Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grodziski jubileusz. Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym."

Transkrypt

1 fot.m. Zdrzy³owski Grodziski jubileusz Burmistrz Grodziska mia³ w¹tpliwoœci, czy Œwiêto Miasta wypada obchodziæ w dniu 22 lipca - wszak data ta kojarzy siê nienajlepiej. Zaryzykowa³ jednak i w tym dniu Grodziszczanie œwiêtowali 485. rocznicê nadania praw miejskich.» str. 4 Od wczesnego poranka na Stawach Walczewskiego odbywa³y siê zawody w wêdkarstwie sp³awikowym. Pozosta³e atrakcje grodziskiego œwiêta odbywa³y siê na deptaku. W nieco jarmarcznym klimacie mieszkañcy korzystali z przygotowanych dla nich niespodzianek. Najwiêkszym chyba zainteresowaniem cieszy³o siê stoisko Mennicy Pañstwowej. Tu, w tradycyjny sposób, na poczekaniu wybijane by³y pami¹tkowe miedziane monety. By³a to niestety atrakcja dla cierpliwych, bowiem zainteresowanie by³o tak du e, e trzeba postaæ w kolejce doœæ d³ugo. Oblegane by³o równie stoisko pszczelarskie, gdzie mo na by³o zobaczyæ co siê dzieje wewn¹trz ula, zobaczyæ jak wygl¹da królowa, robotnica, truteñ, o wszystko wypytaæ fachowca, a przy okazji zaopatrzyæ domowe zapasy w prawdziwy niechrzczony miód prosto z pasieki i œwiece z prawdziwego wosku. Zespó³ WATERLOO rozgrzewa³ publicznoœæ niezapomnianymi przebojami ABBY. Mimo kaprysów aury t³um Grodziszczan bawi³ siê znakomicie.

2 2 O G O S Z E N I A D R O B N E Og³oszenia przyjmuj¹: Piaseczno ; Konstancin - tel ; Pruszków ; Grodzisk Maz ; Raszyn ; Ursus / ; Redakcja - tel./fax DAM PRACÊ Do ochrony emerytów, rencistów, m³odych z Warszawy i okolic, tel. 22/ Operatora i pomocnika do drukarni oraz do produkcji reklam, tel. 22/ Handlowca - bran a reklamowa, tel. 22/ Sklep wieobran owy zatrudni ekspedientkê, okolice Piaseczna, tel ; Grafik - bran a reklamowa, tel. 22/ Wspólnota mieszkaniowa w Piasecznie przy ul.koœciuszki 18 poszukuje firmy sprz¹taj¹cej, tel Brukarzy, brygady brukarskie, tel SZUKAM PRACY Zaopiekujê siê dzieckiem, tel In ynier budowlany, uprawnienia, tel US UGI Agencja Ochrony zatrudni sprawnych emerytów, rencistów. Praca w Józefos³awiu, Wólce Kosowskiej, Warszawie i O arowie Mazowieckim, tel. 22/ ; Pomoc kucharza do baru, tel. 22/ Mechanikowi samochodowemu w Wólce Kosowskiej, tel Zak³ad produkcyjny elementów obuwia zatrudni pracowników na produkcjê, azy, tel. 22/ Sprzedawców - kierowców (kat.b) do Famili Frost (Nestle) oddzia³ w Piasecznie, tel Firma wykonuj¹ca docieplenia budynków zatrudni wykwalifikowanych pracowników, Piaseczno, tel Naprawa sprzêtu AGD, tel. 22/ ; Hydrauliczne - VAT, tel Biuro ksiêgowe, dojazd, tanio, tel. (22) , , gg RTV - serwis, sprzeda. Piaseczno, ul. Jana Paw³a II 24, tel Docieplanie budynków, szybko, tanio, solidnie, tel Piaskowanie, tel LOMBARD PO YCZKI POD ZASTAW Piaseczno, ul.pu³awska 20 (w podwórzu); tel Transport - samochód ciê arowy 3T, skrzynia 2,7x4,7 m, HDS, samochód dostawczy do 2T, tel./fax ; Instalacje elektryczne - uprawnienia, tel Transport - Kamaz, HDS, Renault + przyczepa, Avia; tel ; Malowanie, uk³adanie paneli, Gospodarstwo agroturystyczne k/radziejowic zaprasza tel Wró ka MATYLDA - pomoc w rozwi¹zywaniu trudnych problemów; tel Profesjonalne pranie Karcherem dywanów, tapicerek, auto-tapicerek, u klienta lub u nas, tel. 022/ ; SPRZEDAM Kosiarki, Wêgiel brunatny 170 z³/tona, krêgi, bloczki betonowe, torf, kora, piasek wiœlany, ziemia do ogrodów, u el na drogi, drewno opa³owe, kominko- we, wywóz gruzu i z³omu, tel , ARCHITEKT - PROJEKTY: domy - rozbudowy, adaptacje, zmiany sposobu u ytkowania, tel lub ALKO - przeprowadzki, meblowozy, us³ugi transportowe 90 gr/km ca³y kraj, tel Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 22/ ; G³adŸ, panele, p³yty K/G, tel Hydraulika, remonty - kompleksowo, tel Remonty, solidnie, tel Zabudowy z p³yt karton-gips, typowe i nietypowe, tel filtry do wody, doradztwo, monta,serwis, tel Darmowe z³omowanie pojazdów, transport gratis, tel Elektryk, tel Transport - przeprowadzki, tel Uk³adanie kostki, kamienia, tel Docieplanie budynków - 10 lat doœwiadczenia. Sprzeda materia³ów. Tel T³umaczenia - rosyjski, ukraiñski - szybko i profesjonalnie, 22/ Foto filmy-œluby, tel. 22/ Brukarstwo - uk³adanie kostki betonowej tel Serwis komputerowy, tel Cyklinowanie, tel Motocykl Pannonia TLF-290, stan dobry, zarejestrowany, z³, tel Sprzedam Mastifa angielskiego - suczka 5 m-cy, z rodowodem, tel Wózek dziecinny 3 w z³, i tanie ubranka niemowlêce - Piaseczno, tel Pustak ceramiczny Wienerberger 11 szt./m2, 7,60 z³/szt.; dachówka ceramiczna 3 kolory - 41,00 z³/m2, tel Betoniarkê 400 l., tel Mitsubishi Space Vagon, 7-mio osobowy, `96 r., turbo diesel, poj. 2,0 l., aktualne OC, stan bardzo dobry, cena z³, tel Tanio sprzedam kontener budowlany, tel KUPIÊ Pilnie dom w Raszynie lub bliskiej okolicy, mo e byæ do remontu, tel. 22/ ; Antyki wszelkie za gotówkê, tel NIERUCHOMOŒCI SPRZEDA Dzia³ka budowlana 1200 m2 w Kozerkach, tel ; Siedlisko m2, gm. abia Wola, tel NIERUCHOMOŒCI WYNAJEM Wynajmê M-3 w Grodzisku Maz., tel Wspólnota Mieszkaniowa w Piasecznie przy ul.koœciuszki 18 wynajmie pomieszczenie piwmniczne z sanitariatem o pow. oko³o 38 m2, tel Wynajmê 2 pomieszczenia mieszkalne o pow. 60 m2 na sklep, zak³ad us³ugowy lub hurtowniê, w Warszawiance k/mrokowa, tel NAUKA Korepetycje - jêzyk polski, historia, jêzyk angielski, pomoc w pracach domowych, tel Rosyjski - konwersacje, nauka, egzaminy, tel. 22/ ZDROWIE Zajêcia z psem terapeutycznym dla dzieci, tel Seksuolog, gabinet, tel. 22/ Psychiatra, psychoterapeuta, tel. 22/ Co? Gdzie? Kiedy? na Mazowszu Adres redakcji: ul.sosenki 14, M³ochów-Urzut Kontakt : tel./fax , , lub Wydawca:P.B.W. Minera³ Urzut, ul.sosenki 14 - konto: Dyrektor: Barbara Kaczmarek Redaktor Naczelny: Marek Zdrzy³owski, Druk: ODDI Poland, Bia³obrzegi ul.koœcielna 91 Za treœæ zamieszczanych og³oszeñ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych, zastrzegamy sobie prawo ich skracania i adiustacji.

3 3 Obieg dokumentów w firmie - praktyczne aspekty Istotnym elementem organizacji firmy jest obieg dokumentów. System obiegu dokumentów w firmie ma dwa podstawowe zadania. Pierwszym jest porz¹dkowanie dokumentów i zabezpieczenie przed ich utrat¹ (archiwizacja), drugi to kontrola i zarz¹dzanie ich przep³ywem. System obiegu umo liwia przede wszystkim: sprawny proces odbierania i wysy³ania dokumentów, pozwala odtworzyæ poszczególne zdarzenia, sprawdziæ zgodnoœæ rejestracji dokumentów z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz kontrolowaæ skutki poszczególnych operacji zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ przedsiêbiorstwa. Obieg dokumentów znacz¹co wp³ywa na organizacjê pracy i wyniki finansowe firmy. Dlatego te wa ne jest stworzenie jego instrukcji. Celem instrukcji obiegu dokumentów jest ustalenie oraz udokumentowanie obowi¹zków i czynnoœci poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiêbiorstwa. Jest on pomocny w ewidencji ksiêgowej oraz w przypisywaniu pracownikom pe³nej odpowiedzialnoœci w zwi¹zku z wykonywaniem przez nich obowi¹zków. Instrukcja obiegu dokumentów okreœla szczegó³owo: drogê dokumentu od momentu jego powstania lub otrzymania z zewn¹trz, do zakoñczenia obiegu w komórkach przechowuj¹cych dokument, komórki strukturalne i jednostki organizacyjne bior¹ce udzia³ w obiegu dokumentu, rodzaj czynnoœci zwi¹zany z obiegiem dokumentu, opis czynnoœci zwi¹zanych z powstaniem i obiegiem dokumentu, obowi¹zuj¹ce terminy przechowywania dokumentu, skróty, symbole, nazwy opisuj¹ce dokument a tak e je eli operacje gospodarcze s¹ dokumentowane dwoma lub wieloma dowodami b¹dÿ egzemplarzami tego samego dowodu ustalenie dowodu (egzemplarza), który bêdzie pod- staw¹ do dokonania zapisu. Instrukcje uniemo liwiaj¹ nieoficjalne drogi obiegu dokumentów, co w efekcie powoduje, e zarz¹dzanie w firmie ulega znacznemu uproszczeniu. Obieg dokumentów w firmie przyjmuje dwie formy: tradycyjn¹ i elektroniczn¹. Pierwsza forma polega na fizycznym przechowywaniu dokumentu w bazie dokumentów czy na dostarczaniu dokumentu do konkretnego dzia³u. Fizyczne przechowywanie dokumentów w firmie podlega pewnym regu³om: posiadaj¹ one swoje kopie czy s¹ uporz¹dkowane wed³ug œciœle okreœlonych kryteriów segregacji. Na przyk³ad w ksiêgowoœci mo na wyró niæ: dokumenty podlegaj¹ce ewidencji w tym dokumenty bankowe, magazynowe, zakupu, które z kolei s¹ zestawione wed³ug dat operacji, banków, rodzajów rachunku czy kontrahentów. Przyk³adem dostarczania dokumentu do konkretnego dzia³u jest dekretacja poczty, polegaj¹ca na rejestracji, numeracji, kopiowaniu korespondencji i przekazaniu jej wed³ug zdefiniowanych œcie ek do konkretnych dzia³ów przedsiêbiorstwa. Druga forma upraszcza dzia- ³ania firmy, pomaga zapanowaæ nad ogromn¹ liczb¹ pism i korespondencji oraz ogranicza liczbê niepotrzebnych wydruków. Tworzenie elektronicznych baz danych dokumentów mo liwe jest dziêki pomocy nowoczesnych systemów elektronicznej archiwizacji. Elektroniczna archiwizacja dokumen- tów to przetwarzanie informacji zapisanych w formie tradycyjnej na trwa³e noœniki zapisu. Elektroniczny obieg dokumentów jest mo liwy dziêki utworzeniu elektronicznych baz danych dokumentów, co umo liwia: szybki i sprawny dostêp do dokumentów, nadzór nad tworzeniem nowych dokumentów przez uprawnione do tego osoby, mo liwoœæ zdefiniowania praw dostêpu do dokumentów na ró nych poziomach (modyfikacja, akceptacja, zatwierdzanie, opiniowanie, przegl¹d, informowanie),mo liwoœæ zdefiniowania obowi¹zuj¹cych szablonów dokumentów na przyk³ad: procedur, instrukcji, zarz¹dzeñ, notatek s³u bowych, sprawozdañ, automatyczn¹ dystrybucjê dokumentu na podstawie przydzielonych uprawnieñ w Je eli tego rodzaju sugestie, jakoby pies (dlaczego pies a nie PIES skoro chodzi o zwierzê organu prawie odpowiednim czasie do odpowiednich osób, kontrolê nad wersjami dokumentacji - w przypadku obowi¹zywania nowej wersji dokumentu stara nieaktualna wersja automatycznie przechodzi do archiwum, porównanie dowolnych wersji dokumentu, utworzenie dziennika zdarzeñ ka dego dokumentu - pe³na informacja kto, kiedy, jak¹ czynnoœæ z danym dokumentem wykona³, pe³notekstowe i wielow¹tkowe przeszukiwanie dokumentacji. Elektroniczny zapis dokumentacji zwiêksza wydajnoœæ funkcjonowania przedsiêbiorstwa a tak e zabezpiecza dokumenty w formie fizycznej przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi. Mimo, e elektroniczny zapis dokumentacji bardziej sprzyja efektywnoœci pracy, to w stosunku do tradycyjnego obiegu dokumen- Pies Marszałka nie bierze łapówek? W dniach a³oby narodowej rzecznik prasowy Marsza³ka Sejmu RP Ludwika Dorna Pan Witold Lisicki rozsy³a listy do TVN w sprawie materia³u filmowego z dnia 18 lipca Pe³na treœæ listu jest na stronie internetowej Sejmu. Pozwalam sobie wybraæ kawa³ek tekstu eby pokazaæ, e koniec œwiata jest blisko bo chyba KTOŒ tu po prostu odjecha³... konstytucyjnego) Pana Marsza³ka Dorna mia³ cokolwiek wspólnego z akcj¹ CBA, b¹dÿ powo³aniem komisji œledczej (o czym jest mowa w treœci materia³u umieszczonego pod tym tytu³em) bêd¹ siê powtarza³y, to Mar- sza³ek sejmu bêdzie zmuszony powiadomiæ o tym fakcie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzêtami, poniewa Saba nie bierze ³apówek, ani na komendê bierz nie wziê³aby dziennikarza TVN 24, który jest autorem tej insynuacji. Takie dzia³anie ma znamiona zorganizowanej kampanii dyfamacyjnej zarówno przeciwko psu Pana Marsza³ka jak i psom w ogóle. W zwi¹zku z powy - szym liczê na zmianê cytowanego tytu- ³u. I chocia nie istnieje prawny tów nadal jego rola jest uzupe³niaj¹ca. Najwiêkszym bowiem zagro eniem elektronicznej bazy dokumentów jest awaria systemu, która poci¹ga za sob¹ utratê lub utrudniony dostêp do danych. Sprawny obieg i archiwizacja dokumentów w firmie sprzyja efektywnoœci pracy, zapobiega zaginiêciu danych, umo liwia kontrolê poszczególnych dzia³añ podjêtych przez przedsiêbiorstwo. Sposób funkcjonowania obiegu dokumentów jest zale ny od trafnoœci ustalonej instrukcji. Obieg dokumentów w postaci tradycyjnej i elektronicznej pe³ni¹ wobec siebie role uzupe³niaj¹ce, uniemo liwia to ca³kowite zaginiêcie czy uszkodzenie dokumentu. Rekomendowane jest zatem jednoczesne dzia- ³anie w przedsiêbiorstwie dwóch powy szych form obiegu dokumentów. Monika Faustman obowi¹zek przewidziany w prawie prasowym to jednak Ludwik Dorn jako Marsza³ek sejmu oczekiwa³by przeprosin w stosunku do swojego psa. Z powa aniem... Wyst¹pienie pana Rzecznika zainspirowa³o mojego kota Kleofasa i glonojada Boba do rozpoczêcia g³odówki solidarnoœciowej w zwi¹zku z antyzwierzêc¹ postaw¹ TVN 24. W dzisiejszej rozmowie wezwali mnie do zwrócenia siê do Klubu Parlamentarnego PSL w sprawie uchwa³y sejmowej potêpiaj¹cej sugestie, e psy, z Sab¹ na czele, bior¹ ³apówki. Oczywistym jest, e ³apówek nie bior¹ kaczki a na liœcie podejrzanych znajduj¹ siê lisy... Kleofas przy okazji prosi³ by przekazaæ serdeczne pozdrowienia kociej przyjaÿni suce Pana Marsza³ka. Janusz Piechociñski

4 fot.m. Zdrzy³owski 4 Grodziski jubileusz dokoñczenie ze str.1 wszyscy niecierpliwie czekali. Jego koncert zosta³ wiêc odwo³any. Dla fanów Krzysztofa Krawczyka mamy jednak pocieszaj¹c¹ wiadomoœæ - jego koncert odbêdzie najprawdopodobniej na pocz¹tku wrzeœnia. Ogromn¹ publicznoœæ która przysz³a na koncert zabawia³y trochê mniej znane, ale graj¹ce z wielk¹ pasj¹ zespo³y: Orkiestra Dêta grodziskiej Polfy, Bogdan Wiœniewski i Dorota oraz Waterloo, który udowodni³, e przeboje Abby s¹ wci¹ znane i lubiane. Tak wiêc mimo kaprysów aury, mimo odwo³anego koncertu gwiazdy, wszyscy bawili siê znakomicie. I na tym w³aœnie polega dobra zabawa. Marek Zdrzy³owski Wci¹ odwiedzane by³o równie stoisko niezwyk³ego grodziskiego modelarza Piotra Zegarskiego, który wykonuje modele samochodów i motocykli z papieru. Patrz¹c jednak na nie, trudno uwierzyæ, e z tak pospolitego tworzywa mo na wyczarowaæ z niezwyk³¹ precyzj¹ pojazdy z ich najdrobniejszymi detalami. To iœcie zegarmistrzowska robota. W Grodzisku Maz. w dniach lipca odbywa³ siê równie Mazowiecki Festiwal Szachowy. Z tej okazji podczas jubileuszowych uroczystoœci, na grodziskim deptaku, rozegrana zosta³a symultana szachowa z arcymistrzem Mateuszem Bartelem zawodnikiem warszawskiej Polonii. Nieco na uboczu, chyba z wrodzonej skromnoœci, swój ostatni tomik Poezja s³ów prezentowa³a grodziska poetka Anna Barbara Biczyk. Na miejscu mo na by³o porozmawiaæ z autork¹ o poezji i nie tylko, kupiæ tomik znakomitych wierszy i uzyskaæ na nim dedykacjê z autografem. Dla dzieci przygotowane zosta³y dmuchane zje d alnie i karu- zela. Na straganach zaœ baloniki, wiatraczki, koraliki i mnóstwo innych jarmarcznych gad etów. Niestety nie wszystko odby³o siê zgodnie z harmonogramem. Pogoda wyciê³a numer organizatorom - po po³udniu przez Grodzisk przetoczy³a siê gwa³towna ulewa. Zamok³o wszystko i wszyscy, równie stoj¹ce na estradzie instrumenty muzyków gwiazdy wieczoru Krzysztofa Krawczyka na który

5 fot.m. Zdrzy³owski Decybelem w narkotyki Starsi mieszkañcy s¹dz¹, e to chyba ju koniec œwiata, m³odzi wrêcz przeciwnie - tu odnajduj¹ sens ycia. Ka dego roku w lipcu do Piaseczna œci¹gaj¹ t³umy fanów muzyki, a w³aœciwie ideologii, Hard Core. 5 Open Hard Core Fest jest jedn¹ z najwa niejszych imprez muzyki HC w Polsce. Ka dego roku graj¹ tu gwiazdy tego gatunku zapraszane z ca³ego œwiata. W lipcu do Piaseczna œci¹gaj¹ m³odzi ekscentrycy - tatua e, piercing, dredy, to przede wszystkim wizualnie wyró nia ich z t³umu rówieœników. Ale ró ni ich jeszcze jedno - muzyka której s³uchaj¹ ma swoje g³êbokie pod³o- e ideologiczne. To przejaw buntu przeciwko wszelkim nieprawoœciom i niegodziwoœciom tego œwiata. Przyœwieca im idea zdrowego ycia bez u ywek, poszanowania praw cz³owieka i zwierz¹t, szacunek dla tego co stworzy³a natura. To nie s¹ tylko puste s³owa, to styl ycia. Podczas tegorocznego koncertu zagra³y zespo³y z Bia³orusi, Francji Niemiec, Malezji i oczywiœcie Polski. Gwiazd¹ festiwalu by³ brazylijski zespó³ Confronto, zapewniaj¹cy bardzo mocne atrakcje. Pod scen¹ nieustannie pulsowa³ rytmicznie t³um. Od czasu do czasu ktoœ inicjowa³ dzik¹ gonitwê, niektórzy wdrapywali siê na scenê aby w bezgranicznym zufaniu rzuciæ siê w t³um. To swoisty rytua³ towarzysz¹cy ka dej imprezie hard core`owej. - s³u by porz¹dkowe ziewa³y z nudów. Open Hard Core Fest udowania od kilku lat, e mo na bawiæ siê przy bardzo agresywnej muzyce w sposób zdumiewaj¹co poprawny. Sposób bycia i styl w jakim siê bawi¹ ortodoksyjni hard core`owcy mo e byæ wzorcem dla innych, zdawa³oby siê o wiele spokojniejszych imprez. Marek Zdrzy³owski Imprezie towarzyszy³y stoiska organizacji dzia³aj¹cych w obronie praw cz³owieka i przyrody. Obecne by³y: Amnesty International, Nigdy Wiêcej, Viva, Empatia. Rozklejone w ca³ym parku plakaty informowa³y o mo liwoœci przy³¹czenia siê do protestu przeciwko planowanemu przebiegowi obwodnicy Augustowa. Wydawaæ by siê mog³o, e imprezie towarzyszyæ powinny nieustanne zadymy a pijane orygina³y le eæ rozsiane pokotem po ca³ym parku. Nic takiego nie by³o

6 6 Start w dorosłość może być bezpieczny Start w doros³oœæ - zintegrowany system dzia³añ profilaktycznych w Gminie Grodzisk Mazowiecki to jeden z najlepszych projektów z ca³ej Polski dot. opieki nad dzieckiem i opieki zdrowotnej. Celem tego projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci i m³odzie y oraz zmniejszenie ich podatnoœci na patologie spo³eczne. Gmina uzyskuj¹c pozytywn¹ ocenê Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli w czerwcu b.r. podpisa³a umowê finansow¹ i rozpoczyna realizacjê projektu, którego ca³kowita wartoœæ wynosi prawie 1,3 miliona z³. 85% tej kwoty stanowi¹ œrodki zewnêtrzne, pozyskane przez Gminê Grodzisk Mazowiecki z funduszy europejskich: Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15% kosztów pochodziæ bêdzie z bud etu gminy. Problem uzale nieñ jest zjawiskiem, który dotyczy znacznej grupy Polaków, w tym tak e mieszkañców Grodziska Maz. Bardzo niepokoj¹cy jest fakt, e wiek osób u ywaj¹cych, a nawet nadu ywaj¹cych œrodków psychoaktywnych jest coraz ni - szy. Wed³ug badañ 20% polskich nastolatków nadu ywa alkoholu w sposób przynosz¹cy powa ne szkody dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego. Wobec tych zjawisk w³adze Grodziska Maz. nie pozosta³y obojêtne, a wrêcz przeciwnie z optymizmem przystêpuj¹ do realizacji projektu Start w doros³oœæ. Projekt zak³ada realizacjê nastêpuj¹cych zadañ: 1. wprowadzenie do szkó³ gimna- zjalnych nowatorskich programów profilaktycznych, 2. prowadzenie siedmiu œrodowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD oraz utworzenie przy nich sportowych kó³ zainteresowañ, 3. uruchomienie grup wsparcia dla dzieci i m³odzie y oraz ich rodziców w Poradni Leczenia Uzale nieñ przy ul. 1-ego Maja 15 w Grodzisku Maz., 4. przygotowanie miêdzynarodowej konferencji dotycz¹cej zagadnieñ profilaktyki uzale nieñ oraz pracy z dzieckiem, 5. przeprowadzenie cyklu szkoleñ dla grup spo³ecznych wspieraj¹cych realizacjê projektu, 6. dzia³añ promocyjnych i informacyjnych dotycz¹cych projektu oraz jego realizacji. Kierownikiem projektu jest Gra yna Walczyk - g³ówny specjalista do spraw uzale nieñ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, koordynatorem projektu Dorota Siemi¹tkowska - podinspektor wydzia³u finansowego Urzêdu Miejskiego. Prace nad przygotowaniem realizacji programu rozpoczê³y siê ju od pocz¹tku lipca b.r. Wdro enie programu zaplanowano na paÿdziernik b.r., zaœ zakoñczenie na 30. wrzeœnia 2010 r. Gmina na piątkę Niezale na kapitu³a po raz kolejny uhonorowa³a najlepsze polskie samorz¹dy, które najbardziej dbaj¹ o rozwój i podnoszenie jakoœci ycia mieszkañców, zachowuj¹c jednoczeœnie regu³y odpowiedzialnoœci i bezpieczeñstwa finansowego. Wœród najlepszych znalaz³a siê Lesznowola. Przewodnicz¹cym kapitu³y by³ prof. dr hab. Jerzy Buzek, a w jej sk³ad wchodzili m.in.: El bieta Suchocka - Rogulska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Józef Górny - Wiceprezes NIK, Andrzej Porawski - Dyrektor biura Zwi¹zku Miast Polskich, Pawe³ Tomczak - Dyrektor biura Zwi¹zku Gmin Wiejskich RP, Adam Kowalewski - Prezes Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Prezes G³ównej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, Ireneusz F¹fara - Prezes BGK, Pawe³ Jab³oñski - Z-ca Redaktora Naczelnego Rzeczpospolitej. Pi¹tek, 13. lipca - okaza³ siê dla Lesznowoli i innych nagrodzonych samorz¹dów bardzo szczêœliwy. W siedzibie Rzeczpospolitej, pod- czas uroczystej gali, w której udzia³ wziêli oprócz Kapitu³y, przedstawiciele Rz¹du, Sejmu i Senatu oraz w³adz lokalnych z ca³ej Polski, dokonano uhonorowania zwyciêzców. Lesznowola znalaz³a siê na 5 miejscu Rankingu Samorz¹dów 2007 w kategorii gminy wiejskie. Dyplom odebra³y z r¹k prof. Jerzego Buzka Mariola Uczkiewicz - Kampczyk -Sekretarz Gminy i El bieta Ob³uska-Skarbnik Gminy Lesznowola. Ranking przeprowadzony zosta³ w dwóch etapach. W pierwszym wybrano gminy, które najlepiej zarz¹dza³y finansami w latach i jednoczeœnie najwiêcej inwestowa³y (na podstawie danych Ministerstwa Finansów). W etapie tym punktowano: dynamikê wzrostu wydatków maj¹tkowych, war- Dalsza przebudowa ZNICZ-a Rozstrzygniêty zosta³ przetarg na zadanie inwestycyjne pod nazw¹ Przebudowa Stadionu ZNICZ w Pruszkowie w zakresie budowy budynku zaplecza socjalnego W. Zadanie bêdzie realizowane przez firmê KTS ELPROM S.A. z Nadarzyna. Koszty budowy wynios¹ prawie 4 mln. z³ Bêdzie to dwukondygnacyjny budynek o powierzchni u ytkowej 611 m 2. Znajd¹ siê w nim miêdzy innymi: szatnie dla zawodników wraz z wêza³ami sanitarnymi pokój lekarski sala szkoleniowo-dydaktyczna mog¹ca pe³niæ funkcjê sali konferencyjnej pokoje trenerów pokój sêdziów pokój obserwatora meczowego bufet ca³oroczny taras widokowy pomieszczenia techniczne i sanitariaty. toœæ œrodków unijnych, zad³u enie w stosunku do dochodów, nadwy kê operacyjn¹ w stosunku do dochodów, dynamikê wzrostu dochodów w³asnych, relacjê nak³adów inwestycyjnych do przyrostu zad³u enia itd. Po podsumowaniu punktów wszystkim samorz¹dom w Polsce, wybrano 450 i zakwalifikowano je do drugiego etapu. Teraz sprawdzano wydatki na realizacjê kontraktów z organizacjami pozarz¹dowymi, wydatki mieszkaniowe, wyniki testów szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalistów w 2005 i 2006 roku, liczbê nowych podmiotów gospodarczych, udzia³ wydatków na promocjê oraz stopê bezrobocia. - Jestem przekonany, e wœród wielu rankingów w³aœnie ten jest najwa niejszy, przeprowadzony jest bowiem w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, przeanalizowane zosta³y konkretne liczby. Spojrzenie na czo³ówkê zestawienia pokazuje gdzie idea samorz¹dnoœci przynosi dziœ najlepsze efekty. To tam lokalne w³adze najskuteczniej pobudzaj¹ przedsiêbiorczoœæ mieszkañców - podkreœli³ prof. Jerzy Buzek by³y premier i przewodnicz¹cy Kapitu³y rankingu. Czy lotnisko zacznie płacić? 7. sieprnia w sali konferencyjnej Urzêdu Dzielnicy W³ochy Wojewoda Mazowiecki Jacek Sasin podpisa³ dokument na który od dawna oczekiwali mieszkañcy terenów po³o onych w obszarze ograniczonego u ytkowania (OOU) dla Portu Lotniczego im.fryderyka Chopina w Warszawie. Dotyczy to miêdzy innymi czêœci mieszkañców Ursusa, Piastowa, Micha³owic, Opaczy, Raszyna, Mysiad³a, Piaseczna, abieñca, Chojnowa oraz Pilawy - ³¹cznie kilkudziesiêciu tysiêcy mieszkañców. Co to jest Obszar Ograniczonego U ytkowania (OOU)? Ju cztery lata trwa proces sporz¹dzania Obszaru Ograniczonego U ytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest to dokument jedyny w swoim rodzaju na terenie naszego kraju. Porównywany mo e byæ jedynie z Obszarem Ograniczonego U ytkowania wokó³ lotniska w poznañskich Krzesinach, przy zachowaniu wszelkich proporcji - liczby mieszkañców w obszarze, wielkoœci portu lotniczego i powierzchni stref obszaru. Podpisane 7. sierpnia rozporz¹dzenie Wojewody dotyczy bezpoœrednio wielu mieszkañców trzech dzielnic Warszawy: Ursynowa, Ursusa i W³och oraz kilku miejscowoœci podwarszawskich. Koniecznoœæ sporz¹dzenia odpowiedniego rozporz¹dzenia nak³ada Prawo Ochrony Œrodowiska (art. 135, Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627). Wprowadzenie w obieg prawny tego typu dokumentu precyzuje nareszcie zasiêg oddzia³ywania portu lotniczego, prawa mieszkañców cierpi¹cych na uci¹ liwoœci wynikaj¹ce z s¹siaduj¹cej inwestycji oraz daje im wreszcie narzêdzie do zmiany na lepsze. Nale y przypomnieæ, e niejasny status terenów w OOU móg³ tak e zniechêcaæ potencjalnych inwestorów. Wiadomo, e sporz¹dzenie OOU wi¹ e siê z wieloma w¹tpliwoœciami i obawami mieszkañców Warszawy oraz miejscowoœci s¹siaduj¹cych z lotniskiem, co znalaz³o wyraz w wielu spotkaniach, skargach oraz reakcjach, które zawsze by³y brane pod uwagê przez Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki. Dokument, który zosta³ w³aœnie podpisany przez Wojewodê powstaæ musia³ nie tylko ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce w Polsce prawo, ale jest te jedynym rozs¹dnym wyjœciem naprzeciw czêsto niekomfortowej sytuacji ludzi mieszkaj¹cych i pracuj¹cych na terenie okalaj¹cym najwiêkszy port lot- niczy w Polsce. Alternatyw¹ by³oby mo e zamkniêcie lotniska, co z natury rzeczy nale y uznaæ za scenariusz nierealny. Podpisany przez Wojewodê dokument daje wreszcie podstawê do dochodzenia roszczeñ odszkodowawczych z tytu³u uci¹ liwoœci i utraconych wartoœci maj¹tkowych. Nie bêdzie to zapewne takie proste. Porty Lotnicze to goliat z którym przyjdzie zmierzyæ siê maluczkim. Ale wierzyæ nale y w determinacjê i skuteczn¹ walkê o swoje prawa mieszkañców OOU. Redakcja dysponuje materia- ³ami (tekst rozporz¹dzenia, mapy, wykazy posesji znajduj¹ce siê w strefie M i OOU) które mog¹ byæ pomocne mieszkañcom w.w. terenów w upewnieniu siê czy ich posesja le y w strefie OOU. Je eli bêdziemy mogli Pañstwu pomóc, prosimy o telefon do redakcji 22/ Marek Zdrzy³owski Kącik poetycki Barbara Kamiñska - ur.1958; ca³e ycie mieszka na wsi, a od 18 lat w okolicach Piaseczna. Takie miejsce sprzyja rozmyœlaniom nad przemijaniem, sensem ycia i wyzwala potrzebê pisania. W jej twórczoœci ogromn¹ rolê odgrywa przyroda, która jest natchnieniem i lustrem dla jej poetyckich przemyœleñ. W zieleni siê zatopiæ Zanurzyæ Zamkn¹æ oczy I skoczyæ Mieæ j¹ w sobie W tobie Zatrzymaæ Na chwil tyle Na ile zegar pozwoli Spl¹taæ, zwi¹zaæ, zniewoliæ Znów powiew jesieni Musn¹³ mnie po twarzy Znów mi lat przyby³o A uby³o marzeñ Zawsze tak siê dzieje I nic siê nie zmienia Gdy ptak odlatuje A liœæ barwê zmienia Zieleñ pêcznieje Wype³nia ogród Maluje ptaki Zmniejsza horyzont Zieleñ koi oczy Zmêczone zima Koi duszê yciem utrudzon¹

7 z przymru eniem oka Zagraniczne tournee Leśnych Zespó³ Pieœni i Tañca Ludowego Leœni z Leszna ju po raz czwarty wybra³ siê na zagraniczne tournee - tym razem na Miêdzynarodowy Festiwal Folklorystyczny który obywa³ siê w S³owacji. 7 Wczeœniej zespó³ uczestniczy³ w kilkudniowych warsztatach szkoleniowych przygotowuj¹cych grupê do wyjazdu. Mimo upa³ów, w pocie czo³a, pod czujnym okiem instruktorów i przy akompaniamencie kapeli wszyscy solidnie pracowali, buduj¹c ciekawy program na wyjazd. W programie tym znalaz³y siê tañce i przyœpiewki œl¹skie oraz suita krakowska - zabawy z Lajkonikiem. nia, dyplomy uznania i puchary. Organizatorzy ufundowali naszym dzieciom pobyt na basenach termalnych w Oravicach. Kolejne dni naszego wyjazdu przeznaczyliœmy na zwiedzanie Bratys³awy i Wiednia. W drodze powrotnej kilka godzin spêdziliœmy w Zakopanem, odwiedzaj¹c Krupówki i Guba- ³ówkê. W programie wyciecz- ki znalaz³a siê równie Czêstochowa i Wadowice. Wyjazd ten by³ du ym wydarzeniem dla wszystkich uczestników. Zapewne na d³ugo pozostanie w ich pamiêci. Najm³odsi po raz pierwszy zobaczyli nasze polskie Tatry, a dla wielu by³ to pierwszy zagraniczny wyjazd z nowym, europejskim paszportem. Krystyna Ziubiñska Poziomo: 3.facet od mokrej roboty; 6.koszmar brudasa; 8.œwiñski grzyb; 9.nad ni¹ lata akrobata; 11.obcas dla niziutkich; 15.z broni¹ na bezbronnych; 18.olej na œcianie; 20.dana przez Manna; 24.toleruje tylko p³yny; 26.najmniejszy element pustyni; 27.zbita gruszka; 28.³atwo dowiœæ, e on dowodzi Pionowo: 1.potrafi ul yæ koniom; 2.tam drzewa grube i zwierz te ; 4.uruchomiony - gdy poziom przekroczony; 5.ciacho w kiecce; 7.formacja agresji; 10.umowy zmiana na papier przelana; 12.mo esz nim wejœæ, gdy drzwiami wylecisz, 13.przychodzi, gdy s³onko zachodzi; 14.œrodek transportu o mocy dwóch sanitariuszy; 16.po egnanie na dachu; 17.przez sportowca zak³¹dany, gdy po walce wyczerpany; 19.krêci siê wokó³ rany; 21.nawet niesknocony, ma knota; 22.moczopêdna; 23.sza³-gdyœ bra³; 25.przekaŸnik wiadomoœci PROGRAM PRACY OŒRODKÓW KULTURY Oœrodek Kultury Arsus - Ursus, ul.traktorzystów , godz /sala klubowa/ - Inauguracja warsztatów w Klubie Literackim Metafora. Prowadzi Tadeusz Maryniak (ZLP O/Warszawa) , godz.9.30 /sala widowiskowa/ - Poranny koncert Filharmonii Narodowej pt. Od liryki do groteski - cuda i dziwy. Wykonawcy: Cezary Nowak (aktor), Rados³aw Toporowski (akordeon), Marcelina Sankowska (flet), urszula Oleksiak (prowadzenie). Cena biletu 3 z³ , godz /piwnica/ - Koncert zespo³ów rockowo-bluesowych z udzia³em m.in. znanego zespo³u The Town. Zespó³ wielokrotnie wystêpowa³ w klubach warszawskich: Proxima, Pretekst oraz park. Cena biletu 5 z³ , godz /park Czechowicki, ul.spisaka/ - VII Mazowiecki Przegl¹d Kabaretów KAB-URA Podczas przegl¹du wyst¹pi¹: Andrzej Maroszek, Kabaret Uk³ad Kole eñski, Kabaret Krzysztofa Bujnowskiego, Kabaret Spinacz, Kabaret Pod Miot³¹ Kabaret Oddajcie za Bilet, Kabaret Z yna, Kabaret I Co Dalej oraz goœæ Marcin Daniec , godz /sla widowiskowa/ - Koncert œwiatowej s³awy œpiewaczki GRA YNY BRODZIÑSKIEJ.W jej wykonaniu us³yszymy najpiêkniejsze melodie z operetek i musicali. Solistce towarzyszyæ bêdzie Orkiestra Teatru Muzycznego w odzi pod dyrekcj¹ Les³awa Sa³ackiego. Koncert poprowadzi Ryszard Brodziñski. Bilety w cenie 40 z³ mo na nabywaæ w Oœrodku Kultury Arsus w godz , godz /sala kameralna/ - Salonik Sztuk - Arsus - wystawa fotograficzna gawêdziarza i podró nika Bogumi³a Rzucid³y pt. Wyspa Wielkanocna oraz koncert muzyki latynoamerykañskiej. O.K. Arsus zaprasza od wrzeœnia na cykliczne zajêcia: Klubu Literackiego Metafora (m³odzie i doroœli), warsztaty literackie dla m³odych twórców pisz¹cych poezjê i prozê (m³odzie gimnazjum i liceum) prowadzone przez Teresê Paradowsk¹, czwartkowej sceny muzycznej m³odych talentów w dziedzinie: teatru, muzyki i recytacji, Klubu Plastyka Amatora (m³odziez i doroœli), Studia Wokalnego (dzieci od l.7. i m³odzie ), zespo³u baletowego (dzieci 5-12 l.), kursy tañca towarzyskiego (dzieci, m³odzie, doroœli), warsztaty teatralne i zespó³ teatralny (dzieci, m³odzie ), Studia Wokalnego Orfeusz (m³odzie ), kursy komputerowe (m³odzie, doroœli), oraz aerobiku dla pañ. Zapraszamy równie m³odych i doœwiadczonych muzyków do udzia³u w próbach Orkiestry Dêtej Ziemi Mazowieckiej oraz zespo³u teatralno-kabaretowego Z yna. Informacje w Dzia³e Programowym Oœrodka - tel. 22/ ; 22/ Program ten zaprezentowaliœmy 21. lipca podczas VII Festiwalu Folklorne Oravice 2007 i 22. lipca na XV Folklornych Slavnostiach pod Pilskom a Babou horu. Po raz kolejny mieliœmy okazjê spotkaæ zespo³y folklorystyczne z innych krajów, poznaæ ich kulturê i narodowe tradycje. Tym razem wspó³uczestnikami Festiwalu by³y zespo³y ze S³owacji, Czech, Chorwacji, otwy i S³owenii. Nawi¹zaliœmy kontakty z perspektyw¹ naszych kolejnych wyjazdów. Od organizatorów festiwalu otrzymaliœmy gratulacje, podziêkowa- Uśmiechnij się Do W³adymira Putina dzwoni prezes Coca-Cola Co. - Panie prezydencie, mam dla pana propozycjê. Co s¹dzi Pan o zmianie flagi Rosji z niebiesko-bia³oczerwonej na czerwon¹? Jak za starych dobrych czasów. My za tak¹ reklamê oferujemy, powiedzmy, 5 miliardów dolarów rocznie. Putin poprosi³ o godzinkê do namys³u, po czym wykrêci³ numer swojego asystenta i mówi: - Wania, sprawdÿ szybko, kiedy koñczy nam siê umowa z Aquafresh! Telefon do radia. Odzywa siê mi³y kobiecy g³os: - Dzieñ dobry, chcia³abym powiedzieæ, e znalaz³am dziœ rano portfel. W œrodku by³o trzy tysi¹ce z³otych w gotówce, oraz czek na okaziciela opiewajacy na sumê Euro. by³o tak e prawo jazdy na nazwisko Stanis³aw Kowalski zamieszka³y przy ulicy Œwiêtego Miko³aja 15 m. 6 w Warszawie. Mam w zwi¹zku z tym gor¹c¹ proœbê: - Proszê puœciæ panu Stasiowi jakiœ fajny kawa³ek z dedykacj¹ ode mnie! Ma³a Zosia siedzia³a w ogrodzie zasypuj¹c do³ek, kiedy przez siatkê zajrza³ s¹siad. Zainteresowa³ siê, co porabia dziewczynka: - Co tam robisz Zosiu? - Moja z³ota rybka w³aœnie umar³a - odpowiada Zosia, nie spogl¹daj¹c nawet w stronê s¹siada - w³aœnie j¹ grzebiê. - To bardzo du a dziura jak na z³ot¹ rybkê, nie uwa asz? - dziwi siê s¹siad. - To dlatego, e rybka jest wewn¹trz twojego durnego kota. Nie wiem, czy robisz te zakupy w marketach, ale te informacje mog¹ siê przydaæ. Chcê ciê ostrzec przed tym, co mnie siê przydarzy³o. Pad³em ofiar¹ przebieg³ych oszustek. Zdarzy³o siê to w TESCO, ale mog³o i gdzie indziej i komuœ innemu. Oszustki dzia³aj¹ nastêpuj¹co: dwie ³adne dziewczyny ko³o 20. podchodz¹ do waszego samochodu, kiedy ³adujecie zakupy do baga nika. Zaczynaj¹ myæ szyby a piersi im dos³ownie wyskakuj¹ z bluzek. Kto by nie popatrzy³? Jak im podziêkujecie i zaproponujecie pieni¹dze za wykonan¹ pracê, odmówi¹ i poprosz¹, by je tylko podrzuciæ do nastêpnego TESCO. Je eli siê zgodzicie, obie usi¹d¹ na tylnym siedzeniu i w trakcie jazdy zaczn¹ siê nawzajem pieœciæ. Nastêpnie jedna z nich przechodzi na przednie siedzenie i zabiera siê za ciebie. W tym czasie druga kradnie twój portfel. Mój portfel zosta³ w³aœnie tak skradziony w ubieg³y pi¹tek, sobotê, dwa razy w poniedzia³ek i wczoraj te. Ma³py równie zaprzeczaj¹, jakoby minister edukacji pochodzi³ od nich...

8 Powsin - 1 sierpnia W œrodê, 1 sierpnia w Powsinie w ramach obchodów 63 rocznicy Powstania Warszawskiego odby³a siê uroczysta Msza Œw. w Sanktuarium Matki Bo ej Têskni¹cej. Punktualnie o godz zawy³y syreny, wszyscy uczestnicy w milczeniu oddali ho³d poleg³ym powstañcom. Na uroczystoœci licznie zgromadzili siê kombatanci, w³adze samorz¹dowe, rodziny poleg³ych, mieszkañcy gminy Konstancin - Jeziorna i z okolic Wilanowa oraz m³odzie. W tym roku w uroczystoœciach równie brali udzia³ kombatanci - Polacy z Bia³orusi. Po nabo eñstwie uczestnicy uroczystoœci przeszli w procesji na Cmentarz Powstañców Warszawskich, na którym spoczywa 65 bohaterów Armii Krajowej. Podczas przemarszu, gra³a Konstanciñska Orkiestra Estradowa RONDO. Muzycy zagrali m.in. pieœñ religijn¹ Z dawna Polski Tyœ Królow¹ oraz melodie marszowe. Druga czêœæ uroczystoœci rozpoczê³a siê wart¹ honorow¹ i krótk¹ wspóln¹ modlitw¹ oraz poœwiêceniem grobów poleg³ych. Nastêpnie przemawia³ Burmistrz Dzielnicy Wilanów, który z³o y³ ho³d poleg³ym z terenu dzielnicy Wilanów i gminy Konstancin - Jeziorna. Na zakoñczenie swojego przemówienia zacytowa³ fragment wiesza K.K. Baczyñskiego Polacy. Burmistrz Konstancina natomiast przedstawi³ krótki zarys akcji Burza, opowiedzia³ o walkach, które toczy³y siê na tym terenie. Du a liczba o³nierzy pochodzi³a z terenu Klarysew, Mirkowa, Kierszka, Bielawy i Okrzeszyna, czyli terenów obecnie podleg³ych gminie Konstancin - Jeziorna. Podziêkowa³ powstañcom w imieniu m³odego pokolenia za zryw i heroiczn¹ walkê. Stwierdzi³, e by³ to pocz¹tek drogi polskiego narodu do osi¹gniêcia ca³kowitej wolnoœci, i gdyby nie ci m³odzi ch³opcy oraz dziewczêta, którzy przelali krew za ojczyznê, byæ mo e los Polaków by³by inny, ³¹cznie z pows t a n i e m S O L I D A R - NOSCI i idei jaka jej przyœwieca³a, a po dziœ dzieñ, kiedy to m³ode pokolenie mo e yæ w ca³kowicie wolnym kraju. Marek Skowroñski podziêkowa³ równie przyby³ym na uroczystoœæ kombatantom z Bia³orusi. Nawi¹za³ równie do ich starañ w walce o suwerennoœæ. Na zakoñczenie jeszcze raz z³o y³ ho³d poleg³ym o³nierzom i przemówienie zakoñczy³ s³owami: CZEŒÆ ICH PAMIÊCI. Po przemówieniach zosta³ odczytany zosta³ apel poleg³ych, po którym przyby³e delegacje i osoby prywatne z³o yli wieñce i zapalili znicze. W trakcie tej czêœci uroczystoœci, wszyscy mogli wys³uchaæ wi¹zanki pieœni partyzanckich w wykonaniu orkiestry. Ca³¹ drug¹ czêœæ uroczystoœci prowadzi³ Bogus³aw Poprzêcki - reprezentant Konstanciñskiej Orkiestry Estradowej RONDO. Lato w Podkowie Tegoroczne Lato artystyczno - rekreacyjne organizowane przez Miejski Oœrodek Kultury w Podkowie Leœnej oraz Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej w Podkowie Leœnej trwa³o piêæ tygodni - od 25 czerwca do 27 lipca. Pó³kolonie odbywa³y siê pod has³em Wehiku³ czasu. Ka dego dnia po œniadaniu dzieci uczestniczy³y w ró nego rodzaju warsztatach. Podczas warsztatów plastycznych dzieci poznawa³y ró ne techniki plastyczne i pog³êbia³y swoje zainteresowania sztuk¹. Prace powsta³e podczas pó³kolonii zosta³y zaprezentowane w ostatnim dniu na zbiorowej wystawie. Na warsztatach teatralnych poznawa³y podstawowe techniki teatralne, æwiczy³y emisjê g³osu, poprawia³y dykcjê i rozwija³y swo- j¹ wyobraÿniê tworz¹c krótkie scenki. Warsztaty taneczne zaowocowa³y samodzielnie przygotowanym przez dziewczynki wystêpem, który zaprezentowa³y na po egnalnej dyskotece. Dwa razy w tygodniu odbywa³y siê równie treningi karate. W godzinach popo³udniowych dzieci mog³y korzystaæ z kawiarenki internetowej. Raz w tygodniu odbywa³y siê projekcje filmów. Dzieci obejrza³y tak e dwa spektakle teatralne. Du ¹ atrakcjê stanowi³y wyjazdy na kryty basen do Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego, gdzie dzieci korzysta³y nie tylko z brodzika, basenu rekreacyjnego z podwodnymi pr¹dami i gejzerami, ale przede wszystkim ze zje d alni, które cieszy³y siê najwiêkszym powodzeniem. Gdy pogoda dopisywa³a organi- zowane by³y w lesie podchody i zabawa w sztandary, a tak e budowanie sza³asów z materia³ów, które dzieci wraz z opiekunami i wolontariuszami przynosi³y z lasu. W ramach ka dego tygodnia, okreœlonego inn¹ epok¹ historyczn¹ braliœmy udzia³ w wycieczkach nawi¹zuj¹cych do tej e epoki. W tygodniu Epoki Kamienia upanego odwiedziliœmy Muzeum Ewolucji, w którym przewodnik zabra³ nas w podró po œwiecie dinozaurów i do pocz¹tków ludzkoœci. Przewodnik oprowadzi³ nas równie po dziale zwierz¹t drapie nych, gdzie podziwiaæ mogliœmy m.in. wilka, wielkie koty, egzotyczne ptaki, a ze zwierz¹t ywych paj¹ka ptasznika. Kolejna wycieczka, tym razem do Muzeum Narodowego odby³a siê w tygodniu egipskim, ogl¹daliœmy zabytki sztuki i kultury staro ytnego Egiptu. Tu najwiêksze zainteresowanie budzi³y mumie zwierz¹t otoczonych kultem w staro ytnym Egipcie, przede wszystkim kotów, aligatora, barana oraz mumie w³adców egipskich - faraonów. Na zakoñczenie tego tygodnia zorganizowaliœmy egipsk¹ dyskotekê, gdzie przy orientalnej muzyce dzieci prezentowa³y stroje i makija e w stylu egipskim. Trzeci tydzieñ up³yn¹³ pod znakiem œredniowiecznego rycerstwa. W tygodniu tym podziwialiœmy kunszt wojenny œredniowiecznych rycerzy zaprezentowany przez cz³onków Bractwa Rycerskiego z Podkowy Leœnej. Spotkanie z rycerzami da³o dzieciom równie mo liwoœæ sprawdzenia siê w æwiczeniach z u yciem mieczy, he³mów i tarcz pod czujnym okiem rycerskich opiekunów. Nie lada atrakcj¹ by³a wizyta w kuÿni u kowala Piotra Królikowskiego w Grodzisku Mazowieckim. Pan Piotr pokaza³ kunszt rzemios³a kowalskiego wykuwaj¹c na oczach dzieci delikatne listki ze zwyk³ego stalowego prêta. Co odwa niejsi mogli spróbowaæ swoich si³ kuj¹c elazo póki gor¹ce. Na koniec ka dy uczestnik otrzyma³ na szczêœcie podkowê, z wykut¹ pierwsz¹ liter¹ imienia. Wycieczka do Pepelandu w Dziekanowie Nowym odbywaj¹ca siê w tygodniu XX wieku obfitowa³a w wiele emocjonuj¹cych prze yæ. Zaraz po przyjeÿdzie oddano do wy³¹cznej dyspozycji dzieci ma³pi gaj, kolejn¹ atrakcj¹ by³o zwiedzanie mini zoo, gdzie zaprezentowa³y nam siê kozy, lamy, œwinki chiñskie, egzotyczne odmiany owiec oraz osio³ek. Kolejn¹ atrakcj¹ by³y autentyczne wojskowe obiekty: czo³g i helikopter, do których mo na by³o wsi¹œæ i poczuæ siê jak jeden z czterech pancernych lub pilot wojskowego helikoptera Mi-2. Nastêpnie dzieci mog³y wspi¹æ siê na most linowy zawieszony na wysokoœci trzeciego piêtra, z którego jedyn¹ drog¹ powrotu na ziemiê by³ zjazd w workach wind¹ desantow¹. Po tych wszystkich wra eniach by³y jeszcze kie³baski z grila. W XX wieku dzieci uda³y siê tak e na piesz¹ wycieczkê do Lasu M³o-chowskiego, gdzie odwiedzi³y groby partyzantów po Powstaniu Warszawskim. Podró przez epoki zakoñczy- ³a siê w przysz³oœci. Dzieci odwiedzi³y Centrum Olimpijskie i mieszcz¹ce siê w nim nowoczesne, interaktywne Muzeum Sportu i Turystyki, gdzie dzieciom zosta³y przybli one ró ne dyscypliny olimpijskie, jak równie sama idea olimpiady.. Pó³kolonie da³y wielu dzieciom mo liwoœæ odwiedzenia ciekawych miejsc, zobaczenia niezwyk³ych rzeczy, spêdzenia aktywnie wolnego czasu oraz nawi¹zania nowych i zacieœnienia starych znajomoœci. Uczestniczy³o w nich 81 dzieci.

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo