Załącznik nr 5 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR"

Transkrypt

1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW inżynieria bezpieczeostwa Załącznik nr 5 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki inżynier I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: nauki techniczne 60%( budowa i eksploatacja maszyn, informatyka, mechanika, inżynieria materiałowa, elektrotechnika), nauki ścisłe 20% (matematyka, fizyka), nauki społeczne 20% (pedagogika) II. Efekty kształcenia Symbol kierunkowych efektów kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Po ukooczeniu studiów absolwent: WIEDZA Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą: elementy logiki matematycznej, teorii zbiorów, liczb zespolonych i macierzy, równao liniowych, granic funkcji, ciągów i szeregów matematycznych, rachunku różniczkowego i całkowego, statystyki matematycznej; ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, optykę, termodynamikę, elektrycznośd i magnetyzm, akustykę, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w materiałach oraz układach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych; ma wiedzę w zakresie chemii, obejmującą chemię organiczną, nieorganiczną, fizyczną termochemię, elektrochemię, krystalochemię i chemię procesową w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk chemicznych występujących przy wytwarzaniu i obróbce materiałów ma podstawową wiedzę w zakresie architektury komputerów i ich sieci oraz systemów operacyjnych niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania systemów informatycznych; elementarną wiedzę w zakresie urządzeo wchodzących w skład sieci teleinformatycznych, w tym sieci bezprzewodowych oraz konfigurowania tych urządzeo w sieciach lokalnych ma podstawową wiedzą w zakresie grafiki inżynierskiej, w tym z zakresu normalizacji i unifikacji zapisu konstrukcji ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki technicznej z uwzględnieniem analizy kinematycznej i dynamicznej układów mechanicznych ma wiedzę w zakresie właściwości, struktury i wytrzymałości materiałów z uwzględnieniem rozwiązywania problemów technicznych związanych z analizą wytrzymałościową elementów konstrukcyjnych ma podstawową wiedzę w zakresie metodologii analizy ryzyka z uwzględnieniem wykorzystania modeli matematycznych X1A_W02 X1A_W01 X1A_W01 T1A_W05 X1A_W02 X1A_W03

2 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 K_W17 K_W18 K_W19 K_W20 K_W21 K_W22 ma wiedzę w zakresie zastosowao technologii informatycznych w procesach technologicznych, urządzeniach technicznych, pracach biurowych; posiada wiedzę z zakresu podstaw prawa pracy krajowego i międzynarodowego posiada wiedzę z zakresu organizowania struktury i współdziałania instytucji i służb zaangażowanych w utrzymanie bezpieczeostwa w różnych sferach ludzkiej aktywności posiada wiedzę z zakresu rozpoznawania i przewidywania skutków zagrożeo oraz dobierania środków bezpieczeostwa posiada podstawową wiedzę z zakresu matematycznego modelowania zagrożeo klimatycznych, geologicznych, pożarowych i epidemiologicznych posiada wiedzę w zakresie systemowego podejścia do trwałości i niezawodności urządzeo i systemów technicznych, w zakresie ich diagnostyki i prewencji oraz zarządzania eksploatacją posiada wiedzę z zakresu teorii obiegu informacji, technik informacyjnych oraz społecznych mechanizmów dystrybucji informacji w aspekcie ich aplikacji w systemach bezpieczeostwa ma wiedzę w zakresie konstrukcji i eksploatacji maszyn w tym ich diagnostyki technicznej zna i rozumie istotę działania oraz budowę złożonych, zintegrowanych układów mechaniczno-elektroniczno- informatycznych, ma podstawową wiedzą w zakresie ergonomii oraz bezpieczeostwa i higieny pracy ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki, zna i rozumie podstawowe zjawiska elektryczne i elektroniczne ma podstawową wiedzę w zakresie ekologii i systemów zarządzania środowiskiem posiada wiedzę z zakresu uwarunkowao prawnych, organizacyjnych i technicznych zarządzania w warunkach sytuacji kryzysowych ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz prawa patentowego T1A_W05 X1A_W04 X1A_W05 S1A_W10 T1A_W09 T1A_W11 X1A_W07 S1A_W03 S1A_W07 S1A_W02 S1A_W03 X1A_W02 X1A_W03 T1A_W06 S1A_W05 S1A_W08 S1A_W10 T1A_W05 T1A_W06 X1A_W06 S1A_W05 S1A_W07 T1A_W09 S1A_W02 S1A_W07 S1A_W02 S1A_W03 S1A_W07 T1A_W10 X1A_W08 S1A_W10

3 K_W23 K_W24 K_W25 posiada wiedzę z zakresu systemów i środków bezpieczeostwa, technik monitoringu w strukturach organizacyjnych instytucji i warunkach pracy ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, marketingu i przedsiębiorczości Posiada wiedzę z zakresu systemów i technologii sterowania procesami produkcyjnymi S1A_W02 S1A_W06 S1A_W08 T1A_W09 T1A_W11 S1A_W11 X1A_W03 X1A_W04 K_W26 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 Posiada wiedzę dotyczącą identyfikacji zagrożeo dla bezpieczeostwa systemów przemysłowych oraz systemów informacyjnych UMIEJĘTNOŚCI potrafi pozyskiwad informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrowad uzyskane informacje, dokonywad ich interpretacji, a także wyciągad wnioski oraz formułowad i uzasadniad opinie; potrafi pracowad indywidualnie i w zespole; umie oszacowad czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracowad i zrealizowad harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów ma umiejętnośd samokształcenia się w celu podwyższania kompetencji zawodowych potrafi przygotowad w języku polskim i obcym dokumentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego potrafi przedstawid w języku polskim i obcym prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, również w sprawach zawodowych, czytania ze zrozumieniem literatury fachowej, a także przygotowania i wygłoszenia krótkiej prezentacji na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego potrafi wykorzystad wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii oraz poznane metody i modele matematyczne w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując do analizy i projektowania elementów, układów i systemów technicznych potrafi wykorzystad poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania urządzeo technicznych potrafi posłużyd się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości fizycznych i mechanicznych X1A_W04 T1A_U01 S1A_U02 T1A_U02 T1A_U05 X1A_U07 S1A_U06 T1A_U03 X1A_U05 X1A_U08 T1A_U04 X1A_U06 X1A_U09 T1A_U01 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U06 X1A_U09 X1A_U10 S1A_U09 S1A_U10 T1A_U15 X1A_U01 X1A_U02 X1A_U01 X1A_U04

4 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 K_U15 K_U16 K_U17 K_U18 potrafi zaprojektowad, zbudowad oraz przetestowad prosty układ mechaniczny lub elektroniczny potrafi dobrad materiały do zastosowao technicznych oraz kształtowad ich strukturę i właściwości potrafi rozwiązywad problemy techniczne w oparciu o prawa mechaniki oraz modelowad zjawiska i układy mechaniczne potrafi dokonad zapisu konstrukcji korzystając z zasad grafiki inżynierskiej oraz sporządzid dokumentację techniczną potrafi zaplanowad i przeprowadzid eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe oraz przedstawid otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonad ich interpretacji i wyciągnąd właściwe wnioski potrafi wykorzystad do formułowania i rozwiązywania zadao metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadao obejmujących projektowanie elementów, układów i systemów technicznych dostrzegad ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne stosuje zasady bezpieczeostwa i higieny pracy umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działao związanych z bezpieczeostwem, jak i z innymi osobami współdziałającymi w tworzeniu i stosowaniu systemów bezpieczeostwa oraz specjalistami wspierającymi takie działania T1A_U16 T1A_U14 T1A_U15 X1A_U01 T1A_U02 T1A_U07 T1A_U14 T1A_U16 X1A_U04 X1A_U02 X1A_U04 T1A_U10 T1A_U11 S1A_U06 S1A_U06 S1A_U07 S1A_U08 S1A_U09 S1A_U10 K_U19 potrafi wykorzystad technologię informacyjną w różnych aspektach pracy związanej z systemami bezpieczeostwa (organizacyjnym, projektowym, informacyjnym i komunikacyjnym, twórczym, prezentacji własnych osiągnięd, doskonalenia zawodowego) S1A_U04 K_U20 potrafi dokonad analizy ekonomicznej podejmowanych działao inżynierskich T1A_U12 K_U21 K_U22 K_U23 K_K01 K_K02 potrafi dokonad krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceny istniejącego rozwiązania technicznego(w szczególności urządzeo, obiektów, systemów, procesów i usług) posiada umiejętności dotyczące planowania, projektowania i rozwiązywania problemów dotyczących różnych aspektów bezpieczeostwa w sposób adekwatny do założonych celów i efektów kształcenia potrafi prowadzid monitoring bezpieczeostwa systemów przemysłowych i informacyjnych oraz wprowadzad rozwiązania przeciwdziałające tym zagrożeniom KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirowad i organizowad proces uczenia się innych osób ma świadomośd ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności T1A_U13 S1A_U07 S1A_U08 T1A_U07 T1A_U10 T1A_U13 X1A_U01 X1A_U03 T1A_K01 X1A_K01 S1A_K01 T1A_K02

5 K_K03 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 za podejmowane decyzje potrafi współdziaład i pracowad w grupie, przyjmując w niej różne role potrafi odpowiednio określid priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu potrafi myśled i działad w sposób przedsiębiorczy ma świadomośd roli społecznej inżyniera, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeostwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięd techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej w sposób powszechnie zrozumiały umie uczestniczyd w przygotowaniu projektów społecznych (dydaktycznych) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne T1A_K03 X1A_K02 S1A_K02 T1A_K04 X1A_K03 S1A_K03 T1A_K05 X1A_04 S1A_K04 T1A_K06 X1A_K07 S1A_K07 T1A_K07 X1A_K06 S1A_K05 Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko

6 III. Tabela zgodności kompetencji inżyniera z kierunkowymi efektami kształcenia (wg Załącznika 2a, 2b Zarządzenia 18/2012). Symbol efektu kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich InzA_W01 InzA_W02 InzA_W03 InzA_W04 InzA_W05 Opis słowny efektu kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich (zgodnie z Załącznikiem nr 9 Rozporządzania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) WIEDZA ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeo, obiektów i systemówtechnicznych zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowaneprzy rozwiązywaniu prostych zadao inżynierskich z zakresustudiowanego kierunku studiów ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych,ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznychuwarunkowao działalności inżynierskiej ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzaniajakością, i prowadzenia działalności gospodarczej zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanegokierunku studiów Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W04 K_W06 K_W07 K_W08 K_W14 K_W16 K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W12 K_W13 K_W14 K_W16 K_W17 K_W23 K_W10 K_W11 K_W15 K_W18 K_W21 K_W22 K_W24 K_W11 K_W18 K_W20 K_W21 K_W24 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W07 K_W12 K_W13 K_W14

7 InzA_U01 InzA_U02 InzA_U03 UMIEJĘTNOŚCI potrafi planowad i przeprowadzad eksperymenty, w tym pomiaryi symulacje komputerowe, interpretowad uzyskane wynikii wyciągad wnioski potrafi wykorzystad do formułowania i rozwiązywania zadaoinżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadao inżynierskich dostrzegad ich aspekty systemowe i pozatechniczne K_U01 K_U02 K_U08 K_U14 K_U15 K_U09 K_U12 K_U15 K_U03 K_U16 InzA_U04 potrafi dokonad wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanychdziałao inżynierskich K_U20 InzA_U05 InzA_U06 InzA_U07 InzA_U08 InzA_K01 InzA_K02 potrafi dokonad krytycznej analizy sposobu funkcjonowaniai ocenid zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiemstudiów istniejące rozwiązania techniczne, w szczególnościurządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi potrafi dokonad identyfikacji i sformułowad specyfikację prostychzadao inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznychdla studiowanego kierunku studiów potrafi ocenid przydatnośd rutynowych metod i narzędzi służącychdo rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterzepraktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunkustudiów oraz wybrad i zastosowad właściwą metodęi narzędzia potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektowad orazzrealizowad proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowedla studiowanego kierunku studiów, używając właściwychmetod, technik i narzędzi KOMPETENCJE SPOŁECZNE ma świadomośd ważności i rozumie pozatechniczne aspektyi skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,i związanej z tym Odpowiedzialności za podejmowanedecyzje potrafi myśled i działad w sposób przedsiębiorczy K_U21 K_U05 K_U13 K_U17 K_U22 K_U07 K_U10 K_U11 K_K01 K_K02 K_K03 K_K07 K_K01 K_K03 K_K05 K_K06 Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko

8

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/2015

Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Zapytanie ofertowe nr 6/2015 Warszawa, 14.07.2015r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie (zwana dalej: Zamawiającym) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie kontentu merytorycznego

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo