa budynku ZZO wraz z przebudowa sieci wodociagowej w Ramach projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce Numer ogłoszenia: 332758-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu Systemu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Pozyskiwanie danych i przygotowywanie ofert inwestycyjnych oraz ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rot.swietokrzyskie.travel Kielce: Przeprowadzenie konkursu internetowego w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Było brzmienie pkt 5 :

Było brzmienie pkt 5 : Było brzmienie pkt 5 : 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 5.. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. Spr@wny Urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, Podzamcze 45, Chęciny, woj. świętokrzyskie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sejmik.kielce.pl/387-zamowienia-publiczne.html Chęciny: Budowa sieci światłowodowej na terenach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo