Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym."

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski Grodziski jubileusz Burmistrz Grodziska mia³ w¹tpliwoœci, czy Œwiêto Miasta wypada obchodziæ w dniu 22 lipca - wszak data ta kojarzy siê nienajlepiej. Zaryzykowa³ jednak i w tym dniu Grodziszczanie œwiêtowali 485. rocznicê nadania praw miejskich.» str. 4 Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym. Pozosta³e atrakcje grodziskiego œwiêta odbywa³y siê na deptaku. W nieco jarmarcznym klimacie mieszkañcy korzystali z przygotowanych dla nich niespodzianek. Najwiêkszym chyba zainteresowaniem cieszy³o siê stoisko Mennicy Pañstwowej. Tu, w tradycyjny sposób, na poczekaniu wybijane by³y pami¹tkowe miedziane monety. By³a to niestety atrakcja dla cierpliwych, bowiem zainteresowanie by³o tak du e, e trzeba postaæ w kolejce doœæ d³ugo. Oblegane by³o równie stoisko pszczelarskie, gdzie mo na by³o zobaczyæ co siê dzieje wewn¹trz ula, zobaczyæ jak wygl¹da królowa, robotnica, truteñ, o wszystko wypytaæ fachowca, a przy okazji zaopatrzyæ domowe zapasy w prawdziwy niechrzczony miód prosto z pasieki i œwiece z prawdziwego wosku. Zespó³ WATERLOO rozgrzewa³ publicznoœæ niezapomnianymi przebojami ABBY. Mimo kaprysów aury t³um Grodziszczan bawi³ siê znakomicie.

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax DAM PRACÊ Do ochrony emerytów, rencistów, m³odych z Warszawy i okolic, tel. 22/ Operatora i pomocnika do drukarni oraz do produkcji reklam, tel. 22/ Handlowca - bran a reklamowa, tel. 22/ Sklep wieobran owy zatrudni ekspedientkê, okolice Piaseczna, tel ; Grafik - bran a reklamowa, tel. 22/ Wspólnota mieszkaniowa w Piasecznie przy ul.koœciuszki 18 poszukuje firmy sprz¹taj¹cej, tel Brukarzy, brygady brukarskie, tel SZUKAM PRACY Zaopiekujê siê dzieckiem, tel In ynier budowlany, uprawnienia, tel US UGI Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów, rencistów. Praca w Józefos³awiu, Wólce Kosowskiej, Warszawie i O arowie Mazowieckim, tel. 22/ ; Pomoc kucharza do baru, tel. 22/ Mechanikowi samochodowemu w Wólce Kosowskiej, tel Zak³ad produkcyjny elementów obuwia zatrudni pracowników na produkcjê, azy, tel. 22/ Sprzedawców - kierowców (kat.b) do Famili Frost (Nestle) oddzia³ w Piasecznie, tel Firma wykonuj¹ca docieplenia budynków zatrudni wykwalifikowanych pracowników, Piaseczno, tel Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Hydrauliczne - VAT, tel Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel Piaskowanie, tel LOMBARD PO YCZKI POD ZASTAW Piaseczno, ul.pu³awska 20 (w podwórzu); tel Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Instalacje elektryczne - uprawnienia, tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Malowanie, uk³adanie paneli, Gospodarstwo agroturystyczne k/radziejowic zaprasza tel Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek, u klienta lub u nas, tel. 022/ ; SPRZEDAM Kosiarki, Wêgiel brunatny 170 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominko- we, wywóz gruzu i z³omu, tel , ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 22/ ; G³adŸ, panele, p³yty K/G, tel Hydraulika, remonty - kompleksowo, tel Remonty, solidnie, tel Zabudowy z p³yt karton-gips, typowe i nietypowe, tel filtry do wody, doradztwo, monta,serwis, tel Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Elektryk, tel Transport - przeprowadzki, tel Uk³adanie kostki, kamienia, tel Docieplanie budynków - 10 lat doœwiadczenia. Sprzeda materia³ów. Tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Foto filmy-œluby, tel. 22/ Brukarstwo - uk³adanie kostki betonowej tel Serwis komputerowy, tel Cyklinowanie, tel Motocykl Pannonia TLF-290, stan dobry, zarejestrowany, z³, tel Sprzedam Mastifa angielskiego - suczka 5 m-cy, z rodowodem, tel Wózek dziecinny 3 w z³, i tanie ubranka niemowlêce - Piaseczno, tel Pustak ceramiczny Wienerberger 11 szt./m2, 7,60 z³/szt.; dachówka ceramiczna 3 kolory - 41,00 z³/m2, tel Betoniarkê 400 l., tel Mitsubishi Space Vagon, 7-mio osobowy, `96 r., turbo diesel, poj. 2,0 l., aktualne OC, stan bardzo dobry, cena z³, tel Tanio sprzedam kontener budowlany, tel KUPIÊ Pilnie dom w Raszynie lub bliskiej okolicy, mo e byæ do remontu, tel. 22/ ; Antyki wszelkie za gotówkê, tel NIERUCHOMOŒCI SPRZEDA Dzia³ka budowlana 1200 m2 w Kozerkach, tel ; Siedlisko m2, gm. abia Wola, tel NIERUCHOMOŒCI WYNAJEM Wynajmê M-3 w Grodzisku Maz., tel Wspólnota Mieszkaniowa w Piasecznie przy ul.koœciuszki 18 wynajmie pomieszczenie piwmniczne z sanitariatem o pow. oko³o 38 m2, tel Wynajmê 2 pomieszczenia mieszkalne o pow. 60 m2 na sklep, zak³ad us³ugowy lub hurtowniê, w Warszawiance k/mrokowa, tel NAUKA Korepetycje - jêzyk polski, historia, jêzyk angielski, pomoc w pracach domowych, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ ZDROWIE Zajêcia z psem terapeutycznym dla dzieci, tel Seksuolog, gabinet, tel. 22/ Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/ Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji.

3 3 Obieg dokumentów w firmie - praktyczne aspekty Istotnym elementem organizacji firmy jest obieg dokumentów. System obiegu dokumentów w firmie ma dwa podstawowe zadania. Pierwszym jest porz¹dkowanie dokumentów i zabezpieczenie przed ich utrat¹ (archiwizacja), drugi to kontrola i zarz¹dzanie ich przep³ywem. System obiegu umo liwia przede wszystkim: sprawny proces odbierania i wysy³ania dokumentów, pozwala odtworzyæ poszczególne zdarzenia, sprawdziæ zgodnoœæ rejestracji dokumentów z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz kontrolowaæ skutki poszczególnych operacji zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstwa. Obieg dokumentów znacz¹co wp³ywa na organizacjê pracy i wyniki finansowe firmy. Dlatego te wa ne jest stworzenie jego instrukcji. Celem instrukcji obiegu dokumentów jest ustalenie oraz udokumentowanie obowi¹zków i czynnoœci poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiêbiorstwa. Jest on pomocny w ewidencji ksiêgowej oraz w przypisywaniu pracownikom pe³nej odpowiedzialnoœci w zwi¹zku z wykonywaniem przez nich obowi¹zków. Instrukcja obiegu dokumentów okreœla szczegó³owo: drogê dokumentu od momentu jego powstania lub otrzymania z zewn¹trz, do zakoñczenia obiegu w komórkach przechowuj¹cych dokument, komórki strukturalne i jednostki organizacyjne bior¹ce udzia³ w obiegu dokumentu, rodzaj czynnoœci zwi¹zany z obiegiem dokumentu, opis czynnoœci zwi¹zanych z powstaniem i obiegiem dokumentu, obowi¹zuj¹ce terminy przechowywania dokumentu, skróty, symbole, nazwy opisuj¹ce dokument a tak e je eli operacje gospodarcze s¹ dokumentowane dwoma lub wieloma dowodami b¹dÿ egzemplarzami tego samego dowodu ustalenie dowodu (egzemplarza), który bêdzie pod- staw¹ do dokonania zapisu. Instrukcje uniemo liwiaj¹ nieoficjalne drogi obiegu dokumentów, co w efekcie powoduje, e zarz¹dzanie w firmie ulega znacznemu uproszczeniu. Obieg dokumentów w firmie przyjmuje dwie formy: tradycyjn¹ i elektroniczn¹. Pierwsza forma polega na fizycznym przechowywaniu dokumentu w bazie dokumentów czy na dostarczaniu dokumentu do konkretnego dzia³u. Fizyczne przechowywanie dokumentów w firmie podlega pewnym regu³om: posiadaj¹ one swoje kopie czy s¹ uporz¹dkowane wed³ug œciœle okreœlonych kryteriów segregacji. Na przyk³ad w ksiêgowoœci mo na wyró niæ: dokumenty podlegaj¹ce ewidencji w tym dokumenty bankowe, magazynowe, zakupu, które z kolei s¹ zestawione wed³ug dat operacji, banków, rodzajów rachunku czy kontrahentów. Przyk³adem dostarczania dokumentu do konkretnego dzia³u jest dekretacja poczty, polegaj¹ca na rejestracji, numeracji, kopiowaniu korespondencji i przekazaniu jej wed³ug zdefiniowanych œcie ek do konkretnych dzia³ów przedsiêbiorstwa. Druga forma upraszcza dzia- ³ania firmy, pomaga zapanowaæ nad ogromn¹ liczb¹ pism i korespondencji oraz ogranicza liczbê niepotrzebnych wydruków. Tworzenie elektronicznych baz danych dokumentów mo liwe jest dziêki pomocy nowoczesnych systemów elektronicznej archiwizacji. Elektroniczna archiwizacja dokumen- tów to przetwarzanie informacji zapisanych w formie tradycyjnej na trwa³e noœniki zapisu. Elektroniczny obieg dokumentów jest mo liwy dziêki utworzeniu elektronicznych baz danych dokumentów, co umo liwia: szybki i sprawny dostêp do dokumentów, nadzór nad tworzeniem nowych dokumentów przez uprawnione do tego osoby, mo liwoœæ zdefiniowania praw dostêpu do dokumentów na ró nych poziomach (modyfikacja, akceptacja, zatwierdzanie, opiniowanie, przegl¹d, informowanie),mo liwoœæ zdefiniowania obowi¹zuj¹cych szablonów dokumentów na przyk³ad: procedur, instrukcji, zarz¹dzeñ, notatek s³u bowych, sprawozdañ, automatyczn¹ dystrybucjê dokumentu na podstawie przydzielonych uprawnieñ w Je eli tego rodzaju sugestie, jakoby pies (dlaczego pies a nie PIES skoro chodzi o zwierzê organu prawie odpowiednim czasie do odpowiednich osób, kontrolê nad wersjami dokumentacji - w przypadku obowi¹zywania nowej wersji dokumentu stara nieaktualna wersja automatycznie przechodzi do archiwum, porównanie dowolnych wersji dokumentu, utworzenie dziennika zdarzeñ ka dego dokumentu - pe³na informacja kto, kiedy, jak¹ czynnoœæ z danym dokumentem wykona³, pe³notekstowe i wielow¹tkowe przeszukiwanie dokumentacji. Elektroniczny zapis dokumentacji zwiêksza wydajnoœæ funkcjonowania przedsiêbiorstwa a tak e zabezpiecza dokumenty w formie fizycznej przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. Mimo, e elektroniczny zapis dokumentacji bardziej sprzyja efektywnoœci pracy, to w stosunku do tradycyjnego obiegu dokumen- Pies Marszałka nie bierze łapówek? W dniach a³oby narodowej rzecznik prasowy Marsza³ka Sejmu RP Ludwika Dorna Pan Witold Lisicki rozsy³a listy do TVN w sprawie materia³u filmowego z dnia 18 lipca Pe³na treœæ listu jest na stronie internetowej Sejmu. Pozwalam sobie wybraæ kawa³ek tekstu eby pokazaæ, e koniec œwiata jest blisko bo chyba KTOŒ tu po prostu odjecha³... konstytucyjnego) Pana Marsza³ka Dorna mia³ cokolwiek wspólnego z akcj¹ CBA, b¹dÿ powo³aniem komisji œledczej (o czym jest mowa w treœci materia³u umieszczonego pod tym tytu³em) bêd¹ siê powtarza³y, to Mar- sza³ek sejmu bêdzie zmuszony powiadomiæ o tym fakcie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzêtami, poniewa Saba nie bierze ³apówek, ani na komendê bierz nie wziê³aby dziennikarza TVN 24, który jest autorem tej insynuacji. Takie dzia³anie ma znamiona zorganizowanej kampanii dyfamacyjnej zarówno przeciwko psu Pana Marsza³ka jak i psom w ogóle. W zwi¹zku z powy - szym liczê na zmianê cytowanego tytu- ³u. I chocia nie istnieje prawny tów nadal jego rola jest uzupe³niaj¹ca. Najwiêkszym bowiem zagro eniem elektronicznej bazy dokumentów jest awaria systemu, która poci¹ga za sob¹ utratê lub utrudniony dostêp do danych. Sprawny obieg i archiwizacja dokumentów w firmie sprzyja efektywnoœci pracy, zapobiega zaginiêciu danych, umo liwia kontrolê poszczególnych dzia³añ podjêtych przez przedsiêbiorstwo. Sposób funkcjonowania obiegu dokumentów jest zale ny od trafnoœci ustalonej instrukcji. Obieg dokumentów w postaci tradycyjnej i elektronicznej pe³ni¹ wobec siebie role uzupe³niaj¹ce, uniemo liwia to ca³kowite zaginiêcie czy uszkodzenie dokumentu. Rekomendowane jest zatem jednoczesne dzia- ³anie w przedsiêbiorstwie dwóch powy szych form obiegu dokumentów. Monika Faustman obowi¹zek przewidziany w prawie prasowym to jednak Ludwik Dorn jako Marsza³ek sejmu oczekiwa³by przeprosin w stosunku do swojego psa. Z powa aniem... Wyst¹pienie pana Rzecznika zainspirowa³o mojego kota Kleofasa i glonojada Boba do rozpoczêcia g³odówki solidarnoœciowej w zwi¹zku z antyzwierzêc¹ postaw¹ TVN 24. W dzisiejszej rozmowie wezwali mnie do zwrócenia siê do Klubu Parlamentarnego PSL w sprawie uchwa³y sejmowej potêpiaj¹cej sugestie, e psy, z Sab¹ na czele, bior¹ ³apówki. Oczywistym jest, e ³apówek nie bior¹ kaczki a na liœcie podejrzanych znajduj¹ siê lisy... Kleofas przy okazji prosi³ by przekazaæ serdeczne pozdrowienia kociej przyjaÿni suce Pana Marsza³ka. Janusz Piechociñski

4 fot.m. Zdrzy³owski 4 Grodziski jubileusz dokoñczenie ze str.1 wszyscy niecierpliwie czekali. Jego koncert zosta³ wiêc odwo³any. Dla fanów Krzysztofa Krawczyka mamy jednak pocieszaj¹c¹ wiadomoœæ - jego koncert odbêdzie najprawdopodobniej na pocz¹tku wrzeœnia. Ogromn¹ publicznoœæ która przysz³a na koncert zabawia³y trochê mniej znane, ale graj¹ce z wielk¹ pasj¹ zespo³y: Orkiestra Dêta grodziskiej Polfy, Bogdan Wiœniewski i Dorota oraz Waterloo, który udowodni³, e przeboje Abby s¹ wci¹ znane i lubiane. Tak wiêc mimo kaprysów aury, mimo odwo³anego koncertu gwiazdy, wszyscy bawili siê znakomicie. I na tym w³aœnie polega dobra zabawa. Marek Zdrzy³owski Wci¹ odwiedzane by³o równie stoisko niezwyk³ego grodziskiego modelarza Piotra Zegarskiego, który wykonuje modele samochodów i motocykli z papieru. Patrz¹c jednak na nie, trudno uwierzyæ, e z tak pospolitego tworzywa mo na wyczarowaæ z niezwyk³¹ precyzj¹ pojazdy z ich najdrobniejszymi detalami. To iœcie zegarmistrzowska robota. W Grodzisku Maz. w dniach lipca odbywa³ siê równie Mazowiecki Festiwal Szachowy. Z tej okazji podczas jubileuszowych uroczystoœci, na grodziskim deptaku, rozegrana zosta³a symultana szachowa z arcymistrzem Mateuszem Bartelem zawodnikiem warszawskiej Polonii. Nieco na uboczu, chyba z wrodzonej skromnoœci, swój ostatni tomik Poezja s³ów prezentowa³a grodziska poetka Anna Barbara Biczyk. Na miejscu mo na by³o porozmawiaæ z autork¹ o poezji i nie tylko, kupiæ tomik znakomitych wierszy i uzyskaæ na nim dedykacjê z autografem. Dla dzieci przygotowane zosta³y dmuchane zje d alnie i karu- zela. Na straganach zaœ baloniki, wiatraczki, koraliki i mnóstwo innych jarmarcznych gad etów. Niestety nie wszystko odby³o siê zgodnie z harmonogramem. Pogoda wyciê³a numer organizatorom - po po³udniu przez Grodzisk przetoczy³a siê gwa³towna ulewa. Zamok³o wszystko i wszyscy, równie stoj¹ce na estradzie instrumenty muzyków gwiazdy wieczoru Krzysztofa Krawczyka na który

5 fot.m. Zdrzy³owski Decybelem w narkotyki Starsi mieszkañcy s¹dz¹, e to chyba ju koniec œwiata, m³odzi wrêcz przeciwnie - tu odnajduj¹ sens ycia. Ka dego roku w lipcu do Piaseczna œci¹gaj¹ t³umy fanów muzyki, a w³aœciwie ideologii, Hard Core. 5 Open Hard Core Fest jest jedn¹ z najwa niejszych imprez muzyki HC w Polsce. Ka dego roku graj¹ tu gwiazdy tego gatunku zapraszane z ca³ego œwiata. W lipcu do Piaseczna œci¹gaj¹ m³odzi ekscentrycy - tatua e, piercing, dredy, to przede wszystkim wizualnie wyró nia ich z t³umu rówieœników. Ale ró ni ich jeszcze jedno - muzyka której s³uchaj¹ ma swoje g³êbokie pod³o- e ideologiczne. To przejaw buntu przeciwko wszelkim nieprawoœciom i niegodziwoœciom tego œwiata. Przyœwieca im idea zdrowego ycia bez u ywek, poszanowania praw cz³owieka i zwierz¹t, szacunek dla tego co stworzy³a natura. To nie s¹ tylko puste s³owa, to styl ycia. Podczas tegorocznego koncertu zagra³y zespo³y z Bia³orusi, Francji Niemiec, Malezji i oczywiœcie Polski. Gwiazd¹ festiwalu by³ brazylijski zespó³ Confronto, zapewniaj¹cy bardzo mocne atrakcje. Pod scen¹ nieustannie pulsowa³ rytmicznie t³um. Od czasu do czasu ktoœ inicjowa³ dzik¹ gonitwê, niektórzy wdrapywali siê na scenê aby w bezgranicznym zufaniu rzuciæ siê w t³um. To swoisty rytua³ towarzysz¹cy ka dej imprezie hard core`owej. - s³u by porz¹dkowe ziewa³y z nudów. Open Hard Core Fest udowania od kilku lat, e mo na bawiæ siê przy bardzo agresywnej muzyce w sposób zdumiewaj¹co poprawny. Sposób bycia i styl w jakim siê bawi¹ ortodoksyjni hard core`owcy mo e byæ wzorcem dla innych, zdawa³oby siê o wiele spokojniejszych imprez. Marek Zdrzy³owski Imprezie towarzyszy³y stoiska organizacji dzia³aj¹cych w obronie praw cz³owieka i przyrody. Obecne by³y: Amnesty International, Nigdy Wiêcej, Viva, Empatia. Rozklejone w ca³ym parku plakaty informowa³y o mo liwoœci przy³¹czenia siê do protestu przeciwko planowanemu przebiegowi obwodnicy Augustowa. Wydawaæ by siê mog³o, e imprezie towarzyszyæ powinny nieustanne zadymy a pijane orygina³y le eæ rozsiane pokotem po ca³ym parku. Nic takiego nie by³o

6 6 Start w dorosłość może być bezpieczny Start w doros³oœæ - zintegrowany system dzia³añ profilaktycznych w Gminie Grodzisk Mazowiecki to jeden z najlepszych projektów z ca³ej Polski dot. opieki nad dzieckiem i opieki zdrowotnej. Celem tego projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci i m³odzie y oraz zmniejszenie ich podatnoœci na patologie spo³eczne. Gmina uzyskuj¹c pozytywn¹ ocenê Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli w czerwcu b.r. podpisa³a umowê finansow¹ i rozpoczyna realizacjê projektu, którego ca³kowita wartoœæ wynosi prawie 1,3 miliona z³. 85% tej kwoty stanowi¹ œrodki zewnêtrzne, pozyskane przez Gminê Grodzisk Mazowiecki z funduszy europejskich: Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15% kosztów pochodziæ bêdzie z bud etu gminy. Problem uzale nieñ jest zjawiskiem, który dotyczy znacznej grupy Polaków, w tym tak e mieszkañców Grodziska Maz. Bardzo niepokoj¹cy jest fakt, e wiek osób u ywaj¹cych, a nawet nadu ywaj¹cych œrodków psychoaktywnych jest coraz ni - szy. Wed³ug badañ 20% polskich nastolatków nadu ywa alkoholu w sposób przynosz¹cy powa ne szkody dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego. Wobec tych zjawisk w³adze Grodziska Maz. nie pozosta³y obojêtne, a wrêcz przeciwnie z optymizmem przystêpuj¹ do realizacji projektu Start w doros³oœæ. Projekt zak³ada realizacjê nastêpuj¹cych zadañ: 1. wprowadzenie do szkó³ gimna- zjalnych nowatorskich programów profilaktycznych, 2. prowadzenie siedmiu œrodowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD oraz utworzenie przy nich sportowych kó³ zainteresowañ, 3. uruchomienie grup wsparcia dla dzieci i m³odzie y oraz ich rodziców w Poradni Leczenia Uzale nieñ przy ul. 1-ego Maja 15 w Grodzisku Maz., 4. przygotowanie miêdzynarodowej konferencji dotycz¹cej zagadnieñ profilaktyki uzale nieñ oraz pracy z dzieckiem, 5. przeprowadzenie cyklu szkoleñ dla grup spo³ecznych wspieraj¹cych realizacjê projektu, 6. dzia³añ promocyjnych i informacyjnych dotycz¹cych projektu oraz jego realizacji. Kierownikiem projektu jest Gra yna Walczyk - g³ówny specjalista do spraw uzale nieñ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, koordynatorem projektu Dorota Siemi¹tkowska - podinspektor wydzia³u finansowego Urzêdu Miejskiego. Prace nad przygotowaniem realizacji programu rozpoczê³y siê ju od pocz¹tku lipca b.r. Wdro enie programu zaplanowano na paÿdziernik b.r., zaœ zakoñczenie na 30. wrzeœnia 2010 r. Gmina na piątkę Niezale na kapitu³a po raz kolejny uhonorowa³a najlepsze polskie samorz¹dy, które najbardziej dbaj¹ o rozwój i podnoszenie jakoœci ycia mieszkañców, zachowuj¹c jednoczeœnie regu³y odpowiedzialnoœci i bezpieczeñstwa finansowego. Wœród najlepszych znalaz³a siê Lesznowola. Przewodnicz¹cym kapitu³y by³ prof. dr hab. Jerzy Buzek, a w jej sk³ad wchodzili m.in.: El bieta Suchocka - Rogulska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Józef Górny - Wiceprezes NIK, Andrzej Porawski - Dyrektor biura Zwi¹zku Miast Polskich, Pawe³ Tomczak - Dyrektor biura Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP, Adam Kowalewski - Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Prezes G³ównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, Ireneusz F¹fara - Prezes BGK, Pawe³ Jab³oñski - Z-ca Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Pi¹tek, 13. lipca - okaza³ siê dla Lesznowoli i innych nagrodzonych samorz¹dów bardzo szczêœliwy. W siedzibie Rzeczpospolitej, pod- czas uroczystej gali, w której udzia³ wziêli oprócz Kapitu³y, przedstawiciele Rz¹du, Sejmu i Senatu oraz w³adz lokalnych z ca³ej Polski, dokonano uhonorowania zwyciêzców. Lesznowola znalaz³a siê na 5 miejscu Rankingu Samorz¹dów 2007 w kategorii gminy wiejskie. Dyplom odebra³y z r¹k prof. Jerzego Buzka Mariola Uczkiewicz - Kampczyk -Sekretarz Gminy i El bieta Ob³uska-Skarbnik Gminy Lesznowola. Ranking przeprowadzony zosta³ w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarz¹dza³y finansami w latach i jednoczeœnie najwiêcej inwestowa³y (na podstawie danych Ministerstwa Finansów). W etapie tym punktowano: dynamikê wzrostu wydatków maj¹tkowych, war- Dalsza przebudowa ZNICZ-a Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na zadanie inwestycyjne pod nazw¹ Przebudowa Stadionu ZNICZ w Pruszkowie w zakresie budowy budynku zaplecza socjalnego W. Zadanie bêdzie realizowane przez firmê KTS ELPROM S.A. z Nadarzyna. Koszty budowy wynios¹ prawie 4 mln. z³ Bêdzie to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni u ytkowej 611 m 2. Znajd¹ siê w nim miêdzy innymi: szatnie dla zawodników wraz z wêza³ami sanitarnymi pokój lekarski sala szkoleniowo-dydaktyczna mog¹ca pe³niæ funkcjê sali konferencyjnej pokoje trenerów pokój sêdziów pokój obserwatora meczowego bufet ca³oroczny taras widokowy pomieszczenia techniczne i sanitariaty. toœæ œrodków unijnych, zad³u enie w stosunku do dochodów, nadwy kê operacyjn¹ w stosunku do dochodów, dynamikê wzrostu dochodów w³asnych, relacjê nak³adów inwestycyjnych do przyrostu zad³u enia itd. Po podsumowaniu punktów wszystkim samorz¹dom w Polsce, wybrano 450 i zakwalifikowano je do drugiego etapu. Teraz sprawdzano wydatki na realizacjê kontraktów z organizacjami pozarz¹dowymi, wydatki mieszkaniowe, wyniki testów szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalistów w 2005 i 2006 roku, liczbê nowych podmiotów gospodarczych, udzia³ wydatków na promocjê oraz stopê bezrobocia. - Jestem przekonany, e wœród wielu rankingów w³aœnie ten jest najwa niejszy, przeprowadzony jest bowiem w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, przeanalizowane zosta³y konkretne liczby. Spojrzenie na czo³ówkê zestawienia pokazuje gdzie idea samorz¹dnoœci przynosi dziœ najlepsze efekty. To tam lokalne w³adze najskuteczniej pobudzaj¹ przedsiêbiorczoœæ mieszkañców - podkreœli³ prof. Jerzy Buzek by³y premier i przewodnicz¹cy Kapitu³y rankingu. Czy lotnisko zacznie płacić? 7. sieprnia w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy W³ochy Wojewoda Mazowiecki Jacek Sasin podpisa³ dokument na który od dawna oczekiwali mieszkañcy terenów po³o onych w obszarze ograniczonego u ytkowania (OOU) dla Portu Lotniczego im.fryderyka Chopina w Warszawie. Dotyczy to miêdzy innymi czêœci mieszkañców Ursusa, Piastowa, Micha³owic, Opaczy, Raszyna, Mysiad³a, Piaseczna, abieñca, Chojnowa oraz Pilawy - ³¹cznie kilkudziesiêciu tysiêcy mieszkañców. Co to jest Obszar Ograniczonego U ytkowania (OOU)? Ju cztery lata trwa proces sporz¹dzania Obszaru Ograniczonego U ytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest to dokument jedyny w swoim rodzaju na terenie naszego kraju. Porównywany mo e byæ jedynie z Obszarem Ograniczonego U ytkowania wokó³ lotniska w poznañskich Krzesinach, przy zachowaniu wszelkich proporcji - liczby mieszkañców w obszarze, wielkoœci portu lotniczego i powierzchni stref obszaru. Podpisane 7. sierpnia rozporz¹dzenie Wojewody dotyczy bezpoœrednio wielu mieszkañców trzech dzielnic Warszawy: Ursynowa, Ursusa i W³och oraz kilku miejscowoœci podwarszawskich. Koniecznoœæ sporz¹dzenia odpowiedniego rozporz¹dzenia nak³ada Prawo Ochrony Œrodowiska (art. 135, Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627). Wprowadzenie w obieg prawny tego typu dokumentu precyzuje nareszcie zasiêg oddzia³ywania portu lotniczego, prawa mieszkañców cierpi¹cych na uci¹ liwoœci wynikaj¹ce z s¹siaduj¹cej inwestycji oraz daje im wreszcie narzêdzie do zmiany na lepsze. Nale y przypomnieæ, e niejasny status terenów w OOU móg³ tak e zniechêcaæ potencjalnych inwestorów. Wiadomo, e sporz¹dzenie OOU wi¹ e siê z wieloma w¹tpliwoœciami i obawami mieszkañców Warszawy oraz miejscowoœci s¹siaduj¹cych z lotniskiem, co znalaz³o wyraz w wielu spotkaniach, skargach oraz reakcjach, które zawsze by³y brane pod uwagê przez Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki. Dokument, który zosta³ w³aœnie podpisany przez Wojewodê powstaæ musia³ nie tylko ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo, ale jest te jedynym rozs¹dnym wyjœciem naprzeciw czêsto niekomfortowej sytuacji ludzi mieszkaj¹cych i pracuj¹cych na terenie okalaj¹cym najwiêkszy port lot- niczy w Polsce. Alternatyw¹ by³oby mo e zamkniêcie lotniska, co z natury rzeczy nale y uznaæ za scenariusz nierealny. Podpisany przez Wojewodê dokument daje wreszcie podstawê do dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych z tytu³u uci¹ liwoœci i utraconych wartoœci maj¹tkowych. Nie bêdzie to zapewne takie proste. Porty Lotnicze to goliat z którym przyjdzie zmierzyæ siê maluczkim. Ale wierzyæ nale y w determinacjê i skuteczn¹ walkê o swoje prawa mieszkañców OOU. Redakcja dysponuje materia- ³ami (tekst rozporz¹dzenia, mapy, wykazy posesji znajduj¹ce siê w strefie M i OOU) które mog¹ byæ pomocne mieszkañcom w.w. terenów w upewnieniu siê czy ich posesja le y w strefie OOU. Je eli bêdziemy mogli Pañstwu pomóc, prosimy o telefon do redakcji 22/ Marek Zdrzy³owski Kącik poetycki Barbara Kamiñska - ur.1958; ca³e ycie mieszka na wsi, a od 18 lat w okolicach Piaseczna. Takie miejsce sprzyja rozmyœlaniom nad przemijaniem, sensem ycia i wyzwala potrzebê pisania. W jej twórczoœci ogromn¹ rolê odgrywa przyroda, która jest natchnieniem i lustrem dla jej poetyckich przemyœleñ. W zieleni siê zatopiæ Zanurzyæ Zamkn¹æ oczy I skoczyæ Mieæ j¹ w sobie W tobie Zatrzymaæ Na chwil tyle Na ile zegar pozwoli Spl¹taæ, zwi¹zaæ, zniewoliæ Znów powiew jesieni Musn¹³ mnie po twarzy Znów mi lat przyby³o A uby³o marzeñ Zawsze tak siê dzieje I nic siê nie zmienia Gdy ptak odlatuje A liœæ barwê zmienia Zieleñ pêcznieje Wype³nia ogród Maluje ptaki Zmniejsza horyzont Zieleñ koi oczy Zmêczone zima Koi duszê yciem utrudzon¹

7 z przymru eniem oka Zagraniczne tournee Leśnych Zespó³ Pieœni i Tañca Ludowego Leœni z Leszna ju po raz czwarty wybra³ siê na zagraniczne tournee - tym razem na Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny który obywa³ siê w S³owacji. 7 Wczeœniej zespó³ uczestniczy³ w kilkudniowych warsztatach szkoleniowych przygotowuj¹cych grupê do wyjazdu. Mimo upa³ów, w pocie czo³a, pod czujnym okiem instruktorów i przy akompaniamencie kapeli wszyscy solidnie pracowali, buduj¹c ciekawy program na wyjazd. W programie tym znalaz³y siê tañce i przyœpiewki œl¹skie oraz suita krakowska - zabawy z Lajkonikiem. nia, dyplomy uznania i puchary. Organizatorzy ufundowali naszym dzieciom pobyt na basenach termalnych w Oravicach. Kolejne dni naszego wyjazdu przeznaczyliœmy na zwiedzanie Bratys³awy i Wiednia. W drodze powrotnej kilka godzin spêdziliœmy w Zakopanem, odwiedzaj¹c Krupówki i Guba- ³ówkê. W programie wyciecz- ki znalaz³a siê równie Czêstochowa i Wadowice. Wyjazd ten by³ du ym wydarzeniem dla wszystkich uczestników. Zapewne na d³ugo pozostanie w ich pamiêci. Najm³odsi po raz pierwszy zobaczyli nasze polskie Tatry, a dla wielu by³ to pierwszy zagraniczny wyjazd z nowym, europejskim paszportem. Krystyna Ziubiñska Poziomo: 3.facet od mokrej roboty; 6.koszmar brudasa; 8.œwiñski grzyb; 9.nad ni¹ lata akrobata; 11.obcas dla niziutkich; 15.z broni¹ na bezbronnych; 18.olej na œcianie; 20.dana przez Manna; 24.toleruje tylko p³yny; 26.najmniejszy element pustyni; 27.zbita gruszka; 28.³atwo dowiœæ, e on dowodzi Pionowo: 1.potrafi ul yæ koniom; 2.tam drzewa grube i zwierz te ; 4.uruchomiony - gdy poziom przekroczony; 5.ciacho w kiecce; 7.formacja agresji; 10.umowy zmiana na papier przelana; 12.mo esz nim wejœæ, gdy drzwiami wylecisz, 13.przychodzi, gdy s³onko zachodzi; 14.œrodek transportu o mocy dwóch sanitariuszy; 16.po egnanie na dachu; 17.przez sportowca zak³¹dany, gdy po walce wyczerpany; 19.krêci siê wokó³ rany; 21.nawet niesknocony, ma knota; 22.moczopêdna; 23.sza³-gdyœ bra³; 25.przekaŸnik wiadomoœci PROGRAM PRACY OŒRODKÓW KULTURY Oœrodek Kultury Arsus - Ursus, ul.traktorzystów , godz /sala klubowa/ - Inauguracja warsztatów w Klubie Literackim Metafora. Prowadzi Tadeusz Maryniak (ZLP O/Warszawa) , godz.9.30 /sala widowiskowa/ - Poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. Od liryki do groteski - cuda i dziwy. Wykonawcy: Cezary Nowak (aktor), Rados³aw Toporowski (akordeon), Marcelina Sankowska (flet), urszula Oleksiak (prowadzenie). Cena biletu 3 z³ , godz /piwnica/ - Koncert zespo³ów rockowo-bluesowych z udzia³em m.in. znanego zespo³u The Town. Zespó³ wielokrotnie wystêpowa³ w klubach warszawskich: Proxima, Pretekst oraz park. Cena biletu 5 z³ , godz /park Czechowicki, ul.spisaka/ - VII Mazowiecki Przegl¹d Kabaretów KAB-URA Podczas przegl¹du wyst¹pi¹: Andrzej Maroszek, Kabaret Uk³ad Kole eñski, Kabaret Krzysztofa Bujnowskiego, Kabaret Spinacz, Kabaret Pod Miot³¹ Kabaret Oddajcie za Bilet, Kabaret Z yna, Kabaret I Co Dalej oraz goœæ Marcin Daniec , godz /sla widowiskowa/ - Koncert œwiatowej s³awy œpiewaczki GRA YNY BRODZIÑSKIEJ.W jej wykonaniu us³yszymy najpiêkniejsze melodie z operetek i musicali. Solistce towarzyszyæ bêdzie Orkiestra Teatru Muzycznego w odzi pod dyrekcj¹ Les³awa Sa³ackiego. Koncert poprowadzi Ryszard Brodziñski. Bilety w cenie 40 z³ mo na nabywaæ w Oœrodku Kultury Arsus w godz , godz /sala kameralna/ - Salonik Sztuk - Arsus - wystawa fotograficzna gawêdziarza i podró nika Bogumi³a Rzucid³y pt. Wyspa Wielkanocna oraz koncert muzyki latynoamerykañskiej. O.K. Arsus zaprasza od wrzeœnia na cykliczne zajêcia: Klubu Literackiego Metafora (m³odzie i doroœli), warsztaty literackie dla m³odych twórców pisz¹cych poezjê i prozê (m³odzie gimnazjum i liceum) prowadzone przez Teresê Paradowsk¹, czwartkowej sceny muzycznej m³odych talentów w dziedzinie: teatru, muzyki i recytacji, Klubu Plastyka Amatora (m³odziez i doroœli), Studia Wokalnego (dzieci od l.7. i m³odzie ), zespo³u baletowego (dzieci 5-12 l.), kursy tañca towarzyskiego (dzieci, m³odzie, doroœli), warsztaty teatralne i zespó³ teatralny (dzieci, m³odzie ), Studia Wokalnego Orfeusz (m³odzie ), kursy komputerowe (m³odzie, doroœli), oraz aerobiku dla pañ. Zapraszamy równie m³odych i doœwiadczonych muzyków do udzia³u w próbach Orkiestry Dêtej Ziemi Mazowieckiej oraz zespo³u teatralno-kabaretowego Z yna. Informacje w Dzia³e Programowym Oœrodka - tel. 22/ ; 22/ Program ten zaprezentowaliœmy 21. lipca podczas VII Festiwalu Folklorne Oravice 2007 i 22. lipca na XV Folklornych Slavnostiach pod Pilskom a Babou horu. Po raz kolejny mieliœmy okazjê spotkaæ zespo³y folklorystyczne z innych krajów, poznaæ ich kulturê i narodowe tradycje. Tym razem wspó³uczestnikami Festiwalu by³y zespo³y ze S³owacji, Czech, Chorwacji, otwy i S³owenii. Nawi¹zaliœmy kontakty z perspektyw¹ naszych kolejnych wyjazdów. Od organizatorów festiwalu otrzymaliœmy gratulacje, podziêkowa- Uśmiechnij się Do W³adymira Putina dzwoni prezes Coca-Cola Co. - Panie prezydencie, mam dla pana propozycjê. Co s¹dzi Pan o zmianie flagi Rosji z niebiesko-bia³oczerwonej na czerwon¹? Jak za starych dobrych czasów. My za tak¹ reklamê oferujemy, powiedzmy, 5 miliardów dolarów rocznie. Putin poprosi³ o godzinkê do namys³u, po czym wykrêci³ numer swojego asystenta i mówi: - Wania, sprawdÿ szybko, kiedy koñczy nam siê umowa z Aquafresh! Telefon do radia. Odzywa siê mi³y kobiecy g³os: - Dzieñ dobry, chcia³abym powiedzieæ, e znalaz³am dziœ rano portfel. W œrodku by³o trzy tysi¹ce z³otych w gotówce, oraz czek na okaziciela opiewajacy na sumê Euro. by³o tak e prawo jazdy na nazwisko Stanis³aw Kowalski zamieszka³y przy ulicy Œwiêtego Miko³aja 15 m. 6 w Warszawie. Mam w zwi¹zku z tym gor¹c¹ proœbê: - Proszê puœciæ panu Stasiowi jakiœ fajny kawa³ek z dedykacj¹ ode mnie! Ma³a Zosia siedzia³a w ogrodzie zasypuj¹c do³ek, kiedy przez siatkê zajrza³ s¹siad. Zainteresowa³ siê, co porabia dziewczynka: - Co tam robisz Zosiu? - Moja z³ota rybka w³aœnie umar³a - odpowiada Zosia, nie spogl¹daj¹c nawet w stronê s¹siada - w³aœnie j¹ grzebiê. - To bardzo du a dziura jak na z³ot¹ rybkê, nie uwa asz? - dziwi siê s¹siad. - To dlatego, e rybka jest wewn¹trz twojego durnego kota. Nie wiem, czy robisz te zakupy w marketach, ale te informacje mog¹ siê przydaæ. Chcê ciê ostrzec przed tym, co mnie siê przydarzy³o. Pad³em ofiar¹ przebieg³ych oszustek. Zdarzy³o siê to w TESCO, ale mog³o i gdzie indziej i komuœ innemu. Oszustki dzia³aj¹ nastêpuj¹co: dwie ³adne dziewczyny ko³o 20. podchodz¹ do waszego samochodu, kiedy ³adujecie zakupy do baga nika. Zaczynaj¹ myæ szyby a piersi im dos³ownie wyskakuj¹ z bluzek. Kto by nie popatrzy³? Jak im podziêkujecie i zaproponujecie pieni¹dze za wykonan¹ pracê, odmówi¹ i poprosz¹, by je tylko podrzuciæ do nastêpnego TESCO. Je eli siê zgodzicie, obie usi¹d¹ na tylnym siedzeniu i w trakcie jazdy zaczn¹ siê nawzajem pieœciæ. Nastêpnie jedna z nich przechodzi na przednie siedzenie i zabiera siê za ciebie. W tym czasie druga kradnie twój portfel. Mój portfel zosta³ w³aœnie tak skradziony w ubieg³y pi¹tek, sobotê, dwa razy w poniedzia³ek i wczoraj te. Ma³py równie zaprzeczaj¹, jakoby minister edukacji pochodzi³ od nich...

8 Powsin - 1 sierpnia W œrodê, 1 sierpnia w Powsinie w ramach obchodów 63 rocznicy Powstania Warszawskiego odby³a siê uroczysta Msza Œw. w Sanktuarium Matki Bo ej Têskni¹cej. Punktualnie o godz zawy³y syreny, wszyscy uczestnicy w milczeniu oddali ho³d poleg³ym powstañcom. Na uroczystoœci licznie zgromadzili siê kombatanci, w³adze samorz¹dowe, rodziny poleg³ych, mieszkañcy gminy Konstancin - Jeziorna i z okolic Wilanowa oraz m³odzie. W tym roku w uroczystoœciach równie brali udzia³ kombatanci - Polacy z Bia³orusi. Po nabo eñstwie uczestnicy uroczystoœci przeszli w procesji na Cmentarz Powstañców Warszawskich, na którym spoczywa 65 bohaterów Armii Krajowej. Podczas przemarszu, gra³a Konstanciñska Orkiestra Estradowa RONDO. Muzycy zagrali m.in. pieœñ religijn¹ Z dawna Polski Tyœ Królow¹ oraz melodie marszowe. Druga czêœæ uroczystoœci rozpoczê³a siê wart¹ honorow¹ i krótk¹ wspóln¹ modlitw¹ oraz poœwiêceniem grobów poleg³ych. Nastêpnie przemawia³ Burmistrz Dzielnicy Wilanów, który z³o y³ ho³d poleg³ym z terenu dzielnicy Wilanów i gminy Konstancin - Jeziorna. Na zakoñczenie swojego przemówienia zacytowa³ fragment wiesza K.K. Baczyñskiego Polacy. Burmistrz Konstancina natomiast przedstawi³ krótki zarys akcji Burza, opowiedzia³ o walkach, które toczy³y siê na tym terenie. Du a liczba o³nierzy pochodzi³a z terenu Klarysew, Mirkowa, Kierszka, Bielawy i Okrzeszyna, czyli terenów obecnie podleg³ych gminie Konstancin - Jeziorna. Podziêkowa³ powstañcom w imieniu m³odego pokolenia za zryw i heroiczn¹ walkê. Stwierdzi³, e by³ to pocz¹tek drogi polskiego narodu do osi¹gniêcia ca³kowitej wolnoœci, i gdyby nie ci m³odzi ch³opcy oraz dziewczêta, którzy przelali krew za ojczyznê, byæ mo e los Polaków by³by inny, ³¹cznie z pows t a n i e m S O L I D A R - NOSCI i idei jaka jej przyœwieca³a, a po dziœ dzieñ, kiedy to m³ode pokolenie mo e yæ w ca³kowicie wolnym kraju. Marek Skowroñski podziêkowa³ równie przyby³ym na uroczystoœæ kombatantom z Bia³orusi. Nawi¹za³ równie do ich starañ w walce o suwerennoœæ. Na zakoñczenie jeszcze raz z³o y³ ho³d poleg³ym o³nierzom i przemówienie zakoñczy³ s³owami: CZEŒÆ ICH PAMIÊCI. Po przemówieniach zosta³ odczytany zosta³ apel poleg³ych, po którym przyby³e delegacje i osoby prywatne z³o yli wieñce i zapalili znicze. W trakcie tej czêœci uroczystoœci, wszyscy mogli wys³uchaæ wi¹zanki pieœni partyzanckich w wykonaniu orkiestry. Ca³¹ drug¹ czêœæ uroczystoœci prowadzi³ Bogus³aw Poprzêcki - reprezentant Konstanciñskiej Orkiestry Estradowej RONDO. Lato w Podkowie Tegoroczne Lato artystyczno - rekreacyjne organizowane przez Miejski Oœrodek Kultury w Podkowie Leœnej oraz Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej w Podkowie Leœnej trwa³o piêæ tygodni - od 25 czerwca do 27 lipca. Pó³kolonie odbywa³y siê pod has³em Wehiku³ czasu. Ka dego dnia po œniadaniu dzieci uczestniczy³y w ró nego rodzaju warsztatach. Podczas warsztatów plastycznych dzieci poznawa³y ró ne techniki plastyczne i pog³êbia³y swoje zainteresowania sztuk¹. Prace powsta³e podczas pó³kolonii zosta³y zaprezentowane w ostatnim dniu na zbiorowej wystawie. Na warsztatach teatralnych poznawa³y podstawowe techniki teatralne, æwiczy³y emisjê g³osu, poprawia³y dykcjê i rozwija³y swo- j¹ wyobraÿniê tworz¹c krótkie scenki. Warsztaty taneczne zaowocowa³y samodzielnie przygotowanym przez dziewczynki wystêpem, który zaprezentowa³y na po egnalnej dyskotece. Dwa razy w tygodniu odbywa³y siê równie treningi karate. W godzinach popo³udniowych dzieci mog³y korzystaæ z kawiarenki internetowej. Raz w tygodniu odbywa³y siê projekcje filmów. Dzieci obejrza³y tak e dwa spektakle teatralne. Du ¹ atrakcjê stanowi³y wyjazdy na kryty basen do Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego, gdzie dzieci korzysta³y nie tylko z brodzika, basenu rekreacyjnego z podwodnymi pr¹dami i gejzerami, ale przede wszystkim ze zje d alni, które cieszy³y siê najwiêkszym powodzeniem. Gdy pogoda dopisywa³a organi- zowane by³y w lesie podchody i zabawa w sztandary, a tak e budowanie sza³asów z materia³ów, które dzieci wraz z opiekunami i wolontariuszami przynosi³y z lasu. W ramach ka dego tygodnia, okreœlonego inn¹ epok¹ historyczn¹ braliœmy udzia³ w wycieczkach nawi¹zuj¹cych do tej e epoki. W tygodniu Epoki Kamienia upanego odwiedziliœmy Muzeum Ewolucji, w którym przewodnik zabra³ nas w podró po œwiecie dinozaurów i do pocz¹tków ludzkoœci. Przewodnik oprowadzi³ nas równie po dziale zwierz¹t drapie nych, gdzie podziwiaæ mogliœmy m.in. wilka, wielkie koty, egzotyczne ptaki, a ze zwierz¹t ywych paj¹ka ptasznika. Kolejna wycieczka, tym razem do Muzeum Narodowego odby³a siê w tygodniu egipskim, ogl¹daliœmy zabytki sztuki i kultury staro ytnego Egiptu. Tu najwiêksze zainteresowanie budzi³y mumie zwierz¹t otoczonych kultem w staro ytnym Egipcie, przede wszystkim kotów, aligatora, barana oraz mumie w³adców egipskich - faraonów. Na zakoñczenie tego tygodnia zorganizowaliœmy egipsk¹ dyskotekê, gdzie przy orientalnej muzyce dzieci prezentowa³y stroje i makija e w stylu egipskim. Trzeci tydzieñ up³yn¹³ pod znakiem œredniowiecznego rycerstwa. W tygodniu tym podziwialiœmy kunszt wojenny œredniowiecznych rycerzy zaprezentowany przez cz³onków Bractwa Rycerskiego z Podkowy Leœnej. Spotkanie z rycerzami da³o dzieciom równie mo liwoœæ sprawdzenia siê w æwiczeniach z u yciem mieczy, he³mów i tarcz pod czujnym okiem rycerskich opiekunów. Nie lada atrakcj¹ by³a wizyta w kuÿni u kowala Piotra Królikowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Pan Piotr pokaza³ kunszt rzemios³a kowalskiego wykuwaj¹c na oczach dzieci delikatne listki ze zwyk³ego stalowego prêta. Co odwa niejsi mogli spróbowaæ swoich si³ kuj¹c elazo póki gor¹ce. Na koniec ka dy uczestnik otrzyma³ na szczêœcie podkowê, z wykut¹ pierwsz¹ liter¹ imienia. Wycieczka do Pepelandu w Dziekanowie Nowym odbywaj¹ca siê w tygodniu XX wieku obfitowa³a w wiele emocjonuj¹cych prze yæ. Zaraz po przyjeÿdzie oddano do wy³¹cznej dyspozycji dzieci ma³pi gaj, kolejn¹ atrakcj¹ by³o zwiedzanie mini zoo, gdzie zaprezentowa³y nam siê kozy, lamy, œwinki chiñskie, egzotyczne odmiany owiec oraz osio³ek. Kolejn¹ atrakcj¹ by³y autentyczne wojskowe obiekty: czo³g i helikopter, do których mo na by³o wsi¹œæ i poczuæ siê jak jeden z czterech pancernych lub pilot wojskowego helikoptera Mi-2. Nastêpnie dzieci mog³y wspi¹æ siê na most linowy zawieszony na wysokoœci trzeciego piêtra, z którego jedyn¹ drog¹ powrotu na ziemiê by³ zjazd w workach wind¹ desantow¹. Po tych wszystkich wra eniach by³y jeszcze kie³baski z grila. W XX wieku dzieci uda³y siê tak e na piesz¹ wycieczkê do Lasu M³o-chowskiego, gdzie odwiedzi³y groby partyzantów po Powstaniu Warszawskim. Podró przez epoki zakoñczy- ³a siê w przysz³oœci. Dzieci odwiedzi³y Centrum Olimpijskie i mieszcz¹ce siê w nim nowoczesne, interaktywne Muzeum Sportu i Turystyki, gdzie dzieciom zosta³y przybli one ró ne dyscypliny olimpijskie, jak równie sama idea olimpiady.. Pó³kolonie da³y wielu dzieciom mo liwoœæ odwiedzenia ciekawych miejsc, zobaczenia niezwyk³ych rzeczy, spêdzenia aktywnie wolnego czasu oraz nawi¹zania nowych i zacieœnienia starych znajomoœci. Uczestniczy³o w nich 81 dzieci.

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie

S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI-186-08 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29.05.2008 roku S T A T U T Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.12.2012 godz. 10:51:31 Numer KRS: 0000445487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr 47/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia.2011 r. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2015 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentacji WZSzach I. Zasady ogólne 1. Instrukcja niniejsza, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Wielkopolskim Związku

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 22:49:39 Numer KRS: 0000059118 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo