Imię i nazwisko/ Name and surname. Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work"

Transkrypt

1 Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work - Komputerowe gry symulacyjne - Modele symulacyjne - Modelowanie procesów decyzyjnych - e-biznes - e-learning - Systemy zarządzania jakością - Ekonomika jakości - Efektywność systemów zarządzania jakością - Przedsiębiorczość - Biznes międzynarodowy - Metody dydaktyczne e-learning - Ład korporacyjny - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - Kapitał intelektualny - Kampania Wschodnioindyjska - Zarządzanie wiedzą - Rachunkowość zarządcza - Sprawozdawczość finansowa - Marketing - Strategie marketingowe - Zachowania nabywców - Wartość klienta - Efektywność marketingu - Business simulations games - Simulation Models - Decision process modeling - e-business - e-learning - Quality management systems - Quality economics - Quality management systems effectiveness - Entrepreneurship - International business - Teaching methods e-learning - Corporate governance - Corporate social responsibility intellectual capital east India company - Knowledge management - Managerial accounting - Financial reporting - Marketing, - Strategic marketing - Consumer behavior - Customer value - Marketing effectiveness

2 Prof. Wojciech Gasparski - Etyka biznesu - Metodologia nauki - Teoria działania prakseologia - Metodologia projektowania w tym organizacyjnego - Teoria i metodologia systemów - Business ethics - Science methodology - Human action theory praxiology - Design methodology - Organizational design methodology included - Systems theory and methodology Prof. Beata Glinka - Przedsiębiorczość - Entrepreneurship Prof. Grzegorz Gołębiowski - Finanse przedsiębiorstwa - Finanse MSP - Polityka fiskalna - Dług publiczny - Audyt wewnętrzny - Corporate finance - SME finance - Fiscal policy - Public debt - Internal audit - Pieniądz i kredyt - Bankowość - Money, credit Prof. Jacek Grzywacz - Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem - Polityka monetarna i rozwój firmy - Bankowość i przedsiębiorczość - Usługi finansowe - Banking - Entrepreneurship - Political in banking

3 Prof. Krzysztof Jackowicz - Bezpieczeństwo systemu bankowego - Czynniki polityczne w bankowości - Dyscyplina rynkowa w bankowości - Kryzys a zachowania deponentów - Soundness of banking system - Political factors in banking - Market discipline in banking - Crisis impact on depositors behaviour Prof. Zdzisława Janowska Prof. Dariusz Jemielniak Prof. Krzysztof Kalicki Prof Eugeniusz Kąciak - Zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce gospodarczej i administracji - Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w różnych sferach działalności - Równość na rynku pracy i w życiu społeczno politycznym (przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji) - Zarządzanie międzykulturowe - Kobiety w zarządzaniu - Społeczna odpowiedzialność biznesu - Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce i w administracji publicznej - Krytyczna teoria zarządzania - Storytelling - Praktyki zarządcze w organizacjach hightech i opartych na wiedzy - Relacje w środowisku open-source - Finanse międzynarodowe - Zarządzanie ryzykiem - Dywersyfikacja geograficzna jako czynnik rozwoju eksportu polskich przedsiębiorstw - Relacja między sprzedażą krajową a eksportem w przypadku firm kontrolowanych przez kapitał zagraniczny - Zastosowania teorii środków-celów w szeroko rozumianym zarządzaniu - Critical management studies - Storytelling - Management practices in high-tech and knowledge-intensive organizations - Relations in open-source environment - International finance - Risk management - Geographical diversification as a factor contributing to the development of Polish firms - Relationship between domestic and foreign sales in the case of foreign subsidiaries operating in Poland

4 Prof. Izabela Koładkiewicz Prof. Grzegorz W. Kołodko Prof. Oskar Kowalewski Relacje inwestorskie - komunikacja spółek z uczestnikami rynku kapitałowego. - narzędzia komunikacji - dział relacji inwestorskich - problemy i wyzwania Nadzór korporacyjny - rada nadzorcza /rad dyrektorów - komitety w radzie - systemy nadzoru korporacyjnego - nowe wyzwania - dobre praktyki Firmy rodzinne - sukcesja - nadzór rodziny - Globalizacja - Transformacja systemowa - Polityka rozwoju - Polityka gospodarcza - Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Analiza systemów finansowych - Bankowość - Finanse przedsiębiorstw, w tym nadzór korporacyjny - Fundusze emerytalne i inwestycyjne - Applications of means-end theory in management Investor relationship IR - communication tools - IR departments Corporate governance - board of directors/ supervisory board - Board s Committee - Corporate governance systems - Code of best practices Family business - development - succession - family governance - Globalization - Systemic transformation - Development policy economic policy - International economic relations - Comparing financial systems - Banking - Corporate finance incl. corporate governance - Investment and pension funds

5 Prof. Andrzej K. Koźmiński - Ekonomia i zarządzanie - Teoria organizacji i zarządzania - Zarządzanie międzynarodowe - Zarządzanie w krajach postsocjalistycznych - Economics and management - Theory of organization and management - International management - Management in post - socialistic countries Prof. Hanna Kuzińska - Finanse publiczne - Lokalne systemy podatkowe - Polityka fiskalna - Polityka społeczna - Public finance - Local tax systems - Fiscal policy - Social policy - Organization theory - Trust - Interorganizational relations - Qualitative methods Prof. Dominika Latusek- Jurczak - Teoria organizacji - Zaufanie - Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi - Metody jakościowe Prof. Andrzej Lubbe - MSG - Globalizacja regionalizacja - Historyczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, globalizacji i regionalizacji - Teoria i polityka integracji - Gospodarka europejska - Polska i Europa w gospodarce światowej - International economic relations - Globalization regionalization - Historical, social, cultural and economic dimensions of economic development, globalization and regionalization - Theory and politics of integration - European economy -Poland and Europe in a world economy Prof. Sławomir Magala - Zarządzanie międzykulturowe - Teoria i zmiana organizacji - Komunikacja multimedialna - Cross cultural management - Organizational theory and change - Multimedia communications

6 Prof. Grzegorz Mazurek - Wirtualizacja marketingu - Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na marketing - Wpływ nowoczesnych technologii na zarządzanie działalnością marketingową. - Organizacja wirtualna i jej implikacje dla marketingu - Współczesna rola informacji dla marketingu - Znaczenie wirtualnego środowiska i koncepcje jego rozwoju - Zarządzanie jakością - Zarządzanie zmiennością - Rozwiązywanie problemów - Metody i narzędzia doskonalenia systemu zarządzania - Logistyka - Virtualization of marketing - ICT impact on marketing (concept, activities, organization of marketing actions) - ICT impact on marketing management - Virtual organization and its impact on marketing - Contemporary role of information for marketing - Virtual environment and concepts of its development Prof. Jan Myszewski - Quality management - Variability management - Problem solving - Methods and tools of improvement of management system - Logistics Prof. Adam Noga - Teoria ekonomii - Teorie przedsiębiorstw - Teorie konkurencji - Audyt finansowy - Economics - Theory of the firm - Theory of industrial organization - Financial audit Prof. Bogdan Nogalski - Zarządzanie strategiczne i strategie zarządzania, w tym; zarządzanie wartością firmy, wycena wartości firmy, restrukturyzacja, przekształcenia - Strategic management and management strategies including: enterprise value management, enterprise appraisal,

7 Prof. Krzysztof Obłój Prof. Anna Olejniczuk- Merta Prof. Bolesław Rok Prof. Małgorzata Runiewicz-Wardyn własnościowe, zarządzanie zmianą strategiczną - Projektowanie strategii - Zarządzanie organizacjami wielopodmiotowymi - Problematyka nadzoru i corporate governace - Zarządzanie wiedzą - Zarządzanie strategiczne - Zarządzanie międzynarodowe - Zarządzanie międzykulturowe - Funkcjonowanie rynku - Marketing - Konsumpcja i konsumenci, w tym młodzi - Marketing międzynarodowy - Badania marketingowe - Społeczna odpowiedzialność biznesu - Zarządzanie firmą zrównoważonego rozwoju - Innowacyjność społeczna biznesu - model biznesu służącego włączeniu społecznemu - Czynniki oraz miary konkurencyjności międzynarodowej gospodarek i regionów - Gospodarka oparta na wiedzy - Klastry technologiczne, - Polityka innowacyjna i regionalne systemy innowacji (RSI) restructuring, ownership transformation, managerial change management - Strategy design - Multi-entity organization management - Corporate oversight and corporate governance - Knowledge management - Strategic and international management - Cross cultural management - Functioning of market - Marketing - Young consumers - International Marketing - Marketing Research - Corporate Social Responsibility - Sustainable enterprise management - Corporate Social Innovation: Inclusive business models - Factors and measures of international competitiveness of economies and regions - Knowledge-based economy - Technological clusters - Innovation policy and regional innovation systems (RISs)

8 - Współpraca sektora akademickiego z transfer technologii w regionie - Wynalazczość oraz polityka naukowotechniczna w Polsce i w UE - Industry-academia co-operation and technology transfer in the region - Inventions and scientific-technological policy of Poland and the EU Prof. Robert Rządca - Negocjacje jako sposób rozwiązywania sporów publicznych - Negocjacje międzynarodowe w biznesie - Zarządzanie strategiczne a nowoczesne technologie - Negotiations in public disputes resolution - International business negotiations - Strategic management and new technologies Prof. Bazyli Samojlik - Polityka fiskalna w Polsce i na świecie - Budżet i saldo sektora publicznego - Dług publiczny, opodatkowanie - Polityki monetarne banków centralnych - Fiscal Policy In Poland and other countries - Budget and balance of the public sector - Public debt, taxation - Monetary Policies of the central banks Prof. Włodzimierz Siwiński - Makroekonomia gospodarki otwartej - Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Problemy wzrostu gospodarczego - International macroeconomics - International economic relations - The Theory of economic growth Prof. Jolanta Szaban - ZZL - Kierowanie ludźmi w organizacji - Zachowania organizacyjne - Motywacja i motywowanie - ZZL w administracji - Kultura organizacyjna - Zarządzanie czasem - Konflikty w organizacji - Human Resources Management - Management and leadership - Organizational behavior - Motivation-theories and practices - HRM in public administration - Organizational culture - Time management - Conflict management

9 Prof. Czesław Szmidt - Zarządzanie zasobami ludzkimi - Zachowania organizacyjne - Strategiczne ZZL - Międzynarodowe ZZL - Zarządzanie talentami - Kierowanie karierami - Zarządzanie wiekiem - Human Resource Management - Organizational behaviour - Strategic HRM - International HRM - Talent management - Career management - Age management Prof. Agnieszka A. Szpitter 1. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (w tym konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, wartość, modele biznesowe, strategie biznesowe, organizacje sieciowe etc.): - Analiza zdolności dynamicznych w budowaniu kluczowych kompetencji - Identyfikacja elementów strukturyzacji modelu biznesowego - Niedopasowanie elementów zarządzania finansami w modelu biznesowym - Analiza cech modeli biznesowych w odniesieniu do kluczowych składników modelu biznesowego; 2. INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (w tym innowacje organizacyjne, zarządcze, produktowe etc.): - Identyfikacja czynników stymulujących i hamujących innowacyjność w 1. STRATEGIC MANAGEMENT (including: competitiveness, competitive advantage, value, business models, business strategy, network organizations etc): - Analysis of dynamic ability in building core competencies; - Identification the elements of the business model; - The failure problem of financial elements in the business model; - Analysis the characteristics of business models as a key components of the business model; 2. INNOVATION (including: organizational innovations, management innovations, product innovations etc.): - Identification factors that stimulate and inhibit innovation in the enterprise; - Identification the kinds of changes that are

10 przedsiębiorstwie - Identyfikacja rodzajów zmian będących źródłem aktywności innowacyjnej;\ - Wykorzystanie innowacji marketingowych w tworzeniu innowacji produktu 3. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i PROCESAMI (w tym tradycyjne i zwinne zarzadzanie projektami, dojrzałość projektowa etc. oraz: procesy biznesowe, procesy wiedzy, dojrzałość procesowa, BPR, BPM, etc.): - Pomiar dojrzałości projektowej organizacji w badanych przedsiębiorstwach - Ocena obszarów wiedzy w procesie innowacji w przedsiębiorstwa - Analiza faz wspólnych procesów na przykładzie rozwoju innowacji produktu - Badanie możliwości budowania jednej metodyki zarządzania projektami w przedsiębiorstwach - Identyfikacja najlepszych praktyk zarządzania projektami w badanych przedsiębiorstwach - Identyfikacja czynników i warunków wzmacniających lub hamujących rozwój sources of innovation activity; - Marketing innovations in the new product development on the market; 3. PROJECT MANAGEMENT (including: traditional and agile project management, project management maturity etc. including: business processes, processes of knowledge, process management maturity model, BPR, BPM, etc.): - Measurement of project management maturity in organizations; - Assessment knowledge areas in the business process innovation; - Analysis of the phases common process in the product innovation in enterprises; - Exploring the possibility of building one project management methodology in enterprises; - Identification the best practices in project management in enterprises; - Identification of the factors and conditions reinforcing or inhibiting the development of knowledge between project team members;

11 wiedzy między członkami zespołu projektowego - Polityka produktu Prof. Teresa Taranko - Marketing - Promocja - Zarządzanie jakością - Strategie konkurowania i przewaga konkurencyjna - Marketing i strategie marketingowe - Product policy - Marketing - Promotion - Quality management - Strategies to compete Prof. Andrzej Wieczorkiewicz - Bankowość - Ubezpieczenia - Rynki finansowe - Finanse UE - Funkcjonowanie integracji gospodarczych z uwzględnieniem UE - Banking - Insurance - Financial markets - Finance EU - Theory of economic integration, economics of monetary union EU - Rynek walutowy Prof. Tadeusz Winkler-Drews - Rynek instrumentów pochodnych - Rynek pieniężny i kapitałowy - Strategie podatkowe - Organizacja i funkcjonowanie giełdy - Analiza portfelowa - Innowacje finansowe - Foreign exchange market - Derivatives market - Money market - Tax strategies - Risk management - Financial market - Portfel inwestycyjny - Rynki finansowe

12 - Zarządzanie ryzykiem - Analiza techniczna - Inżynieria finansowa Prof. Jacek Woźniak - e-rekrutacja, w tym: employer branding, grywalizacja (gamification), crowdsourcing rekrutacyjny - Szkolenia i metody rozwoju, w tym: wzmacnianie efektów szkoleń poprzez działania dodatkowe, badania nad transferem, e-learning, mobile-learning, gry jako narzędzie dydaktyczne - e-hrm, w tym: e-rekrutacja, metody e- preselekcji, redefiniowania stanowisk pracy, stabilizacja personelu poprzez działania rozwojowe - Zarządzania w firmach usług profesjonalnych, w tym: specyfika informatyków, kobiety w informatyce, wiek jako czynnik zarządzania w usługach profesjonalnych - e-recruitment, including: employer branding, gamification, crowdsourcing in recruitment - Training and development methods, including: methods for supporting training effects, transfer research, e-learning, mobile-learning, games as a learning tools - e-hrm, including: e-recruitment, methods for online pre-selection, redefinition of work-contract, retention methods - Management in the professional services, including: knowledge workers in IT, women in IT, age as a factor for managing staff Doktorzy, Imię i nazwisko/ Name and surname Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

13 Dr Monika Golonka - Alianse, współpraca międzyorganizacyjna - Zaufanie, niepewność - Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw, szczególnie poprzez uczestnictwo w sieciach - Alliances, Interfirm cooperation - Trust, Uncertainty - Internationalization of business, Networkbased internationalization Dr Giuseppe Grossi - Globalization of international accounting standards: private vs public sector - Governance and Accountability of State Owned Enterprises - Hybridization of Knowledge-Intensive Public Organizations (KIPOs) - The uses and users of performance information in the public sector Dr Aneta Hryckiewicz - Ład korporacyjny - Finanse przedsiębiorstw - Systemy finansowe - Ubezpieczenia - Corporate governance - Entrepreneurial finance - Financial systems - Insurance Dr Karol Klimczak - Sprawozdawczość finansowa i analiza - Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem - Financial reporting and analysis - Internal control and risk management Dr Paweł Korzyński - Recruitment and social media - Online influence Dr Łukasz Kozłowski - Zarządzanie ryzykiem w banku - Modele scoringowe i ratingowe - Dyscyplina rynkowa w bankowości - Banki spółdzielcze a funkcjonowanie przedsiębiorstw - Credit risk management in banks - Scoring and rating models - Market discipline in banking - Cooperative banks and functioning of companies Dr Paweł Krzyworzeka - Kontrola i koordynacja we współpracy międzyorganizacyjnej - Zarządzanie wiedzą - Coordination and control in interorganizational cooperation - Knowledge management

14 Dr Magdalena Krzyżanowska Dr Jacek Tomkiewicz Dr Michał Wojna (ekonomia) - Zarządzanie innowacjami - Innovation management - Zagrody i wyróżnienia - Awards and prizes - Marketing - Efektywność marketingu - Strategie konkurowania i współpracy/ kooperencja - Innowacyjne modele biznesu - Makroekonomia - Polityka gospodarcza - Finanse publiczne - Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Rola państwa w gospodarce - Macroeconomics - Economic policy - Public finance - International economics - Role of the in the economy - Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne - Wydatki na ochronę zdrowia - dynamika i struktura w różnych przekrojach + przyczyny zmian - Rynek świadczeń medycznych z charakterystyką kontraktów płatnik - świadczeniodawca (ekonomiczny problem agencji, asymetrii informacji) - Międzynarodowe porównania systemów zdrowotnych - Racjonowanie i nierówności w dostępie do świadczeń medycznych w różnych systemach - Globalizacja na rynku świadczeń medycznych, turystyka medyczna - Postęp technologiczny w medycynie a koszty opieki zdrowotnej - Pojęcie kapitału zdrowotnego, wpływ uwarunkowań instytucjonalnych na popyt na zdrowie - Analizy farmakoekonomiczne

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI

PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI PROFILE KATEDR WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD PRACAMI DOKTORSKIMI 1. INSTYTUT ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI: - Katedra Badań Operacyjnych Modelowanie procesów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE

EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB (ECB EFCB) CELE EDUKACYJNE Cele egzaminacyjne ECB EFCB dzielą się na trzy moduły: Moduł A: Otoczenie ekonomiczne i monetarne; Moduł B: Relacja klient-produkt; Moduł

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006. Chin K.S., Chan B.L.

Chesbrough H.W., Vanhaverbeke W., West J., Open innovation: researching a new paradigm, Oxford University Press, New York 2006. Chin K.S., Chan B.L. Bibliografia Adamik A. (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013. Adizes I., Corporate life cycles. How and why corporations grow and what to do about

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo