OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE"

Transkrypt

1 krwiolecznictwa w Polsce Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia. SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej - Curie 23 Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Polska Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Sekretariat pok. 203, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, Białystok Elżbieta Samsonowicz - Łęczycka Tel.: Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE Zamówienia sektorowe) 1 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

2 krwiolecznictwa w Polsce SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu) EOG/PN - 1/09 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu PL0067 pt. Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja: 1)komputerów stacjonarnych (jednostek systemowych) 206 szt., 2)monitorów 216 szt., 3)laptopów 45 szt., 4)czytników kodów kreskowych 137 szt., 5)ups 27 szt., 6)drukarek igłowych 24 szt., 7)drukarek laserowych mono z interfejsem sieciowym 70 szt., 8)drukarek laserowych mono bez interfejsu sieciowego 29 szt., 9)drukarek laserowych kolor z interfejsem sieciowym 11 szt., 10)drukarek laserowych kolor bez interfejsu sieciowego 10 szt., 11)drukarek termotransferowych do wydruku kodów kreskowych 60 szt., 12)drukarek termotransferowych do wydruku etykiet 57 szt., 13)urządzenia kserograficznego 1 szt., 14)skanerów A3 9 szt., 15)firewall`i 3 szt., 16)switch`y 34 szt., 17)serwerów wraz z oprogramowaniem 3 szt., 18)router`ów 30 szt., 19)oprogramowania (pakiety biurowe 8 licencji, systemowe 2 licencje, antywirusowe - 97 licencji, 2 pakiety oprogramowania serwerowego, do każdego serwera indywidualnie), na potrzeby realizacji projektu PL0067 Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce współfinansowanego do 60% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej MF EOG i co najmniej w 40% ze środków własnych Uczestników Konsorcjum, Przedmiotem zamówienia są również materiały eksploatacyjne dla zamawianych drukarek i urządzenia kserograficznego w ilości określonej przez wykonawcę na okres 4. lat oraz serwis pogwarancyjny na okres 2. lat, finansowane ze środków własnych Uczestników Konsorcjum (poza budżetem Projektu). II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

3 krwiolecznictwa w Polsce Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

4 krwiolecznictwa w Polsce SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy) EOG/PN - 1/09 IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane): Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: Login: Dane referencyjne ogłoszenia: SIMAP OJS esender SIMAP2_elka (rok i numer dokumentu) IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy) 2009/S z dnia 25/07/2009 IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 22/07/ / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

5 krwiolecznictwa SEKCJA VI: INFORMACJE w Polsce UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. Zamówienia nie udzielono. Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji. VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia) VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami. Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą W obu przypadkach VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej "więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej" W obu przypadkach "więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej" VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje Sekcja II.2.1. Zadanie nr 1 1. Jednostka systemowa - typ szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej. Zasilacz min. 250W o wydajności min. 85%. Pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0, 2 wyjścia USB w Zadanie nr 1 - Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 1. Jednostka systemowa - typ szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej. Zasilacz min. 250W o wydajności min. 5 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

6 górnej lub środkowej części przedniej 85%. Pobór mocy zgodny z normą ściany obudowy. Energy Star 4.0, 2 wyjścia USB w 2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy górnej lub środkowej części przedniej klasy x86, dedykowany do pracy w ściany obudowy. komputerach PC, taktowany zegarem 2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy co najmniej 2,83GHz, częstotliwość klasy x86, dedykowany do pracy w szyny systemowej min. 1333MHz komputerach PC, taktowany zegarem pamięć L2 12MB, lub równoważny co najmniej 2,83GHz, częstotliwość osiągający min. 170 punktów w teście szyny systemowej min. 1333MHz SYSmark 2007 Previev Rating. pamięć L2 12MB, lub równoważny 3 Płyta główna Zaprojektowana osiągający min. 170 punktów w teście przez producenta jednostki centralnej SYSmark 2007 Previev Rating. komputera, wyposażona w min. 1 3 Płyta główna Zaprojektowana złącze PCI Express x16, 3 złącze przez producenta jednostki centralnej PCI (min 2 x PCI32 bit, zamawiający komputera, wyposażona w min. 1 dopuszcza PCI-ex), min. 3 złącza złącze PCI Express x16, 3 złącze SATA, 4 złącza DIMM, obsługa do PCI (min 2 x PCI32 bit, zamawiający 8GB pamięci RAM. dopuszcza PCI-ex), min. 3 złącza 4 Pamięć operacyjna 4GB DDR2 SATA, 4 złącza DIMM, obsługa do 800MHz (2x2048MB) 8GB pamięci RAM. 5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 4 Pamięć operacyjna 4GB DDR2 7200rpm, 8MB pamięci Cache 800MHz (2x2048MB) 6 Napęd optyczny Nagrywarka DVD 5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA dual layer wraz z oprogramowaniem 7200rpm, 8MB pamięci Cache do nagrywania płyt 6 Napęd optyczny Nagrywarka DVD 7 Stacja dyskietek 3.5" 1.44 MB dual layer wraz z oprogramowaniem wewnętrzna do nagrywania płyt 8 Karta graficzna 1280xl024 7 Stacja dyskietek 3.5" 1.44 wyjście: 15 pin VGA, wewnętrzna DVI (kompatybilne z oferowanym 8 Karta graficzna 1280xl024 monitorem). wyjście: 15 pin VGA, dynamicznego przydzielenia pamięci DVI (kompatybilne z oferowanym w obrębie pamięci systemowej do monitorem). Możliwość 256MB dynamicznego przydzielenia pamięci 9 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa w obrębie pamięci systemowej do zintegrowana z płytą główną 256MB 10 Porty zewnętrzne 1 x port 9 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa równoległy zintegrowana z płytą główną 1 x port szeregowy 10 Porty zewnętrzne 1 x port min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu równoległy obudowy i 6 z tyłu. Wymagana 1 x port szeregowy ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy komputera) portów obudowy i 6 z tyłu. Wymagana USB nie może być osiągnięta w ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz wyniku stosowania konwerterów, obudowy komputera) portów przejściówek itp. USB nie może być osiągnięta w VGA,DVI, wyniku stosowania konwerterów, port słuchawek i mikrofonu przejściówek itp. RJ-45 VGA,DVI, PS2 dla myszy port słuchawek i mikrofonu PS2 dla klawiatury RJ Karta sieciowa Fast Ethernet PS2 dla myszy 10/100/1000, RJ45 z funkcją Wake PS2 dla klawiatury on LAN, kabel do połączenia do 11 Karta sieciowa Fast Ethernet gniazdka sieciowego UTP (przewód o 10/100/1000, RJ45 z funkcją Wake dl. min. 3 m, min. kategorii 6) on LAN, kabel do połączenia do 6 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

7 12 Wentylatory Wentylatory w gniazdka sieciowego UTP (przewód o układach chłodzenia podzespołów dl. min. 3 m, min. kategorii 6) komputera powinny być łożyskowane 12 Wentylatory Wentylatory w łożyskami kulkowymi. układach chłodzenia podzespołów 13 BIOS Typu FLASH EPROM z komputera powinny być łożyskowane funkcją plug & play i możliwością łożyskami kulkowymi. zabezpieczenia hasłem 13 BIOS Typu FLASH EPROM z 14 Klawiatura Klawiatura US 102 funkcją plug & play i możliwością klawisze, PS/2 lub USB zabezpieczenia hasłem 15 Wskaźnik myszy Mysz optyczna 14 Klawiatura Klawiatura US 102 z dwoma przyciskami i z kółkiem do klawisze, PS/2 lub USB przewijania, PS/2 lub USB 15 Wskaźnik myszy Mysz optyczna 16 Oprogramowanie: a) z dwoma przyciskami i z kółkiem do rekomendowany Microsoft Windows przewijania, PS/2 lub USB Vista Business (32-bit) z opcją 16 Oprogramowanie: a) downgradu do Microsoft Windows rekomendowany Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Vista Business (32-bit) z opcją Pack 3, zainstalowany system downgradu do Microsoft Windows operacyjny nie wymagający aktywacji XP Professional PL (32-bit) z Service za pomocą telefonu lub Internetu w Pack 3, zainstalowany system firmie Microsoft + operacyjny nie wymagający aktywacji b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub za pomocą telefonu lub Internetu w Opera firmie Microsoft + c) Adobe Acrobat Reader PL (lub b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub równoważny). Opera Zamawiający dopuszcza c) Adobe Acrobat Reader PL (lub zaoferowanie oprogramowania w równoważny). wersji OEM Zamawiający dopuszcza 17 Bezpieczeństwo i zarządzanie zaoferowanie oprogramowania w Zintegrowany z płytą główną wersji OEM dedykowany układ sprzętowy 17 Bezpieczeństwo i zarządzanie służący do tworzenia i zarządzania Zintegrowany z płytą główną wygenerowanymi przez dedykowany układ sprzętowy komputer kluczami szyfrowania. służący do tworzenia i zarządzania Zabezpieczenie to musi posiadać wygenerowanymi przez możliwość szyfrowania poufnych komputer kluczami szyfrowania. dokumentów przechowywanych na Zabezpieczenie to musi posiadać dysku twardym przy użyciu klucza możliwość szyfrowania poufnych sprzętowego. dokumentów przechowywanych na Zintegrowana sprzętowa technologia dysku twardym przy użyciu klucza umożliwiająca zdalny dostęp do sprzętowego. komputerów podłączonych do sieci Zintegrowana sprzętowa technologia LAN niezależnie od stanu włączenia umożliwiająca zdalny dostęp do lub wyłączenia komputera oraz komputerów podłączonych do sieci niezależnie od stanu czy obecności LAN niezależnie od stanu włączenia systemu operacyjnego (nawet gdy nie lub wyłączenia komputera oraz mają systemu operacyjnego) niezależnie od stanu czy obecności monitorowanie stanu komponentów systemu operacyjnego (nawet gdy nie komputera - CPU, Pamięć, HDD mają systemu operacyjnego) wersje BIOS płyty głównej, monitorowanie stanu komponentów zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny komputera - CPU, Pamięć, HDD update BIOS u, zdalne przejęcie wersje BIOS płyty głównej, konsoli tekstowej komputera, zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny przekierowanie procesu ładowania update BIOS u, zdalne przejęcie systemu operacyjnego z wirtualnego konsoli tekstowej komputera, CD ROM lub FDD w serwerze przekierowanie procesu ładowania zarządzającym, 7 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

8 w/w funkcje dostępne przy systemu operacyjnego z wirtualnego wyłączonym komputerze oraz przy CD ROM lub FDD w serwerze nieobecnym/uszkodzonym systemie zarządzającym, operacyjnym. w/w funkcje dostępne przy Komputer posiadający zintegrowane wyłączonym komputerze oraz przy funkcje ochrony zasobów nieobecnym/uszkodzonym systemie sprzętowych przed atakami wirusów i operacyjnym. innymi zagrożeniami. Komputer posiadający zintegrowane 18 Dodatkowe oprogramowanie funkcje ochrony zasobów Oprogramowanie dostarczone przez sprzętowych przed atakami wirusów i producenta komputera pozwalające innymi zagrożeniami. na zdalną inwentaryzację 18 Dodatkowe oprogramowanie komputerów w sieci, lokalną i zdalną Oprogramowanie dostarczone przez inwentaryzację komponentów producenta komputera pozwalające komputera, umożliwiające co na zdalną inwentaryzację najmniej: komputerów w sieci, lokalną i zdalną - Informowanie administratora o inwentaryzację komponentów otwarciu obudowy komputera, umożliwiające co - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno najmniej: na pojedynczym komputerze a także - Informowanie administratora o na grupie komputerów w tym samym otwarciu obudowy czasie, - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno - Zdalne wyłączanie oraz restart na pojedynczym komputerze a także komputera w sieci, na grupie komputerów w tym samym - Otrzymywanie informacji WMI czasie, Windows Management Interface, - Zdalne wyłączanie oraz restart - Monitorowanie stanu komponentów: komputera w sieci, CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje - Otrzymywanie informacji WMI BIOS Windows Management Interface, - Monitorowanie i alertowanie - Monitorowanie stanu komponentów: parametrów termicznych, wolnego CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje miejsca na dyskach twardych. BIOS - Monitorowanie stanu komponentów: - Monitorowanie i alertowanie CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje parametrów termicznych, wolnego BIOS przy wyłączonym komputerze miejsca na dyskach twardych. lub nieobecnym/uszkodzonym - Monitorowanie stanu komponentów: systemie operacyjnym, CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje - Zdalne przejęcie konsoli BIOS przy wyłączonym komputerze tekstowej stacji roboczej przy lub nieobecnym/uszkodzonym wyłączonym komputerze lub systemie operacyjnym, nieobecnym/uszkodzonym systemie - Zdalne przejęcie konsoli operacyjnym, tekstowej stacji roboczej przy 19 Wsparcie techniczne producenta wyłączonym komputerze lub - Możliwość telefonicznego nieobecnym/uszkodzonym systemie sprawdzenia konfiguracji sprzętowej operacyjnym, komputera oraz warunków gwarancji 19 Wsparcie techniczne producenta po podaniu numeru seryjnego - Możliwość telefonicznego bezpośrednio u producenta lub jego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej przedstawiciela. komputera oraz warunków gwarancji - Dostęp do najnowszych po podaniu numeru seryjnego sterowników i uaktualnień na stronie bezpośrednio u producenta lub jego producenta zestawu realizowany przedstawiciela. poprzez podanie na dedykowanej - Dostęp do najnowszych stronie internetowej producenta sterowników i uaktualnień na stronie numeru seryjnego lub modelu producenta zestawu realizowany komputera do oferty należy poprzez podanie na dedykowanej dołączyć link strony. stronie internetowej producenta 8 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

9 numeru seryjnego lub modelu 20 Zainstalowany system Microsoft komputera do oferty należy Windows XP Professional PL (32-bit) dołączyć link strony. z Service Pack 3 20 Zainstalowany system Microsoft 21 Świadectwa i certyfikaty - Windows XP Professional PL (32-bit) Deklaracja zgodności na oznaczenie z Service Pack 3 sprzętu znakiem CE;- Certyfikat 21 Świadectwa i certyfikaty - ISO 9001/2000 dla producenta Deklaracja zgodności na oznaczenie sprzętu, lub równoważny certyfikat sprzętu znakiem CE;- Certyfikat jakości;- Świadectwo zgodności firmy ISO 9001/2000 dla producenta Microsoft z systemem Windows Vista sprzętu, lub równoważny certyfikat wydruk z Windows Vista Hardware jakości;- Świadectwo zgodności firmy Compatibility List;- Komputer musi Microsoft z systemem Windows Vista spełniać wymogi normy Energy Star wydruk z Windows Vista Hardware 4.0- Głośność jednostki centralnej Compatibility List;- Komputer musi mierzona zgodnie z normą ISO 7779 spełniać wymogi normy Energy Star oraz wykazana zgodnie z normą 4.0- Głośność jednostki centralnej ISO 9296 w pozycji obserwatora w mierzona zgodnie z normą ISO 7779 trybie jałowym (IDLE) wynosząca oraz wykazana zgodnie z normą maksymalnie 24 db. ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 db. 2. Jednostka systemowa - typ 2-45 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej. Zasilacz min. 250W o wydajności min. 85%. Pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0, 2 wyjścia USB w górnej lub środkowej części przedniej ściany obudowy. 2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1333MHz pamięć L2 12MB, lub równoważny osiągający min. 170 punktów w teście SYSmar 2007 Previev Rating. 3 Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16, 3 złącze PCI (min 2 x PCI32 bit, zamawiający dopuszcza PCI-ex), min. 3 złącza SATA, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM. 4 Pamięć operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB) 5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200rpm, 8MB pamięci Cache 2. Jednostka systemowa - typ 2-45 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej. Zasilacz min. 250W o wydajności min. 85%. Pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0, 2 wyjścia USB w górnej lub środkowej części przedniej ściany obudowy. 2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1333MHz pamięć L2 12MB, lub równoważny osiągający min. 170 punktów w teście SYSmar 2007 Previev Rating. 3 Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16, 3 złącze PCI (min 2 x PCI32 bit, zamawiający dopuszcza PCI-ex), min. 3 złącza SATA, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM. 4 Pamięć operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB) 9 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

10 6 Napęd optyczny Nagrywarka DVD dual layer wraz z oprogramowaniem 5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA do nagrywania płyt 7200rpm, 8MB pamięci Cache 7 Stacja dyskietek 3.5" 1.44 MB 6 Napęd optyczny Nagrywarka DVD wewnętrzna dual layer wraz z oprogramowaniem 8 Karta graficzna 1280xl024 do nagrywania wyjście: 15 pin VGA, 7 Stacja dyskietek 3.5" 1.44 MB DVI (kompatybilne z oferowanym wewnętrzna monitorem). Możliwość 8 Karta graficzna 1280xl024 dynamicznego przydzielenia wyjście: 15 pin VGA, w obrębie pamięci systemowej do DVI (kompatybilne z oferowanym 256MB monitorem). Możliwość 9 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa dynamicznego przydzielenia pamięci zintegrowana z płytą główną w obrębie pamięci systemowej do 10 Porty zewnętrzne 1 x port 256MB równoległy 9 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa 1 x port szeregowy zintegrowana z płytą główną min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu 10 Porty zewnętrzne 1 x port obudowy i 6 z tyłu. Wymagana równoległy ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 1 x port szeregowy obudowy komputera) portów min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu USB nie może być osiągnięta w obudowy i 6 z tyłu. Wymagana wyniku stosowania konwerterów, ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz przejściówek itp. obudowy komputera) portów VGA,DVI. USB nie może być osiągnięta w port słuchawek i mikrofonu wyniku stosowania konwerterów, RJ-45 przejściówek itp. PS2 dla myszy VGA,DVI. PS2 dla klawiatury port słuchawek i mikrofonu 11 Karta sieciowa Fast Ethernet RJ-45 10/100/1000, RJ45 z funkcją Wake PS2 dla myszy on LAN, kabel do połączenia do PS2 dla klawiatury gniazdka sieciowego UTP (przewód o 11 Karta sieciowa Fast Ethernet dl. min. 3 m, min. kategorii 6) 10/100/1000, RJ45 z funkcją Wake 12 Wentylatory Wentylatory w on LAN, kabel do połączenia do układach chłodzenia podzespołów gniazdka sieciowego UTP (przewód o komputera powinny być łożyskowane dl. min. 3 m, min. kategorii 6) łożyskami kulkowymi. 12 Wentylatory Wentylatory w 13 BIOS Typu FLASH EPROM z układach chłodzenia podzespołów funkcją plug & play i możliwością komputera powinny być łożyskowane zabezpieczenia hasłem łożyskami kulkowymi. 14 Klawiatura Klawiatura US BIOS Typu FLASH EPROM z klawisze, PS/2 lub USB funkcją plug & play i możliwością 15 Wskaźnik myszy Mysz optyczna zabezpieczenia hasłem z dwoma przyciskami i z kółkiem do 14 Klawiatura Klawiatura US 102 przewijania, PS/2 lub USB klawisze, PS/2 lub USB 16 Oprogramowanie: a) 15 Wskaźnik myszy Mysz optyczna rekomendowany Microsoft Windows z dwoma przyciskami i z kółkiem do Vista Business (32-bit) z opcją przewijania, PS/2 lub USB downgradu do Microsoft Windows 16 Oprogramowanie: a) XP Professional PL (32-bit) z Service rekomendowany Microsoft Windows Pack 3, zainstalowany system Vista Business (32-bit) z opcją operacyjny nie wymagający aktywacji downgradu do Microsoft Windows za pomocą telefonu lub Internetu w XP Professional PL (32-bit) z Service firmie Microsoft + Pack 3, zainstalowany system b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub operacyjny nie wymagający aktywacji Opera 10 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

11 c) Adobe Acrobat Reader PL (lub za pomocą telefonu lub Internetu w równoważny). firmie Microsoft + Zamawiający dopuszcza b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub zaoferowanie oprogramowania w Opera wersji OEM c) Adobe Acrobat Reader PL (lub 17 Bezpieczeństwo i zarządzanie równoważny). Zintegrowany z płytą główną Zamawiający dopuszcza dedykowany układ sprzętowy zaoferowanie oprogramowania w służący do tworzenia i zarządzania wersji OEM wygenerowanymi przez 17 Bezpieczeństwo i zarządzanie komputer kluczami szyfrowania. Zintegrowany z płytą główną Zabezpieczenie to musi posiadać dedykowany układ sprzętowy możliwość szyfrowania poufnych służący do tworzenia i zarządzania dokumentów przechowywanych na wygenerowanymi przez dysku twardym przy użyciu klucza komputer kluczami szyfrowania. sprzętowego. Zabezpieczenie to musi posiadać Zintegrowana sprzętowa technologia możliwość szyfrowania poufnych umożliwiająca zdalny dostęp do dokumentów przechowywanych na komputerów podłączonych do sieci dysku twardym przy użyciu klucza LAN niezależnie od stanu włączenia sprzętowego. lub wyłączenia komputera oraz Zintegrowana sprzętowa technologia niezależnie od stanu czy obecności umożliwiająca zdalny dostęp do systemu operacyjnego (nawet gdy nie komputerów podłączonych do sieci mają systemu operacyjnego) LAN niezależnie od stanu włączenia monitorowanie stanu komponentów lub wyłączenia komputera oraz komputera - CPU, Pamięć, HDD niezależnie od stanu czy obecności wersje BIOS płyty głównej, systemu operacyjnego (nawet gdy nie zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny mają systemu operacyjnego) update BIOS u, zdalne przejęcie monitorowanie stanu komponentów konsoli tekstowej komputera, komputera - CPU, Pamięć, HDD przekierowanie procesu ładowania wersje BIOS płyty głównej, systemu operacyjnego z wirtualnego zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny CD ROM lub FDD w serwerze update BIOS u, zdalne przejęcie zarządzającym, konsoli tekstowej komputera, ww. funkcje dostępne przy przekierowanie procesu ładowania wyłączonym komputerze oraz przy systemu operacyjnego z wirtualnego nieobecnym/uszkodzonym systemie CD ROM lub FDD w serwerze operacyjnym. zarządzającym, Komputer posiadający zintegrowane ww. funkcje dostępne przy funkcje ochrony zasobów wyłączonym komputerze oraz przy sprzętowych przed atakami wirusów i nieobecnym/uszkodzonym systemie innymi zagrożeniami. operacyjnym. 18 Dodatkowe oprogramowanie Komputer posiadający zintegrowane Oprogramowanie dostarczone przez funkcje ochrony zasobów producenta komputera pozwalające sprzętowych przed atakami wirusów i na zdalną inwentaryzację innymi zagrożeniami. komputerów w sieci, lokalną i zdalną 18 Dodatkowe oprogramowanie inwentaryzację komponentów Oprogramowanie dostarczone przez komputera, umożliwiające co producenta komputera pozwalające najmniej: na zdalną inwentaryzację - Informowanie administratora o komputerów w sieci, lokalną i zdalną otwarciu obudowy inwentaryzację komponentów - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno komputera, umożliwiające co na pojedynczym komputerze a także najmniej: na grupie komputerów w tym samym - Informowanie administratora o czasie, otwarciu obudowy 11 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

12 - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno - Zdalne wyłączanie oraz restart na pojedynczym komputerze a także komputera w sieci, na grupie komputerów w tym samym - Otrzymywanie informacji WMI czasie, Windows Management Interface, - Zdalne wyłączanie oraz restart - Monitorowanie stanu komponentów: komputera w sieci, CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje - Otrzymywanie informacji WMI BIOS Windows Management Interface, - Monitorowanie i alertowanie - Monitorowanie stanu komponentów: parametrów termicznych, wolnego CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje miejsca na dyskach twardych. BIOS - Monitorowanie stanu komponentów: - Monitorowanie i alertowanie CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje parametrów termicznych, wolnego BIOS przy wyłączonym komputerze miejsca na dyskach twardych. lub nieobecnym/uszkodzonym - Monitorowanie stanu komponentów: systemie operacyjnym, CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje - Zdalne przejęcie konsoli BIOS przy wyłączonym komputerze tekstowej stacji roboczej przy lub nieobecnym/uszkodzonym wyłączonym komputerze lub systemie operacyjnym, nieobecnym/uszkodzonym systemie - Zdalne przejęcie konsoli operacyjnym, tekstowej stacji roboczej przy 19 Wsparcie techniczne producenta wyłączonym komputerze lub - Możliwość telefonicznego nieobecnym/uszkodzonym systemie sprawdzenia konfiguracji sprzętowej operacyjnym, komputera oraz warunków gwarancji 19 Wsparcie techniczne producenta po podaniu numeru seryjnego - Możliwość telefonicznego bezpośrednio u producenta lub jego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej przedstawiciela. komputera oraz warunków gwarancji - Dostęp do najnowszych po podaniu numeru seryjnego sterowników i uaktualnień na stronie bezpośrednio u producenta lub jego producenta zestawu realizowany przedstawiciela. poprzez podanie na dedykowanej - Dostęp do najnowszych stronie internetowej producenta sterowników i uaktualnień na stronie numeru seryjnego lub modelu producenta zestawu realizowany komputera do oferty należy poprzez podanie na dedykowanej dołączyć link strony. stronie internetowej producenta 20 Zainstalowany system Microsoft numeru seryjnego lub modelu Windows XP Professional PL (32-bit) komputera do oferty należy z Service Pack 3 dołączyć link strony. 21 Zainstalowany pakiet biurowy 20 Zainstalowany system Microsoft Microsoft Office 2007 SB PL Windows XP Professional PL (32-bit) 22 Świadectwa i certyfikaty - z Service Pack 3 Deklaracja zgodności na oznaczenie 21 Zainstalowany pakiet biurowy sprzętu znakiem CE;- Certyfikat Microsoft Office 2007 SB PL ISO 9001/2000 dla producenta 22 Świadectwa i certyfikaty - sprzętu, lub równoważny certyfikat Deklaracja zgodności na oznaczenie jakości,- Świadectwo zgodności firmy sprzętu znakiem CE;- Certyfikat Microsoft z systemem Windows Vista ISO 9001/2000 dla producenta wydruk z Windows Vista Hardware sprzętu, lub równoważny certyfikat Compatibility List;- Komputer musi jakości,- Świadectwo zgodności firmy spełniać wymogi normy Energy Star Microsoft z systemem Windows Vista 4.0- Głośność jednostki centralnej wydruk z Windows Vista Hardware mierzona zgodnie z normą ISO 7779 Compatibility List;- Komputer musi oraz wykazana zgodnie z normą spełniać wymogi normy Energy Star ISO 9296 w pozycji obserwatora w 4.0- Głośność jednostki centralnej trybie jałowym (IDLE) wynosząca mierzona zgodnie z normą ISO 7779 maksymalnie 24 db. oraz wykazana zgodnie z normą 12 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

13 ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca 3. Jednostka systemowa - typ 3-16 maksymalnie 24 db. szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej. Zasilacz min. 250W o wydajności min. 85%. Pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0, 2 wyjścia USB w górnej lub środkowej części przedniej ściany obudowy. 2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1333MHz pamięć L2 12MB, lub równoważny osiągający min. 170 punktów w teście SYSmark 2007 Previev Rating. 3 Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16, 3 złącze PCI (min 2 x PCI32 bit, zamawiający dopuszcza PCI-ex), min. 3 złącza SATA, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM. 4 Pamięć operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB) 5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200rpm, 8MB pamięci Cache 6 Napęd optyczny Nagrywarka DVD dual layer wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 7 Stacja dyskietek 3.5" 1.44 MB wewnętrzna 8 Karta graficzna wyjście: 15 pin VGA, DVI (kompatybilne z oferowanym monitorem). Możliwość dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 256MB 9 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 10 Porty zewnętrzne 1 x port równoległy 1 x port szeregowy min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 3. Jednostka systemowa - typ 3-16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej. Zasilacz min. 250W o wydajności min. 85%. Pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0, 2 wyjścia USB w górnej lub środkowej części przedniej ściany obudowy. 2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1333MHz pamięć L2 12MB, lub równoważny osiągający min. 170 punktów w teście SYSmark 2007 Previev Rating. 3 Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16, 3 złącze PCI (min 2 x PCI32 bit, zamawiający dopuszcza PCI-ex), min. 3 złącza SATA, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM. 4 Pamięć operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB) 5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200rpm, 8MB pamięci Cache 6 Napęd optyczny Nagrywarka DVD dual layer wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt 7 Stacja dyskietek 3.5" 1.44 MB wewnętrzna 8 Karta graficzna wyjście: 15 pin VGA, DVI (kompatybilne z oferowanym monitorem). Możliwość dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 256MB 9 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 10 Porty zewnętrzne 1 x port równoległy 1 x port szeregowy 13 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

14 obudowy komputera) portów min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu USB nie może być osiągnięta w obudowy i 6 z tyłu. Wymagana wyniku stosowania konwerterów, ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz przejściówek itp. obudowy komputera) portów VGA,DVI, USB nie może być osiągnięta w port słuchawek i mikrofonu wyniku stosowania konwerterów, RJ-45 przejściówek itp. PS2 dla myszy VGA,DVI, PS2 dla klawiatury port słuchawek i mikrofonu 11 Karta sieciowa Fast Ethernet RJ-45 10/100/1000, RJ45 z funkcją Wake PS2 dla myszy on LAN, kabel do połączenia do PS2 dla klawiatury gniazdka sieciowego UTP (przewód o 11 Karta sieciowa Fast Ethernet dl. min. 3 m, min. kategorii 6) 10/100/1000, RJ45 z funkcją Wake 12 Wentylatory Wentylatory w on LAN, kabel do połączenia do układach chłodzenia podzespołów gniazdka sieciowego UTP (przewód o komputera powinny być łożyskowane dl. min. 3 m, min. kategorii 6) łożyskami kulkowymi. 12 Wentylatory Wentylatory w 13 BIOS Typu FLASH EPROM z układach chłodzenia podzespołów funkcją plug & play i możliwością komputera powinny być łożyskowane zabezpieczenia hasłem łożyskami kulkowymi. 14 Klawiatura Klawiatura US BIOS Typu FLASH EPROM z klawisze, PS/2 lub USB funkcją plug & play i możliwością 15 Wskaźnik myszy Mysz optyczna zabezpieczenia hasłem z dwoma przyciskami i z kółkiem do 14 Klawiatura Klawiatura US 102 przewijania, PS/2 lub USB klawisze, PS/2 lub USB 16 Oprogramowanie: a) 15 Wskaźnik myszy Mysz optyczna rekomendowany Microsoft Windows z dwoma przyciskami i z kółkiem do Vista Business (32-bit) z opcją przewijania, PS/2 lub USB downgradu do Microsoft Windows 16 Oprogramowanie: a) XP Professional PL (32-bit) z Service rekomendowany Microsoft Windows Pack 3, zainstalowany system Vista Business (32-bit) z opcją operacyjny nie wymagający aktywacji downgradu do Microsoft Windows za pomocą telefonu lub Internetu w XP Professional PL (32-bit) z Service firmie Microsoft + Pack 3, zainstalowany system b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub operacyjny nie wymagający aktywacji Opera za pomocą telefonu lub Internetu w c) Adobe Acrobat Reader PL (lub firmie Microsoft + równoważny). b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Zamawiający dopuszcza Opera zaoferowanie oprogramowania w c) Adobe Acrobat Reader PL (lub wersji OEM równoważny). 17 Bezpieczeństwo i zarządzanie Zamawiający dopuszcza Zintegrowany z płytą główną zaoferowanie oprogramowania w dedykowany układ sprzętowy wersji OEM służący do tworzenia i zarządzania 17 Bezpieczeństwo i zarządzanie wygenerowanymi przez Zintegrowany z płytą główną komputer kluczami szyfrowania. dedykowany układ sprzętowy Zabezpieczenie to musi posiadać służący do tworzenia i zarządzania możliwość szyfrowania poufnych wygenerowanymi przez dokumentów przechowywanych na komputer kluczami szyfrowania. dysku twardym przy użyciu klucza Zabezpieczenie to musi posiadać sprzętowego. możliwość szyfrowania poufnych Zintegrowana sprzętowa technologia dokumentów przechowywanych na umożliwiająca zdalny dostęp do dysku twardym przy użyciu klucza komputerów podłączonych do sieci sprzętowego. LAN niezależnie od stanu włączenia 14 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

15 Zintegrowana sprzętowa technologia lub wyłączenia komputera oraz umożliwiająca zdalny dostęp do niezależnie od stanu czy obecności komputerów podłączonych do sieci systemu operacyjnego (nawet gdy nie LAN niezależnie od stanu włączenia mają systemu operacyjnego) lub wyłączenia komputera oraz monitorowanie stanu komponentów niezależnie od stanu czy obecności komputera - CPU, Pamięć, HDD systemu operacyjnego (nawet gdy nie wersje BIOS płyty głównej, mają systemu operacyjnego) zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny monitorowanie stanu komponentów update BIOS u, zdalne przejęcie komputera - CPU, Pamięć, HDD konsoli tekstowej komputera, wersje BIOS płyty głównej, przekierowanie procesu ładowania zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny systemu operacyjnego z wirtualnego update BIOS u, zdalne przejęcie CD ROM lub FDD w serwerze konsoli tekstowej komputera, zarządzającym, przekierowanie procesu ładowania w/w funkcje dostępne przy systemu operacyjnego z wirtualnego wyłączonym komputerze oraz przy CD ROM lub FDD w serwerze nieobecnym/uszkodzonym systemie zarządzającym, operacyjnym. w/w funkcje dostępne przy Komputer posiadający zintegrowane wyłączonym komputerze oraz przy funkcje ochrony zasobów nieobecnym/uszkodzonym systemie sprzętowych przed atakami wirusów i operacyjnym. innymi zagrożeniami. Komputer posiadający zintegrowane 18 Dodatkowe oprogramowanie funkcje ochrony zasobów Oprogramowanie dostarczone przez sprzętowych przed atakami wirusów i producenta komputera pozwalające innymi zagrożeniami. na zdalną inwentaryzację 18 Dodatkowe oprogramowanie komputerów w sieci, lokalną i zdalną Oprogramowanie dostarczone przez inwentaryzację komponentów producenta komputera pozwalające komputera, umożliwiające co na zdalną inwentaryzację najmniej: komputerów w sieci, lokalną i zdalną - Informowanie administratora o inwentaryzację komponentów otwarciu obudowy komputera, umożliwiające co - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno najmniej: na pojedynczym komputerze a także - Informowanie administratora o na grupie komputerów w tym samym otwarciu obudowy czasie, - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno - Zdalne wyłączanie oraz restart na pojedynczym komputerze a także komputera w sieci, na grupie komputerów w tym samym - Otrzymywanie informacji WMI czasie, Windows Management Interface, - Zdalne wyłączanie oraz restart - Monitorowanie stanu komponentów: komputera w sieci, CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje - Otrzymywanie informacji WMI BIOS Windows Management Interface, - Monitorowanie i alertowanie - Monitorowanie stanu komponentów: parametrów termicznych, wolnego CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje miejsca na dyskach twardych. BIOS - Monitorowanie stanu komponentów: - Monitorowanie i alertowanie CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje parametrów termicznych, wolnego BIOS przy wyłączonym komputerze miejsca na dyskach twardych. lub nieobecnym/uszkodzonym - Monitorowanie stanu komponentów: systemie operacyjnym, CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje - Zdalne przejęcie konsoli BIOS przy wyłączonym komputerze tekstowej stacji roboczej przy lub nieobecnym/uszkodzonym wyłączonym komputerze lub systemie operacyjnym, nieobecnym/uszkodzonym systemie - Zdalne przejęcie konsoli operacyjnym, tekstowej stacji roboczej przy 15 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

16 19 Wsparcie techniczne producenta wyłączonym komputerze lub - Możliwość telefonicznego nieobecnym/uszkodzonym systemie sprawdzenia konfiguracji sprzętowej operacyjnym, komputera oraz warunków gwarancji 19 Wsparcie techniczne producenta po podaniu numeru seryjnego - Możliwość telefonicznego bezpośrednio u producenta lub jego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej przedstawiciela. komputera oraz warunków gwarancji - Dostęp do najnowszych po podaniu numeru seryjnego sterowników i uaktualnień na stronie bezpośrednio u producenta lub jego producenta zestawu realizowany przedstawiciela. poprzez podanie na dedykowanej - Dostęp do najnowszych stronie internetowej producenta sterowników i uaktualnień na stronie numeru seryjnego lub modelu producenta zestawu realizowany komputera do oferty należy poprzez podanie na dedykowanej dołączyć link strony. stronie internetowej producenta 20 Zainstalowany system Microsoft numeru seryjnego lub modelu Windows Vista Business PL komputera do oferty należy 21 Zainstalowany pakiet biurowy dołączyć link strony. Microsoft Office 2007 SB PL 20 Zainstalowany system Microsoft 22 Świadectwa i certyfikaty - Windows Vista Business PL Deklaracja zgodności na oznaczenie 21 Zainstalowany pakiet biurowy sprzętu znakiem CE;- Certyfikat Microsoft Office 2007 SB PL ISO 9001/2000 dla producenta 22 Świadectwa i certyfikaty - sprzętu, lub równoważny certyfikat Deklaracja zgodności na oznaczenie jakości,- Świadectwo zgodności firmy sprzętu znakiem CE;- Certyfikat Microsoft z systemem Windows Vista ISO 9001/2000 dla producenta wydruk z Windows Vista Hardware sprzętu, lub równoważny certyfikat Compatibility List;- Komputer musi jakości,- Świadectwo zgodności firmy spełniać wymogi normy Energy Star Microsoft z systemem Windows Vista 4.0- Głośność jednostki centralnej wydruk z Windows Vista Hardware mierzona zgodnie z normą ISO 7779 Compatibility List;- Komputer musi oraz wykazana zgodnie z normą spełniać wymogi normy Energy Star ISO 9296 w pozycji obserwatora w 4.0- Głośność jednostki centralnej trybie jałowym (IDLE) wynosząca mierzona zgodnie z normą ISO 7779 maksymalnie 24 db. oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 db. 4. Monitor szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19, format 4:3 2 Rozmiar plamki max 0,294 mm 3 Jasność 300 cd/m2 4 Kontrast 800:1 5 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni Czas reakcji matrycy max 5ms 7 Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 przy 75Hz 8 Częstotliwość odświeżania poziomego khz 9 Częstotliwość odświeżania pionowego Hz 10 PIVOT Tak 4. Monitor szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19, format 4:3 2 Rozmiar plamki max 0,294 mm 3 Jasność 300 cd/m2 4 Kontrast 800:1 5 Kąty widzenia (pion/poziom) 160/160 stopni Czas reakcji matrycy max 5ms 7 Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 przy 75Hz 8 Częstotliwość odświeżania poziomego khz 16 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

17 11 Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 12 Złącze 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI 5. Laptop typ 1-10 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900 2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora 3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.40GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 3MB lub równoważny osiągający min. 130 punktów w teście SYSmark 2007 Previev Rating. 4 Pamięć RAM 2GB DDR2 800MHz (1x2048MB) z możliwością rozszerzenia do 8GB 5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, 7200 obr./min. 6 Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną, możliwość zarezerwowania pamięci do 256 Mb 7 Audio Zintegrowana z płytą główną typu AC97, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki (stereo) 8 Karta sieciowa 10/100/1000 RJ 45 9 Porty/złącza 1xVGA, IEEE1394, 3 x USB xUSB/eSATA, RJ-11, RJ-45, złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe, 1 złącze PC-Card type I/II i 1 złacze ExpressCard34/54, Serial (RS-232), LPT (w przypadku nie posiadania portu LPT i Serial RS wbudowanych - dopuszcza się dostarczenie notebook'a razem ze stacją dokującą korzystającą z dedykowanego portu replikatora, wyposażoną w port LPT i Serial RS 232). 10 Klawiatura Klawiatura (układ US -QWERTY) Touchpad z wydzieloną strefą przewijania w pionie. 11 Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ11 12 WiFi Wbudowany Wireless b/g (dedykowany przełącznik umożliwiający włączenie/wyłączenie łączności bezprzewodowej. 9 Częstotliwość odświeżania pionowego Hz 10 PIVOT Tak 11 Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 12 Złącze 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI 5. Laptop typ 1-10 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900 2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora 3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.40GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 3MB lub równoważny osiągający min. 130 punktów w teście SYSmark 2007 Previev Rating. 4 Pamięć RAM 2GB DDR2 800MHz (1x2048MB) z możliwością rozszerzenia do 8GB 5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, 7200 obr./min. 6 Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną, możliwość zarezerwowania pamięci do 256 Mb 7 Audio Zintegrowana z płytą główną typu AC97, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki (stereo) 8 Karta sieciowa 10/100/1000 RJ 45 9 Porty/złącza 1xVGA, IEEE1394, 3 x USB xUSB/eSATA, RJ-11, RJ-45, złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe, 1 złącze PC-Card type I/II i 1 złacze ExpressCard34/54, Serial (RS-232), LPT (w przypadku nie posiadania portu LPT i Serial RS wbudowanych - dopuszcza się dostarczenie notebook'a razem ze stacją dokującą korzystającą z dedykowanego portu replikatora, wyposażoną w port LPT i Serial RS 232). 10 Klawiatura Klawiatura (układ US -QWERTY) Touchpad z wydzieloną strefą przewijania w pionie. 11 Modem Modem zgodny V92 MDC - RJ11 17 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

18 12 WiFi Wbudowany Wireless 13 Bluetooth Wbudowany moduł b/g (dedykowany przełącznik Bluetooth 2.1 umożliwiający włączenie/wyłączenie 14 Napęd optyczny DVD +/- RW łączności bezprzewodowej. (dual layer) wewnętrzny. Dołączone 13 Bluetooth Wbudowany moduł oprogramowanie do nagrywania i Bluetooth 2.1 odtwarzania. 14 Napęd optyczny DVD +/- RW 15 Bateria Li-Ion, czas pracy na (dual layer) wewnętrzny. Dołączone baterii min. 4 godz. (z wyłączoną oprogramowanie do nagrywania i siecią bezprzewodową) odtwarzania. 16 Zasilacz Min. 90W. 15 Bateria Li-Ion, czas pracy na 17 System operacyjny Microsoft baterii min. 4 godz. (z wyłączoną Windows Vista Business (32-bit) siecią bezprzewodową) z opcją downgradu do Microsoft 16 Zasilacz Min. 90W. Windows XP Professional PL (32-bit) 17 System operacyjny Microsoft z Service Pack 3, zainstalowany Windows Vista Business (32-bit) system operacyjny nie wymagający z opcją downgradu do Microsoft aktywacji za pomocą telefonu lub Windows XP Professional PL (32-bit) Internetu w firmie Microsoft + nośniki z Service Pack 3, zainstalowany do obu systemów. system operacyjny nie wymagający 18 BIOS Typu FLASH EPROM z aktywacji za pomocą telefonu lub funkcją plug & play i możliwością Internetu w firmie Microsoft + nośniki zabezpieczenia hasłem do obu systemów. 19 Bezpieczeństwo Zgodność z TPM 18 BIOS Typu FLASH EPROM z 1.2 funkcją plug & play i możliwością 20 Oprogramowanie a) MS IE 7 PL zabezpieczenia hasłem lub Mozilla FireFox lub Opera 19 Bezpieczeństwo Zgodność z TPM b) Adobe Acrobat Reader PL (lub 1.2 równoważny). 20 Oprogramowanie a) MS IE 7 PL Zamawiający dopuszcza lub Mozilla FireFox lub Opera zaoferowanie oprogramowania w b) Adobe Acrobat Reader PL (lub wersji OEM równoważny). 21 Torba Dwukomorowa Zamawiający dopuszcza 22 Waga Max 2.7 kg zaoferowanie oprogramowania w 23 Inne Możliwość telefonicznego wersji OEM sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 21 Torba Dwukomorowa komputera oraz warunków gwarancji 22 Waga Max 2.7 kg po podaniu numeru seryjnego 23 Inne Możliwość telefonicznego bezpośrednio u producenta lub jego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej przedstawiciela. komputera oraz warunków gwarancji Dołączony nośnik ze sterownikami. po podaniu numeru seryjnego 24 Zainstalowany system Microsoft bezpośrednio u producenta lub jego Windows XP Professional PL (32-bit) przedstawiciela. z Service Pack 3 Dołączony nośnik ze sterownikami. 24 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3 6. Laptop typ 2-8 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900 2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora 3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.40GHz, 6. Laptop typ 2-8 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900 2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora 3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych 18 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

19 zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.40GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 3MB lub częstotliwość szyny systemowej równoważny osiągający min. 130 min. 1066MHz pamięć L2 3MB lub punktów w teście SYSmark 2007 równoważny osiągający min. 130 Previev Rating. punktów w teście SYSmark Pamięć RAM 2GB DDR2 Previev Rating. 800MHz (1x2048MB) z możliwością 4 Pamięć RAM 2GB DDR2 rozszerzenia do 8GB 800MHz (1x2048MB) z możliwością 5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, rozszerzenia do 8GB 7200 obr./min. 5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, 6 Karta graficzna Zintegrowana 7200 obr./min. z płytą główną, możliwość 6 Karta graficzna Zintegrowana zarezerwowania pamięci do 256 Mb z płytą główną, możliwość 7 Audio Zintegrowana z płytą główną zarezerwowania pamięci do 256 Mb typu AC97, wbudowany mikrofon, 7 Audio Zintegrowana z płytą główną wbudowane głośniki (stereo) typu AC97, wbudowany mikrofon, 8 Karta sieciowa 10/100/1000 RJ 45 wbudowane głośniki (stereo) 9 Porty/złącza 1xVGA, IEEE1394, 3 8 Karta sieciowa 10/100/1000 RJ 45 x USB xUSB/eSATA, RJ-11, 9 Porty/złącza 1xVGA, IEEE1394, 3 RJ-45, złącze słuchawkowe, złącze x USB xUSB/eSATA, RJ-11, mikrofonowe, 1 złącze PC-Card type RJ-45, złącze słuchawkowe, złącze I/II i 1 złacze ExpressCard34/54, mikrofonowe, 1 złącze PC-Card type Serial (RS-232), LPT (w przypadku I/II i 1 złacze ExpressCard34/54, nie posiadania portu LPT i Serial RS Serial (RS-232), LPT (w przypadku wbudowanych - dopuszcza nie posiadania portu LPT i Serial RS się dostarczenie notebook'a razem wbudowanych - dopuszcza ze stacją dokującą korzystającą z się dostarczenie notebook'a razem dedykowanego portu replikatora, ze stacją dokującą korzystającą z wyposażoną w port LPT i Serial RS dedykowanego portu replikatora, 232). wyposażoną w port LPT i Serial RS 10 Klawiatura Klawiatura (układ US 232). -QWERTY) 10 Klawiatura Klawiatura (układ US Touchpad z wydzieloną strefą -QWERTY) przewijania w pionie. Touchpad z wydzieloną strefą 11 Modem Modem zgodny V92 MDC przewijania w pionie. - RJ11 11 Modem Modem zgodny V92 MDC 12 WiFi Wbudowany Wireless - RJ b/g (dedykowany przełącznik 12 WiFi Wbudowany Wireless umożliwiający włączenie/wyłączenie b/g (dedykowany przełącznik łączności bezprzewodowej. umożliwiający włączenie/wyłączenie 13 Bluetooth Wbudowany moduł łączności bezprzewodowej. Bluetooth Bluetooth Wbudowany moduł 14 Napęd optyczny DVD +/- RW Bluetooth 2.1 (dual layer) wewnętrzny. Dołączone 14 Napęd optyczny DVD +/- RW oprogramowanie do nagrywania i (dual layer) wewnętrzny. Dołączone odtwarzania. oprogramowanie do nagrywania i 15 Bateria Li-Ion, czas pracy na odtwarzania. baterii min. 4 godz., (z wyłączoną 15 Bateria Li-Ion, czas pracy na siecią bezprzewodową) baterii min. 4 god 16 Zasilacz Min. 90W. 17 System operacyjny Microsoft Windows Vista Business (32-bit) z opcją downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) 19 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

20 z Service Pack 3, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośniki do obu systemów. 18 BIOS Typu FLASH EPROM z funkcją plug & play i możliwością zabezpieczenia hasłem 19 Bezpieczeństwo Zgodność z TPM Oprogramowanie a) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub Opera b) Adobe Acrobat Reader PL (lub równoważny). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oprogramowania w wersji OEM 21 Torba Dwukomorowa 22 Waga Max 2.7 kg 23 Inne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami. 24 Zainstalowany system Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3 25 Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2007 SB 7. Laptop typ 3-26 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Ekran min 15": WXGA+ 1440x900 2 Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora 3 Procesor Procesor 2 rdzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.40GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 3MB lub równoważny osiągający min. 130 punktów w teście SYSmark 2007 Previev Rating. 4 Pamięć RAM 2GB DDR2 800MHz (1x2048MB) z możliwością rozszerzenia do 8GB 5 Dysk twardy Min. 160 GB SATA, 7200 obr./min. 6 Karta graficzna Zintegrowana z płytą główną, możliwość zarezerwowania pamięci do 256 Mb 20 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE krwiolecznictwa w Polsce Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia komputerowe 2009/S 141-206187 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia komputerowe 2009/S 141-206187 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/46 PL-Białystok: Urządzenia komputerowe 2009/S 141-206187 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_elka33 19/02/2010- ID:2010-022815 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

27. oc, 2o/p. ' ",r GIl!. Strona 1 DZIUI Za.F.H;Wlen Publtoz ch STA~Y SPECJAL TA

27. oc, 2o/p. ' ,r GIl!. Strona 1 DZIUI Za.F.H;Wlen Publtoz ch STA~Y SPECJAL TA ANEKS nr 3 do umowy nr RU/DW/44/09 zwanej dalej "Umową" zawartej w dniu 03.11.2009 r. zawarty w Katowicach pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim z siedzibą w Katowicach, ul. Bankowa 12 NIP: 634-019-71-34, zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_GminaAndrespol 25/06/2010- ID:2010-081290 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA Projekt,,Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne Projekt Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 4 do... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1 PAKIET NR 1 Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu 1. Płyta główna przeznaczona do komputerów klasy desktop, wyposaŝona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r.

Warszawa, dnia października 2010 r. Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/5/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę komputerów przenośnych

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna

1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. Zestaw komputerowy a) jednostka centralna 1. procesor Dwurdzeniowy procesor zgodny z architekturą x86, 2. pamięć RAM DDR2 2 GB (2*1GB dwukanałowy dostęp), 667MHz 3. płyta główna : Płyta główna kompatybilna

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_bo38w 04/03/2011- ID:2011-032741 Formularz standardowy 14 PL Dostawa czterech (typu SUV) i dwóch Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_URiC 25/08/2011- ID:2011-118848 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_WODA 09/09/2011- ID:2011-126158 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_ZPSMuz 21/11/2011- ID:2011-161464 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_ida8 24/06/2011- ID:2011-088034 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I Znak sprawy: OR-I.2601.6.2013 Załącznik nr 1 do siwz... (pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy). (miejscowość, data) Nr NIP... Nr konta bankowego... Nr telefonu... Nr telefax lub adres e-mail

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_specpzp 27/04/2010- ID:2010-052843 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OPIS OFEROWANEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO

OPIS OFEROWANEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO OPIS OFEROWANEGO ZESTAWU KOMPUTEROWEGO str. 21 DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ:... oferujemy dostawę 360 zestawów komputerowych: komputer PC typ:..model:...producent:.. monitor LCD... typ:...model:.producent:.

Bardziej szczegółowo

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA):

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): 1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): Lp. 1 Procesor 2 Element Wentylator procesora Typ sprzętu komputerowego Jednostki komputerowe Procesor

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 2007-03-19 BDG/INN/260/3/07

ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 2007-03-19 BDG/INN/260/3/07 ZAMAWIAJĄCY: GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO 00-926 WARSZAWA, UL. KRUCZA 38/42 BDG/INN/260/3/07 Warszawa, 2007-03-19 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ LUB ZAINTERESOWANYCH WZIĘCIEM UDZIAŁU W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_krasinska 17/02/2011- ID:2011-024428 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Powszechny 12/04/2011- ID:2011-052050 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_PAZP 08/08/2011- ID:2011-110853 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_ZP 27/10/2011- ID:2011-149431 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 6 ENOTICES_InsBadEdu 24/01/2011- ID:2011-011284 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_STRADOMSKA 06/07/2011- ID:2011-093828 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_dzp 16/08/2010- ID:2010-107979 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_IMiGW 28/06/2010- ID:2010-082129 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory) I. Komputer Liczba sztuk: 247 Oferowany model *.. Producent *.. Lp. Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_mkuligow 16/08/2010- ID:2010-107981 Formularz standardowy 14 PL Warszawie Sp. z o.o Ṗublikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_GMINAOLSZTYNEK 02/02/2011- ID:2011-016587 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_CPIMSWiA 30/06/2011- ID:2011-090863 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wspierającej zadania 2, z rue obszaru Mercier, L-2985 wydawania

Bardziej szczegółowo

1- Stacja robocza - 8 szt.

1- Stacja robocza - 8 szt. Nazwa Lp. komponent u 1 Płyta główna Specyfikacja techniczna 1- Stacja robocza - 8 szt. Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera lub

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_prochniak 08/07/2011- ID:2011-095699 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Kraj: Kod pocztowy: Miejscowość: Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: Faks:

Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Kraj: Kod pocztowy: Miejscowość: Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów:   Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Fundusz1 03/02/2011- ID:2011-017184 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Zarządzenie Nr 2/2009. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 lutego 2009 r. Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w sprawie określenia zalecanej konfiguracji sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 5 ENOTICES_Rydygierkrakow 23/11/2011- ID:2011-163229 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor)

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor) Komputer stacjonarny 30 szt (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt jednostka podstawowa + monitor) Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Typ Komputer stacjonarny 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 1/ 5 ENOTICES_ipczd 27/09/2011- ID:2011-134183 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej DO PRZECHOWYWANIA 2, rue Mercier, BLOCZKÓW L-2985 Luksemburg I

Bardziej szczegółowo