SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE"

Transkrypt

1 ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE WPROWADZENIE W a ciwe okre lenie celów rozwojowych wielu podejmowanych przedsi wzi i zapewnienie mo liwo ci ich realizacji, nie wynika jedynie z funkcji ilo ci dost pnych rodków finansowych, ale równie wa nym czynnikiem, zw aszcza w d u szej perspektywie czasu, jest sprawno systemu zarz dzania w sektorze publicznym. Sposób i jako funkcjonowania tego systemu jako ca o ci oraz poszczególnych jego szczebli decyduj w du ej mierze o zdolno ci do odpowiedniego reagowania pa stwa (polityków i instytucji publicznych) na strategiczne wyzwania, pojawiaj ce si we wspó czesnym wiecie. Wprowadzaj c w 2001 r. podpis elektroniczny do polskiego porz dku prawnego, liczono, i u atwi on za atwianie spraw nie tylko urz dowych, ale usprawni ca y obrót gospodarczy. Zak adano szybki rozwój e-administracji (do ko ca 2006 r.) i rosn c liczb spraw, które b dzie mo na za atwi bez wychodzenia z domu. Rzeczywisto jednak zweryfikowa a te za o enia. Okaza o si, e zbyt rygorystyczne przepisy (konieczno wykorzystywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i wolno rosn ca liczba us ug online oferowanych przez administracj sprawi y, e z rozwi zania tego korzysta obecnie niewiele podmiotów, co wymusi o kolejne zmiany w ustawodawstwie 1. DR Instytut Ekonomii i Zarz dzania na Wydziale Nauk Spo ecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw a II, 1 M. C h u d z i s k i, B dzie nowa ustawa o podpisach elektronicznych, Dziennik Internautów, Biznes i Prawo z ,

2 278 Coraz wi kszy nacisk k adzie si na popularyzacj obrotu bezgotówkowego, który zdominuje ka d sfer naszego ycia i usprawni wymian handlow. Powstaje coraz wi cej raportów badaj cych te zagadnienia i maj cych na celu przyspieszenie procesu pe nej elektronizacji us ug. W sferze biznesu bada si wzrost efektywno ci jego funkcjonowania, a dogodn ku temu sytuacj maj zapewni odpowiednio skonstruowane przepisy. 1. RAMY PRAWNE DLA E-FAKTUROWANIA Od 1 stycznia 2011 r. obowi zuje nowe Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, Nr 249, poz. 1661). W rozporz dzeniu tym wprowadzono korzystniejsze od dotychczasowych zmiany w zakresie pos ugiwania si e-fakturami. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesy ania faktur w formie elektronicznej zrównuje si prawnie e-faktur z faktur tradycyjn (papierow ). W nowym rozporz dzeniu podatnikowi pozostawiono wybór formy zapewnienia integralno ci i autentyczno ci e-faktur, które mog by przesy ane lub udost pniane w dowolnej zdigitalizowanej formie, pod warunkiem wcze niejszej akceptacji przez kontrahenta takiego sposobu wymiany. Rozszerzona zosta a mo liwo dotychczasowego przesy ania e-faktur z formatu PDF na takie, które wi kszo u ytkowników internetu posiada i mo e swobodnie stosowa (*.doc, *.xls, *.tiff, *.html, *.jpg). Z tre ci powo anego rozporz dzenia wynika równie, i faktury elektroniczne mog by wysy ane lub udost pniane w panelu klienta je li ten (w formie elektronicznej lub papierowej) wyrazi na to zgod 2. Akceptacja elektronicznej formy rozlicze (lub jej wycofanie) mo e by wyra ona w nast puj cy sposób: Niniejszym (nie)akceptujemy przysy anie przez Dostawc faktur VAT w formie elektronicznej, w zwi zku z rozporz dzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost pniania organowi podatkowemu lub 2 Akceptacje faktur elektronicznych, E-faktura,

3 SYSTEM ELEKTONICZNEGO FAKTUROWANIA 279 organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). Zgodnie z ustaleniami faktury (nie)b d przesy ane z (dotychczasowego) owego adresu: [tu podajemy dostawcy] na (dotychczasowy) adres: [ odbiorcy]. Po uzyskaniu takiej zgody dostawca musi zadba o zachowanie autentyczno ci i integralno ci e-faktur, a obowi zkiem obu stron jest ich w a ciwe przechowywanie. Zasady te zosta y okre lone w ustawie o rachunkowo ci 3, która nakazuje odpowiednie przechowywanie dokumentów ksi gowych (w tym e-faktur) oraz ich ochron przed zakazanymi zmianami, rozpowszechnianiem, uszkodzeniem albo zniszczeniem. W przypadku elektronicznej formy fakturowania, no niki z zapisem danych (w postaci p yt CD, twardych dysków) umieszcza si w sejfach, szafach lub pomieszczeniach, do których dost p maj tylko upowa nione osoby. Dodatkowo, w celu zabezpieczenia e-dokumentów przed utrat danych sporz dza si ich elektroniczne kopie. Je li firma nie jest w stanie zapewni takiej digitalnej obs ugi, to zgodnie z wymogami ustawy i przez okres w niej okre lony, dokumenty elektroniczne powinny by wydrukowane nie pó niej ni na koniec roku obrotowego. Ta sama ustawa wskazuje formy, czas i miejsca przechowywania e-dokumentów: w oryginalnej postaci, w odpowiednio okre lonym porz dku, podzielone na miesi ce lub inne okresy sprawozdawcze, posegregowane w sposób, który pozwala na atwe odnalezienie dokumentu. pi cioletni okres przechowywania, liczony od pocz tku roku nast puj cego po roku finansowym, w którym zosta y wystawione. Rosn ca popularno e-faktury jest rezultatem stosunkowo niskich nak adów zwi zanych z jej wdro eniem oraz licznych korzy ci, jakie przynosi przedsi biorcom. Taka forma dokumentowania coraz cz ciej pojawia si w obrocie gospodarczym, który jest naturalnym skutkiem zmian, jakie wesz y w ycie od 1 stycznia 2011 r. i znacznie zliberalizowa y przepisy dotycz ce elektronicznego fakturowania. Takie fakturowanie jest te du ym wyzwaniem dla ksi gowych, którzy powinni zadba o to, by e-dokumentacja spe nia a wytyczne przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowo ci. zm.). 3 Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z pó n.

4 PROCES TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH FAKTUR Dope nienie obowi zków wynikaj cych z ustawy o rachunkowo ci, dopuszcza w przypadku e-faktur zastosowanie pewnych uproszcze, w postaci wprowadzenia w asnych rozwi za, które nale y dok adnie opisa w zasadach dotycz cych prowadzonej w firmie rachunkowo ci. Dekretacje mo na zapisywa w sposób elektroniczny w programie ksi gowo-finansowym, który pozwala na powi zanie dektretu z okre lonym dokumentem ksi gowym. Sposób ten umo liwia odst pienie od tradycyjnego (papierowego) wykonywania tej czynno ci 4. Czynni podatnicy VAT maj zawsze obowi zek wystawienia faktury VAT, je li sprzedaj towary lub us ugi innym przedsi biorcom, a w sytuacji sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej, faktura VAT mo e by wystawiona na danie nabywcy 5. Poza tym czynni podatnicy VAT s zobowi zani do wystawiania innych rodzajów faktur, poza dokumentuj cymi sprzeda, np. wewn trznych faktur VAT dokumentuj cych wewn trzwspólnotowe nabycie towarów. Nowe rozporz dzenie zosta o wydane w celu dostosowania przepisów zarówno o fakturach VAT, jak i e-fakturach do zmian obowi zuj cych od 1 kwietnia 2011 r. Zasady wystawiania okre lonych rodzajów elektronicznych faktur VAT zosta y uregulowane w rozdziale trzecim, którego poszczególne paragrafy dotycz kwestii m.in. oznaczania i okre lania elementów, jakie powinna zawiera ka da e-faktura. Kolejne paragrafy opisuj sytuacj, kiedy nabywca wystawia elektroniczn faktur w imieniu dostawcy i podaje zasady jej wystawiania na rzecz osób fizycznych nieprowadz cych dzia alno ci gospodarczej oraz osób prowadz cych dzia alno rolnicz. W 9 znajduj si informacje o dacie, w jakiej powinna by wystawiona e-faktura VAT, a w 10 regu- y jej wystawiania w sytuacji otrzymania przedp aty na dostaw. Zasady wystawiania e-korekt i e-not koryguj cych do elektronicznych faktur oraz pozosta ych typów faktur VAT uregulowano w 12-15, a wymieniono inne dokumenty, które s traktowane na równi z faktur VAT. 4 Akceptacje faktur elektronicznych. 5 Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us ug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us ug (Dz.U. 2011, Nr 68, poz. 360).

5 SYSTEM ELEKTONICZNEGO FAKTUROWANIA 281 Szczegó owy opis wymogów stawianych przez ustawodawstwo pozwala na zapoznanie si z prawid owym i zgodnym z przepisami opracowaniem dokumentów rozliczeniowych. Aspekt ten jest istotny ze wzgl du na ró norodno powstaj cych interpretacji, które stanowi barier rozwoju tego rodzaju us ug. Ponadto, prowadzone w ostatnich latach badania dotycz ce e-fakturowania wskazuj, e cho cz dostrze onych problemów zosta a usuni ta, to jednak rynek e-us ug w biznesie nie wzrós w oczekiwanym stopniu. 3. DANE Z BADA W ZAKRESIE OBROTU E-FAKTURAMI W POLSCE Jak wynika z raportu mailpro 6, spo ród wszystkich, bior cych udzia w badaniu, przedsi biorstw zaledwie 13% wysy a faktury w formie elektronicznej. Podobnie jest z odbieraniem faktur tylko 20% wszystkich przedsi biorstw otrzymuje od kontrahentów faktury inaczej ni tradycyjn poczt. Raport mia na celu zbadanie stanu wiedzy przedsi biorców na temat e-faktur oraz ch ci korzystania z tego typu rozwi za przez klienta indywidualnego, jak i firm. Cho forma e ektroniczna jest ta sza i szybsza w wysy ce, nie cieszy si oczekiwan popularno ci. Spo ród przebadanych firm 40% planuje przej na e-faktury w czasie 1-2 lat, ale ponad po owa nie chce robi tego wcale. Jedynie 13% ankietowanych przedsi biorców ch tnie zrezygnowa oby z papierowego obiegu dokumentów na rzecz dokumentów elektronicznych. W ród najcz ciej wymienianych powodów, dla których przedsi biorcy nie decyduj si na elektroniczne faktury, s : niedostateczna wiedza na temat aspektów prawnych i opór kontrahentów, a w dalszej kolejno ci niedostateczna wiedza z zakresu rozwi za technicznych, brak wyszkolonego personelu, niejasne przepisy i brak odpowiednich narz dzi 7. Podobne wnioski mo na znale w raporcie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan z marca 2012 r., z którego wynika, e w Polsce wystawia si oko o 1,5 mld faktur rocznie, ale zaledwie 8-11% z nich 6 Szerzej w Raporcie: Polskie firmy nie chc i na r k klientom. Plany polskich przedsi biorstw dotycz ce przej cia na faktury elektroniczne, Raport mailpro, 2011 (wersja elektroniczna), s Tam e, s. 5-8.

6 282 przesy anych jest elektronicznie 8, co daje nam jedno z ostatnich miejsc w Europie nie tylko za krajami zachodnimi, lecz tak e za W grami, Czechami i Litwinami. Wynik taki przek ada si na kondycj firm, sprawno e-pa stwa i rodowiska naturalnego. Wykres 1. Przedsi biorstwa wysy aj ce e-faktury w poszczególnych krajach ród o: Krajowa Izba Rozliczeniowa Z powy szych bada wynika, e du a grupa klientów ch tnie korzysta aby z e-fakturowania, dostrzegaj c takie korzy ci, jak wygoda i oszcz dno czasu. Mimo to w raporcie wskazuje si szereg barier hamuj cych ten proces, wynikaj cych zw aszcza z braku szerokiej informacji na temat zasad funkcjonowania e-faktur oraz sprzecznych interpretacji przepisów, co w konsekwencji zniech ca do ich stosowania i powoduje, e nie s one wystarczaj co popularne. Niewiele lepszy wynik uzyskano w badaniach przeprowadzonych ju po liberalizacji przepisów dotycz cych elektronicznego fakturowania. Jedynie 13% 8 Szerzej w Raporcie: E-faktura w Polsce, PKPP Lewiatan, Raport, marzec 2012.

7 SYSTEM ELEKTONICZNEGO FAKTUROWANIA 283 ankietowanych przedsi biorców ch tnie zrezygnowa oby z papierowego obiegu dokumentów na rzecz dokumentów w formacie PDF. Najcz ciej wymienianymi przeszkodami by opór kontrahentów oraz brak wyszkolonego personelu i odpowiednich narz dzi. Badani przedsi biorcy wskazywali, e za ma o wiedz o nowych przepisach i zasadach dzia ania e-faktur, a wi c trudno ci natury prawnej i technicznej s dla nich ci gle kluczowe. 4. ZALETY I WADY E-FAKTUROWANIA W OBROCIE HANDLOWYM Niew tpliw zalet nowoczesnego wysy ania faktur drog internetow jest przyspieszenie pracy przedsi biorców bez potrzeby przemieszczania si w terenie. Tego rodzaju dokumenty s o wiele bardziej praktyczne od papierowych wydruków. Dzi ki nim mo na zaoszcz dzi na kopertach, znaczkach pocztowych, tuszu do drukarek oraz czasie po wi conym na odwiedzaniu poszczególnych urz dów i wyczekiwaniu w kolejkach. E-faktura jest komponentem odpowiedzialnym za kompleksow realizacj procesu obs ugi elektronicznych faktur, który obs uguje procesy: zgód (na dokumenty elektroniczne), wydajnej generacji (dokumentów elektronicznych), masowego podpisu (dokumentów elektronicznych), wysy ki (dokumentów elektronicznych), archiwizacji (dokumentów elektronicznych), udost pniania (dokumentów klientowi), zwrotów dokumentów oraz ponownej wysy ki, duplikatów dokumentów, elektronicznych p atno ci. Dzi ki zastosowaniu technologii, która opisuje definicje przetwarzania dokumentu, mo e ona obs ugiwa dowolne ich typy: faktury, faktury proforma, duplikaty, noty, korekty, materia y marketingowe, specyfikacje, bilingi, faktury zbiorowe i inne dokumenty. Decyduj c si na zdigitalizowane rozwi zania w zakresie zapewnienia integralno ci e-faktury, nale y liczy si z kosztami elektronicznych faktur, dla których wymagane jest posiadanie e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem (b d bez) oraz wdro enie systemu danych EDI. Dotychczasowe rozwi zania w tym zakresie nie s wygórowane w porównaniu do uzyskiwanych korzy ci pos ugiwania si elektroniczn form ewidencji. Certyfikowany e-podpis odnawiany jest co 2 lata, wi c trzeba liczy si z wydatkiem, ale wdro enie systemu EDI dla zapewnienia integralno ci i autentyczno ci e-faktur jest jeszcze bardziej kosz-

8 284 towne. Dlatego ten sposób polecany jest rednim i wi kszym firmom, które wystawiaj wi cej e-faktur. Praktyka gospodarcza pokaza a, i przedsi biorcy s ostro ni w stosowaniu tej formy rozlicze, bowiem interpretacja niejasnych przepisów przez urz dy skarbowe stwarza ryzyko ponoszenia konsekwencji podatkowych przez podatników. Jasno skonstruowane ustawodawstwo i prawid owe interpretacje przepisów oraz pomys owe rozwi zania firm informatycznych powinny doprowadzi do takiego stosowania elektronicznej formy fakturowania, która pozwoli je wystawia w sposób niebudz cy w tpliwo ci. Mo na oczekiwa, i now form integralno ci i autentyczno ci e-faktury umo liwi stosowanie piecz ci elektronicznej. Zgodnie z ustaw piecz elektroniczna uwierzytelnia osob prawn lub jednostk organizacyjn nieposiadaj c osobowo ci prawnej, a wi c nie jest przypisana do konkretnej osoby fizycznej. Ma ona na celu umo liwienie przesy ania lub udost pniania e-faktur bez certyfikowanego podpisu elektronicznego, ale z e-podpisem zaawansowanym. Jest to korzystne rozwi zanie dla przedsi biorców, gdy stosowanie bezpiecznego podpisu, który jest przypisany do konkretnej osoby, sprawia problemy w przypadku urlopów i rotacji pracowników. Dodatkowo, piecz elektroniczna mo e s u y do masowego wystawiania i wysy ania du ych ilo ci e-faktur. 5. RODKI OSTRO NO CI E-faktura by a dotychczas dla wi kszo ci przedsi biorców poj ciem abstrakcyjnym. Od stycznia 2011 r. zainteresowanie e-dokumentem wzros o, dzi ki lepszym rozwi zaniom ustawowym i korzy ciom wynikaj cym z e-fakturowania. Przedsi biorcy s jednak nadal ostro ni i czekaj z wdro eniem e-faktury do momentu pojawienia si przekonywaj cych interpretacji praktycznego ich stosowania i takich stanowisk urz dów skarbowych oraz s dów. Oczekiwanie to jest zrozumia e, poniewa dla wielu podatników du a swoboda w stosowaniu e-faktur jest zjawiskiem nietypowym i wywo uje obawy co do prawid owego stosowania nowej formy rozlicze i zwi zanych z tym konsekwencji finansowych. Pierwsze interpretacje indywidualne, które ju si pojawi y, okaza y si przyjazne dla podatników. Jedn z nich wyda w dniu 21 lutego 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP /10-4/EK), udzielaj c

9 SYSTEM ELEKTONICZNEGO FAKTUROWANIA 285 odpowiedzi na pytanie podatnika w zakresie przesy ania em e-faktur w formacie PDF oraz prawa do odliczenia podatku od towarów i us ug z faktur otrzymywanych t drog. W opinii podatnika przesy anie w ten sposób faktur dokumentuj cych sprzeda spe nia warunki okre lone w ustawie o podatku od towarów i us ug, a w przypadku faktur koryguj cych sprzeda in minus daje prawo do pomniejszenia podatku nale nego. Zdaniem sk adaj cego opini, otrzymywanie za po rednictwem a e-faktur zakupowych w formacie PDF równie spe nia ustawowe wymogi i umo liwia odliczenie podatku od warto ci dodanej w terminie otrzymania wiadomo ci z za czon faktur na skrzynk pocztow. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przyzna, i w wietle obowi zuj cych przepisów, interpretacja taka jest prawid owa. Wskazano tutaj, i zgodnie z rozporz dzeniem z 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 1661), e-faktury mog by przesy ane lub udost pniane w dowolnym formacie, w tym tak e w PDF, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu obrotu fakturami przez odbiorc. W interpretacji podkre lono, e podatnik musi bezwzgl dnie zapewni zachowanie integralno ci i autentyczno ci faktury elektronicznej oraz posiada (wy ej wspomnian ) akceptacj odbiorcy. Szkoda tylko, e dyrektor Izby Skarbowej nie wypowiedzia si w zakresie pomniejszenia podatku od towarów i us ug z e-faktur koryguj cych sprzeda in minus, uzasadniaj c, e nie stanowi o to przedmiotu zapytania 9. Jak wida, kierunek interpretacji przepisów o e-fakturach jest pozytywny i sprzyja przedsi biorcom korzystaj cym z tej formy. Teraz nale y oczekiwa na kolejne sprzyjaj ce interpretacje w zakresie innych form zapewnienia autentyczno ci i integralno ci e-faktur, które przyczyni si do popularyzacji wykorzystywania tego rodzaju usprawnie. PODSUMOWANIE E-commerce jest jednym z najszybciej rozwijaj cych si kana ów sprzeda y. Ro nie liczba sklepów i ro nie liczba klientów korzystaj cych z tej formy zakupu. Konsekwencj zaistnia ej sytuacji jest post puj cy proces regulowania kwestii prawnych i podatkowych. Obowi zek dostosowania przepisów krajowych do 9 Faktura elektroniczna w PDF interpretacja, E-faktura, tacje/fak tura-elektroniczna-w-pdf/

10 grudnia 2012 r. nak ada na pa stwa cz onkowskie dyrektywa 2010/45/UE z 13 lipca 2010 r. zmieniaj ca dyrektyw 112. Opó nienia w upowszechnianiu e-faktur maj konsekwencje (prawne i finansowe), gdy zbyt wolno wdra aj c elektroniczne fakturowanie, Polska nie realizuje zalece Komisji Europejskiej. Zgodnie z raportem Komisji z 2009 r., w sprawie usuwania barier biurokratycznych, u ywanie faktur elektronicznych jest jednym z podstawowych zada pa stw cz onkowskich 10. Dodatkowo Komisja d y do tego, aby do 2020 r. e-faktury sta y si g ówn form fakturowania w ramach Unii Europejskiej 11. Liderami europejskiego rynku e-faktur s kraje skandynawskie, Szwajcaria, S owenia i Estonia. Polski rynek b dzie coraz szerzej akceptowa elektroniczne rozwi zania, podobnie jak w innych pa stwach europejskich. Polska potrzebuje szybszego tempa tej zmiany, aby dogoni kraje, w których to narz dzie jest powszechne 12. Pomóc w tym mog akcje promocyjne i szkoleniowo-edukacyjne skierowane do wszystkich potencjalnych beneficjentów, a tak e popularyzacja elektronicznego obiegu dokumentów za po rednictwem banków, towarzystw ubezpieczeniowych, dostawców gazu i energii. Wyzwaniem jest edukowanie osób wprowadzaj cych e-faktury przedsi biorców i pracuj cych w sektorze publicznym. Kluczow rol pe ni zaanga owanie pa stwa, które powinno silniej wspiera elektroniczne rozliczenia poprzez odpowiednie regulacje, u atwiaj ce stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów i rozwój e-administracji, która umo liwia aby na wi ksz skal elektroniczny kontakt obywateli z urz dami. Co przyniesie przysz o oka e si w zwyk ej ludzkiej codzienno ci. Sama idea ma przed sob du e perspektywy, gdy w naszym yciu jest i b dzie coraz wi cej internetu, a post puj ca globalizacja zmierza w kierunku coraz wi kszej wspó pracy. Szybki rozwój technologiczny i globalny charakter internetu wymagaj podej cia, które uwzgl dni ró ne technologie i us ugi pozwalaj ce na uwierzytelnianie danych drog elektroniczn. Nowe prawo zmierza w kierunku uproszczenia wzajemnych kontaktów mi dzy kontrahentami, obni enia kosztów oraz stworzenia udogodnie dla klienta indywidualnego. Powy sze przes anki 10 Final Report of the Expert Group on e-invoicing, DG International Market and Services DG Enterprise and Industry, E-faktura w Polsce, s E-faktura coraz popularniejsza, w: egospodarka (szerzej w raporcie Itella Information, europejskiego lidera w zakresie elektronicznych procesów fakturowania), czerwiec 2010,

11 SYSTEM ELEKTONICZNEGO FAKTUROWANIA 287 wskazuj, e proces przechodzenia na e-faktury powinien post powa stopniowo i sprawnie. BIBLIOGRAFIA Akceptacje faktur elektronicznych, E-faktura, C h u d z i s k i M.: B dzie ustawa o podpisach elektronicznych, Dziennik Internautów, Biznes i Prawo z , E-faktura w Polsce, PKPP Lewiatan, Raport, marzec 2012 (wersja elektroniczna). E-faktura coraz popularniejsza, egospodarka, E-faktura-coraz-popularniejsza,1,39,1.html Faktura elektroniczna, Final Report of the Expert Group on e-invoicing, DG International Market and Services DG Enterprise and Industry, K l a m a n P., F i j a k o w s k i M.: Zmiany na polskim rynku finansowym zwi zane z wprowadzeniem podpisu elektronicznego, w: Innowacje na polskim rynku finansowym, red. K. Ciejpa-Znamirowski, Lublin: Wydawnictwo KUL L a n g e - S a d z i s k a K., Z i e m e c k a M.: Przewodnik po EDI, ód : Uniwersytet ódzki Polskie firmy nie chc i na r k klientom. Plany polskich przedsi biorstw dotycz ce przej cia na faktury elektroniczne. Raport mailpro, luty P r z y u s k a J.: wiadczenie us ug finansowych drog elektroniczn, w: Innowacje na polskim rynku finansowym, red. K. Ciejpa-Znamirowski, Lublin: Wydawnictwo KUL Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy ania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udost pniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661). Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us ug, do których nie maj zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us ug (Dz. U. 2011, Nr 68, poz. 360). Spo ecze stwo informacyjne w liczbach, Raport MaiC, Departament Spo ecze stwa Informacyjnego, Warszawa 2012 (wersja elektroniczna). Ustawa z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450). Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pó n. zm. ostat. zm. Dz. U. 2010, Nr 257, poz. 1726).

12 288 ELECTRONIC INVOICING SYSTEM COMMERCIAL BUSINESS TRANSACTIONS S u m m a r y Nowadays, contracts by electronic means are primarily those concluded through the Internet: exchange, fill out forms on web pages, online databases, community programs, and finally e-invoicing. All this happens because of nearly unlimited access to the Internet, especially through continuous improvement of methods of cryptography and increased computational power of processors used. Internet is an important element of economic and social activity which, through appropriate infrastructure and technological tools, can contribute to the growth of information society. The purpose of this article is to present the legal framework of the process of creating, storing and use of e-invoices in commercial transactions and tax trends and drawing. S owa kluczowe: system elektroniczny, e-fakturowanie, transakcje handlowe Key words: electronic system, e-invoicing of trade transactions

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Faktury w formacie PDF bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym

Faktury w formacie PDF bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym Faktury w formacie PDF bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IPPP3-443-787/10-2/JF z 2.11.2010r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Na podstawie art. 14b 1 i 6

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc,

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc, Faktura VAT Faktura to jeden z najważniejszych dokumentów w obrocie gospodarczym, rodzaj rachunku zawierającego dokładne dane o dokonywanej transakcji. Szczególnym jej rodzajem jest faktura VAT, będąca

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro Załącznik do zarządzenia nr 1375/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000,00 euro 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451

WYMAGANIA OFERTOWE. Przetarg nr PZ-451 WYMAGANIA OFERTOWE Przetarg nr PZ-451 dotyczący: Dostosowanie (zabudowa) samochodu Ford Transit Jumbo do potrzeb mobilnego biura obsługi klienta. Warszawa, dn. 10.05.2016 1. Dane Ogólne 1.1. RWE Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć REGULAMIN Regulamin określa zasady, formy i tryb postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Nadleśnictwa w ramach projektu Zwiększanie moŝliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 182/2015 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostkach budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E PrzedłoŜony projekt zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Grzegorza Piramowicza w Pabianicach nr 13/2014/2015 z dnia 30 stycznia 2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo