Regulamin Konkursu pod nazwą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu pod nazwą"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego dalej Konkursem) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 12/2, Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, REGON , NIP (dalej jako Organizator). Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Puma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Organizatorem Konkursu nie jest spółka INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie Organizator jest również podmiotem świadczącym usługę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu rejestracji osób biorących udział w Konkursie przy pomocy dedykowanej strony internetowej. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy wskazanej w zdaniu poprzednim Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik akceptuje warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie Celem Konkursu jest promocja produktów model: evospeed i evopower, oferowanych przez Puma Polska - evo Challange (dalej jako Produkty), których sprzedaż odbywa się w punktach sprzedaży detalicznej INTERSPORT Polska S.A. znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego Zakup Produktów nie jest wymagany dla wzięcia udziału lub wygranej w Konkursie Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia r, do r., okres ten obejmuje rozpatrzenie ewentualnych reklamacji i wydanie nagród. 2. UCZESTNICY KONKURSU 2.1 W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako Uczestnik) oraz posiadające obywatelstwo polskie i będący rezydentami w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za wyraźną zgodą ich rodziców bądź innych uprawnionych opiekunów prawnych. Na żądanie Organizatora niepełnoletni Uczestnik zobowiązany jest przedstawić zgodę określoną w poprzednim zdaniu.

2 2.2 Pracownicy Organizatora, Puma Polska Sp. z o.o., INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie lub jakiegokolwiek innego podmiotu zaangażowanego w organizację Konkursu (w tym także podmioty powiązane z wyżej wymienionymi), jak również członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2.3 Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie. 2.4 Uczestnik oświadcza, iż wszelkie podane przez niego w związku z udziałem w Konkursie informacje oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie bądź dyskwalifikacji, do czego Organizator zastrzega sobie prawo. 2.5 Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź dyskwalifikacji Uczestników korzystających z niedozwolonego wsparcia bądź w inny sposób zapewniających sobie przewagę nad innymi Uczestnikami Konkursu poprzez manipulację. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1 Okres nadsyłania zgłoszeń uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie trwa od r. do r. 3.2 Przystąpienie do Konkursu i udział w nim możliwe jest wyłącznie online, za pośrednictwem strony internetowej [www.intersport.com/evochallenge oraz (dalej jako strona internetowa Konkursu). W celu zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik musi dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania: a) przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome b) dostęp do sieci Internet; c) łącze internetowe o przepustowości min. 1 mb/s; 3.3 Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres , numer telefonu, kraj rezydencji podatkowej) oraz wyboru jednej z dostępnych wygranych poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu. Przystąpienie do Konkursu uznaje się za dokonane w chwili nadesłania kompletnego formularza zgłoszeniowego poprzez wybór opcji Zapisz się, dostępnej na stronie internetowej Konkursu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody (zob. więcej pkt 10 niniejszego Regulaminu). Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wybór opcji Zapisz się, żeby uczestniczyć w evochallenge stanowi nawiązanie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na rejestracji danego Uczestnika w bazie osób biorących udział w Konkursie.

3 3.4 Elementem udziału w Konkursie jest udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe stanowiące część formularza zgłoszeniowego (zob. więcej pkt 4 niniejszego Regulaminu). 3.5 Uczestnik przystępując do Konkursu może wybrać nagrodę, o którą będzie walczył w Konkursie. Nagrody w konkursie zostały opisane w punkcie 6.1 Regulaminu. 3.6 Zgłoszenie udziału w konkursie nie może zawierać treści bezprawnych. 3.7 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz. 3.8 Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wymaga zakupu Produktu. Zakup Produktu nie ma wpływu na szanse wygrania Konkursu. 3.9 Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia spełnienia warunków udziału w Konkursie, w tym wymagania odpowiedniego potwierdzenia ich spełnienia przez Uczestnika, zwłaszcza w zakresie wieku Uczestnika Spóźnione bądź niepełne zgłoszenia udziału w Konkursie nie będą akceptowane Po zarejestrowaniu, Uczestnik otrzyma wiadomość elektroniczną ( ), na adres podany w trakcie rejestracji w Konkursie, potwierdzającą fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi, do której to wiadomości będzie załączony plik w formacie pdf zawierający treść niniejszego Regulaminu. Wiadomość elektroniczna zostanie wysłana do Uczestników przez Organizatora. 4. PYTANIA KONKURSOWE 4.1 W ramach wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu Uczestnik udziela odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe: Dlaczego chciałbyś wygrać voucher uprawniający do sesji treningowej twarzą w twarz z Mario Balotellim / Marco Reusem? Odpowiedź na pytanie konkursowe udzielone przez Uczestnika winna stanowić dowolną wypowiedź autorską. 4.2 W Konkursie odrzucone zostaną odpowiedzi, które: zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc; zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym; zawierają treści niezgodne z prawem; zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem; naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek; naruszają dobre obyczaje; nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 4.3 Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udzielona przez niego odpowiedź została przygotowana wyłącznie przez niego bez pomocy i udziału osób trzecich oraz jest on wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. 5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

4 5.1 2 (dwóch) zwycięzców zostanie wybranych przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, w której skład wchodzić będą 3 (trzy) osoby, tj.: a) jedna osoba wybrana przez Organizatora; b) jedna osoba wybrana przez Puma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; c) jedna osoba wybrana przez INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie. 5.2 Zwycięzcy zostaną wybrani spośród wszystkich Uczestników zgłoszonych w trakcie okresu nadsyłania zgłoszeń. Wybór zwycięzców zostanie przeprowadzony dnia r. 5.3 Komisja konkursowa wybierze Uczestnika, który udzielił odpowiedzi na pytanie konkursowe ocenionej najwyżej przez członków komisji (dalej jako Zwycięzca) spośród grupy Uczestników, którzy dokonali wyboru tej samej nagrody (tj. jednej z nagród treningów osobistych określonych w pkt 6.1 lit. a) bądź b) Regulaminu). Zwycięzcy może zostać przyznana tylko jedna nagroda, tj. albo nagroda określona w pkt 6.1 lit. a), albo w pkt 6.1 lit. b) niniejszego Regulaminu. Wraz z wyborem Zwycięzców komisja konkursowa dokona wyboru kolejnego Uczestnika dla każdej z grup wskazanych w zdaniu poprzednim, tzw. Zwycięzcy Rezerwowego, któremu przysługiwać będzie prawo do nagrody w razie zajścia sytuacji opisanej w pkt 5.9 poniżej. 5.4 Komisja oceni wszystkie nadesłane odpowiedzi według własnego uznania, uwzględniając: inwencję i styl wypowiedzi, jej oryginalność oraz walory artystyczne. 5.5 Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów. 5.6 Wszelkie szczegóły procedury wyboru Zwycięzcy nieokreślone w niniejszym Regulaminie pozostają w swobodnym uznaniu Organizatora. 5.7 Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 3 dni od dokonania wyboru przez Organizatora w rozmowie telefonicznej, która przeprowadzona zostanie w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni powszednie oraz drogą elektroniczna w postaci wiadomości . Zwycięzca zobowiązany jest do odpowiedzi na powiadomienie, w której potwierdzi on akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz gotowość odbioru wygranej nagrody w terminie do 10 dni od otrzymania informacji o wygranej. 5.8 Odbiór vouchera uprawniającego do realizacji nagrody może zostać dokonany przez zwycięzcę wyłącznie osobiście w biurze Puma Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Ogrodowej W przypadku braku uzyskania od Zwycięzcy potwierdzenia gotowości odbioru nagrody w ciągu 10 dni od daty podjęcia pierwszej próby powiadomienia go o przyznaniu nagrody, uprawnienie do nagrody wygasa, a Organizator będzie uprawniony do kontaktu ze Zwycięzcą Rezerwowym, który zastąpi osobę pierwotnie wskazaną jako Zwycięzca. 6. NAGRODY 6.1 W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: a) 1 x voucher uprawniający do treningu dla jednej osoby z Mario Balotellim o wartości zł brutto; b) 1 x voucher uprawniający do treningu dla jednej osoby z Marco Reusem o wartości zł brutto.

5 6.2 Vouchery uprawniające do udziału w treningu, stanowiące nagrody w Konkursie obejmują: uprawnienie do odbycia jednorazowego treningu z wybranym piłkarzem dla 1 osoby, podróż do miejsca, w którym będzie odbywać się trening osobisty z wybranym piłkarzem oraz powrót do Polski na zasadach określonych w pkt 6.3 Regulaminu. 1 zestaw ubrań PUMA evospeed lub evopower (zgodnie ze strojem drużyny wybranego piłkarza przeprowadzającego trening ze Zwycięzcą), składający się z jednej pary butów, jednych spodni, jednej pary skarpet, jednej pary nagolenników, jednego T-Shirt a, jednej kurtki, jednej torby; w przypadku, gdy Zwycięzcą konkursu będzie osoba niepełnoletnia, Organizator pokryje koszty podróży opiekuna prawnego na zasadach tożsamych jak Zwycięzcy. 6.3 Organizator pokrywa koszty podróży klasą ekonomiczną za pomocą samolotu bądź pociągu (według wyboru Organizatora) z większego miasta w pobliżu miejsca zamieszkania Zwycięzcy do miejsca przeprowadzenia treningu oraz podróży powrotnej wraz z kosztami dojazdu do i z lotniska bądź stacji kolejowej (według wyboru Organizatora). 6.4 Wszelkie szczegóły oferowanych nagród nie określone powyżej pozostają w wyłącznej dyspozycji Organizatora. 6.5 Do każdej ze wskazanych powyżej nagród przyznana zostanie również dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 556 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, w momencie wydania nagrody pobierze od Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, który zostanie przez niego odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego, na co Uczestnik wyraża zgodę. 6.6 W przypadku gdy Zwycięzca jest nieletni stosownie do przepisów kraju jego zamieszkania wymagane jest przedstawienie Organizatorowi wyraźnej pisemnej zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego na otrzymanie nagrody. W zakresie w jakim nieletni nie są uprawnieni do udziału w Konkursie żadne nagrody nie zostaną przyznane nieletniemu. 6.7 Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody bądź ekwiwalent pieniężny, Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia praw do nagrody na osobę trzecią. 6.8 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. OGRANICZENIA W ZAKRESIE PODRÓŻY 7.1 Zwycięzca jest odpowiedzialny za zapewnienie na własne potrzeby ważnego paszportu i wizy pozwalających mu na udział we wskazanym przez Organizatora miejscu wykonania nagrody. W przypadku braku możliwości odbycia podróży przez Zwycięzcę z jakiegokolwiek powodu, Organizator przeniesienie wygraną nagrodę na Zwycięzcę Rezerwowego. 7.2 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia (NNW, zdrowotnego, od kosztów leczenia, transportu lub jakiejkolwiek odpowiedzialności) w związku z przyznaną nagrodą.

6 7.3 W przypadku Zwycięzcy będącego osobą nieletnią stosownie do prawa kraju zamieszkania niezbędna jest obecność rodzica lub innego prawnego opiekuna w trakcie podróży oraz treningu osobistego (jednej osoby). Organizator, w przypadku gdy Zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia pokryje również koszty podróży opiekuna prawnego Zwycięzcy na zasadach tożsamych, jak koszty podróży Zwycięzcy określone w pkt 6.3. powyżej. 7.4 Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu/wymiany biletów lub zapewnienia nagrody zastępczej lub jakiejkolwiek innej formy rekompensaty na wypadek gdyby Zwycięzca lub Zwycięzca Rezerwowy nie był w stanie odbyć podróży z jakiegokolwiek powodu (wliczając w to, ale bez ograniczenia do, odwołanie wydarzenia, siłę wyższą, ograniczenia podróżnicze lub przyczyny natury zdrowotnej). 7.5 Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie może być przeniesiona na osoby trzecie. 8. ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZENIA ORGANIZATORA 8.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie bądź jego dyskwalifikacji na wypadek ustalenia, iż ten naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, manipulował przy procesie zgłoszeń lub wyboru Zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i/lub innych środków ochrony prawnej przewidzianych przez właściwe przepisy względem Uczestnika opisanego w poprzednim zdaniu. 8.2 Poza wypadkiem rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Organizatora lub jego zleceniobiorców, Organizator nie jest odpowiedzialny za zgłoszenia zagubione, zniszczone, uszkodzone, opóźnione, zatrzymane lub nieotrzymane przez Organizatora niezależnie od przyczyny. Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy lub zakłócenia techniczne, sprzętowe, programowe, związane z serwerem, stroną internetową lub inne niepowodzenia jakiegokolwiek rodzaju. 8.3 Organizator nie jest odpowiedzialny, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, za wady nagrody. 8.4 W razie oczywistych błędów w niniejszym Regulaminie, sprzeczności z prawem niektórych jego postanowień bądź na wypadek okoliczności pozostających poza zakresem kontroli Organizatora a wyłączających możliwość przeprowadzenia Konkursu, Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bądź krzywdę spowodowane przez powyższe. W takich wypadkach Organizator podejmie odpowiednie starania w celu powiadomienia Uczestników o zaistniałych zmianach lub zakończeniu Konkursu. 9. ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW 9.1 Zwycięzca może wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku określającą jego (ich) udział w promocji i reklamie na rzecz PUMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub innymi podmiotami z grupy PUMA. W takim przypadku zasady

7 wykorzystywania wizerunku oraz danych osobowych Zwycięzcy określać będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Zwycięzcą a właściwym podmiotem. 9.2 Z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie, Zwycięzca udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, oraz nieodpłatnej, licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do wypowiedzi Zwycięzcy odpowiedzi na pytanie konkursowe na następujących polach eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystanie sieci Internet i/lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet na profilu PUMA Polska w serwisie Facebook oraz innych kanałach społecznościowych firmy PUMA Polska, wykorzystanie ich w materiałach prasowych. 9.3 Uczestnik oświadcza, iż brak jest zobowiązań natury prawnej lub faktycznej uniemożliwiających mu udział w Konkursie bądź prawnie skuteczne złożenie przewidzianych niniejszym Regulaminem oświadczeń, w tym oświadczeń woli. W przypadku osób małoletnich biorących udział w Konkursie rodzic lub uprawniony opiekun prawny małoletniego wyraża w jego imieniu zgodę na wszelkie warunki niniejszego Regulaminu oraz potwierdza lub składa w imieniu małoletniego pozostającego pod jego opieką przewidziane niniejszym Regulaminem oświadczenia, w tym oświadczenia woli. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 10.1 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zlecenie administratora danych osobowych Uczestników Konkursu, którym w rozumieniu właściwych przepisów, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych jest PUMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 58 ( Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP Organizator zobowiązuje się zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Uczestników zgodnie z właściwymi przepisami Dane Osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Dane osobowe Zwycięzców mogą być przetwarzane również na potrzeby przekazania im informacji o wygranej, wykonania nagrody Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody Administrator będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych Uczestników wyłącznie usługodawcom działającym na jego zlecenie w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom działającym na terytorium Unii Europejskiej lub na obszarze Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszelkie powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i zgodnie ze zleceniem Administratora Uczestnikom Konkursu udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, dacie rozpoczęcia ich przetwarzania, o podmiotach, którym są one przekazywane oraz prawo poprawiania przetwarzanych danych osobowych, a także

8 prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora bądź ich usunięcia ze zbioru danych osobowych. Jednocześnie Administrator zastrzega, iż nieudzielenie lub odwołanie zgody, o której mowa powyżej uniemożliwia udział w Konkursie i dostarczenie nagrody. W celu wykonania powyższych uprawnień uczestnik może skontaktować się z Organizatorem pod następującym adresem POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 11.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu lub świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, Warszawa, w terminie najpóźniej do dnia roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora Wynik postępowania reklamacyjnego, nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa na zasadach ogólnych. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 12.1 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz zawierającej formularz zgłoszeniowy w okresie od do r. Uczestnicy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub zgłaszający formularz niekompletny, nieprawidłowo wypełniony lub zawierający dane niezgodne z prawdą nie będą uprawnieni do wygranej w Konkursie. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu W celu wycofania udziału w Konkursie, co stanowi również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na rejestracji Uczestników Konkursu, Uczestnik winien przesłać pisemną prośbę na adres korespondencyjny: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa, z dopiskiem na kopercie evochallenge rezygnacja, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy. W takim wypadku zgłoszenie Uczestnika w Konkursie zostanie anulowane. Oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniane w ramach prowadzonego Konkursu materiały promocyjne Organizatora bądź innych podmiotów zaangażowanych w organizację Konkursu, w szczególności rollup y, kości pamięci USB, zawieszki załączane do Produktów, stanowią wyłącznie materiały promocyjne/reklamowe Organizatora udostępniane w kształcie w jakim

9 zostaną przekazane Uczestnikowi (tj. as is condition). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za specyfikację przekazanych materiałów promocyjnych zastrzegając, iż ich wyłączną funkcją jest promocja Produktów Pamięci USB załączane do sprzedawanych Produktów stanowiące jedne z przewidzianych w związku z Konkursem materiałów promocyjnych są urządzeniami elektronicznymi w związku z czym należy posługiwać się nimi z należytą starannością oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Należy szczególnie uważać na małe elementy, które mogą być połknięte przez dzieci oraz przestrzegać przepisów regulujących zasady utylizacji sprzętu elektronicznego, w tym ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tj. po zużyciu sprzęt elektroniczny należy wyrzucać wyłącznie do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników, które można znaleźć w sklepach ze sprzętami elektronicznymi Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu byłoby nieważne bądź niewykonalne, postanowienie to winno być uznane za wykluczone zaś pozostała treść Regulaminu w dalszym ciągu wiąże Uczestników Konkursu. 13. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ 13.1 W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie oraz Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli stronę internetową Konkursu Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie strony internetowej Konkursu Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony Konkursu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączania się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

10 13.9 Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Uczestnika a serwerem Organizatora zaszyfrowana jest za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) Organizator informuje, że system informatyczny Konkursu może wykorzystywać tzw. Cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Konkursu Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Intersport/PUMA evochallenge

11 Wzór formularza odstąpienia od umowy: (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres Adresat: : i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy Warszawa, nr faksu: , Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo