SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) , fax. (22) , Centrala tel. (22) , Znak sprawy WSDZ.KZ Warszawa 03.kwietnia.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ w zakresie: diagnostyki obrazowej: RTG, USG, MRI wraz z udostępnieniem Przyjmującemu Zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu na czas trwania umowy na świadczenia medyczne, z przejęciem 4 pracowników Zamawiającego oraz z możliwością dzierżawy sprzętu. Sformułowania: 1. Udzielający zamówienie, Najemca, Dzierżawca należy rozumieć: Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ z siedzibą w Warszawie (00-328) przy ul. Mikołaja Kopernika 43; 2. Przyjmujący zamówienie - należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654) r., przystępujący do organizowanego konkursu ofert; 3. Badania pilne (tzw. cito) badania wykonywane pacjentom Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ w stanie zagrożenia życia lub w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia, umożliwiające niezwłoczną, szybką diagnostykę konieczną do postawienia prawidłowej diagnozy i wdrożenie prawidłowego leczenia. 4. Badania planowe badania wykonywane pacjentom Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ umożliwiające diagnostykę planową konieczną do postawienia prawidłowej diagnozy i wdrożenie prawidłowego leczenia. 5. Badania przyłóżkowe badania, z uwagi na stan pacjenta, realizowane w miejscu opieki. 6. Sytuacja nadzwyczajna sytuacja, w której czasowo nie będzie możliwe wykonanie badania w siedzibie Udzielającego zamówienie wynikająca z przyczyn obiektywnych m. in. awarii sprzętu medycznego lub urządzeń czy instalacji z nim związanych, naprawy, koniecznego przeglądu serwisowego,

2 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 1. Przedmiot konkursu ofert obejmuje w szczególności: 1.1. Przyjęcie przez Przyjmującego Zamówienie obowiązku zapewnienia udzielania na rzecz Udzielającego zamówienie (oraz podmiotów, dla których Udzielający zamówienie, jest podwykonawcą) świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej, wykonywanej w pomieszczeniach wynajętych u Udzielającego zamówienie, na które składają się badania udzielane w trybie pilnym i planowym: Badania z zakresu radiologii klasycznej (RTG), w tym badania przyłóżkowe wykonywane całodobowo przez 7 dni w tygodniu; Badania ultrasonograficzne (USG), w tym badania przyłóżkowe wykonywane całodobowo przez 7 dni w tygodniu; Badania rezonansem magnetycznym (MRI) wykonywane w godzinach 08:00 20:00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) Świadczenia zdrowotne, o których mowa w punkcie 1.1. powinny być wykonywane w siedzibie Udzielającego Zamówienie, za wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych Świadczenia, o których mowa w punkcie 1.1 będą wykonywane przy użyciu specjalistycznej aparatury medycznej Przyjmującego Zamówienie (o parametrach nie gorszych niż opisane w załączniku nr 3 lub wydzierżawionej od Udzielającego Zamówienie (jeśli dotyczy), której wykaz stanowi załącznik nr 4 do SWKO. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań, ich interpretacji i opisu oraz dostarczenia wyników w terminach określonych w ofercie. Szczegółowy wykaz świadczeń wraz z maksymalnym czasem wykonania, szacunkową liczbą świadczeń określoną na czas realizacji umowy wymaganą przez Udzielającego Zamówienie określa Formularz rodzajowo - cenowy - załącznik nr 2 do SWKO. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rozszerzenia, na wniosek Udzielającego Zamówienie, panelu badań. Rodzaj i cena badań nowowprowadzanych do katalogu wykonywanych świadczeń, będzie każdorazowo negocjowana przez Strony umowy. 4. Do udzielania świadczeń zdrowotnych, Udzielający Zamówienie udostępnia na podstawie umowy najmu pomieszczenia o łącznej powierzchni 210,81 m² (położonych w budynku C, na III piętrze). Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu najmu zawiera załącznik nr 6. Rzut pomieszczeń zawiera załącznik nr Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do najmu, która odbędzie się przy udziale przedstawiciela Udzielającego Zamówienie. 6. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia załącznik nr 9 do SWKO, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń i ich otoczenia, po zawarciu stosownej umowy najmu dokona niezbędnych prac adaptacyjnych, pomiarów, sprawdzeń, w tym badania (jeśli dotyczy) wpływu oddziaływania metra i innych urządzeń na pracę rezonansu magnetycznego, etc; uzyska wymagane prawem decyzje administracyjne umożliwiające rozpoczęcie działalności będącej przedmiotem konkursu, a następnie rozpocznie udzielanie świadczeń, w terminach przewidzianych w ofercie. Brak wizji lokalnej i stosownego oświadczenia spowoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrywania. 7. Dla właściwej realizacji przedmiotu konkursu, Udzielający Zamówienie wymaga od Przyjmującego Zamówienie: 7.1. Przejęcia 4 pracowników Pracowni Diagnostyki Obrazowej Udzielającego Zamówienie na podstawie art Kodeksu Pracy wykaz pracowników, o których mowa powyżej zawiera załącznik nr 5. 2

3 7.2. Najmu pomieszczeń przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot niniejszego konkursu na podstawie odrębnej umowy, z zastrzeżeniem dokonania czynności przez Udzielającego Zamówienie, o których mowa w Uchwale nr XXVIII/534/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r), Umowa najmu stanowi załącznik nr Adaptacji wynajętych pomieszczeń, dostarczenia i zainstalowania sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji świadczeń będących przedmiotem niniejszego konkursu, wykonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń, w tym badania (jeśli dotyczy) wpływu oddziaływania metra i innych urządzeń na pracę rezonansu magnetycznego, etc; uzyskania wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji w/w świadczeń na własne ryzyko i koszt. Udzielający Zamówienie wyraża zgodę na wykonanie w przedmiocie najmu przez Przyjmującego Zamówienie niezbędnych prac projektowych (w tym: projektów ochrony radiologicznej i ochrony pola elektromagnetycznego) i adaptacyjno-budowlanych w celu uruchomienia działalności będącej przedmiotem niniejszej SWKO pod warunkiem przedłożenia Udzielającemu Zamówienie projektów technicznych planowanych prac, w celu jego zatwierdzenia. Udzielający Zamówienie informuje, że: - dla transportu rezonansu magnetycznego przygotowany został otwór montażowy w konstrukcji stropodachu o wymiarach 2,5 x 2,5 m przykryty lekkim daszkiem. W przypadku wykorzystania otworu montażowego do transportu rezonansu, Udzielający Zamówienie wymaga od Przyjmującego Zamówienie, doprowadzenia powierzchni stropodachu do stanu pierwotnego (sprzed montażu rezonansu). - Strop pod pomieszczeniem rezonansu i aparatu RTG został zaprojektowany i wykonany pod obciążenia odpowiednio rezonansem magnetycznym i aparatem RTG. Lokalizację oraz wartość obciążeń przyjętych do obliczeń z uwagi na ustawienie odpowiednio rezonansu i aparatu RTG zawiera załącznik nr 8. Udzielający Zamówienie, w ramach projektu technicznego realizowanego przez Przyjmującego Zamówienie, wymaga wykonania sprawdzenia nośności stropu pod obciążenia planowanymi do wstawienia sprzętem i urządzeniami (zarówno w Pracowni rezonansu jak i w Pracowni RTG). 8. Udzielający zamówienie na dzień ogłoszenia konkursu ofert nie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. II. ZASADY WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OBJĘTYCH KONKURSEM 1. Udzielający zamówienia wymaga od Przyjmującego Zamówienie przedstawienia w formie pisemnej i dołączenia do oferty koncepcji udzielania świadczeń stanowiących przedmiot konkursu, a w szczególności: 1.1. Opisu sposobu organizacji udzielania świadczeń z uwzględnieniem udziału podwykonawców, jeżeli Przyjmujący zamówienie zamierza wykonywać świadczenia zdrowotne przy udziale podwykonawców, w tym, w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, zawierającym metody kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym postępowania ze świadczeniami niezgodnymi Wykazu liczby i kwalifikacji zasobów ludzkich planowanych do udzielania poszczególnych typów świadczeń zdrowotnych Wykazu sprzętu i aparatury, która będzie wykorzystywana do wykonywania badań w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych oraz zastosowanych środków łączności. 3

4 1.4. Zakresu udzielanych świadczeń sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWKO. 2. Udzielający zamówienie wymaga od Przyjmującego zamówienie, aby: 2.1. Udzielał przedmiotowych świadczeń na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i medycznej, sztuką i etyką zawodową, obowiązującymi przepisami prawa, standardami postępowania określonymi w Programie Akredytacji Szpitali wydanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zgodnie z założeniami norm ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, PN-N i OHSAS oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności i poufności, 2.2. Udzielał przedmiotowych świadczeń za pomocą urządzeń o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 3 lub na urządzeniach dzierżawionych od Udzielającego Zamówienie ujętych w załączniku nr 4 (jeśli dotyczy), w tym: uniwersalnego aparatu RTG do konwencjonalnych badań układu kostnego, pokarmowego, moczowo płciowego, oddechowego, rentgenowskich badań pediatrycznych oraz fluoroskopowych badań dynamicznych z użyciem kontrastu MRI zamkniętego, wraz ze sprzętem do znieczulenia ogólnego i monitorowania, mogących pracować w środowisku rezonansu: Aparat do znieczulenia ogólnego, Monitor pacjenta, Strzykawka automatyczna, Wózek anestezjologiczny aparatu USG nadającego się do diagnostyki pediatrycznej i kardiologicznej Realizował przedmiotowe świadczenia przy pomocy personelu o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu W razie potrzeby wykonania znieczulenia ogólnego niezbędnego do badania radiologicznego u pacjenta leczonego w WSDZ, Udzielający Zamówienie zapewni niezbędny personel, leki i opiekę medyczną Zobowiązał się do umożliwienia personelowi medycznemu Udzielającego Zamówienie, stosownie do potrzeb, sprawowania nadzoru nad pacjentem w czasie jego pobytu w Pracowni w związku ze zleconym badaniem, a w razie konieczności nawet w trakcie badania, jak również do utrzymywania stałego kontaktu z Oddziałami Szpitalnymi, Izbą Przyjęć oraz Zespołem Interwencyjnym w razie konieczności udzielenia pacjentowi niezbędnej pomocy medycznej Udzielał świadczeń na własnym sprzęcie lub sprzęcie wydzierżawionym od Udzielającego Zamówienie (jeśli dotyczy), zapewniającym ich wysoką jakość i posiadającym certyfikaty oraz atesty dopuszczenia do obrotu Stosował materiały i produkty lecznicze oraz wyroby medyczne używane do wykonywania badań prawidłowo dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na terenie Polski, spełniające wymagania określone w przepisach szczególnych (w tym środki kontrastowe i materiały eksploatacyjne konieczne do określonego przez Udzielającego Zamówienie zakresu badań oraz wyposażenie wózka anestezjologicznego w zestaw przeciwwstrząsowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. (Dz.U. nr 18 poz.94) oraz przestrzegał przepisów dotyczących ich obrotu i utylizacji koszt leży po stronie Przyjmującego zamówienie Uczestniczył w zewnętrznych programach jakości, a także wdrożył procedury zapewniające jakość badań zgodnie z prawem, sztuką i etyką zawodową, jak również stosował obowiązujące w Szpitalu procedury wynikające z posiadanego Certyfikatu ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, PN-N i OHSAS oraz standardów akredytacyjnych. 4

5 2.9. Udzielał świadczeń stacjonarnych i przyłóżkowych w sposób wymagany przez Udzielającego zamówienia, zapewniając realizację pełnych potrzeb Udzielającego zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w p. I.1.1. Dopuszcza się za zgodą Udzielającego zamówienie wykonywanie wybranych, jednostkowych badań diagnostycznych poza siedzibą Udzielającego zamówienia, jeśli z powodu zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, czasowo nie będzie możliwe wykonanie danego badania w siedzibie Udzielającego zamówienie Niewykonywanie badań wskazanych do realizacji w siedzibie Udzielającego zamówienie z przyczyn sytuacji nadzwyczajnych przypadać może wyłącznie na czas trwania przeszkody, usuwanej bez zbędnej zwłoki, bez jakichkolwiek opóźnień. Zobowiązuje się Przyjmującego zamówienie do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Udzielającego Zamówienie o zaistniałej przeszkodzie w udzielaniu świadczeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, jej przyczynach i terminie ponownego rozpoczęcia realizacji świadczeń w siedzibie Udzielającego Zamówienie Na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, Przyjmujący zamówienie wykona badania w wybranej przez siebie placówce. Transport adekwatny do stanu zdrowia pacjenta będzie zapewniony przez Udzielającego zamówienie, który obciąży kosztami z tym związanymi Przyjmującego zamówienie W przypadkach sytuacji nadzwyczajnych, placówki, w których wykonywane będą badania przewidziane do realizacji poza siedzibą Udzielającego zamówienie, powinny posiadać uprawnienia do wykonywania zleconych badań, dysponować odpowiednim sprzętem i aparaturą medyczną oraz zatrudnionym personelem o wymaganych kwalifikacjach. Realizacja badań przez Przyjmującego zamówienie poza siedzibą Udzielającego zamówienie nie spowoduje obniżenia jakości tych badań oraz opóźnień w ich wykonywaniu mogących mieć wpływ na zdrowie pacjentów WSDZ Zapewnił wykonywanie świadczeń będących przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz określone przez Prezesa NFZ w wymaganiach stanowiących element materiałów informacyjnych do postępowań konkursowych na udzielanie świadczeń we wszystkich rodzajach, w liczbie umożliwiającej właściwe, prawidłowe i terminowe wykonywanie świadczeń zdrowotnych Współpracował z lekarzami i personelem medycznym Udzielającego zamówienie Kierownik zorganizowanej przez Przyjmującego zamówienie Pracowni Diagnostyki Obrazowej, bądź osoby przez niego delegowane uczestniczyły w spotkaniach z lekarzami pracującymi w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienie, w tzw. Kominkach radiologicznych. Spotkania będą organizowane odpowiednio do potrzeb zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych Udzielającego zamówienie Zapewnił Inspektora Ochrony Radiologicznej, który zapewni: nadzór radiologiczny również u Udzielającego Zamówienie, a także zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji zgodnej z obowiązującym prawem, przekazywania bieżącej informacji Udzielającemu zamówienie o stanie ochrony radiologicznej oraz przedstawiania w formie pisemnej informacji w tym zakresie. przeprowadzenie audytu radiologicznego u Udzielającego zamówienie, nie rzadziej niż raz w roku i przedstawi wyniki Udzielającemu Zamówienie; środki ochrony radiologicznej dozymetry - dla pracowników Udzielającego zamówienie (blok operacyjny). W przypadku wzrostu dawki indywidualnej ponad jej dotychczasowy poziom, Przyjmujący Zamówienie wyjaśni przyczyny przekroczenia tych dawek, podejmie środki zaradcze oraz przekaże te informacje Udzielającemu zamówienia. 5

6 2.17. Prowadził bieżący rejestr wykonanych świadczeń w formie elektronicznej i papierowej według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej, który winien być udostępniany w systemie informatycznym Udzielającego zamówienie w wersji elektronicznej. Udzielający Zamówienie wymaga, aby system informatyczny Przyjmującego Zamówienie był zintegrowany ze szpitalnym systemem informatycznym Udzielającego Zamówienie w zakresie opisanym w załączniku nr 11 do SWKO Prowadził i archiwizował dokumentację medyczną i statystyczną (w tym rejestr przyjmowanych skierowań i wyników wykonywanych badań w formie papierowej i elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami, dokumentację statystyczną związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz dokumentację kontroli jakości i dokumentację przewidzianą Prawem Atomowym (w tym Księgę Jakości, uwzgledniającą między innymi badania przyłóżkowe i wykonywane u Udzielającego Zamówienie) w zakresie objętym umową zgodnie z przepisami obowiązującymi w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej Posiadał dokumenty potwierdzające prowadzenie systematycznej kontroli parametrów pracy używanej aparatury i sprzętu, obowiązujących przeglądów oraz procedur bieżącej konserwacji, w tym testów specjalistycznych i co najmniej 1 raz do roku udostępniał je Udzielającemu zamówienie bądź zewnętrznym Jednostkom certyfikującym Udzielającego Zamówienie Stosował aparaturę, urządzenia, sprzęt, oprogramowanie, itp., które będą bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywane do wykonywania badań zleconych przez Udzielającego zamówienie, w zakresie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi w UE, których wprowadzenie do obrotu i używania zostało potwierdzone znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami Wszelkie zastosowane oprogramowanie, aparatura, sprzęt, urządzenia itp. nie zakłócały pracy aparatury, sprzętu i instalacji teleinformatycznej będącej na wyposażeniu Udzielającego zamówienie, Prowadzoną działalnością nie zakłócał funkcjonowania Szpitala Podczas realizacji usługi przestrzegał przepisów BHP, instrukcji pożarowych Udzielającego Zamówienie oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym Wyniki wykonywanych badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dokumentacji medycznej udostępniał w czasie deklarowanym w ofercie sporządzonej zgodnie z formularzem - załącznik nr 2; zarówno w systemie informatycznym Udzielającego Zamówienie, jak również w wersji papierowej (zależnie od potrzeb Udzielającego zamówienie) oraz na życzenie - na nośniku elektronicznym. Za nośnik elektroniczny przyjmuje się płytę lub pamięć przenośną Przyjmował skierowania z informatycznego systemu Szpitalnego i wysyłał wyniki wykonywanych badań w formie elektronicznej do informatycznego systemu Szpitalnego niezwłocznie po ich wykonaniu i zatwierdzeniu w czasie określonym w ofercie, autoryzowania wyników badań przez osobę z odpowiednimi w danym zakresie kwalifikacjami i doświadczeniem w radiologii pediatrycznej Zapewniał stosowanie ujednoliconych standardów i procedur udostępniania wyników Współpracował z Udzielającym zamówienie w zakresie nadzoru, poprawy jakości, oceny wiarygodności stosowanych metod i uzyskiwanych wyników, a także wdrażania nowych metod technicznych i diagnostycznych Przekazywał Udzielającemu zamówienie, przez czas trwania umowy, bezzwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, raporty ilościowe i rodzajowe wraz ze wskazaniem komórki organizacyjnej zlecającej badanie. 6

7 2.29. Zobowiązał się na własny koszt i ryzyko do gromadzenia, składowania i utylizacji odpadów medycznych powstałych w wyniku działalności diagnostycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiąże się do prowadzenia szkoleń pracowników Szpitala na terenie Udzielającego zamówienie w przypadku zmian w sposobie realizacji zamówienia lub potrzebie aktualizacji wiedzy personelu WSDZ z zakresu postępowania z pacjentem przed, w trakcie i po badaniu. 4. Przyjmujący Zamówienie zobowiąże się stosować się i przestrzegać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiąże się do poddania się kontroli przez Udzielającego Zamówienie i zewnętrzne Jednostki kontrolujące i certyfikujące Udzielającego Zamówienie, w zakresie i w związku z wykonywaniem na rzecz Udzielającego Zamówienie świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia. 6. Przyjmujący zamówienie zapewni na własny koszt i we własnym zakresie utrzymanie stanu higieniczno-epidemiologicznego najmowanych pomieszczeń na poziomie zgodnym ze standardami Udzielającego zamówienie. 7. Przyjmujący zamówienie będzie mógł korzystać z usług Centralnej Sterylizacji Szpitala, Laboratorium Analitycznego, Działu Farmacji na warunkach określonych w odrębnej umowie. 8. Przyjmujący zamówienie będzie mógł skorzystać z obsługi Anestezjologicznej w przypadkach świadczeń realizowanych dla pacjentów innych niż pacjenci Udzielającego Zamówienie na warunkach określonych w odrębnej umowie. 9. Termin rozpoczęcia realizacji świadczeń wymagany przez Udzielającego zamówienia: 9.1. z zakresu badań RTG i USG nie później niż do 80 dni od daty zawarcia umowy 9.2. zalecany termin rozpoczęcia realizacji świadczeń z zakresu badań MRI r. nie później jednak niż r. III. TERMIN REALIZACJI UMÓW OBEJMUJĄCYCH PRZEDMIOT KONKURSU Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, stanowiących przedmiot konkursu, umowa najmu i umowa dzierżawy sprzętu (jeśli dotyczy) zostaną zawarte na okres od dnia ich zawarcia do dnia r. Wzór umowy na świadczenia zdrowotne stanowi załącznik nr 13, wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 12, wzór umowy na dzierżawę urządzeń stanowi załącznik nr 14, IV. WYMAGANIA STAWIANE PRZYJMUJĄCEMU ZAMÓWIENIE W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki (niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty): 1. Są podmiotem wymienionym w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.)r. 2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze podmiotów leczniczych, posiadają nadany numer NIP i REGON., 3. Są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 4. Nie zalegają w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne. 5. Nie zalegają w płaceniu podatków i opłat. 6. Ubezpieczą się na czas trwania umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. 7

8 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz z późn. zm.) oraz będą utrzymywać wskazaną w nim minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy jak również ubezpieczą się w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującymi od wszelkich innych zdarzeń i ryzyk na sumę nie niższą niż wymagana przepisami, również wówczas, jeśli obowiązek ubezpieczenia powstanie w trackie obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania i przedstawia dowody zawarcia takiego ubezpieczenia Udzielającemu zamówienie nie później niż w ciągu 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczenia. 7. Urzędujący członkowie władz Przyjmującego zamówienie nie figurują w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. 8. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 9. Zobowiązują się do przejęcia wszystkich pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego przy wykonywaniu świadczeń będących przedmiotem konkursu ofert na podstawie art Kodeksu pracy, na warunkach nie gorszych, niż wynikających z obowiązujących umów o pracę. Informacja o warunkach zatrudnienia (koszty łącznie z kosztami pracodawcy w ujęciu rocznym) przejmowanych pracowników Zamawiającego zawarta jest w załączniku nr Wyrażą gotowość i chęć do nawiązania współpracy z personelem Pracowni Diagnostyki Obrazowej Udzielającego zamówienia zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych w drodze indywidualnych negocjacji. 11. Gwarantują wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,poz. 276, z późn. zm) 12. Zobowiążą się do wykonywania badań i przedkładania opisów badań w terminach określonych w ofercie i nie gorszych niż minimalne wymagania Udzielającego zamówienia oraz do nie ograniczania zakresu obecnie istniejącego panelu badań obrazowych, a nadto do rozszerzenia go zgodnie z postępem nauki, jak również w przypadku potrzeb Udzielającego Zamówienie, wynikających z rozszerzenia zakresu realizowanych przez niego świadczeń zdrowotnych. 13. Zobowiążą się do współpracy ze wszystkimi Komórkami Organizacyjnymi Udzielającego Zamówienie, w szczególności z Zespołem Terapeutycznym oraz Zespołem ds. Zakażeń Szpitalnych. 14. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w systemie zgodnym z założeniami niniejszego konkursu. 15. Wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, (chyba że okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym wypadku przez cały czas działalności) doświadczenie w zakresie badań diagnostyki obrazowej realizowanych w systemie 24-godzinnym. Wymagania dodatkowe (pożądane, nieskutkujące odrzuceniem oferty): Przyjmujący Zamówienie wykaże się posiadaniem certyfikatu jakości ISO 9001, ISO i 14001, PN-N i OHSAS V. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGANYCH I OCENIANYCH WARUNKÓW 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem - załącznik nr Wypis z odpowiedniego rejestru potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem. 8

9 3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, odnośnie każdego urzędującego członka organu zarządzającego Przyjmującego Zamówienie. 5. Dokument potwierdzający nadanie NIP. 6. Dokument potwierdzający nadanie REGON. 7. Polisę ubezpieczeniową dotyczącą przedmiotu konkursu zgodnie z opisem zawartym w dziale IV ważną na czas trwania umowy; z chwilą niemożliwości złożenia dokumentu o tak długim okresie ważności, należy złożyć oświadczenie, iż z chwilą wygaśnięcia polisy dostarczona zostanie do siedziby Udzielającego zamówienie nowa ważna polisa zgodna z opisem zawartym w dziale IV. Oświadczenie dotyczyć powinno również innych ubezpieczeń, które staną się obowiązkowe w okresie trwania umowy. 8. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne. 9. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków i opłat. 10. Parafowane wzory umów na świadczenia zdrowotne oraz umowy najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń (załącznik nr 12; 13; 14). 11. Oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia - załącznik nr Podpisane zobowiązanie Przyjmującego zamówienie o przejęciu pracowników zgodnie z załącznikiem nr 16, w trybie art Kodeksu pracy. 13. Wykaz osób (innych niż w załączniku nr 5, które będą realizowały świadczenia na rzecz Udzielającego zamówienia - załącznik nr Wypełniony Formularz rodzajowo - cenowy zgodnie z załącznikiem nr 2 z ujawnionymi jednostkowymi cenami i czasem wykonywania badań oraz wyliczeniem całkowitej ceny oferty. Cenę oferty (zawierającą wszystkie jej składniki) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi. W łącznej cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 18. Wykaz wykonanych usług na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki obrazowej w systemie 24-godzinnym, w okresie ostatnich 3 lat przed przystąpieniem do konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, (chyba że okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym wypadku przez cały czas działalności). 19. Referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Dziale V p Pisemną koncepcję świadczenia usług stanowiących przedmiot konkursu. 21. Certyfikaty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w Dziale IV dotyczący normy ISO 9001, ISO i oraz PN-N (jako warunek pożądany, niekonieczny). 22. Harmonogram rzeczowy poszczególnych etapów zadań związanych z przejęciem działalności Pracowni Diagnostyki Obrazowej wg załączonego wzoru załącznik nr Wykaz aparatury i sprzętu medycznego oraz środków łączności, wykorzystanych do realizacji przedmiotu konkursu dla miejsca świadczenia usługi wg wzoru załącznik nr 3. VI. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego z niżej wymienionych kryteriów. 9

10 2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów. 3. Wybierając najkorzystniejszą ofertę Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: Kryteria oceny: 1) Oferowana cena (C) = (CU)-(CW) [wartość świadczeń zdrowotnych diagnostyki obrazowej (zgodnie z ofertą całkowita cena brutto)] - [zaoferowana całkowita wartość netto za najem pomieszczeń za okres 9 lat i 8 miesięcy obliczona jako iloczyn zaoferowanej stawki netto za wynajęcie 1m² powierzchni i ilości wynajmowanych metrów kwadratowych powierzchni (210,81 m²)] - 92 %, 2) Ocena mocy pola magnetycznego aparatu MRI (M) moc pola magnetycznego aparatu MRI (w Teslach) - 3 %, 3) Ocena koncepcji świadczenia usług RTG (TR) koncepcja świadczenia usług 1%, 4) Ocena koncepcji świadczenia usług USG (TU) koncepcja świadczenia usług 1%, 5) Ocena czasu uruchomienia usług medycznych z zakresu badań MRI. (U) kompleksowość świadczenia usług - 3%. Ad 1) Sposób oceny: Oferowana cena (C) = [(CU) wartość świadczeń zdrowotnych diagnostyki obrazowej (zgodnie z ofertą całkowita cena brutto)] - [(CW) całkowita wartość netto za najem pomieszczeń za okres 9 lat i 8 miesięcy obliczona jako iloczyn zaoferowanej stawki netto za wynajęcie 1m² powierzchni i ilości wynajmowanych metrów kwadratowych powierzchni (210,81 m²)]. Sposób oceny według wzoru: Wartość punktowa ceny C = 92*C min / C of Gdzie: C min zaoferowana najniższa cena (zł) C of cena oferowana (cena oferty badanej) (zł) Ad 2) Sposoby oceny: Ocena mocy pola magnetycznego aparatu MRI moc pola magnetycznego aparatu MRI Sposób oceny według wzoru: Wartość punktowa mocy pola magnetycznego urządzenia M = 3*M of / M max Gdzie: M max urządzenie MRI z największa mocą pola magnetycznego urządzenia (w Teslach) M of mocą pola magnetycznego zaoferowanego urządzenia MRI (w Teslach) Ad 3) Sposoby oceny: Ocena koncepcji świadczenia usług RTG koncepcja świadczenia usług max. czas oczekiwania na badanie RTG cito, nie dłuższy niż 15 minut. Sposób oceny według wzoru: Wartość punktowa czasu realizacji TR = 1*TR min / TR of Gdzie: TR min najkrótszy zaoferowany czas oczekiwania na badanie cito TR of oferowany czas oczekiwania na badanie cito (w minutach) Ad 4) Sposoby oceny: Ocena koncepcji świadczenia usług USG koncepcja świadczenia usług max. czas oczekiwania na badanie USG cito, nie dłuższy niż 60 minut. Sposób oceny według wzoru: Wartość punktowa czasu realizacji TU = 1*TU min / TU of Gdzie: TU min najkrótszy zaoferowany czas oczekiwania na badanie cito TU of oferowany czas oczekiwania na badanie cito (w minutach) Ad 5) Sposoby oceny: 10

11 Ocena czas uruchomienia usług medycznych z zakresu badań MRI Sposób oceny według wzoru: Wartość punktowa czasu realizacji U = 3*U min / U of Gdzie: U min najkrótszy zaoferowany czas uruchomienia usług medycznych z zakresu badań MRI do podpisania umowy. (w tygodniach) U of oferowany czas uruchomienia usług medycznych z zakresu badań MRI do podpisania umowy. (w tygodniach) P punkty przyznane ofercie we wszystkich kryteriach oceny ofert. P = C + M + TR + TU+U Udzielający Zamówienie uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P). VII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Przyjmujący zamówienie przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 2. Można złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostanie powierzone do wykonania wyłącznie jednemu Oferentowi. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę zostaną odrzucone. 4. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym ustalonym przez udzielającego zamówienie. a) cena oferty powinna być obliczona zgodnie z Formularzem rodzajowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWKO b) cenę oferty (zawierającą wszystkie jej składniki) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi c) w łącznej cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Przyjmującego Zamówienie, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy 6. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w języku polskim. Treść oświadczeń powinna być napisana na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 7. Wszelkie dołączone dokumenty, zaświadczenia lub certyfikaty powinny być dostarczone w formie oryginału lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Przyjmującego Zamówienie. Udzielający Zamówienie może żądać od Przyjmującego zamówienie przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku, gdyby kopia dokumentu była nieczytelna lub budziła wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem. 8. Wymaga się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane, a miejsca w których zostały dokonane poprawki, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: Konkurs ofert na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ 11

12 10. Załączane dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy zaświadczeń lub decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON, certyfikatów, referencji). 11. Udzielający zamówienie przewiduje formę pisemną lub drogę elektroniczną do porozumiewania się z Przyjmującymi zamówienie oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji itp. 12. Pytania można kierować w formie: a) pisemnej na adres: Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ, ul. Mikołaja Kopernika 43; Warszawa; lub b) elektronicznej na adres 13. Wykonawcy związani będą wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SWKO zamieszczanymi na stronie internetowej Udzielającego zamówienie. W związku z powyższym Udzielający zamówienie zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej: w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SWKO, wyjaśnieniami lub wprowadzonymi do SWKO zmianami. VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: Konkurs ofert na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ należy złożyć do dnia r. o godz. 10:00 w siedzibie udzielającego zamówienie tj. w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci SP ZOZ w Warszawie, przy ul. Mikołaja Kopernika 43, Warszawa, w Sekretariacie Dyrektora Szpitala (Budynek A parter). Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ Przyjmujący zamówienie jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. IX. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi r. o godz. 10:15 podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w siedzibie Zamawiającego tj. w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci SPZOZ w Warszawie, przy ul. Mikołaja Kopernika 43; Warszawa Dział Zamówień Publicznych (budynek A). Udzielający Zamówienie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i zmiany terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. X. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Komisja Konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania nie później niż w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert. 2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert (na stronie internetowej Szpitala i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia), podając nazwę Oferenta, jego siedzibę oraz numer oferty, którą wybrano. 3. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu. 4. W przypadku gdyby dwie lub więcej ofert uzyskało w wyniku oceny jednakową liczbę punktów oferenci ci zostaną zaproszeni na negocjacje z Komisją konkursową oraz Dyrektorem WSDZ, w wyniku których zostanie wybrany Przyjmujący zamówienie. 12

13 5. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego lub dalszych negocjacji, Udzielający zamówienia wskazuje termin oraz miejsce zawarcia i podpisania umowy. Umowa na najem pomieszczeń zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy leżą po stronie Przyjmującego zamówienie. XI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Warszawskiego Szpitala dla Dzieci w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. XII. UWAGI DODATKOWE 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego w szczególności w przypadku, w którym: a) nie wpłynęła żadna oferta, b) odrzucono wszystkie oferty, c) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie świadczeń objętych postępowaniem konkursowym, d) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż przeprowadzenie postępowania nie leży w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 2. Decyzja o unieważnieniu postępowania konkursowego podejmowana jest przez Dyrektora Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ w formie zarządzenia, ogłaszanego na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala. 3. Oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie doręczona kopia zarządzenia wskazanego w ust. 2. Załączniki: Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego; Załącznik nr 2 Formularz rodzajowo - cenowy; Załącznik nr 3 Wykaz i parametry techniczne sprzętu i aparatury medycznej Załącznik nr 4 Wykaz sprzętu, aparatury i wyposażenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej WSDZ 13

14 Załącznik nr 5 Wykaz pracowników Pracowni Diagnostyki Obrazowej WSDZ Załącznik nr 6 Opis przedmiotu Najmu Załącznik nr 7 Rzut pomieszczeń przeznaczonych pod najem; Załącznik nr 8 i 8a Lokalizacja oraz wartość obciążeń przyjętych do obliczeń Załącznik nr 9 Oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia; Załącznik nr 10 Wykaz osób, które będą wykonywały świadczenia na rzecz Zamawiającego; Załącznik nr 11 Warunki integracji systemów informatycznych Załącznik nr 12 Wzór umowy najmu; Załącznik nr 13 Wzór umowy na świadczenia zdrowotne; Załącznik nr 14 Wzór umowy na dzierżawę urządzeń; Załącznik nr 15 Harmonogram rzeczowy etapów związanych z przejęciem działalności Pracowni Diagnostyki Obrazowej; Załącznik nr 16 - Oświadczenie o zobowiązaniu się do przejęcia pracowników ZATWIERDZAM DYREKTOR SZPITALA mgr Izabela Marcewicz Jendrysik 14

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41.

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 tel.: 67 286 26 22 67 286 22 41 67 286 22 42 fax: 67 28 62 622 e-mail: zp@szpitalwyrzysk.com url:http://www.szpitalwyrzysk.com

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 315 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 6 listopada 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779. Znak sprawy:fz-312-30 /14 Sokołów Podlaski 12.11.2014 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779. Znak sprawy:fz-312-30 /14 Sokołów Podlaski 12.11.2014 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert Wrocław, 12.04. 2012r. Nr sprawy: 5/SPEC/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 38-600 Lesko, ul.kazimierza Wielkiego 4 e-mail: administracja@spzozlesko.pl Internet: www.spzozlesko.pl Znak sprawy: SPZOZ.II.431/K/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

w zakresie: 1. Opieki lekarskiej. 2. Dyżurów lekarskich.

w zakresie: 1. Opieki lekarskiej. 2. Dyżurów lekarskich. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej i Leczenia Bólu wraz z opieką nad pacjentami przebywającymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: ERM- 4022/3/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: 1. Stomatologii zachowawczej na okres od 01.

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 5/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 23.11.2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Postępowanie nr Ozorków, 11.12. 2012r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej w ramach wykonywania badań RTG dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej w ramach wykonywania badań RTG dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na: Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej w ramach wykonywania badań RTG dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy I. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁWYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o szczegółowych warunkach pisemnego konkursu ofert na udzi

Informacja o szczegółowych warunkach pisemnego konkursu ofert na udzi Konkurs uzupełniający - 4L/KO/2015 Informacja o szczegółowych warunkach pisemnego konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w stacjach SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 23 marca 2016r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora Szpitala

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań laboratoryjnych w kierunku: 3. diagnostyki rzeżączki I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Nr sprawy: BOZ-503-K-4/15 Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274 Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (jednolity

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / ( wzór ) Na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ

Umowa Nr / ( wzór ) Na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ Załącznik nr 13 do SWKO Umowa Nr / ( wzór ) Na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej na rzecz Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SP ZOZ zawarta w dniu., pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/80/15

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/80/15 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/80/15 z dnia 17 wrzesień 2015r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im NMP w Częstochowie REGULAMIN KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im NMP w Częstochowie REGULAMIN KONKURSU OFERT Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im NMP w Częstochowie REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania biopsji mammotomicznych Ilekroć mowa o: Udzielającym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 2/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 01.09. 2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ WYKONYWANYCH W POMIESZCZENIACH Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE KONKURSU

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE KONKURSU SPECYFIKACJA do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii oraz masażu leczniczego w Dziale Usprawniania Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r.

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r. Częstochowa, 13.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych dla dzieci, hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice tel. 18 35 53 564 Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r.

Rzeszów, dnia 28.04.2015 r. sssssssdsamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w następującym zakresie:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie ul.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych oraz dyżurów lekarskich w oddziale Chirurgicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych

Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych Nr sprawy: 1/KMED/DCZP/2013/K Załącznik nr 5 do SWK Umowa Nr Wzór na świadczenie usług medycznych zwana w dalszej części Umową zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15.12.2011 r.

Kraków, dnia 15.12.2011 r. Kraków, dnia 15.12.2011 r. Specyfikacja warunków zamówienia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań patomorfologicznych oraz usług transportu sanitarnego w Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

L.dz:../2015 Zagórze, dnia 18.03.2015 r. Spr.7/2015/KO. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna

L.dz:../2015 Zagórze, dnia 18.03.2015 r. Spr.7/2015/KO. OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna L.dz:../2015 Zagórze, dnia 18.03.2015 r. Spr.7/2015/KO OGŁOSZENIE Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/w-wy 05-462 Wiązowna na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW OPRACOWANIA OFERTY

SPECYFIKACJA WARUNKÓW OPRACOWANIA OFERTY SPECYFIKACJA WARUNKÓW OPRACOWANIA OFERTY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2016 r. do postępowania w trybie konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Pakiet I - Badania EMG, Pakiet II Badania ENG, Pakiet III - Badania USG oka, UBM oka, OCT oka, Pakiet IV Badania mammograficzne,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015 Nr konkursu: 2/NM/2015 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zakresie: elektroterapii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Świadczeń na Izbie Przyjęć

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Świadczeń na Izbie Przyjęć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. F. Chopina Rzeszów, ul. Chopina 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresów: Radiologii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla potrzeb: ZOZ MSWiA w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność

Bardziej szczegółowo

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel/fax 43 828 82 50, 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl

99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel/fax 43 828 82 50, 43 828 82 55 www. nzozpcz.pl Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych 1. Zakres świadczeń Rodzaj i zakres świadczeń: I Przedmiot konkursu a) Świadczenia zdrowotne wykonywane przez Lekarza w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ofert

Regulamin Konkursu Ofert Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów medycznych przez techników rtg w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Zakładzie Radioterapii

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Itter Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o Konkursie Ofert z dnia 20.01.2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT ogłoszonego przez Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach Dotyczy: udzielenia zamówień na udzielanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17 /2013. Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z dnia 17.06.2013 r.

Zarządzenie Nr 17 /2013. Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z dnia 17.06.2013 r. Zarządzenie Nr 17 /2013 Dyrektora w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie fizjoterapeutycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw

1. Organizatorem konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 734/280/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 28 czerwca 2016 roku Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizatora szczepień ochronnych szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka

Bardziej szczegółowo

Konkurs: ZP-4240-4/15. Strona 1 z 8

Konkurs: ZP-4240-4/15. Strona 1 z 8 Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie w zakresie dostawy krwi i jej składników oraz wykonywanie badań konsultacyjnych w zakresie immunologii transfuzjologicznej dla Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu opisów badań RTG oraz Tomografii Komputerowej w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Zespołu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM. Twoje zdrowie jest dla nas ważne... Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych I Przedmiot konkursu

CENTRUM. Twoje zdrowie jest dla nas ważne... Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych I Przedmiot konkursu 1. Zakres świadczeń PODDĘBICKIE Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych I Przedmiot konkursu Rodzaj i zakres świadczeń: świadczenia zdrowotne wykonywane przez Lekarzy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92 MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2 tel. (0-22) 47-35-127 fax 613-19-92 Warszawa, dnia 15.12.2009 r. Szczegółowe materiały informacyjne dotyczące przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 27-100 IŁŻA Tel./fax.048/ 616-31-75 www.szpitalilza.com.pl Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław Kancelaria: (071)733-12-00 Sekretariat: (071)733-11-00 Fax: (071)733-12-09 strona internetowa: www.aszk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT Znak sprawy: ZOZ/ZP/08/10 WARUNKI KONKURSU OFERT Udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŝących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej Busko-Zdrój z zakresu ortopedii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez osoby legitymujace się nabyciem fachowych kwalifikacji, w zakresie medycznych czynności ratunkowych, podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 11/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 11/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 11/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr I/144/2011 Zarządu PCZ Spółka z o.o. z dnia 21.12.2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PIELĘGNIARSTWA W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

Bardziej szczegółowo

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11 Warszawa, dn. 28.11.2011 r. IGICHP/K-1/PAT/11 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Nowy Tomyśl, dnia 04 lutego 2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Udzielającego Zamówienie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza

Bardziej szczegółowo