Szczegółowe warunki konkursu ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki konkursu ofert"

Transkrypt

1 Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pracowni Badań Profilaktycznych Polskiej Akademii Nauk Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie w zakresie: 1. Wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pracowników PAN oraz pacjentów Pracowni w ramach skierowań wg zleceń lekarzy. 2. Przejęcia pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego na podstawie art Kodeksu Pracy. Sformułowania: 1. Udzielający zamówienia, Zamawiający lub Pracownia należy rozumieć: Polską Akademię Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-330) przy ul. Nowy Świat 72; 2. Przyjmujący zamówienie, Wykonawca zamówienia lub Oferent - należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654) r., przystępujący do organizowanego konkursu ofert; I. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 1. Przedmiot konkursu ofert obejmuje przyjęcie przez Przyjmującego Zamówienie obowiązku udzielenia na rzecz Zamawiającego świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 2. Szczegółowy zakres świadczeń, termin oraz szacunkową liczbę świadczeń będących przedmiotem konkursu określa Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 2). 3. Dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamówienia: a) dostarczania sprzętu jednorazowego użytku i przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie pobierania materiału biologicznego (przy użyciu sprzętu innego niż dotychczas używany przez Zamawiającego - system zamknięty), kody kreskowe i papier do drukowania list zbiorczych stanowiących skierowanie na badania oraz pojemników do transportu materiału biologicznego oraz krwi, b) ustala się godziny odbiory materiału do badań z Punktu Pobrań Udzielającego zamówienie w dni pracujące (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 10.30; 11:30 usytuowanego w Pałacu Staszica, Warszawa ul. Nowy Świat 72, c) ponadto Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poza ustalonymi godzinami odbioru materiału do badań do wykonania badań laboratoryjnych w innych godzinach w sytuacjach nagłych. W takim przypadku Udzielający zamówienie powiadomi Przyjmującego zamówienie o konieczności odbioru materiału. Odbiór nastąpi w terminie 30 minut licząc od momentu przekazania informacji, 1

2 d) przyjmujący zamówienie udostępni bezpośredni kontakt telefoniczny do przekazywania informacji w sprawie przedmiotu zamówienia, e) wyniki badań cito udostępniane będą w czasie określonym w załączniku nr 1 godziny od odbioru materiału do badań na przeglądarce internetowej i dostarczane w formie papierowej przy kolejnym pobieraniu materiału do badań, f) przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić dostępność do wyników badań przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, g) przejęcia pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego na podstawie art Kodeksu Pracy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej pomieszczeń Punkt pobrań i wyposażenia potwierdzonego oświadczeniem Zamawiającego (Załącznik nr 3). 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rozszerzenia panelu badań w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia nowych badań na rzecz Zamawiającego. Cena badań nowowprowadzonych do katalogu świadczeń wykonywanych, będzie każdorazowo negocjowana przez strony umowy. II. Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem 1. Udzielający zamówienia wymaga od Wykonawcy przedstawienia w formie pisemnej koncepcji udzielania świadczeń stanowiących przedmiot konkursu, a w szczególności: a. opisu sposobu organizacji udzielania świadczeń z uwzględnieniem udziału podwykonawców, jeżeli Przyjmujący zamówienie zamierza wykonywać świadczenia zdrowotne przy udziale podwykonawców, b. wykazu sprzętu i aparatury oraz środków transportu i łączności, na którym będą udzielanie świadczenia w trakcie realizacji świadczenia zdrowotnego, c. zakresu udzielanych świadczeń zgodnie z przedmiotem zamówienia w podziale na poszczególne rodzaje oznaczeń wraz z terminami wykonania, liczbą ustaloną przez udzielającego zamówienia w szczegółowych warunkach konkursu ofert, d. wskazania metody realizacji badań laboratoryjnych, e. stosowania metod kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym postępowania z świadczeniem niezgodnym z wymaganiami badań/ lub wzorcowań. 2. Udzielający zamówienia wymaga od Przyjmującego zamówienie aby: a. udzielał zamawianych świadczeń na wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej pracy na rzecz udzielającego zamówienie, b. udzielał świadczeń na własnym sprzęcie, zapewniającym ich wysoką jakość i posiadającym certyfikaty oraz atesty dopuszczenia do obrotu, c. materiały i odczynniki używane do wykonywania badań były dopuszczone do obrotu i spełniały wymagania określone w przepisach szczególnych, d. brał udział w okresowych wewnętrznych, ogólnopolskich i międzynarodowych kontrolach jakości świadczonych usług, e. świadczone usługi były wykonywane przez wykwalifikowane osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Załącznik nr 6), 2

3 f. prowadził rejestr przyjmowanych materiałów według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej, który winien być udostępniany systemie informatycznym Udzielającego zamówienie w wersji elektronicznej, g. przyjmujący zamówienie podczas realizacji usługi przestrzegał przepisów odnoszących się do danych osobowych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym, h. wyniki wykonywanych badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dokumentacji medycznej udostępniał zarówno w systemie informatycznym Udzielającego Zamówienie do czasu wprowadzenia przez Zamawiającego sytemu informatycznego) na podane adresy jak również na przeglądarce internetowej jak i w wersji papierowej. i. wyniki badań były autoryzowane przez osobę z odpowiednimi w danym zakresie kwalifikacjami, j. przekazywania Udzielającemu zamówienia, przez czas trwania umowy, bezzwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, raportów ilościowych i rodzajowych. 3. Przyjmujący Zamówienie zapewniał stosowanie ujednoliconych standardów i procedur pobierania materiałów, przyjmowania, oznakowania próbek, procedury weryfikacji (rejestracji materiału), segregacji, przechowywania, przygotowania do transportu, zapewnienia warunków do transportu, transportu oraz udostępniania wyników. 4. Zobowiązuje się do dostarczania bezpłatnie wszystkich materiałów (drobny sprzęt laboratoryjny tj. pojemniki na materiał biologiczny i zestawy do pobrań) potrzebnych do realizacji badań diagnostycznych oraz kody kreskowe i papier do drukowania list zbiorczych stanowiących skierowanie na badania oraz pojemników do transportu materiału biologicznego oraz krwi. 5. Udzielający zamówienie wymaga stosowania zamkniętego systemu pobierania krwi. 6. Przyjmujący Zamówienie prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną (w tym rejestr przyjmowanych zleceń i wykonywanych badań w formie papierowej i elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami, 7. Wykonawca Zamówienia zobowiązuje się do prowadzenia na swój koszt szkoleń pracowników Punktu Pobrań na terenie Zamawiającego w przypadku zmian w sposobie realizacji zamówienia lub potrzebie aktualizacji wiedzy na temat sposobu pobierania badań, użycia sprzętu, w tym sprzętu bezpiecznego. 8. Wykonawca Zmówienia zobowiązuje się stosować się i przestrzegać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 9. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć ciągłość pracy Pracowni pod względem diagnostyki laboratoryjnej od momentu obowiązywania umowy. III. Termin realizacji umów obejmujących przedmiot konkursu 1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiąca przedmiot konkursu zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr Przyjmujący zamówienie musi zapewnić udzielanie przedmiotowych świadczeń w sposób kompleksowy z dniem zawarcia umowy. 3

4 IV. Wymagania stawiane Przyjmującemu Zamówienie W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty): 1. Jest podmiotem wymienionym w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.). Jest zarejestrowany w ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. 2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności jest zarejestrowany we właściwym rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, posiada nadany numer NIP i REGON. 3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w szczególności do wykonywania pełnego zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych objętych przedmiotem konkursu. 4. Nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne. 5. Nie zalega w płaceniu podatków i opłat. 6. Ubezpieczy się na czas trwania umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w Pracowni Badań Profilaktycznych Polskiej Akademii Nauk w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz z późn. zm.) oraz będą utrzymywać wskazaną w nim minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.. 7. Nie będzie prowadzić na terenie Pracowni Badań Profilaktycznych Polskiej Akademii Nauk działalności konkurencyjnej wobec działalności Zamawiającego określonej Statutem, a także nie będzie wykonywać działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na rzecz innych podmiotów na sprzęcie oddanym przez Zamawiającego w użytkowanie na czas trwania umowy. 8. Urzędujący członkowie władz podmiotów nie figurują w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. 9. Odbył, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wizję lokalną Punktu pobrań oraz otoczenia, a także uzyskali od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje, konieczne do przygotowania oferty i w tym zakresie nie wnoszą żadnych zastrzeżeń (Załącznik nr 3) 10. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 11. Zobowiązuje się do przejęcia wszystkich pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego przy wykonywaniu świadczeń będących przedmiotem konkursu ofert na podstawie art Kodeksu pracy, na warunkach nie gorszych, niż wynikających z obowiązujących umów o pracę. Informacja o warunkach zatrudnienia (koszty łącznie z kosztami pracodawcy w ujęciu rocznym) przejmowanych pracowników Zamawiającego zawarta jest w (Załączniku nr 4). 12. Gwarantuje wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z: a) zasadami i warunkami wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz zgodnie z zasadami i warunkami wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004r., Nr 144, poz z późn. zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 435), 4

5 c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 z późn. zm.). 13. Zobowiązuje się do wykonywania badań od poniedziałku di piątku oraz do nie ograniczania zakresu obecnie istniejącego panelu badań laboratoryjnych, a nadto do rozszerzenia go zgodnie z postępem nauki, jak również w przypadku potrzeb Zamawiającego, wynikających z rozszerzenia zakresu świadczonych przez niego świadczeń zdrowotnych 14. Zobowiązuje się do dostarczania bezpłatnie wszystkich materiałów (drobny sprzęt laboratoryjny tj. pojemniki na materiał biologiczny i zestawy do pobrań) potrzebnych do realizacji badań diagnostycznych oraz kody kreskowe i papier do drukowania list zbiorczych stanowiących skierowanie na badania oraz pojemników do transportu materiału biologicznego oraz krwi. 15. Udzielający zamówienie wymaga stosowania zamkniętego systemu pobierania krwi. 16. Posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,- wykonał usługi (min. 1) odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone odpowiednimi referencjami. 17. Przyjmujący Zamówienie posiada laboratorium na terenie m. st. Warszawy posiadające wprowadzoną normę ISO dla minimum 30 zarejestrowanych parametrów oraz ISO 9001:2008 potwierdzone certyfikatami. 18. Wymagania dodatkowe (pożądane, nieskutkujące odrzuceniem oferty): Przyjmujący Zamówienie wykaże się posiadaniem certyfikatu jakości ISO (warunek pożądany, niekonieczny, dodatkowo punktowany- 2 pkt) V. Dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych i ocenianych warunków 1. Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (Załącznik nr 1), Przyjmujący Zamówienie składają dokumentację, o której mowa w dalszych punktach. 2. Wypis z odpowiedniego rejestru potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem. 3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, odnośnie każdego urzędującego członka organu zarządzającego Oferenta 5. Dokument potwierdzający, iż laboratorium obecnie prowadzone przez Oferenta zostało wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, 6. Dokument potwierdzający nadanie NIP 7. Dokument potwierdzający nadanie REGON 8. Polisę ubezpieczeniową dotyczącą przedmiotu konkursu zgodnie z opisem zawartym w dziale IV ważną na czas trwania umowy, z chwilą nie możliwości złożenia dokumentu o tak długim okresie ważności, należy złożyć oświadczenie, iż z chwila wygaśnięcia polisy dostarczona zostanie do siedziby Udzielającego zamówienie nowa ważna polisa zgodna z opisem zawartym w dziale IV. 9. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne. 5

6 10. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków i opłat. 11. Parafowane wzory umów o zamówieniu na świadczenia zdrowotne (Załącznik nr 5) 12. Oświadczenie wystawione przez Udzielającego zamówienia, iż Wykonawca zapoznał się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia (Załącznik nr 3) 13. Podpisane zobowiązanie Przyjmującego zamówienie o przejęciu pracowników zgodnie z (Załącznikiem nr 9), w trybie art Kodeksu pracy 14. Wykaz osób które będą wykonywały świadczenia na rzecz Zamawiającego. 15. Cennik opłat jednostkowych za badania laboratoryjne z wyliczeniem szacunkowej wartości oferty dla ustalonych przez Zamawiającego szacunkowych ilości badań wraz z czasem wykonania badania (Załącznik nr 2) a) cena oferty powinna być obliczona zgodnie z Formularzem Asortymentowocenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWKO b) cenę oferty (zawierającą wszystkie jej składniki) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi c) w łącznej cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy 16. Oświadczenie o przyjęciu obowiązku dostarczania wszystkich materiałów potrzebnych do badań (drobny sprzęt laboratoryjny), a także o bezpłatnym dostarczaniu kodów kreskowych i papieru do druku list zbiorczych stanowiących skierowanie na badania oraz pojemniki do transportu pobranego materiału biologicznego. 17. Wykaz wykonanych usług na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej wykonania zamówienia, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,- wykonał usługi (min. 1) odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone odpowiednimi referencjami. 18. Kopię bilansu i rachunku zysków i strat za rok Referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Dziale IV, pkt Certyfikaty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w Dziale IV pkt 22 dotyczące posiadania przez Oferenta laboratorium na terenie m. st. Warszawy z wprowadzoną normą ISO oraz ISO 9001: Certyfikat potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w Dziale IV pkt 23 dotyczący normy ISO (warunek pożądany, niekonieczny, dodatkowo punktowany- 2 pkt) 22. Oświadczenie o posiadaniu laboratorium spełniającego wymagania zawarte w Dziale IV pkt 20 ze wskazaniem lokalizacji i zakresem wykonywanych w nim badań. W czasie przejęcia działalności Pracowni Badań Profilaktycznych, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest zabezpieczyć ciągłą i nieprzerwaną działalność laboratorium podczas prac dostosowawczych. 23. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego oraz środków łączności i transportu, wykorzystanych do realizacji przedmiotu konkursu dla miejsca świadczenia usługi, ujęty w tabeli wg wzoru (Załącznik nr 7). 24. Wymagane pełnomocnictwa. 6

7 VI. Kryteria i zasady oceny ofert Kryterium oceny: 1. oferowana cena wartość świadczeń zdrowotnych laboratoryjnych (zgodnie z ofertą cena brutto) - 70 %, 2. wiarygodność oferenta - 10 %, 3. propozycje zawarte w koncepcji świadczenia usług - 20 %, Sposoby oceny: Ad. 1) Oferowana cena szacunkowa wartość usług medycznych Sposób oceny według wzoru: Wartość punktowa ceny = 70*C min / C n Gdzie: C min zaoferowana najniższa cena C n cena oferowana (cena oferty badanej) Razem : 100 % Ad. 2) Ocena wiarygodności Oferenta Wartość punktowa kryterium nr 2 wyznaczona będzie w oparciu o przedstawione wraz z ofertą dokumenty, oświadczenia wg podanej niżej punktacji: a) wskaźnik bieżącej płynności finansowej (wbpf = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe), Ocena punktowa: 1,5<wbpf<2,0-3 pkt, 1,0<wbpf<1,5-1 pkt, 0<wbpf<1,0-0 pkt, b) doświadczenie w zakresie udzielania świadczeń: wykonywanie badań laboratoryjnych analitycznych i mikrobiologicznych na zasadach outsourcingu (realizacja umów w okresie ostatnich 3-ch lat na wykonywanie badań wraz z wynajmem lokalu i przejęciem pracowników w m. st. Warszawa), Ocena punktowa: realizacja 3 umów - 1 pkt; 4 umów 2 pkt; 5 umów 3 pkt, 6 umów 4 pkt., 7 i więcej umów 5 pkt, c) zakres zewnętrznej kontroli jakości (certyfikaty jakości), z okresu ostatnich 3 lat, Ocena punktowa: 1 pkt za każdy certyfikat, przy czym za posiadanie certyfikatu jakości ISO przyznaje się 2 pkt (max. 5 pkt) Razem : 10 % Ocena punktowa w kryterium 2) będzie dokonywana w skali 0 5 pkt, odrębnie dla każdego z podpunktów od a do c, a następnie wyliczana wg wzoru: Wartość punktowa = 10*T n / T max Gdzie: 7

8 T n liczba punktów uzyskanych przez Oferenta T max max. liczba przyznanych punktów Ad. 3) Ocena koncepcji świadczenia usług Wartość punktowa kryterium nr 3 wyznaczona będzie w oparciu o przedstawione wraz z ofertą dokumenty, oświadczenia oraz opis proponowanych rozwiązań wg podanej niżej punktacji: a) organizacja świadczenia usługi z uwzględnieniem udziału podwykonawców Ocena punktowa: - wszystkie badania wykonywane w macierzystym Laboratorium - 10 pkt, - do10 % badań wykonywanych u podwykonawców - 5 pkt, - powyżej 10% badań wykonywanych u podwykonawców- 0 pkt. b) max. czas oczekiwania na wyniki badań cito, których Zamawiający określił maksymalny termin cito nie dłuższy niż 1 godzina (dotyczy 33-ech badań, zaznaczonych w Formularzu asortymentowo-cenowym na ciemnoszary kolor). Ocena punktowa: - do 1 godz pkt, - między 1 godz. a 2 godz. - 5 pkt, - - powyżej 2 godz. - 0 pkt. Razem: 20 % Ocena punktowa w kryterium 3) będzie dokonywana w skali 0 5 pkt, odrębnie dla każdego z podpunktów od a do c, a następnie wyliczana wg wzoru: Wartość punktowa = 20*N n / N max Gdzie: N n liczba punktów uzyskanych przez Oferenta N max max. liczba przyznanych punktów 2. Oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. VII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Przyjmujący zamówienie przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach ofert. Propozycję rozwiązań alternatywnych i wariantowych nie będą brane pod uwagę. 2. Można złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostanie powierzone do wykonania wyłącznie jednemu Oferentowi. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę. 8

9 4. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym ustalonym przez udzielającego zamówienie. a) cena oferty powinna być obliczona zgodnie z Formularzem Asortymentowocenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWKO, b) cenę oferty (zawierającą wszystkie jej składniki) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi, c) w łącznej cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 6. W przypadku składania przez oferenta dokumentów, o których mowa w pkt V w kopiach, powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Zamawiający może żądać od oferenta przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 7. Oferta pod rygorem nieważności powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. 8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsca w których zostały dokonane poprawki, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: Konkurs ofert na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Pracowni Badań Profilaktycznych Polskiej Akademii Nauk 10. Załączane dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy NIP i REGON). VIII. Miejsce składania ofert Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem, jak o tym mówi dział VII należy złożyć do dnia r. o godz. 12:00 w siedzibie udzielającego zamówienie tj. PAN ZDP w Warszawie, W-wa ul. Nowy Świat 72 Sekretariat Dyrektora, pok Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. IX. Termin związania z ofertą Przyjmujący zamówienie jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. X. Miejsce i tryb otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:15. podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w siedzibie Zamawiającego tj. PAN ZDP w Warszawie, W-wa ul. Nowy Świat 72 w Sali 05 (Pałac Staszica parter). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 9

10 XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Komisja Konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania nie później niż w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert. 2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert (na stronie internetowej PAN ZDP w Warszawie i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia), podając nazwę Oferenta, jego siedzibę oraz numer oferty, którą wybrano. 3. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu. 4. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy. XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora PAN ZDP w Warszawie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. XII. UWAGI DODATKOWE 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego w przypadku, w którym: a) nie wpłynęła żadna oferta, b) odrzucono wszystkie oferty c) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie świadczeń objętych postępowaniem konkursowym, d) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż przeprowadzenie postępowania nie leży w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć 2. Oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie doręczona kopia zarządzenia wskazanego w ust. 2. Załączniki: Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy badań laboratoryjnych Załącznik nr 3 Oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia Załącznik nr 4 Wykaz pracowników Pracowni Badań Profilaktycznych - laboratorium 10

11 Załącznik nr 5 Umowa na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą wykonywały świadczenia na rzecz Zamawiającego Załącznik nr 7 Wykazu aparatury medycznej i sprzętu i oraz środków transportu i łączności Załącznik nr 8 Harmonogram rzeczowo czasowy zadań związanych z przejęciem działalności Laboratorium Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zobowiązaniu się do przejęcia pracowników ZATWIERDZAM Dyrektor PAN ZDP w Warszawie /-/ Dariusz Walaszczyk 11

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o.

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Prezes Zarządu NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach sp. z o.o. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I MIKROBIOLOGICZNEJ Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR.../2014 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie organizacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZENIE Dyrektor Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok

Dyrektor. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. Urszula Kuc. Data : 16 grudnia 2014 rok Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra Dyrektor Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 157/2016 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 28.12.2016 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie Ogłoszenie o konkursie na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych zlecanych przez Centrum Onkologii Instytut im Marii Skłodowskiej Curie Oddział w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 315 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 6 listopada 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań laboratoryjnych w kierunku: 3. diagnostyki rzeżączki I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert Wrocław, 12.04. 2012r. Nr sprawy: 5/SPEC/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 27-100 IŁŻA Tel./fax.048/ 616-31-75 www.szpitalilza.com.pl Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ W WARSZAWIE UL. Krasińskiego 54/56, 01-755 WARSZAWA Tel. (0-22) 685-26-01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH W ZAKLADZIE

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 38-600 Lesko, ul.kazimierza Wielkiego 4 e-mail: administracja@spzozlesko.pl Internet: www.spzozlesko.pl Znak sprawy: SPZOZ.II.431/K/2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia r. 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 28.02.2014 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/5/2017 Nowa Sól, dnia 25.01.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej,

4) Nadciśnienia Tętniczego, 5) Chirurgii Twarzowo-Szczękowej, WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.8.2016 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41.

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 tel.: 67 286 26 22 67 286 22 41 67 286 22 42 fax: 67 28 62 622 e-mail: zp@szpitalwyrzysk.com url:http://www.szpitalwyrzysk.com

Bardziej szczegółowo

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w zakresie POZ w Gabinecie

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy w zakresie POZ w Gabinecie 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 02.06.2014 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. art. 140, art. 141, art. 146

Bardziej szczegółowo

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy.

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie stomatologiczne obejmujące świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 343 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 3 listopada 2009 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 56/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.06.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Szczegółowe warunki Konkursu Ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon:

ul. 26 Marca Wodzisław Śl. Tel NIP: Regon: POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ul. 26 Marca 51 44-300 Wodzisław Śl. Tel. 032 4591 800 NIP: 647-18-39-389 Regon: 000312455

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 16 listopada 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 166 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 14 lipca 2008 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 5/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 23.11.2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SZPITAL W ŚREMIE ul. Chełmońskiego 1, Śrem

SZPITAL W ŚREMIE ul. Chełmońskiego 1, Śrem Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2010 Dyrektora Szpitala w Śremie SZPITAL W ŚREMIE ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem Warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez osoby legitymujące

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Prezes Zarządu ogłasza konkurs

z dnia r. Prezes Zarządu ogłasza konkurs 1 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU z dnia 17.09.2013 r. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. 89-300 Wyrzysk; ul. 22 Stycznia 41 działając na podstawie: 1. art. 140, art. 141, art. 146

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON

Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/ , fax REGON Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Węgierska 21 tel. 18/35 53 534, fax 18 35 26 046 REGON 000308614 Regulamin i szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje

REGULAMIN KONKURSU OFERT. 1 Podstawy prawne, określenia i definicje REGULAMIN KONKURSU OFERT 1 Podstawy prawne, określenia i definicje 1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: ERM- 4022/3/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: 1. Stomatologii zachowawczej na okres od 01.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH :

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH : zadań i innych procedur medycznych przez technika elektroradiologii W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM IM. WAM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (0-22) 599-11-20; fax.: (0-22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK/01/11/2016 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Numer sprawy : II KO/10/2017/04/19 Radzymin, dnia 18.04.2017r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Postępowanie konkursowe prowadzone zgodnie z: 1. Ustawą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. UWAGI WSTĘPNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursów ofert na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Z ZAKRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW OPRACOWANIA OFERTY

SPECYFIKACJA WARUNKÓW OPRACOWANIA OFERTY SPECYFIKACJA WARUNKÓW OPRACOWANIA OFERTY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2016 r. do postępowania w trybie konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) Wrocław, 13.12. 2012r. Nr sprawy: 28/KMED/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 2/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 01.09. 2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych:

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w Oddziale Neonatologii wykonywanie i ocena USG stawów biodrowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: całodobowej opieki lekarskiej SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: WZÓR UWAGI WSTĘPNE 1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na udzielanie przez lekarzy na okres

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Postępowanie nr Ozorków, 11.12. 2012r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17 /2013. Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z dnia 17.06.2013 r.

Zarządzenie Nr 17 /2013. Dyrektora Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji z dnia 17.06.2013 r. Zarządzenie Nr 17 /2013 Dyrektora w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielanie fizjoterapeutycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (0-22) 599-11-20; fax.: (0-22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK/01/02/2014 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZAKAŹNEGO W WARSZAWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT KO/BP/02/2010 NA WYKONYWANIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Pakiet I - Badania EMG, Pakiet II Badania ENG, Pakiet III - Badania USG oka, UBM oka, OCT oka, Pakiet IV Badania mammograficzne,

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku K O N K U R S U O F E R T. w przedmiocie: na podstawie

WARUNKI KONKURSU. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku K O N K U R S U O F E R T. w przedmiocie: na podstawie WARUNKI KONKURSU Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie K O N K U R S U O F E R T

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia. dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia. dokonywanego w trybie konkursu ofert Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ul. Batorego 17/19 tel./fax ( 56) 655-75-30 www.med.torun.pl SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

2. Wymogi : Dyplom ukończenia szkoły medycznej - uzyskany tytuł pielęgniarki, szkolenia, kursy, i inne uprawnienia do pracy w Pracowni Hemodynamiki

2. Wymogi : Dyplom ukończenia szkoły medycznej - uzyskany tytuł pielęgniarki, szkolenia, kursy, i inne uprawnienia do pracy w Pracowni Hemodynamiki Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im NMP w Częstochowie Regulamin Konkursu Ofert Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zadań pielęgniarskich i innych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Al. Wojska Polskiego 97, Szczecin

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych Al. Wojska Polskiego 97, Szczecin Szczegółowe warunki konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, kryteriów oceny ofert oraz warunków wymaganych od świadczeniodawców zwane dalej szczegółowym warunkami konkursu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 1. Organizatorem konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych jest Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni SP ZOZ, zwany

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM GMINA STRZEGOM 58-150 Strzegom, Rynek 38 o g ł a s z a na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania świadczeń: Wymagania wobec oferentów: Dostępność do świadczeń - wymagana:

Sposób rozliczania świadczeń: Wymagania wobec oferentów: Dostępność do świadczeń - wymagana: Szczegółówe warunki, jakie powinna spełniać oferta złożona w Szpitalu Powiatowym w Radomsku w związku z konkursem ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie endoskopowej cholangiopankreatografii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE KONKURSU

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE KONKURSU SPECYFIKACJA do postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie fizjoterapii oraz masażu leczniczego w Dziale Usprawniania Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek 03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 32 / 34 e-mail: sekretariat@zoztargowek.waw.pl Internet: www.zoztargowek.waw.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, DĘBLIN

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, DĘBLIN SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (jednolity tekst: Dz. U z 2015

Bardziej szczegółowo

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza

D (1)-MH/11. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim ul. Garbarska 1 ogłasza D-423-5 (1)-MH/11 Oświęcim, dnia 7.11.2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /D.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu

Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Warszawa, dnia 5 stycznia 2017r. Oznaczenie sprawy: Konkurs na świadczenie usług pielęgniarskich Specyfikacja Istotnych Warunków Konkursu Dotyczy: Postępowania konkursowego ogłoszonego przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT DSP-1132/ 1/6/2015 Nowa Sól, dnia 08.05.2015r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

Bardziej szczegółowo