OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE"

Transkrypt

1 krwiolecznictwa w Polsce Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia. SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej - Curie 23 Miejscowość: Białystok Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontaktów: Polska Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Sekretariat pok. 203, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, Białystok Elżbieta Samsonowicz - Łęczycka Tel.: Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE) Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE Zamówienia sektorowe) 1 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

2 krwiolecznictwa w Polsce SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu) EOG/PN - 1/09 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby realizacji projektu PL0067 pt. Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja: 1)komputerów stacjonarnych (jednostek systemowych) 206 szt., 2)monitorów 216 szt., 3)laptopów 45 szt., 4)czytników kodów kreskowych 137 szt., 5)ups 27 szt., 6)drukarek igłowych 24 szt., 7)drukarek laserowych mono z interfejsem sieciowym 70 szt., 8)drukarek laserowych mono bez interfejsu sieciowego 29 szt., 9)drukarek laserowych kolor z interfejsem sieciowym 11 szt., 10)drukarek laserowych kolor bez interfejsu sieciowego 10 szt., 11)drukarek termotransferowych do wydruku kodów kreskowych 60 szt., 12)drukarek termotransferowych do wydruku etykiet 57 szt., 13)urządzenia kserograficznego 1 szt., 14)skanerów A3 9 szt., 15)firewall`i 3 szt., 16)switch`y 34 szt., 17)serwerów wraz z oprogramowaniem 3 szt., 18)router`ów 30 szt., 19)oprogramowania (pakiety biurowe 8 licencji, systemowe 2 licencje, antywirusowe - 97 licencji, 2 pakiety oprogramowania serwerowego, do każdego serwera indywidualnie), na potrzeby realizacji projektu PL0067 Kompleksowa informatyzacja systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce współfinansowanego do 60% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej MF EOG i co najmniej w 40% ze środków własnych Uczestników Konsorcjum, Przedmiotem zamówienia są również materiały eksploatacyjne dla zamawianych drukarek i urządzenia kserograficznego w ilości określonej przez wykonawcę na okres 4. lat oraz serwis pogwarancyjny na okres 2. lat, finansowane ze środków własnych Uczestników Konsorcjum (poza budżetem Projektu). II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

3 krwiolecznictwa w Polsce Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

4 krwiolecznictwa w Polsce SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy) EOG/PN - 1/09 IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane): Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: Login: Dane referencyjne ogłoszenia: SIMAP OJS esender SIMAP2_elka (rok i numer dokumentu) IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy) 2009/S z dnia 25/07/2009 IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 22/07/ / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

5 krwiolecznictwa SEKCJA VI: INFORMACJE w Polsce UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne) Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane. Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne. Zamówienia nie udzielono. Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji. VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia) VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami. Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą W obu przypadkach VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej "więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej" W obu przypadkach "więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej" VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy) Miejsce, w którym znajduje Sekcja II.2.1. Zadanie nr 1 1. Jednostka systemowa - typ szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej. Zasilacz min. 250W o wydajności min. 85%. Pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0, 2 wyjścia USB w Zadanie nr 1 - Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 1. Jednostka systemowa - typ szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej. Zasilacz min. 250W o wydajności min. 5 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

6 górnej lub środkowej części przedniej 85%. Pobór mocy zgodny z normą ściany obudowy. Energy Star 4.0, 2 wyjścia USB w 2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy górnej lub środkowej części przedniej klasy x86, dedykowany do pracy w ściany obudowy. komputerach PC, taktowany zegarem 2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy co najmniej 2,83GHz, częstotliwość klasy x86, dedykowany do pracy w szyny systemowej min. 1333MHz komputerach PC, taktowany zegarem pamięć L2 12MB, lub równoważny co najmniej 2,83GHz, częstotliwość osiągający min. 170 punktów w teście szyny systemowej min. 1333MHz SYSmark 2007 Previev Rating. pamięć L2 12MB, lub równoważny 3 Płyta główna Zaprojektowana osiągający min. 170 punktów w teście przez producenta jednostki centralnej SYSmark 2007 Previev Rating. komputera, wyposażona w min. 1 3 Płyta główna Zaprojektowana złącze PCI Express x16, 3 złącze przez producenta jednostki centralnej PCI (min 2 x PCI32 bit, zamawiający komputera, wyposażona w min. 1 dopuszcza PCI-ex), min. 3 złącza złącze PCI Express x16, 3 złącze SATA, 4 złącza DIMM, obsługa do PCI (min 2 x PCI32 bit, zamawiający 8GB pamięci RAM. dopuszcza PCI-ex), min. 3 złącza 4 Pamięć operacyjna 4GB DDR2 SATA, 4 złącza DIMM, obsługa do 800MHz (2x2048MB) 8GB pamięci RAM. 5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 4 Pamięć operacyjna 4GB DDR2 7200rpm, 8MB pamięci Cache 800MHz (2x2048MB) 6 Napęd optyczny Nagrywarka DVD 5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA dual layer wraz z oprogramowaniem 7200rpm, 8MB pamięci Cache do nagrywania płyt 6 Napęd optyczny Nagrywarka DVD 7 Stacja dyskietek 3.5" 1.44 MB dual layer wraz z oprogramowaniem wewnętrzna do nagrywania płyt 8 Karta graficzna 1280xl024 7 Stacja dyskietek 3.5" 1.44 wyjście: 15 pin VGA, wewnętrzna DVI (kompatybilne z oferowanym 8 Karta graficzna 1280xl024 monitorem). wyjście: 15 pin VGA, dynamicznego przydzielenia pamięci DVI (kompatybilne z oferowanym w obrębie pamięci systemowej do monitorem). Możliwość 256MB dynamicznego przydzielenia pamięci 9 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa w obrębie pamięci systemowej do zintegrowana z płytą główną 256MB 10 Porty zewnętrzne 1 x port 9 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa równoległy zintegrowana z płytą główną 1 x port szeregowy 10 Porty zewnętrzne 1 x port min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu równoległy obudowy i 6 z tyłu. Wymagana 1 x port szeregowy ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy komputera) portów obudowy i 6 z tyłu. Wymagana USB nie może być osiągnięta w ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz wyniku stosowania konwerterów, obudowy komputera) portów przejściówek itp. USB nie może być osiągnięta w VGA,DVI, wyniku stosowania konwerterów, port słuchawek i mikrofonu przejściówek itp. RJ-45 VGA,DVI, PS2 dla myszy port słuchawek i mikrofonu PS2 dla klawiatury RJ Karta sieciowa Fast Ethernet PS2 dla myszy 10/100/1000, RJ45 z funkcją Wake PS2 dla klawiatury on LAN, kabel do połączenia do 11 Karta sieciowa Fast Ethernet gniazdka sieciowego UTP (przewód o 10/100/1000, RJ45 z funkcją Wake dl. min. 3 m, min. kategorii 6) on LAN, kabel do połączenia do 6 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

7 12 Wentylatory Wentylatory w gniazdka sieciowego UTP (przewód o układach chłodzenia podzespołów dl. min. 3 m, min. kategorii 6) komputera powinny być łożyskowane 12 Wentylatory Wentylatory w łożyskami kulkowymi. układach chłodzenia podzespołów 13 BIOS Typu FLASH EPROM z komputera powinny być łożyskowane funkcją plug & play i możliwością łożyskami kulkowymi. zabezpieczenia hasłem 13 BIOS Typu FLASH EPROM z 14 Klawiatura Klawiatura US 102 funkcją plug & play i możliwością klawisze, PS/2 lub USB zabezpieczenia hasłem 15 Wskaźnik myszy Mysz optyczna 14 Klawiatura Klawiatura US 102 z dwoma przyciskami i z kółkiem do klawisze, PS/2 lub USB przewijania, PS/2 lub USB 15 Wskaźnik myszy Mysz optyczna 16 Oprogramowanie: a) z dwoma przyciskami i z kółkiem do rekomendowany Microsoft Windows przewijania, PS/2 lub USB Vista Business (32-bit) z opcją 16 Oprogramowanie: a) downgradu do Microsoft Windows rekomendowany Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Vista Business (32-bit) z opcją Pack 3, zainstalowany system downgradu do Microsoft Windows operacyjny nie wymagający aktywacji XP Professional PL (32-bit) z Service za pomocą telefonu lub Internetu w Pack 3, zainstalowany system firmie Microsoft + operacyjny nie wymagający aktywacji b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub za pomocą telefonu lub Internetu w Opera firmie Microsoft + c) Adobe Acrobat Reader PL (lub b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub równoważny). Opera Zamawiający dopuszcza c) Adobe Acrobat Reader PL (lub zaoferowanie oprogramowania w równoważny). wersji OEM Zamawiający dopuszcza 17 Bezpieczeństwo i zarządzanie zaoferowanie oprogramowania w Zintegrowany z płytą główną wersji OEM dedykowany układ sprzętowy 17 Bezpieczeństwo i zarządzanie służący do tworzenia i zarządzania Zintegrowany z płytą główną wygenerowanymi przez dedykowany układ sprzętowy komputer kluczami szyfrowania. służący do tworzenia i zarządzania Zabezpieczenie to musi posiadać wygenerowanymi przez możliwość szyfrowania poufnych komputer kluczami szyfrowania. dokumentów przechowywanych na Zabezpieczenie to musi posiadać dysku twardym przy użyciu klucza możliwość szyfrowania poufnych sprzętowego. dokumentów przechowywanych na Zintegrowana sprzętowa technologia dysku twardym przy użyciu klucza umożliwiająca zdalny dostęp do sprzętowego. komputerów podłączonych do sieci Zintegrowana sprzętowa technologia LAN niezależnie od stanu włączenia umożliwiająca zdalny dostęp do lub wyłączenia komputera oraz komputerów podłączonych do sieci niezależnie od stanu czy obecności LAN niezależnie od stanu włączenia systemu operacyjnego (nawet gdy nie lub wyłączenia komputera oraz mają systemu operacyjnego) niezależnie od stanu czy obecności monitorowanie stanu komponentów systemu operacyjnego (nawet gdy nie komputera - CPU, Pamięć, HDD mają systemu operacyjnego) wersje BIOS płyty głównej, monitorowanie stanu komponentów zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny komputera - CPU, Pamięć, HDD update BIOS u, zdalne przejęcie wersje BIOS płyty głównej, konsoli tekstowej komputera, zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny przekierowanie procesu ładowania update BIOS u, zdalne przejęcie systemu operacyjnego z wirtualnego konsoli tekstowej komputera, CD ROM lub FDD w serwerze przekierowanie procesu ładowania zarządzającym, 7 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

8 w/w funkcje dostępne przy systemu operacyjnego z wirtualnego wyłączonym komputerze oraz przy CD ROM lub FDD w serwerze nieobecnym/uszkodzonym systemie zarządzającym, operacyjnym. w/w funkcje dostępne przy Komputer posiadający zintegrowane wyłączonym komputerze oraz przy funkcje ochrony zasobów nieobecnym/uszkodzonym systemie sprzętowych przed atakami wirusów i operacyjnym. innymi zagrożeniami. Komputer posiadający zintegrowane 18 Dodatkowe oprogramowanie funkcje ochrony zasobów Oprogramowanie dostarczone przez sprzętowych przed atakami wirusów i producenta komputera pozwalające innymi zagrożeniami. na zdalną inwentaryzację 18 Dodatkowe oprogramowanie komputerów w sieci, lokalną i zdalną Oprogramowanie dostarczone przez inwentaryzację komponentów producenta komputera pozwalające komputera, umożliwiające co na zdalną inwentaryzację najmniej: komputerów w sieci, lokalną i zdalną - Informowanie administratora o inwentaryzację komponentów otwarciu obudowy komputera, umożliwiające co - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno najmniej: na pojedynczym komputerze a także - Informowanie administratora o na grupie komputerów w tym samym otwarciu obudowy czasie, - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno - Zdalne wyłączanie oraz restart na pojedynczym komputerze a także komputera w sieci, na grupie komputerów w tym samym - Otrzymywanie informacji WMI czasie, Windows Management Interface, - Zdalne wyłączanie oraz restart - Monitorowanie stanu komponentów: komputera w sieci, CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje - Otrzymywanie informacji WMI BIOS Windows Management Interface, - Monitorowanie i alertowanie - Monitorowanie stanu komponentów: parametrów termicznych, wolnego CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje miejsca na dyskach twardych. BIOS - Monitorowanie stanu komponentów: - Monitorowanie i alertowanie CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje parametrów termicznych, wolnego BIOS przy wyłączonym komputerze miejsca na dyskach twardych. lub nieobecnym/uszkodzonym - Monitorowanie stanu komponentów: systemie operacyjnym, CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje - Zdalne przejęcie konsoli BIOS przy wyłączonym komputerze tekstowej stacji roboczej przy lub nieobecnym/uszkodzonym wyłączonym komputerze lub systemie operacyjnym, nieobecnym/uszkodzonym systemie - Zdalne przejęcie konsoli operacyjnym, tekstowej stacji roboczej przy 19 Wsparcie techniczne producenta wyłączonym komputerze lub - Możliwość telefonicznego nieobecnym/uszkodzonym systemie sprawdzenia konfiguracji sprzętowej operacyjnym, komputera oraz warunków gwarancji 19 Wsparcie techniczne producenta po podaniu numeru seryjnego - Możliwość telefonicznego bezpośrednio u producenta lub jego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej przedstawiciela. komputera oraz warunków gwarancji - Dostęp do najnowszych po podaniu numeru seryjnego sterowników i uaktualnień na stronie bezpośrednio u producenta lub jego producenta zestawu realizowany przedstawiciela. poprzez podanie na dedykowanej - Dostęp do najnowszych stronie internetowej producenta sterowników i uaktualnień na stronie numeru seryjnego lub modelu producenta zestawu realizowany komputera do oferty należy poprzez podanie na dedykowanej dołączyć link strony. stronie internetowej producenta 8 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

9 numeru seryjnego lub modelu 20 Zainstalowany system Microsoft komputera do oferty należy Windows XP Professional PL (32-bit) dołączyć link strony. z Service Pack 3 20 Zainstalowany system Microsoft 21 Świadectwa i certyfikaty - Windows XP Professional PL (32-bit) Deklaracja zgodności na oznaczenie z Service Pack 3 sprzętu znakiem CE;- Certyfikat 21 Świadectwa i certyfikaty - ISO 9001/2000 dla producenta Deklaracja zgodności na oznaczenie sprzętu, lub równoważny certyfikat sprzętu znakiem CE;- Certyfikat jakości;- Świadectwo zgodności firmy ISO 9001/2000 dla producenta Microsoft z systemem Windows Vista sprzętu, lub równoważny certyfikat wydruk z Windows Vista Hardware jakości;- Świadectwo zgodności firmy Compatibility List;- Komputer musi Microsoft z systemem Windows Vista spełniać wymogi normy Energy Star wydruk z Windows Vista Hardware 4.0- Głośność jednostki centralnej Compatibility List;- Komputer musi mierzona zgodnie z normą ISO 7779 spełniać wymogi normy Energy Star oraz wykazana zgodnie z normą 4.0- Głośność jednostki centralnej ISO 9296 w pozycji obserwatora w mierzona zgodnie z normą ISO 7779 trybie jałowym (IDLE) wynosząca oraz wykazana zgodnie z normą maksymalnie 24 db. ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 db. 2. Jednostka systemowa - typ 2-45 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej. Zasilacz min. 250W o wydajności min. 85%. Pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0, 2 wyjścia USB w górnej lub środkowej części przedniej ściany obudowy. 2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1333MHz pamięć L2 12MB, lub równoważny osiągający min. 170 punktów w teście SYSmar 2007 Previev Rating. 3 Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16, 3 złącze PCI (min 2 x PCI32 bit, zamawiający dopuszcza PCI-ex), min. 3 złącza SATA, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM. 4 Pamięć operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB) 5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA 7200rpm, 8MB pamięci Cache 2. Jednostka systemowa - typ 2-45 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa Desktop lub mini tower, wszystkie niezbędne elementy umożliwiające pracę stacji roboczej w pozycji pionowej lub poziomej. Zasilacz min. 250W o wydajności min. 85%. Pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0, 2 wyjścia USB w górnej lub środkowej części przedniej ściany obudowy. 2 Procesor Procesor 4 rdzeniowy klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach PC, taktowany zegarem co najmniej 2,83GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1333MHz pamięć L2 12MB, lub równoważny osiągający min. 170 punktów w teście SYSmar 2007 Previev Rating. 3 Płyta główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express x16, 3 złącze PCI (min 2 x PCI32 bit, zamawiający dopuszcza PCI-ex), min. 3 złącza SATA, 4 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM. 4 Pamięć operacyjna 4GB DDR2 800MHz (2x2048MB) 9 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

10 6 Napęd optyczny Nagrywarka DVD dual layer wraz z oprogramowaniem 5 Dysk twardy Min. 250 GB SATA do nagrywania płyt 7200rpm, 8MB pamięci Cache 7 Stacja dyskietek 3.5" 1.44 MB 6 Napęd optyczny Nagrywarka DVD wewnętrzna dual layer wraz z oprogramowaniem 8 Karta graficzna 1280xl024 do nagrywania wyjście: 15 pin VGA, 7 Stacja dyskietek 3.5" 1.44 MB DVI (kompatybilne z oferowanym wewnętrzna monitorem). Możliwość 8 Karta graficzna 1280xl024 dynamicznego przydzielenia wyjście: 15 pin VGA, w obrębie pamięci systemowej do DVI (kompatybilne z oferowanym 256MB monitorem). Możliwość 9 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa dynamicznego przydzielenia pamięci zintegrowana z płytą główną w obrębie pamięci systemowej do 10 Porty zewnętrzne 1 x port 256MB równoległy 9 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa 1 x port szeregowy zintegrowana z płytą główną min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu 10 Porty zewnętrzne 1 x port obudowy i 6 z tyłu. Wymagana równoległy ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 1 x port szeregowy obudowy komputera) portów min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu USB nie może być osiągnięta w obudowy i 6 z tyłu. Wymagana wyniku stosowania konwerterów, ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz przejściówek itp. obudowy komputera) portów VGA,DVI. USB nie może być osiągnięta w port słuchawek i mikrofonu wyniku stosowania konwerterów, RJ-45 przejściówek itp. PS2 dla myszy VGA,DVI. PS2 dla klawiatury port słuchawek i mikrofonu 11 Karta sieciowa Fast Ethernet RJ-45 10/100/1000, RJ45 z funkcją Wake PS2 dla myszy on LAN, kabel do połączenia do PS2 dla klawiatury gniazdka sieciowego UTP (przewód o 11 Karta sieciowa Fast Ethernet dl. min. 3 m, min. kategorii 6) 10/100/1000, RJ45 z funkcją Wake 12 Wentylatory Wentylatory w on LAN, kabel do połączenia do układach chłodzenia podzespołów gniazdka sieciowego UTP (przewód o komputera powinny być łożyskowane dl. min. 3 m, min. kategorii 6) łożyskami kulkowymi. 12 Wentylatory Wentylatory w 13 BIOS Typu FLASH EPROM z układach chłodzenia podzespołów funkcją plug & play i możliwością komputera powinny być łożyskowane zabezpieczenia hasłem łożyskami kulkowymi. 14 Klawiatura Klawiatura US BIOS Typu FLASH EPROM z klawisze, PS/2 lub USB funkcją plug & play i możliwością 15 Wskaźnik myszy Mysz optyczna zabezpieczenia hasłem z dwoma przyciskami i z kółkiem do 14 Klawiatura Klawiatura US 102 przewijania, PS/2 lub USB klawisze, PS/2 lub USB 16 Oprogramowanie: a) 15 Wskaźnik myszy Mysz optyczna rekomendowany Microsoft Windows z dwoma przyciskami i z kółkiem do Vista Business (32-bit) z opcją przewijania, PS/2 lub USB downgradu do Microsoft Windows 16 Oprogramowanie: a) XP Professional PL (32-bit) z Service rekomendowany Microsoft Windows Pack 3, zainstalowany system Vista Business (32-bit) z opcją operacyjny nie wymagający aktywacji downgradu do Microsoft Windows za pomocą telefonu lub Internetu w XP Professional PL (32-bit) z Service firmie Microsoft + Pack 3, zainstalowany system b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub operacyjny nie wymagający aktywacji Opera 10 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

11 c) Adobe Acrobat Reader PL (lub za pomocą telefonu lub Internetu w równoważny). firmie Microsoft + Zamawiający dopuszcza b) MS IE 7 PL lub Mozilla FireFox lub zaoferowanie oprogramowania w Opera wersji OEM c) Adobe Acrobat Reader PL (lub 17 Bezpieczeństwo i zarządzanie równoważny). Zintegrowany z płytą główną Zamawiający dopuszcza dedykowany układ sprzętowy zaoferowanie oprogramowania w służący do tworzenia i zarządzania wersji OEM wygenerowanymi przez 17 Bezpieczeństwo i zarządzanie komputer kluczami szyfrowania. Zintegrowany z płytą główną Zabezpieczenie to musi posiadać dedykowany układ sprzętowy możliwość szyfrowania poufnych służący do tworzenia i zarządzania dokumentów przechowywanych na wygenerowanymi przez dysku twardym przy użyciu klucza komputer kluczami szyfrowania. sprzętowego. Zabezpieczenie to musi posiadać Zintegrowana sprzętowa technologia możliwość szyfrowania poufnych umożliwiająca zdalny dostęp do dokumentów przechowywanych na komputerów podłączonych do sieci dysku twardym przy użyciu klucza LAN niezależnie od stanu włączenia sprzętowego. lub wyłączenia komputera oraz Zintegrowana sprzętowa technologia niezależnie od stanu czy obecności umożliwiająca zdalny dostęp do systemu operacyjnego (nawet gdy nie komputerów podłączonych do sieci mają systemu operacyjnego) LAN niezależnie od stanu włączenia monitorowanie stanu komponentów lub wyłączenia komputera oraz komputera - CPU, Pamięć, HDD niezależnie od stanu czy obecności wersje BIOS płyty głównej, systemu operacyjnego (nawet gdy nie zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny mają systemu operacyjnego) update BIOS u, zdalne przejęcie monitorowanie stanu komponentów konsoli tekstowej komputera, komputera - CPU, Pamięć, HDD przekierowanie procesu ładowania wersje BIOS płyty głównej, systemu operacyjnego z wirtualnego zdalna konfiguracja BIOS u, zdalny CD ROM lub FDD w serwerze update BIOS u, zdalne przejęcie zarządzającym, konsoli tekstowej komputera, ww. funkcje dostępne przy przekierowanie procesu ładowania wyłączonym komputerze oraz przy systemu operacyjnego z wirtualnego nieobecnym/uszkodzonym systemie CD ROM lub FDD w serwerze operacyjnym. zarządzającym, Komputer posiadający zintegrowane ww. funkcje dostępne przy funkcje ochrony zasobów wyłączonym komputerze oraz przy sprzętowych przed atakami wirusów i nieobecnym/uszkodzonym systemie innymi zagrożeniami. operacyjnym. 18 Dodatkowe oprogramowanie Komputer posiadający zintegrowane Oprogramowanie dostarczone przez funkcje ochrony zasobów producenta komputera pozwalające sprzętowych przed atakami wirusów i na zdalną inwentaryzację innymi zagrożeniami. komputerów w sieci, lokalną i zdalną 18 Dodatkowe oprogramowanie inwentaryzację komponentów Oprogramowanie dostarczone przez komputera, umożliwiające co producenta komputera pozwalające najmniej: na zdalną inwentaryzację - Informowanie administratora o komputerów w sieci, lokalną i zdalną otwarciu obudowy inwentaryzację komponentów - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno komputera, umożliwiające co na pojedynczym komputerze a także najmniej: na grupie komputerów w tym samym - Informowanie administratora o czasie, otwarciu obudowy 11 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

12 - Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno - Zdalne wyłączanie oraz restart na pojedynczym komputerze a także komputera w sieci, na grupie komputerów w tym samym - Otrzymywanie informacji WMI czasie, Windows Management Interface, - Zdalne wyłączanie oraz restart - Monitorowanie stanu komponentów: komputera w sieci, CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje - Otrzymywanie informacji WMI BIOS Windows Management Interface, - Monitorowanie i alertowanie - Monitorowanie stanu komponentów: parametrów termicznych, wolnego CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje miejsca na dyskach twardych. BIOS - Monitorowanie stanu komponentów: - Monitorowanie i alertowanie CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje parametrów termicznych, wolnego BIOS przy wyłączonym komputerze miejsca na dyskach twardych. lub nieobecnym/uszkodzonym - Monitorowanie stanu komponentów: systemie operacyjnym, CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje - Zdalne przejęcie konsoli BIOS przy wyłączonym komputerze tekstowej stacji roboczej przy lub nieobecnym/uszkodzonym wyłączonym komputerze lub systemie operacyjnym, nieobecnym/uszkodzonym systemie - Zdalne przejęcie konsoli operacyjnym, tekstowej stacji roboczej przy 19 Wsparcie techniczne producenta wyłączonym komputerze lub - Możliwość telefonicznego nieobecnym/uszkodzonym systemie sprawdzenia konfiguracji sprzętowej operacyjnym, komputera oraz warunków gwarancji 19 Wsparcie techniczne producenta po podaniu numeru seryjnego - Możliwość telefonicznego bezpośrednio u producenta lub jego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej przedstawiciela. komputera oraz warunków gwarancji - Dostęp do najnowszych po podaniu numeru seryjnego sterowników i uaktualnień na stronie bezpośrednio u producenta lub jego producenta zestawu realizowany przedstawiciela. poprzez podanie na dedykowanej - Dostęp do najnowszych stronie internetowej producenta sterowników i uaktualnień na stronie numeru seryjnego lub modelu producenta zestawu realizowany komputera do oferty należy poprzez podanie na dedykowanej dołączyć link strony. stronie internetowej producenta 20 Zainstalowany system Microsoft numeru seryjnego lub modelu Windows XP Professional PL (32-bit) komputera do oferty należy z Service Pack 3 dołączyć link strony. 21 Zainstalowany pakiet biurowy 20 Zainstalowany system Microsoft Microsoft Office 2007 SB PL Windows XP Professional PL (32-bit) 22 Świadectwa i certyfikaty - z Service Pack 3 Deklaracja zgodności na oznaczenie 21 Zainstalowany pakiet biurowy sprzętu znakiem CE;- Certyfikat Microsoft Office 2007 SB PL ISO 9001/2000 dla producenta 22 Świadectwa i certyfikaty - sprzętu, lub równoważny certyfikat Deklaracja zgodności na oznaczenie jakości,- Świadectwo zgodności firmy sprzętu znakiem CE;- Certyfikat Microsoft z systemem Windows Vista ISO 9001/2000 dla producenta wydruk z Windows Vista Hardware sprzętu, lub równoważny certyfikat Compatibility List;- Komputer musi jakości,- Świadectwo zgodności firmy spełniać wymogi normy Energy Star Microsoft z systemem Windows Vista 4.0- Głośność jednostki centralnej wydruk z Windows Vista Hardware mierzona zgodnie z normą ISO 7779 Compatibility List;- Komputer musi oraz wykazana zgodnie z normą spełniać wymogi normy Energy Star ISO 9296 w pozycji obserwatora w 4.0- Głośność jednostki centralnej trybie jałowym (IDLE) wynosząca mierzona zgodnie z normą ISO 7779 maksymalnie 24 db. oraz wykazana zgodnie z normą 12 / 54 SIMAP2_elka :27 PM MEST- ID: Formularz standardowy 14 PL

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny typ I... 17 szt.

Komputer przenośny typ I... 17 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa laptopów i oprogramowania dla Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży ul. Sadowa 12. Komputer przenośny typ I... 17 szt. Lp. Parametr Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RA-TL-Z-20/2014. Strona 1 z 1. Cena jedn. netto (zł) Producent lub nazwa. Producent oraz model. Pozycja Komponent Opis produktu

Nr sprawy: RA-TL-Z-20/2014. Strona 1 z 1. Cena jedn. netto (zł) Producent lub nazwa. Producent oraz model. Pozycja Komponent Opis produktu Pozycja Komponent Opis produktu 1A Wyposażona w 4 złącza pamięci DDR3, obsługa do 32GB pamięci RAM, możliwość montażu kart PCI express 1x Płyta główna x1, 2 gniazda SATA-III Chipset Dostosowany do oferowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 2.1 Stacja Robocza Łącznie 68 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 1 Typ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz specyfikacja techniczna sprzętu

Załącznik nr 6 do siwz specyfikacja techniczna sprzętu Część 1 (CPV: 30.21.33.00-8 - Komputery biurkowe, 30.23.13.00-0 - Monitory ekranowe) 1. Komputer PC o następujących parametrach - 100 sztuk Typ Komputer stacjonarny. W ofercie (załącznik nr 5a do siwz)

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł

FORMULARZ CENOWY. 1 Typ: Komputer stacjonarny wersja 1. 6... zł... zł (pieczęć Wykonawcy [ów]) FORMULARZ CENOWY dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zarządzanych przełączników sieciowych, sieciowej pamięci dyskowej SAN/NAS dla Stołecznego Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA):

1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): 1. Parametry techniczne dla komputera stacjonarnego (przykładowy zestaw: HP Pro 3130 Minitower XT266EA): Lp. 1 Procesor 2 Element Wentylator procesora Typ sprzętu komputerowego Jednostki komputerowe Procesor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Dostawa sprzętu komputerowego Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, komputera przenośnego, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo