Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 2014/S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 2014/S 020-031249"

Transkrypt

1 1/24 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego 2014/S Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Grzybowska 80/82, Osoba do kontaktów: Ryszard Wojciechowski, Warszawa00-844, POLSKA. Tel.: Faks: (, , 2013/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , , , , Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną Usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi lub ich ochrony Zamiast: Informacje o częściach zamówienia: Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych 1) Krótki opis Zakres części I obejmuje opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych w Polsce, których integralną częścią będą plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy z poszczególnymi Wykonawcami, a zakończy w dniu r Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1. Cena brutto 40 % 2. Koncepcja opracowania 30 % 3. Opis sposobu realizacji zamówienia 30 % Część nr: 2 Nazwa: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym 1) Krótki opis Celem tej części jest: przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów i przeprowadzeniem konsultacji. 1/24

2 2/24 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy z poszczególnymi Wykonawcami, a zakończy w dniu r. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1. Cena brutto 50 % 2. Koncepcja opracowania 50 % Część nr: 3 Nazwa: Zarządzanie Projektem pn. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych 1) Krótki opis Celem tej części są: usługi wsparcia w zakresie zarządzania projektem od strony organizacyjno-prawnej oraz raportowania i rozliczania projektu Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy z poszczególnymi Wykonawcami, a zakończy w dniu r. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1. Cena brutto za miesiąc świadczenia usług 50 % 2. Opis sposobu realizacji zamówienia 50 % III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: dla części I: PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych), dla części II: PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), dla części III: PLN (słownie: dziewiędziesiąt tysięcy złotych). III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia: część I. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 5 prac, o wartości, co najmniej PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za pracę odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego 2/24

3 3/24 zamówienia należy rozumieć prace naukowo-badawcze, studialne i doradcze z zakresu Dyrektywy Powodziowej lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, część II. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 prac, o wartości, co najmniej PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za pracę odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia minimum 2 prognoz oddziaływania na środowisko planu, polityki, programu lub strategii o zasięgu regionalnym i 1 o zasięgu ponadregionalnym. Część III. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali, a w przypadku usług ciągłych lub okresowych wykonują: 1) co najmniej jedna usługa doradcza obejmująca wsparcie w zakresie wdrożenia procedur projektowych, organizacji i zarządzania projektem, o budżecie projektu powyżej PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych); 2) co najmniej jedna usługa polegająca na rozliczaniu projektu współfinansowanego ze środków europejskich, o budżecie projektu powyżej PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych); W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) oraz podać dane teleadresowe do firmy/instytucji, która wystawiła dokument, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania weryfikacji podanych informacji. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Część I. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykazują, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że w skład zespołu realizującego zamówienie powinni wchodzić specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie z zakresu Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE, w tym co najmniej 127 ekspertów o następujących kwalifikacjach: 1 specjalista w dziedzinie inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 4 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia objętych problematyką Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE lub Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi o wartości zamówienia co najmniej 500 tys. zł każdy, znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innym równoważnym, uprawnienia audytora wiodącego systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001 kierownik projektu, 2 specjalistów w dziedzinie inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu szeroko rozumianej inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia objętych problematyką Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE lub Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi koordynatorzy zespołów odpowiedzialni za obszary dorzecza Wisły (wraz z obszarem dorzecza Pregoły) oraz dorzecza Odry, 1 specjalista w dziedzinie gospodarki morskiej, w szczególności ochrony brzegów morskich i inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu szeroko rozumianej inżynierii/ 3/24

4 4/24 ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką morską, ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką ochrony brzegów morskich lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi koordynator do spraw zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych co najmniej 9 specjalistów w dziedzinie inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu projektami podczas realizacji przynajmniej 3 prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, objętych problematyką Dyrektywy Powodziowej 2007/60/WE lub Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE lub zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi kierownicy zespołów co najmniej 4 specjalistów w dziedzinie gospodarki morskiej i inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki morskiej, w szczególności w zakresie ochrony brzegów morskich i inwestycji z tym związanych oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z gospodarką morską, ochroną środowiska, gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 22 specjalistów w dziedzinie inżynierii środowiska lub gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych z ochroną przeciwpowodziową lub gospodarką wodną, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 9 specjalistów w dziedzinie hydrotechniki, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub hydrologii, posiadający minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie realizacji prac lub projektów w dziedzinie hydrotechniki, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie w tym jeden specjalista posiadający doświadczenie związane z zagrożeniem terenów depresyjnych od lądu i morza chronionych wałami przeciwpowodziowymi; co najmniej 3 specjalistów w dziedzinie realizacji projektów hydrotechnicznych, posiadających wykształcenie techniczne z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, gospodarki wodnej lub melioracji, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi oraz posiadających min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w tym zakresie, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 9 specjalistów ds. GIS posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geografii, geoinformacji, geoinformatyki lub geodezji i kartografii, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania, tworzenia, zarządzania lub aktualizacji baz danych przestrzennych oraz wykonywania analiz przestrzennych w dziedzinie gospodarki wodnej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska lub gospodarki przestrzennej, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów ds. architektury baz danych, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu informatyki, geoinformatyki lub geoinformacji oraz znajomość zagadnień z zakresu relacyjnych baz danych, notacji UML (Unified Modeling Language) oraz narzędzie CASE (Computer Aided System Engineering), posiadający minimum 3- letnie doświadczenie w zakresie projektowania baz danych, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 18 specjalistów ds. modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, posiadających minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac 4/24

5 5/24 potwierdzających to doświadczenie, w tym minimum 2 specjalistów posiadających doświadczenie w modelowaniu od strony morza, co najmniej 9 specjalistów w dziedzinie ekonomii posiadający wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu ekonomii oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z ekonomią środowiska, ochroną środowiska lub gospodarką wodną, w tym analiz wielokryterialnych oraz analiz kosztów i korzyści programów działań mających wpływ na środowisko, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów posiadających wykształcenie wyższe z zakresu prawa, oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z realizacją ekspertyz z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów ds. koordynacji prac z Ramową Dyrektywą Wodną, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie Ramowej Dyrektywy Wodnej, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów w dziedzinie gospodarki przestrzennej, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowobadawczych lub studialnych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony przyrody lub biologii, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiska lub biologii oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji ocen oddziaływania na środowisko, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska/inżynierii środowiska oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie adaptacji do zmian klimatu, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w zakresie dziedzictwa kulturowego, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu historii, historii sztuki, architektury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa lub kulturoznawstwa oraz minimum 3- letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony zabytków, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w dziedzinie grafiki bądź poligrafii posiadający 3-letnie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów promocyjnych do druku, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 2 specjalistów ds. promocji i reklamy, posiadających wykształcenie wyższe oraz posiadający doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania środków komunikacji marketingowej i reklamy oraz w przygotowaniu przynajmniej jednej kampanii reklamowo informacyjnej o zasięgu ogólnopolskim. co najmniej 16 specjalistów ds. konsultacji społecznych, posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie komunikacji społecznej lub ochronie środowiska, oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie przy realizacji prac naukowobadawczych lub studialnych związanych z konsultacjami społecznymi w dziedzinie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub/oraz w przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla co najmniej dwóch projektów w dziedzinie gospodarki wodnej zgodnie z ustawą o ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235), którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca dwuletnie doświadczenie w planowaniu kampanii online i zakupie mediów internetowych, co najmniej jedna osoba specjalizująca się w optymalizacji stron pod kątem wyszukiwarek (SEO) (SEM) oraz co najmniej dwie osoby kreatywne. co najmniej 9 specjalistów ds. uzgodnień środowiskowych, posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie komunikacji społecznej lub ochronie środowiska, oraz posiadający minimum 3-letnie doświadczenie przy prowadzeniu negocjacji 5/24

6 6/24 w dziedzinie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub/oraz w przeprowadzeniu konsultacji społecznych, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie. Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie w stosunku do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zamian w składzie osobowym Zespołu wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych rozumianych jako zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności np. nieszczęśliwy wypadek powodujący niezdolność do pracy, choroba, śmierć. Wskazana liczba specjalistów wynika z faktu, iż prace muszą być prowadzone równolegle we wszystkich regionach wodnych i obszarach dorzeczy. Jednakże Zamawiający zakłada, iż poszczególne grupy specjalistów muszą być zapewnione do realizacji wybranych etapów prac. Część II: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym Celem tej części jest: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów i przeprowadzeniem konsultacji. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniającymi następujące wymagania: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że w skład zespołu realizującego zamówienie powinni wchodzić specjaliści posiadający wiedzę oraz doświadczenie w przeprowadzaniu ocen oddziaływania na środowisko, w tym co najmniej 44 ekspertów o następujących kwalifikacjach: 1 specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko, posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania opracowań związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody lub gospodarką wodną oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 ocen oddziaływania na środowisko, w tym minimum 2 prognozy oddziaływania na środowisko planu, polityki, programu lub strategii o zasięgu regionalnym i 1 o zasięgu ponadregionalnym - Kierownik zespołu, odpowiedzialny za koordynację realizacji zamówienia i podpisywanie, w imieniu Wykonawcy, przekazywanych Zamawiającemu w wersji pisemnej dokumentów, wytworzonych w toku realizacji umowy, co najmniej 11 specjalistów, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 ocen oddziaływania na środowisko (raport, prognoza), co najmniej 11 specjalistów, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, posiadających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe związane wykonywaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 2 ocen oddziaływania na środowisko (raport, prognoza), co najmniej 11 specjalistów, posiadających wykształcenie wyższe z zakresu komunikacji społecznej, ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu, prowadzeniu i dokumentowaniu konsultacji społecznych dla co najmniej 3 dokumentów z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, co najmniej 3 specjalistów ds. ocen oddziaływania na środowisko, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, posiadających wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne oraz minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie, co najmniej 1 specjalista w zakresie Dyrektywy Powodziowej oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej, posiadający wykształcenie wyższe w zakresie hydrologii, ochrony/inżynierii środowiska lub pokrewne (obejmujące zagadnienia z zakresu DP i RDW) oraz posiadający wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac analitycznych oraz formułowaniu odpowiednich zaleceń i identyfikacji środków ograniczających lub kompensujących potencjalne 6/24

7 7/24 negatywne wpływy, w tym uczestniczył jako ekspert w wykonaniu co najmniej 3 ekspertyz/ analiz/ badań obejmujących zagadnienia z zakresu Dyrektywy Powodziowej lub Ramowej Dyrektyw Wodnej, co najmniej 1 specjalista w zakresie planowania przestrzennego, posiadający wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki lub inne wyższe z uzupełniającymi studiami podyplomowymi w zakresie gospodarki przestrzennej oraz posiadający wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu prac analitycznych, prawa miejscowego, w tym uczestniczył jako ekspert w wykonaniu co najmniej 3 planów/ekspertyz/analiz/ badań obejmujących zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej, co najmniej 5 specjalistów, w zakresie przygotowywania danych przestrzennych i map, umożliwiający spełnienie wszystkich wymogów narzuconych przez ustawę ooś, posiadających wykształcenie wyższe w zakresie obejmującym geograficzne systemy informacyjne, zwanej dalej GIS, np. ochrona środowiska, geografia, inżynieria środowiska, geodezja, informatyka, gospodarka przestrzenna, lub inne wyższe z uzupełniającymi studiami podyplomowymi z zakresu GIS oraz posiadający wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie wykonywaniu prac w zakresie technik GIS., rozumianych jako wykonywanie zadań z pozyskaniem, przetwarzaniem, analizowaniem i prezentacją danych przestrzennych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi programowych, którzy uczestniczyli w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu wykonującego zamówienie w stosunku do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy określonych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zamian w składzie osobowym Zespołu wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych rozumianych jako zdarzenia nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności np. nieszczęśliwy wypadek powodujący niezdolność do pracy, choroba, śmierć Wskazana liczba specjalistów wynika z faktu, iż równolegle muszą zostać przeprowadzone 3 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym, dla każdego obszaru dorzecza, których integralną częścią są odpowiednie plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych (9) oraz plan zarządzania ryzykiem od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Część III: Zarządzanie Projektem pn. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniającymi następujące wymagania: jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie oraz następujące kwalifikacje i doświadczenia zawodowe: przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania co najmniej 3 projektami finansowanymi z środków UE o budżecie ponad 10 mln PLN brutto w tym co najmniej 1 w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej; znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem PRINCE2 Practitioner lub Project Management Professional (PMP) lub innym równoważnym Koordynator; co najmniej 1 osoba posiadająca wykształcenie wyższe oraz następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem PRINCE2 Foundation lub innym równoważnym; znajomość zasad i procedur realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych; udział w realizacji co najmniej 2 projektów finansowanych ze środków UE w tematyce ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, o wartości co najmniej ,00 PLN każdy, w których odpowiedzialny był za analizę dokumentacji, czynne uczestnictwo w spotkaniach zespołów projektowych i ich dokumentowaniu, przygotowywaniu i przechowywaniu dokumentów oraz materiałów informacyjnych - specjalista ds. wsparcia projektów; co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz następujące kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi administracyjno finansowej, rozliczania i raportowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych, sporządzania wniosków o płatność oraz znajomość aspektów finansowo 7/24

8 8/24 księgowych w zarządzaniu projektami, przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości specjaliści ds. rozliczeń, które uczestniczyły w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w dziedzinie gospodarki wodnej posiadający wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii/ ochrony środowiska lub gospodarki wodnej oraz posiadający minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie co najmniej 1 specjalista w zakresie prawa posiadający wykształcenie wyższe prawnicze oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, udział w realizacji co najmniej 2 usług doradztwa prawnego polegających na prowadzeniu analiz, uwarunkowań i kwestii prawnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż PLN dla części I (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz PLN dla części II i III (słownie: jeden milion złotych). Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz PLN dla części II i III (słownie: pięćset tysięcy złotych). 5.2 W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż polska zamawiający dla celów przeliczeniowych przyjmie średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 5.3 Brak podstaw do wykluczenia: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy. 5.4 Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) ocena spełniania warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera pkt 6 SIWZ, 2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie; Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 3) Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania opisany w art. 24 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielanie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa, 6) brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu wymienionego w pkt 6 SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, 7) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 8) złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 8/24

9 9/ Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na Załączniku nr 3 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wypełniony wykaz wykonanych zamówień (w przypadku części III również wykonanych lub wykonywanych usług ciągłych lub okresowych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na załączniku nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie Wykaz osób, wchodzących w skład zespołu, który będzie wykonywać zamówienie zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 ppk 5.1 lit. c) wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia na załączniku nr 6 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia. W przypadku kierownika projektu należy podać szczegółowe informacje dotyczące projektów, którymi kierował (nazwa projektu, zamawiający, zakres projektu, okres realizacji, wartość, nazwisko osoby do kontaktu po stronie zamawiającego). W przypadku osób, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień zawodowych, należy załączyć oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, zdolnościach finansowych innych podmiotów Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż PLN dla części I (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz PLN dla części II i III (słownie: jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych podmiotów Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 9/24

10 10/24 najmniej PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz PLN dla części II i III (słownie: pięćset tysięcy złotych Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 4 do SIWZ Informacja dotycząca przynależności Wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej na załączniku nr 10 do SIWZ W przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 Ustawy W celu wykazania spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 5 SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt SIWZ, który podpisuje pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie W celu wykazania spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 5 SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia dokumentów, wymienionych w pkt. 6.7., pkt. 6.8., pkt , pkt SIWZ, a przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując spełnienie warunków udziału, polegać będą na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, dokumentu, wymieniony w pkt SIWZ; przedmiotowe dokumenty w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa pełnomocnik, z tym, że dokument, o którym mowa w pkt podpisuje osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu udostępniającego potencjał W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia dokumentów, wymienionych w pkt. 6.2., pkt. 6.3., pkt. 6.4., pkt. 6.5., pkt. 6.6., pkt. 6.13, 6.14 SIWZ Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do złożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2., pkt. 6.3., pkt. 6.4., pkt. 6.5., pkt. 6.6., pkt SIWZ W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6: 10/24

11 11/24 1) pkt. 6.2., pkt. 6.3., pkt. 6.4., pkt. 6.5.(w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 6.5. i pkt 6.6. (w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt 6.24 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.24 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.24, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymagania opisane w pkt 6.25 stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów, odpowiednio, miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączy kopię jakiegoś dokumentu, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę podpisującą ofertę W przypadku, gdy załączona do oferty kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż PLN dla części I (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz PLN dla części II i III (słownie: jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych podmiotów Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz PLN dla części II i III (słownie: pięćset tysięcy złotych. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to jest posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wysokości 11/24

12 12/24 nie mniejszej niż PLN dla części I (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz PLN dla części II i III (słownie: jeden milion złotych). Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) oraz PLN dla części II i III (słownie: pięćset tysięcy złotych). 5.2 W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż polska zamawiający dla celów przeliczeniowych przyjmie średni kurs tej waluty ogłoszony przez NBP i obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. VI.3) Informacje dodatkowe: Wykonawca części I udzieli gwarancji na okres 4 lat od dnia odbioru pracy. W ramach gwarancji Wykonawca usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie oraz podejmie się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na część I i II z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań dla każdej części osobno. Wykonawca, który złoży ofertę na część I i/lub II nie może złożyć oferty na część III. Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy z poszczególnymi Wykonawcami, a zakończy w dniu: część I: r. część II: r. część III: r. z zastrzeżeniem obwiązujących Wykonawcę terminów dotyczących wykonania poszczególnych czynności i sporządzenia dokumentów, zawartych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres : w przypadku części I - 90 dni, w przypadku części II i części III - 60 dni. Część nr: 2 Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy z poszczególnymi Wykonawcami, a zakończy w dniu r. IV.3.4) Termin składania ofert lubwniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu: (12:00) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (12:30) Powinno być: Informacje o częściach zamówienia: Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych 1) Krótki opis Zakres Części I obejmuje opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych w Polsce, których integralną częścią będą plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia 12/24

13 13/24 Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy z poszczególnymi Wykonawcami, a zakończy w dniu r Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1. Cena brutto 40 % 2. Koncepcja opracowania 30 % 3. Opis sposobu realizacji zamówienia 30 % Część nr: 2 Nazwa: Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym 1) Krótki opis Celem tej części jest: przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, w tym planów dla regionów wodnych wraz z przygotowaniem wszystkich dokumentów i przeprowadzeniem konsultacji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy z poszczególnymi Wykonawcami, a zakończy w dniu r. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1. Cena brutto 50 % 2. Koncepcja opracowania 50 % Część nr: 3 Nazwa: Zarządzanie Projektem pn. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych 1) Krótki opis Celem tej Części są: usługi wsparcia w zakresie zarządzania projektem od strony organizacyjno-prawnej oraz raportowania i rozliczania projektu Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , ) Wielkość lub zakres 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu podpisania umowy z poszczególnymi Wykonawcami, a zakończy w dniu r. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 13/24

14 14/24 Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 1. Cena brutto za miesiąc świadczenia usług 50 % 2. Opis sposobu realizacji zamówienia 50 % III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: dla Części I: PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych), dla Części II: PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), dla Części III: PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Część I. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 5 prac, o wartości, co najmniej PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za pracę odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć prace naukowo-badawcze, studialne i doradcze z zakresu Dyrektywy Powodziowej lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej. Część II. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 prac, o wartości, co najmniej PLN brutto każda, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za pracę odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia należy rozumieć przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia minimum 1 prognozy oddziaływania na środowisko planu, polityki, programu lub strategii o zasięgu regionalnym i 1 o zasięgu ponadregionalnym. Część III. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali, a w przypadku usług ciągłych lub okresowych wykonują: 1) co najmniej jedna usługa doradcza obejmująca wsparcie w zakresie wdrożenia procedur projektowych, organizacji i zarządzania projektem, o budżecie projektu powyżej PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych); 2) co najmniej jedna usługa polegająca na rozliczaniu projektu, o budżecie projektu powyżej PLN brutto (słownie: dziesięć milionów złotych); W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje) oraz podać dane teleadresowe do firmy/instytucji, która wystawiła dokument, w celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania weryfikacji podanych informacji. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Część I. Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych 14/24

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PLANÓW ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM DLA OBSZARÓW DORZECZY I REGIONÓW WODNYCH Zatwierdzam Warszawa, styczeń 2014 1 Znak: KZGW/DPiZW-op/POPT/

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83904-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania eksploatacją sprzętu komputerowego 2014/S 050-083904 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi hydrograficzne 2011/S 187-305744. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi hydrograficzne 2011/S 187-305744. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PL-Warszawa: Usługi hydrograficzne 2011/S 187-305744 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:235819-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Sprzęt peryferyjny 2013/S 136-235819 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe PL-Warszawa: Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2012/S 20-032486 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Główny Urząd Geodezji

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438109-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2014/S 248-438109 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261141-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 142-261141 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216875-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 122-216875 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226455-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Drukarki i plotery 2014/S 127-226455 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65600-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203590-2014:text:pl:html Polska-Lublin: Liczniki energii 2014/S 115-203590 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308051-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, odwzorowywania, tworzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225034-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Fotokopiarki 2015/S 123-225034 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306794-2013:text:pl:html Polska-Suwałki: Serwery 2013/S 178-306794 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy Polska-Zabrze: Urządzenia komputerowe 2015/S 099-179175 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Śląskie Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt. PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:130370-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi analizy systemu i programowania 2010/S 87-130370 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Niniejszy

Bardziej szczegółowo