PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Tarnów ul. Mickiewicza 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759). Dostosowanie istniejących klatek schodowych w budynku Domu Studenta Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie do obowiązujących przepisów przeciwpoŝarowych znak sprawy L.Dz./K-zp/1007/2010 Sporządził: Józef Ligęza Zatwierdzam:... Podpis kierownika jednostki Tarnów,

2 1. Zamawiający Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów, ul. Mickiewicza 8, tel , fax , strona internetowa zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na: Dostosowanie istniejących klatek schodowych w budynku Domu Studenta Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie do obowiązujących przepisów przeciwpoŝarowych. Niniejsze postępowanie oraz udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759). 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie istniejących klatek schodowych w budynku Domu Studenta Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie przy ul. Słowackiego 7 w Tarnowie do obowiązujących przepisów przeciwpoŝarowych. Dostosowanie budynku będzie polegało na wydzieleniu dwóch klatek schodowych istniejących ścianą aluminiową lub murowaną EI60 z drzwiami przeciwpoŝarowymi EI30 w celu oddymiania w razie poŝaru. W zakresie robót jest równieŝ opracowanie instrukcji ewakuacji mieszkańców i obsługi Domu Studenta na wypadek poŝaru. Na klatkach schodowych naleŝy zamontować instalację zapobiegającą zadymieniu. NaleŜy wykonać instalacje alarmowe związane z montowanymi klapami oddymiającymi. Ponadto instalacja wodociągowa wewnętrzna zostanie wyposaŝona w dodatkowy wewnętrzny hydrant DN25, który ma za zadanie spełniać funkcje gaśnicze. Przy zadaniu głównym naleŝy wykonać równieŝ zadania towarzyszące polegające na dostosowanie standardu klatki schodowej na poddasze do standardu obiektu. Wszelkie roboty murowe, tynki, malowana, układania płytek posadzkowych i ściennych naleŝy wykonać w standardzie obiektu. Ponadto naleŝy wymalować 17 sztuk pokoi i połoŝyć wykładzinę PCV w 6 pokojach studenckich w standardzie obiektu. W piwnicy naleŝy wyremontować jedno pomieszczenie o wymiarach 7,55x7,40m wysokości 4,20m. NaleŜy równieŝ wykonać zetki w pomieszczeniach pokojowych w ilości 90 kpl. wraz z robotami towarzyszącymi. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę na określony wyŝej zakres robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ. Załącznik nr 1 - Zakres robót Załącznik nr 2 Projekt budowlany Załącznik nr 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy Kod CPV Roboty budowlane: Instalowanie przegród Roboty murarskie i murowe Instalowanie ram okiennych Kładzenie płytek Roboty malarskie Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty elewacyjne Roboty w zakresie okładziny tynkowej Roboty przy wznoszeniu rusztowań Roboty w zakresie usuwania gruzu 2

3 Roboty sanitarne: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Roboty elektryczne: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Inne instalacje elektryczne Lampy i oprawy oświetleniowe 3. Opis części zamówienia, jeŝeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający informuje, iŝ nie przewiduje udzielenia Wykonawcy wybranemu do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, zamówień uzupełniających, w wysokości i zgodnie z trybem przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji przedmiotu zamówienia do roku. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1) O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykaŝą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3

4 d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3) Za Wykonawców, spełniających warunki określone w pkt. 7 ppkt. 1 lit. a) i b) SIWZ, Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich 5 lat (a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za wykonanie zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający uwaŝać będzie wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej wykonywanej na czynnym obiekcie, polegającej na remoncie budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze co najmniej 8000m3 i wartości robót zł brutto w tym roboty polegające na wykonaniu zabezpieczeń poŝarowych montaŝ stolarki. 4

5 W razie wykonania zamówienia którego wartość została wyraŝona w walutach innych niŝ PLN, Wykonawcy winni tę wartość przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP danej waluty z dnia protokolarnego, końcowego odbioru tego zamówienia. UWAGA NR 1: Z dokumentów potwierdzających naleŝyte wykonanie zamówień jak wyŝej powinna wynikać wartość brutto robót budowlanych, okres realizacji, oraz musi wynikać rodzaj robót oraz, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. UWAGA NR 2: Jeśli Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu (zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2b), niezbędny jest udział tego podmiotu w wykonywaniu części zamówienia. 4) Za spełniających warunki określone w pkt. 7 ppkt. c) SIWZ, Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy dysponują osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, posiadają doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz spełniają wymienione niŝej wymagania (lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich osób, w okolicznościach przewidzianych w art. 26 ust. 2 pkt 2b ustawy): a) Kierownik budowy, minimalne wymagania: - wykształcenie wyŝsze techniczne, - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, - przynaleŝność do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa, - 5 letni staŝ pracy zawodowej licząc od daty wydania uprawnień budowlanych do dnia upływu składania ofert. b) Kierownik robót elektrycznych, minimalne wymagania: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - przynaleŝność do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa, - 3 letni staŝ pracy zawodowej licząc od daty wydania uprawnień budowlanych do dnia upływu składania ofert. c) Kierownik robót sanitarnych, minimalne wymagania: - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - przynaleŝność do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa, - 3 letni staŝ pracy zawodowej licząc od daty wydania uprawnień budowlanych do dnia upływu składania ofert. 5) Za spełniających warunki określone w pkt. 7 ppkt. 1 lit. d) SIWZ, Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i którzy: a) Uzyskali w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych średnie roczne obroty nie mniejsze niŝ zł i nie wykazują straty, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie. b) Posiadają opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niŝszą niŝ zł. c) Posiadają informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawcy posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawców na kwotę nie mniejszą niŝ zł, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy swoich zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia). 5

6 6) Za spełniających warunki określone w pkt. 1 ppkt. 2) SIWZ, Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy wykaŝą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 8 ppkt 2) lit c. SIWZ. UWAGA! W przypadku oferty wspólnej lub jeŝeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, do oferty muszą być dołączone indywidualne oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 8 ppkt. 2) lit. c. SIWZ dotyczące kaŝdego z Wykonawców oraz innych podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia. 7) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga: a) Sporządzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o kosztorysu ślepy stanowiący załącznik do SIWZ. Przy opracowaniu kosztorysu ofertowego zaleca się zachować układ, kolejność jak w przedmiarach robót. Kosztorys ofertowy naleŝy opracować metodą kalkulacji szczegółowej. Godzinowa stawka robocizny kosztorysu ofertowego ma być ustalona na podstawie analizy własnej i winna obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń. Ceny materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupu. Do uznania Wykonawcy pozostawia się naliczanie wskaźników pośrednich i narzutów zysku. Wartość całkowita kosztorysu ofertowego powiększona o naleŝny podatek VAT powinna być równa cenie podanej w ofercie. 8) W przypadku oferty wspólnej wyŝej określono, które z wymienionych warunków ma spełnić kaŝdy z Wykonawców indywidualnie lub przynajmniej jeden z Wykonawców składający ofertę wspólną, a w przypadku gdy tego nie określono, to pozostałe warunki o których mowa w niniejszym rozdziale uznane będą za spełnione jeŝeli spełnią je łącznie Wykonawcy występujących wspólnie. 9) Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 10) Potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonane będzie na podstawie złoŝonych przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń i dokumentów wymienionych i szczegółowo opisanych w pkt. 8 SIWZ na zasadzie spełnia, nie spełnia. 8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz poprzez oferowane roboty budowlane wymagań zamawiającego 1) Oferta przedłoŝona przez Wykonawcę winna być sporządzona zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego kompletem dokumentacji przetargowej i obejmować całość przedmiotu zamówienia. 2) Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, właściwie podpisane i opieczętowane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: a. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany Formularz oferty załącznik nr 5 do SIWZ. b. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający Ŝąda przedłoŝenia wraz z ofertą następujących dokumentów: 6

7 a) Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA! W przypadku oferty wspólnej do oferty muszą być dołączone indywidualne oświadczenia kaŝdego z Wykonawców. b) Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ (wymogi określa pkt. 7 ppkt 3) SIWZ). c) Dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ - (wymogi określa pkt 7 ppkt 4) SIWZ). e) Sprawozdanie finansowe a jeŝeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŝ z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty zobowiązania i naleŝności - za okres nie dłuŝszy niŝ ostatnie trzy lata obrotowe, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres - (wymogi określa pkt 7 ppkt 5) lit. a)). f) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - (wymogi określa pkt 7 ppkt 5) lit. b)). g) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - (wymogi określa pkt 7 ppkt 5) lit. c)) UWAGA* JeŜeli Wykonawca polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłoŝenia informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, dotyczącej tych podmiotów. c. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający Ŝąda złoŝenia następujących oświadczeń i dokumentów: UWAGA! W przypadku oferty wspólnej lub jeŝeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, do oferty muszą być dołączone indywidualne oświadczenia i dokumenty wymienione w tym ustępie dotyczące kaŝdego z Wykonawców oraz innych podmiotów. a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 7

8 całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d. Dodatkowo wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany jest złoŝyć: a) Kosztorys ofertowy. b) Potwierdzenie wniesienia wadium. c) Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom przewidzianym do realizacji zamówienia. 3) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8 ppkt 2) lit c. - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 4) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 3 lit. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. 3) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 3), naleŝy złoŝyć dokument zawierający oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt. 4) stosuje się odpowiednio. 6) Wszystkie dokumenty winny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 7) Zamawiający w celach porównawczych moŝe zaŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. 8) Zamawiający w razie zaistnienia przesłanek określonych w art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców do uzupełnienia nie złoŝonych w terminie lub zawierających błędy oświadczeń, dokumentów lub wadliwych pełnomocnictw, a takŝe wezwie na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy w wyznaczonym przez siebie terminie do złoŝenia wyjaśnień dotyczących złoŝonych oświadczeń lub dokumentów. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1) Zamawiający przewiduje porozumiewanie się z Wykonawcami w formie pisemnej, dopuszcza się formę faxu lub drogi elektronicznej. 2) JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed 8

9 upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 4) Zamawiający w uzasadnionych przypadkach moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a takŝe zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja. 5) JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 6) JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian do ofert, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację o przedłuŝeniu terminu składania ofert na stronie internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja. 7) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równieŝ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiąŝące przy składaniu ofert. 8) Zamawiający upowaŝnia do kontaktowania się z Wykonawcami Józefa Ligęzę tel , fax , Wadium 1) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert lecz nie później niŝ do dnia 2 września 2010 r. do godz Wadium moŝe być wniesione: a. w pieniądzu wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniŝej, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 2) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona jedną z wymienionych form wadium, zostanie wykluczony, zaś ofertę uznaje się za odrzuconą. 3) Wadium w pieniądzu: a. Wadium w formie przelewu naleŝy wpłacić na konto Zamawiającego: nr: , z zaznaczeniem, Ŝe dotyczy: Wadium Przetarg na dostosowanie klatek schodowych w DS. PWSZ w Tarnowie b. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. c. Zamawiający określa porządkowy wymóg załączenia do oferty kserokopii przelewu wadium. 4) Wadium w pozostałych formach: 9

10 a. oryginał naleŝy złoŝyć przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, Tarnów w pokoju 113, natomiast kserokopię naleŝy załączyć do oferty. b. Wadium składane w tej formie musi mieć datę początkową waŝności równą co najmniej terminowi złoŝenia oferty, a datę końcową waŝności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłuŝenia terminu składania ofert, końcowy termin waŝności wadium albo zostanie przedłuŝony przez Wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłuŝony okres. 5) Zamawiający zastrzega, Ŝe w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium, gwarancje oraz poręczenia powinny być wystawione na Zamawiającego, a w treści tych gwarancji i poręczeń nie mogą być Ŝadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do ich realizacji. Gwarancje i poręczenia muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do ich realizacji. Gwarancje i poręczenia, w których ograniczono prawa Zamawiającego, lub w których uzaleŝniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających ze SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych, uznane zostaną jako nie spełniające warunków. 6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem ust ) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8) Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt. 7, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 11. Termin związania ofertą 1) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu na okres nie dłuŝszy niŝ 60 dni. 4) PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem waŝności wadium. 12. Opis sposobu przygotowania oferty 1) Wymagania Zamawiającego: a. KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. b. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. c. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 10

11 d. Oferta winna być sporządzona i złoŝona pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub niezmywalnym atramentem i podpisana przez osobę lub osoby we właściwy sposób upowaŝnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. Forma i treść składanej oferty winna odpowiadać załączonym do SIWZ formularzowi oferty i załącznikom do SIWZ. Wielkość załączonych do niniejszej specyfikacji formularza oferty i załączników do SIWZ moŝe zostać zmieniona przez Wykonawcę, przy zachowaniu układu graficznego, treści formularza, załączników i opisów poszczególnych wierszy oraz kolumn. e. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. f. W przypadku gdy Wykonawcy występują wspólnie do oferty musi być dołączony dokument regulujący formę współpracy Wykonawców. g. Dokumenty składane w formie kserokopii, odpisów itp. winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do podpisania oferty. h. Ewentualne poprawki w ofercie winny być czytelnie naniesione i podpisane przez Wykonawcę. i. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje itp. wyszczególnione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Zalecenia Zamawiającego: a. KaŜda zapisana strona oferty wraz z załącznikami winna być opatrzona kolejnym numerem i ułoŝona w kolejności. b. Wszystkie strony oferty winny być na stałe zespolone w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie się strony. c. Oferty naleŝy składać w nieprześwitujących kopertach lub opakowaniach odpowiednio zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oferty oraz jej nienaruszalność do czasu otwarcia ofert. d. NaleŜy stosować koperty lub opakowania, które powinny być zaadresowane na Zamawiającego: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie Ul. Mickiewicza Tarnów oraz opisane następująco: Przetarg nieograniczony Oferta na Dostosowanie istniejących klatek schodowych w budynku Domu Studenta Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie do obowiązujących przepisów przeciwpoŝarowych Nie otwierać przed r., godz e. Ponadto na kopercie lub opakowaniu naleŝy podać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy, co umoŝliwi zwrot oferty bez otwierania, jeśli zostanie ona określona jako nie złoŝona w terminie. 13. Miejsce i termin składania ofert 1) Oferty przetargowe opracowane zgodnie z niniejszą specyfikacją naleŝy składać w siedzibie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, Tarnów, pokój 113 w terminie do dnia r., do godz ) Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert w trybie wynikającym z punktu 9 niniejszej specyfikacji. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego. 11

12 3) Oferty złoŝone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom w stanie, w jakim zostały dostarczone do Zamawiającego (bez otwierania). 4) KaŜdy Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert moŝe zmienić lub wycofać swoją ofertę. 14. Miejsce i termin otwarcia ofert 1) Otwarcie ofert jest jawne. 2) Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi dnia r., o godz w siedzibie Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, Tarnów, pokój 110 w obecności Wykonawców, którzy zechcą uczestniczyć w otwarciu ofert. 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) Podczas otwarcia ofert zostanie odczytana nazwa i adres Wykonawcy oraz cena oferty wyraŝona w złotych. 5) W przypadku nieobecności Wykonawcy na otwarciu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z posiedzenia otwarcia ofert na jego wniosek. 15. Sposób obliczania ceny 1) Cena ofertowa winna być określona jako kwota netto wynikająca z kosztorysu ofertowego + podatek VAT. 2) Przy kalkulacji ceny, naleŝy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości zgodnej z przepisami ustawy z dnia r. o podatku od towarów i usług (publikacja: Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z póź. zm.). Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy, zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (D.Urz. GUS nr 1/2005 r., poz. 11) w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych. 3) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 4) Wykonawca moŝe zaoferować tylko jedną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 5) Cena określona przez Wykonawcę w ofercie zostaje ustalona na okres waŝności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 16. Informacje dotyczące walut obcych Zamawiający informuje, Ŝe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w polskich złotych. 17. Kryteria oceny ofert Lp. Kryterium oceny Podstawa oceny, sposób obliczenia 1 Cena kwota brutto w zł ilość punktów = najniŝsza cena/badana cena x 100 Znaczenie w % 100 % 18. Badanie ofert 1) W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 12

13 nie powodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3) Zamawiający dokona oceny czy oferta zawiera raŝąco niską cenę wg. zasad określonych w art. 90 Ustawy. 19. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 20. Istotne postanowienia umowy 1) Gwarancja na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy. 2) NaleŜność za wykonanie zamówienia płatna przelewem w ciągu 14 dni na podstawie faktury po zrealizowaniu zamówienia. 3) Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w razie: a. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które Zamawiający nie odpowiada - 10% wynagrodzenia umownego, b. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% wynagrodzenia umownego. c. w razie naruszenia któregokolwiek z warunków umowy 0,1% za kaŝdy stwierdzony przypadek. 4) Naliczane kary zostaną potrącone z wynagrodzenia naleŝnego Wykonawcy. 5) Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w zakresie przedmiotu zamówienia wynikającą z przyczyn niezaleŝnych od Wykonawcy, przy zachowaniu jakości oraz cen jednostkowych przedmiotu zamówienia określonych w ofercie. 21. Zawarcie umowy 1) Wybrany Wykonawca winien złoŝyć podpisaną umowę w terminie i miejscu określonym w piśmie powiadamiającym o wyborze jego oferty. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć umowę na warunkach przetargu. 2) JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 ustawy. 22. Środki ochrony prawnej 1) Wykonawcom a takŝe innym podmiotom, jeŝeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp Środki ochrony prawnej. 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c. odrzucenia oferty odwołującego. 5) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 13

14 określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 7) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 23. Informacje dodatkowe 1) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 3) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5) W sprawach nieopisanych w niniejszych dokumentach przetargowych stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i inne odpowiednie przepisy prawa polskiego. 24. Załączniki Załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiące jej integralną część: 1) Załącznik nr 1 - Zakres robót 2) Załącznik nr 2 Projekt budowlany 3) Załącznik nr 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 4) Załącznik nr 4 - Kosztorys ślepy 5) Załącznik nr 5 Formularz oferty 6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 7) Załącznik nr 7 Wykaz robót budowlanych 8) Załącznik nr 8 Wykaz osób 9) Załącznik nr 9 - Oświadczenie o spełnianiu warunków nie wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy 14

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania:

Nr ZP/WIM-341-2-60/10. Nazwa zadania: Nr ZP/WIM-341-2-60/10 Nazwa zadania: Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony

zamówienia obejmuje: - budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany na działce nr 35/2; ark. 14, obręb Wilda, połoŝony 1 z 6 2010-04-19 14:35 Poznań: Wybudowanie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 8, oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na uŝytkowanie Numer ogłoszenia: 88701-2010;

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP.271.10.2016.GC Kostrzyn nad Odrą 12.04.2016r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.10.2016.GC. Nazwa zadania: Remont parteru Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin: Budowa sali sportowej przy Zespole Gimnazjalno-Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie wraz z przebudową instalacji CO istniejącej części Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk

Rodzaj Instytucji Zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk Sopot, dnia 18 maja 2010 roku INSTYTUT OCEANOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. Powstańców Warszawy 55 ogłasza przetarg nieograniczony - znak:io/dt/1304/2010 na : usługi porządkowe w budynku Zakładu Ekologii

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego.

Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Chełmiec: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy, Wielopole wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu zamawiającego. Numer ogłoszenia: 34865-2011; data zamieszczenia: 31.01.2011

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Głubczyckiej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 204901-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2010-09-08 10:59 Poznań: Przebudowa Pracowni EKG Numer ogłoszenia: 282420-2010; data zamieszczenia: 08.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy: zamówienia publicznego Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane Numer sprawy: ZWiK-PN/01/2012 Data zamieszczenia: 09.07.2012 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2009-04-02 13:20 Poznań: Wykonanie robót budowlanych (ogólnobudowlanych i elektrycznych) obejmujących likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - montaŝ wind zewnętrznych -

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Publikacja obowiązkowa Publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo