SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń

2 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ Nazwa oraz adres Zamawiającego: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Grzybowska 80/ Warszawa NIP: , REGON: Znak sprawy: KZGW/DPiZW-op/POPT/ Tryb udzielenia zamówienia: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., Nr 907), zwanej dalej ustawą. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, które składać się będzie z 3 części: Część I Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych Część II Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym Część III Zarządzanie Projektem pn. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ Wspólny słownik zamówień (CPV) Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony 3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na Część I i II z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań dla każdej części osobno. Wykonawca, który złoży ofertę na Część I i/lub II nie może złożyć oferty na Część III Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 15% wartości zamówienia podstawowego określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Wykonawca Części I udzieli gwarancji na okres 4 lat od dnia odbioru pracy. W ramach gwarancji Wykonawca usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie oraz podejmie się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów Wykonawca na żądanie Zamawiającego, w ramach zamówień dodatkowych wytworzy elementy uzupełniające, które nie wynikały z dokumentacji przetargowej ani obowiązujących przepisów prawa krajowego i unijnego, natomiast może ich wymagać Komisja Europejska w toku weryfikacji dzieła. 2

3 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (oś priorytetowa 3: Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych, działanie 3.1 Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO). 4. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy z poszczególnymi Wykonawcami, a zakończy w dniu: - Część I: 1 grudnia 2015r. - Część II: 30 listopada 2015r. - Część III: 15 grudnia 2015r. z zastrzeżeniem obwiązujących Wykonawcę terminów dotyczących wykonania poszczególnych czynności i sporządzenia dokumentów, zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 5.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Część I. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 5 prac, o wartości, co najmniej PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za pracę odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć prace naukowo-badawcze, studialne i doradcze z zakresu Dyrektywy Powodziowej lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej. Część II. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 prac, o wartości, co najmniej PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za pracę odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia minimum 1 prognozy oddziaływania na środowisko planu, polityki, programu lub strategii o zasięgu regionalnym i 1 o zasięgu ponadregionalnym. Część III. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali, a w przypadku usług ciągłych lub okresowych wykonują: 1) co najmniej jedna usługa doradcza obejmująca wsparcie w zakresie wdrożenia procedur projektowych, organizacji i zarządzania projektem, o budżecie projektu powyżej PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych); 2) co najmniej jedna usługa polegająca na rozliczaniu projektu, o budżecie projektu powyżej PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych); W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) oraz podać dane teleadresowe do firmy/instytucji, która wystawiła 3

4 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 dokument, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania weryfikacji podanych informacji. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Część I. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazują, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że w skład zespołu realizującego zamówienie powinni wchodzić specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie z zakresu Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE, w tym co najmniej 127 ekspertów o następujących kwalifikacjach: 1 specjalista w dziedzinie inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 4 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia objętych problematyką Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE lub Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi o wartości zamówienia co najmniej 500 tys. zł każdy, znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innym równoważnym kierownik projektu, 2 specjalistów w dziedzinie inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu szeroko rozumianej inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia objętych problematyką Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE lub Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi koordynatorzy zespołów odpowiedzialni za obszary dorzecza Wisły (wraz z obszarem dorzecza Pregoły) oraz dorzecza Odry, 1 specjalista w dziedzinie gospodarki morskiej, w szczególności ochrony brzegów morskich i inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu szeroko rozumianej inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką morską, ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką ochrony brzegów morskich lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi koordynator do spraw zarządzania Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca przedstawi certyfikat, który: - jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy, co jest rozumiane jako: - analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat tj. kompetencje związane z zarządzaniem projektami, - analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany) - potwierdzony jest egzaminem - certyfikat jest wydany przez właściwą, akredytowaną jednostkę. 4

5 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych co najmniej 9 specjalistów w dziedzinie inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE lub Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi kierownicy zespołów co najmniej 4 specjalistów w dziedzinie gospodarki morskiej i inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki morskiej, w szczególności w zakresie ochrony brzegów morskich i inwestycji z tym związanych oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z gospodarką morską, ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 22 specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną przeciwpowodziową lub gospodarką wodną, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 9 specjalistów w dziedzinie hydrotechniki, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub hydrologii, posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji prac lub projektów w dziedzinie hydrotechniki, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie w tym jeden specjalista posiadający doświadczenie związane z zagrożeniem terenów depresyjnych od lądu i morza chronionych wałami przeciwpowodziowymi; co najmniej 3 specjalistów w dziedzinie realizacji projektów hydrotechnicznych, posiadających wykształcenie techniczne z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub melioracji, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz posiadających min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 9 specjalistów ds. GIS posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, geoinformacji, geoinformatyki lub geodezji i kartografii, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania, tworzenia, zarządzania lub aktualizacji baz danych przestrzennych oraz wykonywania analiz przestrzennych w dziedzinie gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub gospodarki przestrzennej, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów ds. architektury baz danych, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, geoinformatyki lub geoinformacji oraz znajomość zagadnień z zakresu relacyjnych baz danych, notacji UML (Unified Modeling Language) oraz narzędzie CASE (Computer Aided System Engineering), posiadający minimum 3-5

6 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 letnie doświadczenie w zakresie projektowania baz danych, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 18 specjalistów ds. modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, posiadających minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie, w tym minimum 2 specjalistów posiadających doświadczenie w modelowaniu od strony morza, co najmniej 9 specjalistów w dziedzinie ekonomii posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ekonomii oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z ekonomią środowiska, ochroną środowiska lub gospodarką wodną, w tym analiz wielokryterialnych oraz analiz kosztów i korzyści programów działań mających wpływ na środowisko, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów posiadających wykształcenie wyższe z zakresu prawa, oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją ekspertyz z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów ds. koordynacji prac z Ramową Dyrektywą Wodną, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów w dziedzinie gospodarki przestrzennej, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody lub biologii, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiska lub biologii oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji ocen oddziaływania na środowisko, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiska oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie adaptacji do zmian klimatu, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w zakresie dziedzictwa kulturowego, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu historii, historii sztuki, architektury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa lub kulturoznawstwa oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony zabytków, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w dziedzinie grafiki bądź poligrafii posiadający 3-letnie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów promocyjnych do druku, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie 6

7 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 co najmniej 2 specjalistów ds. promocji i reklamy, posiadających wykształcenie wyższe oraz posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania środków komunikacji marketingowej i reklamy oraz w przygotowaniu przynajmniej jednej kampanii reklamowo informacyjnej o zasięgu ogólnopolskim. co najmniej 16 specjalistów ds. konsultacji społecznych, posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie komunikacji społecznej lub ochronie środowiska, oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie przy realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z konsultacjami społecznymi w dziedzinie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub/oraz w przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla co najmniej dwóch projektów w dziedzinie gospodarki wodnej zgodnie z ustawą o ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235), którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca dwuletnie doświadczenie w planowaniu kampanii online i zakupie mediów internetowych, co najmniej jedna osoba specjalizująca się w optymalizacji stron pod kątem wyszukiwarek (SEO) (SEM) oraz co najmniej dwie osoby kreatywne. co najmniej 9 specjalistów ds. uzgodnień środowiskowych, posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie komunikacji społecznej lub ochronie środowiska, oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu negocjacji w dziedzinie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub/oraz w przeprowadzeniu konsultacji społecznych, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie. Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie w stosunku do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zamian w składzie osobowym Zespołu wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych rozumianych jako zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności np. nieszczęśliwy wypadek powodujący niezdolność do pracy, choroba, śmierć. Wskazana liczba specjalistów wynika z faktu, iż prace muszą być prowadzone równolegle we wszystkich regionach wodnych i obszarach dorzeczy. Jednakże Zamawiający zakłada, iż poszczególne grupy specjalistów muszą być zapewnione do realizacji wybranych Etapów prac. Część II: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym Celem tej Części jest: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów i przeprowadzeniem konsultacji. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniającymi następujące wymagania: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że w skład zespołu realizującego zamówienie powinni wchodzić specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie w przeprowadzaniu 7

8 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 ocen oddziaływania na środowisko, w tym co najmniej 44 ekspertów o następujących kwalifikacjach: 1 specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania opracowań związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody lub gospodarką wodną oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 ocen oddziaływania na środowisko, w tym minimum 2 prognozy oddziaływania na środowisko planu, polityki, programu lub strategii o zasięgu regionalnym i 1 o zasięgu ponadregionalnym - Kierownik zespołu, odpowiedzialny za koordynację realizacji zamówienia i podpisywanie, w imieniu Wykonawcy, przekazywanych Zamawiającemu w wersji pisemnej dokumentów, wytworzonych w toku realizacji umowy, co najmniej 11 specjalistów, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub pokrewne oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 ocen oddziaływania na środowisko (raport, prognoza), co najmniej 11 specjalistów, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub pokrewne, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 ocen oddziaływania na środowisko (raport, prognoza), co najmniej 11 specjalistów, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu komunikacji społecznej, ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub pokrewne oraz posiadających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu konsultacji społecznych dla co najmniej 3 dokumentów z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, co najmniej 3 specjalistów ds. ocen oddziaływania na środowisko, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, posiadających wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie, co najmniej 1 specjalista w zakresie Dyrektywy Powodziowej oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej, posiadający wykształcenie wyższe w zakresie hydrologii, ochrony/inżynierii środowiska lub pokrewne (obejmujące zagadnienia z zakresu DP i RDW) oraz posiadający wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac analitycznych oraz formułowaniu odpowiednich zaleceń i identyfikacji środków ograniczających lub kompensujących potencjalne negatywne wpływy, w tym uczestniczył jako ekspert w wykonaniu co najmniej 3 ekspertyz/ analiz/ badań obejmujących zagadnienia z zakresu Dyrektywy Powodziowej lub Ramowej Dyrektyw Wodnej, co najmniej 1 specjalista w zakresie planowania przestrzennego, posiadający wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki lub inne wyższe z uzupełniającymi studiami podyplomowymi w zakresie gospodarki przestrzennej oraz posiadający wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac analitycznych, prawa miejscowego, w tym uczestniczył jako ekspert w wykonaniu co najmniej 3 planów/ekspertyz/analiz/badań obejmujących zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej, co najmniej 5 specjalistów, w zakresie przygotowywania danych przestrzennych i map, umożliwiający spełnienie wszystkich wymogów narzuconych przez ustawę ooś, 8

9 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 posiadających wykształcenie wyższe w zakresie obejmującym geograficzne systemy informacyjne, zwanej dalej GIS, np. ochrona środowiska, geografia, inżynieria środowiska, geodezja, informatyka, gospodarka przestrzenna, lub inne wyższe z uzupełniającymi studiami podyplomowymi z zakresu GIS oraz posiadający wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie wykonywaniu prac w zakresie technik GIS., rozumianych jako wykonywanie zadań z pozyskaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi programowych, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie w stosunku do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zamian w składzie osobowym Zespołu wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych rozumianych jako zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności np. nieszczęśliwy wypadek powodujący niezdolność do pracy, choroba, śmierć Wskazana liczba specjalistów wynika z faktu, iż równolegle muszą zostać przeprowadzone 3 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym, dla każdego obszaru dorzecza, których integralną częścią są odpowiednie plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych (9) oraz plan zarządzania ryzykiem od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Część III: Zarządzanie Projektem pn. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie oraz następujące kwalifikacje i doświadczenia zawodowe: przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 3 projektami finansowanymi z środków UE o budżecie ponad 10 mln PLN brutto w tym co najmniej 1 w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej; znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innym równoważnym Koordynator; co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem PRINCE2 Foundation lub innym równoważnym ; znajomość zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych; udział w realizacji co najmniej 2 projektów finansowanych ze środków UE w tematyce ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, o wartości co najmniej ,00 PLN każdy, w których odpowiedzialny był za analizę dokumentacji, czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołów projektowych i ich dokumentowaniu, przygotowywaniu i Poprzez certyfikat równoważny Zamawiający rozumie, że Wykonawca przedstawi certyfikat, który: - jest analogiczny co do zakresu z przykładowymi certyfikatami wskazanymi z nazwy, co jest rozumiane jako: - analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli której dotyczy certyfikat tj. kompetencje związane z zarządzaniem projektami, - analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany) - potwierdzony jest egzaminem - certyfikat jest wydany przez właściwą, akredytowaną jednostkę. 9

10 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/ 2013 przechowywaniu dokumentów oraz materiałów informacyjnych - specjalista ds. wsparcia projektów; co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi administracyjno finansowej, rozliczania i raportowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, sporządzania wniosków o płatność oraz znajomość aspektów finansowo księgowych w zarządzaniu projektami, przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości specjaliści ds. rozliczeń, które uczestniczyły w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w dziedzinie gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w zakresie prawa posiadający wykształcenie wyższe prawnicze oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, udział w realizacji co najmniej 2 usług doradztwa prawnego polegających na prowadzeniu analiz, uwarunkowań i kwestii prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż PLN dla Części I (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz PLN dla Części II i III (słownie: jeden milion złotych). Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej PLN dla Części I zamówienia (słownie: pięć milionów złotych) oraz PLN dla Części II i III (słownie: jeden milion złotych). 5.2 W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż polska zamawiający dla celów przeliczeniowych przyjmie średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 5.3 Brak podstaw do wykluczenia: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy. 5.4 Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)ocena spełniania warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera pkt 6 SIWZ, 2)o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie; Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3)Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania opisany w art. 24 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, 4)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo