Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych."

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn r. SPSSZ - V/ 150 /2013 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych. ( Nr sprawy SPSSZ/ 19 /D/13 ) Otrzymaliśmy zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. powyższego postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przesyła treść wyjaśnień : 1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w: a. 1 ust. 3 z godzin na dni robocze, b. 3 ust. 1 z godzin na dni robocze? Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas. 2. Czy Zamawiający w 1 ust. 5 wyrazi zgodę na zmianę terminów przeprowadzanie inwentaryzacji tj. na koniec każdego półrocza zamiast na koniec każdego kwartału? 3. Czy Zamawiający dookreśli w 1 ust. 7, iż przedłużenie obowiązywaniu umowy może nastąpić po podpisaniu aneksu? Obecny zapis nie dookreśla sposobu przedłużenia umowy, który został dopuszczony we wzorze umowy. Odpowiedź : Zamawiający odpowiedni zapis umieścił w 1 pkt Czy Zamawiający dookreśli w 8 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego. Dyrekcja: tel.(22) , fax: (22) , skr. pocztowa 43 Konto Nordea Bank Polska S.A REGON: NIP

2 Odpowiedź : Zamawiający w 8 wprowadza dodatkowy zapis Po dokonaniu wymiany na pełnowartościowy towar, Zamawiający dokona zwrotu wadliwego asortymentu do Wykonawcy na jego koszt. 5. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w 10 ust. 1 lit b z 10% na 5% wartości niedostarczonego towaru? Odpowiedź : Zamawiający zmienia zapis w 10 ust 1 lit. B 5% umownej wartości brutto niezrealizowanej części umowy Do SIWZ 6. Prosimy Zamawiającego o pkt. 1 C na zapis: ( ) przy warunkach płatności 30 dni. Zgodnie z art.3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r.( Dz. U. 139, poz. 1323), przepisy tej ustawy należy stosować także do transakcji, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu pomiędzy Wykonawcą (czyli podmiotem, o którym mowa w art.3 ust 1 ustawy), a Zamawiającym (czyli podmiotem, o którym mowa w art.3 ust 3 ustawy.) Zgodnie z art. 5 ustawy o transakcjach handlowych Jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Odpowiedź : Pozostają zapisy SIWZ zgodnie z ustawą (Dz. U. z dnia 8 marca 2013 r. poz. 217 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych). Pakiet 31 7.Czy dreny do podłużnego drenażu pooperacyjnego mają posiadać spiralną perforację i duże otwory owalne? 8.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wyposażonego w filtr krwi do szybkich przetoczeń o powierzchni min.120 cm² 40µm zintegrowany z aparatem do przetoczeń. 9.Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1A, 2A, 3A dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją? 10.Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1A dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 4-14 otworów oraz w części nasadowej 3 otwory dla śrub blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu, długość płytki około mm? 11.Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów 12.Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2A dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 4-12 otworów oraz w części nasadowej 5 otworów dla śrub blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu, długość płytki około mm? 13.Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2C i 3C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych blokowanych lub gąbczastych zwykłych, zamiast gąbczastych blokowanych? 2

3 14.Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 4A dopuści możliwość zaoferowania płytki z 4 otworami blokowanymi z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane korowe? 15.Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 4C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych blokowanych Ø 5,0 mm zamiast gąbczastych blokowanych Ø 6,5 mm? 16.Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 5B dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących o średnicy Ø 4,5 i 5,0 mm? 17.Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1A dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją? 18.Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1A dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 6-16 otworów, w części nasadowej 5 otworów dla śrub blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu oraz 1 otwór dla śruby gąbczastej kaniulowanej, długość płytki około mm? 19.Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 1D dopuści możliwość zaoferowania wkrętów 20.Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 3A dopuści możliwość zaoferowania gwoździa śródszpikowego udowego anatomicznego posiadającego w części dalszej 3 otwory ustawione w 2 płaszczyznach? 21.Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 3B dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych blokujących o średnicy Ø 4,5 mm? 22.Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 3C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów rekonstrukcyjnych blokujących o średnicy Ø 6,5 mm? 23.Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 4A i 5A dopuści możliwość zaoferowania gwoździa śródszpikowego krótkiego i długiego do złamań złożonych bliższego końca kości udowej posiadającego w części dalszej co najmniej 2 otwory dla śrub blokujących w tym 1 otwór dynamiczny, 1 otwór statyczny? Odpowiedź : Pytanie jest cytowaniem zapisu szczegółowego SIWZ. 24.Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 4D dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych blokujących o średnicy Ø 4,5 mm? Odpowiedź : Pytanie jest cytowaniem zapisu szczegółowego SIWZ. 25.Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1A dopuści możliwość zaoferowania gwoździa śródszpikowego typu gamma o średnicy części bliższej 16 mm? 26.Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1A i 1B dopuści możliwość zaoferowania gwoździa posiadającego w części bliższej dwa lub trzy otwory z możliwością użycia dla jednej śruby szyjkowej o średnicy 11 mm? 27.Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1c dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych blokujących o średnicy Ø 4,5 mm? 3

4 Odpowiedź : Pytanie jest cytowaniem zapisu szczegółowego SIWZ. 28.Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1B i 2B dopuści możliwość zaoferowania śruby o średnicy Ø 12,5mm zamiast Ø 11mm? 29.Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 4 poz. 1C i 2C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów korowych blokujących o średnicy Ø 4,5 mm? Odpowiedź : Pytanie jest cytowaniem zapisu szczegółowego SIWZ. 30.Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 1A, 3A dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją? 31.Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 1C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów 32.Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 2A dopuści możliwość zaoferowania gwoździa śródszpikowego ramiennego prostego zamiast z profilowanych zagięciem części bliższej w stosunku do środkowej w przedziale 5-6? 33.Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 3A dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części trzonowej 3-7 otworów oraz w części nasadowej 3 otwory dla śrub blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu? 34.Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 3C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów 35.Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 2A, 3A, 5A dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytkach owalnych, blokowanych z gwintem stożkowym, dwufunkcyjnych blokująco kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją? 36.Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 4A dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami blokowanymi gwintem stożkowym? 37.Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 3C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów 38.Czy Zamawiający w Pakiecie 5 poz. 5C dopuści możliwość zaoferowania wkrętów gąbczastych zwykłych zamiast gąbczastych blokowanych? 39.Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz. 1A dopuści możliwość zaoferowania wkrętów o długości mm zamiast mm? 40.Czy Zamawiający w Pakiecie 18 poz. 1A dopuści możliwość zaoferowania trzpienia pokrytego hydroksyapatytem ma całej powierzchni dla uzyskania lepszej stabilizacji? 4

5 Pakiet14 41.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu głów BiPolar o średnicach w zakresie 38mm 58mm stopniowane co 2mm? Pakiety 14 i Wnosimy o rozważenie połączenia pakietów 14 i 15 w jeden pakiet w następującej specyfikacji: -trzpienie bezcementowe 40szt -trzpienie cementowane 20 szt -głowy metalowe 60 szt -głowy BiPolar 40 szt -panewki Muller 20 szt -wspólne instrumentarium dla obu typów trzpieni Implanty wyspecyfikowane w pakietach 14 i 15 służą do zaopatrywanie bardzo podobnych klinicznie przypadków. W praktyce często będzie zachodziła konieczność łączenia ze sobą elementów z tych dwóch pakietów (np. osadzenie głowy BiPolar na trzpieniu cementowanym). Obecna specyfikacja spowoduje konieczność łączenia ze sobą implantów różnych firm w przypadku gdyby pakiet 14 i 15 zostały wygrane przez różnych oferentów co pozbawia Zamawiającego rękojmi producenta. Pakiet Czy Zamawiający wymaga aby system do płukania pulsacyjnego umożliwiał jednoczesne odsysanie podawanego płynu? Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ale nie stawia wymogu szczegółowego jednoczesnego odsysania płynu. 44.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnego, jednorazowego zestawu umożliwiającego jednoczesne ciśnieniowe płukanie i odsysanie składającego się z: rękojeść robocza z akumulatorem, dren płuczący, dren odsysający, końcówka kanałowa płuczącossąca podająca płyn pod kątem 90, końcówka płucząco-ssąca uniwersalna z lejkiem osłonowym? Odpowiedź : Zamawiający dopuści zaproponowaną ofertę. Pakiet Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cementu kostnego o niskiej lepkości, niewymagającego mieszania próżniowego oraz podawania pod ciśnieniem (co zmniejsza ryzyko zatorowości płucnej) w opakowaniu 1x60g w ilości szt. 150 i opcjonalnie cement o zwykłej lepkości oraz pakowanych pojedynczo mieszalników będących jednocześnie podajnikami w ilości szt. 100 (w miejsce 50 szt mieszalników pakowanych podwójnie?) Odpowiedź : Zamawiający dopuści zaproponowaną ofertę. Pakiet Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści: Panewkę mocowaną Press-fit z gwintem na obrzeżu od rozmiaru 46mm do 60mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowaną ofertę. 5

6 Pakiet Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie w pakiecie nr 21 implantów wraz z zastrzeżeniem terminu realizacji 72 godz. Pakiet Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie w pakiecie nr 24 implantów wraz z zastrzeżeniem terminu realizacji 72 godz. Pakiet Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie w pakiecie nr 25 implantów wraz z zastrzeżeniem terminu realizacji 48 godz. Pakiet Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie w pakiecie nr 26 implantów wraz z zastrzeżeniem terminu realizacji 72 godz. Pakiet Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie w pakiecie nr 12 implantów wraz z Dot. wzoru umowy 52.Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści: Szkolenia: W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych. Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy. Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu. Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę. 6

7 Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia. Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę. Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym: a) nazwę i tematykę każdego ze szkoleń, b) datę i miejsce ich przeprowadzenia, c) imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach, d) Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie, e) czas trwania poszczególnych szkoleń. Odpowiedź : W 2 zostaje dopisane oraz szkolenie które zostanie przeprowadzone po sporządzeniu harmonogramu szkoleń. Pakiet Czy Zamawiający odstąpi od potrzeby wstawienia instrumentarium na czas trwania umowy na rzecz dostarczania każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy? 54.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy implanty blokowane poprzez system trójpunktowego odcisku, charakteryzujący się brakiem gwintu na łbie śruby oraz w otworze płyty, pozwalający stabilne zablokowanie śruby, implantację śruby w pełnym zakresie +/- 15 stopni, trzykrotną relokację śruby oraz minimalizujący ryzyko tzw. zimnego zgrzewu? Odpowiedź : Zamawiający dopuści ofertę w zaproponowanej treści.. podpis 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krotoszyn, dnia 18.09.2014 r. WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń peryferyjnych do tomografu komputerowego dla SPZOZ w Krotoszynie

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo