POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA ŁÓDŹ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ"

Transkrypt

1 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA ŁÓDŹ NIP: REGON: telefon/faks: /42/ , /42/ S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Podstawa prawna: art Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, Dz.U. z 2013 r., poz. 984, Dz.U. z 2013 r., poz. 1047, Dz.U. z 2013 r., poz. 1473, Dz.U. z 2014 r., poz. 423). 1 Nazwa nadana przez Zamawiającego: Dostawa komputerów, części komputerowych oraz oprogramowania dla Radia Łódź S.A.. Ogłoszenie zostało zamieszczone: w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 maja 2014 roku, pod numerem , na stronie internetowej w dniu 7 maja 2014 roku. Termin składania ofert: 19 maja 2014 roku do godziny 9 30 Termin otwarcia ofert: 19 maja 2014 roku o godzinie I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

2 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź S.A. ul. Narutowicza Łódź NIP: Regon: Telefon: /42/ Faks: /42/ Adres strony internetowej: https://www.radiolodz.pl/ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej euro, czyli wyrażonej w złotych równowartości kwoty ,30 zł, na podstawie art Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, Dz.U. z 2013 r., poz. 984, Dz.U. z 2013 r., poz. 1047, Dz.U. z 2013 r., poz. 1473, Dz.U. z 2014 r., poz. 423) na: dostawę komputerów, części komputerowych oraz oprogramowania dla Radia Łódź S.A. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot Słownictwo główne Dodatkowe przedmioty III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, laptopów, części komputerowych oraz oprogramowania, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny, w oryginalnych opakowaniach producentów, dopuszczony do stosowania w Polsce, posiadający wszelkie stosowne dokumenty (certyfikaty/atesty i inne) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dostawa obejmuje również transport, rozładunek, wniesienie oraz ułożenie przedmiotu zamówienia we wskazane miejsce w budynku Radia Łódź S.A. w godzinach pracy Radia. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

3 1.1 posiadania wiedzy i doświadczenia. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga, by wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: trzy dostawy, polegające na wykonaniu dostawy komputerów, części komputerowych i oprogramowania, o wartości każdej z dostaw nie mniejszej niż ,00 zł brutto. 2. Wykorzystanie zasobów innych podmiotów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia z podaniem m. in.: a) zakresu udostępnianych zasobów, b) sposobu wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby, d) zakresu i okresu udziału podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z przepisami 1 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga się wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, poprzez załączenie do oferty: zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji posiadanej wiedzy i doświadczenia na okres wykonywania zamówienia, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 3.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wspólnie wykazać, iż spełniają warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1.1 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI SIWZ. 3.2 Ponadto Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.3 Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda na podstawie art. 23 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych wglądu w umowę regulującą

4 współpracę Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa ta w szczególności powinna zawierać postanowienia ustanawiające Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 3.2 oraz precyzować zakres udzielonego mu przez Wykonawców pełnomocnictwa. 3.4 Dokument Pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. 3.5 Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 4. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawartych w pkt 1.1 nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, iż Wykonawca spełnia warunek na dzień składania ofert. Niewykazanie potwierdzenia spełniania warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. 5. Wykonawca wykaże, iż brak jest podstaw do jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale VI. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3), 1.2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4). Przez główne dostawy Zamawiający rozumie dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale V pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ. 4 Zgodnie z 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231) dowodami są:

5 1) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda dokumentów: 2.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 5), 2.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2.5. oświadczenia, że Wykonawca należy/nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących

6 odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 4. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, w ppkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Dokumenty, o których mowa w pkt 5 lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokument, o którym mowa w pkt 5 lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 9. W celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 9.1 certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 9.2 certyfikatu Microsoft, potwierdzającego poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (dopuszcza się wydruk ze strony Microsoft WHCL w języku angielskim dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych),

7 9.3 deklaracji zgodności CE (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 9.4 oświadczenia producenta jednostki wg. wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S. A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006 roku, w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 9.5 wpisu oferowanego komputera w internetowym katalogu lub celem spełniania wymogów normy Energy Star minimum 5.0 dopuszcza się wydruk ze strony internetowej w języku angielskim (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 9.6 certyfikatu EPEAT na poziomie GOLD. Wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu dopuszcza się wydruk ze strony internetowej w języku angielskim (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 9.7 oświadczenia producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji - głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 db (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 9.8 certyfikatu ISO 9001:2000 firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 9.9 oświadczenia producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 9.10 oświadczenia producenta lub firmy serwisującej, że w przypadku awarii dysków twardych, dysk uszkodzony pozostanie u Zamawiającego (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 9.11 certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzętu (dotyczy komputerów stacjonarnych typu Tower), 9.12 certyfikatu Microsoft, potwierdzającego poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (dopuszcza się wydruk ze strony Microsoft WHCL w języku angielskim dotyczy komputerów stacjonarnych typu Tower), 9.13 deklaracji zgodności CE (dotyczy komputerów stacjonarnych typu Tower), oświadczenia producenta jednostki wg. wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień

8 publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006 roku, w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram (dotyczy komputerów stacjonarnych typu Tower), 9.15 wpisu oferowanego komputera w internetowym katalogu lub celem spełniania wymogów normy Energy Star minimum 5.0 dopuszcza się wydruk ze strony internetowej w języku angielskim (dotyczy komputerów stacjonarnych typu Tower), 9.16 certyfikatu EPEAT na poziomie GOLD. Wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu dopuszcza się wydruk ze strony internetowej w języku angielskim (dotyczy komputerów stacjonarnych typu Tower), 9.17 oświadczenia producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną jednostkę badawczą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji - głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 db (dotyczy komputerów stacjonarnych typu Tower), 9.18 certyfikatu ISO 9001:2000 firmy serwisującej na świadczenie usług serwisowych (dotyczy komputerów stacjonarnych typu Tower), 9.19 oświadczenia producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta (dotyczy komputerów stacjonarnych typu Tower), 9.20 oświadczenia producenta lub firmy serwisującej, że w przypadku awarii dysków twardych, dysk uszkodzony pozostanie u Zamawiającego (dotyczy komputerów stacjonarnych typu Tower), 9.21 certyfikatu ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych (dotyczy monitorów LED), 9.22 oświadczenia producenta potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta (dotyczy monitorów LED), 9.23 oświadczenia producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (dotyczy monitorów LED), 9.24 wpisu oferowanego monitora w internetowym katalogu lub celem spełniania wymogów normy Energy Star minimum 5.0 dopuszcza się wydruk ze strony internetowej w języku angielskim (dotyczy monitorów LED), 9.25 certyfikatu EPEAT na poziomie GOLD. Wpis dotyczący oferowanego monitora w internetowym katalogu dopuszcza się wydruk ze strony internetowej w języku angielskim (dotyczy monitorów LED), 9.26 certyfikatu TCO (dotyczy monitorów LED), 9.27 certyfikatu CECP (dotyczy monitorów LED), 9.28 oświadczenia producenta jednostki o spełnianiu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z Dyrektywą RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych (dotyczy monitorów LED), 8

9 9.29 certyfikatu EPEAT na poziomie GOLD. Wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu dopuszcza się wydruk ze strony internetowej w języku angielskim (dotyczy laptopów), 9.30 wpisu oferowanego komputera w internetowym katalogu lub celem spełniania wymogów normy Energy Star minimum 5.0 dopuszcza się wydruk ze strony internetowej w języku angielskim (dotyczy laptopów). 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 11. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli Zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów, również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 12. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, lub którzy złożyli te oświadczenia lub dokumenty ale zawierają błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 9 VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem pod numerem /42/ lub drogą elektroniczną pod adresem: 1. Wyjaśnienie i modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10 2) Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie Specyfikacji. 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 4) Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców, o którym stanowi art. 38 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 6) Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na tej stronie. 7) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Wojciech Strąkowski, tel. /42/ , w sprawie procedury przetargowej: Ilona Biniek, VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Uwagi wstępne. a) Wykonawca przystępujący do przetargu powinien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na Specyfikację istotnych warunków zamówienia. b) Załączniki do Specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle i bez wyjątku. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy. c) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 2. Postać oferty. a) Składana oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11 b) Formularz oferty oraz stanowiące jego integralną część załączniki, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. c) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelna i napisana pismem maszynowym, komputerowym lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. d) Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. e) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane oraz podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. f) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone z użyciem sformułowania za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. g) Uprawnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy powinno wynikać z dokumentów dołączonych do oferty, w przeciwnym wypadku należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. h) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. i) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. j) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu wyłącznie jedną ofertę. 3. Opakowanie i złożenie ofert. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych, szczelnych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach, opieczętowanych pieczęcią Wykonawcy w sposób uniemożliwiający otworzenie. Ofertę należy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna - powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Łodzi Radio Łódź S.A. ul. Narutowicza Łódź oraz opatrzona następującym oznaczeniem: DOSTAWA KOMPUTERÓW, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA DLA RADIA ŁÓDŹ S.A. 11 NIE OTWIERAĆ PRZED , PRZED GODZINĄ Koperta wewnętrzna - powinna być zaadresowana i podpisana w sposób jak wyżej, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub przedterminowe otwarcie koperty związane z jej błędnym zaadresowaniem. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 4. Dokumenty składające się na ofertę. Oferta powinna zawierać: 1) formularz ofertowy, sporządzony na podstawie załącznika nr 2 do SIWZ,

12 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ, 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały lub są wykonywane należycie, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do jego wykluczenia z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia. Oświadczenie należy sporządzić na podstawie załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ, 9) oświadczenie, że Wykonawca należy/nie należy do tej samej grupy kapitałowej, sporządzony na podstawie załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ, 10) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru, w postaci oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, radcę prawnego, adwokata, 11) upoważnienie dla wspólnego Pełnomocnika, w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, w postaci oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, radcę prawnego, adwokata, 12) certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 13) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (dopuszcza się wydruk ze strony Microsoft WHCL w języku angielskim dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 14) deklarację zgodności CE (dotyczy komputerów małogabarytowych stacjonarnych), 15) oświadczenie producenta jednostki wg. wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo