UMOWA - projekt. 2. Obowiązki Stron

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA - projekt. 2. Obowiązki Stron"

Transkrypt

1 UMOWA - projekt zawarta w dniu : w Przecławiu pomiędzy: GMINĄ PRZECŁAW, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: a firmą : zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez: następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na : Budowie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Przecławiu 2. Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o : Projekt techniczny,przedmiar robót i SIWZ. 2. Obowiązki Stron 1. Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1)protokolarnie przekazanie frontu robót, 2)przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót, 3)zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy określonego w 1 umowy. 5)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót. 2. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy: 1)przyjęcie frontu robót, 2)zagospodarowanie pomieszczenia / miejsca składowania na własny koszt. 3)utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, 4)przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoŝ. w trakcie wykonywania robót. 5)prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeŝeli będzie to niezbędne dla zachowania

2 terminu wykonania robót. 6)wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania robót, 7) stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego; 8)współpraca z słuŝbami Zamawiającego, 9)zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót, 10)zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 11)prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń, 12)wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, 13)przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru, 14)zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia kaŝdego etapu robót przedstawicielowi Zamawiającego poprzez wpis do dziennika budowy, 3. Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy 1. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 2. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są niewaŝne. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jak to by były jego własne. 4. Termin realizacji Umowy 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia :

3 2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w 5 niniejszej umowy. 5. Odbiór robót 1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie. 2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) 3. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie: 1) dziennika budowy, 2) dokumentacji powykonawczej, 3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych, 4) protokołów badań, 5) gwarancji, 7) aprobat technicznych, 8) atestów i certyfikatów jakości, 9) deklaracji zgodności z PN, 10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeŝeli miały miejsce, 11) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy 4. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór częściowy w terminie 3 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 5. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 6. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający moŝe odmówić odbioru. W

4 takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 7. JeŜeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złoŝeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 9. JeŜeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moŝe ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i Ŝądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z 6 umowy. 6. Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie - zł netto, plus naleŝny podatek VAT w wysokości. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi, słownie: 2. Zapłata wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy,. 3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie Termin zapłaty 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za poniesione nakłady, a w terminie Termin zapłaty dni za wykonane roboty. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłoŝenia w terminie Termin wstrzymania płatności dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia

5 przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców. 7. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 8. Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŝeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub uŝyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeŝeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 9. Roboty dodatkowe 1. JeŜeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy. 2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych

6 10. Odstąpienie od umowy Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naleŝne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru 11. Kary umowne Strony ustalają, Ŝe formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak równieŝ za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a takŝe w okresie gwarancji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 7 ust. 1 umowy za kaŝdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej moŝe nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzeniem Wykonawcy. za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy. 2. JeŜeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne: a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, b) za kaŝdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŝdym z tych dni. 4. Zmawiający moŝe usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie naleŝne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy.

7 6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 12. Siła wyŝsza 1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyŝszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 2. Strona, która zamierza Ŝądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyŝszej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 3. Zaistnienie siły wyŝszej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 13. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeŝeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 3. Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 4. Strony deklarują, iŝ w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. JeŜeli rokowania, o których mowa powyŝej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kaŝdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

Załącznik Nr2 do SIWZ. UMOWA Nr 342/ /2007

Załącznik Nr2 do SIWZ. UMOWA Nr 342/ /2007 Załącznik Nr2 do SIWZ UMOWA Nr 342/ /2007 zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez: Burmistrza Gorzowa Śląskiego Artura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr

Załącznik Nr 4. UMOWA Nr Załącznik Nr 4 UMOWA Nr zawarta w dniu...roku w Świętajnie pomiędzy: Gminą Świętajno, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez Wójta Janinę Trus przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lucyny Charyton,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11. UMOWA Nr...

Załącznik 11. UMOWA Nr... Załącznik 11 UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w... pomiędzy Zespołem Szkół Medycznych w Koninie, ul Przemysłowa 4, 62-510 Konin, reprezentowanym przez... zwanym dalej "Zamawiającym" a firmą..., zwaną

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gminnej nr 190634W w Pawłowicach na odcinku długości 1376 mb.

Modernizacja drogi gminnej nr 190634W w Pawłowicach na odcinku długości 1376 mb. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA Zawarta w dniu. roku w Solcu nad Wisłą pomiędzy: Gminą Solec nad Wisłą, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: Wójta Gminy Solec nad Wisłą Andrzeja Czajkowskiego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ KZP/2/2011. Projekt (wzór) umowy. UMOWA Nr KZP/2/2011

Załącznik Nr 4 do SIWZ KZP/2/2011. Projekt (wzór) umowy. UMOWA Nr KZP/2/2011 Załącznik Nr 4 do SIWZ KZP/2/2011. Projekt (wzór) umowy. UMOWA Nr KZP/2/2011 zawarta w dniu 2011-09-16 roku w Jaworze pomiędzy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze, ul. Legnicka 16, 59-400 Jawor,

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod

2. Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod Załącznik Nr 7 UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Biała Piska pomiędzy: Gminą Biała Piska, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: 1. Andrzeja Kurzątkowskiego- Burmistrza Białej Piskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SWIZ. UMOWA nr...

Załącznik nr 8 do SWIZ. UMOWA nr... Załącznik nr 8 do SWIZ UMOWA nr... zawarta w dniu...r w Kruklankach pomiędzy: Gminą Kruklanki, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: Pana Władysława Gładkowskiego Wójta Gminy, a...... zwanym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Umowy o roboty budowlane nr... z dnia...

Umowy o roboty budowlane nr... z dnia... Wzór Załącznik nr 2 do SIWZ Umowy o roboty budowlane nr... z dnia... W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: Przedszkolem Miejskim Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą, ul. Czereśniowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 Projekt umowy. UMOWA Nr Or.

Załącznik nr 12 Projekt umowy. UMOWA Nr Or. Załącznik nr 12 Projekt umowy UMOWA Nr Or. W dniu 2011 roku w Świętajnie pomiędzy: Gminą Świętajno, Świętajno 104, 19-411 Świętajno, pow. olecki, zwaną dalej "Zamawiającym" i reprezentowaną przez Janinę

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 5 PROJEKT

załącznik nr 5 PROJEKT załącznik nr 5 UMOWA Nr RG.5540.15.11 PROJEKT zawarta w dniu... w Rokietnicy pomiędzy: Gmina Rokietnica, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: Bożena Gmyrek - Wójt Gminy Rokietnica przy

Bardziej szczegółowo

wewnętrznej oraz muru oporowego na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kłodzkiej oferuję:

wewnętrznej oraz muru oporowego na Cmentarzu Komunalnym w Bystrzycy Kłodzkiej oferuję: . ZOC/1/2017 Zamawiający: Gmina Bystrzyca Kłodzka w imieniu której działa Zakład Usług Komunalnych spółka z o.o.w Bystrzycy Kłodzkiej, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13. Załącznik Nr 1 do zapytania

Bardziej szczegółowo

str. 1 UMOWA Nr UG/.../2010

str. 1 UMOWA Nr UG/.../2010 UMOWA Nr UG/.../2010 zawarta w dniu... roku w Gorzycach pomiędzy: Gminą Gorzyce, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez mgr inż. Mariana Grzegorzek Wójt Gminy, przy kontrasygnacie mgr Zdzisławy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... PROJEKT. a..., Siedziba:.. Nr telefonu/faks:. fax: REGON:.. NIP KRS. reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej WYKONAWCĄ

UMOWA NR... PROJEKT. a..., Siedziba:.. Nr telefonu/faks:. fax: REGON:.. NIP KRS. reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej WYKONAWCĄ UMOWA NR... PROJEKT Załącznik nr 6 zawarta w dniu.. 2011 roku w Czeremsze pomiędzy: Gminą Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha REGON 050659237 NIP 6030000203 reprezentowaną przez: 1. Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r.

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w 1 umowy w terminie do dnia 15 grudnia 2013 r. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt)

UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr... (Istotne postanowienia treści umowy projekt) zawarta w dniu pomiędzy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowcu ul. Krakowska 23 42-439 Żarnowiec reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

NIP.. REGON.. zwaną dalej "Wykonawcą" i reprezentowaną przez.. została zawarta umowa następującej treści.

NIP.. REGON.. zwaną dalej Wykonawcą i reprezentowaną przez.. została zawarta umowa następującej treści. Projekt UMOWA zawarta w dniu roku pomiędzy: Gminą Mikołajki Pomorskie, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, (NIP 5792210163; REGON 170747862) zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGK. 340/5/ Definicje

UMOWA Nr IGK. 340/5/ Definicje załącznik nr 4 UMOWA Nr IGK. 340/5/2009 W dniu roku w Mrozach pomiędzy: Gminą Mrozy, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Dariusza Jaszczuka, a zwaną dalej "Wykonawcą" reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 siwz UMOWA Nr

Załącznik nr 5 siwz UMOWA Nr P R O J E K T Załącznik nr 5 siwz UMOWA Nr zawarta w dniu. roku w Wołajowicach pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, Wołajowice33, 22-500 Hrubieszów zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A.. Przedmiot umowy

U M O W A.. Przedmiot umowy U M O W A.. 1 Załącznik nr 7 do oferty Zawarta w dniu... 2013 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sobieszyn pomiędzy: Zespołem Szkół Ogólnokształcących, Sobieszyn 4 A, 08-504 Ułęż NIP 506 001 39-31 REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu r. w Pokrówce, pomiędzy Gminą Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Chełm, reprezentowaną przez:

UMOWA zawarta w dniu r. w Pokrówce, pomiędzy Gminą Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Chełm, reprezentowaną przez: UMOWA zawarta w dniu...2013 r. w Pokrówce, pomiędzy Gminą Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm, reprezentowaną przez: Wiesław Kociuba - Wójt - zwaną dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr Przedmiot umowy

UMOWA Nr Przedmiot umowy Załącznik nr 5B UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku we Wrocławiu pomiędzy: Galerią Miejską z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 28, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

IB.271.09.2013 UMOWA Nr /2013.., zwanym dalej "Wykonawcą" 1. Definicje

IB.271.09.2013 UMOWA Nr /2013.., zwanym dalej Wykonawcą 1. Definicje IB.271.09.2013 UMOWA Nr /2013 Załącznik nr 8 do SIWZ w dniu roku w Jemielnicy, pomiędzy : Gminą Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentuje : Joachim

Bardziej szczegółowo

BALTIC FORT ROUTE. Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór Umowy o roboty budowlane nr... z dnia...

BALTIC FORT ROUTE. Załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór Umowy o roboty budowlane nr... z dnia... Załącznik nr 2 do SIWZ BALTIC FORT ROUTE Fortresses Network and Baltic Culture and Tourism Route Fortresses Wzór Umowy o roboty budowlane nr... z dnia... W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", Bałtów 55, 27-423 Bałtów, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez:

Umowa Nr. Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów Bałt, Bałtów 55, 27-423 Bałtów, zwanym dalej Zamawiającym i reprezentowanym przez: Nr sprawy: ZP.BAŁT.2.2013 Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu. roku w Bałtowie pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt", Bałtów 55, 27-423 Bałtów, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RRG.272...2013

UMOWA Nr RRG.272...2013 - PROJEKT UMOWY- zał. nr 9 do SIWZ UMOWA Nr RRG.272....2013 zawarta w dniu.. 2013 r. w Raciążu pomiędzy: Gminą Raciąż, zwaną dalej "Zamawiającym" reprezentowaną przez: 1. Ryszarda Giszczaka - Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA.. a... posiadający NIP...REGON...zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :... została zawarta umowa o następującej treści :

Wzór umowy UMOWA.. a... posiadający NIP...REGON...zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :... została zawarta umowa o następującej treści : Wzór umowy UMOWA.. Załącznik nr 7 do oferty Zawarta w dniu... 2013... w Urzędzie Gminy Telatyn pomiędzy: Gminą Ułęż, Ułęz 168, 08-504 Ułęż NIP... REGON... zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiot umowy 1.Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia p.n.

UMOWA Nr... Przedmiot umowy 1.Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia p.n. projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk.

Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. Załącznik nr 6 UMOWA zawarta w dniu. roku w Brańsku pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Brańsku, ul. Senatorska 12, NIP 543 198 05 37 reprezentowaną przez: Jacka Krasuckiego Prezesa OSP Brańsk. zwaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres robót zgodnie dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Obowiązki Stron

Szczegółowy zakres robót zgodnie dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Obowiązki Stron UMOWA Nr /2013 Załącznik nr 3 w dniu roku w Jemielnicy, pomiędzy : Gminą Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentuje : Joachim Jelito Wójt Gminy Jemielnica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR

Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr WIG.... zawarta w dniu...roku w Orzyszu pomiędzy: GMINĄ ORZYSZ, zwanym dalej "Zamawiającym" i reprezentowanym przez: Burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. WZÓR UMOWY UMOWA Nr.. Spisana w dniu.2016 r. w Czarnkowie pomiędzy Gminą Miasta Czarnków z siedzibą w Czarnkowie Pl. Wolności 6, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez dyr. Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia...

Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... P R O J E K T U M O W Y Umowa zawarta w Grabowcu, dnia... Pomiędzy : Gminą Grabowiec, 22-4525 Grabowiec, ul. Rynek 3 Reprezentowaną przez: Zdzisława Koszela Wójta Gminy Grabowiec, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane nr.. z dnia..

Umowa o roboty budowlane nr.. z dnia.. Umowa o roboty budowlane nr.. z dnia.. W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Kopernika 1 zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR RUM- / 13. Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR RUM- / 13. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR RUM- / 13 zawarta w dniu roku w Przewornie pomiędzy: Gminą Przeworno z siedzibą w Przewornie przy ul. Kolejowej 4 A, 57-130 Przeworno NIP: 914-15-15-538; zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY

UMOWA NR... / oraz ... Wykonawcą reprezentowanym przez: & 1 PRZEDMIOT I TERMIN WYKONANIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / 2006 zawarta w dniu... 2006r pomiędzy Gminą Morawica z siedzibą w Morawicy przy ul.kieleckiej 38 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy

UMOWA NR. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR Zawarta w dniu...r. pomiędzy Powiatem Łowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego, w imieniu którego działają: 1) 2) zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, a. wpisaną/ym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a z siedzibą, adresem:, nr NIP, nr REGON, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:, została zawarta umowa następującej treści:

Umowa nr. a z siedzibą, adresem:, nr NIP, nr REGON, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:, została zawarta umowa następującej treści: Umowa nr zawarta w dniu r. w Radzyminie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z siedzibą w Radzyminie, z adresem 05-250 Radzymin ul. Komunalna 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką

Projekt Umowy. Zawarta w dniu r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką Projekt Umowy Zawarta w dniu. 2010 r. pomiędzy Publiczną w Alwerni reprezentowaną przez: Miejsko-Gminną Biblioteką 1. ElŜbieta Jarczyk dyrektor MGBP w Alwerni zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R zawarta w dniu

U M O W A N R zawarta w dniu U M O W A N R zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Piła zs. Pl. Staszica 10 64-920 Piła reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Piły w osobie;... Prezydent Miasta Piły zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Andrzej Bujnowski - Prezes Zarządu 2. Janusz Nowakowski - Zastępca Prezesa Zarządu 3. Janusz Roszkowski - Członek Zarządu

1. Andrzej Bujnowski - Prezes Zarządu 2. Janusz Nowakowski - Zastępca Prezesa Zarządu 3. Janusz Roszkowski - Członek Zarządu U M O W A Nr.../Z/2014 zawarta w dniu... r. w wyniku postępowania przetargowego o zamówienie publiczne nr 2645/2014 pomiędzy Pro Medica w Ełku Sp. z o.o. ; ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, Sąd Rejonowy w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr KW-DW-.../2016 WZÓR z dnia r.

UMOWA Nr KW-DW-.../2016 WZÓR z dnia r. UMOWA Nr KW-DW-.../2016 WZÓR z dnia...2016 r. zawarta pomiędzy: Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole, (NIP: 754-20-98-163), reprezentowaną przez: p.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr - wzór zawarta w dniu w Sulęcinie pomiędzy Sądem Rejonowym w Sulęcinie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin

UMOWA Nr - wzór zawarta w dniu w Sulęcinie pomiędzy Sądem Rejonowym w Sulęcinie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr - wzór zawarta w dniu w Sulęcinie pomiędzy Sądem Rejonowym w Sulęcinie, z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 69-200 Sulęcin reprezentowanym przez: Prezesa Sądu Rejonowego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... 2006 r w Makowie Mazowieckim, pomiędzy: Miastem Makowem Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6 NIP: 757-142-03-77, REGON: 550668309

Bardziej szczegółowo

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA

UłoŜenie kabla energetycznego oraz wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacyjnych na terenie siedziby ŁOW NFZ ZP/ŁOW NFZ/8/2009/ UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez...

UMOWA nr , NIP:..., REGON..., reprezentowanym przez... Załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 10-01-2010 r. w sprawie nr ZS: D - 2210-1 / 1242 / 10 UMOWA nr... zawarta w dniu...... 2009 r., pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 w Sanoku, z siedzibą w Sanoku przy ul. Stróżowskiej

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA na roboty budowlane Nr.

UMOWA na roboty budowlane Nr. - PROJEKT - Zał. Nr 4 do SWZ UMOWA na roboty budowlane Nr. Zawarta w dniu... r. w Sosnowcu, pomiędzy... ul.... 41-... Sosnowiec zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, posiadającym : NIP :... REGON

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Załącznik Nr 8 do SIWZ. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zawarta w dniu... r. w Brzeźnicy pomiędzy Gminą Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA. zwanymi dalej Stronami, została zawarta umowa następującej treści: Definicje

Załącznik nr 9 UMOWA. zwanymi dalej Stronami, została zawarta umowa następującej treści: Definicje UMOWA Załącznik nr 9 W dniu.. roku w Cieszynie pomiędzy: Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 22 reprezentowanym przez mgr Jana Kawulok - dyrektor zwany dalej "Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR

UMOWA NR Załącznik nr UMOWA NR 272.19.2011 Zawarta w dniu...2011r. pomiędzy Gminą Grybów, mającą swoją siedzibę w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, zwaną w dalszej części,,zamawiającym", reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Obowiązki Stron

UMOWA (wzór) Obowiązki Stron Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857 którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:.

Umowa nr ZP na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, o następującej treści:. Projekt umowy Załącznik nr 5 do SIWZ ZP. 271.13.2015 Umowa nr ZP.272... zawarta w dniu... 2015 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, pomiędzy: Gminą Kalwaria Zebrzydowska, z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków UMOWA NR.. / Nadleśniczego Pana Mariana Białka a..., zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą"

Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków UMOWA NR.. / Nadleśniczego Pana Mariana Białka a..., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR.. / 2012 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu..2012 roku w Henrykowie pomiędzy: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków z siedzibą w Henrykowie przy ul. Polnej 5, 57-210 Henryków NIP: 887-000-61-72;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie. Umowa Nr.../... o roboty budowlane

Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie. Umowa Nr.../... o roboty budowlane Załącznik nr 3 Wzór umowy o roboty budowlane Budowa przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków P dai w Dąbrowie Umowa Nr.../... o roboty budowlane zawarta w dniu w Śremie pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010

P R O J E K T Załącznik Nr 4. U M O W A Nr BIGP.IV /2010 P R O J E K T Załącznik Nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2010 zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA NR.

(Wzór Umowy) UMOWA NR. Załącznik nr. 4 Znak sprawy: GNT/343/1/2007 (Wzór Umowy) UMOWA NR. W dniu 2007 roku, pomiędzy Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, os. Północ 25, reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony.

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony. Zgodnie z art. 87.2.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - poprawiono pomyłkę w 11.1 Umowy z 5% ceny umownej na 10% w celu ujednolicenia z ust. 14 pkt 2 SIWZ. Poniżej załącznik

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a...

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a... SIWZ: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niŝ kwota unijna dla dostaw/usług tj 206000 euro nr sprawy: AP341-93/08 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Rudzie Śląskiej pomiędzy Miastem na

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /rem./2016. zawarta w Krakowie w dniu. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy pomiędzy:

Umowa Nr /rem./2016. zawarta w Krakowie w dniu. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy pomiędzy: Umowa Nr /rem./2016 zawarta w Krakowie w dniu. z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3

ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 ZP/TT/3/2010 Załącznik nr 3 Wzór umowy o roboty geologiczne Prace geologiczne w zakresie wykonania 3 szt. otworów rozpoznawczych zastępczych oraz likwidacji 3 szt. otworów hydrogeologicznych na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy:

TD /07/2011/ZP. zawarta w dniu r. w Waśniowie, pomiędzy: projekt UMOWA NR... / 2011 zawarta w dniu... 2011 r. w Waśniowie, pomiędzy: Gminą Waśniów z siedzibą w Waśniowie, ul. Rynek 24, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Waśniów Krzysztofa Gajewskiego, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2)

Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2) Wzór umowy /../../2012 (dotyczy ZADANIA NR 1 2) załącznik nr 7 zawarta w Tychach w dniu.. 2012 r. pomiędzy: Zespołem Szkół nr 7 w Tychach, mającą swoją siedzibę w /43-100/ Tychach, przy ul. Browarowej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez :

Umowa nr - wzór z siedzibą w NIP REGON.. reprezentowaną przez : Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr - wzór zawarta w dniu.. 2011 r. w Jasieniu, pomiędzy : 1. Gminą Jasień z siedzibą w Jasieniu, przy ul. XX-lecia 20 (68 320) Jasień, NIP 928-19-63-691, REGON 000528712 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /nazwa i adres wykonawcy/

UMOWA NR.../ /nazwa i adres wykonawcy/ Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR..../... W dniu... 2008r. w Zdzieszowicach między Gminą Zdzieszowice reprezentowaną przez : Burmistrza Zdzieszowic Pana Dietera Przewdzing z siedzibą w Zdzieszowicach przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane nr... z dnia...

Umowa o roboty budowlane nr... z dnia... Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy Umowa o roboty budowlane nr... z dnia... W rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: Miastem Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 11. UMOWA (wzór) Obowiązki Stron

Strona 1 z 11. UMOWA (wzór) Obowiązki Stron Strona 1 z 11 Załącznik nr9 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP 576-15-50-857 reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo