ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, BDG/INN/260/3/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 2007-03-19 BDG/INN/260/3/07"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO WARSZAWA, UL. KRUCZA 38/42 BDG/INN/260/3/07 Warszawa, INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ LUB ZAINTERESOWANYCH WZIĘCIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ EURO, A PONIŻEJ EURO, NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W związku z uwzględnieniem protestów dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wniesionych w prowadzonym postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego, Zamawiający zgodnie z art. 183 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zm.) powtarza oprotestowaną czynność i dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: a) w Załączniku nr 1 do SIWZ, w Części I zestawy urządzeń komputerowych 61 sztuk, TYP 1 40 sztuk, TYP 2 21 sztuk, a także w Części III zestawy urządzeń komputerowych 14 sztuk, wykreśla się pkt 2 w brzmieniu Jednostka centralna i monitor muszą być urządzeniami jednego producenta ; b) w Załącznikach nr 1.1.1, 1.1.2, 1.3, 2.1.1, oraz 2.3.1, w pozycji 1 Płyta główna wykreśla się zapis zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, a zapis płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera zastępuje się zapisem płyta musi być trwale oznaczona logo jej producenta ; c) w Załączniku nr 1 do SIWZ, w Części I zestawy urządzeń komputerowych 61 sztuk, TYP 1 40 sztuk, TYP 2 21 sztuk, a także w Części III zestawy urządzeń komputerowych 14 sztuk, w pkt 4 ppkt 4 wykreśla się zapis Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci musi być wyprodukowane przez producenta oferowanej jednostki centralnej. Jednocześnie Zamawiający dokonuje innych zmian w treści SIWZ, związanych z: - uwzględnieniem niektórych propozycji Wykonawców, zgłoszonych w formie zapytań dotyczących SIWZ, - potrzebą wzmocnienia ochrony interesów Zamawiającego w zakresie niezawodności sprzętu oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, - uznaniem za celowe przedłużenia terminu składania ofert. Dokument pn. Modyfikacja treści SIWZ z dnia r., zawierający wszystkie wprowadzone zmiany, zamieszczony jest poniżej.

2 ZAMAWIAJĄCY: GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO WARSZAWA, UL. KRUCZA 38/42 BDG/INN/260/3/07 Warszawa, MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ EURO, A PONIŻEJ EURO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz ze zm.) Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 1. W Rozdziale VII,,ZAWARTOŚĆ OFERT w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5) oświadczenie, że dla zamawianych urządzeń zostanie przez Wykonawcę wykupiona u producenta gwarancja na okres 60 miesięcy: a) w zakresie części I i III zamówienia - dla jednostki centralnej (łącznie z gwarancją na dyski twarde) i monitora, b) w zakresie części II zamówienia - dla komputera przenośnego (notebooka). 2. W Rozdziale X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, w ust. 1 i 2, datę r. zastępuje się datą r. 3. W Rozdziale XII,,ISTOTNE WARUNKI UMOWY wprowadza się następujące zamiany: 1) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:,,3) dokumenty potwierdzające wykupienie przez Wykonawcę: a) w zakresie części I i III zamówienia: 60 miesięcznej gwarancji producenta jednostki centralnej (łącznie z gwarancją na dysk twardy) i monitora ekranowego, b) w zakresie części II zamówienia: 60 miesięcznej gwarancji producenta komputera przenośnego (notebooka). ; 2) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 11. W przypadku awarii dysku twardego w okresie gwarancji nośniki dysku pozostaną lub zostaną zniszczone w siedzibie Zamawiającego.. 4. Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia r.,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie określone w załączniku A do niniejszej Modyfikacji treści SIWZ z dnia r., a załączniki Nr , Nr , Nr , Nr oraz Nr 1.3. otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach Nr A.1.1., Nr A.1.2., Nr A.2.1., Nr A.2.2.oraz Nr A.3. do niniejszej Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. 5. Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia r.,,OFERTA (formularz ofertowy) otrzymuje brzmienie określone w załączniku B do niniejszej Modyfikacji treści SIWZ z dnia r., a załączniki Nr 2.1., Nr , Nr , Nr 2.2., Nr , Nr , Nr 2.3. oraz Nr otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach Nr B.1., Nr B.1.1., Nr B.1.2., Nr B.2., Nr B.2.1., Nr B.2.2., Nr B.3. oraz Nr B.3.1. do niniejszej Modyfikacji treści SIWZ z dnia r.... data i podpis Zamawiającego

3 Załącznik A do MODYFIKACJI treści SIWZ z dnia r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Zamawiany sprzęt komputerowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po dniu r. 2. Na dostarczony sprzęt komputerowy zostanie udzielona gwarancja na następujących warunkach: 1) w zakresie części I i III zamówienia zostanie udzielona co najmniej 60-miesięczna gwarancja Wykonawcy dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu, tj. jednostki centralnej (łącznie z gwarancją na dysk twardy), monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, a jednocześnie Wykonawca wykupi na okres 60 miesięcy gwarancję dla jednostki centralnej (łącznie z gwarancją na dysk twardy) i monitora ekranowego u producenta tego sprzętu, 2) w zakresie części II zamówienia zostanie udzielona co najmniej 60-miesięczna gwarancja Wykonawcy dla komputera przenośnego (notebooka), pamięci przenośnej (dla TYPU 2) i myszy oraz wykupiona na okres 60 miesięcy gwarancja u producenta komputera przenośnego. 3. W ramach serwisu gwarancyjnego, w przypadku zgłoszenia niesprawności sprzętu, wymagana jest reakcja Wykonawcy w terminie do końca następnego dnia roboczego. Jeżeli usunięcie niesprawności sprzętu wymaga czasu dłuższego niż 48 godzin od momentu zgłoszenia, na życzenie Zamawiającego Wykonawca na czas naprawy dostarczy na własny koszt sprzęt zamienny o niegorszych parametrach technicznych. 4. W zadeklarowanym okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył serwis gwarancyjny w miejscu zainstalowania sprzętu ( on site ), a po tym okresie, na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca obejmie sprzęt komputerowy serwisem pogwarancyjnym. 5. Wymagania dotyczące zamawianych urządzeń: Część I - zestawy urządzeń komputerowych - 61 sztuk TYP 1 40 sztuk 1. Minimalne parametry zamawianych zestawów urządzeń komputerowych zawiera załącznik Nr A Oferowane zestawy urządzeń komputerowych muszą: 1) posiadać certyfikat jakości ISO 9001 (lub dokument równoważny) dla producenta każdego urządzenia wchodzącego w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, a w przypadku gdy producent jednostki centralnej nie jest producentem płyty głównej dodatkowo dla producenta płyty głównej, 2) posiadać deklarację zgodności dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, Potwierdzeniem spełnienia tego warunku przez oferowane zestawy komputerowe będzie dołączenie do oferty: - jednej deklaracji zgodności, w której wymienione będą wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu, albo - oddzielnych deklaracji zgodności na każde z urządzeń wchodzących w skład zestawu, albo - kilku deklaracji zgodności na niektóre z urządzeń wchodzących w skład zestawu, wraz z dodatkowym dokumentem producenta jednoznacznie potwierdzającym, że urządzenia, na które nie została wystawiona deklaracja zgodności, stanowią integralną część konkretnego urządzenia posiadającego deklarację zgodności i w związku z tym pozostają objęte tą deklaracją, 3) posiadać certyfikat na zgodność z Microsoft Windows (dla jednostek centralnych i monitorów), 4) spełniać normę TCO 99 lub TCO 03 (dla oferowanego monitora), 5) odznaczać się głośnością jednostki centralnej nie przekraczającą 33 db bez nośników, mierzoną zgodnie z normą ISO Wymagane oprogramowanie: 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack iem, 2) oprogramowanie biurowe MS Office 2003 Basic Edition OEM (wersja polska), 3) oprogramowanie do nagrywania płyt CD i odtwarzania DVD, 4) oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające m.in.: a) zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych,

4 b) zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS], c) zdalne wyłączanie komputera w sieci, d) zdalny restart komputera w sieci, e) realizowanie funkcji Wake on LAN. 4. Wymagane licencje: 1) licencje na oprogramowanie, o którym mowa w pkt 3; 2) licencja dostępowa do serwera Client Access License dla każdego stanowiska lub licencja typu MOLP dla 40 stanowisk. 5. Oprogramowanie wymienione w pkt 3 ppkt 1-3 zostanie wstępnie zainstalowane oraz dostarczone na nośnikach CD, a wymienione w pkt 3 ppkt 4 zostanie dostarczone tylko na nośnikach CD. Do sprzętu zostaną dołączone wymagane licencje. TYP 2 21 sztuk (analogiczne, jak zestawy urządzeń komputerowych określone w części III zamówienia) 1. Minimalne parametry zamawianych zestawów urządzeń komputerowych zawiera załącznik Nr A Oferowane zestawy urządzeń komputerowych muszą: 1) posiadać certyfikat jakości ISO 9001 (lub dokument równoważny) dla producenta każdego urządzenia wchodzącego w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, a w przypadku gdy producent jednostki centralnej nie jest producentem płyty głównej dodatkowo dla producenta płyty głównej, 2) posiadać deklarację zgodności dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, Potwierdzeniem spełnienia tego warunku przez oferowane zestawy komputerowe będzie dołączenie do oferty: - jednej deklaracji zgodności, w której wymienione będą wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu, albo - oddzielnych deklaracji zgodności na każde z urządzeń wchodzących w skład zestawu, albo - kilku deklaracji zgodności na niektóre z urządzeń wchodzących w skład zestawu, wraz z dodatkowym dokumentem producenta jednoznacznie potwierdzającym, że urządzenia, na które nie została wystawiona deklaracja zgodności, stanowią integralną część konkretnego urządzenia posiadającego deklarację zgodności i w związku z tym pozostają objęte tą deklaracją, 3) posiadać certyfikat na zgodność z Microsoft Windows (dla jednostek centralnych i monitorów), 4) spełniać normę TCO 99 lub TCO 03 (dla oferowanego monitora), 5) odznaczać się głośnością jednostki centralnej nie przekraczającą 33 db bez nośników, mierzoną zgodnie z normą ISO Wymagane oprogramowanie: 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack iem, 2) oprogramowanie Biurowe MS Office 2003 Small Bussines Edition OEM (wersja polska), 3) oprogramowanie do nagrywania płyt CD i odtwarzania DVD, 4) oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające m.in. na: a) zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych, b) zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS], c) zdalne wyłączanie komputera w sieci, d) zdalny restart komputera w sieci, e) realizowanie funkcji Wake on LAN. 4. Wymagane licencje: 1) licencje na oprogramowanie, o którym mowa w pkt 3, 2) licencja dostępowa do serwera Client Access License dla każdego stanowiska lub licencja typu MOLP dla 21 stanowisk. 5. Oprogramowanie wymienione w pkt 3 ppkt 1-3 zostanie wstępnie zainstalowane oraz dostarczone na nośnikach CD, a wymienione w pkt 3 ppkt 4 zostanie dostarczone tylko na nośnikach CD. Do sprzętu zostaną dołączone wymagane licencje.

5 Część II - komputery przenośne (notebooki) - 43 sztuki TYP 1 32 sztuki 1. Minimalne parametry zamawianych notebooków zawiera załącznik Nr A Oferowane notebooki muszą: 1) posiadać certyfikat jakości ISO 9001 (lub dokument równoważny) dla producenta sprzętu tj. komputera przenośnego (notebooka) i myszy, 2) posiadać deklarację zgodności (dla komputera i myszy), 3) posiadać certyfikat na zgodność z Microsoft Windows. 3. Wymagane oprogramowanie: 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack iem, 2) oprogramowanie biurowe MS Office 2003 Basic Edition OEM (wersja polska), 3) oprogramowanie do nagrywania płyt CD i odtwarzania DVD, 4. Wymagane licencje: licencje na oprogramowanie, o którym mowa w pkt Oprogramowanie wymienione w pkt 3 zostanie wstępnie zainstalowane oraz dostarczone na nośnikach CD. Do sprzętu zostaną dołączone wymagane licencje. TYP 2 11 sztuk 1. Minimalne parametry zamawianych notebooków zawiera załącznik Nr A Oferowane notebooki muszą: 1) posiadać certyfikat jakości ISO 9001 (lub dokument równoważny) dla producenta sprzętu tj. komputera przenośnego (notebooka), pamięci przenośnej i myszy, 2) posiadać deklarację zgodności (dla komputera, pamięci przenośnej i myszy), 3) posiadać certyfikat na zgodność z Microsoft Windows. 3. Wymagane oprogramowanie: 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack iem, 2) oprogramowanie biurowe MS Office 2003 Small Business Edition OEM (wersja polska), 3) oprogramowanie do nagrywania płyt CD i odtwarzania DVD, 4. Wymagane licencje: licencje na oprogramowanie, o którym mowa w pkt Oprogramowanie wymienione w pkt 3 zostanie wstępnie zainstalowane oraz dostarczone na nośnikach CD. Do sprzętu zostaną dołączone wymagane licencje. Część III - zestawy urządzeń komputerowych - 14 sztuk (analogiczne, jak zestawy urządzeń komputerowych określone, jako typ 2 w części I zamówienia) 1. Minimalne parametry zamawianych zestawów urządzeń komputerowych zawiera załącznik Nr A Oferowane zestawy urządzeń komputerowych muszą: 1) posiadać certyfikat jakości ISO 9001 (lub dokument równoważny) dla producenta każdego urządzenia wchodzącego w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, a w przypadku gdy producent jednostki centralnej nie jest producentem płyty głównej dodatkowo dla producenta płyty głównej, 2) posiadać deklarację zgodności dla wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu, tj. jednostki centralnej, monitora ekranowego, klawiatury, myszy i pamięci przenośnej, Potwierdzeniem spełnienia tego warunku przez oferowane zestawy komputerowe będzie dołączenie do oferty: - jednej deklaracji zgodności, w której wymienione będą wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu, albo - oddzielnych deklaracji zgodności na każde z urządzeń wchodzących w skład zestawu, albo - kilku deklaracji zgodności na niektóre z urządzeń wchodzących w skład zestawu, wraz z dodatkowym dokumentem producenta jednoznacznie potwierdzającym, że urządzenia, na które nie została wystawiona deklaracja zgodności, stanowią integralną część konkretnego urządzenia posiadającego deklarację zgodności i w związku z tym pozostają objęte tą deklaracją, 3) posiadać certyfikat na zgodność z Microsoft Windows (dla jednostek centralnych i monitorów),

6 4) spełniać normę TCO 99 lub TCO 03 (dla oferowanego monitora), 5) odznaczać się głośnością jednostki centralnej nie przekraczającą 33 db bez nośników, mierzoną zgodnie z normą ISO Wymagane oprogramowanie: 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional (wersja polska) z aktualnym Service Pack iem, 2) oprogramowanie Biurowe MS Office 2003 Small Bussines Edition OEM (wersja polska), 3) oprogramowanie do nagrywania płyt CD i odtwarzania DVD, 4) oprogramowanie pozwalające na zarządzanie komputerem w sieci oraz umożliwiające m.in. na: a) zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych i równoległych, b) zdalną konfigurację i uaktualnienia BIOS-u [Update BIOS], c) zdalne wyłączanie komputera w sieci, d) zdalny restart komputera w sieci, e) realizowanie funkcji Wake on LAN. 4. Wymagane licencje: 1) licencje na oprogramowanie, o którym mowa w pkt 3, 2) licencja dostępowa do serwera Client Access License dla każdego stanowiska lub licencja typu MOLP dla 14 stanowisk. 5. Oprogramowanie wymienione w pkt 3 ppkt 1 3 zostanie wstępnie zainstalowane oraz dostarczone na nośnikach CD, a wymienione w pkt 3 ppkt 4 zostanie dostarczone tylko na nośnikach CD. Do sprzętu zostaną dołączone wymagane licencje.

7 Załącznik Nr A.1.1. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ I - ZESTAW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH TYP 1-40 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Płyta główna Posiadająca 2 wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM z możliwością obsługi do 8GB pamięci operacyjnej, oznaczona trwale logiem jej producenta. 2. Procesor - typ: klasa x86 Procesor dedykowany do pracy w komputerach: procesor Intel Pentium D 945 lub procesor AMD Athlon 64 X lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów, - wydajność procesora: zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min Pamięć RAM 1GB DDR2 667MHz 4. Dysk twardy Min. 60 GB SATAII 7200rpm 5. Karta graficzna Zgodna sprzętowo z DX9 6. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 7. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) wspierająca Remote Wake Up i PXE 8. Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 9. Klawiatura Klawiatura USB 10. Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll 11. Napęd FDD 3,5 1.44MB 12. Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe) 13. Napęd optyczny DVD +/-RW 14. Obudowa Typu Desktop z możliwością pracy w pionie i poziomie Markowana (trwale oznaczona logiem) przez producenta oferowanego komputera Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem Zasilacz min. 270W 15. Monitor LCD 17 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17 Rozmiar plamki 0,264 mm Jasność 300 CD/m2 Kontrast 600:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 130/140 stopni Czas reakcji matrycy max 8ms Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 Pivot TAK Złącze 15-stykowe złącze D-sub 16. Kabel sieciowy 3m, kat. 5e. 17. Bezpieczeństwo Fabrycznie zintegrowany na płycie głównej sprzętowy moduł szyfrujący TPM min. 1.2

8 Załącznik Nr A.1.2. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ I - ZESTAW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH TYP 2-21 sztuk (analogiczne, jak zestawy urządzeń komputerowych określone w części III zamówienia) L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Posiadająca 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM z możliwością obsługi do 8GB Płyta główna pamięci operacyjnej, oznaczona trwale logiem jej producenta. 2 Procesor - typ: klasa x86 - wydajność procesora: 3 Pamięć RAM 1GB DDR2 667MHz Procesor dedykowany do pracy w komputerach: procesor Intel Core 2 Duo E6600 lub procesor AMD Athlon 64 X lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów, zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min Dysk twardy Min. 80 GB SATAII 7200rpm 5 Karta graficzna Zgodna sprzętowo z DX9, wyjście DVI. 6 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 7 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) wspierająca Remote Wake Up i PXE 8 Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 9 Klawiatura Klawiatura USB 10 Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll 11 Napęd FDD 3,5 1.44MB 12 Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe) 13 Napęd optyczny DVD +/-RW 14 Obudowa Typu Desktop z możliwością pracy w pionie i poziomie Markowana (trwale oznaczona logiem) przez producenta oferowanego komputera Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem Zasilacz min. 270W 15 Monitor LCD 17 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17 Rozmiar plamki 0,264 mm Jasność 300 CD/m2 Kontrast 600:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 130/140 stopni Czas reakcji matrycy max 8ms Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 Pivot TAK Złącze 15-stykowe złącze D-sub i 24 pinowe złącze DVI, wbudowane 4 porty USB. 16 Kabel sieciowy 3m, kat. 5e. 17 Bezpieczeństwo Fabrycznie zintegrowany na płycie głównej sprzętowy moduł szyfrujący TPM min. 1.2

9 Załącznik Nr A.2.1. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ II - KOMPUTERY PRZENOŚNE (NOTEBOOKI) TYP 1-32 sztuki L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych: Pamięć RAM Twardy dysk Karta graficzna Karta dźwiękowa Akumulator Zasilacz Karta sieciowa/ modem Porty procesor Intel Celeron M 450 lub procesor AMD Sempron lub równoważny zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min MB DDR2 z możliwością rozszerzenia do 2 GB 60 GB serial ATA 5400 rpm 64MB, dopuszcza się kartę zintegrowaną Karta dźwiękowa zgodna z AC97, wbudowane głośniki Li-Ion, min. 3 godz. pracy dostosowany do sieci 230 V, 50 Hz, 10/100/1000 zintegrowana z interfejsem RJ 45 zintegrowany modem 56k z interfejsem RJ11 3 x USB 2.0 (zgodny z USB 1.0), VGA, 1 x PC Card typu I lub II (PCMCIA), Klawiatura/ mysz klawiatura w standardzie europejskim, Touch Pad (płytka dotykowa), mysz USB, Napęd FDD 3.5 1,44 MB, dopuszczalne są rozwiązania: zintegrowany lub zewnętrzny podłączany do portu USB (nie wymagający oddzielnego zasilania) Napędy optyczne CD-RW/DVD Combo - oferowane rozwiązanie musi umożliwiać jednoczesną pracę na obu podłączonych wymaganych napędach: optycznym i FDD Waga komputera max. 2.7 kg bez napędów modułowych bez napędów Ekran 14" TFT XGA 1024 x 768, Torba Kabel sieciowy materiał ze wzmocnieniami UTP, 5 m., RJ 45, kat. 5

10 Załącznik Nr A.2.2. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ II - KOMPUTERY PRZENOŚNE (NOTEBOOKI) TYP 2-11 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych: Pamięć RAM Twardy dysk Karta graficzna Karta dźwiękowa Akumulator Zasilacz Karta sieciowa/ modem Porty processor Intel Core 2 Duo T5600 lub procesor AMD Turion 64 X2 Mobile lub równoważny zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min GB DDR2 80 GB serial ATA 5400 rpm 64MB, dopuszcza się kartę zintegrowaną Karta dźwiękowa zgodna z AC97, wbudowane głośniki Li-Ion, min. 3 godz. pracy dostosowany do sieci 230 V, 50 Hz, 10/100/1000 zintegrowana z interfejsem RJ 45 zintegrowany modem 56k z interfejsem RJ11 Min. 3 x USB 2.0 (zgodny z USB 1.0), VGA, 1 x PC Card typu I lub II (PCMCIA), Klawiatura/ mysz klawiatura w standardzie europejskim, Touch Pad (płytka dotykowa), mysz USB, Napęd FDD 3.5 1,44 MB, dopuszczalne są rozwiązania: zintegrowany lub zewnętrzny podłączany do portu USB (nie wymagający oddzielnego zasilania) Napędy optyczne DVD +/- RW 8x - oferowane rozwiązanie musi umożliwiać jednoczesną pracę na obu podłączonych wymaganych napędach: optycznym i FDD Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe) Waga komputera max. 2.5 kg bez napędów modułowych bez napędów Ekran 15" TFT SXGA x 1050 Torba Kabel sieciowy dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebooka i drukarki przenośnej, materiał ze wzmocnieniami UTP, 5 m., RJ 45, kat. 5

11 Załącznik Nr A.3. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ III - ZESTAW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH - 14 sztuk (analogiczne, jak zestawy urządzeń komputerowych określone, jako typ 2 w części I zamówienia) L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Posiadająca 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM z możliwością obsługi do 8GB Płyta główna pamięci operacyjnej, oznaczona trwale logiem jej producenta. 2 Procesor - typ: - wydajność procesora: 3 Pamięć RAM 1GB DDR2 667MHz klasa x86 Procesor dedykowany do pracy w komputerach: procesor Intel Core 2 Duo E6600 lub procesor AMD Athlon 64 X lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów, zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min Dysk twardy Min. 80 GB SATAII 7200rpm 5 Karta graficzna Zgodna sprzętowo z DX9, wyjście DVI. 6 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 7 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) wspierająca Remote Wake Up i PXE 8 Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 9 Klawiatura Klawiatura USB 10 Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll 11 Napęd FDD 3,5 1.44MB 12 Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe) 13 Napęd optyczny DVD +/-RW 14 Obudowa Typu Desktop z możliwością pracy w pionie i poziomie Markowana (trwale oznaczona logiem) przez producenta oferowanego komputera Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem Zasilacz min. 270W 15 Monitor LCD 17 Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17 Rozmiar plamki 0,264 mm Jasność 300 CD/m2 Kontrast 600:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 130/140 stopni Czas reakcji matrycy max 8ms Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 Pivot TAK Złącze 15-stykowe złącze D-sub i 24 pinowe złącze DVI, wbudowane 4 porty USB. 16 Kabel sieciowy 3m, kat. 5e. 17 Bezpieczeństwo Fabrycznie zintegrowany na płycie głównej sprzętowy moduł szyfrujący TPM min. 1.2

12 Załącznik B do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r O F E R T A (formularz ofertowy) N A D O S T A W Ę S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O D O G Ł Ó W N E G O U R Z Ę D U N A D Z O R U B U D O W L A N E G O

13 Załącznik nr B.1 do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ I Składamy ofertę na dostawę 61 szt. ZESTAWÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH wraz z oprogramowaniem, w tym 40 szt. zestawów typu 1 - o parametrach wg załącznika B.1.1. i 21 szt. zestawów typu 2 - o parametrach wg załącznika B.1.2., za: Rodzaj sprzętu komputerowego Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto Razem cena brutto (poz. 2 x poz. 3) Zestawy urządzeń komputerowych typ 1 Zestawy urządzeń komputerowych typ CENA OFERTOWA BRUTTO (łącznie 61 zestawów urządzeń komputerowych) (słownie zł:...). Na dostarczone urządzenia zostanie udzielona _ - miesięczna gwarancja Wykonawcy. Składając ofertę, oświadczamy, że o zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, o uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, o zawrzemy umowę na znanych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, o czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert miejscowość, data podpis i pieczęć osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

14 Załącznik Nr B.1.1. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ I - ZESTAWY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH TYP 1 40 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry oferowane Płyta główna Posiadająca 2 wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM z możliwością obsługi do 8GB pamięci operacyjnej, oznaczona trwale logiem jej producenta. 2 Procesor - typ: - wydajność procesora: klasa x86 3 Pamięć RAM 1GB DDR2 667MHz Procesor dedykowany do pracy w komputerach: procesor Intel Pentium D 945 lub procesor AMD Athlon 64 X lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów, zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min Dysk twardy Min. 60 GB SATAII 7200rpm 5 Karta graficzna Zgodna sprzętowo z DX9 6 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 7 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) wspierająca Remote Wake Up i PXE 8 Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 9 Klawiatura Klawiatura USB 10 Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll 11 Napęd FDD 3,5 1.44MB 12 Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe)

15 13 Napęd optyczny DVD +/-RW Obudowa Typu Desktop z możliwością pracy w pionie i poziomie Markowana (trwale oznaczona logiem) przez producenta oferowanego komputera Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem Zasilacz min. 270W 15 Monitor LCD 17 Typ ekranu Rozmiar plamki Jasność Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17 0,264 mm Kontrast 600:1 Kąty widzenia (pion/poziom) 300 CD/m2 130/140 stopni Czas reakcji matrycy max 8ms Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 Pivot Złącze 16 Kabel sieciowy 3m, kat. 5e. TAK 15-stykowe złącze D-sub 17 Bezpieczeństwo Fabrycznie zintegrowany na płycie głównej sprzętowy moduł szyfrujący TPM min. 1.2 OFEROWANE URZĄDZENIA: monitor:..; producent:.. jednostka centralna:..; producent:.. klawiatura:.; producent:.. mysz:...; producent:.. pamięć przenośna:.; producent:.. płyta główna:..; producent:.. (typ i model urządzenia) (nazwa) miejscowość, data podpis i pieczęć osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

16 Załącznik Nr B.1.2. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ I - ZESTAWY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH TYP 2 21 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry oferowane Płyta główna Posiadająca 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 4 złącza DIMM z możliwością obsługi do 8GB pamięci operacyjnej, oznaczona trwale logiem jej producenta. 2 Procesor - typ: klasa x86 - wydajność procesora: 3 Pamięć RAM 1GB DDR2 667MHz Procesor dedykowany do pracy w komputerach: procesor Intel Core 2 Duo E6600 lub procesor AMD Athlon 64 X lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów, zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min Dysk twardy Min. 80 GB SATAII 7200rpm 5 Karta graficzna Zgodna sprzętowo z DX9, wyjście DVI. 6 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z AC97, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 7 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) wspierająca Remote Wake Up i PXE 8 Porty 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB wyprowadzone na zewnątrz komputera w tym min. 2 z przodu obudowy 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 9 Klawiatura Klawiatura USB 10 Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz scroll 11 Napęd FDD 3,5 1.44MB 12 Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe)

17 13 Napęd optyczny DVD +/-RW Obudowa Typu Desktop z możliwością pracy w pionie i poziomie Markowana (trwale oznaczona logiem) przez producenta oferowanego komputera Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym komputerem Zasilacz min. 270W 15 Monitor LCD 17 Typ ekranu Rozmiar plamki Jasność Kontrast Kąty widzenia (pion/poziom) Czas reakcji matrycy Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 17 0,264 mm 300 CD/m2 600:1 130/140 stopni max 8ms Rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 Pivot Złącze TAK 15-stykowe złącze D-sub i 24 pinowe złącze DVI, wbudowane 4 porty USB. 16 Kabel sieciowy 3m, kat. 5e. 17 Bezpieczeństwo Fabrycznie zintegrowany na płycie głównej sprzętowy moduł szyfrujący TPM min. 1.2 OFEROWANE URZĄDZENIA: monitor:..; producent:.. jednostka centralna:..; producent:.. klawiatura:.; producent:.. mysz:...; producent:.. pamięć przenośna:.; producent:.. płyta główna:..; producent:.. (typ i model urządzenia) (nazwa) miejscowość, data podpis i pieczęć osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

18 Załącznik Nr B.2. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ II Składamy ofertę na dostawę 43 szt. KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (NOTEBOOKÓW) wraz z oprogramowaniem, w tym 32 szt. notebooków typu 1 - o parametrach wg załącznika B.2.1 i 11 szt. notebooka typu 2 - o parametrach wg załącznika B.2.2, za: Rodzaj sprzętu komputerowego Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto Razem cena brutto (poz. 2 x poz. 3) Komputery przenośne (notebooki) typ 1 Komputery przenośne (notebooki) typ CENA OFERTOWA BRUTTO (łącznie 43 komputery przenośne) (słownie zł:...). Na dostarczone urządzenia zostanie udzielona _ - miesięczna gwarancja Wykonawcy. Składając ofertę, oświadczamy, że o zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń, o uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, o zawrzemy umowę na znanych warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, o czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert miejscowość, data podpis i pieczęć osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

19 Załącznik Nr B.2.1 do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ II - KOMPUTERY PRZENOŚNE (NOTEBOOKI) TYP 1 32 sztuki L.p Nazwa komponentu Chipset Procesor Pamięć RAM Twardy dysk Karta graficzna Karta dźwiękowa Akumulator Zasilacz Karta sieciowa/ modem Porty Wymagane minimalne parametry techniczne zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych: procesor Intel Celeron M 450 lub procesor AMD Sempron lub równoważny zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min MB DDR2 z możliwością rozszerzenia do 2 GB 60 GB serial ATA 5400 rpm 64MB, dopuszcza się kartę zintegrowaną Karta dźwiękowa zgodna z AC97, wbudowane głośniki Li-Ion, min. 3 godz. pracy dostosowany do sieci 230 V, 50 Hz, 10/100/1000 zintegrowana z interfejsem RJ 45 zintegrowany modem 56k z interfejsem RJ11 3 x USB 2.0 (zgodny z USB 1.0), VGA, 1 x PC Card typu I lub II (PCMCIA), Klawiatura/ mysz klawiatura w standardzie europejskim, Touch Pad (płytka 10 dotykowa), mysz USB, Napęd FDD 3.5 1,44 MB, dopuszczalne są rozwiązania: zintegrowany lub 11 zewnętrzny podłączany do portu USB (nie wymagający oddzielnego zasilania) Napędy optyczne CD-RW/DVD Combo 12 - oferowane rozwiązanie musi umożliwiać jednoczesną pracę na obu podłączonych wymaganych napędach: optycznym i FDD Waga komputera 13 max. 2.7 kg bez napędów modułowych bez napędów 14 Ekran 14" TFT XGA 1024 x 768, 15 Torba materiał ze wzmocnieniami 16 Kabel sieciowy UTP, 5 m., RJ 45, kat. 5 Parametry oferowane komputer przenośny:....; producent:... mysz:...; producent:.. (typ i model urządzenia) (nazwa) miejscowość, data podpis i pieczęć osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

20 L.p. 1 Nazwa komponentu Chipset Procesor Załącznik Nr B.2.2. do Modyfikacji treści SIWZ z dnia r. CZĘŚĆ II - KOMPUTERY PRZENOŚNE (NOTEBOOKI) TYP 2 11 sztuk Wymagane minimalne parametry techniczne zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych: Parametry oferowane 2 3 Pamięć RAM processor Intel Core 2 Duo T5600 lub procesor AMD Turion 64 X2 Mobile lub równoważny zapewniający następujący wynik w teście SiSoftware Sandra Lite XI.SP1, test procesora (CPU Aritmetic Benchmark): Dhrystone ALU: min MIPS, Whetstone FPU: min MFLOPS albo zapewniający następujący wynik w teście PCMark05, test procesora CPU Score: min GB DDR2 4 Twardy dysk 80 GB serial ATA 5400 rpm 5 Karta graficzna 64MB, dopuszcza się kartę zintegrowaną 6 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zgodna z AC97, wbudowane głośniki Akumulator Zasilacz Karta sieciowa/ modem Porty Li-Ion, min. 3 godz. pracy dostosowany do sieci 230 V, 50 Hz, 10/100/1000 zintegrowana z interfejsem RJ 45 zintegrowany modem 56k z interfejsem RJ11 Min. 3 x USB 2.0 (zgodny z USB 1.0), VGA, 1 x PC Card typu I lub II (PCMCIA), Klawiatura/ mysz klawiatura w standardzie europejskim, Touch Pad (płytka dotykowa), 10 mysz USB, Napęd FDD 3.5 1,44 MB, dopuszczalne są rozwiązania: zintegrowany lub 11 zewnętrzny podłączany do portu USB (nie wymagający oddzielnego zasilania) Napędy optyczne DVD +/- RW 8x 12 - oferowane rozwiązanie musi umożliwiać jednoczesną pracę na obu podłączonych wymaganych napędach: optycznym i FDD Pamięć przenośna PenDrive (USBFlash) 1 GB, USB 2.0, 13 pracująca z systemami Win98 (sterowniki producenta), Win Me/2000/XP/Vista (sterowniki systemowe) Waga komputera 14 max. 2.5 kg bez napędów modułowych bez napędów 15 Ekran 15" TFT SXGA x 1050 Torba dwukomorowa przystosowana do przenoszenia notebooka i drukarki 16 przenośnej, materiał ze wzmocnieniami 17 Kabel sieciowy UTP, 5 m., RJ 45, kat. 5 komputer przenośny:....; producent:... mysz:...; producent:.. pamięć przenośna:.; producent:.. (typ i model urządzenia) (nazwa) miejscowość, data podpis i pieczęć osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I Znak sprawy: OR-I.2601.6.2013 Załącznik nr 1 do siwz... (pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy). (miejscowość, data) Nr NIP... Nr konta bankowego... Nr telefonu... Nr telefax lub adres e-mail

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Zestawy komputerowe... 2 Zadanie 2: Zestawy komputerowe... 4 Zadanie 3: Zestaw komputerowy... 6 Zadanie 4: Zestaw komputerowy... 8 Zadanie 5: Oprogramowanie... 10

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie WAG/I-2910-12/SW/07 Rzeszów, dn. 6.11.2007 r. Ogłoszenie Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA Projekt,,Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne Projekt Szkolnictwo zawodowe. Kondycja Potencjał Potrzeby Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/2/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/2/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/2/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory) I. Komputer Liczba sztuk: 247 Oferowany model *.. Producent *.. Lp. Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia *Załącznik nr 1 do SIWZ DI-2710/3/2007 Załącznik nr 1 do Umowy nr DI-2710/3/2007 z dnia... Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTERY PRZENOŚNE / NOTEBOOK / - szt. 15 w tym : Typ 1. Komputer przenośny /notebook/

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Formularz OFERTA TECHNICZNA

Formularz OFERTA TECHNICZNA Załącznik nr 3 do Specyfikacji (pieczęć Wykonawcy) Formularz OFERTA TECHNICZNA Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie ul. Jana Kazimierza 3 05-126 Nieporęt

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdz. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt.3- SIWZ :

1. Rozdz. II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, pkt.3- SIWZ : - strona 1 z 7 - Gdynia, dnia 8 października 2012 roku ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor)

Komputer stacjonarny 30 szt. (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt. jednostka podstawowa + monitor) Komputer stacjonarny 30 szt (kwota nie może przekroczyć 3 499,00 zł/szt jednostka podstawowa + monitor) Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Typ Komputer stacjonarny 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny Oferowany model * ** Producent *

Komputer stacjonarny Oferowany model * ** Producent * Komputer stacjonarny Oferowany model * ** Producent * Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor Procesor zgodny z x86, wspierający technologię wielowątkowości, o wydajności ocenionej na co najmniej 1250

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do umowy nr. z dn... Stacja robocza SR1 ilość: 36 szt. Nazwa producenta i model*:... Parametry techniczne (minimalne) 1 Procesor Architektura zgodna z x86, SSE3,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe Załącznik nr 5 do SIWZ sprawa nr 35/2008/ZP L.p. Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Zadanie nr 2 I. Laptop biurowy #1 2 Ekran TFT 15. LED HD o rozdzielczości 13x78 7 Karta graficzna 10 Połączenia i karty sieciowe 13 Kamera Wbudowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy Konfiguracji minimalnej Zamawiającego naleŝy traktować jako parametry minimalne. Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86

1.2 Procesor Stacja robocza będzie zawierać procesor 64 bitowy o architekturze x86 Załącznik nr 1a Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Tabela 1. Stacja robocza PC 20 sztuk Stacja robocza PC 1 Wydajność Zamawiający oczekuje, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo SYSmark 2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Komputery przenośne : szt. 43 Oferowany model *..., Producent *... L.p. 1 Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postepowania: RAP.272..2013 część I Załącznik nr do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1

WSS5/EP/179/2009 PAKIET NR 1 PAKIET NR 1 Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Oferowane parametry techniczne Producent: Model: Lp. Nazwa komponentu 1. Płyta główna przeznaczona do komputerów klasy desktop, wyposaŝona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r.

Warszawa, dnia października 2010 r. Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/5/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę komputerów przenośnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych

Komputer (producent, nazwa, typ).. Wymagane, minimalne parametry techniczne komputerów stacjonarnych Załącznik nr 1h do Formularza Ofertowego Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wymagane podanie konkretnych parametrów i informacji na temat oferowanego sprzętu. Specyfikacja techniczna 62 zestawów

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zestaw komputerowy typu A 5 sztuk o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo