Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie nie dostarczonym przez Zamawiającego) oraz roboty budowlane w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. C.K. Norwida 29-31, Wrocław (w 2-ch etapach), numer sprawy RAP Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie nie dostarczonym przez Zamawiającego) oraz roboty budowlane w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. C.K. Norwida 29-31, Wrocław (w 2-ch etapach), numer sprawy RAP II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Remont wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż Klatek K1, K2, K3 w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. C.K. Norwida 29-31, Wrocław (w 2-ch etapach), 2. Adres obiektu budowlanego: ul. C.K. Norwida 29-31, Wrocław, Klatka K1 - zlokalizowana w narożniku budynku z wejściem od strony ul. C.K. Norwida 31 i od strony dziedzińca, Klatka K2 - zlokalizowana w ok. połowie długości skrzydła usytuowanego od str. Pl. Grunwaldzkiego z wyjściem na teren uczelniany, Klatka K3 - zlokalizowana przy wjeździe od ul. C.K. Norwida na wewnętrzny dziedziniec uczelniany, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w zadań wraz z uzyskaniem uzgodnień, zezwoleń i decyzji dla tych zadań które tego wymagają: Klatka K1 wykonanie węzła sanitarnego na parterze, modernizacja węzła dla osób niepełnosprawnych oraz węzła sanitarnego na I p. - na podstawie załączonego projektu aranżacji, oddymianie klatek schodowych nr K1, K2, K3 - na podstawie załączonej ekspertyzy p.poż., zapewnienie Strona 1 z 19

2 poziomu bezpieczeństwa pożarowego poprzez przystosowanie budynku do warunków technicznych remont holu głównego i holu I p. z główną klatką schodową K1 instalacji hydrantowej p.poż. instalacji systemu kontroli dostępu, 3. Zakres projektowy obejmuje wykonanie zadań: 3.1. WĘZŁY SANITARNE : wykonanie nowego węzła sanitarnego na parterze dla osób niepełnosprawnych oraz węzła sanitarnego na I p. - wykonanie sufitów podwieszonych z płyt GK, montaż ścianek systemowych z drzwiami do kabin, powiększenie otworu z wymianą drzwi na nowe kompletne, okładzin ściennych z płytek ceramicznych, posadzek z płytek ceramicznych, - wykonanie nowych instalacji sanitarnych wod.kan., wentylacji mechanicznej, - wykonanie nowych instalacji elektrycznych, oświetleniowych, - wyposażenie w specjalny osprzęt, urządzenia, armaturę, podpory, Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego poprzez przystosowanie budynku do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, poprzez wykonanie : A. oddymiania klatek schodowych nr K1, K2, K3: Klatka schodowa K1 zostaje nie zabudowana, oddymiana poprzez okna oddymiające na III piętrze, sterowanie oknami samoczynnie za pomocą czujek poprzez centralkę oddymiania i ręcznie, pozostałe klatki schodowe K2, K3 - na każdej kondygnacji zostaną obudowane odpowiednio do poziomych dróg ewakuacyjnych do klasy odporności ogniowej REI 60 i zamknięte na wszystkich kondygnacjach drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, pomieszczenia, których drzwi na parterze wychodzą na obudowaną klatkę schodową, okna znajdujące się w ścianach obudowy klatek schodowych K1 i K2 winny być wymienione na okna o odporności EI 60, obudowane klatki schodowe K2, K3 - będą oddymiane poprzez okna na III piętrze dostosowane do oddymiania przez otwieranie siłownikami sterowanie samoczynnie oraz ręcznie otwierane/zamykanie B. przystosowanie klatek schodowych, korytarzy ewakuacyjnych do odpowiedniej klasy p.poż: Na poddaszu klatki schodowe K2, K3 - obudowane zgodnie z wymaganiami, Pomieszczenia użytkowe obudowane od konstrukcji dachu zgodnie z wymaganiami, Strych nieużytkowy - oddzielony drzwiami/klapą wyjściową o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, Konstrukcja dachu w klasie odporności ogniowej R30, pokrycie dachu o odporności ogniowej RE 30 zabezpieczona środkami ogniochronnymi do właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO), Korytarze ewakuacyjne ze względu na długość przekraczającą 50 m, winne być podzielone drzwiami dymoszczelnymi Korytarz II p. (prawa strona) ścianka do usunięcia. Urządzenia zamontowane na istniejącej ściance należy przenieść w inne miejsce z przystosowaniem do warunków p.poż. i uruchomić, Drogi i wyjścia ewakuacyjne zabezpieczone będą w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne włączające się samoczynnie po zaniku napięcia podstawowego Oświetlenie awaryjne Instalacja elektryczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu do budynku. Wykonanie oddzielenia pożarowego budynku od części budynku czterokondygnacyjnego (klatka K2) części budynku z dwoma salami wykładowymi (II W i III W) poprzez wbudowanie nowej stolarki drzwiowej z klasą odporności ogniowej EI60 (zgodnie z załączoną ekspertyzą p.poż.) Zakres prac projektowych objętych zamówieniem w szczególności obejmuje: Wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji - pozwoleniem na budowę, kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadań, które tego wymagają (za wyjątkiem zadań, dla których już jest wykonana i załączona do PFU dokumentacja wykonawcza) w tym projektów wykonawczych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu organizacji placu budowy, projektu organizacji robót, wykonanie mapy do celów projektowych, projekt architektury i projektów branżowych w zakresie instalacji wraz z opinią rzeczoznawców p.poż i BHP, konstrukcji, projektu oddymiania klatek schodowych K1, K2, K3, projektu przystosowania budynku (poza częścią z klatką K4) do wymagań odpowiedniej klasy p.poż., planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projektu organizacji robót, szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania Strona 2 z 19

3 budowy. 4. Zakres wykonania prac budowlanych obejmuje zadania: A. Wykonanie instalacji hydrantowej p.poż. dla całego budynku ul. C.K. Norwida B. Wykonanie aranżacji wnętrza holu głównego i klatki schodowej K1 do poziomu II piętra C. Wykonanie systemu kontroli dostępu D. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Zakres ogólny robót budowlanych obejmuje: wykonanie instalacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej z modernizacją istniejącej rozdzielnicy głównej dla: systemów ogrzewania powietrznego (kurtyny powietrzne), instalacji elektrycznej, oświetleniowej i zasilania baterii umywalkowych na fotokomórkę, instalacji wentylacji węzłów sanitarnych, zintegrowanego systemu sterowania klapami oddymiającymi klatek schodowych K1, K2, K3, system alarmu pożaru, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtyczkowych, sieci LAN, telefonicznych, systemu kontroli dostępu, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, wykonanie systemu kontroli dostępu do wskazanych pomieszczeń poszczególnych katedr i Zakładów mieszczących się w budynku, wykonania instalacji hydrantowej p.poż. wykonanie prac towarzyszących - budowlanych (uzupełnienia, naprawy tynków, uzupełnienia glazury ściennej i podłogowej, wykładzin typu pcv itp.) wynikłych w trakcie realizacji zadań podstawowych, montaż, rozruch i uruchomienie; próby i szkolenie; roboty odtworzeniowe, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. uzyskania wymaganych przepisami zezwoleń, uzgodnień, decyzji w imieniu Zamawiającego. Wykonanie węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku wraz z niezbędnymi instalacjami oraz przystosowanie do obowiązujących przepisów węzła sanitarnego dla kobiet na parterze - na I piętrze (wg załączonego projektu aranżacji oraz projektu wykonawczego instalacji sanitarnych): -Węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku: przystosowanie wskazanego pomieszczenia do funkcji węzła sanitarnego z wykonaniem niezbędnych instalacji sanitarnych, wentylacji, elektrycznych, oświetleniowych, okładzin ściennych i posadzek z płytek ceramicznych, montaż ścianek systemowych i stropu podwieszonego z powiększeniem otworu zapewniającego szerokość przejścia drzwi wejściowych do pomieszczenia węzła sanit. z montażem kompletnych drzwi wraz z wyposażeniem w specjalny osprzęt, urządzenia, armaturę i lampy oświetleniowe, malowanie pomieszczenia. -Węzeł sanitarny - damski na parterze (istniejący): powiększenie otworu zapewniającego szerokość przejścia drzwi wejściowych z montażem nowych kompletnych drzwi, wymiana istniejących ścianek na ścianki systemowe z montażem stropu podwieszonego, wymiana wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykonanie wentylacji, wykonanie okładzin posadzkowych i ściennych z płytek ceramicznych, montaż specjalnego osprzętu, armatury, urządzeń, lamp oświetleniowych, malowanie pomieszczenia. -Węzeł sanitarny - męski na I piętrze (istniejący): powiększenie otworu zapewniającego szerokość przejścia drzwi wejściowych 90 cm w świetle ościeżnicy, wymiana istniejących ścianek na ścianki systemowe z montażem stropu podwieszonego, wymiana wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie wentylacji, wykonanie okładzin posadzkowych i ściennych z płytek ceramicznych, montaż specjalnego osprzętu, armatury, urządzeń, lamp oświetleniowych, malowanie pomieszczenia. -W powyższych węzłach sanitarnych należy przewidzieć zasilanie dla baterii bezdotykowych na fotokomórkę oraz zamontowanie samozamykaczy dla drzwi wejściowych. -W węzłach sanitarnych należy przewidzieć montaż wyposażenia. Wykonanie nowej aranżacji holu głównego i głównej klatki schodowej do poziomu II piętra; -Wykonanie nowej posadzki na parterze, I piętrze i klatki schodowej do poziomu II piętra z cokołami i innymi elementami z marmuru białego i czarnego, -Renowacja wszystkich elementów wykonanych z lastrico na klatce schodowej, holu II i III piętra, -Renowacja lub malowanie okładzin ze sztucznego kamienia na wszystkich kondygnacjach, -Podwyższenie balustrady schodów klatki schodowej do wys m, -wykonanie nowego pochwytu drewnianego wszystkich barierek Renowacja elementów stalowych balustrady, -Ukrycie w bruzdach w Strona 3 z 19

4 ścianach wszystkich elementów wszystkich instalacji sanitarnych elektrycznych, słaboprądowych itd., -Wykonanie instalacji : elektrycznej, oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego, nocnego z montażem nowych opraw oświetleniowych, - Wymiana/rozbudowa rozdzielnicy głównej dla wyprowadzenia wlz-ów do zasilania klatek schodowych K2,K3 i K4 oraz zabezpieczenie 10% rezerwy Montaż rozdzielnic piętrowych z wydzieleniem obwodów do zasilania systemu kontroli dostępu i komputerów, -Montaż Wlzów od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic I,II,III piętra i zasilania windy, -Wymiana istniejących - wyeksploatowanych głowic telefonicznych na nowe oraz wymiana osłony kabla światłowodowego na III piętrze, -Renowacja tablic pamiątkowych i ponowny montaż we wskazane miejsce, -Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe drewniane w tym przystosowane do odporności p.poż wg załączonego zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej oraz wszystkie wskazane przez Zamawiającego, -Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - Wykonanie systemu ogrzewania powietrznego (kurtyna powietrzna) w holu głównym, - Wykonanie zabudowy szatni z profili ze stali nierdzewnej ze szkłem bezpiecznym częściowo piaskowanym z drzwiami i oknem witryny przesuwanym góra-dół, zamykanym na klucz. - Wykonanie renowacji istniejących wieszaków w szatni (demontaż i ponowny montaż), - Klatka schodowa II i III piętra wraz z przyległymi holami : -Renowacja - szlifowanie stopnic i podstopnic schodowych z cokołami z ewentualnym uzupełnieniem ubytków i likwidacją spękań, posadzki holu II i III piętra z cokołami, wymiana wszystkich instalacji, grzejników c.o., lamp oświetleniowych itd. Malowanie ścian, sufitów, stolarki okiennej - zgodnie z załączonym projektem aranżacji, -Wykonanie i montaż gablot, tablic i tabliczek informacyjnych na wszystkich kondygnacjach - wg załączonego projektu aranżacji. - Wykonanie skucia istn. posadzki, położenie nowych warstw posadzki wraz z ociepleniem styropianem xps, położenie płytek gresowych w pom. usługowym i w szatni, -wykonanie ścianki systemowej i renowacja wieszaków w szatni 5.Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego 5.1. Przystosowanie klatek schodowych, korytarzy ewakuacyjnych, pomieszczeń, konstrukcji budynku do odpowiedniej klasy p.poż: Klatki schodowe K2 i K3: a) prace elektryczne klatka K2: - Wymiana instalacji i oświetlenia ogólnego wraz z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego i nocnego z oprawami, osprzętem, montaż rozdzielnic parteru, I,II i III piętra (dla potrzeb instalacji teletechnicznych każda rozdzielnica winna posiadać wydzieloną część dla obwodów dedykowanych dla zasilania komputerów, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych z oprzewodowaniem i gniazdami, Montaż Wlz od rozdzielnicy głównej parteru do rozdzielnicy głównej budynku (klatka K1 - parter), Montaż Wlz od głównej klatki K2 (parter) do zasilania rozdzielnic piętrowych I, II, III piętra (osobny wlz dla każdej rozdzielnicy). wykonanie instalacji dla systemów oddymiania i przewietrzania klatki schodowej b) prace teletechniczne Klatka K2: Sieci LAN i telefoniczne: demontaż istniejących listew, wykucie bruzd, zamontowanie osłon na przewodach, ułożenie osłoniętych przewodów w bruzdach, zakrycie bruzd, Wymiana istniejących głowiczek telefonicznych na głowice nowe. c) prace elektryczne klatka K3: Wymiana instalacji i oświetlenia ogólnego wraz z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego i nocnego z oprawami, osprzętem, montaż rozdzielnic parteru, I,II i III piętra (dla potrzeb instalacji teletechnicznych każda rozdzielnica winna posiadać wydzieloną część dla obwodów dedykowanych dla zasilania komputerów, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych z oprzewodowaniem i gniazdami, wykonanie instalacji dla systemów oddymiania i przewietrzania klatki schodowej, montaż rozdzielnic parteru, I, II i III piętra. Dla potrzeb instalacji teletechnicznych każda rozdzielnica winna posiadać wydzieloną część dla obwodów dedykowanych dla zasilania komputerów, - Montaż Wlz od rozdzielnicy głównej klatki K3 do rozdzielnicy gł. budynku Klatki K1 - parter, - Montaż Wlz od rozdzielnicy głównej klatki K3 do zasilania rozdzielnic piętrowych I,II i III piętra (Osobny wlz dla każdej rozdzielnicy) d) prace teletechniczne dla Klatki K3: - Sieci LAN i telefoniczne: demontaż istniejących listew, wykucie bruzd, zamocowanie osłon na Strona 4 z 19

5 przewodach, ułożenie osłoniętych przewodów w bruzdach, zakrycie bruzd. Wymiana istniejących, wyeksploatowanych głowiczek telefonicznych na głowice nowe. Prace budowlane Klatek schodowych K2 i K3: Po wykonaniu wszystkich prac związanych z przystosowaniem obiektu do przepisów p.poż., oddymianiem klatek schodowych wraz z pracami związanymi z wymianą stolarki drzwiowej należy wykonać wszystkie niezbędne prace budowlane 5.2. Wykonanie instalacji hydrantowej p.poż. a) Zakres prac budowlanych dla instalacji hydrantowej p.poż. : odcinek przyłącza wodociągowego w obrębie piwnic od ściany zewnętrznej do zestawu wodomierzowego należy obudować osłoną EI 60, za zestawem wodomierzowym rozgałęzić instalację wodociągową na instalację p.poż. i instalację bytowo - gospodarczą, za rozgałęzieniem instalacji, na instalacji bytowo gospodarczej zabudować zawór pierwszeństwa, odgałęzienie do instalacji bytowo gospodarczej wyposażyć w zawór antyskażeniowy odgałęzienie do instalacji p.poż. wyposażyć w zawór antyskażeniowy wykonać instalację hydrantową p.poż. z rur ze stali węglowej ocynkowanych z hydrantami DN25 (12 kpl.), istniejące dwa piony hydrantowe wpiąć do nowej instalacji hydrantowej p.poż, po zakończeniu montażu instalacji dokonać próby szczelności, pomiary wydajności hydrantów p.poż. na nowej istniejącej instalacji hydrantowej p.poż Zakres prac budowlanych objętych zamówieniem obejmuje: wykonanie prac związanych z nową aranżacją klatki K1 do poziomu II piętra oraz przedsionka, holu głównego parteru i I piętra. remont pozostałej części klatki schodowej z przyległymi holami, wykonanie prac związanych z wykonaniem węzła dla niepełnosprawnych we wskazanym pomieszczeniu oraz wykonanie prac w toaletach WC damskie na parterze oraz WC męskie na I piętrze (przy holu), wymiana instalacji centralnego ogrzewania na głównej klatce schodowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w głównym holu na parterze i na I, II, III piętrze, wykonanie system ogrzewania powietrznego poprzez zastosowanie dwóch kurtyn powietrznych z nagrzewnicami wodnymi dla holu głównego, wykonanie oddymiania klatek schodowych K1, K2, K3, dostosowanie klatek schodowych K2,K3 do wymagań p.poż. z wymianą wszystkich instalacji elektrycznych z urządzeniami i rozdzielnicami, dokonanie wymiany wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej na odporne p.poż., oraz przystosowanie istniejącej stolarki okiennej do funkcji klap oddymiających, wymiana instalacji elektrycznych i oświetleniowych dla głównej klatki schodowej K1 wraz z przyległymi holami, wykonanie instalacji hydrantowej p.poż., wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie okablowania dla instalacji systemu alarmu pożaru (SAPwykonanie systemu kontroli dostępu do wskazanych pomieszczeń z wykonaniem okablowania instalacji elektrycznej i montażem wskazanego oprzyrządowania i przystosowaniem drzwi dla tego systemu, Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. wygrodzenie i zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), Wykonanie zadaszenia wejść do budynku na poszczególne klatki, Prowadzenie prac w obiekcie czynnym - wymagane zabezpieczenie przejść, pomieszczeń użytkowych przed zapyleniem oraz wejścia do budynku. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej dla obiektu i urządzeń, Opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami dla uzyskania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji. Uruchomienie, wykonanie: prób, prób końcowych, wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania wybudowanych obiektów oraz nadzór nad próbami eksploatacyjnymi, Dokonanie przeszkolenia personelu. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia odbioru robót.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 19

6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie, tj. Wykonawcy, beneficjenta gwarancji, tj. zamawiającego, gwaranta, tj. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji oraz wskazanie siedziby, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, f) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego i nieodwołalnego, g) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem RP i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręcznie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać, zgodne co do treści, następujące elementy: a) wskazanie podmiotu za który poręczyciel dokonuje poręczenia, b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane, e) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, f)mieć formę oświadczenia bezwarunkowego i nieodwołalnego, g) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem RP i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełniej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Strona 6 z 19

7 PKO BP S.A. Wrocław z dopiskiem Wadium RAP Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu podlega oprocentowaniu w wysokości obowiązującej dla rachunków bieżących w PKO BP S.A. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Wadium w poręczeniach lub gwarancjach w formie oryginału należy złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem gwarancja wadialna lub spięte, zszyte oddzielne od pozostałych części oferty. Natomiast do oferty należy dołączyć tylko kopię dowodu wniesienia wadium tj. kopię gwarancji wadialnej, poręczenia lub przelewu bankowego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie wadium w wyznaczonej formie wysokości i terminie. 10. Nie wniesienie wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 11. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących przypadkach: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ust Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należnego wykonania umowy; -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Powyższe okoliczności muszą być jednoznacznie określone w treści dokumentu stanowiącego wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Strona 7 z 19

8 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Działalność prowadzona na potrzeby przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy przedłożony dokument będzie zgodny z wymogami SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na zasadzie spełnia - nie spełnia. Niewykazanie spełnienia wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej co najmniej trzech robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj polegających na przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, 3) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej UWAGA! Jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wartość tych dostaw w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP z dnia, w którym niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według kursu średniego NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Strona 8 z 19

9 Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. Dokumenty te Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, składają wspólnie. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego i przedstawia posiadane przez ten podmiot referencje, wymagany jest udział tego podmiotu w realizacji zamówienia. W takim przypadku w ofercie należy przedstawić (w oryginale) oświadczenie lub inny dokument tego podmiotu z którego wynika, że będzie brał on udział w realizacji zamówienia. Dokumenty te Wykonawcy składający ofertę wspólnie składają wspólnie. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie powołał się na doświadczenie podmiotu trzeciego przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia i podmiot ten uczestniczy w realizacji zamówienia, dopuszczalna jest zmiana tego podmiotu na etapie realizacji zamówienia, po warunkiem, że nowy podmiot dysponuje doświadczeniem minimum takim jakim dysponował zmieniany podmiot. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty na zasadzie spełnia - nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na zasadzie spełnia - nie spełnia. Niewykazanie spełnienia wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował osobami (wykaz osób - stanowiący załącznik nr 4 do Strona 9 z 19

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Roboty budowlane polegające na dociepleniu budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV

Regionalna Sieć Szkieletowa. 1. Postanowienia SIWZ Rozdziały od I do XXV Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego 40-954 Katowice, ul. Powstańców 34 tel. 032/7007816, fax. 032/7007844 NIP: 954-251-77-50 http://www.e-slask.pl/bip e-mail: scsi@e-slask.pl dla zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uksw.edu.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych obejmujących adaptację części pomieszczeń garażu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.wil.waw.pl/ Zegrze: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SERWEROWNI LABORATORIUM W BUDYNKU NR 29 w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo