Regulamin Konkursu pod nazwą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu pod nazwą"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego dalej Konkursem) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 12/2, Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, REGON , NIP (dalej jako Organizator). Organizator przeprowadza Konkurs na zlecenie Puma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Organizatorem Konkursu nie jest spółka INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie Organizator jest również podmiotem świadczącym usługę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu rejestracji osób biorących udział w Konkursie przy pomocy dedykowanej strony internetowej. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy wskazanej w zdaniu poprzednim Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik akceptuje warunki Konkursu określone w niniejszym Regulaminie Celem Konkursu jest promocja produktów model: evospeed i evopower, oferowanych przez Puma Polska - evo Challange (dalej jako Produkty), których sprzedaż odbywa się w punktach sprzedaży detalicznej INTERSPORT Polska S.A. znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego Zakup Produktów nie jest wymagany dla wzięcia udziału lub wygranej w Konkursie Konkurs przeprowadzany jest w okresie od dnia r, do r., okres ten obejmuje rozpatrzenie ewentualnych reklamacji i wydanie nagród. 2. UCZESTNICY KONKURSU 2.1 W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako Uczestnik) oraz posiadające obywatelstwo polskie i będący rezydentami w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za wyraźną zgodą ich rodziców bądź innych uprawnionych opiekunów prawnych. Na żądanie Organizatora niepełnoletni Uczestnik zobowiązany jest przedstawić zgodę określoną w poprzednim zdaniu.

2 2.2 Pracownicy Organizatora, Puma Polska Sp. z o.o., INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie lub jakiegokolwiek innego podmiotu zaangażowanego w organizację Konkursu (w tym także podmioty powiązane z wyżej wymienionymi), jak również członkowie ich najbliższej rodziny nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 2.3 Uczestnicy rywalizują w Konkursie indywidualnie. 2.4 Uczestnik oświadcza, iż wszelkie podane przez niego w związku z udziałem w Konkursie informacje oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą pod rygorem wykluczenia z udziału w Konkursie bądź dyskwalifikacji, do czego Organizator zastrzega sobie prawo. 2.5 Organizator zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź dyskwalifikacji Uczestników korzystających z niedozwolonego wsparcia bądź w inny sposób zapewniających sobie przewagę nad innymi Uczestnikami Konkursu poprzez manipulację. 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 3.1 Okres nadsyłania zgłoszeń uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie trwa od r. do r. 3.2 Przystąpienie do Konkursu i udział w nim możliwe jest wyłącznie online, za pośrednictwem strony internetowej [ oraz (dalej jako strona internetowa Konkursu). W celu zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik musi dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania: a) przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome b) dostęp do sieci Internet; c) łącze internetowe o przepustowości min. 1 mb/s; 3.3 Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres , numer telefonu, kraj rezydencji podatkowej) oraz wyboru jednej z dostępnych wygranych poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu. Przystąpienie do Konkursu uznaje się za dokonane w chwili nadesłania kompletnego formularza zgłoszeniowego poprzez wybór opcji Zapisz się, dostępnej na stronie internetowej Konkursu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody (zob. więcej pkt 10 niniejszego Regulaminu). Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wybór opcji Zapisz się, żeby uczestniczyć w evochallenge stanowi nawiązanie umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na rejestracji danego Uczestnika w bazie osób biorących udział w Konkursie.

3 3.4 Elementem udziału w Konkursie jest udzielenie przez Uczestnika odpowiedzi na jedno pytanie konkursowe stanowiące część formularza zgłoszeniowego (zob. więcej pkt 4 niniejszego Regulaminu). 3.5 Uczestnik przystępując do Konkursu może wybrać nagrodę, o którą będzie walczył w Konkursie. Nagrody w konkursie zostały opisane w punkcie 6.1 Regulaminu. 3.6 Zgłoszenie udziału w konkursie nie może zawierać treści bezprawnych. 3.7 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz. 3.8 Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie wymaga zakupu Produktu. Zakup Produktu nie ma wpływu na szanse wygrania Konkursu. 3.9 Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia spełnienia warunków udziału w Konkursie, w tym wymagania odpowiedniego potwierdzenia ich spełnienia przez Uczestnika, zwłaszcza w zakresie wieku Uczestnika Spóźnione bądź niepełne zgłoszenia udziału w Konkursie nie będą akceptowane Po zarejestrowaniu, Uczestnik otrzyma wiadomość elektroniczną ( ), na adres podany w trakcie rejestracji w Konkursie, potwierdzającą fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi, do której to wiadomości będzie załączony plik w formacie pdf zawierający treść niniejszego Regulaminu. Wiadomość elektroniczna zostanie wysłana do Uczestników przez Organizatora. 4. PYTANIA KONKURSOWE 4.1 W ramach wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu Uczestnik udziela odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe: Dlaczego chciałbyś wygrać voucher uprawniający do sesji treningowej twarzą w twarz z Mario Balotellim / Marco Reusem? Odpowiedź na pytanie konkursowe udzielone przez Uczestnika winna stanowić dowolną wypowiedź autorską. 4.2 W Konkursie odrzucone zostaną odpowiedzi, które: zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc; zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym; zawierają treści niezgodne z prawem; zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem; naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek; naruszają dobre obyczaje; nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. 4.3 Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udzielona przez niego odpowiedź została przygotowana wyłącznie przez niego bez pomocy i udziału osób trzecich oraz jest on wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. 5. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

4 5.1 2 (dwóch) zwycięzców zostanie wybranych przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową, w której skład wchodzić będą 3 (trzy) osoby, tj.: a) jedna osoba wybrana przez Organizatora; b) jedna osoba wybrana przez Puma Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; c) jedna osoba wybrana przez INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie. 5.2 Zwycięzcy zostaną wybrani spośród wszystkich Uczestników zgłoszonych w trakcie okresu nadsyłania zgłoszeń. Wybór zwycięzców zostanie przeprowadzony dnia r. 5.3 Komisja konkursowa wybierze Uczestnika, który udzielił odpowiedzi na pytanie konkursowe ocenionej najwyżej przez członków komisji (dalej jako Zwycięzca) spośród grupy Uczestników, którzy dokonali wyboru tej samej nagrody (tj. jednej z nagród treningów osobistych określonych w pkt 6.1 lit. a) bądź b) Regulaminu). Zwycięzcy może zostać przyznana tylko jedna nagroda, tj. albo nagroda określona w pkt 6.1 lit. a), albo w pkt 6.1 lit. b) niniejszego Regulaminu. Wraz z wyborem Zwycięzców komisja konkursowa dokona wyboru kolejnego Uczestnika dla każdej z grup wskazanych w zdaniu poprzednim, tzw. Zwycięzcy Rezerwowego, któremu przysługiwać będzie prawo do nagrody w razie zajścia sytuacji opisanej w pkt 5.9 poniżej. 5.4 Komisja oceni wszystkie nadesłane odpowiedzi według własnego uznania, uwzględniając: inwencję i styl wypowiedzi, jej oryginalność oraz walory artystyczne. 5.5 Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów. 5.6 Wszelkie szczegóły procedury wyboru Zwycięzcy nieokreślone w niniejszym Regulaminie pozostają w swobodnym uznaniu Organizatora. 5.7 Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w terminie 3 dni od dokonania wyboru przez Organizatora w rozmowie telefonicznej, która przeprowadzona zostanie w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni powszednie oraz drogą elektroniczna w postaci wiadomości . Zwycięzca zobowiązany jest do odpowiedzi na powiadomienie, w której potwierdzi on akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz gotowość odbioru wygranej nagrody w terminie do 10 dni od otrzymania informacji o wygranej. 5.8 Odbiór vouchera uprawniającego do realizacji nagrody może zostać dokonany przez zwycięzcę wyłącznie osobiście w biurze Puma Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Ogrodowej W przypadku braku uzyskania od Zwycięzcy potwierdzenia gotowości odbioru nagrody w ciągu 10 dni od daty podjęcia pierwszej próby powiadomienia go o przyznaniu nagrody, uprawnienie do nagrody wygasa, a Organizator będzie uprawniony do kontaktu ze Zwycięzcą Rezerwowym, który zastąpi osobę pierwotnie wskazaną jako Zwycięzca. 6. NAGRODY 6.1 W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody: a) 1 x voucher uprawniający do treningu dla jednej osoby z Mario Balotellim o wartości zł brutto; b) 1 x voucher uprawniający do treningu dla jednej osoby z Marco Reusem o wartości zł brutto.

5 6.2 Vouchery uprawniające do udziału w treningu, stanowiące nagrody w Konkursie obejmują: uprawnienie do odbycia jednorazowego treningu z wybranym piłkarzem dla 1 osoby, podróż do miejsca, w którym będzie odbywać się trening osobisty z wybranym piłkarzem oraz powrót do Polski na zasadach określonych w pkt 6.3 Regulaminu. 1 zestaw ubrań PUMA evospeed lub evopower (zgodnie ze strojem drużyny wybranego piłkarza przeprowadzającego trening ze Zwycięzcą), składający się z jednej pary butów, jednych spodni, jednej pary skarpet, jednej pary nagolenników, jednego T-Shirt a, jednej kurtki, jednej torby; w przypadku, gdy Zwycięzcą konkursu będzie osoba niepełnoletnia, Organizator pokryje koszty podróży opiekuna prawnego na zasadach tożsamych jak Zwycięzcy. 6.3 Organizator pokrywa koszty podróży klasą ekonomiczną za pomocą samolotu bądź pociągu (według wyboru Organizatora) z większego miasta w pobliżu miejsca zamieszkania Zwycięzcy do miejsca przeprowadzenia treningu oraz podróży powrotnej wraz z kosztami dojazdu do i z lotniska bądź stacji kolejowej (według wyboru Organizatora). 6.4 Wszelkie szczegóły oferowanych nagród nie określone powyżej pozostają w wyłącznej dyspozycji Organizatora. 6.5 Do każdej ze wskazanych powyżej nagród przyznana zostanie również dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 556 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Organizator informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, w momencie wydania nagrody pobierze od Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy, który zostanie przez niego odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego, na co Uczestnik wyraża zgodę. 6.6 W przypadku gdy Zwycięzca jest nieletni stosownie do przepisów kraju jego zamieszkania wymagane jest przedstawienie Organizatorowi wyraźnej pisemnej zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego na otrzymanie nagrody. W zakresie w jakim nieletni nie są uprawnieni do udziału w Konkursie żadne nagrody nie zostaną przyznane nieletniemu. 6.7 Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody bądź ekwiwalent pieniężny, Zwycięzca nie jest uprawniony do przeniesienia praw do nagrody na osobę trzecią. 6.8 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7. OGRANICZENIA W ZAKRESIE PODRÓŻY 7.1 Zwycięzca jest odpowiedzialny za zapewnienie na własne potrzeby ważnego paszportu i wizy pozwalających mu na udział we wskazanym przez Organizatora miejscu wykonania nagrody. W przypadku braku możliwości odbycia podróży przez Zwycięzcę z jakiegokolwiek powodu, Organizator przeniesienie wygraną nagrodę na Zwycięzcę Rezerwowego. 7.2 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia (NNW, zdrowotnego, od kosztów leczenia, transportu lub jakiejkolwiek odpowiedzialności) w związku z przyznaną nagrodą.

6 7.3 W przypadku Zwycięzcy będącego osobą nieletnią stosownie do prawa kraju zamieszkania niezbędna jest obecność rodzica lub innego prawnego opiekuna w trakcie podróży oraz treningu osobistego (jednej osoby). Organizator, w przypadku gdy Zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia pokryje również koszty podróży opiekuna prawnego Zwycięzcy na zasadach tożsamych, jak koszty podróży Zwycięzcy określone w pkt 6.3. powyżej. 7.4 Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu/wymiany biletów lub zapewnienia nagrody zastępczej lub jakiejkolwiek innej formy rekompensaty na wypadek gdyby Zwycięzca lub Zwycięzca Rezerwowy nie był w stanie odbyć podróży z jakiegokolwiek powodu (wliczając w to, ale bez ograniczenia do, odwołanie wydarzenia, siłę wyższą, ograniczenia podróżnicze lub przyczyny natury zdrowotnej). 7.5 Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie może być przeniesiona na osoby trzecie. 8. ZASTRZEŻENIA I WYŁĄCZENIA ORGANIZATORA 8.1 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie bądź jego dyskwalifikacji na wypadek ustalenia, iż ten naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, manipulował przy procesie zgłoszeń lub wyboru Zwycięzców. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i/lub innych środków ochrony prawnej przewidzianych przez właściwe przepisy względem Uczestnika opisanego w poprzednim zdaniu. 8.2 Poza wypadkiem rażącego zaniedbania lub umyślnego działania Organizatora lub jego zleceniobiorców, Organizator nie jest odpowiedzialny za zgłoszenia zagubione, zniszczone, uszkodzone, opóźnione, zatrzymane lub nieotrzymane przez Organizatora niezależnie od przyczyny. Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy lub zakłócenia techniczne, sprzętowe, programowe, związane z serwerem, stroną internetową lub inne niepowodzenia jakiegokolwiek rodzaju. 8.3 Organizator nie jest odpowiedzialny, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, za wady nagrody. 8.4 W razie oczywistych błędów w niniejszym Regulaminie, sprzeczności z prawem niektórych jego postanowień bądź na wypadek okoliczności pozostających poza zakresem kontroli Organizatora a wyłączających możliwość przeprowadzenia Konkursu, Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody bądź krzywdę spowodowane przez powyższe. W takich wypadkach Organizator podejmie odpowiednie starania w celu powiadomienia Uczestników o zaistniałych zmianach lub zakończeniu Konkursu. 9. ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW 9.1 Zwycięzca może wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku określającą jego (ich) udział w promocji i reklamie na rzecz PUMA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub innymi podmiotami z grupy PUMA. W takim przypadku zasady

7 wykorzystywania wizerunku oraz danych osobowych Zwycięzcy określać będzie odrębna umowa zawarta pomiędzy Zwycięzcą a właściwym podmiotem. 9.2 Z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie, Zwycięzca udziela Organizatorowi nieograniczonej czasowo i terytorialnie, oraz nieodpłatnej, licencji niewyłącznej do korzystania z autorskich praw majątkowych do wypowiedzi Zwycięzcy odpowiedzi na pytanie konkursowe na następujących polach eksploatacji: korzystanie w celu podsumowania Konkursu poprzez zapisywanie i odtwarzanie w pamięci wszelkich komputerów lub sieci komputerowych (w tym w szczególności przy wykorzystanie sieci Internet i/lub baz danych), w tym upublicznianie w sieci Internet na profilu PUMA Polska w serwisie Facebook oraz innych kanałach społecznościowych firmy PUMA Polska, wykorzystanie ich w materiałach prasowych. 9.3 Uczestnik oświadcza, iż brak jest zobowiązań natury prawnej lub faktycznej uniemożliwiających mu udział w Konkursie bądź prawnie skuteczne złożenie przewidzianych niniejszym Regulaminem oświadczeń, w tym oświadczeń woli. W przypadku osób małoletnich biorących udział w Konkursie rodzic lub uprawniony opiekun prawny małoletniego wyraża w jego imieniu zgodę na wszelkie warunki niniejszego Regulaminu oraz potwierdza lub składa w imieniu małoletniego pozostającego pod jego opieką przewidziane niniejszym Regulaminem oświadczenia, w tym oświadczenia woli. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 10.1 Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu na zlecenie administratora danych osobowych Uczestników Konkursu, którym w rozumieniu właściwych przepisów, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych jest PUMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 58 ( Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP Organizator zobowiązuje się zbierać, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Uczestników zgodnie z właściwymi przepisami Dane Osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Dane osobowe Zwycięzców mogą być przetwarzane również na potrzeby przekazania im informacji o wygranej, wykonania nagrody Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody Administrator będzie powierzał przetwarzanie danych osobowych Uczestników wyłącznie usługodawcom działającym na jego zlecenie w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. podmiotom działającym na terytorium Unii Europejskiej lub na obszarze Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wszelkie powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w ramach i zgodnie ze zleceniem Administratora Uczestnikom Konkursu udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, dacie rozpoczęcia ich przetwarzania, o podmiotach, którym są one przekazywane oraz prawo poprawiania przetwarzanych danych osobowych, a także

8 prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora bądź ich usunięcia ze zbioru danych osobowych. Jednocześnie Administrator zastrzega, iż nieudzielenie lub odwołanie zgody, o której mowa powyżej uniemożliwia udział w Konkursie i dostarczenie nagrody. W celu wykonania powyższych uprawnień uczestnik może skontaktować się z Organizatorem pod następującym adresem POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 11.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu lub świadczenia usług drogą elektroniczną mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym na adres Organizatora: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, Warszawa, w terminie najpóźniej do dnia roku. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora Wynik postępowania reklamacyjnego, nie pozbawia Uczestnika uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa na zasadach ogólnych. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 12.1 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz zawierającej formularz zgłoszeniowy w okresie od do r. Uczestnicy nie przestrzegający zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub zgłaszający formularz niekompletny, nieprawidłowo wypełniony lub zawierający dane niezgodne z prawdą nie będą uprawnieni do wygranej w Konkursie. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu W celu wycofania udziału w Konkursie, co stanowi również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na rejestracji Uczestników Konkursu, Uczestnik winien przesłać pisemną prośbę na adres korespondencyjny: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa, z dopiskiem na kopercie evochallenge rezygnacja, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy. W takim wypadku zgłoszenie Uczestnika w Konkursie zostanie anulowane. Oświadczenie o odstąpieniu Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniane w ramach prowadzonego Konkursu materiały promocyjne Organizatora bądź innych podmiotów zaangażowanych w organizację Konkursu, w szczególności rollup y, kości pamięci USB, zawieszki załączane do Produktów, stanowią wyłącznie materiały promocyjne/reklamowe Organizatora udostępniane w kształcie w jakim

9 zostaną przekazane Uczestnikowi (tj. as is condition). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za specyfikację przekazanych materiałów promocyjnych zastrzegając, iż ich wyłączną funkcją jest promocja Produktów Pamięci USB załączane do sprzedawanych Produktów stanowiące jedne z przewidzianych w związku z Konkursem materiałów promocyjnych są urządzeniami elektronicznymi w związku z czym należy posługiwać się nimi z należytą starannością oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Należy szczególnie uważać na małe elementy, które mogą być połknięte przez dzieci oraz przestrzegać przepisów regulujących zasady utylizacji sprzętu elektronicznego, w tym ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tj. po zużyciu sprzęt elektroniczny należy wyrzucać wyłącznie do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników, które można znaleźć w sklepach ze sprzętami elektronicznymi Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu byłoby nieważne bądź niewykonalne, postanowienie to winno być uznane za wykluczone zaś pozostała treść Regulaminu w dalszym ciągu wiąże Uczestników Konkursu. 13. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ 13.1 W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie oraz Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli stronę internetową Konkursu Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie strony internetowej Konkursu Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony Konkursu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje do podłączania się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

10 13.9 Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Uczestnika a serwerem Organizatora zaszyfrowana jest za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) Organizator informuje, że system informatyczny Konkursu może wykorzystywać tzw. Cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji Cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Konkursu Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Intersport/PUMA evochallenge

11 Wzór formularza odstąpienia od umowy: (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) na adres Adresat: : i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy Warszawa, nr faksu: , Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data

Regulamin Promocji pod nazwą. Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów Ledinaire

Regulamin Promocji pod nazwą. Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów Ledinaire Regulamin Promocji pod nazwą Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów Ledinaire I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Promocja 2 x więcej punktów za zakup produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES I. Zasady ogólne 1.1. Podmiotem urządzającym akcję promocyjną Kupony rabatowe Dailies (dalej zwana: Promocją ) jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Gdzie jest Carex?

Regulamin Konkursu Gdzie jest Carex? Regulamin Konkursu Gdzie jest Carex? I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Gdzie jest Carex?, zwanej dalej Konkursem, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Pogoń za zdrowiem z Asprodem. "

Regulamin konkursu.  Pogoń za zdrowiem z Asprodem. Regulamin konkursu " Pogoń za zdrowiem z Asprodem. " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Pogoń za zdrowiem z Asprodem" jest Asprod Sp. z o.o., z siedzibą w Kliniskach Wielkich przy ul. Piastowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Seans z Luksją w drogeriach Rossmann

Regulamin Promocji Seans z Luksją w drogeriach Rossmann Regulamin Promocji Seans z Luksją w drogeriach Rossmann I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Seans z Luksją w drogeriach Rossmann, zwanej dalej Promocją, jest i360 Sp. z

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKRSU WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM

REGULAMIN KONKRSU WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM REGULAMIN KONKRSU WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wejdź na wyższy poziom (zwanego dalej Konkursem ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Diverse Instagram zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23,

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KSIĘGA DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW W KLUBIE NIVEA BABY

REGULAMIN KONKURSU KSIĘGA DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW W KLUBIE NIVEA BABY REGULAMIN KONKURSU KSIĘGA DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW W KLUBIE NIVEA BABY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Definicje] 1.1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: 1.2. Konkurs: oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY

REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem Konkursu jest promocja marki E.Wedel oraz produktu Ptasie Mleczko. 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu. Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Wiosenna Metamorfoza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem"), określa warunki uczestnictwa w Konkursie Wiosenna Metamorfoza (zwanym dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER

REGULAMIN PROGRAMU D-KODER REGULAMIN PROGRAMU D-KODER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem programu D-Koder (zwanego dalej Programem ) jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18, kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu wraz z konkursem pod nazwą Konkurs Braun święta"

Regulamin Testu wraz z konkursem pod nazwą Konkurs Braun święta Regulamin Testu wraz z konkursem pod nazwą Konkurs Braun święta" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs Braun święta (dalej zwanego: Konkursem ) jest Edipresse - Wizaż Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu STAG wspiera sportowe emocje POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin. konkursu STAG wspiera sportowe emocje POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu STAG wspiera sportowe emocje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny prowadzony pod nazwą STAG wspiera sportowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs sieci Carrefour wakacje z Danonkami, i jest zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet.

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN KONKURSU Discovery-Gorączka Złota 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Discovery-Gorączka Złota zwanego dalej Konkursem, jest Discovery Polska spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem REGULAMIN KONKURSU Najlepsze miejsce zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Ceneo Memy (zwany dalej Konkursem ), jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ SPACER PO PARYŻU MISTRZ TRANSPORTU i SPACER PO SZTOKHOLMIE MISTRZ TRANSPORTU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Gry Miejskiej Spacer po Paryżu - Mistrz transportu oraz Spacer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces?

Regulamin konkursu. Komu ukradłbyś pomysł na sukces? Regulamin konkursu Komu ukradłbyś pomysł na sukces? 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Komu ukradłbyś pomysł na sukces" jest Zachodniopomorska Szkoła Biznesu z siedzibą w Szczecinie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lato w akcji z Viscoplast zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji pod nazwą. Dodatkowa kasa do zdobycia

Regulamin Promocji pod nazwą. Dodatkowa kasa do zdobycia Regulamin Promocji pod nazwą Dodatkowa kasa do zdobycia I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Dodatkowa kasa do zdobycia, zwanej dalej Promocją, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad. 1 Postanowienia wstępne Regulamin konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem konkursu Zostań Gwiazdą Dobrych Rad (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Jazdy Próbne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik jazdy próbne (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapach świąt na fanpage u Wola Parku (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zapach świąt na fanpage u Wola Parku (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zapach świąt na fanpage u Wola Parku (dalej: Regulamin ) 1. ZASADY OGÓLNE 1.1.Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Zapach świąt, zwanego dalej Konkursem jest Fat Baby spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin aplikacji konkursowej Smaczne i zdrowe danie z grilla. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Moje aktywne wakacje 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Moje aktywne wakacje ( Konkurs ). Organizatorem konkursu jest Synertime Sp. z o.o., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zakochani w mieście

REGULAMIN KONKURSU. Zakochani w mieście REGULAMIN KONKURSU Zakochani w mieście I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Molo Residence s.c. Kazimierz Piwko, Piotr Piwko z siedzibą przy ul. Pułaskiego 6A 81-760 Sopot, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Clio Days

REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Clio Days 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Clio Days (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Mrs. Potter s!

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Mrs. Potter s! REGULAMIN KONKURSU Konkurs Mrs. Potter s! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mrs. Potter s! (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

REGULAMIN KONKURSU. Na szlaku Green Velo. Organizator i Organizator Konkursu. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego REGULAMIN KONKURSU Na szlaku Green Velo 1 Organizator i Organizator Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Na szlaku Green Velo ( Konkurs ) jest: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Wakacje z Olloclip. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Wakacje z Olloclip. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wakacje z Olloclip 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki Konkursu Wakacje z Olloclip zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Hop2Shop

REGULAMIN KONKURSU Hop2Shop REGULAMIN KONKURSU Hop2Shop I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zakupy marzeń. 2. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo