WYBRANE PROBLEMY TRANSPORTU DROGOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBRANE PROBLEMY TRANSPORTU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 WYBRANE PROBLEMY TRANSPORTU DROGOWEGO ROBERT KOSTEK JERZY KALWAJ FILIP KACHEL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule tym przedstawiono bie ce problemy transportu drogowego. Artykuł ten oparto głównie na wypowiedziach przedstawicieli firm transportowych; prezentuje on wi c problemy, z jakimi spotykaj si oni na co dzie. S to na przykład problemy finansowe (długie terminy płatno ci) czy kadrowe (trudno znalezienia odpowiednich kierowców). Niektóre z problemów opisano i przeanalizowano. Dodatkowo prowadzona polityka transportowa ma na celu ograniczenie strumieni towarów transportowanych samochodami. Jednocze nie inne gał zie transportu (kolej jak i egluga ródl dowa) nie s w stanie przej cz ci ładunków transportowanych drogami, co nie prowadzi do zamierzonego efektu polityki transportowej. Słowa kluczowe: transport, dtogowy, samochodowy, problemy 1. Wprowadzenie Unia Europejska kieruje si zasad wolnego rynku, wychodz c z zało enia, e wolny rynek: samoczynnie reguluje ceny, przyczynia si do ich obni enia oraz zwi kszenia konkurencji. Z drugiej jednak strony, Unia Europejska prowadzi polityk gospodarcz, która ingeruje w wolny rynek, co zmienia preferencje rynku. Zrównowa ona polityka transportowa jest cz ci polityki gospodarczej. Jednym z celów zrównowa onej polityki transportowej jest zmniejszenie strumieni towarów transportowanych przez samochody oraz zwi kszenie strumieni towarów transportowanych przez kolej i eglug ródl dow (białe ksi gi) [1 s.178, 16]. Cele te osi ga si przez zmian prawa i nakładanie kolejnych opłat na transport drogowy, co ma uczyni go mniej atrakcyjnym dla załadowców. Jednak e kolej nie jest w stanie organizacyjnie podoła przewo eniu ładunków na małe odległo ci, których masa jest poni ej dwudziestu pi ciu ton. Za mało jest bowiem bocznic, terminali oraz górek rozrz dowych. Wiele zakładów w Bydgoszczy zrezygnowało z bocznic kolejowych. Ponadto kolej znajduje si w stanie reorganizacji, co wi e si z pewnym zamieszaniem. Wystarczy przeanalizowa taryfikator eby zorientowa si, e oferowane ceny s niekonkurencyjne w stosunku do transportu drogowego, cena jednego tonokilomera w transporcie drogowym dla pojazdu o masie całkowitej 40t wynosi około 0,15PLN (tabela 1) [30]. Natomiast egluga ródl dowa w Polsce nie odgrywa praktycznie roli, poniewa rzeki i kanały s płytkie i zaniedbane (rys. 1). W efekcie przedsi biorstwo transportowe OT Logistics S.A. prowadzi swoj działalno głównie na terenie Niemiec. Obecna polityka transportowa prowadzi do podwy szenia kosztów transportu drogowego, podczas gdy inne gał zie transportu nie s w stanie przej strumieni towarów. Tylko transport drogowy jest wstanie reagowa elastycznie na pojedyncze zamówienia (just-in-time), dlatego stał si główn gał zi transportu.

2 152 Robert Kostek, Jerzy Kalwaj, Filip Kachel Wybrane problemy transportu drogowego W artykule tym opisano praktyczne problemy transportu drogowego, który obci any jest opłatami i ograniczany regulacjami prawnymi. Artykuł ten oparto na opiniach osób pracuj cych w firmach transportowych, porusza on wi c problemy które s wa ne i aktualne. Tabela 1. Opłaty podstawowe dla przesyłki o masie 25t w wagonie dwuosiowym w komunikacji krajowej i mi dzynarodowej Odległo taryfowa ustalana na podstawie wykazu odległo ci taryfowych w km ródło: [30]. Opłata podstawowa w PLN Cena za jeden tonokilometr PLN/(t km) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,352

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Rys. 1. Sluza na stopniu wodnym Przewó zbudowana na Wi le w Krakowie, zdj cie wykonano przy niskim stanie Wisły ródło: [17]. 2. Elektroniczny pobór opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej Jak wiadomo wycofano winiety, wprowadzaj c w zamian elektroniczny system poboru opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej. Pewne problemy zwi zane z wprowadzeniem elektronicznego poboru opłat trwaj do dnia dzisiejszego. Zdarzało si na przykład niewła ciwe naliczanie opłat. Opłaty bywały naliczane wielokrotnie za przejazd tym samym odcinkiem drogi, pomimo tego e fizycznie taki przejazd jest niewykonalny (rys. 2). System rejestrował czasami kilkukrotny przejazd pojazdu w przeci gu kilku sekund. Zd ały si tak e przypadki, e przejazd nie był rejestrowany wcale, za co karani byli kierowcy. Kara za wjazd na płatny odcinek drogi wynosi około 3000PLN. Dawniej karano za ka dy przejazd pod bramownic, co prowadziło do bardzo wysokich kar [24]. Kolejnym problemem zwi zanym z elektronicznym systemem poboru opłat był przepływ informacji pomi dzy operatorem systemu a Inspekcj Transportu Drogowego (ITD.). Inspekcja

4 154 Robert Kostek, Jerzy Kalwaj, Filip Kachel Wybrane problemy transportu drogowego Transportu Drogowego da wyja nie w przypadku gdy opłata nie została pobrana, wzywa tak e wła cicieli pojazdów do wskazania kieruj cego pojazdem. Jednak e opłata ta w cz ci przypadków została uiszczona, natomiast informacja ta nie dotarła do ITD. Firmy transportowe dysponuj na szcz cie wykazami pobranych opłat, które stanowi dowód w sprawie i pozwalaj na unikni cie kar. Na problemy tego typu skar y si wiele firm transportowych działaj cych na terenie Polski. Problemy te s przedmiotem wielu doniesie medialnych [18, 21, 31,33, 34, 35, 36]. Cz firm transportowych po to aby unikn kar i problemów, stara si omija płatne odcinki dróg. ródło: [32]. Rys. 2. Wydruk przedstawiaj cy wielokrotne pobieranie opłat

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Problemy finansowe firm transportowych Firmy transportowe obci ane s szeregiem opłat i podatków, wa niejsze z nich wymieniono poni ej. Cena paliwa jest obci ona poni szymi podatkami [21]: akcyza 1,22 PLN/l [14], podatek VAT 1,10 PLN/l [13], opłata paliwowa 0,23 PLN/l [10]. Ponadto działalno transportowa jest obci ona nast puj cymi podatkami i opłatami: podatkiem dochodowym [9], podatkiem od towarów i usług VAT [13], podatkiem od rodków transportu [8], opłatami odprowadzanymi do ZUS [11], opłatami za korzystanie z infrastruktury drogowej [7]. Wymienione opłaty i podatki znacznie podnosz koszty firm. Koszty paliwa stanowi około połow kosztów transportu. W zwi zku tym cena za tonokilometr powinna rosn, po to aby zrekompensowa rosn ce ceny paliwa (rys. 3). Jednak e wzrost cen frachtów nie odzwierciedla wzrostu kosztów. Spowodowane to jest znaczn konkurencj na rynku transportowym. W efekcie niemo liwy jest stabilny rozwój firm transportowych i tworzenie stabilnego zatrudnienia. To z kolei prowadzi do szeregu patologicznych zjawisk; niektóre z nich opisano poni ej. ródło: [22]. Rys. 3. Zmiana ceny oleju nap dowego w przeci gu pi ciu lat

6 156 Robert Kostek, Jerzy Kalwaj, Filip Kachel Wybrane problemy transportu drogowego Przetargi na transport towarów zazwyczaj wygrywaj firmy które oferuj najni sze ceny. To z kolei doprowadza do sytuacji, w której nowe firmy, oferuj stawki poni ej kosztów własnych. Wynika to mo e z braku wiedzy na temat kosztów własnych i konieczno ci zdobycia klientów. W efekcie doprowadza je to do kłopotów finansowych i zerwania umowy. Natomiast ceny rynkowe ulegaj zani eniu w wyniku takich działa. Kolejnym problemem s terminy płatno ci za przewóz. Załadowcy korzystaj c z rozdrobnienia firm transportowych i słabej ich siły przetargowej, oferuj kilkumiesi czne terminy płatno ci. W efekcie, firmy transportowe potrzebuj znacznego kapitału obrotowego na paliwo i płace. Cz z firm transportowych korzysta z kredytów obrotowych, inne natomiast korzystaj z faktoringu. Dla małych oraz rednich firm oferowane s liczne programy, które ułatwiaj pozyskanie rodków finansowych. Jednak e, wspomniane rodki nie s dost pne dla firm transportu drogowego. Przez co nie ułatwia si im tworzenia miejsc pracy i rozwoju. Dlatego ródłem finansowania ich rozwoju pozostaj kredyty bankowe i rodki własne. Reasumuj c, sytuacja finansowa firm transportowych jest trudna. 4. Problemy kadrowe firm transportowych Po to aby spełni wymagania stawiane kierowcom ci arówek nale y odby wielogodzinne szkolenia i ui ci wiele opłat [5, 12, 15]. Wybrane opłaty i szkolenia wymieniono poni ej: prawo jazdy kat. C, koszt PLN, czas szkolenia 50 godzin, kwalifikacja wst pna, koszt PLN, czas szkolenia 280h, szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych, koszt 400 PLN 35 godzin zaj, badania lekarskie 100 PLN, karta kierowcy 183 PLN, wydanie prawa jazdy 70 PLN. Po to aby pokry koszty szkole i opłat, młodzi kierowcy decyduj si na podj cie pracy poza granicami Polski. Podczas pracy zagranic dowiaduj si, e w innych krajach stawiane s mniejsze wymagania kierowcom, a płace s wy sze. Ponadto stan infrastruktury drogowej jest znaczne lepszy. W efekcie cz kierowców pozostaje zagranic, a polskie firmy maj kłopot ze znalezieniem dobrych kierowców. Dlatego cz pracodawców decyduje si na sfinansowanie szkolenia dla kierowców, pod warunkiem przepracowania u nich pewnego okresu.

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Koszty napraw samochodów Koszty napraw samochodów ci arowych wpływaj na koszty transportu. Wynosz one około PLN miesi cznie w przeliczeniu na jedn ci arówk. Jednym ze składników kosztów napraw s koszty cz ci zamiennych. Samochody ci arowe u ytkowane krócej ani eli trzy lata s formalnie obj te gwarancj producenta, jednak e cz uszkodze i podzespołów nie jest obj ta gwarancj. Dotyczy to na przykład okładzin hamulcowych. Natomiast naprawa samochodów u ywanych dłu ej ani eli trzy lata staje si kosztowna. Dodatkowym czynnikiem który powoduje skrócenie czasu eksploatacji pojazdów jest sfałszowane paliwo, które jest wprowadzane do obrotu [19, 40]. Dlatego cz firm tworzy własne zaplecze techniczne po to aby obni y koszty napraw. Europejski rynek jest otwarty na zamienniki oryginalnych cz ci samochodowych. Firmy oferuj ce zamienniki, kieruj si głównie cen pomijaj c ich jako. Osobnym zagadnieniem jest wymóg certyfikacji, homologacji i jego egzekwowanie [4, 20, 27, 29]. Konsument dokonuj c zakupu, nie jest informowanym o ewentualnych wadach czy te niedogodno ciach z tytułu zakupu zamiennika. Zdarzaj si zamienniki które wytrzymuj ponad połow trwało ci oryginalnej cz ci a kosztuj mniej ni połow ceny oryginalnej cz ci. Zd aj si tak e zamienniki których trwało jest bardzo niska lub s po prostu wadliwe. Dochodzi wtedy do uszkodze zamienników w stosunkowo krótkim czasie od chwili monta u, przy znikomych przebiegach. Sprzedawcy niech tnie uznaj takie reklamacje próbuj c win obarczy u ytkownika. Sama procedura składania takiej reklamacji jest uci liwa. Poniewa, wi e si z konieczno ci długiego oczekiwania na decyzje, co jest niedopuszczalne dla firmy transportowej. Firma transportowa nie mo e długo czeka na uruchomienie samochodu, dlatego kupuje kolejn cz. Nale y zaznaczy tutaj, e niska jako dróg, ma bezpo redni wpływ na przedwczesne zu ycie zawieszenia i ogumienia. 6. Stan dróg Jednym z najistotniejszych problemów krajowego transportu drogowego jest stan dróg, a przede wszystkim niedostateczna długo odcinków gdzie naciski na osie mog przekroczy 8t. Przygotowania do Euro 2012 nie przyniosły znacz cej zmiany w tym wzgl dzie. Autostrady dost pne s dla nielicznych, ze wzgl du na wysokie opłaty. Wobec tego samochody ci arowe omijaj drogi płatne. Natomiast drogi powiatowe i gminne pozostawiaj wiele do yczenia, co przekłada si na wypadki z udziałem aut ci arowych. Pisz c o budowie dróg ekspresowych i autostrad, nie sposób nie wspomnie o remontach odcinków dróg krótko po ich uroczystym otwarciu i o trudnej sytuacji finansowej firm buduj cych autostrady. Cz z poszkodowanych firm to tak e firmy transportowe, które były podwykonawcami. Z powodu coraz wi kszego nat enia ruchu, powstaj liczne utrudnienia na drogach, a w konsekwencji tak e opó nienia. Opó nienia w transporcie zarobkowym obci one s karami umownymi. Wi kszo obecnie podpisywanych umów na przewóz towarów zawiera kary umowne z tytułu nieterminowej dostawy i innych uchybie. Kary te s cz sto wi ksze od przewo nego, co jest dotkliwe dla firm transportowych.

8 158 Robert Kostek, Jerzy Kalwaj, Filip Kachel Wybrane problemy transportu drogowego 7. Rejestracja czasu pracy kierowców Czas pracy kierowców jest regulowany przez prawo [2, 3, 6, 23, 37, 38, 39]. Maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu został ograniczony do 10h. Powoduje to ograniczenie dystansu jaki mo e przejecha kierowca, a co za tym idzie powoduje ograniczenie przychodów firm transportowych. Firmy transportowe rozliczaj si najcz ciej z załadowcami na podstawie wykonanej pracy transportowej kilometrów ładownych. Zakładaj wi c pr dko redni samochodu ci arówego na poziomie 50km/h, mo na oszacowa dzienny dystans przejechany przez kierowc na około 500km. Natomiast przychód firmy mo na oszacowa na poziomie 1800PLN dziennie. Jak wida czas pracy kierowców jest ci le powi zany z przychodami firmy, jednak prawo surowo karze za naruszanie prepisów. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu pracy kierowcy o ponad pi tna cie minut jest zagro one kar 150PLN. Na tomiast za ka d rozpocz t godzin 200PLN. Natomiast ingerencja w prac tachografu, to znaczy doł czenie dodatkowego urz dzenia (najcz ciej z tyłu tahografu) lub podł czenie magnesu zagro one jest kar w wysoko i 2 000PLN, któr uiszcza kierowca [25, 28] (rys. 4). Natomiast odpowiedzialno firmy transportowej jest dalej posuni ta, poniewa grozi jej wysoka kara i utrata licencji je li [12]: zmienia wskazania urz dze pomiarowo-kontrolnych lub tachografów cyfrowych zainstalowanych w poje dzie, zmienia lub usuwa dane zapisane w tachografie cyfrowym lub na karcie kierowcy i karcie przedsi biorstwa. Kolejn metod jest stosowanie cudzej karty kierowcy, nie potrzebna jest wtedy ingerencja wtahograf. Tego typu działalno wi ze si z nieuprawnionym posługiwaniem si dokumentem. Rys. 4. Przykład zakłócenia pracy impulsatora i tahografu przez magnes ródło: [25].

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, Rynek transportowy obsługiwany przez samochody o masie całkowitej do 3,5t Rynek transportowy obsługiwany przez samochody o masie całkowitej do 3,5t ma pewne cechy charakterystyczne. Samochody te wykorzystywane s na przykład przez kurierów do rozwo enia paczek i drobnicy, oraz przez hurtownie do zaopatrywania sklepów. Wykorzystywane s tak e przez firmy przeprowadzkowe. Zalet tych samochodów jest to, e mo na podjecha bezpo rednio pod dom odbiorcy. Nie ma tylu ogranicze jak w przypadku samochodów o masie całkowitej powy ej 3,5t. Nie potrzeba licencji, zabezpieczenia maj tkowego, zaplecza technicznego, szkole, tachografu; firm mo e zało y praktycznie ka dy. Takich firm jest wi c du o, a konkurencja na tym rynku jest ogromna. Wykorzystuj to załadowcy oferuj c niskie stawki i niekorzystne terminy płatno ci. Stawki kształtuj si od 1PLN do 2PLN za kilometr, natomiast terminy płatno ci s rz du kilku miesi cy. Załadowcy oczekuj tak e dyspozycyjno ci 24h na dob, co wi e si z brakiem tachografu. Po to aby zwi kszy prac transportow i przychód niektórzy decyduj si na przeci - anie pojazdu, a co si z tym wi e na wi ksze zagro enie podczas kolizji drogowej [26]. Załadowcy maj wiadomo e przy tak du ej konkurencji na rynku transportowym znajd si firmy które takie zlecenia podejm. Formalnie samochody te nie podlegaj Inspekcji Transportu Drogowego, ale w uzasadnionych przypadkach mog by przez ni skontrolowane. Nało ona kara za przeci enie i niespełnienie wymaga dotycz cych pojazdów o masie całkowitej powy ej 3,5t mo e doprowadzi mał firm transportow do bankructwa. 9. Podsumowanie W pracy tej syntetycznie przedstawiono główne problemy transportu drogowego; dotycz one: polityki transportowej, podatków i opłat, stanu dróg, kwalifikacji pracowników oraz kosztów napraw. Przedstawione problemy pokazuj kondycj firm transportowych oraz zagro enia dla tej gał zi transportu. W Polsce wi kszo towarów jest transportowana drogami, dlatego ta gał transportu powinna by szczególnym obiektem troski pa stwa. Celowym wydaje si o ywienie transportu kolejowego i eglugi ródl dowej. Jednak e wprowadzanie kolejnych opłat i utrudnie dla transportu drogowego przyczynia si głównie do zwi kszenia kosztów transportu i pogorszenia kondycji firm transportowych. Nale y zaznaczy, e obecnie ani kolej ani egluga ródl dowa nie jest w stanie przej wi kszo ci ładunków transportowanych przez transport drogowy. Wynika to ze stanu torowisk, rzek i kanałów oraz reorganizacji kolei. Kolej wycofała si z przewo enia pojedynczych wagonów i ładunków zbiorczych, polikwidowano bocznice kolejowe, górki rozrz dowe, natomiast terminali kontenerowych jest nadal niewiele. Dlatego polityka transportowa powinna by bardziej przemy lana. Powinna by bardziej skoncentrowana na rewitalizacji kolei i eglugi oraz budowie nowych dróg, a mniej na nakładaniu kolejnych opłat na transport drogowy. Obecnie transport samochodowy jest traktowany jako ródło gotówki.

10 160 Robert Kostek, Jerzy Kalwaj, Filip Kachel Wybrane problemy transportu drogowego Bibliografia 1. Neider J., Transport mi dzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonuj cych czynno ci w trasie w zakresie transportu drogowego. 3. Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporz dze Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotycz cych przepisów socjalnych, odnosz cych si do działalno ci w transporcie drogowym oraz uchylaj ca dyrektyw Rady 88/599/EWG. Dyrektywa 2006/22/WE (PDF; 403 kb) 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 wrze nia 2007 r. 5. Dz. U z 2011r. nr 30, poz. 151 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kieruj cych pojazdami. 6. Dz. U. nr 92, poz. 879 ze zm. Ustawa z dnia r. o czasie pracy kierowców. 7. Dz.U nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 8. Dz.U nr 9 poz. 31 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 9. Dz.U nr 21 poz. 86 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw reguluj cych zasady opodatkowania. 10. Dz.U nr 127 poz. 627 Ustawa z dnia 27 pa dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 11. Dz.U nr 137 poz. 887 Ustawa z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych. 12. Dz.U nr 125 poz Ustawa z dnia 6 wrze nia 2001 r. o transporcie drogowym. 13. Dz.U nr 54 poz. 535 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 14. Dz.U nr 3 poz. 11 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 15. Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym dost p dost p dost p dost p dost p dost p dost p dost p dost p

11 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 68, dost p dost p dost p dost p dost p dost p dost p dost p dost p dost p dost p dost p Rozporz dzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnosz cych si do transportu drogowego oraz zmieniaj ce rozporz dzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak równie uchylaj ce rozporz dzenie Rady (EWG) nr 3820/ Rozporz dzenie 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie urz dze rejestruj cych stosowanych w transporcie drogowym. 39. Rozporz dze Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85 - elektroniczna analiza danych z wykresówek i tachografów cyfrowych. 40. uokik.gov.pl/download.php?plik=5864 dost p

12 162 Robert Kostek, Jerzy Kalwaj, Filip Kachel Wybrane problemy transportu drogowego SELECTED PROBLEMS OF ROAD TRANSPRT Summary This article presents selected problems of road transport in Poland. The primary problems of road transport in Poland are: high taxes, state of roads, human resources (drivers) and spares. The European Union trays to reduce road transport, revitalise rail transport and revitalise inland navigation, which is a good idea. Nevertheless new duties and taxes make costs of road transportation higher. Moreover, legal regulations make road transport more and more difficult. Whereas, rail transport and inland navigation are not able to effectively transport small cargoes. The European Union should finance more rail transport and inland navigation. Keywords: problems, road transport Robert Kostek Jerzy Kalwaj Filip Kachel Faculty of Mechanical Engineering University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Al. Prof. S.Kaliskiego 7, Bydgoszcz, budynek

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 26.01.2016r ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku

Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 29 stycznia 2013 roku Z A R Z D Z E N I E Nr III/71/2013 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 31 stycznia 2014 roku

Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014. Prezydenta Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego. z dnia 31 stycznia 2014 roku Z A R Z D Z E N I E Nr III/78/2014 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. ogólnego kosztu wiadcze przyznawanych przez

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Outplacement dla oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik terminów 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Co do zasady podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty:

WNIOSEK. o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: W załączeniu przedkładam następujące dokumenty: WNIOSEK osób o udzielenie zezwolenia na dostęp do zawodu rzeczy PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO: imię i nazwisko / nazwa firmy siedziba przedsiębiorcy / adres adres do korespondencji, telefon kontaktowy / fax /

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia nr 1/10 z dnia 19 kwietnia 2010r INSTRUKCJA wydawania poleceń wyjazdów służbowych i rozliczania podróży służbowych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baruchowie na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne : Rozdział II

Rozdział I Przepisy ogólne : Rozdział II Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni Zatrudnienie młodocianych Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy Dz. U. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 337/2014 Wójta Gminy Walim z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia normy zuŝycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i uŝywania pojazdów eksploatowanych przez Gminę Walim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA NARODOWEGO CELU WSKAŹNIKOWEGO

REALIZACJA NARODOWEGO CELU WSKAŹNIKOWEGO REALIZACJA NARODOWEGO CELU WSKAŹNIKOWEGO Czym jest Narodowy Cel Wskaźnikowy? NCW = obowiązek wprowadzania na rynek paliw transportowych ze źródeł odnawialnych (biokomponentów / biopaliw) Akt prawny o charakterze

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE?

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Przemysł i Handel Naftowy 2012 1 Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Moderator: red. Beata Pustuła Uczestnicy (kolejność alfabetyczna): 1. Bogdan Kucharski,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy:

Prawo jazdy. I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Skrócony opis sprawy: Prawo jazdy I. Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia zgłasza się w Starostwie Powiatowym w Oławie (pokój 208) wraz z kompletem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON.

WZÓR. reprezentowaną przez: Pana/ią osobę uprawnioną, zwaną dalej Wykonawcą, posiadającym NIP.. oraz REGON. Załącznik nr 4 do SIWZ MUP.PK.III.371-17/12 WZÓR UMOWA DOSTAWY NR w ramach projektu WIEDZA INNOWACYJNOŚĆ JAKOŚĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY Miejsce Informacja Wymagane dokumenty: Opłaty Termin załatwienia sprawy Tryb odwoławczy Starostwo

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĘ GEOLOGICZNĄ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej

Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 31/2013 Ogólne zasady wystawiania poleceń wyjazdu służbowego i rozliczania podróży służbowej 1. Prawo do należności na pokrycie kosztów podróży służbowej przysługuje pracownikowi

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Joanna Kołacz- mieja. Skład i łamanie: Paweł Pi tka. Druk: KNOW-HOW

Projekt okładki: Joanna Kołacz- mieja. Skład i łamanie: Paweł Pi tka. Druk: KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć tej ksi ki nie mo e być powielana ani rozpowszechniana za pomoc urz dze elektronicznych, kopiuj cych, nagrywaj cych i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Wszechnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE

REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M. OSIEDLE STARÓWKA W WARSZAWIE Za cznik do Uchwa y Nr 1/2013 Rady Nadzorczej Spó dzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka z dnia 15.01.2013 REGULAMIN rozliczania dostaw ciep ej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i u ytkowych S. M.

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA. z dnia 13 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 33/2015 A GMINY POKRZYWNICA w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie strażackim marki Renault Midliner S160 będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami). Data wejścia w życie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o dofinansowanie nr

Załącznik do umowy o dofinansowanie nr Załącznik do umowy o dofinansowanie nr WYTYCZNE INSTYTUCJ I ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2013 W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo