DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 6 grudnia 2010 r. Nr 196 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2488 Nr XXX/252/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr XXX/253/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie opłat lokalnych Nr XXX/254/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Nr LXVII/777/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości Nr LXVII/778/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych Nr LXVII/779/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej Nr LXVII/780/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz opłaty miejscowej Nr LV/403/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr LV/404/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/306/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Nr LV/405/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre Miasto Nr LV/407/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru Nr LV/408/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr LV/409/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis i uchwalenia tekstu jednolitego uchwały

2 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr Nr LV/410/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zmienionej uchwałą Nr XVI/96/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 6 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Nr XXXI/211/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 marca 2009 r. i uchwalenia tekstu jednolitego uchwały Nr LV/411/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście zmieniająca Uchwałę Nr XLI/308/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny Nr XLVI/248/2010 Rady Gminy Elbląg w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r Nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Elbląg w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2011 r Nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Elbląg w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 r Nr LII/12/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości Nr LII/13/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych Nr LII/14/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku Nr LII/15/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie zmiany uchwały nr XVII/11/07 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia r., w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty Nr LII/16/2010 Rady Miejskiej w Mrągowie w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru Nr LX/650/2010 Rady Miejskiej w Nidzicy w sprawie stawek podatku od nieruchomości Nr LII/293/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych Nr LII/294/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Nr LII/295/10 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 października 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

3 12071 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz INFORMACJA: 2515 Nr 2 Starosty Piskiego z dnia 26 września 2010 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie włączenia rowów melioracji szczegółowej do działek przylegających w obrębach: Gałkowo, Karwica, Końcewo, Krzyże, Onufryjewo, Piaski, Szeroki Bór, Wejsuny i Wierzba w gminie Ruciane Nida, powiat piski, województwo warmińsko mazurskie UCHWAŁA Nr XXX/252/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620), Rada Gminy Kruklanki uchwala, co następuje: 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokościach określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki. 3. Traci moc uchwała Nr XXII/194/2009 Rady Gminy Kruklanki z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gąsior Załącznik do uchwały nr XXX/252/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2010 r. 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. W tej kategorii dla: związanych z prowadzeniem na nich drugi rok działalności gospodarczej, związanych z prowadzeniem na nich trzeci rok działalności gospodarczej. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. W tej kategorii dla: zajętych na cele rekreacyjne określone w ewidencji gruntów i budynków jako Bi i Bz. od 1 m 2 powierzchni od 1 ha powierzchni od 1 m 2 powierzchni 0,78 zł 0,39 zł 0,59 zł 4,15 zł 0,31 zł 0,41 zł 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 0,67 zł

4 12072 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i 2489 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków od 1 m 2 powierzchni użytkowej mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W tej kategorii dla: nowo wybudowanych a związanych z prowadzeniem w nich trzeci rok działalności gospodarczej, nabytych a związanych z prowadzeniem w nich drugi rok działalności gospodarczej, nabytych a związanych z prowadzeniem w nich trzeci rok działalności gospodarczej. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu od 1 m 2 powierzchni użytkowej kwalifikowanym materiałem siewnym d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania od 1 m 2 powierzchni użytkowej świadczeń zdrowotnych e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej od 1 m 2 powierzchni użytkowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego. W tej kategorii dla: letniskowych. 3) od budowli wartość określona na podst. art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 20,50 zł 10,25 zł 10,25 zł 15,38 zł 9,82 zł 4,27 zł 6,52 zł 7,06 zł 2% 2489 UCHWAŁA Nr XXX/253/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie opłat lokalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), oraz art. 18 i 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1) Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 25 zł. 2) Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,95 zł, pobieranej od osób fizycznych przebywających czasowo na terenie gminy Kruklanki. 2. Zarządza się pobór opłat wymienionych w 1 pkt 1 i 2 w drodze inkasa. 3. 1) Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów w sołectwach, w których prowadzony jest handel na targowiskach. 2) Za inkaso opłaty targowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanej kwoty. 4. 1) Do poboru opłaty miejscowej zobowiązuje się właścicieli, kierowników: a) ośrodków wypoczynkowych, turystycznych, pensjonatów; b) gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych; c) pól namiotowych; d) innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 2) Za inkaso opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 8% zainkasowanej kwoty. 5. Inkasenci pobierający opłaty określone w 1 pkt 1 i 2 wpłacają je do kasy Urzędu Gminy Kruklanki lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kruklanki, kwartalnie w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale, w którym pobrano opłatę. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki. 7. Traci moc uchwała Nr XXII/193/2009 Rady Gminy Kruklanki z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie opłat lokalnych. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011 r. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gąsior

5 12073 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz UCHWAŁA Nr XXX/254/10 Rady Gminy Kruklanki z dnia 20 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Kruklanki uchwała, co następuje: 1. Na terenie gminy określa się następujące stawki podatku od środków transportowych na 2011 r. w kwotach: 1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 420,00 zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 500,00 zł c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 600,00 zł 2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie ,00 900, , ,00 Trzy osie , ,00, , , , ,00 Cztery osie i więcej , , , ,00 3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony do 6,0 tony włącznie ,00 zł b) powyżej 6,0 tony i mniej niż 12 ton ,00 zł 4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie , , , ,00 Trzy osie , , , ,00 5) Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku wynoszą: a) od 7 ton do 9 ton włącznie - 600,00 zł b) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 700,00 zł 6) Od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi. dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Jedna oś ,00 900, , ,00 Dwie osie , , , , , ,00 Trzy osie , , , ,00

6 12074 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i ) Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc ,00 zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc ,00 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki. 3. Traci moc uchwała Nr XXII/191/2009 Rady Gminy Kruklanki z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gąsior 2491 UCHWAŁA Nr LXVII/777/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. w sprawie stawek w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620), Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje: 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości: 1. Od gruntów: 1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,73 zł od 1 m² powierzchni, 2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,88 zł od 1 ha powierzchni, 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,12 zł od 1 m² powierzchni. 2. Od budynków lub ich części: 1) mieszkalnych 0,57 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,88 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,26 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,21 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,64 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. 3. Od budowli 2% ich wartości. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn. 3. Traci moc Uchwała Nr LIII/600/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. Nr 7, poz. 196). 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Dąbkowski 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

7 12075 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz UCHWAŁA Nr LXVII/778/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje: 1. Ustala się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości: 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 i poniżej 12 ton: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie zł b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie zł c) powyżej 9 ton zł 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 od 12 ton do 14 ton włącznie 457 zł 638 zł 2 powyżej 14 ton 638 zł 1437 zł 3 od 12 ton do 19 ton włącznie 582 zł 754 zł 3 powyżej 19 ton 1163 zł 1802 zł 4 i od 12 ton do 24 więcej ton włącznie 754 zł 878 zł 4 i powyżej 24 ton więcej i mniej niż 29 ton 1894 zł 2785 zł 4 i więcej 29 ton i więcej 1894 zł 2797 zł 3) od ciągnika siodłowego, balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton zł 4) od ciągnika siodłowego, balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów Stawka podatku oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 2 od 12 ton do 24 ton włącznie 650 zł 1050 zł 2 powyżej 24 ton i mniej niż 31 ton 1621 zł 2145 zł 2 31 ton i więcej 1621 zł 2209 zł 3 i od 12 ton do 39 więcej ton włącznie 1426 zł 1974 zł 3 i więcej powyżej 39 ton 1974 zł 2857 zł 5) od przyczepy, naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego zł 6) od przyczepy, naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: Liczba osi Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów Stawka podatku oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 od 12 ton do 24 ton włącznie 251 zł 376 zł 1 powyżej 24 ton 376 zł 650 zł 2 od 12 ton do 36 ton włącznie 971 zł 1484 zł 2 powyżej 36 ton 1312 zł 1940 zł 3 i od 12 ton do 37 więcej ton włącznie 776 zł 1084 zł 3 i więcej powyżej 37 ton 1084 zł 1473 zł 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

8 12076 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i ) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) do 29 miejsc włącznie zł, b) równej lub wyższej niż 30 miejsc zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn. 3. Traci moc Uchwała Nr LIII/601/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. Nr 7, poz. 197). 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Dąbkowski 2493 UCHWAŁA Nr LXVII/779/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 19 pkt 1 lit a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961) Rada Miasta Olsztyn, uchwala co następuje: Ustala się dzienne stawki opłaty targowej pobieranej na terenie Miasta Olsztyn, w następujących wysokościach: 1) od sprzedaży z ziemi, ręki, kosza, skrzynki, wózka 5,00 zł, 2) od sprzedaży ze stołu, ławy, straganu, stoiska - 8,00 zł, 3) od sprzedaży z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej: a) do 3,5 tony włącznie - 18,00 zł, b) powyżej 3,5 ton do 9 ton włącznie 23,00 zł, c) powyżej 9 ton 33,00 zł, 4) od sprzedaży z przyczepy, naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej: a) do 3,5 tony włącznie 18,00 zł, b) powyżej 3,5 tony do 9 ton włącznie 23,00 zł, c) powyżej 9 ton 33,00 zł, 5) od sprzedaży: a) rowerów oraz innych pojazdów poruszanych siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem 5,00 zł, b) motocykli, motorowerów, motorynek, skuterów 15,00 zł, c) samochodów osobowych, ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie 14,00 zł, d) samochodów osobowych, ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 9 ton włącznie 18,00 zł, e) samochodów osobowych, ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton 28,00 zł, f) przyczep, naczep, ciągników siodłowych, balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton włącznie 18,00 zł, g) przyczep, naczep, ciągników siodłowych, balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton 23,00 zł, h) ciągników rolniczych 18,00 zł, i) autobusów i innych pojazdów silnikowych nie wymienionych powyżej 18,00 zł. 6) od sprzedaży innej niż wymieniona w pkt 1-5 wysokość opłaty targowej wynosi 23,00 zł. 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

9 12077 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i Zwalnia się od opłaty targowej: 1) sprzedaż dokonywaną na festynach organizowanych przez Rady Osiedli Miasta Olsztyn oraz jednostki organizacyjne Miasta Olsztyn, 2) sprzedaż kwiatów, owoców i warzyw uzyskanych z ogródków, 3) sprzedaż książek używanych, 4) sprzedaż wyrobów własnej działalności plastycznej Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Inkasentami opłaty targowej są: 1) Stowarzyszenie Kupców Giełda Owocowo-Warzywna AGRO-WIT na terenie giełdy owocowo-warzywnej przy ul. Towarowej, 2) Zakład Targowisk Miejskich na terenie Miasta Olsztyn, z wyłączeniem giełdy owocowo-warzywnej przy ul. Towarowej Inkasentom o których mowa w 4 ust. 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% pobranej i terminowo odprowadzonej opłaty targowej. 2. Inkasenci odprowadzają w całości pobraną opłatę targową na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn. 7. Traci moc Uchwała Nr LIII/602/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2010 r. Nr 7, poz.198). 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Dąbkowski 2494 UCHWAŁA Nr LXVII/780/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2010 r. ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz opłaty miejscowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) art. 17 ust. 5, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobrać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1851) oraz art. 47 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje: 1. Opłatę miejscową pobiera się na terenie Miasta Olsztyn. 2. Określa się wysokość opłaty miejscowej - za każdy dzień pobytu w kwocie 1,95 zł Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 2. Opłatę miejscową pobiera się z dołu, ostatniego dnia za cały okres pobytu. 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z ), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

10 12078 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, pensjonaty, kwatery, domy wypoczynkowe, biura zakwaterowań, campingi, schroniska, obozowiska turystyczne, wynajmujące domy letniskowe, położone na terenie Olsztyna Inkasentom o których mowa w 4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej i terminowo odprowadzonej opłaty miejscowej. 2. Inkasenci opłaty miejscowej odprowadzają w całości pobraną opłatę na rachunek Urzędu Miasta Olsztyn, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Olsztyn. 7. Traci moc uchwała Nr LIII/603/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. Nr 7, poz. 199). 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Dąbkowski 2495 UCHWAŁA Nr LV/403/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje: 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Dobre Miasto w następujących wysokościach: 1. od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni - 0,73 zł. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,10 zł. c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni - 0,22 zł. 2. od budynków lub ich części: a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej - 0,60 zł. b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym: - w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 400 m 2 utworzonych po r. oraz od położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych od 1 m² powierzchni użytkowej - 21,05 zł. - o powierzchni nie przekraczającej 200 m 2, zajętych na cele handlu detalicznego, za wyjątkiem powierzchni zajętej na cele sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych i medycznych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 10,26 zł. - zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 5,82 zł. - pozostałych budynków od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 16,97 zł. c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej - 9,44 zł. d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,06 zł. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 4,92 zł. w tej kategorii: - od zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 2,39 zł. - od garaży od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 6,87 zł. - od budynków letniskowych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 5,82 zł. - od położonych poza granicami administracyjnymi miasta, pozostałych po przekazaniu gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,10 zł. 3. od budowli a) rurociągów i przewodów sieci ciepła, wody oraz służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków 1% ich wartości

11 12079 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i 2496 b) nie ujętych w ppkt.a 2% ich wartości Pomocą de minimis jest różnica między stawką podatku od nieruchomości, o której mowa w 1 pkt 2, lit. b tiret 2 i 3, a stawką określoną w 1 pkt 2, lit. b tiret 4 zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z r.). 2. Obniżone stawki stosuje się, gdy kwota pomocy udzielona przedsiębiorcy w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych nie przekracza 200 tys. euro, a przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 tys. euro. 3. Stawki podatku od nieruchomości, o których mowa w 1 pkt 2, lit. b tiret 2 i 3 nie mają zastosowania do sektorów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z r.) 4. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego: a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz w sposób i na formularzu określonym tym rozporządzeniem. 5. Podatnik, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 4 traci prawo do stosowania stawek podatku od nieruchomości określonych w 1 pkt 2, lit. b tiret 2 i 3, od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta. 4. Z dniem r. traci moc: Uchwała Nr XLI/305/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko 2496 UCHWAŁA Nr LV/404/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/306/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XLI/306/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1) budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, w których z powodu braku możliwości technicznych nie włączono do gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2009 r. oraz opuszczonych budynków mieszkalnych, za które uważa się budynki niezamieszkałe i pozbawione dostawy energii elektrycznej. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko

12 12080 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i UCHWAŁA Nr LV/405/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Dobre Miasto Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz i Nr 249, poz i z 2007 r. Nr 109, poz. 747 i z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz i z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje: 1. Obniża się z kwoty 37,64 zł do kwoty 34,98 zł średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2011 r. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko 2498 UCHWAŁA Nr LV/407/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96, poz. 620) oraz Rozporządzenia Nr 84 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 lipca 1991 r. w sprawie ustalania miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Województwa Olsztyńskiego Nr 16, poz. 203), Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje: Uchwala się opłatę miejscową. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowości Swobodna. 2. Dzienne stawki opłaty miejscowej wynoszą: a) od dzieci i uczącej się młodzieży - 0,88 zł. b) od pozostałych osób - 1,76 zł. 2. Opłata miejscowa pobierana jest w okresie sezonu turystycznego, którego czas trwania ustala się na okres od 15 maja do 30 września każdego roku kalendarzowego. 3. Poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonuje: 1. Przedsiębiorca prowadzący Ośrodek Wypoczynkowy w Swobodnej od osób przebywających na terenie Ośrodka. 2. Sołtys wsi Swobodna od osób: a) przebywających na polu namiotowym, b) korzystających z kwater prywatnych.

13 12081 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i Opłata miejscowa pobierana jest za każdy dzień pobytu w miejscowości Swobodna. 5. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej opłaty miejscowej. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta. 7. Z dniem r. traci moc uchwała Nr XV/83/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opłaty miejscowej Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko 2499 UCHWAŁA Nr LV/408/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96,poz.620) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje: 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie: 1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: Dopuszczalna masa całkowita w tonach powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie powyżej 9 ton i poniżej 12 ton do 1980 r. (w zł ) Rok produkcji Po 1980 r. zasilane gazem (w zł) zasilane innym paliwem (w zł) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych Dwie osie Trzy osie Cztery osie i więcej Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony i poniżej 8 ton 536 zł. b) od 8 ton i poniżej 12 ton 776 zł. 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:

14 12082 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i 2500 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych osie osie Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: a) od 7 ton i poniżej 9 ton 372 zł. b) od 9 ton i poniżej 12 ton 481 zł. 6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego i w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy/ (w tonach) nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych oś osie osie i więcej Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia: a) mniejszej niż 30 miejsc 863 zł. b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1912 zł. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta. 3. Z dniem r. traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 20 listopada 2008 r. Nr XXVIII/1831/08 w sprawie podatku od środków transportowych Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście UCHWAŁA Nr LV/409/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis i uchwalenia tekstu jednolitego uchwały. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498) oraz art. 1, pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 18, poz. 99) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis wprowadza się następujące zmiany:

15 12083 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, zatrudniających osoby bezrobotne mające podpisany kontrakt socjalny z ośrodkiem pomocy społecznej. 2. W 1 ust. 1 skreśla się słowa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498). 3. W 1 ust. 2 skreśla się słowa oraz 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (DZ. U. Nr 76, poz. 498). 4. W 3, po dotychczasowej treści dodaje się ust. 4 o brzmieniu: 4. W przypadku utraty spełniania warunku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od podatku przysługuje proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy zatrudnienia pracownika. 5. W 4, ust.2 otrzymuje brzmienie: Do wniosku o udzielenie zwolnienia przedsiębiorca dołącza: 1) informację lub deklarację w sprawie podatku od nieruchomości, zawierającą dane o powierzchni budynku lub jego części, powierzchni gruntów oraz o wartości budowli podlegających zwolnieniu, 2) potwierdzenie zgłoszenia nowo zatrudnionych pracowników do ubezpieczenia społecznego (należy załączyć kopie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia), 3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 4) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz w sposób i na formularzu określonym tym rozporządzeniem skreśla się. 2. Uchwala się tekst jednolity uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko Załącznik do uchwały nr LV/409/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Tekst jednolity Uchwały Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis uwzględniający zmianę wprowadzoną Uchwałą Nr LV/409/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście : Uchwała Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części oraz budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, zatrudniających osoby bezrobotne mające podpisany kontrakt socjalny z ośrodkiem pomocy społecznej Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r.) 2. Uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom wymienionym w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia UE (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r.) Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość euro. 2. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość euro Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, zatrudniających osoby bezrobotne

16 12084 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i 2501 mające podpisany kontrakt socjalny z ośrodkiem pomocy społecznej. 2. Zatrudnieniem, o którym mowa w 3 ust. 1, jest zatrudnienie, na pełny etat czasu pracy, na okres nie krótszy niż jeden rok, co najmniej 1 osoby bezrobotnej, która ma podpisany kontrakt socjalny z ośrodkiem pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia r. o pomocy społecznej (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362). 3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres 1 roku i nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł. 4. W przypadku utraty spełniania warunku zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od podatku przysługuje proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy zatrudnienia pracownika Zwolnienie udzielane jest na indywidualny wniosek przedsiębiorcy złożony w organie podatkowym w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających nabycie prawa do zwolnienia. 2. Do wniosku o udzielenie zwolnienia przedsiębiorca dołącza: 1) informację lub deklarację w sprawie podatku od nieruchomości, zawierającą dane o powierzchni budynku lub jego części, powierzchni gruntów oraz o wartości budowli podlegających zwolnieniu, 2) potwierdzenie zgłoszenia nowo zatrudnionych pracowników do ubezpieczenia społecznego (należy załączyć kopie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia), 3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 4) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz w sposób i na formularzu określonym tym rozporządzeniem. 5. Uchylony Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 oraz w razie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w trakcie korzystania ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały podatnik zobowiązany jest do zwrotu udzielonej pomocy w kwocie, w jakiej została ona udzielona wraz z odsetkami za zwłokę. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje do 30 czerwca 2013 r. 2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście UCHWAŁA Nr LV/410/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis zmienionej uchwałą Nr XVI/96/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 6 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Nr XXXI/211/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 marca 2009 r. i uchwalenia tekstu jednolitego uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 1, pkt 6 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje: 1. W Uchwale nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, zmienionej uchwałą Nr XVI/96/07 rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 6 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Nr XXXI/211/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 marca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany: 1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości nabytych po r. gruntów, budynków i budowli oraz wybudowanych po r. budynków lub ich części oraz budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, tworzących nowe

17 12085 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz miejsca pracy oraz nowo wybudowanych budowli elektrowni wiatrowych ust. 2 otrzymuje brzmienie: Do wniosku o udzielenie zwolnienia przedsiębiorca dołącza: 1) informację lub deklarację w sprawie podatku od nieruchomości, zawierającą dane o powierzchni budynku lub jego części, powierzchni gruntów oraz o wartości budowli podlegających zwolnieniu, 2) potwierdzenie zgłoszenia nowo zatrudnionych pracowników do ubezpieczenia społecznego (należy załączyć kopie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia), 3) oświadczenie, że stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę nie zmniejszy się przez okres obowiązywania zwolnienia, 4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 5) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz. 311 w sposób i na formularzu określonym tym rozporządzeniem, 6) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu ust. 2 otrzymuje brzmienie: Do wniosku o udzielenie zwolnienia przedsiębiorca dołącza: 1) informację lub deklarację w sprawie podatku od nieruchomości, zawierającą dane o wartości budowli podlegających zwolnieniu, 2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz w sposób i na formularzu określonym tym rozporządzeniem 2. Uchwala się tekst jednolity uchwały w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko Załącznik Nr 1 do uchwały nr LV/410/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Tekst jednolity Uchwały Nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minims uwzględniającej zmianę wprowadzoną Uchwałą Nr XVI/96/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 6 grudnia 2007 r., Uchwałą Nr XXXI/211/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 marca 2009 r. oraz Uchwałą Nr LV/410/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 października 2010 r.: Uchwała Nr XV/85/07 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości nabytych po r. gruntów, budynków i budowli oraz wybudowanych po r. budynków lub ich części, oraz budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, tworzących nowe miejsca pracy oraz nowo wybudowanych budowli elektrowni wiatrowych Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie rozporządzenie komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498) 2. Uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom wymienionym w art. 1 ust. 1 Rozporządzenia UE (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z r.) oraz 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w ramach pomocy de minimis (Dz. U. Nr 76, poz. 498) Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot, w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość euro.

18 12086 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez ten podmiot w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość euro Zwalnia się od podatku od nieruchomości, nabyte po r. grunty, budynki i budowle oraz wybudowane po r. budynki lub ich części, oraz budowle przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, tworzących nowe miejsca pracy. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, będzie przysługiwało, jeżeli w wyniku nabycia gruntów, budynków i budowli lub wybudowania nowych budynków lub ich części oraz budowli przedsiębiorca utworzył co najmniej 5 nowych miejsc pracy. 3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił u przedsiębiorcy wzrost liczby bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy, poprzedzających utworzenie miejsc pracy. 4. Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia, uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 5. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje, jeżeli dotychczasowy poziom zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku, z którymi została udzielona pomoc zostanie utrzymany przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji. 4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na okres 3 lat Zwolnienie udzielane jest na indywidualny wniosek przedsiębiorcy złożony w organie podatkowym. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr Do wniosku o udzielenie zwolnienia przedsiębiorca dołącza: 1) informację lub deklarację w sprawie podatku od nieruchomości, zawierającą dane o powierzchni budynku lub jego części, powierzchni gruntów oraz o wartości budowli podlegających zwolnieniu, 2) potwierdzenie zgłoszenia nowo zatrudnionych pracowników do ubezpieczenia społecznego (należy załączyć kopie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia), 3) oświadczenie, że stan zatrudnienia pracowników na umowę o pracę nie zmniejszy się przez okres obowiązywania zwolnienia, 4) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 5) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minims określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz w sposób i na formularzu określonym tym rozporządzeniem 6) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 6. Zwolnienie wymienione w 3 niniejszej uchwały, nie dotyczy: 1) nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców prowadzących detaliczną działalność handlową, 2) nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców, u których zatrudnienie lub wzrost zatrudnienia wynika z faktu zatrudnienia pracowników interwencyjnych lub bezrobotnych zatrudnionych do robót publicznych Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budowle elektrowni wiatrowych. 2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na okres 3 lat Zwolnienie, o którym mowa w 7 przyznawane jest na indywidualny wniosek przedsiębiorcy, licząc od roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli. 2. Do wniosku o udzielenie zwolnienia przedsiębiorca dołącza: 1) informację lub deklarację w sprawie podatku od nieruchomości, zawierającą dane o wartości budowli podlegających zwolnieniu, 2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 3) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis Dz. U. Nr 53, poz. 311 w sposób i na formularzu określonym tym rozporządzeniem. 9. Każdą zmianę stanu zatrudnienia powodującą utratę prawa do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić organowi podatkowemu w terminie 14 dni od jej zaistnienia Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy, co do spełnienia warunków uprawniających do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za cały okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 oraz w razie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w trakcie korzystania ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały podatnik zobowiązany jest do zwrotu udzielonej pomocy w kwocie, w jakiej została ona udzielona wraz z odsetkami za zwłokę. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2008 do 30 czerwca 2013 r. 2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście.

19 12087 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz i Data złożenia wniosku 2. Nazwisko i imię Adres zamieszkania 3. Nazwa, adres firmy 4. Położenie nieruchomości 5. Branża działalności 6. Klasyfikacja działalności wg PKD 7. Data rozpoczęcia działalności 8. NIP Burmistrz Dobrego Miasta Wniosek o udzielenie zwolnienia od podatku od nieruchomości Załącznik Nr 2 do uchwały nr LV/410/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście 9. Wnioskowany rodzaj pomocy 1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tyt. nabycia gruntów, budynków i budowli pod warunkiem utworzenia nowych stanowisk pracy 2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości z tyt. wybudowania budynków lub ich części oraz budowli pod warunkiem utworzenia nowych stanowisk pracy 3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budowli elektrowni wiatrowych 10. Aktualny stan zatrudnienia 11. Liczba utworzonych nowych stanowisk pracy, na które wnioskodawca ubiega się o zwolnienie 2502 UCHWAŁA Nr LV/411/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście zmieniająca Uchwałę Nr XLI/308/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 223, poz i Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 oraz Nr 96, poz. 620) Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje: 1. W 1 Uchwały Nr XLI/308/09 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny wprowadza się następujące zmiany: 1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma zastosowanie począwszy od roku Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście. Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Łańko

20 12088 Województwa Warmińsko Mazurskiego Nr 196 Poz Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację.. 2. Numer Identyfikacji Podatkowej współwłaściciela... Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/411/2010 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście IN 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Data nabycia Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Miejsce składania: Burmistrz Dobrego Miasta właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 3. Burmistrz Dobrego Miasta Dobre Miasto, ul. Warszawska 14 B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA 4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwą kratkę) *niepotrzebne skreślić 1. właściciel, użytkownik lub posiadacz * 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz * 5. Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię 6. Imię ojca Imię matki Numer PESEL 7. Identyfikator REGON PKD lub EKD Wielkość przedsiębiorcy B.1 A DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA 8. Nazwisko Pierwsze imię Drugie imię 9. Imię ojca Imię matki Numer PESEL 10. Identyfikator REGON PKD lub EKD Wielkość przedsiębiorcy B.2 ADRES ZAMIESZKANIA WŁAŚCICIELA 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta B.2 A ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA 20. Kraj 21. Województwo 22. Powiat 23. Gmina 24. Ulica 25. Numer domu/ Numer lokalu 26. Miejscowość 27. Kod pocztowy 28. Poczta C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. pierwsza informacja 2. korekta informacji D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) D. 1 A DANE DODATKOWE W ODNIESIENIU DO GRUNTÓW Miejsce położenia Nr KW Powierzchnia Forma władania Nr działki I obręb i nazwa Sądu Identyfikator działki

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r.

Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. Uchwała Nr XII/66/2011 Rady Gminy Przywidz z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012r. na terenie Gminy Przywidz Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r.

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2013 r. Uchwały określające wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem www.bip.gminaterespol.pl w zakładce Uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych

ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych ZARZĄDZENIE NR W.0050.155.2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektów uchwał podatkowych Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1917 UCHWAŁA NR XVIII/106/15 RADY GMINY SZCZANIEC w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych: UCHWAŁA Nr XXX/196/13 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 24 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/400/2012 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117

Dziennik Urzędowy poz. 1682, 1683 Województwa Lubuskiego Nr 117 Dziennik Urzędowy - 8188 - poz. 1682, 1683 e) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, przewody sieci rozdzielczej wody wykorzystywane do zadań własnych gminy. 3. 1. Zarządza się pobór

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA Nr XV/92/07 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. U C H W A Ł Y R A D G M I N : DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 14 grudnia 2011 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 1765 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr XV/192/11 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/272/2016 RADY GMINY BEŁCHATÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18. ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW. z dnia 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/222/2014 RADY GMINY PERZÓW w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 2652 UCHWAŁA NR XXXV/423/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/200/12 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/200/12 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIV/200/12 Rady Gminy w Sanoku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY GMINY PIĄTEK w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/82/15 RADY GMINY ŻURAWICA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok na terenie Gminy Żurawica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XLII/180/2014 RADY GMINY OPORÓW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 listopada 2015 r. Poz. 4219 UCHWAŁA NR XV/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA z dnia

UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA z dnia UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁOMŻA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. ust.2 pkt 8 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/263/14 RADY GMINY W BAĆKOWICACH w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz. 2082, 2083 Województwa Lubuskiego Nr 115

Dziennik Urzędowy poz. 2082, 2083 Województwa Lubuskiego Nr 115 Dziennik Urzędowy - 9108 - poz. 2082, 2083 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Lubuskiego. Przewodniczący Rady Andrzej Marszałek ===================================================================================

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XXIV/575/16 RADY MIASTA SZCZECIN w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII..2015 RADY MIEJSKIEJ w CZŁUCHOWIE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 października 2013 r. Projekt Numer druku LII/4/13 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XL..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XII/267/15 RADY MIASTA SZCZECIN Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 20 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 20 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 6975 UCHWAŁA NR XII/124/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 listopada 2007 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2179 w Iwoniczu Zdroju Nr X/83/07 z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 grudnia 2006 r. Nr 272 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 4147 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/161/11 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/447/2014 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/1032/13 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 5600 UCHWAŁA NR XXVI/431/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/155/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XVIII/155/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XVIII/155/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku

STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku STAWKI PODATKÓW obowiązujące na terenie miasta Radomsko w 2017 roku PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: Wysokość stawek określona została w uchwale

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok

W N I O S E K. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Łomża, dnia 08 10 2009 r Do W N I O S E K w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok Ustawa z dnia stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 stycznia 2010 r. Nr 8 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Nr XXX/245/09 Rady Gminy Mrągowo z dnia 21 października 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. Podatek rolny W 2015 r. podatek rolny wynosi: - 153,4250 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów), - 306,85 zł (od 1 ha gruntów fizycznych). Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1) dla gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów Projekt numer druku XXXVIII/1/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Kożuchów Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY KOWAL. z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY KOWAL. z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych UCHWAŁA NR XIII.78.2011 RADY GMINY KOWAL z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Projekt z dnia 9 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych...

4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 grudnia 2005 r. Nr 249 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE: 4020 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK

UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK UCHWAŁA NR XLII/226/14 RADY GMINY KAMIENNIK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek od nieruchomości: STAWKI PODATKÓW PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Podatek ustalany jest na podstawie: na lata 2012-2015 - Uchwały Nr XVII/125/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD

UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD RADA GMINY SZEMUD UCHWAŁA NR XXVI/214/2008 RADY GMINY SZEMUD Z DNIA 13 LISTOPADA 2008 R. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY GMINY BIAŁA w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK. Stawka maksymalna na rok 2012. przez RG na rok 2012 r. STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OPŁAT LOKALNYCH NA 2013 ROK Lp. Wyszczególnienie: Rodzaj podatku / opłaty / typ powierzchni podlegającej opodatkowaniu Stawka na rok 2012 Stawka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/11/14 RADY GMINY KOWIESY w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/ 204/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2016 roku

Uchwała Nr XXI/ 204/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2016 roku Uchwała Nr XXI/ 204/16 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Skarszewy Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XII/81/2015 RADY GMINY FRYSZTAK w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41. ust. 1, art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 27 października 2016 r.

Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 listopada 2016 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XXX/216/16 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA. z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR RADY GMINY CHORKÓWKA PROJEKT z dnia... w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 2434 UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 12 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 12 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XVII/138/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 25 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku.

Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Stawki podatków obowiązujące na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w 2007 roku. Podatek rolny; Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, określoną Komunikatem Prezesa Głównego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska Projekt z dnia 10 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7372 UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/294/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009 roku. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR L/294/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 1 grudnia 2009 roku. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR L/294/2009 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1 (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 79 OBWIESZCZENIE NR 10/2015 RADY MIASTA WISŁA z dnia 17 grudnia 2015 r. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/467/2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 4086 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 4086 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 4086 UCHWAŁA NR X/102/15 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY WIJEWO z dnia 04 listopada 2015r. W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 10186 UCHWAŁA Nr XX/95/2012 RADY GMINY LUTOCIN w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 31 października 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 listopada 2014 r. Poz. 2053 UCHWAŁA NR XLIII.230.2014 RADY GMINY GÓRZYCA w sprawie podatku od środków transportowych w 2015 roku Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr XXI/144/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XI/123/15 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Rodzaj nieruchomości Gospodarstw Stawka Jednostki gosp. Stawka a Razem max na Społ.. na 2011 indywidualne 2011 Budynki mieszkalne 15 578,14193 86,00 15 664,14 0,67 0,56 >2,20 m.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII-71/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r.

Uchwała Nr XII-71/07 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 14 listopada 2007 r. Uchwała Nr XII-71/07 w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 3546 UCHWAŁA NR II/10/14 RADA GMINY KRZESZÓW z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 4850 UCHWAŁA NR XVI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 4850 UCHWAŁA NR XVI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 4850 UCHWAŁA NR XVI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku

Uchwała Nr IX/92/2003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.12.2003 roku Wersja archiwalna Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08.1.003 roku W sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych Uchwała Nr IX/9/003 Rady Gminy w Chmielnie z dnia 08 grudnia 003

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY GMINY WOLANÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 11 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC. z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY OPATOWIEC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 563/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin. z dnia 18 października 2012 r.

Uchwała Nr 563/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin. z dnia 18 października 2012 r. Uchwała Nr 563/XXIV/2012 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/271/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 27 października 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/271/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 2203 UCHWAŁA NR XXXV/271/16 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XII/74/2015 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 grudnia 2008 r. Nr 315 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 3318 Nr XXII/255/08 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC. z dnia 19 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/151/2013 RADY GMINY BEŁŻEC z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r.

Uchwała Nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin. z dnia 16 października 2014 r. Uchwała Nr 1177/XLV/2014 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 4467 UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY ZAKRZÓWEK z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA. z dnia 5 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA. z dnia 5 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 listopada 2015 r. Poz. 3996 UCHWAŁA NR XI/71/15 RADY GMINY WĄWOLNICA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 23 listopada 2016 r.

Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH. z dnia 23 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 4689 UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: określenia wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XVII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XVII/79/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 4 listopada 2015 roku Wnioskodawca Wójt Gminy Projekt UCHWAŁA NR IX/123/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 4 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/1047/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR LI/1047/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR LI/1047/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 244/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 7647 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 7647 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 7647 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN. z dnia 31 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 UCHWAŁA NR LI/361/2014 RADY GMINY TERESIN w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r.

Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA. z dnia 29 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 4521 UCHWAŁA NR XXXII/178/2014 RADY GMINY LEŚNA PODLASKA w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 2 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY GÓRZYCA. z dnia 2 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 2536 UCHWAŁA NR XX.109.2016 RADY GMINY GÓRZYCA w sprawie podatku od środków transportowych w 2017 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO. z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIV/273/2014 RADY GMINY OBROWO w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr 9/II/06 Rady Gminy w Radominie z dnia 5 grudnia 2006 roku Uchwała Nr 9/II/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 i zwolnień w tym podatku na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XVI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych. UCHWAŁA NR XVI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU w sprawie podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska Projekt z dnia 7 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 8 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo