produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , faks Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust.8 upzp Sprawa nr NCK-ZP/210/12 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) Warszawa, dnia r. Strona 1 z 39

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, na produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp. 1. Opis sposobu przygotowywania oferty 1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do instrukcji dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert na daną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: 3.1. każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt. 2.1 oraz 2.2 niniejszej SIWZ; natomiast pozostałe dokumenty w imieniu wszystkich winien złożyć ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, od których niniejsza specyfikacja lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku; 3.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 7. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 9. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 11. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 14. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 12. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo. 13. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę. Strona 2 z 39

3 14. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 15. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, Warszawa oraz opisane: Oferta na produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury. Nie otwierać przed godz. 12:30 dnia r. 16. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA 17. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 7, 10, 11, 14, 15 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 18. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 19. Kompletna oferta powinna zawierać: prawidłowo wypełniony Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), prawidłowo wypełniony Formularz cenowy (załącznik nr 1 do Formularza oferty), oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty, lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty 1. Warunki wymagane od Wykonawców o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 1.5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp. 2. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz elementy wymagane dla oceny ofert w ramach stosowanych kryteriów: Strona 3 z 39

4 2.1. Podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) Aktualny wypis/odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ) Zaparafowany projekt umowy jako jej akceptacja (załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia nie spełnia. 3. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy. I. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest produkcja gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury w oparciu o poniższe założenia: Część 1 1. Minipaletki z karteczkami NCK 1.1. Nakład: sztuk, 1.2. wymiary karteczek: 77 mm x 116 mm, 1.3. ilość karteczek w jednej minipaletce: 700 karteczek, papier offset, gramatura 80 g/m 2, 1.4. łączenie: za pomocą folii termokurczliwej 1.5. podstawa: zestaw karteczek przymocowany do drewnianej paletki dającą imitację załadowanej palety transportowej typu EURO paleta, drewno nie lakierowane. Wymiary paletki 77 mm x 116 mm x 17 mm, 1.6. nadruk: tampondruk standard, nadruk w kolorze szarym (1+0) od góry na każdej karteczce, nadruk na każdym boku bloczku w kolorze czerwonym (1+0), z uwzględnieniem zostawienia białego napisu na frontowej części ściany, u podstawy: wzór nadruku i produkcji stanowi załącznik nr. 5 do SIWZ, 1.8. pakowanie po 100 sztuk, każda mini paletka powinna być zapakowana w folię 2. Zestaw karteczek samoprzylepnych NCK 2.1. nakład: sztuk, 2.2. rozmiar opakowania: 110 mm 122 mm 8 mm, opakowanie powinno tworzyć podstawę, ściankę boczną oraz nakrywkę, powinno być złożone, opakowanie powinno być wyprodukowane z przetworzonego papieru makulaturowego w naturalnej szarej barwie, 2.3. rozmiar karteczek: duże (95 mm 65 mm); małe (37 mm 47 mm); 3 rzędy kolorowych pasków zielony, żółty, czerwony (42 mm 12 mm), 2.4. karteczki duże i małe powinny być wykonane z przetworzonego papieru makulaturowego w naturalnej szarej barwie, 2.5. karteczki w górnej części powinny posiadać klej oraz powinny być trwale przyczepione do podstawy, 2.6. ilość karteczek: po 100 sztuk, 2.7. nadruk: tampondruk standard: w kolorze białym (1+0) od góry, w kolorze białym (1+0) od wewnątrz, w kolorze białym (1+0) na karteczkach dużych i małych, 2.8. papier na opakowanie gramatura g/m 2 ewentualnie tektura lita makulaturowa w naturalnej szarej barwie, 2.9. papier karteczek gramatura 75 g/m 2, wzór nadruku i produkcji stanowi załącznik nr. 6 do SIWZ, pakowane po 100 sztuk, każdy zestaw powinien być zapakowany w folię Strona 4 z 39

5 3. Kartka świąteczna nr nakład: 600 sztuk, 3.2. format netto przed złożeniem: A5 (bigowane po krótszym boku), 3.3. format netto po złożeniu: A6, 3.4. papier: typu Amber Graphic 300 g/m 2 lub równoważnik pod względem jakościowym i technicznym, 3.5. kolor CMYK 2+2, 3.6. tłoczenie wybiórcze do 25 % powierzchni, 3.7. wzór kartki stanowi załącznik nr 7 do SIWZ 4. Kartka świąteczna nr nakład: 200 sztuk, 4.2. format netto przed złożeniem: A5 (bigowane po krótszym boku), 4.3. format netto po złożeniu: A6, 4.4. papier: typu Amber Graphic 300 g/m 2 lub równoważnik pod względem jakościowym i technicznym, 4.5. kolor CMYK 4+2, 4.6. lakier wybiórczy do 25 % powierzchni, 4.7. wzór kartki stanowi załącznik nr 8 do SIWZ 5. Terminarz nakład: 500 szt., 5.2. format (szerokość wysokość): 186 mm 241 mm, 5.3. druk wewnątrz: (Pantone 7544, Pantone 811), 5.4. liczba stron: 168, 5.5. papier: typu Munken Premium Cream 80 g/m 2 lub równoważnik pod względem technicznym i jakościowym, 5.6. okładka: karton o grubości 1 mm, okleina pcv typu MIRA 8090 lub równoważnik pod względem technicznym i jakościowym, czarna, 5.7. oprawa: oprawa szyto-klejona; czarne nici, 5.8. wyklejka: papier offset typu Munken Pure 120 g/m 2, 1+0, czarny lub typu Color Style Smooth Black 120 g/m 2 lub równoważnik pod względem technicznym i jakościowym, 5.9. z tyłu wyklejki kieszonka-schowek z papieru typu Color Style Smooth Black 120 g/m 2 lub równoważnika pod względem technicznym i jakościowym, wymiary kieszonki-schowka: 186 mm x 241 mm - maskuje gumki, naklejka: format 186x241mm, papier samoprzylepny, druk 2+1, Pantone 7544, Pantone 811, 2 rozkłady wszyte w ostatnią składkę bloku, barwione brzegi całego terminarza: gradient 3 kolory (Pantone 811 C, Pantone 252 C, Pantone 3252 C), tłoczenie na okładce folią kolor czarny matowy, powierzchnia tłoczenia 50 mm x 90 mm, grzbiet 5 mm x 5 mm, tasiemka do przekładania stron - 1 cm, czarna, zabezpieczona przed pruciem, gumka - zamknięcie okładki czarna 0,5 cm wzdłuż notesu 23 mm od brzegu, pakowanie: po 10 sztuk w papier pakowy z zabezpieczonymi narożnikami, przykładowa wizualizacja stanowi załącznik nr 9 do SIWZ 6. Notes NCK 6.1. nakład: 300 sztuk, 6.2. format: 200 mm x 135 mm, 6.3. oprawa: szyto-klejona miękka, prosty grzbiet, Strona 5 z 39

6 czarna gumka oplatająca notes pionowo w odległości 25 mm od krawędzi okładki po bigowaniu i falcowaniu, 6.4. wnętrze: ilość stron: 280, papier: typu Kaskad 80 g/m 2 lub równoważniki pod względem jakościowym i technicznym w 7 kolorach po 20 stron każdego w następującej kolejności: Bullfinch Pink, Nuthatch Brown, Parakeet Green, Robin Red, Kingfisher Blue, Owl Gray, Canry Yellow (kolejne w odbiciu lustrzanym tj.: Canry Yellow, Owl Gray, Kingfisher Blue, Robin Red, Parakeet Green, Nuthatch Brown, Bullfinch Pink) 6.5. okładka: papier: typu Pop Set Black 400 g/m2 lub równoważnik pod względem technicznym i jakościowym, kapitałka: czarna, suche tłoczenie wypukłe na jednej stronie okładki, okładka przedłużona o 2 skrzydełka o szerokości 100 mm każde format po bigowaniu i - falcowaniu okładki 200 mm x 135 mm 6.6. pakowanie: po 20 egz., paczka z podwójnego papieru z zabezpieczonymi narożnikami, 6.7. wzór notesu w załączniku nr 10 do SIWZ (model rzeczywisty notesu dostępny w siedzibie Zamawiającego) 7. Naklejka 1 Mapa Kultury 7.1. nakład: sztuk, 7.2. papier: folia błyszcząca, 7.3. format: wykrojnik, 7.4. kolorystyka: 4+0 CMYK, 7.5. wymiary maksymalne (szerokość x wysokość): 60 mm x 60 mm, 7.6. pakowanie: po 100 sztuk. Paczka z adnotacją o tytule i ilości egzemplarzy w paczce, 7.7. przykładowa wizualizacja stanowi załącznik nr 11 do SIWZ 8. Naklejka 2 Mapa Kultury 8.1. nakład: sztuk, 8.2. materiał: folia błyszcząca, 8.3. format: wykrojnik, 8.4. kolorystyka: 4+0, 8.5. wymiary maksymalne (szerokość x wysokość): 60 mm x 60 mm, 8.6. pakowanie: po 100 sztuk. Paczka z adnotacją o tytule i ilości egzemplarzy w paczce, 8.7. przykładowa wizualizacja stanowi załącznik nr 12 do SIWZ 9. Naklejka 3 Mapa Kultury 9.1. nakład: 100 sztuk, 9.2. materiał: folia błyszcząca, 9.3. format: wykrojnik, 9.4. kolorystyka: 4+0, 9.5. wielkość: A5, 210 mm 148 mm, 9.6. pakowanie: po 100 sztuk. Paczka z adnotacją o tytule i ilości egzemplarzy w paczce przykładowa wizualizacja stanowi załącznik nr 13 do SIWZ 10. Ulotka Mapa Kultury nakład: egzemplarzy, papier: kreda matowa, 300 g/m 2, format: 148 mm x 105 mm (A6), kolorystyka: 4+4 CMYK, folia jednostronnie na zewnętrznej stronie plus lakier UV wybiórczo na wybranych elementach, Strona 6 z 39

7 10.6. pakowanie: po 500 sztuk, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, z zabezpieczonymi narożnikami, z adnotacją o tytule i ilości egzemplarzy w paczce, przykładowa wizualizacja stanowi załącznik nr 14 do SIWZ 11. Plakat Mapa Kultury nakład: sztuk, papier: kreda mat. 135 g/m format (wysokość szerokość): 1000 mm x 707 mm (B1), kolorystyka: 4+0 (CMYK), pakowanie: po 100 sztuk, paczka z podwójnego papieru z adnotacją o tytule oraz ilością egzemplarzy w paczce, przykładowa wizualizacja stanowi załącznik nr 15 do SIWZ. Część 2 1. Długopis eko wykonany z przetworzonego papieru z nadrukiem 1.1. wymiary: 155 mm x 9 mm, 1.2. ilość: sztuk, w tym: sztuk z napisem sztuk z napisem sztuk z napisem sztuk z napisem 100 sztuk z napisem nadruk: w kolorze czarny (1+0) na długopisie, w kolorze czerwonym (1+0) na skuwce w kolorze czerwonym (PANTONE 187 C / CMYK C0 M100 Y80 K20), 1.4. kolor wkładu do długopisu: niebieski, 1.5. wzór długopisów w załączniku nr 16 do SIWZ, 1.6. wzór długopisu jest dostępny do obejrzenia w siedzibie Zamawiającego, 1.7. długopisy powinny być zapakowane w opakowania zgodnie z zadrukiem po 50 sztuk. 2. Ołówek 2.1. wymiary: 170 mm x 9 mm, 2.2. ilość: sztuk, w tym: sztuk z napisem sztuk z napisem sztuk z napisem sztuk z napisem 100 sztuk z napisem na końcu ołówka powinna być gumka do ścierania zamontowana za pomocą blaszki, 2.4. nadruk: w kolorze czarny (1+0) na ołówku, w kolorze czerwonym (1+0) przy gumce w kolorze czerwonym (PANTONE 187 C / CMYK C0 M100 Y80 K20), 2.5. kolor korpusu: biały, 2.6. materiał: drewno lakierowane, 2.7. wkład ołówka HB, 2.8. ołówki powinny być zatemperowane, 2.9. wzór ołówka w załączniku nr 17 do SIWZ, wzór ołówka jest dostępny do obejrzenia w siedzibie Zamawiającego, ołówki powinny być zapakowane w opakowania zgodnie z zadrukiem po 50 sztuk. 3. Pendrive silikonowy 3.1. nakład: sztuk, 3.2. materiał: silikon, 3.3. wymiary: 16,5 mm x 52,5 mm x 6,5 mm ± 10%, 3.4. kolor PANTONE 187 C / CMYK C0 M100 Y80 K20, 3.5. grawer na bocznej ścianie skuwki: NARODOWE CENTRUM KULTURY, 3.6. pojemność: 8 GB, 3.7. interfejs: 2.0, 3.8. prędkości: odczytu: maksymalnie 30 MB/s zapisu: maksymalnie 10 MB/s Strona 7 z 39

8 3.9. opakowanie: ilość: sztuk, w tym: sztuk Kurs na Kulturę, sztuk Kadra Kultury, sztuk Dom Kultury +, sztuk Narodowe Centrum Kultury, wymiary 47x 83 mm, materiał: papier typu KEMIART GRAPH 185 g/m 2 lub równoważnik pod względem technicznym i jakościowym, druk: sito, 5+1, brzegi klejone, otwarcie opakowania poprzez rozdarcie jednego z jego brzegu, Wykonawca dostarczy pendrivy w zaklejonych opakowaniach, pendrivy powinny być zapakowane w opakowania zgodnie z zadrukiem po 50 sztuk przykładowa wizualizacja pendrivu stanowi załącznik nr 18 do SIWZ, przykładowa referencja opakowania na pendrive stanowi załącznik nr 19 do SIWZ 4. Pendrive w kształcie kluczyka 4.1. nakład: 800 sztuk, w tym: sztuk Platforma Kultury, sztuk Mapa Kultury, 4.2. materiał: metal, 4.3. kolor: srebrny/metalowy, 4.4. wymiary 57 (+/- 3mm) x 24 (+/- 3mm) x 3 mm (+/- 1mm), 4.5. nadruk: koronka NCK na jednej stronie USB a logo programu na drugiej (logo bez białej apli), 4.6. pojemność: 8 GB, 4.7. interfejs: 2.0, 4.8. prędkości: odczytu: maksymalnie 30 MB/s, zapisu: maksymalnie 10 MB/s, 4.9. zawieszka, opakowanie standardowe pojedynczego: USB, pendrivy powinny być zapakowane w opakowania zgodnie z zadrukiem po 50 sztuk, przykładowa wizualizacja stanowi załącznik nr 20 do SIWZ 5. Przypinki Kultura się liczy 5.1. przypinka metalowa o średnicy 25 mm, 5.2. zapięcie typu agrafka, 5.3. ilość: sztuk; w 5 kolorach - po 500 sztuk każdego koloru, 5.4. pełnokolorowy nadruk CMYK, 5.5. z przodu przypinki folia, 5.6. wzór przypinek Kultura się liczy w załącznikach nr 21 do SIWZ (model rzeczywisty przypinek dostępny w siedzibie Zamawiającego), 5.7. przypinki powinny być zapakowane w opakowania zbiorcze po 500 sztuk 6. Torba bawełniana Mapa Kultury z kieszonką wewnętrzną zamykaną na zamek 6.1. nakład: 500 egzemplarzy, w tym: egzemplarzy kolor z CMYK, egzemplarzy kolor z CMYK, egzemplarzy kolor z CMYK, awers 4+0, rewers materiał (torba, ucho, kieszonka i metka): surówka bawełniana, Strona 8 z 39

9 6.3. gramatura materiału: 200 g/m 2, 6.4. jakość materiału: pierwsza, 6.5. kolor materiału: biały (z nadrukiem), 6.6. kolor ucha: biały, 6.7. wymiary ucha (szerokość długość): 25 mm 650 mm, 6.8. wymiary torby (szerokość x wysokość): 380 mm 400 mm, 6.9. rozmiar metki (szerokość x wysokość): 40 mm 50 mm, ilość metek: 1, rozmiar logotypu na metkach: wielkość maksymalna do uzyskania przy proporcjonalnym rozciągnięciu i przy zachowaniu 5 mm odstępu od każdej krawędzi metki, kolor metki: biały, logotyp na metce: NCK, wykończenie: wewnętrzne brzegi wykończone overlockiem, pakowanie: po 50 sztuk, paczka z podwójnego papieru z zabezpieczonymi narożnikami, przykładowa wizualizacja stanowi załącznik nr 22 do SIWZ 7. Notes z długopisem Mapa Kultury 7.1. nakład: 300 sztuk, 7.2. notes z długopisem i karteczkami samoprzylepnymi. Okładka: papier typu Pop Set Black 400 g/m 2 lub równoważnik pod względem technicznym i jakościowym z grafiką i lakierem UV, 7.3. w środku na jednej stronie przytwierdzone: 200 karteczek dużych samoprzylepnych i 4 x 25 karteczek - znaczników samoprzylepnych w 4 kolorach, na drugiej notes, min. 200 stronnicowy, w notesie ma się znaleźć mocowanie na długopis, całość zamykana na gumkę, 7.4. format: 123 mm x 138 mm x 16 mm, 7.5. kolorystyka: karteczki samoprzylepne: w 4 kolorach z CMYK, notes kartki białe z nadrukowanym logo, kolor 1+0 CMYK, 7.6. długopis z wykorzystaniem surowców ekologicznych, z napisem w jednym kolorze, 7.7. grafika na okładce: przód 4+0 CMYK + lakier UV wybiórczo, tył 2+0 CMYK, 7.8. pakowanie: po 100 sztuk, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, z zabezpieczonymi narożnikami, z adnotacją o tytule i ilości egzemplarzy w paczce, 7.9. przykładowa wizualizacja stanowi załącznik nr 23 do SIWZ, 8. Torba lniana z zadrukiem: 8.1. nakład: 500 sztuk, 8.2. materiał (torba, ucho): surówka bawełniana, 8.3. gramatura materiału: 260 g/m 2, 8.4. jakość materiału: jakość pierwsza, 8.5. kolor materiału: ecru, 8.6. pole zadruku: 280 mm x 280 mm, 8.7. kolor zadruku: 1+0, 8.8. kolor ucha: ecru, 8.9. wymiary ucha (szerokość x długość): 20 mm x 700 mm, wymiary torby (długość x wysokość x szerokość): 380 mm x 420 mm x 150 mm, rozmiar metek (szerokość x wysokość): 40 mm x 50 mm, ilość metek: 1, rozmiar logotypu na metce: wielkość maksymalna do uzyskania przy proporcjonalnym rozciągnięciu i przy zachowaniu 5 mm odstępu od każdej krawędzi metki, kolor metki: biały, logotyp na metce: z jednej strony Kordegarda, z drugiej strony NCK, wykończenie: wewnętrzne brzegi wykończone overlockiem, pakowanie: po 50 sztuk, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, Strona 9 z 39

10 8.18. przykładowa referencja torby stanowi załącznik nr 24 do SIWZ 9. Kubek termiczny z wieczkiem i zadrukiem: 9.1. nakład: 500 sztuk, 9.2. materiał (kubek): porcelana, 9.3. kolor (kubek): biały, 9.4. materiał (wieczko): silikon, 9.5. kolor (wieczko): biały, 9.6. pojemność: 0,25 l, 9.7. wysokość: 145 mm 152 mm, 9.8. średnica: 87 mm 92 mm, 9.9. pole zadruku: cały kubek (ścianki zewnętrzne, dno), kolor zadruku: 2 kolory, pakowanie: po 1 sztuce, w sposób trwały i zabezpieczający przed uszkodzeniem w czasie transportu oraz wpływem czynników atmosferycznych przykładowa referencja kubka stanowi załącznik nr 25 do SIWZ II. Realizacja umowy obejmuje ponadto: 1. produkcja przedmiotu umowy z własnych materiałów według zasad podanych w opisie przedmiotu zamówienia, 2. w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do przekazania Wykonawcy niezbędnych projektów w formie elektronicznej (format PDF i/lub eps) w dniu podpisania umowy, 3. dostarczenie wraz z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce opakowanego w sposób trwały i zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych Przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego (Płocka 13, Warszawa). III. Zmiany postanowień umowy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1. zaistnienia istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku: 1.1. istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem, 1.2. wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia; 2. gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Za istotne Zamawiający uznaje okoliczności, które nie były znane Zamawiającemu lub Wykonawcy w dniu otwarcia ofert i które mogą wpłynąć na sposób realizacji zamówienia, w szczególności na termin realizacji. 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy 1. 3 ust. 1 część 1: 1.1. pkt 3 i 4: do dnia r pkt 1-2, 5-11: do dnia r ust. 1 część 2 pkt. 1-9: do dnia r. 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium Cena brutto za produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Razem Znaczenie 100 pkt. 100 pkt. Strona 10 z 39

11 1. Oferent oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę brutto. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną ilość punktów Cmin = 100 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: Cmin : Cb x 100 pkt., gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej. 3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert 1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, parter, recepcja do godziny 12:00 w dniu r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie. 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, sala konferencyjna, o godzinie 12:30 w dniu r. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w instrukcji dla Wykonawców przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Strona 11 z 39

12 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8.1. oczywiste omyłki pisarskie, 8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz (3) wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny (4) informacje o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 11. Komisja Przetargowa Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną spełniającą wszystkie wymagania zawarte w SIWZ. 10. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców 1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Panią Kamilę Rogowską-Śwircz, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel ,faks: , godz. 9:00 15:00, w sprawach formalnych: Panią Dorotą Wysocką, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel ; faks: , godz. 9:00 15: Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 upzp pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, najmniej terminie określonym najmniej art. 38 ust.1 i 1a upzp. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Strona 12 z 39

13 Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w pkt 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ 8. W sytuacji opisanej w pkt 6 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ, a jeżeli zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia również opublikowana zgodnie z wymaganiami art. 38 ust. 4a ustawy pzp. 9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. 10. Pytania należy kierować do Krzysztofa Dudka, Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Edwarda Chudzika Zastępcy Dyrektora lub Rafała Rogulskiego Zastępcy Dyrektora lub Kazimierza Monkiewicza Zastępcy Dyrektora. 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 12. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie wadium. 13. W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 12. Udzielenie Zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. 3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Strona 13 z 39

14 13. Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ dla Wykonawców. 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Kazimierz Monkiewicz Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury Strona 14 z 39

15 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON:... FAKS:..... ADRES NUMER NIP:.... NUMER REGON:... O F ERTA NA CZĘŚĆ 1 Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującej cenie: Wartość netto (bez VAT) Podatek VAT (%) Kwota VAT Cena brutto Słownie:... (brutto) Część zamówienia, której produkcję Wykonawca powierzy podwykonawcom: Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Ofertę niniejszą składamy na... 1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Załącznikami do niniejszej oferty są: 1 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ Strona 15 z 39

16 Formularz cenowy Załącznik nr 1 do Formularza Oferty Lp. Cena netto za VAT Cena brutto za NAZWA produkcję produkcję stawka kwota (całego nakładu) (całego nakładu) Minipaletki z karteczkami NCK 2. Zestaw karteczek samoprzylepnych NCK 3. Kartka świąteczna nr 1 4. Kartka świąteczna nr 2 5. Terminarz Notes NCK 7. Naklejka 1 Mapa Kultury 8. Naklejka 2 Mapa Kultury 9. Naklejka 3 Mapa Kultury 10. Ulotka Mapa Kultury 11. Plakat Mapa Kultury RAZEM (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców) Strona 16 z 39

17 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON:... FAKS:..... ADRES NUMER NIP:.... NUMER REGON:... O F ERTA NA CZĘŚĆ 2 Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem i na warunkach zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującej cenie: Wartość netto (bez VAT) Podatek VAT (%) Kwota VAT Cena brutto Słownie:... (brutto) Część zamówienia, której produkcję Wykonawca powierzy podwykonawcom: Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. 7. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 8. Ofertę niniejszą składamy na... 2 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Załącznikami do niniejszej oferty są: 2 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ Strona 17 z 39

18 Formularz cenowy Załącznik nr 1 do Formularza Oferty Lp. 1. Cena netto za VAT Cena brutto za NAZWA produkcję produkcję (całego nakładu) stawka kwota (całego nakładu) Długopis eko wykonany z przetworzonego papieru z nadrukiem 2. Ołówek 3. Pendrive silikonowy 4. Pendrive w kształcie kluczyka 5. Przypinki Kultura się liczy 6. Torba bawełniana Mapa Kultury z kieszonką wewnętrzną zamykaną na zamek 7. Notes z długopisem Mapa Kultury 8. Torba lniana z zadrukiem 9. Kubek termiczny z wieczkiem i zadrukiem RAZEM (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Strona 18 z 39

19 Załącznik nr 2 do SIWZ O Ś WIADCZENIE (zgodnie z art. 24 oraz 22 ust. 1 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 upzp Wszystkie mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia informacje i oświadczenia złożone przez Wykonawcę/Wykonawców w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Strona 19 z 39

20 Załącznik nr 3 do SIWZ O Ś WIADCZENIE DLA O SÓB FIZYCZNYCH w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej upzp. Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 upzp na produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury oświadczam: 1. że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp,. 2. a w tym samym nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 upzp (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców) Strona 20 z 39

21 Załącznik nr 4 do SIWZ U MO WA NR /2012 zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu roku, pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13, Warszawa, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 71/2006, posiadającym nr NIP: , nr REGON: ; reprezentowanym przez: Kazimierza Monkiewicza Zastępcę Dyrektora Bernardę Ambrożkiewicz Główną Księgową zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w, wpisanym/ą do... prowadzonego przez... pod nr..., nr NIP:, PESEL/REGON:. zwaną/ym dalej Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego określonego w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwana UZP, zawarta została umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie, w myśl art. 2 ust. 10 UZP, przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następującej usługi: produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury (dalej zwanej Przedmiotem zamówienia ) zgodnie z opisem i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy. Strona 21 z 39

22 2 1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca oświadcza, że: 1.1. posiada kwalifikacje, zaplecze techniczne, technologiczne oraz doświadczenie i personel niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w 1 powyżej, 1.2. zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwaną SIWZ ) dotyczącymi zakresu prac objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oraz Ofercie złożonej przez Wykonawcę przy czym SIWZ oraz Oferta stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy, 1.3. postanowienia niniejszej umowy wykona z zachowaniem zasady najwyższej staranności, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i posiadaną wiedzą fachową. 2. Wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnych, n/w terminach: ust. 1 część 1: pkt 3 i 4 SWIZ: do dnia r pkt 1-2, 5-11 SIWZ: do dnia r ust. 1 część 2 pkt. 1-9: do dnia r W terminie 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o jego przyjęciu, odrzuceniu lub konieczności wprowadzenia zmian w związku z nie spełnianiem warunków określonych w SIWZ. 2. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, uwag w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia lub konieczności wprowadzenia zmian Zamawiający zobowiązuje się do dokonania stosownych poprawek przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia żądania. 3. Ostateczny odbiór/potwierdzenie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego lub osobę wskazaną przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 4. W razie opóźnienia Wykonawcy w produkcji przedmiotu zamówienia lub dokonaniu poprawek przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt. 3 powyżej, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić. Strona 22 z 39

23 5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie opisanym w pkt. 5 powyżej, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich materiałów (w tym w szczególności wszelkich dokumentów otrzymanych od Zamawiającego w związku z przedmiotem zamówienia). 6. Niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5 i 6 powyżej, w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnienia w dokonaniu poprawek przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 7. W sytuacji odstąpienia od umowy przez Wykonawcę Zamawiający zażąda od Wykonawcy kary w wysokości 30% wartości umowy. 8. Strony ustalają, iż w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub niewykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę i powstania z tego tytułu szkody po stronie Zamawiającego wyższej niż zastrzeżona kara umowna, Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w 1 powyżej Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości. zł netto (słownie: zł netto) plus % podatku VAT w kwocie zł (słownie: zł), tj. w łącznej wysokości zł brutto (słownie: zł brutto). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jest wynagrodzeniem brutto tj. uwzględnia wszelkie obciążenia publicznoprawne i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego. 3. Strony postanawiają, iż Zamawiający dokonywał będzie płatności sukcesywnie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy za prawidłowe zrealizowanie elementów składowych przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT/rachunków w terminie 7 dni od dnia doręczenia ich do siedziby Zamawiającego Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie określonym w SIWZ. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibą Zamawiającego. Strona 23 z 39

24 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą Umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego oraz Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załączniki: Załącznik nr 1: SIWZ Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy Strona 24 z 39

25 Strona 25 z 39 Załącznik nr 5 do SIWZ

26 Strona 26 z 39 Załącznik nr 6 do SIWZ

27 Strona 27 z 39 Załącznik nr 7 do SIWZ

28 Strona 28 z 39 Załącznik nr 8 do SIWZ

29 Strona 29 z 39 Załącznik nr 9 do SIWZ

30 Załącznik nr 10 do SIWZ Załącznik nr 11 do SIWZ Strona 30 z 39

31 Załącznik nr 12 do SIWZ Załącznik nr 13 do SIWZ Strona 31 z 39

32 Załącznik nr 14 do SIWZ Załącznik nr 15 do SIWZ Strona 32 z 39

33 Strona 33 z 39 Załącznik nr 16 do SIWZ

34 Strona 34 z 39 Załącznik nr 17 do SIWZ

35 Załącznik nr 18 do SIWZ Załącznik nr 19 do SIWZ Strona 35 z 39

36 Strona 36 z 39 Załącznik nr 20 do SIWZ

37 Załącznik nr 21 do SIWZ Załącznik nr 22 do SIWZ Strona 37 z 39

38 Załącznik nr 23 do SIWZ Załącznik nr 24 do SIWZ Strona 38 z 39

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI.

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI. POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w celu ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ NA USŁUGI DTP PRZYGOTOWANIA DO DRUKU - PUBLIKACJI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo