Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Sieradz: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, niszczarek oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek: część 1 - Materiały eksploatacyjne do faksów i drukarek część 2 - Niszczarki część 3 - Sprzęt informatyczny i oprogramowanie część 4 - UPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1551, ul. Wojska Polskiego 78, Sieradz, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, niszczarek oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek: część 1 - Materiały eksploatacyjne do faksów i drukarek część 2 - Niszczarki część 3 - Sprzęt informatyczny i oprogramowanie część 4 - UPS. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania, niszczarek oraz materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek: część 1 - Materiały eksploatacyjne do faksów i drukarek część 2 - Niszczarki część 3 - Sprzęt informatyczny i oprogramowanie część 4 - UPS 2.Przedmiot zamówienia musi spełniać niżej wymienione wymagania jakościowe: 1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2-6 do SIWZ, stanowiące jej integralną część. 2)Dostarczony przedmiot umowy musi spełniać wymagania zawarte w załącznikach nr 2-6 do SIWZ, musi być fabrycznie nowy, wykonany z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii (posiadający 100% wartości użytkowych, bez braków i uszkodzeń) z produkcji w roku )Przez równoważne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do typu zamawianego produktu oryginalnego, fabrycznie nowego, nie regenerowanego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. Materiały równoważne muszą działać analogicznie jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne, dające komunikaty o stanie ich zużycia, jak również ich zastosowanie nie może naruszać warunków gwarancji urządzenia, do którego dany materiał został zużyty. Udowodnienie równoważności pozostaje w gestii Wykonawcy. Warunki gwarancji materiałów eksploatacyjnych: -w przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad oferowanych produktów, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej ich wymiany na nowe, wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego drogą telefoniczną bądź faksem. -Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć nowe produkty wolne od wad, do siedziby Zamawiającego na własny koszt; -W przypadku wymiany produktów na nowe wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty ich odbioru. -W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca gwarantuje: a)zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego; urządzenie zostanie przekazane na koszt Wykonawcy do autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. b)bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego pełnej użyteczności; c)w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta urządzeń, Wykonawca przejmie wszelkie obowiązki gwarancyjne dotyczące urządzeń. d)wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje prawne i finansowe zaistniałej sytuacji w szczególności koszty naprawy, transportu, niezwłocznego dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę urządzenia zastępczego tego samego typu, skutki przerwy w eksploatacji urządzenia, wymiany urządzenia na nowe. 4)Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne (w tym równoważne materiały eksploatacyjne) muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji o okresie przydatności w chwili dostawy nie krótszym niż 20 miesięcy. Do produkcji, których użyto 100 % materiałów nowych, bez śladów używania. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów (np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica drukująca, toner, atrament, tusz, itp.) muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, niefabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów. Muszą być umieszczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, hermetycznie zabezpieczone przed wysychaniem. Na opakowaniu zewnętrznym mają być widoczne dane producenta i Wykonawcy. Etykiety w języku polskim muszą posiadać znak firmowy producenta, datę produkcji, etykiety zawierające numer katalogowy, termin

2 przydatności - gwarancji oraz wykaz kompatybilności produktu z urządzeniami drukującymi. Wszystkie materiały muszą być hermetycznie zabezpieczone przed wyschnięciem. 5)Zamawiający przedstawił minimalne parametry materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek, które spełniałyby założone wymagania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Zamawiający podał zalecane przez producenta typy produktów do posiadanych urządzeń. Wykonawca w swojej ofercie może zaoferować ceny tych konkretnych produktów lub innych, ale muszą one być równoważne jakościowo. 6)Przez równoważny pakiet biurowy Zamawiający rozumie pakiet spełniający poniższe warunki: a) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika - Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych -Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. b) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: -posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, -ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) -umożliwia wykorzystanie schematów XML -obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) c)oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. d)w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) e)do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. f)pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: -Edytor tekstów -Arkusz kalkulacyjny -Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji -Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) g)edytor tekstów musi umożliwiać: -Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty -Wstawianie oraz formatowanie tabel -Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych -Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) -Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków - Automatyczne tworzenie spisów treści -Formatowanie nagłówków i stopek stron -Sprawdzanie pisowni w języku polskim -Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników -Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności -Określenie układu strony (pionowa/pozioma) -Wydruk dokumentów - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną -Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu -Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji h)arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: -Tworzenie raportów tabelarycznych -Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych -Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. -Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) -Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych -Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych -Wyszukiwanie i zamianę danych - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego -Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie -Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem -Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. -Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. -Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji i)narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: -Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: -Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego -Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek -Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu. -Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji -Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera -Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo -Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego -świeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym -Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów -Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera - Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003 i MS PowerPoint j)narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: -Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego -Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców -Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną -Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy - Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia -Zarządzanie kalendarzem -Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom -Przeglądanie kalendarza innych użytkowników -Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach -Zarządzanie listą zadań -Zlecanie zadań innym użytkownikom -Zarządzanie listą kontaktów -Udostępnianie listy kontaktów innym

3 użytkownikom -Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników -Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 7)Dostawa poszczególnych części zamówienia odbędzie się jednorazowo po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z szefem służby łączności. 8)Po uzgodnieniu terminu dostawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt i ryzyko do magazynów łączności Zamawiającego. 9)Dostarczone materiały i sprzęt zostaną odebrane przez Zamawiającego na podstawie dowodu WZ lub faktury wystawionej przez Wykonawcę i wykazu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznika do umowy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół przyjęcia - przekazania (sprawdzenie ilości i ewentualnych uszkodzeń opakowań). 10)W przypadku zaoferowania prze Wykonawcę gorszych parametrów przedmiotu zamówienia o jego ferta zostanie odrzucona. 11)Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wykazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 12)Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zawartym w załącznikach 2-6 do SIWZ. Wykonawca powołując się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium dla każdej części oddzielnie w wysokości Część ,00 zł.(słownie: tysiąc pięćset złotych), Część ,00 zł. (słownie: tysiąc złotych). Część ,00 zł. (cztery tysiące złotych) Część 4-700,00 zł. (słownie: siedemset złotych) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275). Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Pionie Głównego Księgowego (budynek nr 9, parter, pokój nr 13) a kopię wadium załączyć do oferty. Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46ust 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP O/O w Łodzi: , a dowód wniesienia wadium w postaci kopii dokonanego przelewu załączyć do oferty. 4.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 5.Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 6.Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zaleca się, aby wadium wskazywało numer części, której dotyczy. W przypadku braku wskazania numeru części, której wadium dotyczy(przy jednoczesnym wniesieniu niższej od wymaganej łącznej wysokości wadium) oraz niemożności jednoznacznego przypisania wysokości wadium do poszczególnych części, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania we wszystkich częściach na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp. 7.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta, określony w rozdziale IX SIWZ. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania III.3.2) Wiedza i doświadczenie III.3.3) Potencjał techniczny III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1)Dla wybranych produktów zgodnie z załącznikiem nr 2-6 do SIWZ: a)oświadczenia producenta, lub jego przedstawiciela w kraju, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, serwisem gwarancyjnym; b)dla firmy serwisującej Certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu; 2)Dla wybranych produktów zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ: a)certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania i produkcji; b)certyfikat ISO dla producenta sprzętu; c)deklaracja zgodności CE. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w rozdziale VI pkt 1. oraz pkt 4. ppkt 2), składa każdy z Wykonawców oddzielnie a pozostałe składane są wspólnie. Ponadto w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w sytuacji gdy dotyczy ona zmiany producenta, modelu przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wycofania go z produkcji z tym że cena wskazana w ofercie nie może ulec podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w załączniku do oferty. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

5 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu ul. Wojska Polskiego Sieradz. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 12:00, miejsce: Kancelaria Jawna Jednostka Wojskowa Nr 1551 w Sieradzu ul. Wojska Polskiego Sieradz. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały eksploatacyjne do faksów i drukarek. zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące jej integralną część. Przez równoważne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do typu zamawianego produktu oryginalnego, fabrycznie nowego, nie regenerowanego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. Materiały równoważne muszą działać analogicznie jak materiały oryginalne producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne, dające komunikaty o stanie ich zużycia, jak również ich zastosowanie nie może naruszać warunków gwarancji urządzenia, do którego dany materiał został zużyty. Udowodnienie równoważności pozostaje w gestii Wykonawcy. Warunki gwarancji materiałów eksploatacyjnych: - w przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad oferowanych produktów, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej ich wymiany na nowe, wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego drogą telefoniczną bądź faksem. -Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć nowe produkty wolne od wad, do siedziby Zamawiającego na własny koszt; -W przypadku wymiany produktów na nowe wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty ich odbioru. -W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca gwarantuje: a)zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego; urządzenie zostanie przekazane na koszt Wykonawcy do autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. b)bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego pełnej użyteczności; c)w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta urządzeń, Wykonawca przejmie wszelkie obowiązki gwarancyjne dotyczące urządzeń. d)wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje prawne i finansowe zaistniałej sytuacji w szczególności koszty naprawy, transportu, niezwłocznego dostarczenia i zainstalowania przez Wykonawcę urządzenia zastępczego tego samego typu, skutki przerwy w eksploatacji urządzenia, wymiany urządzenia na nowe. 4)Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne (w tym równoważne materiały eksploatacyjne) muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i pochodzić z bieżącej produkcji o okresie przydatności w chwili dostawy nie krótszym niż 20 miesięcy. Do produkcji, których użyto 100 % materiałów nowych, bez śladów używania. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów (np. kaseta, bęben światłoczuły, listwa podająca, listwa zbierająca, listwa czyszcząca, wałek grzewczy, wałek dociskowy, głowica drukująca, toner, atrament, tusz, itp.) muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, niefabrykowane, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości ani w części w skład innych materiałów. Muszą być umieszczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, hermetycznie zabezpieczone przed wysychaniem. Na opakowaniu zewnętrznym mają być widoczne dane producenta i Wykonawcy. Etykiety w języku polskim muszą posiadać znak firmowy producenta, datę produkcji, etykiety zawierające numer katalogowy, termin przydatności - gwarancji oraz wykaz kompatybilności produktu z urządzeniami drukującymi. Wszystkie materiały muszą być hermetycznie zabezpieczone przed wyschnięciem. 5)Zamawiający przedstawił minimalne parametry materiałów eksploatacyjnych do faksów i drukarek, które spełniałyby założone wymagania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe. Zamawiający podał zalecane przez producenta typy produktów do posiadanych urządzeń. Wykonawca w swojej ofercie może zaoferować ceny tych konkretnych produktów lub innych, ale muszą one być równoważne jakościowo.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Niszczarki. zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące jej integralną część.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

6 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzęt informatyczny i oprogramowanie. zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiące jej integralną część. Przez równoważny pakiet biurowy Zamawiający rozumie pakiet spełniający poniższe warunki: a) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika - Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych -Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. b)oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: -posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, -ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) -umożliwia wykorzystanie schematów XML - obsługuje w ramach standardu formatu podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) c)oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. d)w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) e)do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. f)pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - Edytor tekstów -Arkusz kalkulacyjny -Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji -Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) g)edytor tekstów musi umożliwiać: -Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty -Wstawianie oraz formatowanie tabel -Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne) -Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków -Automatyczne tworzenie spisów treści - Formatowanie nagłówków i stopek stron -Sprawdzanie pisowni w języku polskim -Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników -Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności -Określenie układu strony (pionowa/pozioma) -Wydruk dokumentów -Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną -Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu -Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji h)arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: -Tworzenie raportów tabelarycznych -Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych -Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. -Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) -Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych -Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych - Wyszukiwanie i zamianę danych -Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie -Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności -Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem -Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. -Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.. -Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji i)narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: -Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: -Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego -Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek -Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu. -Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji -Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera -Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo -Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego -świeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym -Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera -Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003 i MS PowerPoint j)narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: -Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego -Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców - Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną -Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy -Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia - Zarządzanie kalendarzem -Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom -Przeglądanie kalendarza innych użytkowników -Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach -Zarządzanie listą zadań -Zlecanie zadań innym użytkownikom -

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji nieograniczonych czasowo na oprogramowanie Microsoft wymienione

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego, kompaktowego monochromatycznego wielofunkcyjnego urządzenia laserowe, oprogramowania biurowego, antywirusowego oraz akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039

Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300039-2014:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Komputer biurkowy 2014/S 169-300039 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Budowa portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Numer ogłoszenia: 253282-2010; data zamieszczenia: 17.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:137758-2015:text:pl:html Polska-Świętoszów: Różny sprzęt i artykuły biurowe 2015/S 078-137758 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny

Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny Zał. nr 13 do SIWZ Pracownie komputerowe (Zadanie nr 7) Zestaw komputerowy uczniowski 16 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ komputer stacjonarny 2. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/53/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa drukarki dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawapraga.so.gov.pl Warszawa: dostawa i wdrożenie Systemu Wspomagania Organizacji Rozpraw Numer ogłoszenia: 350272-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii

(Backupu) dla systemów WINDOWS, LINUX, SAP/ORACLE, ORACLE, MSSQL, VMware ESX, Active Directory, składającego się z oprogramowania do tworzenia kopii 1 z 9 2010-09-10 16:16 Warszawa: Dostarczenie oraz wdrożenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Numer ogłoszenia: 249153-2010; data zamieszczenia: 10.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo