REGULAMIN KONKURSU. Nr RPDS IP /15. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Nr RPDS IP /15. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1083/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 grudnia 2015 r. ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniącą funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego REGULAMIN KONKURSU Nr RPDS IP /15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Poddziałanie Rozwój produktów i usług w MŚP ZIT AW Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Wrzesień 2015 r.

2 1. Podstawa prawna W ramach niniejszego konkursu zastosowanie mają w szczególności: 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347/289 z r.), zwane rozporządzeniem EFRR ; 2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347/320 z r.), zwane rozporządzeniem ogólnym ; 3) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138/5 z r.), zwane rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) ; 4) rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z , str. 1), zwane rozporządzeniem 651/2014 ; 5) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z ); 6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata (Dz. U ) 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata (Dz.U. poz. 488) zwane rozporządzenie de minimis ;

3 8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata (Dz.U poz. 878); 9) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1146) wraz z aktami wykonawczymi, zwana ustawą wdrożeniową ; 10) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 11) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 12) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi; 13) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U r. Nr 59 poz. 404, z późn. zm.); 14) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114); 15) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r., zwany RPO WD ; 16) zatwierdzony 14 września 2015 r. przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego , zwany SZOOP RPO WD 17) Wytyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy wdrożeniowej 18) Porozumienie nr DEF-Z/985/15 z dnia r. w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej, zwane Porozumieniem. 2. Postanowienia ogólne 1. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (zwanej dalej Strategią ZIT AW) oraz celów Działania 1.5 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. 2. Wszystkie terminy realizacji czynności określone w niniejszym Regulaminie, jeśli nie wskazano inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zasady wynikające z RPO WD, SZOOP RPO WD, a także odpowiednich przepisów prawa unijnego i krajowego. 4. W przypadku niezgodności pomiędzy przepisami prawa a niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności

4 prawa unijnego z prawem krajowym, przepisy prawa unijnego wymienione w pkt. 1 Podstawa prawna stosuje się wprost. 5. Stosownie do art. 50 ustawy wdrożeniowej do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów. 6. Projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne muszą zachować trwałość projektu przez okres 5 lat lub 3 lat w przypadku MŚP (od daty dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta) zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego. 3. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji: Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest ZIT AW Gmina Wałbrzych. Wdrażanie Poddziałania Schemat 1.5.A RPO WD zostało powierzone Instytucji Pośredniczącej, którą zgodnie z porozumieniem zawartym z Instytucją Zarządzającą RPO WD jest Gmina Wałbrzych, pełniąca rolę lidera ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, zwana dalej ZIT AW. Zadania ZIT AW, w szczególności w zakresie przeprowadzania naboru i oceny wniosków o dofinansowanie oraz zawierania umów o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania wykonuje powołana w tym celu jednostka organizacyjna Gminy Wałbrzych tj. IPAW - Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23 A, Wałbrzych. 4. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD określone dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania Rozwój produktów i usług w MŚP ZIT AW, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP polegającej np. na: wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług; dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W ramach działania realizowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Ocenie podlegać będzie, czy projekt przyczyni się do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej. Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w Podręczniku Oslo 1, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć 1 Podręcznik Oslo Zasady gromadzenia interpretacji i danych dotyczących innowacji opracowany przez Eurostat oraz OECD. Należy do grupy podręczników z zakresu problematyki pomiaru i interpretacji danych z zakresu nauki, techniki i innowacji.

5 wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić: innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia; innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy; innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa; innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie. W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie). Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej 2. W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty: realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu (załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu); wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny. 2 Inwestycja początkowa oznacza: a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu; lub b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

6 Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą: branża chemiczna i farmaceutyczna, mobilność przestrzenna, żywność wysokiej jakości, surowce naturalne i wtórne, produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne ze Strategią ZIT AW. 5. Wykluczenia: Z dofinansowania w ramach Schematu 1.5.A wykluczone są projekty, których przedmiotem jest rozwiązanie wpisujące się w działalności wykluczone z możliwości uzyskania pomocy na podstawie art. 1 i art. 13 rozporządzenia 651/2014, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata oraz na podstawie art. 3 ust. 3 rozporządzenia EFRR 3. Ww. regulacje wykluczają: 1) przedsiębiorców zagrożonych w rozumieniu właściwych przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw; 2) sektor hutnictwa żelaza i stali; 3) sektor włókien syntetycznych; 4) sektor rybołówstwa i akwakultury; 5) sektor rolnictwa rozumiany jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, o których mowa w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 6) sektor transportu; 7) sektor energetyki; 8) porty lotnicze; 9) budowę i likwidację elektrowni jądrowej; 10) inwestycje na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 11) wytwarzanie, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych; 3 Przypadki, w których nie jest dozwolone udzielanie pomocy regionalnej, określone zostały szczegółowo w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata (Dz. Urz. UE C 209 z , str. 1) oraz w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z , str. 1).

7 12) przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa; 13) inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 6. Typy beneficjentów: Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej 4 lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT (załącznik nr 10). O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: Ważne! 1) MŚP 5 ; 2) zgrupowania i partnerstwa MŚP; Obowiązki związane z utworzeniem partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerskiej) reguluje art. 33 ustawy wdrożeniowej. Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poddawania się kontroli oraz postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Partner wiodący. 7. Tryb naboru i wyboru projektu: Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs przebiega w następujących etapach: Złożenie wniosku o dofinansowanie Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania Schematu 1.5.A ma charakter zamknięty i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie IPAW formularza (zakres danych zawartych we wzorze wniosku o dofinansowanie nie ulega zmianie) Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu. a) Wersję elektroniczną wniosku należy zapisać na nośniku elektronicznym (płyta CD lub DVD) w formacie EXCEL. Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę Wnioskodawcy, oraz tytuł projektu. b) Wersja papierowa wniosku (każda strona wydruku) musi być zgodna z jego wersją 4 Prowadzenie działalności gospodarczej w na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej musi być potwierdzone w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy. W przypadku, gdy z dokumentu rejestrowego nie wynika wprost, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarcza na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć inny dokument potwierdzający ten fakt np. NIP 2. 5 Za MŚP uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

8 elektroniczną. W celu uniknięcia niezgodności wersji papierowej z elektroniczną, po zapisaniu wersji elektronicznej wniosku i wydrukowaniu jego wersji papierowej, we wniosku nie należy dokonywać już żadnych zmian. Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski można dostarczać: - osobiście: do Punktu Przyjęć Wniosków (Sekretariat) w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a, - kurierem lub listem poleconym na adres: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23a, Wałbrzych, W terminie: Od godz dnia r. do godz dnia r. Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Reguła ta nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpocząć się od 1 stycznia 2014 r. Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca rozpoczynając projekt wcześniej niż po podpisaniu umowy o dofinansowanie czyni to na własne ryzyko. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego wniosku o dofinansowanie na każdym etapie jego oceny. Aby wycofać wniosek należy dostarczyć do IPAW pismo w sprawie wycofania wniosku o dofinansowanie z oceny. ETAPY OCENY PROJEKTU WERYFIKACJA TECHNICZNA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE (wraz z załącznikami) trwa do 21 dni kalendarzowych od upływu wyznaczonego terminu składania wniosków. W jej ramach weryfikowane jest czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami nie zawiera braków formalnych lub oczywistych omyłek, zawartych w katalogu możliwych do uzupełnienia braków formalnych oraz oczywistych omyłek wyszczególnionych w pkt 9 Regulaminu konkursu. W przypadku ich stwierdzenia Wnioskodawca wzywany jest do jednokrotnego uzupełnienia wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek. W przypadku: niepoprawienia/ nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie; niepoprawienia/ nieuzupełnienia wszystkich wskazanych braków formalnych i oczywistych omyłek; wprowadzenia w ramach poprawy/ uzupełnienia zmian stanowiących istotną modyfikację wniosku; wniosek o dofinansowanie projektu pozostaje bez rozpatrzenia i nie zostaje dopuszczony do oceny.

9 Wnioskodawcy, w przypadku pozostawienia jego wniosku o dofinansowanie bez rozpatrzenia, nie przysługuje protest w rozumieniu rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej. Wymogi formalne w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie nie są bowiem kryteriami Po zakończeniu weryfikacji technicznej wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie IPAW zatwierdza Listę wniosków po weryfikacji technicznej oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej Wnioski o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie weryfikację techniczną przekazywane są do Komisji Oceny Projektów (dalej: KOP), która dokonuje oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w konkursie w ramach oceny zgodności ze Strategią ZIT AW oraz oceny formalnej i merytorycznej, zgodnie z Regulaminem KOP. OCENA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT AW jest przeprowadzana w terminie do 20 dni kalendarzowych od dnia zakończenia weryfikacji technicznej. Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT AW dokonywana jest w oparciu o katalog Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD , zatwierdzony uchwałą nr 10/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kryteria zgodności ze Strategią ZIT AW dla Podziałania Schemat 1.5.A zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Podczas oceny przeprowadzana będzie weryfikacja projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT AW, weryfikowany będzie faktyczny wpływ przedsięwzięcia na minimalizację negatywnych zjawisk opisanych w Strategii ZIT AW oraz faktyczny wpływ projektu na realizację zamierzeń strategicznych ZIT AW. Sprawdzana będzie zbieżność zapisów dokumentacji aplikacyjnej z zapisami Strategii ZIT AW. Ocena w tym aspekcie będzie opisowa i będzie zawierała szczegółowe uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów. Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizację wartości docelowych wskaźników Strategii ZIT AW wynikających z Porozumienia. Wskaźniki, które będą brane pod uwagę przy tym kryterium: wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8), liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28), liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29). Badany będzie komplementarny charakter projektu, czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem, które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji bądź zostały zgłoszone w ramach tego samego naboru. Ocenę projektu pod kątem zgodności ze Strategią ZIT AW przeprowadza ekspert zewnętrzny, o którym mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej, a także pracownik IPAW wykonującej zadania Gminy Wałbrzych pełniącej funkcje Instytucji Pośredniczącej.

10 Na tym etapie oceny projekt może uzyskać maksymalnie 45 pkt., co stanowi 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów podczas całego procesu oceny. Warunkiem zakwalifikowania projektu do dalszych etapów oceny jest uzyskanie co najmniej 15%, punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny, tj. 6,75 pkt. Projekty badane będą również w ramach kryterium limit alokacji. Kryterium to spełnią te projekty, których łączna wartość wnioskowanej dotacji (uwzględniając kolejność projektów na liście) nie przekroczy 200 % środków przewidzianych na konkurs (z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu). Po zakończeniu tego etapu oceny IPAW zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz portalu Funduszy Europejskich (zwanym dalej portalem Funduszy Europejskich) Listę wniosków o dofinansowanie po ocenie zgodności ze Strategią ZIT AW (zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny, niezakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny/wycofanych z oceny). W przypadku oceny negatywnej, IPAW informuje Wnioskodawcę o niezakwalifikowaniu projektu do kolejnego etapu oceny. Ww. informacja zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia środka odwoławczego do właściwej instytucji. OCENA FORMALNA projektu jest przeprowadzana w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT AW. Ocenie podlegają wyłącznie projekty, które przeszły pozytywnie ocenę zgodności ze Strategią ZIT AW oraz uzyskały wymagane minimum punktowe. Ocena formalna dokonywana jest w oparciu o katalog Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD , zatwierdzony uchwałą nr 10/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kryteria oceny formalnej dla Podziałania Schemat 1.5.A zostały przedstawione w załączniku nr 3 do Regulaminu. Ocenę formalną przeprowadzają pracownicy IPAW wykonującej zadania Gminy Wałbrzych pełniącej funkcje Instytucji Pośredniczącej. W trakcie oceny formalnej IPAW może wystąpić do Wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień w sprawie projektu, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny kryteriów formalnych wyboru projektu i/lub uzupełnienie braków formalnych. Wnioskodawca ma prawo do jednokrotnej poprawy wniosku. Weryfikacja ww. kryteriów odbywa się na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy/Konsorcjantów lub zapisów wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. Projekty, które spełniły wszystkie kryteria formalne zostają ocenione pozytywnie oraz przekazywane są do oceny merytorycznej. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów formalnych obligatoryjnych (ich spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania), oznacza odrzucenie wniosku. Pismo informujące Wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu zostanie wysłane po zatwierdzeniu wyników oceny formalnej wszystkich wniosków w konkursie. W piśmie podaje się informację o zakończeniu oceny formalnej projektu i jej wyniku wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem informacji

11 o spełnieniu albo niespełnieniu kryteriów formalnych wyboru projektów. Ww. informacja zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia środka odwoławczego do właściwej instytucji. Po zatwierdzeniu wyników oceny formalnej wszystkich projektów w konkursie i zatwierdzeniu Listy wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej (skierowanych do oceny merytorycznej, wycofanych, odrzuconych), IPAW zamieszcza ją na swojej stronie internetowej oraz portalu Funduszy Europejskich. OCENA MERYTORYCZNA projektów przeprowadzana jest w terminie do 55 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny formalnej. Ocenie podlegają wyłącznie projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o katalog Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD , zatwierdzony uchwałą nr 10/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kryteria dla Podziałania Schemat 1.5.A zostały przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. Ocenę merytoryczną przeprowadzają eksperci zewnętrzni, o których mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej. W trakcie oceny merytorycznej IPAW może wystąpić do Wnioskodawcy o złożenie wyjaśnień lub dokumentów w sprawie projektu, które są niezbędne do przeprowadzenia oceny kryteriów merytorycznych wyboru projektu. Wnioskodawca nie może uzupełniać wniosku o dodatkowe informacje/dane, a jedynie wyjaśniać zapisy zamieszczone we wniosku o dofinansowanie. W skład kryteriów merytorycznych wyboru projektów wchodzą kryteria merytoryczne (ocena finansowo-ekonomiczna projektu oraz ocena projektu pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych ogólnych), a także kryteria merytoryczne specyficzne dla działania 1.5 RPO WD. W skład ww. kryteriów wchodzą kryteria obligatoryjne oraz punktowe. Weryfikacja kryteriów merytorycznych punktowych odbywa się na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy (w tym wszystkich konsorcjantów) projektu lub zapisów wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów merytorycznych obligatoryjnych, projekt jest negatywnie oceniany. Po dokonaniu oceny wszystkich projektów i zatwierdzeniu Listy ocenionych projektów, IPAW przekazuje Wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego projektu i jej wyniku. W uzasadnionych przypadkach termin na przeprowadzenie oceny spełnienia kryteriów wyboru określony w niniejszym Regulaminie może zostać wydłużony na wniosek Przewodniczącego KOP, zgodnie z właściwym Regulaminem KOP. Informacja o wydłużeniu terminu oceny zamieszczana jest na stronie internetowej IPAW nie później niż na 1 dzień kalendarzowy przed ustalonym wcześniej terminem zakończenia oceny.

12 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej równoznaczne jest z rozstrzygnięciem konkursu. Po zakończenia oceny ostatniego projektu sporządzany jest protokół z prac Komisji Oceny Projektów wraz z listą projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz listą ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny i wskazującą projekty, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Protokół oraz obydwie listy zatwierdzane są przez Przewodniczącego KOP i Dyrektora IPAW oraz przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha a następnie przekazywane niezwłocznie do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania zamieszczana jest na stronie internetowej oraz Dodatkowo po rozstrzygnięciu konkursu IPAW zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu Funduszy Europejskich informację o składzie KOP. IPAW przekazuje niezwłocznie Wnioskodawcy pisemną informację o wynikach przeprowadzonej oceny tj. wyborze projektu do dofinansowania lub negatywnej ocenie. W przypadku negatywnej oceny ww. informacja zawiera dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia środka odwoławczego do właściwej instytucji. 8. Zasady składania wniosków o dofinansowanie FORMA: Wnioski należy wypełnić w aplikacji EXCEL za pomocą udostępnionego na stronie IPAW formularza (zakres danych zawartych we wzorze wniosku o dofinansowanie nie ulega zmianie) Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w wersji elektronicznej i wersji papierowej w jednym egzemplarzu (zgodnie z pkt 7 Tryb naboru i wyboru projektu niniejszego Regulaminu) Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej IPAW. Oryginał wniosku wraz z załącznikami musi być podpisany i parafowany na każdej stronie przez Wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania. Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub udzielonym pełnomocnictwem (w przypadku prokurenta wystarczający jest wypis z KRS). W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć: kopię zawierającą klauzulę Za zgodność z oryginałem umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę Za zgodność z oryginałem od strony do strony opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą w tym przypadku osoba

13 uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu. Wniosek wraz z załącznikami powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Załączniki powinny być ponumerowane zgodnie z listą załączników przedstawioną we wniosku o dofinansowanie. Wniosek należy dostarczyć do IPAW we wskazanym terminie w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem: Nazwa wnioskodawcy Adres wnioskodawcy NIP Tytuł projektu WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Poddziałania Rozwój produktów i usług w MŚP, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej Ul. Słowackiego 23a Wałbrzych W przypadku przesyłki pocztowej lub kurierskiej liczy się data jej faktycznego wpływu do IPAW, a nie data jej nadania. Termin: Przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.5, Podziałania 1.5.2, Schematu 1.5 A odbywać się będzie w terminie: od godz dnia r. do godz dnia r. Uwaga! Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu IOK może wystąpić do Wnioskodawcy o zaktualizowanie wniosku na formularzu Systemu Naboru i Oceny Wniosków SNOW (w przypadku uruchomienia systemu). 9. Uzupełnienia oraz przykładowy katalog możliwych do uzupełnienia braków formalnych oraz Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie projektu lub poprawienie w nim oczywistej omyłki nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji (zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej). Powyższy warunek jest oceniany przez IPAW. Przykładowo istotne modyfikacje w projekcie to takie, które mają wpływ na charakter i cele działania/poddziałania w ramach, którego został złożony wiosek o dofinansowanie projektu.

14 oczywistych omyłek Dopuszczalne jest jednokrotne dokonanie uzupełnień lub poprawy, o których mowa powyżej, wyłącznie w zakresie wskazanym przez IPAW. Wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub poprawy podlegają odrzuceniu. Przykładowy katalog możliwych do uzupełnienia braków formalnych oraz oczywistych omyłek: - błędy pisarskie, - podpisanie wniosku oraz załączników przez nieuprawnione osoby, - dołączenie nie wszystkich obligatoryjnych załączników, - nieczytelność kopii załączników, - sporządzenie załączników na nieodpowiednich/nieaktualnych formularzach, Sposób uzupełnienia braków formalnych oraz poprawiania oczywistych omyłek: Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek. IPAW wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, w terminie przez nią wyznaczonym, jednak nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia następnego po otrzymaniu informacji. Za datę doręczenia wezwania uznaje się datę jego doręczenia za pośrednictwem kanału szybkiej komunikacji lub fax, wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu. 10. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 11. Wzór umowy o dofinansowanie projektu Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy się posługiwać ubiegając się o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu stanowi załącznik nr 1, a instrukcja jego wypełniania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z Wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Wzór umowy określa minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków stron i może być uzupełniony przez Dyrektora IPAW o postanowienia niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu, oraz ze względu na konieczność wprowadzenia zmian wynikających z systemu realizacji RPO WD, w trakcie trwania procedury konkursowej, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. 12. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia ZIT AW oraz Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonają wyboru wniosków o dofinansowanie projektu w oparciu o Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD zatwierdzone uchwałą nr 10/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. przez Komitet Monitorujący RPO WD stanowiące zał. 3 do SZOOP RPO WD, który dostępny jest

15 na stronie internetowej IPAW. Kryteria dla Podziałania Schemat 1.5.A zostały wyodrębnione i stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Tylko wniosek, który w wyniku przeprowadzonej punktowanej oceny merytorycznej uzyska nie mniej niż 25% punktów (tzn. nie mniej niż 6,75 pkt.) możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów merytorycznych specyficznych, będzie miał możliwość otrzymania dofinansowania w ramach konkursu. 13. Zasady finansowania projektu Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD , przyjętego Uchwałą nr 1216/V/15 z dnia 22 września 2015 r. Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Poddziałania Schemat 1.5.A przewidziano kwotę: EUR ( PLN*, kurs 4,2405) * Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu Wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania dostępne będzie na obszarze wsparcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w załączniku nr 10 do niniejszego Regulaminu Strategia ZIT AW. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi PLN. Wniosek Beneficjenta o płatność końcową musi zostać złożony do IPAW w terminie do 31 stycznia 2018 roku. UWAGA! Beneficjenci chcący realizować projekty, w momencie aplikowania o środki, muszą dokonać wyboru czy chcą korzystać z puli środków przeznaczonych na konkurs ogłaszany przez ZIT AW (w przypadku realizacji projektu na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej) czy z puli środków przeznaczonych na konkurs horyzontalny ogłaszany przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą. 14. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu (zgodnie art. 14 Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów: dla mikro i małych przedsiębiorców do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; dla średnich przedsiębiorców do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

16 rozporządzenia 651/2014) 15. Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy Wnioskodawca może wnieść protest po ocenie zgodności projektu ze Strategią ZIT AW, ocenie formalnej i ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie oraz po wyborze projektu w trybie konkursowym w ramach RPO WD. Wnioskodawca, w przypadku negatywnej oceny projektu, niewybrania projektu do dofinansowania, po otrzymaniu od IPAW pisemnej informacji w tym zakresie, ma możliwość wniesienia protestu na zasadach i w trybie, o którym mowa w art. 53, art. 54 oraz art. 56 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. Protest składany jest do Instytucji Zarządzającej RPO WD za pośrednictwem Gminy Wałbrzych w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcy pisma informującego o negatywnym wyniku oceny. Protest (wyłącznie w formie pisemnej) należy złożyć do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) wykonującej zadania Gminy Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej na adres: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ul. Słowackiego 23A Wałbrzych Protest przysługuje Wnioskodawcy od negatywnego wyniku oceny (zgodności projektu ze Strategią ZIT/formalnej/merytorycznej) projektu oraz niewybrania projektu do dofinansowania. Termin na wniesienie przez Wnioskodawcę protestu do IZ RPO WD za pośrednictwem IPAW liczy się od dnia następnego po dniu otrzymania przez niego pisemnej informacji o negatywnej ocenie projektu. Publikacja wyników oceny projektów na stronie internetowej IPAW nie jest podstawą do wniesienia protestu. Protest musi zawierać: oznaczenie właściwej instytucji do rozpatrzenia protestu, oznaczenie Wnioskodawcy (tożsame z danymi wskazanymi we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu - chyba że uległy zmianie); Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania IPAW i IZ RPO WD informacji dotyczących zmiany danych teleadresowych. W przypadku niewywiązania się z ww. obowiązku, wszelką korespondencję kierowaną do Wnioskodawcy na dotychczasowy adres uznaje się za doręczoną, numer wniosku o dofinansowanie, wskazanie kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem, wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

17 Wszystkie zarzuty Wnioskodawcy powinny zostać ujęte w jednym proteście. Jeżeli, zdaniem wnioskodawcy, ocena projektu została przeprowadzona niezgodnie z więcej niż jednym kryterium oceny, w proteście należy wskazać wszystkie te kryteria. Wnioskodawca ma prawo do wnoszenia (na zasadach, w trybie, sposobie i warunkach jak dla protestu) uzupełnień do złożonego protestu, wyłącznie w terminie właściwym na wniesienie protestu. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. IPAW pozostawia protest bez rozpatrzenia, jeżeli pomimo prawidłowego pouczenia zawartego w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny/etapu oceny, został on wniesiony: po terminie, przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, bez wskazania kryteriów wyboru projektów z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem. W przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, IPAW wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia bądź poprawienia w nim oczywistych omyłek. Uzupełnienie protestu przez Wnioskodawcę może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do określonych wymogów formalnych. W przypadku spełnienia przez protest od negatywnego wyniku oceny wszystkich wymogów formalnych IPAW, w terminie 21 dni od dnia otrzymania protestu, weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny projektu w zakresie kryteriów wyboru projektu z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza i/lub zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, i: dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje skierowaniem projektu do właściwego (kolejnego) etapu oceny albo umieszczeniem go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej albo kieruje protest wraz z otrzymaną od Wnioskodawcy dokumentacją do IZ RPO WD, załączając do niego stanowisko o braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. IPAW pisemnie informuje Wnioskodawcę o wyniku podjętego rozstrzygnięcia i skierowaniu do właściwego etapu oceny albo umieszczeniu na liście projektów wybranych do dofinansowania lub o przekazaniu protestu do IZ RPO WD. Rozpatrzenie protestu/pozostawienie protestu bez rozpatrzenia przez IZ RPO WD następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od dnia otrzymania protestu przez IZ RPO WD i przeprowadzane jest zgodnie z procedurami obowiązującymi w IZ RPO WD w zakresie rozpatrywania protestów. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy w trakcie

18 rozpatrywania protestu konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony. W przypadku nieuwzględnienia protestu przez IZ RPO WD, Wnioskodawcy przysługuje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego (zgodnie z art. 3 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). O wyniku rozpatrzenia protestu/o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia IZ RPO WD informuje Wnioskodawcę na piśmie. Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania protestu przed dniem rozpatrzenia (wydania rozstrzygnięcia) protestu/pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Wycofanie protestu następuje w formie pisemnej. W przypadku wycofania protestu po dniu wydania rozstrzygnięcia (rozpatrzeniu) protestu/pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, wycofanie to uznaje się za bezskuteczne i pozostawia się je bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca jest pisemnie informowany. Istnieje możliwość ponownego wniesienia protestu przez Wnioskodawcę (również w tym samym zakresie, w ramach którego Wnioskodawca wycofał protest), jednak wyłącznie przy zachowaniu pierwotnego terminu na wniesienie protestu. W przypadku, gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: IPAW pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie Wnioskodawcę, pouczając jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego Sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia. Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów. Szczegółowe zasady, terminy, tryby, sposoby oraz warunki wnoszenia oraz rozpatrywania protestu, w tym w przypadku negatywnej oceny projektu przeprowadzonej w efekcie uprzednio wniesionego i uwzględnionego protestu lub wyroku sądu administracyjnego uznającego skargę za zasadną, określone zostały m.in. w SZOOP RPO WD dostępnym na stronie internetowej IPAW. 16. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu 17. Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu Wyniki rozstrzygnięcia konkursu IPAW zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu Funduszy Europejskich jako listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. W przypadku wyboru projektów do dofinansowania przez ZIT AW i Zarząd Województwa Dolnośląskiego, IPAW zwraca się do Wnioskodawcy o dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma informującego o wyborze projektu do dofinansowania.

19 W przypadku niedostarczenia dokumentów we wskazanym terminie IPAW może wezwać ponownie Wnioskodawcę do dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie. W przypadku niedostarczenia dokumentów przez Wnioskodawcę w ponownie wyznaczonym terminie IPAW może odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie projektu bez dalszych wezwań. Za zgodą IPAW dopuszcza się, przed podpisaniem umowy a po wyborze projektu do dofinansowania, wprowadzenie zmian w projekcie w zakresie, który nie powoduje konieczności przeprowadzenia ponownej oceny projektu pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych, np. w zakresie urealnienia terminów realizacji projektu. IPAW może dokonać kontroli projektu u Beneficjenta przed zawarciem umowy o dofinansowanie a po wybraniu projektu do dofinansowania (w przypadkach wskazanych w art. 169 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku podpisanie umowy o dofinansowanie projektu uzależnione jest od wyniku przeprowadzonej kontroli. Wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Zabezpieczenie ustanowione jest w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą na zlecenie wraz z deklaracja wekslową. Wzór umowy, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu określa minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków stron i może być uzupełniony przez Dyrektora IPAW o postanowienia niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu, oraz ze względu na konieczność wprowadzenia zmian wynikających z systemu realizacji RPO WD, w trakcie trwania procedury konkursowej, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie wraz z gotowymi wzorami do wypełnienia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego Regulaminu. 18. Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu W przypadku konieczności udzielenia Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, IPAW udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania Wnioskodawcy. Zapytania do IPAW można składać za pomocą: e mail: telefonu: , bezpośrednio w siedzibie: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ul. Słowackiego 23A Wałbrzych Ponadto na stronie internetowej IPAW będzie widniała zakładka Pytania i odpowiedzi. Na bieżąco aktualizowana baza pytań i odpowiedzi w pierwszej kolejności będzie stanowić materiał pomocniczy dla Wnioskodawcy. 19. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

20 20. Sytuacje w których konkurs może zostać anulowany Konkurs może zostać anulowany w następujących przypadkach: złożenia wniosków o dofinansowanie wyłącznie przez podmioty niespełniające kryteriów aplikowania do udziału w danym konkursie; naruszenia w toku procedury konkursowej przepisów prawa i/lub zasad regulaminu konkursowego, które są istotne i niemożliwe do naprawienia; zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której strony nie mogły przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego; 21. Postanowienie dotyczące możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie IZ RPO WD po zakończeniu oceny/rozstrzygnięciu konkursu może zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu. Przy zwiększeniu kwoty musi zostać zachowana zasada równego traktowania, co może polegać na objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów lub objęciu dofinansowaniem kolejno wszystkich projektów, które uzyskały taką samą ocenę oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów (tj. wszystkich projektów, które otrzymały taką samą liczbę punktów) w ramach zwiększonej alokacji. 22. Wskaźniki produktu i rezultatu Działania realizowane podczas projektu obrazowane są za pomocą wskaźników produktu i rezultatu. Beneficjent jest zobowiązany osiągnąć wskaźniki zakładane we wniosku o dofinansowanie. Przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie należy wybrać wszystkie adekwatne wskaźniki, które obrazują realizacje, typ i cel projektu. Obligatoryjne: a) wskaźniki ujęte w RPO WD, SZOOP RPO WD Fakultatywne: b) horyzontalne z Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych (WLWK) W ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP Poddziałania Rozwój produktów i usług w MŚP, Schematu 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP dostępne są następujące wskaźniki: Wskaźniki produktu: RODZAJ WSKAŹNIKA NAZWA JEDNOSTKA MIARY ŻRÓDŁO RODZAJ DOKUMENTU W KTÓRYM OKREŚLONO WSKAŹNIK

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r.

PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY PROJEKTU. Wałbrzych, Listopad 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej w MŚP PROCEDURY NABORU ORAZ OCENY

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15

RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wałbrzych, październik 2015 r.

Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wałbrzych, październik 2015 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2015 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzych, październik 2015 r. PRZEDMIOT KONKURSU REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15

RPDS IP /15 RPDS.01.02.01-IP.01-02-015/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15

RPDS IP /15 RPDS.01.02.02-IP.01-02-016/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS.01.05.01-IP.01-02-160/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15

RPDS IP /15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-022/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Spotkanie Informacyjne dot. naboru 1.5 A Wrocław, 25.10.2016 r. Agenda spotkania 1. Opis zakresu wsparcia w konkursach 1.5 A 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.5.2

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.5.2 Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.5.2 Zmiany obowiązują od 31 grudnia 2015 r. Regulamin Lp. Strona, punkt tabeli Przed zmianą Po zmianie 1. Str. 2 i 3, pkt 1 W ramach niniejszego

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /18

RPDS IP /18 Ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, tel. +48 71 776 58 00, sekretariat@dip.dolnyslask.pl, www.dip.dolnyslask.pl RPDS.01.05.01-IP.01-02-304/18 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS.01.04.01-IP.01-02-211/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS.01.04.01-IP.01-02-215/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /17

RPDS IP /17 RPDS.01.05.01-IP.01-02-264/17 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-072/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16,

RPDS IP /16, Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-145/16, nr RPDS.01.03.04-IP.03-02-146/16 dla Poddziałania 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości ZIT AW (Schemat A: Przygotowanie terenów

Bardziej szczegółowo

RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15

RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15 RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-069/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1.

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP IP /19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-005/18 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS.01.04.02-IP.01-02-216/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-055/17 Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2031/17 Zarządu Wojewódzka Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 829/17 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-092/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Procedura odwoławcza w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu przysługuje? Sposób złożenia protestu

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-103/17 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS.01.04.01-IP.01-02-217/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.03.01-IP.02-12-011/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1. Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15. Instytucja Organizująca Konkurs

RPDS IP /15. Instytucja Organizująca Konkurs RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 Instytucja Organizująca Konkurs Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca REGULAMIN KONKURSU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

RPPD IZ /17)

RPPD IZ /17) Białystok, 27 lutego 2018 roku Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS.01.04.02-IP.01-02-218/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim

Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim Załącznik Nr 4 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim PROCEDURY ODWOŁAWCZE W RAMACH WSPARCIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 35 UST. 1 LIT. B ROZPORZĄDZENIA NR 1303/2013,

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15. Instytucja Ogłaszająca Konkurs

RPDS IP /15. Instytucja Ogłaszająca Konkurs RPDS.01.05.01-IP.01-02-005/15 Instytucja Ogłaszająca Konkurs Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca REGULAMIN KONKURSU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik do Uchwały NWZC_12/2015 z dnia 18.12.2015 Zał. nr 4 do Regulaminu Rady Programowej ZMIANY: - Zał... zmiana treści do Uchwały.. z dnia. Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza od decyzji Rady

Procedura odwoławcza od decyzji Rady Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej Procedura odwoławcza od decyzji Rady Procedura odwoławcza składa się z dwóch części załączników:

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15

RPDS IP /15 RPDS.01.02.01-IP.01-02-013/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny 1. Prawo do protestu 1. Prawo do protestu przysługuje podmiotom ubiegającym się o wsparcie (dalej: wnioskodawcom ), jeśli operacja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 12 października 2016 r. REGULAMIN WYDAWANIA REKOMENDACJI PRZEZ KOMITET STERUJĄCY ZWIĄZKU ZIT ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza Załącznik nr 4. do Regulaminu Rady Programowej Załącznik do Uchwały NWZC 12/2015 z dnia 18.12.2015 ZMIANY: - Zał. 3b treść jednolita do Uchwały NWZC 3/2017 z dnia 07.04.2017 - Zał. 4b treść jednolita do

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW: PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD

Postanowienia ogólne. 2 Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej projektów podmiotów innych niż LGD PROCEDURA WNIESIENIA I ROZPATRZENIA PROTESTU W PROCEDURZE KONKURSOWEJ DLA PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD ORAZ ODWOŁANIA W PROJEKTACH OBJĘTYCH GRANTEM (P3) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax Regulamin naboru wniosków nr 2/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej wdrażanej w

Bardziej szczegółowo

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (aktualizacja )Lista po przywróceniu 1 wniosku do ponownej oceny merytorycznej.

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (aktualizacja )Lista po przywróceniu 1 wniosku do ponownej oceny merytorycznej. Wyniki ocen: Ocena merytoryczna: Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej (aktualizacja 07.05.2018)Lista po przywróceniu 1 wniosku do ponownej oceny merytorycznej. Lista projektów,

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu. Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata Procedura odwoławcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Plan prezentacji 1. Podstawa prawna i dokumenty programowe; 2. Protest Co to jest protest? Komu

Bardziej szczegółowo

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony

Instytucji Organizującej Konkurs - IP usunięto oraz adres strony Rejestr zmian regulaminu konkursu - RPZP.02.07.00-IP.01-32-K02/17 Lp. Dokument, w którym wprowadzane są zmiany Rozdział / Podrozdzia ł / Punkt /Strona 1. Regulamin konkursu Strona tytułowa /strona 34 Dotychczasowy

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA. Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

OPIS DZIAŁANIA. Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług OPIS DZIAŁANIA Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 1. Nazwa działania/ Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P

Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P Proces oceny i wyboru projektów grantowych i operacji własnych w ramach RPO WK-P 2014-2020 Podstawy prawne Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności(dz.u. poz.378),

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax

ul. Rynek 26, Łagów tel./fax Regulamin naboru wniosków nr 1/2017 przeprowadzanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy wdrażanej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Ogłaszająca Konkurs

Instytucja Ogłaszająca Konkurs Instytucja Ogłaszająca Konkurs Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca REGULAMIN KONKURSU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Procedura odwoławcza od oceny Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny Załącznik nr 4. do Regulaminu Rady Programowej Załącznik do Uchwały NWZC 12/2015 z dnia 18.12.2015 r. ZMIANY: - Zał. 3b treść jednolita do Uchwały NWZC 3/2017 z dnia 07.04.2017 r. - Zał. 4b treść jednolita

Bardziej szczegółowo

RPWM IP /17

RPWM IP /17 Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i eks Komunikat z dnia 03.10.2017 r. Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Bardziej szczegółowo

RPPD IZ /17)

RPPD IZ /17) Białystok, 22 września 2017 roku Wykaz zmian w Regulaminie Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Regulaminie konkursu), Działanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU Wersja nr 2 grudzień 2016 r. 1 Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia r.

Komunikat z dnia r. Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy/poddziałan Komunikat z dnia 5.10.2018 r. Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 19

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 19 REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (EFS) Spis treści 1. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja wymogów formalnych)... 3 1.1 Złożenie wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja nr 1 Marzec 2017 r. Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2017 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wałbrzych, 07 listopad 2017 r.

Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2017 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wałbrzych, 07 listopad 2017 r. Wsparcie dotacyjne dla MŚP w 2017 r. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Wałbrzych, 07 listopad 2017 r. PRZEDMIOT KONKURSU REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PODDZIAŁANIE ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG SCHEMAT 1.5.A. WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI W MŚP ZIT AW PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP (Z WYŁĄCZENIEM

PODDZIAŁANIE ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG SCHEMAT 1.5.A. WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI W MŚP ZIT AW PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP (Z WYŁĄCZENIEM 1 PODDZIAŁANIE 1.5.2. ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP ZIT AW SCHEMAT 1.5.A. WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI PRODUKTOWEJ I PROCESOWEJ MŚP (Z WYŁĄCZENIEM MIKROPRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH DO 2 LAT) ZINTEGROWANE INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /16

RPDS IP /16 RPDS. 01.02.01-IP.01-02-179/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny grantobiorców

Procedury wyboru i oceny grantobiorców Procedury wyboru i oceny grantobiorców Wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior dokonuje się na podstawie i zgodnie z właściwymi przepisami europejskimi i krajowymi, w

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15

RPDS IP /15 RPDS.01.02.01-IP.01-02-015/15 Instytucja Ogłaszająca Konkurs Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca REGULAMIN KONKURSU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020 Oś

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r.

Załącznik do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia r. Załącznik do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 08.11.2016 r. Regulamin naboru wniosków nr 2/2017 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Bardziej szczegółowo

6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i eks Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 19.12.2018 r.

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Wejherowo, 31.05.2016r. Regionalny Program Operacyjny ZŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15. Instytucja Organizująca Konkurs

RPDS IP /15. Instytucja Organizująca Konkurs RPDS.01.02.02-IP.01-02-016/15 Instytucja Organizująca Konkurs Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej REGULAMIN KONKURSU w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1. ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja nr 1 październik 2016 r. Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie (składanie wniosków o dofinasowanie oraz weryfikacja

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-022/15. Instytucja Organizująca Konkurs

RPDS.01.04.02-IP.01-02-022/15. Instytucja Organizująca Konkurs RPDS.01.04.02-IP.01-02-022/15 Instytucja Organizująca Konkurs Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/ Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej REGULAMIN KONKURSU w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Księgi Procedur LGD Perła Jury na lata

Załącznik nr 3 do Księgi Procedur LGD Perła Jury na lata PROCEDURA WNIESIENIA PROTESTU OD ROZSTRZYGNIĘĆ RADY PROGRAMOWEJ W SPRAWIE OCENY I WYBORU OPERACJI wersja listopad 2017r Wprowadzenie zmian w ww. załączniku wymaga każdorazowego poinformowania i uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR)

ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) ZAŁĄCZNIK NR 1 ETAPY KONKURSU (zakres EFRR) Wersja 1 Opole, 1 Spis treści 1. Etapy konkursu... 3 2. Etap I nabór wniosków o dofinansowanie projektów (składanie wniosków oraz weryfikacja wymogów formalnych)...

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

RPDS IP /15. Instytucja Organizująca Konkurs

RPDS IP /15. Instytucja Organizująca Konkurs RPDS.01.04.02-IP.01-02-022/15 Instytucja Organizująca Konkurs Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/ Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej REGULAMIN KONKURSU w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWO nr 3843/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r Rozpatrzenie pozytywne Rozpatrzenie negatywne Wykaz zmian do Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 przyjętych przez Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

RPWM IP /17

RPWM IP /17 Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i eks Komunikat z dnia 03.10.2017 r. Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Bardziej szczegółowo