ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje: 1. Określa się szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 2. Szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, w sposób określony rozporządzeniem, stosuje się do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2010 r. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1706). Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. (poz. 255) KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH Obszary tematyczne wydatków strukturalnych I. Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość 01. Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych na celu rozwój działalności B+RT w ośrodkach badawczych obejmujące: 1) prace związane z identyfikacją kierunków badań naukowych i prac rozwojowych m.in. poprzez zastosowanie metody foresight, 2) prowadzenie projektów badawczych i aplikacyjnych. 02. Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych na celu rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu działalności B+RT (w tym w ośrodkach dydaktycznych na poziomie wyższym) oraz wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z: 1) infrastrukturą naukowo-badawczą i dydaktyczną, 2) infrastrukturą techniczną, 3) infrastrukturą technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), 4) infrastrukturą szkół wyższych służącą prowadzeniu działalności dydaktycznej lub działalności badawczej powiązanej z dydaktyką na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami. 03. Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między małymi a średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.) na celu transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy w ramach trójkąta innowacji obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z: 1) tworzeniem i rozwojem powiązań kooperacyjnych (w tym przygotowanie, nawiązywanie i prowadzenie współpracy w ramach sieci przedsiębiorstw, wspólne projekty realizowane we współpracy przedsiębiorstw i instytucji prowadzących działalność B+RT oraz promujących transfer technologii do przedsiębiorstw, w szczególności MŚP), 2) nawiązywaniem współpracy, wymianą doświadczeń oraz tworzeniem zintegrowanych usług świadczonych przez różne typy instrumentów wspierania badań, innowacji i przedsiębiorczości (struktury wsparcia na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-technologicznego: inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe oraz podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej itp.),

2 Dziennik Ustaw Nr Poz ) przygotowaniem strategii rozwoju ośrodków badawczych ukierunkowanych na potrzeby przedsiębiorców w zakresie wysoko specjalistycznych usług B+RT, 4) zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach. 04. Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) na celu wsparcie na rzecz B+RT w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z: 1) badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa (oraz ich grupy, sieci współpracy itp.) oraz przez ośrodki badawcze na rzecz przedsiębiorstw, 2) badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi realizowanymi przez ośrodki badawcze na rzecz przedsiębiorstw. Typy przedsiębiorstw objętych kategorią: małe, średnie i duże (w tym grupy przedsiębiorstw). 05. Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw na celu poprawę jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z: 1) systemem współpracy sieciowej między instytucjami otoczenia biznesu (IOB), 2) usługami świadczonymi przez IOB (w tym ośrodki usług wspólnych oraz usługi z zakresu obsługi inwestora, internacjonalizacji przedsiębiorstw itp.), 3) usługami świadczonymi przez podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej (w tym dokapitalizowanie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka: fundusze pożyczkowe, kredytowe, poręczeń kredytowych, gwarancyjne, kapitału zalążkowego itp.). Typy przedsiębiorstw objętych kategorią: mikro-, małe, średnie i duże (w tym grupy przedsiębiorstw). 06. Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie, stosowanie i użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) na celu szerokie wykorzystanie rozwiązań przyjaznych dla środowiska przez MŚP oraz przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z: 1) zastosowaniem nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz do poprawy produktywności i efektywności, 2) zastosowaniem efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, 3) wdrożeniem technologii zapobiegania zanieczyszczeniom. Typy przedsiębiorstw objętych kategorią: małe i średnie (w tym grupy przedsiębiorstw). 07. Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) na celu rozwój przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z dziedziną badań i innowacji obejmujące wyposażenie w środki i zasoby niezbędne do: 1) inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych tworzonych przez przedsiębiorstwa, placówki szkolnictwa pomaturalnego i wyższego oraz ośrodki B+RT (w tym przekształcenia przedsiębiorstw w centra badawczo-rozwojowe), 2) wdrożenia wyników prac B+RT (w tym opracowania wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych), 3) przeprowadzenia inwestycji o charakterze innowacyjnym (innowacyjne technologie lub innowacyjne produkty, współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi), 4) wyposażenia w kredyty technologiczne. Typy przedsiębiorstw objętych kategorią: mikro-, małe, średnie i duże (w tym grupy przedsiębiorstw). 08. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa na celu rozwój przedsiębiorstw gdzie indziej niewymienione (w tym produkcja urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej oraz produkcja urządzeń do wytwarzania biokomponentów lub biopaliw). 09. Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP gdzie indziej niewymienione i obejmujące: 1) upowszechnianie informacji na temat usług i korzyści oferowanych przez różne typy instrumentów wspierania badań, innowacji i przedsiębiorczości, 2) wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu praw własności intelektualnej i przemysłowej (w tym patenty, certyfikacja, uzyskanie, utrzymanie i wykonanie praw). Typy przedsiębiorstw objętych kategorią: małe i średnie (w tym grupy przedsiębiorstw). do zakresu wydatki związane z:

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 255 II. Społeczeństwo informacyjne 10. Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) na celu rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej służącej prowadzeniu działalności o funkcjach społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i gospodarczych i zasoby z zakresu tworzenia szerokopasmowych i bezpiecznych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi. 11. Technologie informacyjne i komunikacyjne TIK (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) na celu efektywne wykorzystanie TIK obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) dostępu, interoperacyjności systemów informatycznych (w tym wymiana danych pomiędzy dziedzinowymi e-platformami, rejestrami elektronicznymi i urzędami, centralne archiwum elektronicznego obiegu spraw i dokumentów w administracji publicznej itp.), 2) bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom systemów informatycznych (w tym wdrożenie rozwiązań z zakresu podpisu elektronicznego), 3) badań, innowacji w zakresie TIK, 4) treści cyfrowych udostępnianych on-line przez instytucje sektora publicznego. 12. Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) na celu efektywne wykorzystanie TIK w ramach sieci TEN-ICT obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) na celu poprawę dostępu do TIK poprzez rozwój e-usług i aplikacji dla obywateli obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby związane z: e-zdrowiem, e-administracją, e-edukacją, e-integracją itp. 14. Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, e-kształcenie i e-szkolenie, tworzenie sieci itp.) na celu poprawę dostępu do TIK poprzez rozwój e-usług i aplikacji dla MŚP obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z: 1) e-handlem, e-kształceniem, e-szkoleniem itp., 2) tworzeniem sieci powiązań MŚP z innymi branżami itp., 3) wspieraniem trójkątów (biegunów) innowacji. 15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich efektywne użytkowanie na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich efektywne wykorzystanie gdzie indziej niewymienione. Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wymienionych wydatków obejmuje, stosownie do zakresu wydatki związane z: III. Transport 16. Kolej na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę jakości infrastruktury kolejowej (poza siecią TEN-T), obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z: 1) liniami kolejowymi, 2) pozostałą infrastrukturą kolejową. 17. Kolej (sieci TEN-T) na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę jakości infrastruktury kolejowej w ramach sieci TEN-T, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii Tabor kolejowy na celu poprawę jakości taboru w transporcie kolejowym poza sieciami TEN-T obejmujące roboty, wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) składów całopociągowych, wagonów pasażerskich (w tym dostosowanych do przewozów osób o ograniczonej mobilności), lokomotyw dla przewozów pasażerskich, 2) elektrycznych zespołów trakcyjnych. 19. Tabor kolejowy (sieci TEN-T) na celu poprawę jakości taboru w transporcie kolejowym w ramach sieci TEN-T obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii Autostrady i drogi ekspresowe na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę połączeń komunikacyjnych w ramach auto-

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 255 strad i dróg ekspresowych (poza siecią TEN-T), i zasoby z zakresu: 1) dróg, obwodnic i infrastruktury technicznej oraz techniczno-informatycznej w ciągu autostrad i dróg ekspresowych, 2) płynności ruchu i przejezdności, 3) bezpieczeństwa. 21. Autostrady i drogi ekspresowe (sieci TEN-T) na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę połączeń komunikacyjnych w ramach autostrad i dróg ekspresowych należących do sieci TEN-T, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii Drogi krajowe na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę połączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg krajowych, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) dróg, obwodnic i infrastruktury technicznej oraz techniczno-informatycznej w ciągu dróg krajowych, 2) płynności ruchu i przejezdności, 3) bezpieczeństwa. 23. Drogi regionalne, lokalne na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę połączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg regionalnych i lokalnych, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) dróg, obwodnic i infrastruktury technicznej oraz techniczno-informatycznej w ciągu dróg regionalnych i lokalnych, 2) płynności ruchu i przejezdności, 3) bezpieczeństwa. 24. Ścieżki rowerowe Wydatki związane z realizacją operacji obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu ścieżek rowerowych. 25. Transport miejski na celu rozwój transportu miejskiego obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu transportu zbiorowego, w tym: 1) infrastruktury liniowej (w tym torowiska, trakcje, pasy dla autobusów itp.), 2) infrastruktury punktowej (w tym przystanki, centra przesiadkowe, terminale, systemy parkingowe typu park and ride itp.), 3) telematyki, 4) taboru w transporcie miejskim. 26. Transport multimodalny na celu stworzenie systemu przewozu ładunków i osób wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu poza siecią TEN-T obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) centrów logistycznych i terminali transportu kombinowanego, 2) zaplecza technicznego i infrastruktury terminali kontenerowych oraz centrów logistycznych, 3) robót oraz wyposażenia w środki i zasoby związane ze świadczeniem usług transportu multimodalnego, w tym związane z systemami z zakresu telematyki (w tym systemów sygnalizacji akustycznej i akomodacyjnej, systemów dystrybucji i identyfikacji biletów, systemów nawigacji satelitarnej, systemów informacji dla podróżnych, systemów bezpieczeństwa itp.). 27. Transport multimodalny (sieci TEN-T) na celu stworzenie systemu przewozu ładunków i osób wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu w ramach sieci TEN-T obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii Inteligentne systemy transportu na celu rozwój inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym, morskim, wodnym śródlądowym, miejskim, intermodalnym i logistyce obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) systemów zarządzania ruchem, 2) informacji i obsługi podróżnych, 3) poboru opłat, 4) zarządzania flotą pojazdów zarządzania kryzysowego w transporcie, 5) bezpieczeństwa ruchu, 6) logistyki, 7) gromadzenia i przetwarzania danych. 29. Porty lotnicze na celu: 1) poprawę jakości usług portów i transportu lotniczego ukierunkowanych na: a) zwiększenie przepustowości obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeń naziemnych, infrastruktury nawigacyjnej, infrastruktury łączności oraz dozorowania,

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 255 b) poprawę stanu bezpieczeństwa obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu systemów ochrony i kontroli bezpieczeństwa: portów lotniczych (infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeń naziemnych), osób, bagażu i ładunków, poczty, 2) rozwój sieci regionalnych portów lotniczych i zasoby z zakresu: infrastruktury lotniskowej oraz urządzeń i pojazdów, infrastruktury technicznej, operacyjnej lub towarzyszącej, infrastruktury portowej, systemów ochrony i kontroli bezpieczeństwa w zakresie wskazanym w pkt 1 lit.b. 30. Porty i przystanie morskie na celu poprawę jakości usług i stanu bezpieczeństwa portów i przystani morskich obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury portowej oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich, a także autostrad morskich, w tym: 1) nabrzeży, falochronów, wejść do portów i przystani morskich, torów wodnych, basenów, kanałów, terminali portowych, dróg kołowych i linii kolejowych, 2) systemów łączności operacyjnej i śledzenia jednostek ratowniczych, systemów teleinformatycznych, monitorowania ruchu statków, oznakowania nawigacyjnego. 31. Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne) na celu poprawę warunków i stanu bezpieczeństwa regionalnej i lokalnej żeglugi śródlądowej i zasoby z zakresu: 1) zabudowy regulacyjnej, kanałów żeglugowych oraz przejść żeglownych, 2) oznakowania nawigacyjnego, 3) monitorowania ruchu statków, 4) infrastruktury portowej. 32. Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T) na celu poprawę warunków żeglugi śródlądowej w ramach sieci TEN-T obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 31. do zakresu wydatki związane z: IV. Energia 33. Energia elektryczna na celu poprawę zdolności wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dywersyfikację źródeł energii elektrycznej poza sieciami TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) infrastruktury wytwarzania, 2) infrastruktury przesyłu, 3) infrastruktury dystrybucji. 34. Energia elektryczna (sieci TEN-E) na celu poprawę zdolności wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dywersyfikację źródeł energii elektrycznej w ramach sieci TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii Gaz ziemny na celu poprawę zdolności przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych gazu ziemnego (w tym skroplonego LNG i sprężonego CNG) poza sieciami TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) infrastruktury przesyłu, 2) infrastruktury magazynowania i odbioru, 3) infrastruktury dystrybucji. 36. Gaz ziemny (sieci TEN-E) na celu poprawę zdolności przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych gazu ziemnego w ramach sieci TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii Produkty ropopochodne na celu poprawę zdolności przesyłowych i magazynowych ropy naftowej i produktów ropopochodnych poza siecią TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) infrastruktury przesyłu, 2) infrastruktury przeładunku, magazynowania i odbioru. 38. Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) na celu poprawę zdolności przesyłowych i magazynowych ropy naftowej i produktów ropopochodnych w ramach sieci TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 37.

6 Dziennik Ustaw Nr Poz Energia odnawialna: wiatrowa na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii wiatrowej obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania, przyłączenia, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. 40. Energia odnawialna: słoneczna na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń służących do wytwarzania, przyłączenia, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej. 41. Energia odnawialna: biomasa na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii z biomasy obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń służących do: 1) wytwarzania, przyłączenia, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej, 2) produkcji i wytwarzania biokomponentów lub biopaliw. 42. Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii wodnej, geotermalnej i innych alternatywnych źródeł energii (np. gaz koksowniczy) gdzie indziej niewymienionych, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń służących do wytwarzania, przyłączenia do sieci i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej. 43. Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią na celu zwiększenie efektywności wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i wykorzystania energii (ograniczenie strat energii oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zmniejszenie przerw w zasilaniu odbiorców, przyłączenie rozproszonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych) obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń służących do: 1) wytwarzania, przyłączenia, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej, 2) wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, 3) termomodernizacji obiektów, 4) przekształcenia istniejących systemów ogrzewania obiektów (w szczególności ograniczenie niskiej emisji ). do zakresu wydatki związane z: V. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 44. Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi na celu rozwój gospodarki odpadami (w tym komunalnymi i przemysłowymi) przyjaznej dla środowiska oraz dostosowanej do obowiązujących przepisów obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) systemów, infrastruktury i urządzeń służących: składowaniu, unieszkodliwianiu, utylizacji i zagospodarowaniu, odzyskiwaniu (w tym recykling), ewidencjonowaniu odpadów (w tym poużytkowych i niebezpiecznych) oraz osadów pościekowych, usuwaniu odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych, 2) systemów, infrastruktury i urządzeń służących ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów, ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych (w tym źródeł energii) i materiałów, 3) zmian technologii służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce naturalne, zastępowaniu surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów. 45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną na celu rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę pitną obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: systemów, infrastruktury i urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody (w tym sieci wodociągowe, gromadzenie, przechowywanie i uzdatnianie wody, regulacja ciśnienia wody, pozyskiwanie wody, ochrona ujęć i źródeł wody itp.). 46. Oczyszczanie ścieków na celu ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i gleb obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych (w tym oczyszczalnie i podoczyszczalnie, systemy kanalizacji zbiorczych, kanalizacji deszczowych itp.), 2) technologii służących ograniczeniu ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami. 47. Jakość powietrza na celu poprawę jakości powietrza obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii służących do:

7 Dziennik Ustaw Nr Poz ) zmniejszania emisji zanieczyszczeń (w tym gazowych i pyłowych), 2) spełnienia standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji określonych w krajowych i wspólnotowych przepisach oraz w dokumentach referencyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT). 48. Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń na celu upowszechnienie stosowania zintegrowanych systemów zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń i zasoby z zakresu: 1) systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii służących do: a) eliminacji szkodliwych oddziaływań i uciążliwości dla środowiska oraz zapobiegania im, b) optymalizacji wykorzystania zasobów (energia, woda, surowce), c) eliminacji wytwarzania odpadów, ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska (tzw. inwestycje końca rury ), d) spełnienia wymogów określonych w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT), 2) działań towarzyszących związanych z certyfikacją: a) działań audytowych, b) działań dostosowawczych, c) działań związanych z ekoznakami i ekoetykietami. 49. Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków na celu dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby w tym zakresie. 50. Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów Kategoria ta obejmuje obszary: przemysłowe, poprzemysłowe, powojskowe oraz grunty skażone. na celu rewaloryzację i rekultywację ww. obszarów obejmujące roboty z zakresu: 1) likwidacji składowisk, wyrobisk i hałd górniczych, 2) usuwania zanieczyszczeń gruntowych, 3) uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, neutralizacji zanieczyszczonych wód, regulacji stosunków wodnych, zabezpieczenia głównych zbiorników wód podziemnych, 4) rekultywacji obszarów powojskowych (w tym rozminowanie). 51. Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) na celu rozwój bioróżnorodności i ochrony przyrody i zasoby z zakresu: 1) przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej, 2) zahamowania strat różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji, 3) wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów (w tym eliminacji monokultur), 4) odbudowy i przywracania drożności korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji, 5) opracowania planów ochrony i planów zadań dla obszarów chronionych, 6) zwiększania świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 7) prowadzenia monitoringu zasobów przyrodniczych, 8) wykonywania oznaczeń informujących o nazwie form ochrony przyrody oraz o zakazach obowiązujących na tych obszarach, 9) tworzenia przyrodniczych baz danych. 52. Promowanie czystego transportu miejskiego na celu zwiększenie udziału ekologicznego transportu publicznego obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby o wysokich normach ekologicznych z zakresu: 1) infrastruktury sieci transportu kołowego, szynowego i trolejbusowego oraz infrastruktury towarzyszącej, 2) systemów przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych oraz towarzyszącej infrastruktury obsługi pasażerów, 3) taboru autobusowego, szynowego i trolejbusowego (w tym dostosowanego do przewozów osób o ograniczonej mobilności), 4) telematyki. 53. Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami) na celu zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych i technologicznych obejmujące: 1) opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi (w tym opracowanie planów i map zagrożenia powodziowego, planów gospodarowania wodami, planów zagospodarowania przestrzennego obszarów lądowych i morskich),

8 Dziennik Ustaw Nr Poz ) przedsięwzięcia na rzecz ratowania i ochrony brzegów (w tym zapobieganie zanikowi plaż i stabilizacja linii brzegowej, zabezpieczenie osuwisk, prace z zakresu monitoringu strefy brzegowej itp.), 3) retencjonowanie wody i zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów, 4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz poprawę stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących urządzeń wodnych itp. 54. Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom na celu ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom gdzie indziej niewymienione. do zakresu wydatki związane z: VI. Turystyka 55. Promowanie walorów przyrodniczych na celu promowanie walorów przyrodniczych i zasoby związane z ochroną, rewaloryzacją, udostępnianiem obszarów chronionych (w tym parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów NATURA 2000). 56. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego na celu ochronę i waloryzację dziedzictwa przyrodniczego obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury towarzyszącej turystyce kwalifikowanej. 57. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych na celu rozwój sektora usług turystycznych obejmujące: 1) roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury: a) turystyki rekreacyjnej, aktywnej, specjalistycznej, agroturystyki, ekoturystyki, turystyki wypoczynkowo-uzdrowiskowej, miejskiej, kulturowej, biznesowej, b) zagospodarowania obiektów turystycznych, 2) wyposażenie w środki i zasoby z zakresu usług: a) jednolitych systemów rezerwacji i informacji turystycznej, b) systemów identyfikacji wizualnej i promocji turystycznej, 3) kampanie promujące produkt turystyczny. do zakresu wydatki związane z: VII. Kultura 58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa i dóbr kultury obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby ściśle związane z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i zespołami tych obiektów (w tym z prowadzeniem działalności kulturalnej): 1) zabytkami nieruchomymi, 2) zabytkami ruchomymi (w tym z konserwacją i digitalizacją zbiorów, zabezpieczeniem przed nielegalnym wywozem, kradzieżą lub zniszczeniem itp.). 59. Rozwój infrastruktury kultury na celu rozwój infrastruktury kultury obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby ściśle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym w zakresie: 1) instytucji kultury, ośrodków kultury, punktów informacyjnych w zakresie kultury itp., 2) wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, czytelni itp. 60. Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury na celu rozwój sektora usług w zakresie kultury obejmujące wyposażenie w środki i zasoby, w tym: 1) tworzenie kompleksowych systemów informacji w zakresie kultury, 2) przedsięwzięcia na rzecz promocji w zakresie kultury. do zakresu wydatki związane z:

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 255 VIII. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 61. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich na celu realizację zintegrowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich obejmujące roboty, wyposażenie w środki i zasoby, zagospodarowanie terenów pod nowe inwestycje oraz zagospodarowanie obiektów: 1) pełniących funkcje lub którym zostaną nadane funkcje: społeczne, kulturalne, edukacyjne, turystyczne i agroturystyczne, sportowe, gospodarcze, 2) zabytkowych (w tym pomników historii), 3) charakterystycznych dla tradycji budownictwa regionu. Kategoria oprócz właściwych tematycznie wydatków do zakresu wydatki związane z: IX. Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 62. Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji na celu: 1) rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach, 2) realizację szkoleń i usług na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian, 3) promowanie przedsiębiorczości i innowacji. 63. Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy na celu opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy. 64. Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia oraz zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji na celu: 1) rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, 2) rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje oraz przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji. do zakresu wydatki związane z: X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy na celu modernizację i wzmacnianie instytucji rynku pracy. 66. Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy na celu wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy. 67. Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego na celu realizację działań na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego. 68. Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej na celu realizację działań na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej. 69. Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi na celu realizację działań na rzecz trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie: 1) zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy, 2) lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, 3) większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi. 70. Działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej na celu realizację działań na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej.

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 255 do zakresu wydatki związane z: XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej 71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy na celu: 1) tworzenie ścieżek integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu, 2) zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej, 3) promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy. Kategoria oprócz właściwych tematycznie wydatków do zakresu wydatki związane z: XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego 72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy Wydatki związane z realizacją działań mających na celu opracowywanie, inicjowanie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w perspektywie: 1) zwiększenia zdolności do zatrudnienia, 2) zwiększenia stopnia dostosowania systemu kształcenia i szkolenia (w tym zawodowego) do potrzeb rynku pracy, 3) systematycznego podnoszenia i aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty (w tym systemów szkolenia) w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy. 73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym na celu realizację działań na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez: 1) przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji, 2) minimalizowanie dyskryminacji ze względu na płeć, 3) poprawę jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie podstawowym, zawodowym i wyższym. 74. Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami na celu rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez: 1) doskonalenie kompetencji pracowników (w tym naukowo-badawczych), a zwłaszcza szkolenia, studia podyplomowe, międzynarodowe i krajowe studia doktoranckie, w szczególności na kierunkach nauk ścisłych i technicznych, 2) współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. do zakresu wydatki związane z: XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną 75. Infrastruktura edukacji Wydatki związane z realizacją działań mających na celu rozwój infrastruktury edukacyjnej i oświaty i zasoby związane z działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i kulturalnymi prowadzonymi na wszystkich poziomach i we wszystkich profilach kształcenia. 76. Infrastruktura ochrony zdrowia na celu rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, a zwłaszcza poprawę jakości wykonywanych usług medycznych, zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, obniżenie po-

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 255 ziomu śmiertelności i skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) infrastruktury ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego, 2) sprzętu medycznego, 3) środków transportu sanitarnego, 4) systemów powiadamiania ratunkowego. 77. Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza na celu poprawę stanu infrastruktury i jakości usług oraz zwiększenie dostępności ośrodków opiekuńczo-wychowawczych obejmujące roboty oraz wyposażenie w niezbędne środki i zasoby. 78. Infrastruktura mieszkalnictwa na celu rozwój infrastruktury mieszkalnictwa w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) renowacji głównych elementów konstrukcji oraz instalacji technicznych budynku, 2) efektywności energetycznej budynku, 3) przygotowania do użytkowania socjalnych budynków mieszkalnych (w tym renowację i adaptację budynków istniejących). 79. Pozostała infrastruktura społeczna na celu rozwój infrastruktury społecznej gdzie indziej niewymienione. do zakresu wydatki związane z: XIV. Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej 80. Promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy na celu promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy zainteresowanych podmiotów. Kategoria oprócz właściwych tematycznie wydatków do zakresu wydatki związane z: XV. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym 81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów na celu wdrożenie rozwiązań (mechanizmów) na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów. Kategoria oprócz właściwych tematycznie wydatków do zakresu wydatki związane z: XVI. Rekompensata za podniesione koszty rozwoju regionów peryferyjnych 82. Rekompensata podniesionych kosztów związanych z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym 83. Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów wynikających z wielkości rynku 84. Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem terenu XVII. Pomoc techniczna 85. Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola na celu zapewnienie sprawnego przebiegu i ciągłości procesów związanych z programowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, zamknięciem pomocy, audytem, kontrolą i oceną w odniesieniu do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) oraz programów operacyjnych (PO) krajowych i regionalnych obejmujące m.in.: 1) zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, stałe podnoszenie ich jakości oraz budowanie zdolności administracyjnej jednostek uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu NSRO, PWW i PO, 2) zapewnienie środków i narzędzi dla sprawnego procesu zarządzania i wdrażania NSRO, PWW i PO,

12 Dziennik Ustaw Nr Poz ) zapewnienie pomieszczeń służących podmiotom zaangażowanym w zarządzanie i wdrażanie NSRO, PWW i PO, 4) wyposażenie biurowe, komputerowe, informatyczne, audiowizualne i urządzenia telekomunikacyjne, 5) wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, 6) prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, analiz i studiów, 7) wsparcie dla procesu zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach PWW, 8) projekty związane z zapewnieniem ciągłości programowania. 86. Ocena, badania, ekspertyzy, informacja i komunikacja na celu zapewnienie sprawnych systemów oceny (ewaluacji), informacji i komunikacji w związku z realizacją NSRO, PWW i PO oraz z zapewnieniem ciągłości programowania obejmujące wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: 1) niezbędnych badań, ekspertyz, analiz, studiów, ocen, 2) działań informacyjno-promocyjnych. do zakresu wydatki związane z: Objaśnienia zastosowanych pojęć Dokumentacja związana z operacją Operacja Operacje mainstreaming Projekt pilotażowy Roboty Trójkąt (biegun) innowacji Dokumenty planistyczne wspierające przygotowanie i realizację takie jak: projekt budowlany, studium wykonalności, dokumentacja techniczna, dokumentacja ekonomiczna, ocena oddziaływania na środowisko, analiza kosztów i korzyści, analizy ekonomiczne, kosztorysy, zaświadczenia, pozwolenia itp. Projekt lub grupa projektów pozwalających na realizację celów określonych dla danej kategorii. W przypadku realizacji projektów współfinansowanych środkami UE pojęciu operacja nadaje się definicję zgodną z art. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 1). Projekty informacyjno-promocyjne (w tym kampanie edukacyjne, prewencyjne, wzmacniania świadomości społecznej, wymiana doświadczeń, współpraca sieciowa) mające na celu upowszechnienie rozwiązań wygenerowanych w ramach najlepszych i innowacyjnych projektów. Projekt mający na celu rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych oraz zebranie know-how niezbędnego do realizacji przyszłych projektów w tej samej lub pokrewnej dziedzinie. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, termomodernizacja, adaptacja, remont, odnawianie (w tym prace konserwatorskie i restauratorskie) lub konserwacja (w tym badania konserwatorskie i archeologiczne), rozbiórka obiektów zdewastowanych, jeżeli ich odnowienie i dalsze użytkowanie nie jest możliwe, rozbiórka lub przeniesienie wraz z infrastrukturą obiektów uniemożliwiających osiągnięcie celów operacji. Sieć współpracy, w której głównymi podmiotami są: przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), placówki szkolnictwa pomaturalnego i wyższego, ośrodki badawcze i podmioty naukowo-technologiczne itp., władze regionalne w określonych przypadkach. 1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z , str. 25, z późn. zm).

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 255 Wyposażenie w środki, zasoby Zagospodarowanie otoczenia przyległego Zakup i dostawa towarów, usług niezbędnych do pełnienia funkcji i prowadzenia działalności bezpośrednio związanych z operacją lub do osiągnięcia celów operacji. Przykład: towary: sprzęt teleinformatyczny i multimedialny wraz z oprogramowaniem, maszyny, urządzenia, aparatura, inny sprzęt itp., środki transportu, grunty itp.; usługi: doradztwo (badania rynków, poszukiwanie rynków zbytu, ekspertyzy, studium wykonalności, coaching, kojarzenie partnerów itp.), wartości niematerialne i prawne (prawa własności intelektualnej i przemysłowej, takie jak: patenty, certyfikacja), szkolenia, seminaria, konferencje, administrowanie infrastrukturą (serwis, prowadzenie baz danych itp.), dostęp do Internetu itp. Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni pozwalające na pełnienie funkcji i prowadzenie działalności bezpośrednio związanych z operacją lub z osiągnięciem celu operacji. Przykład: roboty oraz dostawa towarów lub usług związanych z następującymi obiektami: place, tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku i rekreacji, drogi ruchu pieszego, dojazdowe drogi ruchu kołowego, parkingi, oświetlenie zewnętrzne itp.

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, Warszawa MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres Adresat Rb-WSa jednostki sprawozdawczej roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

I Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość

I Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość Zestawienie porównawcze KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH 1 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U Nr 123, poz. 856)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Szczegółowa klasyfikacja wydatków strukturalnych. Dz.U.2010.44.255 z dnia 2010.03.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 22 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Załącznik do uchwały nr 56/2017, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 10 lipca 2017 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przewidzianych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 stycznia 2009 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 stycznia 2009 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 stycznia 2009 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WSTĘP Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020

Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020 Załącznik 6 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 24 maja 2016 r. Zakres interwencji realizowany w poszczególnych Działaniach RPO WL 2014-2020 Osie Priorytetowe i Działania RPO WL

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r.

Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Załącznik do uchwały nr 72/2014, Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia 27 czerwca 2014 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa go na lata 2014-2020 na 2018 rok (wersja z dnia 28 listopada 2017 r.) Załącznik nr 2 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Szanse na dofinansowaniei nwestycji z dotacji Unii Europejskiej Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na dofinansowaniei nwestycji z dotacji Unii Europejskiej Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na dofinansowaniei nwestycji z dotacji Unii Europejskiej 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice,22.10.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011

Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie. Planowane konkursy - rok 2011 Regionalny Program Operacyjny woj. kujawsko-pomorskie Ostatnia aktualizacja info na stronie www Szczegółowe informacje odnośnie działań w ramach RPO WP uszczegółowienie. (http://mojregion.eu/regionalny-programoperacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/szczegolowy-opis-osi-prioryt.html)

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

3. O zaliczeniu do kategorii wydatków strukturalnych decyduje tylko i wyłącznie cel poniesienia wydatku.

3. O zaliczeniu do kategorii wydatków strukturalnych decyduje tylko i wyłącznie cel poniesienia wydatku. Załącznik do Decyzji Nr 1/2016 Kwestora z dnia 30 czerwca 2016 r. I. OBSZARY TEMATYCZNE I KODY WYDATKÓW STRUKTURALNYCH 1. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne, poniesione na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg

Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne w programach Interreg Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wspólne zasady programów Interreg dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007

Rb-WS roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych. w roku 2007 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 570790905 Typ jednostki ST w roku 2007 Symbol terytorialny jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa

Nowa perspektywa finansowa Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Polityka terytorialna w K-PRPO 2014-2020 Propozycje przedsięwzięć Toruń, styczeń 2014 r. Polityka terytorialna - proponowany zakres wsparcia EFRR PI 4.3 efektywność

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/357/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Strategia rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 i założeń regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 a wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju Marta Wiśniewska Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Adam Hamryszczak Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 1 Podział alokacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Pełna lista wskaźników produktu i wyniku z odpowiadającymi im rodzajami projektów

Pełna lista wskaźników produktu i wyniku z odpowiadającymi im rodzajami projektów POLSKA ROSJA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 2014-2020 PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ EIS PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Pełna lista wskaźników produktu

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Oś priorytetowa 1 Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1594/97/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o w trybie owym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie EFRR EFS Tryb

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego /projekt / Bielsko-Biała,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego /projekt / Bielsko-Biała, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 2020 /projekt 06.2013/ Bielsko-Biała, 04.07.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2018 ROK Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 1. em strategicznym WFOŚiGW w Olsztynie jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone

Bardziej szczegółowo