STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie"

Transkrypt

1 Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu r.

2 Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA PRAWNA... 3 NAZWA SZKOŁY... 3 INNE INFORMACJE O SZKOLE... 3 CELE I ZADANIA SZKOŁY... 4 ORGANY SZKOŁY... 6 ORGANIZACJA SZKOŁY NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY UCZNIOWIE SZKOŁY PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA POSTANOWIENIA KOŃCOWE Załącznik nr 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Załącznik nr 2 - REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 3 - REGLAMIN RADY RODZICÓW Załącznik nr 4 - REGULAMIN RADY UCZNIÓW Załącznik nr 5a - Przydział czynności i obowiązków Załącznik nr 5b - Przydział czynności i obowiązków dla wicedyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych Załącznik nr 5c - PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI DLA KIEROWNIKA ŚWIETLICY Załącznik nr 5d - PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW DLA BIBLIOTEKARZA-KOORDYNATORA Załącznik nr 6 - REGULAMIN ŚWIETLICY I STOŁÓWKI SZKOLNEJ Załącznik nr 7 - REGULAMIN BIBLIOTEKI I CENTRUM MULTIMEDIALNEGO Załącznik nr 8 - REGULAMIN OCENIANIA NAUCZYCIELI Załącznik nr 9 - REGULAMIN ORGANIZACJI DYSKOTEK... 60

3 Strona 3 z 61 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowego statutu publicznego gimnazjum - Dz. U. z 2001 nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami. Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Szkoła posiada imię: Powstańców Śląskich. NAZWA SZKOŁY Szkoła posiada siedzibę: Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 20 tel Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. INNE INFORMACJE O SZKOLE 5. Gimnazjum posiada sztandar i ceremoniał szkolny Organem prowadzącym szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego, którą jest miasto Mikołów. 2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata. Naukę w gimnazjum kończy egzamin gimnazjalny. 3. W szkole prowadzona jest świetlica i biblioteka. 4. Integralną częścią statutu szkoły jest szkolny system oceniania oraz szkolny program wychowawczy i profilaktyczny. 7. Budynek i teren szkoły objęty jest nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

4 Strona 4 z 61 CELE I ZADANIA SZKOŁY Misja szkoły: Uczymy się, by życie swoje i innych uczynić piękniejszym 8. Wizja szkoły: Chcemy pamiętać o swoich historycznych i kulturowych korzeniach, bo tylko wtedy nauczymy się mądrze i pięknie żyć we współczesnym świecie. Chcemy uczyć się odpowiedzialności dorosłych, nie zatracając wrażliwości dziecka. Chcemy swą przyszłość kształtować w poszanowaniu praw człowieka i praw natury. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności: 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły, 2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku, kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, 3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad, określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły. 9. Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy w następujący sposób: 1. Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 2. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN. 3. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zajęcia świetlicowe, kółka zainteresowań, bibliotekę szkolną, realizowanie indywidualnych programów i toków nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie. 4. W razie potrzeby w szkole może powstać klasa integracyjna zgodnie z obowiązującymi przepisami o tworzeniu klas integracyjnych. Sprawowanie opieki nad uczniami: Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele, wychowawcy świetlicy, bibliotekarze i higienistka szkolna, pedagog i psycholog oraz pozostali pracownicy szkoły poprzez:

5 Strona 5 z 61 a) systematyczną kontrolę miejsca prowadzenia zajęć, b) kontrolę obecności uczniów na każdej lekcji i natychmiastowe reagowanie na nagłą nieobecność ucznia i spóźnień c) stosowanie szczególnych środków ostrożności w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku: fizyka, chemia, technika, wychowanie fizyczne, d) sprawdzanie sprawności sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć na sali gimnastycznej i boisku szkolnym, e) troskę o dobrą organizację zajęć i dyscyplinę, f) dostosowanie wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów i asekurację uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach, g) zapobieganie w czasie przerw międzylekcyjnych niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów, h) aktywne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli w wyznaczonych rejonach szkoły zgodnie z planem dyżurów, ustalanym okresowo. Informacja o zmianie planu dyżurów przekazywana będzie radzie pedagogicznej w księdze zarządzeń oraz w formie komunikatu poprzez radiowęzeł. Obciążenie nauczycieli dyżurami jest równomierne. Zwolnione z dyżurów są nauczycielki w ciąży. Opiekunowie rady uczniów, chemicy, fizycy i informatycy w miarę możliwości pełnią o 1 dyżur mniej. i) Porządku w szatni klas 1-2 pilnują panie: woźne i sprzątaczki. Wejścia do szatni pilnują nauczyciele dyżurujący w holu głównym szkoły; na przerwie o dyżur pełni dwóch nauczycieli. 2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę sprawują kierownicy wycieczek, nauczyciele-opiekunowie, przewodnicy grup wycieczkowych: /załącznik nr 1/ a) jeżeli grupa do 30 uczniów nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji opiekę sprawuje jeden nauczyciel, b) w czasie wycieczek szkolnych poza teren miasta opiekę sprawuje jedna osoba na 15 uczniów, w przypadku wycieczek rowerowych 1 opiekun na 10 uczniów, c) wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia wstępnego zgłoszenia na piśmie oraz karty wycieczki i podpisania jej przez dyrektora szkoły. Do wiadomości uczniów i rodziców podane muszą być przez kierownika wycieczki lub nauczyciela - opiekuna miejsce i godzina zbiórki uczniów przed wycieczką oraz miejsce i godzina przyjazdu uczniów z wycieczki oraz adres noclegu, d) w czasie wycieczki zwracać należy większą uwagę na bezpieczeństwo oraz możliwość zagubienia się uczestników wycieczki, e) często sprawdza się liczbę uczestników wycieczki f) funkcję kierownika wycieczki może pełnić każdy nauczyciel, a funkcję opiekuna inny nauczyciel po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Funkcję kierownika placówki wypoczynku może pełnić osoba, która posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku; od osób zajmujących stanowiska kierownicze w publicznych szkołach i placówkach takie zaświadczenie nie jest wymagane. 3. Sprawowanie szczególnej opieki nad niektórymi uczniami poprzez: a) dokładne rozeznanie środowiska rodzinnego uczniów kl. I - III przez wychowawców tych klas i pedagoga szkolnego, b) stały kontakt wychowawców klas I - III z rodzicami poprzez zebrania i indywidualne spotkania, c) w razie potrzeby objęcie opieką pedagogiczną i psychologiczną uczniów z grup dyspanseryjnych,

6 Strona 6 z 61 d) zorganizowanie nauczania indywidualnego lub zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, bądź wyrównawczych - na wniosek lekarza i poradni psychologicznopedagogicznej, e) udzielanie doraźnej pomocy uczniom, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebują szczególnej formy opieki: bezpłatne obiady, bezpłatne wypożyczanie podręczników szkolnych, zbiórka odzieży i przyborów szkolnych. 4. Szkoła zapewnia uczniom mieszkającym w odległości większej niż 4 km od szkoły dowóz z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem specjalnymi autobusami szkolnymi wraz z opieką pedagogiczną Dyrektor szkoły powierza uczniów szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą. Ze względu na dobro uczniów wychowawca powinien opiekować się oddziałem przez cały cykl kształcenia. 2. Rodzice mogą występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu. 3. Rodzice i uczniowie mają możliwość wpływania na dobór bądź zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu w przypadku udowodnionych naruszeń etyki, niewłaściwego prowadzenia zajęć pod względem merytorycznym i metodycznym oraz w innych uzasadnionych przypadkach: a) pisemny wniosek podpisany przez 2/3 rodziców danej klasy składa się dyrektorowi szkoły, b) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego może wniosek rodziców rozpatrzyć pozytywnie, mając jednak na uwadze sytuację kadrową oraz organizację pracy szkoły, c) dyrektor szkoły winien rozpatrzyć wniosek do 14 dni przeprowadzając negocjacje z rodzicami i zainteresowanym nauczycielem, następnie powiadomić rodziców swojej decyzji. Rodzice mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora w ciągu 14 dni do organu nadzorującego szkołę. Ostateczną decyzję wydaje organ nadzorujący w terminie do 14 dni. Ewentualnej zmiany wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu dokonuje się na koniec roku szkolnego, a w szczególnych przypadkach do jednego miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora szkoły. ORGANY SZKOŁY Organami szkoły są: a) dyrektor szkoły b) rada pedagogiczna c) rada rodziców d) rada uczniów e) na łączny wniosek dwóch spośród organów szkoły dyrektor może powołać radę szkoły, w skład której wchodzą w równej liczbie: nauczyciele, rodzice i uczniowie. Rada szkoły

7 Strona 7 z 61 powinna liczyć co najmniej 6 osób. Członkowie rady szkoły wybierani są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na plenarnym zebraniu nauczycieli, rodziców, uczniów spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów. f) w przypadku braku rady szkoły jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna. Rada pedagogiczna wykonując zadania rady szkoły jest zobowiązana zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów w następujących sprawach: 1) uchwalenie statutu szkoły 2) wyrażenie opinii w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły 3) w sprawach finansowych szkoły 4) w sprawie organizacji letniego i zimowego wypoczynku uczniów oraz zielonej szkoły 5) w sprawie szkolnego systemu oceniania 6) w sprawie szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego 7) w sprawie szkolnego planu nauczania 2. Szkoła zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami oraz szczegółowo w statucie szkoły. 3. Dyrektor kieruje szkołą: a) dyrektorem szkoły może być osoba, której została powierzona funkcja przez organ prowadzący szkołę, posiadająca kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem MEN. b) dyrektor szkoły w szczególności: 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, 2. sprawuje nadzór pedagogiczny, 3. dopuszcza do użytku szkolnego wybrane lub opracowane przez nauczycieli programy nauczania, 4. dokonuje oceny pracy nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców oraz ewentualnie opinii samorządu uczniowskiego /załącznik nr 8/ 5. opracowuje plan rozwoju szkoły oraz plan doskonalenia zawodowego nauczycieli 6. nadaje stopień nauczyciela kontraktowego 7. przyjmuje wnioski nauczycieli o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu 8. zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli i opiniuje ich realizację po upływie stażu 9. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne 10. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 11. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, z radą rodziców i radą uczniów 12. realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji 13. podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego 14. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły

8 Strona 8 z wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych 16. organizuje obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły 17. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. c) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 1) dodatku motywacyjnego - zgodnie z przyjętymi kryteriami, 2) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 3) przyznaje nagrody wg zatwierdzonego regulaminu oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 4) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. d) Dyrektor gimnazjum może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub rady uczniów wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, 1. wniosek dyrektor rozpatruje w terminie nieprzekraczającym 3 m-ce, 2. wzór stroju ustala dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady uczniów, 3. jeśli w szkole wprowadzono obowiązek jednolitego stroju, to dyrektor po uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady uczniów ustala dni i sytuacje, gdy strój jednolity nie obowiązuje, 4. jeśli w szkole nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju statut określa zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły, 5. do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje się odpowiednio zapisy ppktu 1 i W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole: /załącznik nr 2/ a) w zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, b) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, c) zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb, d) zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej, e) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania co najmniej na tydzień przed terminem zebrania, f) dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski oraz informuje o działalności szkoły, g) do kompetencji rady pedagogicznej należy: 1. opracowanie i zatwierdzenie szkolnego systemu oceniania, 2. opracowanie i zatwierdzenie szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego,

9 Strona 9 z ustalenie, w formie uchwały, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, 3. mierzenie jakości pracy szkoły, 4. rozdział ścieżek edukacyjnych na poszczególne etapy nauczania, 5. zatwierdzanie planów pracy szkoły, 6. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 7. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole 8. ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 9. podejmowanie uchwał o skreślenie z listy uczniów, 10. zatwierdzenie statutu szkoły. h) rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1. organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. projekt planu finansowego szkoły, 3. propozycje dyrektora szkoły przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5. pracę dyrektora szkoły, 6. regulaminy dyrektora szkoły, 7. propozycje dyrektora dotyczące powołania bądź odwołania wicedyrektorów lub innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkole, i) uchwały rady pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu rady pedagogicznej zwykłą większością głosów lub w głosowaniu tajnym, jeśli głosowanie dotyczy osób, j) osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły, k) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Śląskiego Kuratora Oświaty, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty jest ostateczna, l) rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, m) w przypadkach określonych w pkt. l. organ prowadzący szkołę albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku rady pedagogicznej, n) w przypadku braku rady szkoły jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna pkt 1.f. 5. W szkole działa rada rodziców: /załącznik nr 3/ W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. a. tryb wyboru członków rady rodziców 1. wybory do Rady Oddziałowej odbywają się w głosowaniu tajnym na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym

10 Strona 10 z Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym są określone: struktura i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady. b. rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 1. Do kompetencji rady rodziców należy: 1.1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, z zastrzeżeniem 1.4 b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, z zastrzeżeniem opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły 1.3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 1.4. jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego lub profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 2. Opiniuje pracę nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na kolejny stopień c. w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszów określa regulamin wewnętrzny rady rodziców. 6. W szkole działa rada uczniów: /załącznik nr 4/ a. radę tworzą wszyscy uczniowie, b. zasady wybierania i działania organów rady określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, c. organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów, d. rada może przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: 1. szkolny system oceniania oraz szkolny program wychowawczy i profilaktyczny 2. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami 3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu 4. prawo do organizacji życia szkolnego tak, by zachować właściwe proporcje między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem i zaspokajaniem własnych zainteresowań 5. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej 6. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem szkoły 7. prawo akceptacji nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

11 Strona 11 z 61 e. rada uczniów na wniosek dyrektora może wyrazić swoją opinię o pracy nauczyciela i przedłożyć ją na piśmie przed dokonaniem oceny pracy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Sposób opiniowania pracy nauczyciela samorząd określa w swoim regulaminie wewnętrznym. 7. Rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych zajmują się organa szkoły. W razie konfliktów pomiędzy organami szkoły, dyrektor jest zobowiązany do zwołania stron, których dotyczy dany problem, w celu podjęcia prób negocjacji. Mediatorem może być organ, który nie jest zaangażowany w konflikt. Ostateczną decyzję podejmuje mediator. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, strona wnioskująca ma prawo odwołania się w ciągu 14 dni do organu nadzorującego lub prowadzącego w zależności od rodzaju sprawy. Po rozpatrzeniu sprawy organy przekazują decyzję dyrektorowi szkoły, który zobowiązany jest powiadomić pozostałe organy. Jeżeli w konflikcie dyrektor jest stroną, to mediatorem jest organ prowadzący lub organ nadzorujący w zależności od rodzaju sprawy. 8. Istniejące w szkole organy dbają o zapewnienie przepływu bieżącej wymiany informacji np. tablice ogłoszeń, radiowęzeł, zeszyt zarządzeń, zebrania. 9. Organ szkoły może uczestniczyć w posiedzeniu innego organu szkoły w zależności od rozpatrywanych spraw. 10. W szkole może działać spółdzielnia uczniowska, która jest organizacja uczniów prowadzoną pod opieką nauczycieli. a) Celem działania spółdzielni jest kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz prowadzenie działalności handlowej (sklepik szkolny) na rzecz szkoły b) Spółdzielnia działa na podstawie statutu spółdzielni po zgłoszeniu istnienia spółdzielni Krajowej Radzie Spółdzielczej W gimnazjum liczącym powyżej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora. w szkole mogą być tworzone dodatkowe stanowiska wicedyrektorów w przypadku dużej liczby oddziałów. Tworzy się również stanowisko kierownika świetlicy szkolnej oraz kierownika/ koordynatora biblioteki. 2. Powierzenie stanowisk określonych ust. 1 i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego. 3. Osoby, którym powierzono stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w szkole wykonują zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności przez dyrektora szkoły. /załącznik nr 5/ Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 2. Rodzice mają prawo do: a. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole. Wychowawcy przedstawiają na pierwszym zebraniu w roku szkolnym plan pracy szkoły,

12 Strona 12 z 61 który jest do wglądu w sekretariacie szkoły oraz zapoznają się z programem wychowania prorodzinnego, który ma być realizowany w danej klasie, b. znajomości szkolnego systemu oceniania tzn. przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, o czym informuje wychowawca rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym. c. uzyskiwania od wychowawcy, nauczycieli, wicedyrektora lub dyrektora informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci oraz uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach w nauce, przyczynach trudności w nauce i informacji o zachowaniu swego dziecka. Powyższe informacje rodzice mogą uzyskać na okresowych spotkaniach/konsultacjach wychowawców i nauczycieli z rodzicami. Informacje o zaplanowanych spotkaniach przekazane zostają rodzicom na cały rok szkolny na pierwszym w danym roku zebraniu. Dodatkowo rodzice mogą konsultować się z wychowawcą i innymi nauczycielami w innym, ustalonym terminie. W wyjątkowych sytuacjach rozmowy mogą odbywać się na przerwach, jeśli nauczyciel nie pełni dyżuru, d. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły zgodnie z określoną drogą służbową, e. składania skarg na piśmie do dyrektora szkoły. 1. Wpływ skargi odnotowany zostaje w ewidencji skarg. 2. Za rozpatrzenie skargi odpowiedzialny jest dyrektor szkoły 3. Termin rozpatrzenia i poinformowania wnoszącego skargę - 14 dni. 4. W rozpatrywaniu skargi oprócz osoby zainteresowanej udział biorą osoby kompetentne w danej sprawie /wychowawca lub nauczyciel przedmiotu i/lub pedagog, psycholog, wicedyrektorzy, / ORGANIZACJA SZKOŁY Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, rady pedagogicznej i rady uczniów, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni, zgodnie z rozporządzeniem MEN Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do końca maja. a) szkoła powołuje klasę sportową za zgodą organu prowadzącego szkołę i w uzgodnieniu z MOSiR w Mikołowie. 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 17.

13 Strona 13 z Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem nauczania dopuszczonym do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz szkolnym planem nauczania. O liczebności uczniów w oddziale decyduje organ prowadzący szkołę. 2. Program nauczania danego przedmiotu (grupy przedmiotów) lub innych zajęć ujętych w planie nauczania dla określonego oddziału (oddziałów) wybiera lub opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale lub powołany przez dyrektora szkoły zespół z udziałem tego nauczyciela. Program nauczania danego przedmiotu musi zawierać podstawę programową zgodną z rozporządzeniem MEN. Program zajęć szkolnych uwzględnia możliwości jego realizacji w danej szkole i oddziale. 3. Programy zajęć opracowane dla danego oddziału tworzą zestaw, który musi uwzględniać wszystkie zadania przewidziane w podstawie programowej dla gimnazjum. 4. Zestaw programów zajęć szkolnych dopuszcza do użytku w danym oddziale dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły, a jeżeli nie została ona powołana opinii rady rodziców. 5. Zestaw programów zajęć szkolnych jest dokumentem urzędowym. 6. W gimnazjum jednym z dwóch nauczanych języków powinien być język angielski. 7. Szkoła organizuje lekcje religii/etyki na życzenie rodziców. Zajęcia z etyki są organizowane na wniosek rodziców zgodnie z rozporządzeniem MEN Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz warunków lokalowych szkoły Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 3. Rada pedagogiczna szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa i nie krótszy niż 30 minut) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

14 Strona 14 z Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języka obcego i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. a. Na lekcjach języków obcych obowiązuje podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka. Dokonują go nauczyciele języków obcych we wrześniu i podlega on corocznej ewaluacji. Na lekcjach drugiego języka obcego podział na grupy w zależności od stopnia zaawansowania jest wprowadzony nie później niż w klasie drugiej. b. Na lekcjach informatyki podział na grupy uwzględnia liczbę stanowisk komputerowych (najpóźniej od 2011r.) 3. Innego podziału na grupy niż wymieniony w pkt 2b można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dwie godziny obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego mogą być realizowanych w formie zajęć sportowych, rekreacyjno zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnych form turystyki. Dyrektor szkoły planując te zajęcia uwzględnia warunki szkoły, miejsce zamieszkania uczniów i lokalne uwarunkowania Niektóre zajęcia obowiązkowe np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych, zajęcia wychowania fizycznego, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów ( szkoły zimowe, wyjazdy śródroczne, zielone szkoły i inne formy wyjazdowe). 2. Zajęcia o których mowa w ust. 1. są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 3. Dokumentacja przebiegu zajęć prowadzonych systemem międzyoddziałowym z języków obcych, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i nadobowiązkowych w tym dodatkowego języka obcego prowadzona jest w osobnych dziennikach zajęć Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, gimnazjum organizuje świetlicę. 2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej oraz zakupu kanapek, a także ciepłych napojów. 3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Do opłat wnoszonych przez uczniów nie wlicza się wynagrodzenia pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki. Organ prowadzący szkołę może zwolnić uczniów z całości lub części opłat za korzystanie ze stołówki.

15 Strona 15 z Świetlica organizuje zajęcia wychowawczo - opiekuńcze, kluby zainteresowań dla uczniów chętnych; posiada odpowiednie pomieszczenia, sprzęt, możliwości kadrowe i środki finansowe. Liczba osób w grupie świetlicowej nie powinna przekraczać 25 osób. 5. Świetlica działa według opracowanego planu pracy dostosowanego do potrzeb młodzieży i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 6. W przypadku choroby nauczyciela można zlecić opiekę nad klasą wychowawcy świetlicy w pomieszczeniach świetlicy 7. Zgodnie z regulaminem pracy świetlicy: a. wcześniejsze zwolnienia z zajęć będą realizowane tylko za zgodą rodziców na piśmie b. uczniowie dowożeni autobusami szkolnymi zwolnieni są z obowiązku oczekiwania w świetlicy na lekcje bądź autobus powrotny wyłącznie po pisemnym oświadczeniu rodziców i wzięciu przez nich odpowiedzialności za dziecko w tym czasie c. odpłatność za obiady powinna być wpłacona w wyznaczonych terminach. Szczegółowy regulamin znajduje się w świetlicy szkolnej i każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z nim./załącznik nr 6/ Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie. 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają: a. gromadzenie, opracowywanie zbiorów, b. korzystanie ze zbiorów i prasy w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, c. prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów. 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 5. Szczegółowy regulamin znajduje się w bibliotece szkolnej i każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z nim. /załącznik nr 7/ Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: a. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem b. biblioteki c. świetlicy d. sali gimnastycznej e. gabinetu lekarskiego f. gabinetu terapii pedagogicznej i psychologicznej g. pomieszczeń administracyjno-gospodarczych h. archiwum i. szatni j. boiska szkolnego

16 Strona 16 z 61 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi. a. Wszystkie zatrudnione w szkole osoby są zobowiązane do przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do siebie wzajemnie, a także w stosunku do uczniów przebywających w szkole. b. Nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne nie może używać telefonu komórkowego. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1. określają odrębne przepisy. a. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego celem potwierdzenia, iż nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie. 3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny /Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późniejszymi zmianami/. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 4. Wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom wynikającym z funkcji nauczyciela Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów od momentu wejścia do szkoły do opuszczenia jej zgodnie z harmonogramem zajęć i z uwzględnieniem zastępstw za nieobecnych nauczycieli w danym dniu, a także podczas wszelkich zajęć i wycieczek prowadzonych poza terenem szkoły 2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli: a. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, b. prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego; nauczyciel powinien posiadać rozkład materiału zgodny z programem nauczania swojego przedmiotu oraz rzetelnie przygotowywać się do lekcji, c. dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, d. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań. Nauczyciel jest zobowiązany do zgłaszania pedagogowi, rodzicom wszelkich zauważonych odchyleń lub wad w rozwoju psychofizycznym ucznia. Powinien indywidualizować proces nauczania w celu rozwijania zdolności i zainteresowań ucznia, e. bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów. Nauczyciel zobowiązany jest przestrzegać wszelkich ustaleń szkolnego system oceniania. f. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów i kierowanie ucznia pod opiekę pedagoga szkolnego, g. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej. h. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji RP, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

17 Strona 17 z 61 i. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów j. uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych w ramach ustalonego czasu pracy i wynagrodzenia. k. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów /zgodnie z K.N/ Nauczyciel danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowo - samokształceniowy. 2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu. 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowo-samokształceniowego obejmują: a. zorganizowanie współpracy nauczycieli w celu wyboru podręczników oraz programu nauczania lub opracowanie programu nauczania, który musi uwzględniać wszystkie zadania przewidziane w podstawie programowej dla gimnazjum oraz opiniowanie programu przed dopuszczeniem do użytku w szkole. b. wspólne opracowanie przedmiotowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania, stymulowanie rozwoju uczniów. c. współpraca przy opracowaniu szkolnego systemu oceniania d. współpraca z dyrekcją szkoły przy opracowywaniu planu rozwoju szkoły e. mierzenie jakości pracy szkoły f. opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania g. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli h. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia 4. Szczegółowy plan pracy zespołów przedmiotowych opracowują zespoły na początku roku szkolnego Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności: a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, b. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, c. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. : a. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, b. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: - różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski - ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy c. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), d. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

18 Strona 18 z 61 - poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci, - współdziałania z rodzicami tzn. okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, - włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły, e. współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem i higienistką oraz innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów - organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy - w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej f. prowadzi dziennik elektroniczny, ułatwiający rodzicom nadzorowanie postępów w nauce swojego dziecka 2. Wychowawca klasy przeprowadza okresowe spotkania z rodzicami. W zależności od potrzeb organizuje dodatkowe i indywidualne spotkania zgodnie z 12 statutu. Wychowawca spełnia zadania odpowiednie do wieku uczniów, ich potrzeb, warunków środowiskowych szkoły. 3. Wychowawcy klas trzecich powinni zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie uczniów do egzaminów końcowych po gimnazjum oraz preorientację zawodową. 4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: - dyrekcji - psychologa - pedagoga szkolnego - doradcy metodycznego - poradni psychologiczno-pedagogicznej - koordynatora ds. bezpieczeństwa UCZNIOWIE SZKOŁY Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się: a. z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, b. na prośbę: 1. rodziców /prawnych opiekunów/: - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami 2. instytucji takich jak Sąd Rodzinny, Kuratorium Oświaty kierując się dobrem dziecka c. w przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu naszego gimnazjum listę przyjętych ustala się na podstawie następujących kryteriów: 1. wysoka średnia ocen 2. wysoki wynik sprawdzianu 3. zachowanie co najmniej dobre 4. inne osiągnięcia ucznia 5. w szczególnych sytuacjach /trudnych do zdefiniowania/ szkoła kieruje się dobrem ucznia Jeśli liczba złożonych podań do gimnazjum przewyższa liczbę miejsc w gimnazjum dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną, która na podstawie kryteriów wyszczególnionych w ust. 1 pkt. c ustala listę uczniów przyjętych spoza obwodu.

19 Strona 19 z 61 Laureaci konkursów przedmiotowych wojewódzkich i ponadwojewódzkich przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych w ust. 1.c. d. dla kandydatów do klas sportowych, klas dwujęzycznych, klas autorskich może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych, na zasadach ogłoszonych co najmniej sześć miesięcy przed terminem sprawdzianu, e. kryterium podziału uczniów na oddziały: - podział jest sprawiedliwy - uwzględniający średnią ocen absolwentów szkoły podstawowej oraz wynik sprawdzianu kończącego szkołę podstawową; to znaczy w każdym oddziale jest w przybliżeniu taka sama liczba uczniów bardzo dobrych, dobrych, dostatecznych i najsłabszych - w wyjątkowych sytuacjach o przydziale do danego oddziału decydują inne kryteria, np. uczeń wymagającej specjalnej opieki z powodu stanu zdrowia fizycznego bądź psychicznego jest przypisany do odpowiedniego wychowawcy, g. listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej gimnazjum z podziałem na oddziały i z podaniem nazwisk wychowawców wywiesza się w ostatnim tygodniu sierpnia przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Listy są ostateczne; to znaczy dyrektor szkoły kierując się dobrem dziecka może przepisać ucznia do innego oddziału tylko w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności 2. Do klas programowo wyższych gimnazjum przyjmuje się uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami 3. Jeśli w klasie, do której przechodzi uczeń, naucza się innego języka obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, uczeń może: a. uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo b. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo c. uczęszczać do klasy z danym językiem w tej lub innej szkole Ucznia, który kontynuuje naukę języka obcego we własnym zakresie jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel z tej samej lub innej szkoły wyznaczony przez dyrektora szkoły Obowiązkowa nauka w gimnazjum rozpoczyna się po ukończeniu szkoły podstawowej i trwa nie dłużej niż do 18 roku życia. 2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: a. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły b. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne c. zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie się dziecka do zajęć d. informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora, w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w sposób określony w punkcie 4 e. występowania na piśmie do dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na nieobecność dziecka w szkole z innych powodów niż choroba. 3. Uczeń może spełniać obowiązek szkolny i obowiązek nauki za granicą (m.in. na podstawie umów międzynarodowych, porozumienia o współpracy bezpośredniej zawieranej przez jednostki samorządu terytorialnego, w ramach programów edukacyjnych UE,...) lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

20 Strona 20 z Uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, jeśli jego nieusprawiedliwiona nieobecność na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w gimnazjum wynosi co najmniej 50% w okresie jednego miesiąca. 5. Niespełnianie obowiązku szkolnego /obowiązku nauki/ podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnemu w administracji PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA 32. Szkoła przestrzega zapisów Konwencji o Prawach Dziecka. 1. Uczeń ma prawo do: a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 1. odpoczynku na przerwach, w dniach wolnych od nauki w okresie ferii, wakacji i świąt, 2. sprawiedliwego i rzetelnego oceniania i zasad sprawdzania wiedzy zgodnie ze szkolnym systemem oceniania, 3. do odwołania od oceny zgodnie z procedurami zawartymi w szkolnym systemie oceniania, b. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, obronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności, 1. godności osobistej ucznia 2. bezpiecznego korzystania z szatni, ubikacji, świetlicy 3. zgłoszenia się po pomoc do opiekuna samorządu, nauczyciela, dyrektora, pedagogów i psychologa c. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, d. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób; powyższe sprawy nie mają wpływu na oceny ucznia, e. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, f. pomocy w przypadku trudności w nauce - korzystania z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz nauczania indywidualnego g. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, h. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki również podczas zajęć pozalekcyjnych, i. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole, j. wcześniejszego niż wynika to z planu lekcji zwolnienia się z lekcji - w uzasadnionych przypadkach: 1. na pisemną prośbą rodziców ucznia zwalnia wychowawca, a w razie jego nieobecności wicedyrektor lub dyrektor szkoły 2. w przypadku stwierdzenia choroby lub niedyspozycji zdrowotnej ucznia przez higienistkę szkolną lub wychowawcę uczeń może być zwolniony do domu po telefonicznych konsultacjach z rodzicami. k. wcześniejszego zwolnienia z lekcji niż wynika to z planu lekcji z powodu skrócenia lekcji w razie np. nieobecności nauczyciela

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ 10 1. Organami Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie są: 1) Dyrektor Zespołu, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 11 Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie nadania statutu Liceum Profilowanemu dla Dorosłych w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. Na podstawie art. 58

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i nadania mu statutu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ZABRZU KODEKS UCZNIA Jedynki ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU 1 Obowiązki ucznia Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień dotyczących: 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny. 2. Systematycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Niniejszy regulamin opracowano na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami - art. 40 i 41 oraz na podstawie jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania

ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania ROZDZIAŁ X Organizacja nauczania i wychowania 49. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy

S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy Załącznik do zarządzenia nr 20 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. S T A T U T Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy 1 Zespół Szkół Plastycznych w Bydgoszczy, zwany dalej Zespołem, tworzą : 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 października 2003r. STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 W ŁODZI

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 W ŁODZI STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 1. Publiczna Szkoła Podstawowa, zwana dalej Szkołą, nosi nazwę Szkoła Podstawowa nr 54 im. Kornela Makuszyńskiego. 2. Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0

REGULAMIN. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkół Gimnazjalnych. w Gliwicach. Strona 0 REGULAMIN Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Strona 0 WSTĘP Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach został ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Załącznik nr 4 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZASPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 6 W RYBNIKU Podstawa prawna - Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zmianami. - Karta Nauczyciela ustawa z dn. 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

Rozdział V. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły Rozdział V Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły 21 1. Pracę dydaktyczno wychowawczą w zakresie nauczania przedmiotów teoretycznych prowadzą nauczyciele i są odpowiedzialni za poziom i wyniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Załącznik Nr 7 Do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu

Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Załącznik do Zarządzenia nr 2/2010 Regulamin rady pedagogicznej Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu Na podstawie art. 43 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 24 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają szczegółowo przepisy dotyczące organizacji

Bardziej szczegółowo

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r.

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. REGULAMIN Rady Pedagogicznej ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE... 4 CZĘŚĆ II ORGANIZACJA... 4 CZĘŚĆ III KOMPETENCJE I ZADANIA... 5 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gimnazjum Nr 94

Regulamin Gimnazjum Nr 94 Regulamin Gimnazjum Nr 94 w Warszawie przy ul. Na Uboczu 9 Regulamin gimnazjum określa prawa i obowiązki ucznia Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU 1 1. Nazwa szkoły: 1) Publiczne Gimnazjum w Kornowacu. 2) Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Kornowacu przy ulicy Starowiejskiej 33. 2. Gimnazjum jest jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,

Bardziej szczegółowo

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania.

Komisja wnioskowa formułuje wnioski na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przedstawia Radzie Pedagogicznej do przegłosowania. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4./ 2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku z dnia 9 kwietnia 2013 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH STATUT GIMNAZJUM NR 20 DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH Rozdział I Nazwa Gimnazjum. 1.1. Gimnazjum posiada nazwę i używa jej w pełnym brzmieniu: Specjalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ 1.1. Statut publicznej szkoły policealnej dla młodzieży, zwanej dalej szkołą policealną, określa nazwę szkoły policealnej. Nazwa szkoły policealnej zawiera: 1) określenie Szkoła Policealna, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej Nr 35 w Toruniu 1 Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze ul. Fryderyka Chopina 18a

Statut Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze ul. Fryderyka Chopina 18a Załącznik do Uchwały Nr XIV/163/99 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 24 sierpnia 1999 roku Statut Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze ul. Fryderyka Chopina 18a Gimnazjum nr 6 działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE Rozdział I Podstawa prawna 1 Rady Pedagogiczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Muszynie, działają odrębnie dla każdej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie

Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE.. 3 ROZDZIAŁ II NAZWA ZESPOŁU.. 4 ROZDZIAŁ III CELE I ZADANIA ZESPOŁU 5 ROZDZIAŁ IV ORGANY ZESPOŁU... 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/3/2015/2016

Uchwała nr 4/3/2015/2016 Uchwała nr 4/3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Goździe został opracowany na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo