ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, BDG/INN/260/3/07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 2007-03-19 BDG/INN/260/3/07"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO WARSZAWA, UL. KRUCZA 38/42 BDG/INN/260/3/07 Warszawa, INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ LUB ZAINTERESOWANYCH WZIĘCIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ EURO, A PONIŻEJ EURO, NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W związku z uwzględnieniem protestów dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wniesionych w prowadzonym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego, Zamawiający zgodnie z art. 183 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zm.) powtarza oprotestowaną czynność i dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: a) w Załączniku nr 1 do SIWZ, w Części I zestawy urządzeń komputerowych 61 sztuk, TYP 1 40 sztuk, TYP 2 21 sztuk, a także w Części III zestawy urządzeń komputerowych 14 sztuk, wykreśla się pkt 2 w brzmieniu Jednostka centralna i monitor muszą być urządzeniami jednego producenta ; b) w Załącznikach nr 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 2.1.1, oraz 2.3.1, w pozycji 1 Płyta główna wykreśla się zapis zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, a zapis płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera zastępuje się zapisem płyta musi być trwale oznaczona logo jej producenta ; c) w Załączniku nr 1 do SIWZ, w Części I zestawy urządzeń komputerowych 61 sztuk, TYP 1 40 sztuk, TYP 2 21 sztuk, a także w Części III zestawy urządzeń komputerowych 14 sztuk, w pkt 4 ppkt 4 wykreśla się zapis Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci musi być wyprodukowane przez producenta oferowanej jednostki centralnej. Jednocześnie Zamawiający dokonuje innych zmian w treści SIWZ, związanych z: - uwzględnieniem niektórych propozycji Wykonawców, zgłoszonych w formie zapytań dotyczących SIWZ, - potrzebą wzmocnienia ochrony interesów Zamawiającego w zakresie niezawodności sprzętu oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, - uznaniem za celowe przedłużenia terminu składania ofert. Dokument pn. Modyfikacja treści SIWZ z dnia r., zawierający wszystkie wprowadzone zmiany, zamieszczony jest poniżej.

2 ZAMAWIAJĄCY: GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO WARSZAWA, UL. KRUCZA 38/42 BDG/INN/260/3/07 Warszawa, MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ EURO, A PONIŻEJ EURO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zm.) Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 1. W Rozdziale VII,,ZAWARTOŚĆ OFERT w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5) oświadczenie, że dla zamawianych urządzeń zostanie przez Wykonawcę wykupiona u producenta gwarancja na okres 60 miesięcy: a) w zakresie części I i III zamówienia - dla jednostki centralnej (łącznie z gwarancją na dyski twarde) i monitora, b) w zakresie części II zamówienia - dla komputera przenośnego (notebooka). 2. W Rozdziale X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, w ust. 1 i 2, datę r. zastępuje się datą r. 3. W Rozdziale XII,,ISTOTNE WARUNKI UMOWY wprowadza się następujące zamiany: 1) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:,,3) dokumenty potwierdzające wykupienie przez Wykonawcę: a) w zakresie części I i III zamówienia: 60 miesięcznej gwarancji producenta jednostki centralnej (łącznie z gwarancją na dysk twardy) i monitora ekranowego, b) w zakresie części II zamówienia: 60 miesięcznej gwarancji producenta komputera przenośnego (notebooka). ; 2) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 11. W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji nośniki dysku pozostaną lub zostaną zniszczone w siedzibie Zamawiającego.. 4. Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia r.,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie określone w załączniku A do niniejszej Modyfikacji treści SIWZ z dnia r., a załączniki Nr , Nr , Nr , Nr oraz Nr 1.3. otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach Nr A.1.1., Nr A.1.2., Nr A.2.1., Nr A.2.2.oraz Nr A.3. do niniejszej Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. 5. Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia r.,,OFERTA (formularz ofertowy) otrzymuje brzmienie określone w załączniku B do niniejszej Modyfikacji treści SIWZ z dnia r., a załączniki Nr 2.1., Nr , Nr , Nr 2.2., Nr , Nr , Nr 2.3. oraz Nr otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach Nr B.1., Nr B.1.1., Nr B.1.2., Nr B.2., Nr B.2.1., Nr B.2.2., Nr B.3. oraz Nr B.3.1. do niniejszej Modyfikacji treści SIWZ z dnia r.... data i podpis Zamawiającego

3 Załącznik A do MODYFIKACJI treści SIWZ z dnia r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po dniu r. 2. Na dostarczony sprzęt komputerowy zostanie udzielona gwarancja na następujących warunkach: 1) w zakresie części I i III zamówienia zostanie udzielona co najmniej 60-miesięczna gwarancja Wykonawcy dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu, tj. jednostki centralnej (łącznie z gwarancją na dysk twardy), monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, a jednocześnie Wykonawca wykupi na okres 60 miesięcy gwarancję dla jednostki centralnej (łącznie z gwarancją na dysk twardy) i monitora ekranowego u producenta tego sprzętu, 2) w zakresie części II zamówienia zostanie udzielona co najmniej 60-miesięczna gwarancja Wykonawcy dla komputera przenośnego (notebooka), pamięci przenośnej (dla TYPU 2) i myszy oraz wykupiona na okres 60 miesięcy gwarancja u producenta komputera przenośnego. 3. W ramach serwisu gwarancyjnego, w przypadku zgłoszenia niesprawności sprzętu, wymagana jest reakcja Wykonawcy w terminie do końca następnego dnia roboczego. Jeżeli usunięcie niesprawności sprzętu wymaga czasu dłuższego niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, na życzenie Zamawiającego Wykonawca na czas naprawy dostarczy na własny koszt sprzęt zamienny o niegorszych parametrach technicznych. 4. W zadeklarowanym okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył serwis gwarancyjny w miejscu zainstalowania sprzętu ( on site ), a po tym okresie, na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca obejmie sprzęt komputerowy serwisem pogwarancyjnym. 5. Wymagania dotyczące zamawianych urządzeń: Część I - zestawy urządzeń komputerowych - 61 sztuk TYP 1 40 sztuk 1. Minimalne parametry zamawianych zestawów urządzeń komputerowych zawiera załącznik Nr A Oferowane zestawy urządzeń komputerowych muszą: 1) posiadać certyfikat jakości ISO 9001 (lub dokument równoważny) dla producenta każdego urządzenia wchodzącego w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, a w przypadku gdy producent jednostki centralnej nie jest producentem płyty głównej dodatkowo dla producenta płyty głównej, 2) posiadać deklarację zgodności dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, Potwierdzeniem spełnienia tego warunku przez oferowane zestawy komputerowe będzie dołączenie do oferty: - jednej deklaracji zgodności, w której wymienione będą wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu, albo - oddzielnych deklaracji zgodności na każde z urządzeń wchodzących w skład zestawu, albo - kilku deklaracji zgodności na niektóre z urządzeń wchodzących w skład zestawu, wraz z dodatkowym dokumentem producenta jednoznacznie potwierdzającym, że urządzenia, na które nie została wystawiona deklaracja zgodności, stanowią integralną część konkretnego urządzenia posiadającego deklarację zgodności i w związku z tym pozostają objęte tą deklaracją, 3) posiadać certyfikat na zgodność z Microsoft Windows (dla jednostek centralnych i monitorów), 4) spełniać normę TCO 99 lub TCO 03 (dla oferowanego monitora), 5) odznaczać się głośnością jednostki centralnej nie przekraczającą 33 db bez nośników, mierzoną zgodnie z normą ISO Wymagane oprogramowanie: 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack iem, 2) oprogramowanie biurowe MS Office 2003 Basic Edition OEM (wersja polska), 3) oprogramowanie do nagrywania płyt CD i odtwarzania DVD, 4) oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające m.in.: a) zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych,

4 b) zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS], c) zdalne wyłączanie komputera w sieci, d) zdalny restart komputera w sieci, e) realizowanie funkcji Wake on LAN. 4. Wymagane licencje: 1) licencje na oprogramowanie, o którym mowa w pkt 3; 2) licencja dostępowa do serwera Client Access License dla każdego stanowiska lub licencja typu MOLP dla 40 stanowisk. 5. Oprogramowanie wymienione w pkt 3 ppkt 1-3 zostanie wstępnie zainstalowane oraz dostarczone na nośnikach CD, a wymienione w pkt 3 ppkt 4 zostanie dostarczone tylko na nośnikach CD. Do sprzętu zostaną dołączone wymagane licencje. TYP 2 21 sztuk (analogiczne, jak zestawy urządzeń komputerowych określone w części III zamówienia) 1. Minimalne parametry zamawianych zestawów urządzeń komputerowych zawiera załącznik Nr A Oferowane zestawy urządzeń komputerowych muszą: 1) posiadać certyfikat jakości ISO 9001 (lub dokument równoważny) dla producenta każdego urządzenia wchodzącego w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, a w przypadku gdy producent jednostki centralnej nie jest producentem płyty głównej dodatkowo dla producenta płyty głównej, 2) posiadać deklarację zgodności dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, Potwierdzeniem spełnienia tego warunku przez oferowane zestawy komputerowe będzie dołączenie do oferty: - jednej deklaracji zgodności, w której wymienione będą wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu, albo - oddzielnych deklaracji zgodności na każde z urządzeń wchodzących w skład zestawu, albo - kilku deklaracji zgodności na niektóre z urządzeń wchodzących w skład zestawu, wraz z dodatkowym dokumentem producenta jednoznacznie potwierdzającym, że urządzenia, na które nie została wystawiona deklaracja zgodności, stanowią integralną część konkretnego urządzenia posiadającego deklarację zgodności i w związku z tym pozostają objęte tą deklaracją, 3) posiadać certyfikat na zgodność z Microsoft Windows (dla jednostek centralnych i monitorów), 4) spełniać normę TCO 99 lub TCO 03 (dla oferowanego monitora), 5) odznaczać się głośnością jednostki centralnej nie przekraczającą 33 db bez nośników, mierzoną zgodnie z normą ISO Wymagane oprogramowanie: 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack iem, 2) oprogramowanie Biurowe MS Office 2003 Small Bussines Edition OEM (wersja polska), 3) oprogramowanie do nagrywania płyt CD i odtwarzania DVD, 4) oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające m.in. na: a) zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych, b) zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS], c) zdalne wyłączanie komputera w sieci, d) zdalny restart komputera w sieci, e) realizowanie funkcji Wake on LAN. 4. Wymagane licencje: 1) licencje na oprogramowanie, o którym mowa w pkt 3, 2) licencja dostępowa do serwera Client Access License dla każdego stanowiska lub licencja typu MOLP dla 21 stanowisk. 5. Oprogramowanie wymienione w pkt 3 ppkt 1-3 zostanie wstępnie zainstalowane oraz dostarczone na nośnikach CD, a wymienione w pkt 3 ppkt 4 zostanie dostarczone tylko na nośnikach CD. Do sprzętu zostaną dołączone wymagane licencje.

5 Część II - komputery przenośne (notebooki) - 43 sztuki TYP 1 32 sztuki 1. Minimalne parametry zamawianych notebooków zawiera załącznik Nr A Oferowane notebooki muszą: 1) posiadać certyfikat jakości ISO 9001 (lub dokument równoważny) dla producenta sprzętu tj. komputera przenośnego (notebooka) i myszy, 2) posiadać deklarację zgodności (dla komputera i myszy), 3) posiadać certyfikat na zgodność z Microsoft Windows. 3. Wymagane oprogramowanie: 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack iem, 2) oprogramowanie biurowe MS Office 2003 Basic Edition OEM (wersja polska), 3) oprogramowanie do nagrywania płyt CD i odtwarzania DVD, 4. Wymagane licencje: licencje na oprogramowanie, o którym mowa w pkt Oprogramowanie wymienione w pkt 3 zostanie wstępnie zainstalowane oraz dostarczone na nośnikach CD. Do sprzętu zostaną dołączone wymagane licencje. TYP 2 11 sztuk 1. Minimalne parametry zamawianych notebooków zawiera załącznik Nr A Oferowane notebooki muszą: 1) posiadać certyfikat jakości ISO 9001 (lub dokument równoważny) dla producenta sprzętu tj. komputera przenośnego (notebooka), pamięci przenośnej i myszy, 2) posiadać deklarację zgodności (dla komputera, pamięci przenośnej i myszy), 3) posiadać certyfikat na zgodność z Microsoft Windows. 3. Wymagane oprogramowanie: 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack iem, 2) oprogramowanie biurowe MS Office 2003 Small Business Edition OEM (wersja polska), 3) oprogramowanie do nagrywania płyt CD i odtwarzania DVD, 4. Wymagane licencje: licencje na oprogramowanie, o którym mowa w pkt Oprogramowanie wymienione w pkt 3 zostanie wstępnie zainstalowane oraz dostarczone na nośnikach CD. Do sprzętu zostaną dołączone wymagane licencje. Część III - zestawy urządzeń komputerowych - 14 sztuk (analogiczne, jak zestawy urządzeń komputerowych określone, jako typ 2 w części I zamówienia) 1. Minimalne parametry zamawianych zestawów urządzeń komputerowych zawiera załącznik Nr A Oferowane zestawy urządzeń komputerowych muszą: 1) posiadać certyfikat jakości ISO 9001 (lub dokument równoważny) dla producenta każdego urządzenia wchodzącego w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, a w przypadku gdy producent jednostki centralnej nie jest producentem płyty głównej dodatkowo dla producenta płyty głównej, 2) posiadać deklarację zgodności dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, Potwierdzeniem spełnienia tego warunku przez oferowane zestawy komputerowe będzie dołączenie do oferty: - jednej deklaracji zgodności, w której wymienione będą wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu, albo - oddzielnych deklaracji zgodności na każde z urządzeń wchodzących w skład zestawu, albo - kilku deklaracji zgodności na niektóre z urządzeń wchodzących w skład zestawu, wraz z dodatkowym dokumentem producenta jednoznacznie potwierdzającym, że urządzenia, na które nie została wystawiona deklaracja zgodności, stanowią integralną część konkretnego urządzenia posiadającego deklarację zgodności i w związku z tym pozostają objęte tą deklaracją, 3) posiadać certyfikat na zgodność z Microsoft Windows (dla jednostek centralnych i monitorów),

6 4) spełniać normę TCO 99 lub TCO 03 (dla oferowanego monitora), 5) odznaczać się głośnością jednostki centralnej nie przekraczającą 33 db bez nośników, mierzoną zgodnie z normą ISO Wymagane oprogramowanie: 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack iem, 2) oprogramowanie Biurowe MS Office 2003 Small Bussines Edition OEM (wersja polska), 3) oprogramowanie do nagrywania płyt CD i odtwarzania DVD, 4) oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające m.in. na: a) zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych, b) zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS], c) zdalne wyłączanie komputera w sieci, d) zdalny restart komputera w sieci, e) realizowanie funkcji Wake on LAN. 4. Wymagane licencje: 1) licencje na oprogramowanie, o którym mowa w pkt 3, 2) licencja dostępowa do serwera Client Access License dla każdego stanowiska lub licencja typu MOLP dla 14 stanowisk. 5. Oprogramowanie wymienione w pkt 3 ppkt 1 3 zostanie wstępnie zainstalowane oraz dostarczone na nośnikach CD, a wymienione w pkt 3 ppkt 4 zostanie dostarczone tylko na nośnikach CD. Do sprzętu zostaną dołączone wymagane licencje.

7 Załącznik Nr A.1.1. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ I - ZESTAW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH TYP 1-40 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Płyta główna Posiadająca 2 wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM z możliwością obsługi do 8GB pamięci operacyjnej, oznaczona trwale logiem jej producenta. 2. Procesor - typ: klasa x86 Procesor dedykowany do pracy w komputerach: procesor Intel Pentium D 945 lub procesor AMD Athlon 64 X lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów, - wydajność procesora: zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min Pamięć RAM 1GB DDR2 667MHz 4. Dysk twardy Min. 60 GB SATAII 7200rpm 5. Karta graficzna Zgodna sprzętowo z DX9 6. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 7. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) wspierająca Remote Wake Up i PXE 8. Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 9. Klawiatura Klawiatura USB 10. Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll 11. Napęd FDD 3,5 1.44MB 12. Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe) 13. Napęd optyczny DVD +/-RW 14. Obudowa Typu Desktop z możliwością pracy w pionie i poziomie Markowana (trwale oznaczona logiem) przez producenta oferowanego komputera Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem Zasilacz min. 270W 15. Monitor LCD 17 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17 Rozmiar plamki 0,264 mm Jasność 300 CD/m2 Kontrast 600:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 130/140 stopni Czas reakcji matrycy max 8ms Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 Pivot TAK Złącze 15-stykowe złącze D-sub 16. Kabel sieciowy 3m, kat. 5e. 17. Bezpieczeństwo Fabrycznie zintegrowany na płycie głównej sprzętowy moduł szyfrujący TPM min. 1.2

8 Załącznik Nr A.1.2. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ I - ZESTAW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH TYP 2-21 sztuk (analogiczne, jak zestawy urządzeń komputerowych określone w części III zamówienia) L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Posiadająca 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM z możliwością obsługi do 8GB Płyta główna pamięci operacyjnej, oznaczona trwale logiem jej producenta. 2 Procesor - typ: klasa x86 - wydajność procesora: 3 Pamięć RAM 1GB DDR2 667MHz Procesor dedykowany do pracy w komputerach: procesor Intel Core 2 Duo E6600 lub procesor AMD Athlon 64 X lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów, zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min Dysk twardy Min. 80 GB SATAII 7200rpm 5 Karta graficzna Zgodna sprzętowo z DX9, wyjście DVI. 6 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 7 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) wspierająca Remote Wake Up i PXE 8 Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 9 Klawiatura Klawiatura USB 10 Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll 11 Napęd FDD 3,5 1.44MB 12 Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe) 13 Napęd optyczny DVD +/-RW 14 Obudowa Typu Desktop z możliwością pracy w pionie i poziomie Markowana (trwale oznaczona logiem) przez producenta oferowanego komputera Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem Zasilacz min. 270W 15 Monitor LCD 17 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17 Rozmiar plamki 0,264 mm Jasność 300 CD/m2 Kontrast 600:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 130/140 stopni Czas reakcji matrycy max 8ms Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 Pivot TAK Złącze 15-stykowe złącze D-sub i 24 pinowe złącze DVI, wbudowane 4 porty USB. 16 Kabel sieciowy 3m, kat. 5e. 17 Bezpieczeństwo Fabrycznie zintegrowany na płycie głównej sprzętowy moduł szyfrujący TPM min. 1.2

9 Załącznik Nr A.2.1. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ II - KOMPUTERY PRZENOŚNE (NOTEBOOKI) TYP 1-32 sztuki L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych: Pamięć RAM Twardy dysk Karta graficzna Karta dźwiękowa Akumulator Zasilacz Karta sieciowa/ modem Porty procesor Intel Celeron M 450 lub procesor AMD Sempron lub równoważny zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min MB DDR2 z możliwością rozszerzenia do 2 GB 60 GB serial ATA 5400 rpm 64MB, dopuszcza się kartę zintegrowaną Karta dźwiękowa zgodna z AC97, wbudowane głośniki Li-Ion, min. 3 godz. pracy dostosowany do sieci 230 V, 50 Hz, 10/100/1000 zintegrowana z interfejsem RJ 45 zintegrowany modem 56k z interfejsem RJ11 3 x USB 2.0 (zgodny z USB 1.0), VGA, 1 x PC Card typu I lub II (PCMCIA), Klawiatura/ mysz klawiatura w standardzie europejskim, Touch Pad (płytka dotykowa), mysz USB, Napęd FDD 3.5 1,44 MB, dopuszczalne są rozwiązania: zintegrowany lub zewnętrzny podłączany do portu USB (nie wymagający oddzielnego zasilania) Napędy optyczne CD-RW/DVD Combo - oferowane rozwiązanie musi umożliwiać jednoczesną pracę na obu podłączonych wymaganych napędach: optycznym i FDD Waga komputera max. 2.7 kg bez napędów modułowych bez napędów Ekran 14" TFT XGA 1024 x 768, Torba Kabel sieciowy materiał ze wzmocnieniami UTP, 5 m., RJ 45, kat. 5

10 Załącznik Nr A.2.2. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ II - KOMPUTERY PRZENOŚNE (NOTEBOOKI) TYP 2-11 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych: Pamięć RAM Twardy dysk Karta graficzna Karta dźwiękowa Akumulator Zasilacz Karta sieciowa/ modem Porty processor Intel Core 2 Duo T5600 lub procesor AMD Turion 64 X2 Mobile lub równoważny zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min GB DDR2 80 GB serial ATA 5400 rpm 64MB, dopuszcza się kartę zintegrowaną Karta dźwiękowa zgodna z AC97, wbudowane głośniki Li-Ion, min. 3 godz. pracy dostosowany do sieci 230 V, 50 Hz, 10/100/1000 zintegrowana z interfejsem RJ 45 zintegrowany modem 56k z interfejsem RJ11 Min. 3 x USB 2.0 (zgodny z USB 1.0), VGA, 1 x PC Card typu I lub II (PCMCIA), Klawiatura/ mysz klawiatura w standardzie europejskim, Touch Pad (płytka dotykowa), mysz USB, Napęd FDD 3.5 1,44 MB, dopuszczalne są rozwiązania: zintegrowany lub zewnętrzny podłączany do portu USB (nie wymagający oddzielnego zasilania) Napędy optyczne DVD +/- RW 8x - oferowane rozwiązanie musi umożliwiać jednoczesną pracę na obu podłączonych wymaganych napędach: optycznym i FDD Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe) Waga komputera max. 2.5 kg bez napędów modułowych bez napędów Ekran 15" TFT SXGA x 1050 Torba Kabel sieciowy dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebooka i drukarki przenośnej, materiał ze wzmocnieniami UTP, 5 m., RJ 45, kat. 5

11 Załącznik Nr A.3. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ III - ZESTAW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH - 14 sztuk (analogiczne, jak zestawy urządzeń komputerowych określone, jako typ 2 w części I zamówienia) L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Posiadająca 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM z możliwością obsługi do 8GB Płyta główna pamięci operacyjnej, oznaczona trwale logiem jej producenta. 2 Procesor - typ: - wydajność procesora: 3 Pamięć RAM 1GB DDR2 667MHz klasa x86 Procesor dedykowany do pracy w komputerach: procesor Intel Core 2 Duo E6600 lub procesor AMD Athlon 64 X lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów, zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min Dysk twardy Min. 80 GB SATAII 7200rpm 5 Karta graficzna Zgodna sprzętowo z DX9, wyjście DVI. 6 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 7 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) wspierająca Remote Wake Up i PXE 8 Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 9 Klawiatura Klawiatura USB 10 Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll 11 Napęd FDD 3,5 1.44MB 12 Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe) 13 Napęd optyczny DVD +/-RW 14 Obudowa Typu Desktop z możliwością pracy w pionie i poziomie Markowana (trwale oznaczona logiem) przez producenta oferowanego komputera Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem Zasilacz min. 270W 15 Monitor LCD 17 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17 Rozmiar plamki 0,264 mm Jasność 300 CD/m2 Kontrast 600:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 130/140 stopni Czas reakcji matrycy max 8ms Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 Pivot TAK Złącze 15-stykowe złącze D-sub i 24 pinowe złącze DVI, wbudowane 4 porty USB. 16 Kabel sieciowy 3m, kat. 5e. 17 Bezpieczeństwo Fabrycznie zintegrowany na płycie głównej sprzętowy moduł szyfrujący TPM min. 1.2

12 Załącznik B do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r O F E R T A (formularz ofertowy) N A D O S T A W Ę S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O D O G Ł Ó W N E G O U R Z Ę D U N A D Z O R U B U D O W L A N E G O

13 Załącznik nr B.1 do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ I Składamy ofertę na dostawę 61 szt. ZESTAWÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH wraz z oprogramowaniem, w tym 40 szt. zestawów typu 1 - o parametrach wg załącznika B.1.1. i 21 szt. zestawów typu 2 - o parametrach wg załącznika B.1.2., za: Rodzaj sprzętu komputerowego Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto Razem cena brutto (poz. 2 x poz. 3) Zestawy urządzeń komputerowych typ 1 Zestawy urządzeń komputerowych typ CENA OFERTOWA BRUTTO (łącznie 61 zestawów urządzeń komputerowych) (słownie zł:...). Na dostarczone urządzenia zostanie udzielona _ - miesięczna gwarancja Wykonawcy. Składając ofertę, oświadczamy, że o zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, o uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, o zawrzemy umowę na znanych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, o czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert miejscowość, data podpis i pieczęć osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów ... ( pieczęć Wykonawcy ) Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów 1) Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory) I. Komputer Liczba sztuk: 247 Oferowany model *.. Producent *.. Lp. Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE krwiolecznictwa w Polsce Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ DAT-2151-4/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła WyŜsza w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Komputery przenośne : szt. 43 Oferowany model *..., Producent *... L.p. 1 Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do

DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia UWAGA: 1. Termin dostawy przedmiotu do 21 dni od podpisania umowy. 2. Przedmiot umowy dostawca dostarczy do miejsc wskazanych przez zamawiającego. 3. Zamawiający dokona

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik F do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę monitorów ekranowych, komputerów przenośnych (laptopów), komputerów stacjonarnych oraz akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu: 1. Komputer stacjonarny - 40 szt. Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro Radom, dnia 27.05.2014 r. (pieczątka jednostki uprawnionej zamawiającego) Nr sprawy RI-018/ZP/1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro 1. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5 HotPlug wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack. Załącznik nr 1. 1. Serwer 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Chipset Pamięć RAM Minimalne wymagania Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" HotPlug

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo