Szczegółowe warunki konkursu ofert

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe warunki konkursu ofert"

Transkrypt

1 Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pracowni Badań Profilaktycznych Polskiej Akademii Nauk Zakładu Działalności Pomocniczej w Warszawie w zakresie: 1. Wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pracowników PAN oraz pacjentów Pracowni w ramach skierowań wg zleceń lekarzy. 2. Przejęcia pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego na podstawie art Kodeksu Pracy. Sformułowania: 1. Udzielający zamówienia, Zamawiający lub Pracownia należy rozumieć: Polską Akademię Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie z siedzibą w Warszawie (00-330) przy ul. Nowy Świat 72; 2. Przyjmujący zamówienie, Wykonawca zamówienia lub Oferent - należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654) r., przystępujący do organizowanego konkursu ofert; I. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu 1. Przedmiot konkursu ofert obejmuje przyjęcie przez Przyjmującego Zamówienie obowiązku udzielenia na rzecz Zamawiającego świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 2. Szczegółowy zakres świadczeń, termin oraz szacunkową liczbę świadczeń będących przedmiotem konkursu określa Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 2). 3. Dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy zamówienia: a) dostarczania sprzętu jednorazowego użytku i przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie pobierania materiału biologicznego (przy użyciu sprzętu innego niż dotychczas używany przez Zamawiającego - system zamknięty), kody kreskowe i papier do drukowania list zbiorczych stanowiących skierowanie na badania oraz pojemników do transportu materiału biologicznego oraz krwi, b) ustala się godziny odbiory materiału do badań z Punktu Pobrań Udzielającego zamówienie w dni pracujące (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 10.30; 11:30 usytuowanego w Pałacu Staszica, Warszawa ul. Nowy Świat 72, c) ponadto Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest poza ustalonymi godzinami odbioru materiału do badań do wykonania badań laboratoryjnych w innych godzinach w sytuacjach nagłych. W takim przypadku Udzielający zamówienie powiadomi Przyjmującego zamówienie o konieczności odbioru materiału. Odbiór nastąpi w terminie 30 minut licząc od momentu przekazania informacji, 1

2 d) przyjmujący zamówienie udostępni bezpośredni kontakt telefoniczny do przekazywania informacji w sprawie przedmiotu zamówienia, e) wyniki badań cito udostępniane będą w czasie określonym w załączniku nr 1 godziny od odbioru materiału do badań na przeglądarce internetowej i dostarczane w formie papierowej przy kolejnym pobieraniu materiału do badań, f) przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić dostępność do wyników badań przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, g) przejęcia pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego na podstawie art Kodeksu Pracy. 4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej pomieszczeń Punkt pobrań i wyposażenia potwierdzonego oświadczeniem Zamawiającego (Załącznik nr 3). 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do rozszerzenia panelu badań w sytuacji wystąpienia konieczności wprowadzenia nowych badań na rzecz Zamawiającego. Cena badań nowowprowadzonych do katalogu świadczeń wykonywanych, będzie każdorazowo negocjowana przez strony umowy. II. Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem 1. Udzielający zamówienia wymaga od Wykonawcy przedstawienia w formie pisemnej koncepcji udzielania świadczeń stanowiących przedmiot konkursu, a w szczególności: a. opisu sposobu organizacji udzielania świadczeń z uwzględnieniem udziału podwykonawców, jeżeli Przyjmujący zamówienie zamierza wykonywać świadczenia zdrowotne przy udziale podwykonawców, b. wykazu sprzętu i aparatury oraz środków transportu i łączności, na którym będą udzielanie świadczenia w trakcie realizacji świadczenia zdrowotnego, c. zakresu udzielanych świadczeń zgodnie z przedmiotem zamówienia w podziale na poszczególne rodzaje oznaczeń wraz z terminami wykonania, liczbą ustaloną przez udzielającego zamówienia w szczegółowych warunkach konkursu ofert, d. wskazania metody realizacji badań laboratoryjnych, e. stosowania metod kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym postępowania z świadczeniem niezgodnym z wymaganiami badań/ lub wzorcowań. 2. Udzielający zamówienia wymaga od Przyjmującego zamówienie aby: a. udzielał zamawianych świadczeń na wysokim poziomie zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej pracy na rzecz udzielającego zamówienie, b. udzielał świadczeń na własnym sprzęcie, zapewniającym ich wysoką jakość i posiadającym certyfikaty oraz atesty dopuszczenia do obrotu, c. materiały i odczynniki używane do wykonywania badań były dopuszczone do obrotu i spełniały wymagania określone w przepisach szczególnych, d. brał udział w okresowych wewnętrznych, ogólnopolskich i międzynarodowych kontrolach jakości świadczonych usług, e. świadczone usługi były wykonywane przez wykwalifikowane osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Załącznik nr 6), 2

3 f. prowadził rejestr przyjmowanych materiałów według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej, który winien być udostępniany systemie informatycznym Udzielającego zamówienie w wersji elektronicznej, g. przyjmujący zamówienie podczas realizacji usługi przestrzegał przepisów odnoszących się do danych osobowych zgodnie z obowiązującym w tym zakresie stanem prawnym, h. wyniki wykonywanych badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie dokumentacji medycznej udostępniał zarówno w systemie informatycznym Udzielającego Zamówienie do czasu wprowadzenia przez Zamawiającego sytemu informatycznego) na podane adresy jak również na przeglądarce internetowej jak i w wersji papierowej. i. wyniki badań były autoryzowane przez osobę z odpowiednimi w danym zakresie kwalifikacjami, j. przekazywania Udzielającemu zamówienia, przez czas trwania umowy, bezzwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, raportów ilościowych i rodzajowych. 3. Przyjmujący Zamówienie zapewniał stosowanie ujednoliconych standardów i procedur pobierania materiałów, przyjmowania, oznakowania próbek, procedury weryfikacji (rejestracji materiału), segregacji, przechowywania, przygotowania do transportu, zapewnienia warunków do transportu, transportu oraz udostępniania wyników. 4. Zobowiązuje się do dostarczania bezpłatnie wszystkich materiałów (drobny sprzęt laboratoryjny tj. pojemniki na materiał biologiczny i zestawy do pobrań) potrzebnych do realizacji badań diagnostycznych oraz kody kreskowe i papier do drukowania list zbiorczych stanowiących skierowanie na badania oraz pojemników do transportu materiału biologicznego oraz krwi. 5. Udzielający zamówienie wymaga stosowania zamkniętego systemu pobierania krwi. 6. Przyjmujący Zamówienie prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną (w tym rejestr przyjmowanych zleceń i wykonywanych badań w formie papierowej i elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami, 7. Wykonawca Zamówienia zobowiązuje się do prowadzenia na swój koszt szkoleń pracowników Punktu Pobrań na terenie Zamawiającego w przypadku zmian w sposobie realizacji zamówienia lub potrzebie aktualizacji wiedzy na temat sposobu pobierania badań, użycia sprzętu, w tym sprzętu bezpiecznego. 8. Wykonawca Zmówienia zobowiązuje się stosować się i przestrzegać Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 9. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć ciągłość pracy Pracowni pod względem diagnostyki laboratoryjnej od momentu obowiązywania umowy. III. Termin realizacji umów obejmujących przedmiot konkursu 1. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiąca przedmiot konkursu zostanie zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr Przyjmujący zamówienie musi zapewnić udzielanie przedmiotowych świadczeń w sposób kompleksowy z dniem zawarcia umowy. 3

4 IV. Wymagania stawiane Przyjmującemu Zamówienie W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty): 1. Jest podmiotem wymienionym w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.). Jest zarejestrowany w ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. 2. Jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności jest zarejestrowany we właściwym rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, posiada nadany numer NIP i REGON. 3. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w szczególności do wykonywania pełnego zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych objętych przedmiotem konkursu. 4. Nie zalega w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne. 5. Nie zalega w płaceniu podatków i opłat. 6. Ubezpieczy się na czas trwania umowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w Pracowni Badań Profilaktycznych Polskiej Akademii Nauk w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 293, poz z późn. zm.) oraz będą utrzymywać wskazaną w nim minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.. 7. Nie będzie prowadzić na terenie Pracowni Badań Profilaktycznych Polskiej Akademii Nauk działalności konkurencyjnej wobec działalności Zamawiającego określonej Statutem, a także nie będzie wykonywać działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na rzecz innych podmiotów na sprzęcie oddanym przez Zamawiającego w użytkowanie na czas trwania umowy. 8. Urzędujący członkowie władz podmiotów nie figurują w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego. 9. Odbył, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wizję lokalną Punktu pobrań oraz otoczenia, a także uzyskali od Zamawiającego wszelkie niezbędne informacje, konieczne do przygotowania oferty i w tym zakresie nie wnoszą żadnych zastrzeżeń (Załącznik nr 3) 10. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 11. Zobowiązuje się do przejęcia wszystkich pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego przy wykonywaniu świadczeń będących przedmiotem konkursu ofert na podstawie art Kodeksu pracy, na warunkach nie gorszych, niż wynikających z obowiązujących umów o pracę. Informacja o warunkach zatrudnienia (koszty łącznie z kosztami pracodawcy w ujęciu rocznym) przejmowanych pracowników Zamawiającego zawarta jest w (Załączniku nr 4). 12. Gwarantuje wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z: a) zasadami i warunkami wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym oraz zgodnie z zasadami i warunkami wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004r., Nr 144, poz z późn. zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 435), 4

5 c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 z późn. zm.). 13. Zobowiązuje się do wykonywania badań od poniedziałku di piątku oraz do nie ograniczania zakresu obecnie istniejącego panelu badań laboratoryjnych, a nadto do rozszerzenia go zgodnie z postępem nauki, jak również w przypadku potrzeb Zamawiającego, wynikających z rozszerzenia zakresu świadczonych przez niego świadczeń zdrowotnych 14. Zobowiązuje się do dostarczania bezpłatnie wszystkich materiałów (drobny sprzęt laboratoryjny tj. pojemniki na materiał biologiczny i zestawy do pobrań) potrzebnych do realizacji badań diagnostycznych oraz kody kreskowe i papier do drukowania list zbiorczych stanowiących skierowanie na badania oraz pojemników do transportu materiału biologicznego oraz krwi. 15. Udzielający zamówienie wymaga stosowania zamkniętego systemu pobierania krwi. 16. Posiadał niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,- wykonał usługi (min. 1) odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone odpowiednimi referencjami. 17. Przyjmujący Zamówienie posiada laboratorium na terenie m. st. Warszawy posiadające wprowadzoną normę ISO dla minimum 30 zarejestrowanych parametrów oraz ISO 9001:2008 potwierdzone certyfikatami. 18. Wymagania dodatkowe (pożądane, nieskutkujące odrzuceniem oferty): Przyjmujący Zamówienie wykaże się posiadaniem certyfikatu jakości ISO (warunek pożądany, niekonieczny, dodatkowo punktowany- 2 pkt) V. Dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych i ocenianych warunków 1. Wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (Załącznik nr 1), Przyjmujący Zamówienie składają dokumentację, o której mowa w dalszych punktach. 2. Wypis z odpowiedniego rejestru potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem. 3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, odnośnie każdego urzędującego członka organu zarządzającego Oferenta 5. Dokument potwierdzający, iż laboratorium obecnie prowadzone przez Oferenta zostało wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, 6. Dokument potwierdzający nadanie NIP 7. Dokument potwierdzający nadanie REGON 8. Polisę ubezpieczeniową dotyczącą przedmiotu konkursu zgodnie z opisem zawartym w dziale IV ważną na czas trwania umowy, z chwilą nie możliwości złożenia dokumentu o tak długim okresie ważności, należy złożyć oświadczenie, iż z chwila wygaśnięcia polisy dostarczona zostanie do siedziby Udzielającego zamówienie nowa ważna polisa zgodna z opisem zawartym w dziale IV. 9. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne. 5

6 10. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w płaceniu podatków i opłat. 11. Parafowane wzory umów o zamówieniu na świadczenia zdrowotne (Załącznik nr 5) 12. Oświadczenie wystawione przez Udzielającego zamówienia, iż Wykonawca zapoznał się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia (Załącznik nr 3) 13. Podpisane zobowiązanie Przyjmującego zamówienie o przejęciu pracowników zgodnie z (Załącznikiem nr 9), w trybie art Kodeksu pracy 14. Wykaz osób które będą wykonywały świadczenia na rzecz Zamawiającego. 15. Cennik opłat jednostkowych za badania laboratoryjne z wyliczeniem szacunkowej wartości oferty dla ustalonych przez Zamawiającego szacunkowych ilości badań wraz z czasem wykonania badania (Załącznik nr 2) a) cena oferty powinna być obliczona zgodnie z Formularzem Asortymentowocenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWKO b) cenę oferty (zawierającą wszystkie jej składniki) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi c) w łącznej cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy 16. Oświadczenie o przyjęciu obowiązku dostarczania wszystkich materiałów potrzebnych do badań (drobny sprzęt laboratoryjny), a także o bezpłatnym dostarczaniu kodów kreskowych i papieru do druku list zbiorczych stanowiących skierowanie na badania oraz pojemniki do transportu pobranego materiału biologicznego. 17. Wykaz wykonanych usług na świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej wykonania zamówienia, w tym w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia konkursu o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,- wykonał usługi (min. 1) odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzone odpowiednimi referencjami. 18. Kopię bilansu i rachunku zysków i strat za rok Referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Dziale IV, pkt Certyfikaty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w Dziale IV pkt 22 dotyczące posiadania przez Oferenta laboratorium na terenie m. st. Warszawy z wprowadzoną normą ISO oraz ISO 9001: Certyfikat potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w Dziale IV pkt 23 dotyczący normy ISO (warunek pożądany, niekonieczny, dodatkowo punktowany- 2 pkt) 22. Oświadczenie o posiadaniu laboratorium spełniającego wymagania zawarte w Dziale IV pkt 20 ze wskazaniem lokalizacji i zakresem wykonywanych w nim badań. W czasie przejęcia działalności Pracowni Badań Profilaktycznych, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest zabezpieczyć ciągłą i nieprzerwaną działalność laboratorium podczas prac dostosowawczych. 23. Wykaz aparatury i sprzętu medycznego oraz środków łączności i transportu, wykorzystanych do realizacji przedmiotu konkursu dla miejsca świadczenia usługi, ujęty w tabeli wg wzoru (Załącznik nr 7). 24. Wymagane pełnomocnictwa. 6

7 VI. Kryteria i zasady oceny ofert Kryterium oceny: 1. oferowana cena wartość świadczeń zdrowotnych laboratoryjnych (zgodnie z ofertą cena brutto) - 70 %, 2. wiarygodność oferenta - 10 %, 3. propozycje zawarte w koncepcji świadczenia usług - 20 %, Sposoby oceny: Ad. 1) Oferowana cena szacunkowa wartość usług medycznych Sposób oceny według wzoru: Wartość punktowa ceny = 70*C min / C n Gdzie: C min zaoferowana najniższa cena C n cena oferowana (cena oferty badanej) Razem : 100 % Ad. 2) Ocena wiarygodności Oferenta Wartość punktowa kryterium nr 2 wyznaczona będzie w oparciu o przedstawione wraz z ofertą dokumenty, oświadczenia wg podanej niżej punktacji: a) wskaźnik bieżącej płynności finansowej (wbpf = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe), Ocena punktowa: 1,5<wbpf<2,0-3 pkt, 1,0<wbpf<1,5-1 pkt, 0<wbpf<1,0-0 pkt, b) doświadczenie w zakresie udzielania świadczeń: wykonywanie badań laboratoryjnych analitycznych i mikrobiologicznych na zasadach outsourcingu (realizacja umów w okresie ostatnich 3-ch lat na wykonywanie badań wraz z wynajmem lokalu i przejęciem pracowników w m. st. Warszawa), Ocena punktowa: realizacja 3 umów - 1 pkt; 4 umów 2 pkt; 5 umów 3 pkt, 6 umów 4 pkt., 7 i więcej umów 5 pkt, c) zakres zewnętrznej kontroli jakości (certyfikaty jakości), z okresu ostatnich 3 lat, Ocena punktowa: 1 pkt za każdy certyfikat, przy czym za posiadanie certyfikatu jakości ISO przyznaje się 2 pkt (max. 5 pkt) Razem : 10 % Ocena punktowa w kryterium 2) będzie dokonywana w skali 0 5 pkt, odrębnie dla każdego z podpunktów od a do c, a następnie wyliczana wg wzoru: Wartość punktowa = 10*T n / T max Gdzie: 7

8 T n liczba punktów uzyskanych przez Oferenta T max max. liczba przyznanych punktów Ad. 3) Ocena koncepcji świadczenia usług Wartość punktowa kryterium nr 3 wyznaczona będzie w oparciu o przedstawione wraz z ofertą dokumenty, oświadczenia oraz opis proponowanych rozwiązań wg podanej niżej punktacji: a) organizacja świadczenia usługi z uwzględnieniem udziału podwykonawców Ocena punktowa: - wszystkie badania wykonywane w macierzystym Laboratorium - 10 pkt, - do10 % badań wykonywanych u podwykonawców - 5 pkt, - powyżej 10% badań wykonywanych u podwykonawców- 0 pkt. b) max. czas oczekiwania na wyniki badań cito, których Zamawiający określił maksymalny termin cito nie dłuższy niż 1 godzina (dotyczy 33-ech badań, zaznaczonych w Formularzu asortymentowo-cenowym na ciemnoszary kolor). Ocena punktowa: - do 1 godz pkt, - między 1 godz. a 2 godz. - 5 pkt, - - powyżej 2 godz. - 0 pkt. Razem: 20 % Ocena punktowa w kryterium 3) będzie dokonywana w skali 0 5 pkt, odrębnie dla każdego z podpunktów od a do c, a następnie wyliczana wg wzoru: Wartość punktowa = 20*N n / N max Gdzie: N n liczba punktów uzyskanych przez Oferenta N max max. liczba przyznanych punktów 2. Oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. VII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Przyjmujący zamówienie przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w szczegółowych warunkach ofert. Propozycję rozwiązań alternatywnych i wariantowych nie będą brane pod uwagę. 2. Można złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostanie powierzone do wykonania wyłącznie jednemu Oferentowi. Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę. 8

9 4. Składający ofertę ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym ustalonym przez udzielającego zamówienie. a) cena oferty powinna być obliczona zgodnie z Formularzem Asortymentowocenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWKO, b) cenę oferty (zawierającą wszystkie jej składniki) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi, c) w łącznej cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 6. W przypadku składania przez oferenta dokumentów, o których mowa w pkt V w kopiach, powinny być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Zamawiający może żądać od oferenta przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 7. Oferta pod rygorem nieważności powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Treść oświadczeń powinna być napisana na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. 8. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a miejsca w których zostały dokonane poprawki, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem: Konkurs ofert na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Pracowni Badań Profilaktycznych Polskiej Akademii Nauk 10. Załączane dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy NIP i REGON). VIII. Miejsce składania ofert Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem, jak o tym mówi dział VII należy złożyć do dnia r. o godz. 12:00 w siedzibie udzielającego zamówienie tj. PAN ZDP w Warszawie, W-wa ul. Nowy Świat 72 Sekretariat Dyrektora, pok Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona. IX. Termin związania z ofertą Przyjmujący zamówienie jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. X. Miejsce i tryb otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12:15. podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w siedzibie Zamawiającego tj. PAN ZDP w Warszawie, W-wa ul. Nowy Świat 72 w Sali 05 (Pałac Staszica parter). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 9

10 XI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Komisja Konkursowa rozstrzyga o wynikach postępowania nie później niż w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert. 2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert (na stronie internetowej PAN ZDP w Warszawie i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia), podając nazwę Oferenta, jego siedzibę oraz numer oferty, którą wybrano. 3. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu. 4. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy. XII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE 1. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora PAN ZDP w Warszawie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. XII. UWAGI DODATKOWE 1. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania konkursowego w przypadku, w którym: a) nie wpłynęła żadna oferta, b) odrzucono wszystkie oferty c) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na sfinansowanie świadczeń objętych postępowaniem konkursowym, d) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż przeprowadzenie postępowania nie leży w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć 2. Oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie doręczona kopia zarządzenia wskazanego w ust. 2. Załączniki: Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo cenowy badań laboratoryjnych Załącznik nr 3 Oświadczenie o zapoznaniu się z miejscem i warunkami realizacji zamówienia Załącznik nr 4 Wykaz pracowników Pracowni Badań Profilaktycznych - laboratorium 10

11 Załącznik nr 5 Umowa na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą wykonywały świadczenia na rzecz Zamawiającego Załącznik nr 7 Wykazu aparatury medycznej i sprzętu i oraz środków transportu i łączności Załącznik nr 8 Harmonogram rzeczowo czasowy zadań związanych z przejęciem działalności Laboratorium Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zobowiązaniu się do przejęcia pracowników ZATWIERDZAM Dyrektor PAN ZDP w Warszawie /-/ Dariusz Walaszczyk 11

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo