SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE"

Transkrypt

1 ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE WPROWADZENIE W a ciwe okre lenie celów rozwojowych wielu podejmowanych przedsi wzi i zapewnienie mo liwo ci ich realizacji, nie wynika jedynie z funkcji ilo ci dost pnych rodków finansowych, ale równie wa nym czynnikiem, zw aszcza w d u szej perspektywie czasu, jest sprawno systemu zarz dzania w sektorze publicznym. Sposób i jako funkcjonowania tego systemu jako ca o ci oraz poszczególnych jego szczebli decyduj w du ej mierze o zdolno ci do odpowiedniego reagowania pa stwa (polityków i instytucji publicznych) na strategiczne wyzwania, pojawiaj ce si we wspó czesnym wiecie. Wprowadzaj c w 2001 r. podpis elektroniczny do polskiego porz dku prawnego, liczono, i u atwi on za atwianie spraw nie tylko urz dowych, ale usprawni ca y obrót gospodarczy. Zak adano szybki rozwój e-administracji (do ko ca 2006 r.) i rosn c liczb spraw, które b dzie mo na za atwi bez wychodzenia z domu. Rzeczywisto jednak zweryfikowa a te za o enia. Okaza o si, e zbyt rygorystyczne przepisy (konieczno wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i wolno rosn ca liczba us ug online oferowanych przez administracj sprawi y, e z rozwi zania tego korzysta obecnie niewiele podmiotów, co wymusi o kolejne zmiany w ustawodawstwie 1. DR Instytut Ekonomii i Zarz dzania na Wydziale Nauk Spo ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II, 1 M. C h u d z i s k i, B dzie nowa ustawa o podpisach elektronicznych, Dziennik Internautów, Biznes i Prawo z ,

2 278 Coraz wi kszy nacisk k adzie si na popularyzacj obrotu bezgotówkowego, który zdominuje ka d sfer naszego ycia i usprawni wymian handlow. Powstaje coraz wi cej raportów badaj cych te zagadnienia i maj cych na celu przyspieszenie procesu pe nej elektronizacji us ug. W sferze biznesu bada si wzrost efektywno ci jego funkcjonowania, a dogodn ku temu sytuacj maj zapewni odpowiednio skonstruowane przepisy. 1. RAMY PRAWNE DLA E-FAKTUROWANIA Od 1 stycznia 2011 r. obowi zuje nowe Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, Nr 249, poz. 1661). W rozporz dzeniu tym wprowadzono korzystniejsze od dotychczasowych zmiany w zakresie pos ugiwania si e-fakturami. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesy ania faktur w formie elektronicznej zrównuje si prawnie e-faktur z faktur tradycyjn (papierow ). W nowym rozporz dzeniu podatnikowi pozostawiono wybór formy zapewnienia integralno ci i autentyczno ci e-faktur, które mog by przesy ane lub udost pniane w dowolnej zdigitalizowanej formie, pod warunkiem wcze niejszej akceptacji przez kontrahenta takiego sposobu wymiany. Rozszerzona zosta a mo liwo dotychczasowego przesy ania e-faktur z formatu PDF na takie, które wi kszo u ytkowników internetu posiada i mo e swobodnie stosowa (*.doc, *.xls, *.tiff, *.html, *.jpg). Z tre ci powo anego rozporz dzenia wynika równie, i faktury elektroniczne mog by wysy ane lub udost pniane w panelu klienta je li ten (w formie elektronicznej lub papierowej) wyrazi na to zgod 2. Akceptacja elektronicznej formy rozlicze (lub jej wycofanie) mo e by wyra ona w nast puj cy sposób: Niniejszym (nie)akceptujemy przysy anie przez Dostawc faktur VAT w formie elektronicznej, w zwi zku z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost pniania organowi podatkowemu lub 2 Akceptacje faktur elektronicznych, E-faktura,

3 SYSTEM ELEKTONICZNEGO FAKTUROWANIA 279 organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). Zgodnie z ustaleniami faktury (nie)b d przesy ane z (dotychczasowego) owego adresu: [tu podajemy dostawcy] na (dotychczasowy) adres: [ odbiorcy]. Po uzyskaniu takiej zgody dostawca musi zadba o zachowanie autentyczno ci i integralno ci e-faktur, a obowi zkiem obu stron jest ich w a ciwe przechowywanie. Zasady te zosta y okre lone w ustawie o rachunkowo ci 3, która nakazuje odpowiednie przechowywanie dokumentów ksi gowych (w tym e-faktur) oraz ich ochron przed zakazanymi zmianami, rozpowszechnianiem, uszkodzeniem albo zniszczeniem. W przypadku elektronicznej formy fakturowania, no niki z zapisem danych (w postaci p yt CD, twardych dysków) umieszcza si w sejfach, szafach lub pomieszczeniach, do których dost p maj tylko upowa nione osoby. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia e-dokumentów przed utrat danych sporz dza si ich elektroniczne kopie. Je li firma nie jest w stanie zapewni takiej digitalnej obs ugi, to zgodnie z wymogami ustawy i przez okres w niej okre lony, dokumenty elektroniczne powinny by wydrukowane nie pó niej ni na koniec roku obrotowego. Ta sama ustawa wskazuje formy, czas i miejsca przechowywania e-dokumentów: w oryginalnej postaci, w odpowiednio okre lonym porz dku, podzielone na miesi ce lub inne okresy sprawozdawcze, posegregowane w sposób, który pozwala na atwe odnalezienie dokumentu. pi cioletni okres przechowywania, liczony od pocz tku roku nast puj cego po roku finansowym, w którym zosta y wystawione. Rosn ca popularno e-faktury jest rezultatem stosunkowo niskich nak adów zwi zanych z jej wdro eniem oraz licznych korzy ci, jakie przynosi przedsi biorcom. Taka forma dokumentowania coraz cz ciej pojawia si w obrocie gospodarczym, który jest naturalnym skutkiem zmian, jakie wesz y w ycie od 1 stycznia 2011 r. i znacznie zliberalizowa y przepisy dotycz ce elektronicznego fakturowania. Takie fakturowanie jest te du ym wyzwaniem dla ksi gowych, którzy powinni zadba o to, by e-dokumentacja spe nia a wytyczne przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowo ci. zm.). 3 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z pó n.

4 PROCES TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH FAKTUR Dope nienie obowi zków wynikaj cych z ustawy o rachunkowo ci, dopuszcza w przypadku e-faktur zastosowanie pewnych uproszcze, w postaci wprowadzenia w asnych rozwi za, które nale y dok adnie opisa w zasadach dotycz cych prowadzonej w firmie rachunkowo ci. Dekretacje mo na zapisywa w sposób elektroniczny w programie ksi gowo-finansowym, który pozwala na powi zanie dektretu z okre lonym dokumentem ksi gowym. Sposób ten umo liwia odst pienie od tradycyjnego (papierowego) wykonywania tej czynno ci 4. Czynni podatnicy VAT maj zawsze obowi zek wystawienia faktury VAT, je li sprzedaj towary lub us ugi innym przedsi biorcom, a w sytuacji sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej, faktura VAT mo e by wystawiona na danie nabywcy 5. Poza tym czynni podatnicy VAT s zobowi zani do wystawiania innych rodzajów faktur, poza dokumentuj cymi sprzeda, np. wewn trznych faktur VAT dokumentuj cych wewn trzwspólnotowe nabycie towarów. Nowe rozporz dzenie zosta o wydane w celu dostosowania przepisów zarówno o fakturach VAT, jak i e-fakturach do zmian obowi zuj cych od 1 kwietnia 2011 r. Zasady wystawiania okre lonych rodzajów elektronicznych faktur VAT zosta y uregulowane w rozdziale trzecim, którego poszczególne paragrafy dotycz kwestii m.in. oznaczania i okre lania elementów, jakie powinna zawiera ka da e-faktura. Kolejne paragrafy opisuj sytuacj, kiedy nabywca wystawia elektroniczn faktur w imieniu dostawcy i podaje zasady jej wystawiania na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej oraz osób prowadz cych dzia alno rolnicz. W 9 znajduj si informacje o dacie, w jakiej powinna by wystawiona e-faktura VAT, a w 10 regu- y jej wystawiania w sytuacji otrzymania przedp aty na dostaw. Zasady wystawiania e-korekt i e-not koryguj cych do elektronicznych faktur oraz pozosta ych typów faktur VAT uregulowano w 12-15, a wymieniono inne dokumenty, które s traktowane na równi z faktur VAT. 4 Akceptacje faktur elektronicznych. 5 Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us ug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us ug (Dz.U. 2011, Nr 68, poz. 360).

5 SYSTEM ELEKTONICZNEGO FAKTUROWANIA 281 Szczegó owy opis wymogów stawianych przez ustawodawstwo pozwala na zapoznanie si z prawid owym i zgodnym z przepisami opracowaniem dokumentów rozliczeniowych. Aspekt ten jest istotny ze wzgl du na ró norodno powstaj cych interpretacji, które stanowi barier rozwoju tego rodzaju us ug. Ponadto, prowadzone w ostatnich latach badania dotycz ce e-fakturowania wskazuj, e cho cz dostrze onych problemów zosta a usuni ta, to jednak rynek e-us ug w biznesie nie wzrós w oczekiwanym stopniu. 3. DANE Z BADA W ZAKRESIE OBROTU E-FAKTURAMI W POLSCE Jak wynika z raportu mailpro 6, spo ród wszystkich, bior cych udzia w badaniu, przedsi biorstw zaledwie 13% wysy a faktury w formie elektronicznej. Podobnie jest z odbieraniem faktur tylko 20% wszystkich przedsi biorstw otrzymuje od kontrahentów faktury inaczej ni tradycyjn poczt. Raport mia na celu zbadanie stanu wiedzy przedsi biorców na temat e-faktur oraz ch ci korzystania z tego typu rozwi za przez klienta indywidualnego, jak i firm. Cho forma e ektroniczna jest ta sza i szybsza w wysy ce, nie cieszy si oczekiwan popularno ci. Spo ród przebadanych firm 40% planuje przej na e-faktury w czasie 1-2 lat, ale ponad po owa nie chce robi tego wcale. Jedynie 13% ankietowanych przedsi biorców ch tnie zrezygnowa oby z papierowego obiegu dokumentów na rzecz dokumentów elektronicznych. W ród najcz ciej wymienianych powodów, dla których przedsi biorcy nie decyduj si na elektroniczne faktury, s : niedostateczna wiedza na temat aspektów prawnych i opór kontrahentów, a w dalszej kolejno ci niedostateczna wiedza z zakresu rozwi za technicznych, brak wyszkolonego personelu, niejasne przepisy i brak odpowiednich narz dzi 7. Podobne wnioski mo na znale w raporcie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan z marca 2012 r., z którego wynika, e w Polsce wystawia si oko o 1,5 mld faktur rocznie, ale zaledwie 8-11% z nich 6 Szerzej w Raporcie: Polskie firmy nie chc i na r k klientom. Plany polskich przedsi biorstw dotycz ce przej cia na faktury elektroniczne, Raport mailpro, 2011 (wersja elektroniczna), s Tam e, s. 5-8.

6 282 przesy anych jest elektronicznie 8, co daje nam jedno z ostatnich miejsc w Europie nie tylko za krajami zachodnimi, lecz tak e za W grami, Czechami i Litwinami. Wynik taki przek ada si na kondycj firm, sprawno e-pa stwa i rodowiska naturalnego. Wykres 1. Przedsi biorstwa wysy aj ce e-faktury w poszczególnych krajach ród o: Krajowa Izba Rozliczeniowa Z powy szych bada wynika, e du a grupa klientów ch tnie korzysta aby z e-fakturowania, dostrzegaj c takie korzy ci, jak wygoda i oszcz dno czasu. Mimo to w raporcie wskazuje si szereg barier hamuj cych ten proces, wynikaj cych zw aszcza z braku szerokiej informacji na temat zasad funkcjonowania e-faktur oraz sprzecznych interpretacji przepisów, co w konsekwencji zniech ca do ich stosowania i powoduje, e nie s one wystarczaj co popularne. Niewiele lepszy wynik uzyskano w badaniach przeprowadzonych ju po liberalizacji przepisów dotycz cych elektronicznego fakturowania. Jedynie 13% 8 Szerzej w Raporcie: E-faktura w Polsce, PKPP Lewiatan, Raport, marzec 2012.

7 SYSTEM ELEKTONICZNEGO FAKTUROWANIA 283 ankietowanych przedsi biorców ch tnie zrezygnowa oby z papierowego obiegu dokumentów na rzecz dokumentów w formacie PDF. Najcz ciej wymienianymi przeszkodami by opór kontrahentów oraz brak wyszkolonego personelu i odpowiednich narz dzi. Badani przedsi biorcy wskazywali, e za ma o wiedz o nowych przepisach i zasadach dzia ania e-faktur, a wi c trudno ci natury prawnej i technicznej s dla nich ci gle kluczowe. 4. ZALETY I WADY E-FAKTUROWANIA W OBROCIE HANDLOWYM Niew tpliw zalet nowoczesnego wysy ania faktur drog internetow jest przyspieszenie pracy przedsi biorców bez potrzeby przemieszczania si w terenie. Tego rodzaju dokumenty s o wiele bardziej praktyczne od papierowych wydruków. Dzi ki nim mo na zaoszcz dzi na kopertach, znaczkach pocztowych, tuszu do drukarek oraz czasie po wi conym na odwiedzaniu poszczególnych urz dów i wyczekiwaniu w kolejkach. E-faktura jest komponentem odpowiedzialnym za kompleksow realizacj procesu obs ugi elektronicznych faktur, który obs uguje procesy: zgód (na dokumenty elektroniczne), wydajnej generacji (dokumentów elektronicznych), masowego podpisu (dokumentów elektronicznych), wysy ki (dokumentów elektronicznych), archiwizacji (dokumentów elektronicznych), udost pniania (dokumentów klientowi), zwrotów dokumentów oraz ponownej wysy ki, duplikatów dokumentów, elektronicznych p atno ci. Dzi ki zastosowaniu technologii, która opisuje definicje przetwarzania dokumentu, mo e ona obs ugiwa dowolne ich typy: faktury, faktury proforma, duplikaty, noty, korekty, materia y marketingowe, specyfikacje, bilingi, faktury zbiorowe i inne dokumenty. Decyduj c si na zdigitalizowane rozwi zania w zakresie zapewnienia integralno ci e-faktury, nale y liczy si z kosztami elektronicznych faktur, dla których wymagane jest posiadanie e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem (b d bez) oraz wdro enie systemu danych EDI. Dotychczasowe rozwi zania w tym zakresie nie s wygórowane w porównaniu do uzyskiwanych korzy ci pos ugiwania si elektroniczn form ewidencji. Certyfikowany e-podpis odnawiany jest co 2 lata, wi c trzeba liczy si z wydatkiem, ale wdro enie systemu EDI dla zapewnienia integralno ci i autentyczno ci e-faktur jest jeszcze bardziej kosz-

8 284 towne. Dlatego ten sposób polecany jest rednim i wi kszym firmom, które wystawiaj wi cej e-faktur. Praktyka gospodarcza pokaza a, i przedsi biorcy s ostro ni w stosowaniu tej formy rozlicze, bowiem interpretacja niejasnych przepisów przez urz dy skarbowe stwarza ryzyko ponoszenia konsekwencji podatkowych przez podatników. Jasno skonstruowane ustawodawstwo i prawid owe interpretacje przepisów oraz pomys owe rozwi zania firm informatycznych powinny doprowadzi do takiego stosowania elektronicznej formy fakturowania, która pozwoli je wystawia w sposób niebudz cy w tpliwo ci. Mo na oczekiwa, i now form integralno ci i autentyczno ci e-faktury umo liwi stosowanie piecz ci elektronicznej. Zgodnie z ustaw piecz elektroniczna uwierzytelnia osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj c osobowo ci prawnej, a wi c nie jest przypisana do konkretnej osoby fizycznej. Ma ona na celu umo liwienie przesy ania lub udost pniania e-faktur bez certyfikowanego podpisu elektronicznego, ale z e-podpisem zaawansowanym. Jest to korzystne rozwi zanie dla przedsi biorców, gdy stosowanie bezpiecznego podpisu, który jest przypisany do konkretnej osoby, sprawia problemy w przypadku urlopów i rotacji pracowników. Dodatkowo, piecz elektroniczna mo e s u y do masowego wystawiania i wysy ania du ych ilo ci e-faktur. 5. RODKI OSTRO NO CI E-faktura by a dotychczas dla wi kszo ci przedsi biorców poj ciem abstrakcyjnym. Od stycznia 2011 r. zainteresowanie e-dokumentem wzros o, dzi ki lepszym rozwi zaniom ustawowym i korzy ciom wynikaj cym z e-fakturowania. Przedsi biorcy s jednak nadal ostro ni i czekaj z wdro eniem e-faktury do momentu pojawienia si przekonywaj cych interpretacji praktycznego ich stosowania i takich stanowisk urz dów skarbowych oraz s dów. Oczekiwanie to jest zrozumia e, poniewa dla wielu podatników du a swoboda w stosowaniu e-faktur jest zjawiskiem nietypowym i wywo uje obawy co do prawid owego stosowania nowej formy rozlicze i zwi zanych z tym konsekwencji finansowych. Pierwsze interpretacje indywidualne, które ju si pojawi y, okaza y si przyjazne dla podatników. Jedn z nich wyda w dniu 21 lutego 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP /10-4/EK), udzielaj c

9 SYSTEM ELEKTONICZNEGO FAKTUROWANIA 285 odpowiedzi na pytanie podatnika w zakresie przesy ania em e-faktur w formacie PDF oraz prawa do odliczenia podatku od towarów i us ug z faktur otrzymywanych t drog. W opinii podatnika przesy anie w ten sposób faktur dokumentuj cych sprzeda spe nia warunki okre lone w ustawie o podatku od towarów i us ug, a w przypadku faktur koryguj cych sprzeda in minus daje prawo do pomniejszenia podatku nale nego. Zdaniem sk adaj cego opini, otrzymywanie za po rednictwem a e-faktur zakupowych w formacie PDF równie spe nia ustawowe wymogi i umo liwia odliczenie podatku od warto ci dodanej w terminie otrzymania wiadomo ci z za czon faktur na skrzynk pocztow. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przyzna, i w wietle obowi zuj cych przepisów, interpretacja taka jest prawid owa. Wskazano tutaj, i zgodnie z rozporz dzeniem z 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), e-faktury mog by przesy ane lub udost pniane w dowolnym formacie, w tym tak e w PDF, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu obrotu fakturami przez odbiorc. W interpretacji podkre lono, e podatnik musi bezwzgl dnie zapewni zachowanie integralno ci i autentyczno ci faktury elektronicznej oraz posiada (wy ej wspomnian ) akceptacj odbiorcy. Szkoda tylko, e dyrektor Izby Skarbowej nie wypowiedzia si w zakresie pomniejszenia podatku od towarów i us ug z e-faktur koryguj cych sprzeda in minus, uzasadniaj c, e nie stanowi o to przedmiotu zapytania 9. Jak wida, kierunek interpretacji przepisów o e-fakturach jest pozytywny i sprzyja przedsi biorcom korzystaj cym z tej formy. Teraz nale y oczekiwa na kolejne sprzyjaj ce interpretacje w zakresie innych form zapewnienia autentyczno ci i integralno ci e-faktur, które przyczyni si do popularyzacji wykorzystywania tego rodzaju usprawnie. PODSUMOWANIE E-commerce jest jednym z najszybciej rozwijaj cych si kana ów sprzeda y. Ro nie liczba sklepów i ro nie liczba klientów korzystaj cych z tej formy zakupu. Konsekwencj zaistnia ej sytuacji jest post puj cy proces regulowania kwestii prawnych i podatkowych. Obowi zek dostosowania przepisów krajowych do 9 Faktura elektroniczna w PDF interpretacja, E-faktura, tacje/fak tura-elektroniczna-w-pdf/

10 grudnia 2012 r. nak ada na pa stwa cz onkowskie dyrektywa 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniaj ca dyrektyw 112. Opó nienia w upowszechnianiu e-faktur maj konsekwencje (prawne i finansowe), gdy zbyt wolno wdra aj c elektroniczne fakturowanie, Polska nie realizuje zalece Komisji Europejskiej. Zgodnie z raportem Komisji z 2009 r., w sprawie usuwania barier biurokratycznych, u ywanie faktur elektronicznych jest jednym z podstawowych zada pa stw cz onkowskich 10. Dodatkowo Komisja d y do tego, aby do 2020 r. e-faktury sta y si g ówn form fakturowania w ramach Unii Europejskiej 11. Liderami europejskiego rynku e-faktur s kraje skandynawskie, Szwajcaria, S owenia i Estonia. Polski rynek b dzie coraz szerzej akceptowa elektroniczne rozwi zania, podobnie jak w innych pa stwach europejskich. Polska potrzebuje szybszego tempa tej zmiany, aby dogoni kraje, w których to narz dzie jest powszechne 12. Pomóc w tym mog akcje promocyjne i szkoleniowo-edukacyjne skierowane do wszystkich potencjalnych beneficjentów, a tak e popularyzacja elektronicznego obiegu dokumentów za po rednictwem banków, towarzystw ubezpieczeniowych, dostawców gazu i energii. Wyzwaniem jest edukowanie osób wprowadzaj cych e-faktury przedsi biorców i pracuj cych w sektorze publicznym. Kluczow rol pe ni zaanga owanie pa stwa, które powinno silniej wspiera elektroniczne rozliczenia poprzez odpowiednie regulacje, u atwiaj ce stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów i rozwój e-administracji, która umo liwia aby na wi ksz skal elektroniczny kontakt obywateli z urz dami. Co przyniesie przysz o oka e si w zwyk ej ludzkiej codzienno ci. Sama idea ma przed sob du e perspektywy, gdy w naszym yciu jest i b dzie coraz wi cej internetu, a post puj ca globalizacja zmierza w kierunku coraz wi kszej wspó pracy. Szybki rozwój technologiczny i globalny charakter internetu wymagaj podej cia, które uwzgl dni ró ne technologie i us ugi pozwalaj ce na uwierzytelnianie danych drog elektroniczn. Nowe prawo zmierza w kierunku uproszczenia wzajemnych kontaktów mi dzy kontrahentami, obni enia kosztów oraz stworzenia udogodnie dla klienta indywidualnego. Powy sze przes anki 10 Final Report of the Expert Group on e-invoicing, DG International Market and Services DG Enterprise and Industry, E-faktura w Polsce, s E-faktura coraz popularniejsza, w: egospodarka (szerzej w raporcie Itella Information, europejskiego lidera w zakresie elektronicznych procesów fakturowania), czerwiec 2010,

11 SYSTEM ELEKTONICZNEGO FAKTUROWANIA 287 wskazuj, e proces przechodzenia na e-faktury powinien post powa stopniowo i sprawnie. BIBLIOGRAFIA Akceptacje faktur elektronicznych, E-faktura, C h u d z i s k i M.: B dzie ustawa o podpisach elektronicznych, Dziennik Internautów, Biznes i Prawo z , E-faktura w Polsce, PKPP Lewiatan, Raport, marzec 2012 (wersja elektroniczna). E-faktura coraz popularniejsza, egospodarka, E-faktura-coraz-popularniejsza,1,39,1.html Faktura elektroniczna, Final Report of the Expert Group on e-invoicing, DG International Market and Services DG Enterprise and Industry, K l a m a n P., F i j a k o w s k i M.: Zmiany na polskim rynku finansowym zwi zane z wprowadzeniem podpisu elektronicznego, w: Innowacje na polskim rynku finansowym, red. K. Ciejpa-Znamirowski, Lublin: Wydawnictwo KUL L a n g e - S a d z i s k a K., Z i e m e c k a M.: Przewodnik po EDI, ód : Uniwersytet ódzki Polskie firmy nie chc i na r k klientom. Plany polskich przedsi biorstw dotycz ce przej cia na faktury elektroniczne. Raport mailpro, luty P r z y u s k a J.: wiadczenie us ug finansowych drog elektroniczn, w: Innowacje na polskim rynku finansowym, red. K. Ciejpa-Znamirowski, Lublin: Wydawnictwo KUL Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us ug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us ug (Dz. U. 2011, Nr 68, poz. 360). Spo ecze stwo informacyjne w liczbach, Raport MaiC, Departament Spo ecze stwa Informacyjnego, Warszawa 2012 (wersja elektroniczna). Ustawa z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450). Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pó n. zm. ostat. zm. Dz. U. 2010, Nr 257, poz. 1726).

12 288 ELECTRONIC INVOICING SYSTEM COMMERCIAL BUSINESS TRANSACTIONS S u m m a r y Nowadays, contracts by electronic means are primarily those concluded through the Internet: exchange, fill out forms on web pages, online databases, community programs, and finally e-invoicing. All this happens because of nearly unlimited access to the Internet, especially through continuous improvement of methods of cryptography and increased computational power of processors used. Internet is an important element of economic and social activity which, through appropriate infrastructure and technological tools, can contribute to the growth of information society. The purpose of this article is to present the legal framework of the process of creating, storing and use of e-invoices in commercial transactions and tax trends and drawing. S owa kluczowe: system elektroniczny, e-fakturowanie, transakcje handlowe Key words: electronic system, e-invoicing of trade transactions

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej jako ci informacji pochodz cych z rachunkowo ci w wietle planowanej deregulacji us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych

Zapewnienie wysokiej jako ci informacji pochodz cych z rachunkowo ci w wietle planowanej deregulacji us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Katarzyna WIETLA Krzysztof JONAS Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zapewnienie wysokiej jako ci informacji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon

Ocena efektów wdro enia wymaga. ania wymaga normy ISO 9001 w ma ych i rednich organizacjach handlowych. 1. Wst p. Dominik Zimon Problemy Zarz dzania, vol. 1, nr 2 (37): 72 83 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 1.7172.1644-9584.37.5 Ocena efektów wdro enia wymaga normy ISO 91 w ma ych i rednich organizacjach handlowych Dominik

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo