Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY"

Transkrypt

1 Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie nie dostarczonym przez Zamawiającego) oraz roboty budowlane w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. C.K. Norwida 29-31, Wrocław (w 2-ch etapach), numer sprawy RAP Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie nie dostarczonym przez Zamawiającego) oraz roboty budowlane w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. C.K. Norwida 29-31, Wrocław (w 2-ch etapach), numer sprawy RAP II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Remont wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż Klatek K1, K2, K3 w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. C.K. Norwida 29-31, Wrocław (w 2-ch etapach), 2. Adres obiektu budowlanego: ul. C.K. Norwida 29-31, Wrocław, Klatka K1 - zlokalizowana w narożniku budynku z wejściem od strony ul. C.K. Norwida 31 i od strony dziedzińca, Klatka K2 - zlokalizowana w ok. połowie długości skrzydła usytuowanego od str. Pl. Grunwaldzkiego z wyjściem na teren uczelniany, Klatka K3 - zlokalizowana przy wjeździe od ul. C.K. Norwida na wewnętrzny dziedziniec uczelniany, Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w zadań wraz z uzyskaniem uzgodnień, zezwoleń i decyzji dla tych zadań które tego wymagają: Klatka K1 wykonanie węzła sanitarnego na parterze, modernizacja węzła dla osób niepełnosprawnych oraz węzła sanitarnego na I p. - na podstawie załączonego projektu aranżacji, oddymianie klatek schodowych nr K1, K2, K3 - na podstawie załączonej ekspertyzy p.poż., zapewnienie Strona 1 z 19

2 poziomu bezpieczeństwa pożarowego poprzez przystosowanie budynku do warunków technicznych remont holu głównego i holu I p. z główną klatką schodową K1 instalacji hydrantowej p.poż. instalacji systemu kontroli dostępu, 3. Zakres projektowy obejmuje wykonanie zadań: 3.1. WĘZŁY SANITARNE : wykonanie nowego węzła sanitarnego na parterze dla osób niepełnosprawnych oraz węzła sanitarnego na I p. - wykonanie sufitów podwieszonych z płyt GK, montaż ścianek systemowych z drzwiami do kabin, powiększenie otworu z wymianą drzwi na nowe kompletne, okładzin ściennych z płytek ceramicznych, posadzek z płytek ceramicznych, - wykonanie nowych instalacji sanitarnych wod.kan., wentylacji mechanicznej, - wykonanie nowych instalacji elektrycznych, oświetleniowych, - wyposażenie w specjalny osprzęt, urządzenia, armaturę, podpory, Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego poprzez przystosowanie budynku do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, poprzez wykonanie : A. oddymiania klatek schodowych nr K1, K2, K3: Klatka schodowa K1 zostaje nie zabudowana, oddymiana poprzez okna oddymiające na III piętrze, sterowanie oknami samoczynnie za pomocą czujek poprzez centralkę oddymiania i ręcznie, pozostałe klatki schodowe K2, K3 - na każdej kondygnacji zostaną obudowane odpowiednio do poziomych dróg ewakuacyjnych do klasy odporności ogniowej REI 60 i zamknięte na wszystkich kondygnacjach drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, pomieszczenia, których drzwi na parterze wychodzą na obudowaną klatkę schodową, okna znajdujące się w ścianach obudowy klatek schodowych K1 i K2 winny być wymienione na okna o odporności EI 60, obudowane klatki schodowe K2, K3 - będą oddymiane poprzez okna na III piętrze dostosowane do oddymiania przez otwieranie siłownikami sterowanie samoczynnie oraz ręcznie otwierane/zamykanie B. przystosowanie klatek schodowych, korytarzy ewakuacyjnych do odpowiedniej klasy p.poż: Na poddaszu klatki schodowe K2, K3 - obudowane zgodnie z wymaganiami, Pomieszczenia użytkowe obudowane od konstrukcji dachu zgodnie z wymaganiami, Strych nieużytkowy - oddzielony drzwiami/klapą wyjściową o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, Konstrukcja dachu w klasie odporności ogniowej R30, pokrycie dachu o odporności ogniowej RE 30 zabezpieczona środkami ogniochronnymi do właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO), Korytarze ewakuacyjne ze względu na długość przekraczającą 50 m, winne być podzielone drzwiami dymoszczelnymi Korytarz II p. (prawa strona) ścianka do usunięcia. Urządzenia zamontowane na istniejącej ściance należy przenieść w inne miejsce z przystosowaniem do warunków p.poż. i uruchomić, Drogi i wyjścia ewakuacyjne zabezpieczone będą w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne włączające się samoczynnie po zaniku napięcia podstawowego Oświetlenie awaryjne Instalacja elektryczna wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy wejściu do budynku. Wykonanie oddzielenia pożarowego budynku od części budynku czterokondygnacyjnego (klatka K2) części budynku z dwoma salami wykładowymi (II W i III W) poprzez wbudowanie nowej stolarki drzwiowej z klasą odporności ogniowej EI60 (zgodnie z załączoną ekspertyzą p.poż.) Zakres prac projektowych objętych zamówieniem w szczególności obejmuje: Wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji - pozwoleniem na budowę, kompletnej dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadań, które tego wymagają (za wyjątkiem zadań, dla których już jest wykonana i załączona do PFU dokumentacja wykonawcza) w tym projektów wykonawczych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu organizacji placu budowy, projektu organizacji robót, wykonanie mapy do celów projektowych, projekt architektury i projektów branżowych w zakresie instalacji wraz z opinią rzeczoznawców p.poż i BHP, konstrukcji, projektu oddymiania klatek schodowych K1, K2, K3, projektu przystosowania budynku (poza częścią z klatką K4) do wymagań odpowiedniej klasy p.poż., planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, projektu organizacji robót, szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania Strona 2 z 19

3 budowy. 4. Zakres wykonania prac budowlanych obejmuje zadania: A. Wykonanie instalacji hydrantowej p.poż. dla całego budynku ul. C.K. Norwida B. Wykonanie aranżacji wnętrza holu głównego i klatki schodowej K1 do poziomu II piętra C. Wykonanie systemu kontroli dostępu D. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Zakres ogólny robót budowlanych obejmuje: wykonanie instalacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu, wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej z modernizacją istniejącej rozdzielnicy głównej dla: systemów ogrzewania powietrznego (kurtyny powietrzne), instalacji elektrycznej, oświetleniowej i zasilania baterii umywalkowych na fotokomórkę, instalacji wentylacji węzłów sanitarnych, zintegrowanego systemu sterowania klapami oddymiającymi klatek schodowych K1, K2, K3, system alarmu pożaru, oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtyczkowych, sieci LAN, telefonicznych, systemu kontroli dostępu, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych, wykonanie systemu kontroli dostępu do wskazanych pomieszczeń poszczególnych katedr i Zakładów mieszczących się w budynku, wykonania instalacji hydrantowej p.poż. wykonanie prac towarzyszących - budowlanych (uzupełnienia, naprawy tynków, uzupełnienia glazury ściennej i podłogowej, wykładzin typu pcv itp.) wynikłych w trakcie realizacji zadań podstawowych, montaż, rozruch i uruchomienie; próby i szkolenie; roboty odtworzeniowe, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. uzyskania wymaganych przepisami zezwoleń, uzgodnień, decyzji w imieniu Zamawiającego. Wykonanie węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku wraz z niezbędnymi instalacjami oraz przystosowanie do obowiązujących przepisów węzła sanitarnego dla kobiet na parterze - na I piętrze (wg załączonego projektu aranżacji oraz projektu wykonawczego instalacji sanitarnych): -Węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku: przystosowanie wskazanego pomieszczenia do funkcji węzła sanitarnego z wykonaniem niezbędnych instalacji sanitarnych, wentylacji, elektrycznych, oświetleniowych, okładzin ściennych i posadzek z płytek ceramicznych, montaż ścianek systemowych i stropu podwieszonego z powiększeniem otworu zapewniającego szerokość przejścia drzwi wejściowych do pomieszczenia węzła sanit. z montażem kompletnych drzwi wraz z wyposażeniem w specjalny osprzęt, urządzenia, armaturę i lampy oświetleniowe, malowanie pomieszczenia. -Węzeł sanitarny - damski na parterze (istniejący): powiększenie otworu zapewniającego szerokość przejścia drzwi wejściowych z montażem nowych kompletnych drzwi, wymiana istniejących ścianek na ścianki systemowe z montażem stropu podwieszonego, wymiana wszystkich instalacji sanitarnych, elektrycznych, wykonanie wentylacji, wykonanie okładzin posadzkowych i ściennych z płytek ceramicznych, montaż specjalnego osprzętu, armatury, urządzeń, lamp oświetleniowych, malowanie pomieszczenia. -Węzeł sanitarny - męski na I piętrze (istniejący): powiększenie otworu zapewniającego szerokość przejścia drzwi wejściowych 90 cm w świetle ościeżnicy, wymiana istniejących ścianek na ścianki systemowe z montażem stropu podwieszonego, wymiana wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie wentylacji, wykonanie okładzin posadzkowych i ściennych z płytek ceramicznych, montaż specjalnego osprzętu, armatury, urządzeń, lamp oświetleniowych, malowanie pomieszczenia. -W powyższych węzłach sanitarnych należy przewidzieć zasilanie dla baterii bezdotykowych na fotokomórkę oraz zamontowanie samozamykaczy dla drzwi wejściowych. -W węzłach sanitarnych należy przewidzieć montaż wyposażenia. Wykonanie nowej aranżacji holu głównego i głównej klatki schodowej do poziomu II piętra; -Wykonanie nowej posadzki na parterze, I piętrze i klatki schodowej do poziomu II piętra z cokołami i innymi elementami z marmuru białego i czarnego, -Renowacja wszystkich elementów wykonanych z lastrico na klatce schodowej, holu II i III piętra, -Renowacja lub malowanie okładzin ze sztucznego kamienia na wszystkich kondygnacjach, -Podwyższenie balustrady schodów klatki schodowej do wys m, -wykonanie nowego pochwytu drewnianego wszystkich barierek Renowacja elementów stalowych balustrady, -Ukrycie w bruzdach w Strona 3 z 19

4 ścianach wszystkich elementów wszystkich instalacji sanitarnych elektrycznych, słaboprądowych itd., -Wykonanie instalacji : elektrycznej, oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego, nocnego z montażem nowych opraw oświetleniowych, - Wymiana/rozbudowa rozdzielnicy głównej dla wyprowadzenia wlz-ów do zasilania klatek schodowych K2,K3 i K4 oraz zabezpieczenie 10% rezerwy Montaż rozdzielnic piętrowych z wydzieleniem obwodów do zasilania systemu kontroli dostępu i komputerów, -Montaż Wlzów od rozdzielnicy głównej do rozdzielnic I,II,III piętra i zasilania windy, -Wymiana istniejących - wyeksploatowanych głowic telefonicznych na nowe oraz wymiana osłony kabla światłowodowego na III piętrze, -Renowacja tablic pamiątkowych i ponowny montaż we wskazane miejsce, -Wymiana drzwi wewnętrznych na nowe drewniane w tym przystosowane do odporności p.poż wg załączonego zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej oraz wszystkie wskazane przez Zamawiającego, -Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, - Wykonanie systemu ogrzewania powietrznego (kurtyna powietrzna) w holu głównym, - Wykonanie zabudowy szatni z profili ze stali nierdzewnej ze szkłem bezpiecznym częściowo piaskowanym z drzwiami i oknem witryny przesuwanym góra-dół, zamykanym na klucz. - Wykonanie renowacji istniejących wieszaków w szatni (demontaż i ponowny montaż), - Klatka schodowa II i III piętra wraz z przyległymi holami : -Renowacja - szlifowanie stopnic i podstopnic schodowych z cokołami z ewentualnym uzupełnieniem ubytków i likwidacją spękań, posadzki holu II i III piętra z cokołami, wymiana wszystkich instalacji, grzejników c.o., lamp oświetleniowych itd. Malowanie ścian, sufitów, stolarki okiennej - zgodnie z załączonym projektem aranżacji, -Wykonanie i montaż gablot, tablic i tabliczek informacyjnych na wszystkich kondygnacjach - wg załączonego projektu aranżacji. - Wykonanie skucia istn. posadzki, położenie nowych warstw posadzki wraz z ociepleniem styropianem xps, położenie płytek gresowych w pom. usługowym i w szatni, -wykonanie ścianki systemowej i renowacja wieszaków w szatni 5.Zapewnienie poziomu bezpieczeństwa pożarowego 5.1. Przystosowanie klatek schodowych, korytarzy ewakuacyjnych, pomieszczeń, konstrukcji budynku do odpowiedniej klasy p.poż: Klatki schodowe K2 i K3: a) prace elektryczne klatka K2: - Wymiana instalacji i oświetlenia ogólnego wraz z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego i nocnego z oprawami, osprzętem, montaż rozdzielnic parteru, I,II i III piętra (dla potrzeb instalacji teletechnicznych każda rozdzielnica winna posiadać wydzieloną część dla obwodów dedykowanych dla zasilania komputerów, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych z oprzewodowaniem i gniazdami, Montaż Wlz od rozdzielnicy głównej parteru do rozdzielnicy głównej budynku (klatka K1 - parter), Montaż Wlz od głównej klatki K2 (parter) do zasilania rozdzielnic piętrowych I, II, III piętra (osobny wlz dla każdej rozdzielnicy). wykonanie instalacji dla systemów oddymiania i przewietrzania klatki schodowej b) prace teletechniczne Klatka K2: Sieci LAN i telefoniczne: demontaż istniejących listew, wykucie bruzd, zamontowanie osłon na przewodach, ułożenie osłoniętych przewodów w bruzdach, zakrycie bruzd, Wymiana istniejących głowiczek telefonicznych na głowice nowe. c) prace elektryczne klatka K3: Wymiana instalacji i oświetlenia ogólnego wraz z wykonaniem oświetlenia ewakuacyjnego i nocnego z oprawami, osprzętem, montaż rozdzielnic parteru, I,II i III piętra (dla potrzeb instalacji teletechnicznych każda rozdzielnica winna posiadać wydzieloną część dla obwodów dedykowanych dla zasilania komputerów, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych z oprzewodowaniem i gniazdami, wykonanie instalacji dla systemów oddymiania i przewietrzania klatki schodowej, montaż rozdzielnic parteru, I, II i III piętra. Dla potrzeb instalacji teletechnicznych każda rozdzielnica winna posiadać wydzieloną część dla obwodów dedykowanych dla zasilania komputerów, - Montaż Wlz od rozdzielnicy głównej klatki K3 do rozdzielnicy gł. budynku Klatki K1 - parter, - Montaż Wlz od rozdzielnicy głównej klatki K3 do zasilania rozdzielnic piętrowych I,II i III piętra (Osobny wlz dla każdej rozdzielnicy) d) prace teletechniczne dla Klatki K3: - Sieci LAN i telefoniczne: demontaż istniejących listew, wykucie bruzd, zamocowanie osłon na Strona 4 z 19

5 przewodach, ułożenie osłoniętych przewodów w bruzdach, zakrycie bruzd. Wymiana istniejących, wyeksploatowanych głowiczek telefonicznych na głowice nowe. Prace budowlane Klatek schodowych K2 i K3: Po wykonaniu wszystkich prac związanych z przystosowaniem obiektu do przepisów p.poż., oddymianiem klatek schodowych wraz z pracami związanymi z wymianą stolarki drzwiowej należy wykonać wszystkie niezbędne prace budowlane 5.2. Wykonanie instalacji hydrantowej p.poż. a) Zakres prac budowlanych dla instalacji hydrantowej p.poż. : odcinek przyłącza wodociągowego w obrębie piwnic od ściany zewnętrznej do zestawu wodomierzowego należy obudować osłoną EI 60, za zestawem wodomierzowym rozgałęzić instalację wodociągową na instalację p.poż. i instalację bytowo - gospodarczą, za rozgałęzieniem instalacji, na instalacji bytowo gospodarczej zabudować zawór pierwszeństwa, odgałęzienie do instalacji bytowo gospodarczej wyposażyć w zawór antyskażeniowy odgałęzienie do instalacji p.poż. wyposażyć w zawór antyskażeniowy wykonać instalację hydrantową p.poż. z rur ze stali węglowej ocynkowanych z hydrantami DN25 (12 kpl.), istniejące dwa piony hydrantowe wpiąć do nowej instalacji hydrantowej p.poż, po zakończeniu montażu instalacji dokonać próby szczelności, pomiary wydajności hydrantów p.poż. na nowej istniejącej instalacji hydrantowej p.poż Zakres prac budowlanych objętych zamówieniem obejmuje: wykonanie prac związanych z nową aranżacją klatki K1 do poziomu II piętra oraz przedsionka, holu głównego parteru i I piętra. remont pozostałej części klatki schodowej z przyległymi holami, wykonanie prac związanych z wykonaniem węzła dla niepełnosprawnych we wskazanym pomieszczeniu oraz wykonanie prac w toaletach WC damskie na parterze oraz WC męskie na I piętrze (przy holu), wymiana instalacji centralnego ogrzewania na głównej klatce schodowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w głównym holu na parterze i na I, II, III piętrze, wykonanie system ogrzewania powietrznego poprzez zastosowanie dwóch kurtyn powietrznych z nagrzewnicami wodnymi dla holu głównego, wykonanie oddymiania klatek schodowych K1, K2, K3, dostosowanie klatek schodowych K2,K3 do wymagań p.poż. z wymianą wszystkich instalacji elektrycznych z urządzeniami i rozdzielnicami, dokonanie wymiany wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej na odporne p.poż., oraz przystosowanie istniejącej stolarki okiennej do funkcji klap oddymiających, wymiana instalacji elektrycznych i oświetleniowych dla głównej klatki schodowej K1 wraz z przyległymi holami, wykonanie instalacji hydrantowej p.poż., wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie okablowania dla instalacji systemu alarmu pożaru (SAPwykonanie systemu kontroli dostępu do wskazanych pomieszczeń z wykonaniem okablowania instalacji elektrycznej i montażem wskazanego oprzyrządowania i przystosowaniem drzwi dla tego systemu, Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. wygrodzenie i zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.), Wykonanie zadaszenia wejść do budynku na poszczególne klatki, Prowadzenie prac w obiekcie czynnym - wymagane zabezpieczenie przejść, pomieszczeń użytkowych przed zapyleniem oraz wejścia do budynku. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i eksploatacyjnej dla obiektu i urządzeń, Opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami dla uzyskania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, decyzji. Uruchomienie, wykonanie: prób, prób końcowych, wykonanie rozruchu i przekazanie do użytkowania wybudowanych obiektów oraz nadzór nad próbami eksploatacyjnymi, Dokonanie przeszkolenia personelu. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia odbioru robót.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 5 z 19

6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: ,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) 2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie, tj. Wykonawcy, beneficjenta gwarancji, tj. zamawiającego, gwaranta, tj. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji oraz wskazanie siedziby, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, f) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego i nieodwołalnego, g) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem RP i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręcznie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać, zgodne co do treści, następujące elementy: a) wskazanie podmiotu za który poręczyciel dokonuje poręczenia, b) precyzyjne wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, c) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, d) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane, e) zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, f)mieć formę oświadczenia bezwarunkowego i nieodwołalnego, g) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem RP i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełniej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Strona 6 z 19

7 PKO BP S.A. Wrocław z dopiskiem Wadium RAP Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu podlega oprocentowaniu w wysokości obowiązującej dla rachunków bieżących w PKO BP S.A. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Wadium w poręczeniach lub gwarancjach w formie oryginału należy złożyć w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem gwarancja wadialna lub spięte, zszyte oddzielne od pozostałych części oferty. Natomiast do oferty należy dołączyć tylko kopię dowodu wniesienia wadium tj. kopię gwarancji wadialnej, poręczenia lub przelewu bankowego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie wadium w wyznaczonej formie wysokości i terminie. 10. Nie wniesienie wadium skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 11. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze ofert najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących przypadkach: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ust Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należnego wykonania umowy; -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Powyższe okoliczności muszą być jednoznacznie określone w treści dokumentu stanowiącego wadium wnoszonego w formie innej niż pieniądz. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Strona 7 z 19

8 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Działalność prowadzona na potrzeby przedmiotowego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy przedłożony dokument będzie zgodny z wymogami SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na zasadzie spełnia - nie spełnia. Niewykazanie spełnienia wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej co najmniej trzech robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj polegających na przebudowie lub remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa powyżej są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) w przypadku zamówień na dostawy - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, 3) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa powyżej UWAGA! Jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wartość tych dostaw w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP z dnia, w którym niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN według kursu średniego NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Strona 8 z 19

9 Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. Dokumenty te Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, składają wspólnie. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego i przedstawia posiadane przez ten podmiot referencje, wymagany jest udział tego podmiotu w realizacji zamówienia. W takim przypadku w ofercie należy przedstawić (w oryginale) oświadczenie lub inny dokument tego podmiotu z którego wynika, że będzie brał on udział w realizacji zamówienia. Dokumenty te Wykonawcy składający ofertę wspólnie składają wspólnie. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie powołał się na doświadczenie podmiotu trzeciego przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia i podmiot ten uczestniczy w realizacji zamówienia, dopuszczalna jest zmiana tego podmiotu na etapie realizacji zamówienia, po warunkiem, że nowy podmiot dysponuje doświadczeniem minimum takim jakim dysponował zmieniany podmiot. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty na zasadzie spełnia - nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na zasadzie spełnia - nie spełnia. Niewykazanie spełnienia wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował osobami (wykaz osób - stanowiący załącznik nr 4 do Strona 9 z 19

10 SIWZ), posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz z późn. zm.) czy odpowiednio wcześniej wydanych przepisów lub uprawnieniami zagranicznymi, uznawanymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, tj. ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia r., na stanowisku: - projektanta o specjalności architektonicznej posiadającego uprawnienia do wykonywania projektów obiektów budowlanych bez ograniczeń, - projektanta o specjalności konstrukcyjnej posiadającego uprawnienia do wykonywania projektów obiektów budowlanych bez ograniczeń, - projektanta o specjalności instalacyjnej posiadającego uprawnienia do wykonywania projektów bez ograniczeń, w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych. - projektanta o specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającego uprawnienia do wykonywania projektów bez ograniczeń, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i urządzeń - kierownika budowy, który musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej do kierowania robotami budowlanymi - kierownika robót instalacyjnych, który musi posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych do kierowania robotami budowlanymi. - kierownika robót instalacji elektrycznych, który musi posiadać uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i słaboprądowych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz złoży oświadczenie, że ww. osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - (wg. Załącznika nr 4a do SIWZ). Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. Dokumenty te Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, składają wspólnie. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie Strona 10 z 19

11 ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego i przedstawia posiadane przez ten podmiot referencje, wymagany jest udział tego podmiotu w realizacji zamówienia. W takim przypadku w ofercie należy przedstawić (w oryginale) oświadczenie lub inny dokument tego podmiotu z którego wynika, że będzie brał on udział w realizacji zamówienia. Dokumenty te Wykonawcy składający ofertę wspólnie składają wspólnie. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie powołał się na doświadczenie podmiotu trzeciego przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia i podmiot ten uczestniczy w realizacji zamówienia, dopuszczalna jest zmiana tego podmiotu na etapie realizacji zamówienia, po warunkiem, że nowy podmiot dysponuje doświadczeniem minimum takim jakim dysponował zmieniany podmiot. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty na zasadzie spełnia - nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków udziału w tym zakresie. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy przedłożony dokument będzie zgodny z wymogami SIWZ. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty na zasadzie spełnia - nie spełnia. Niewykazanie spełnienia wyżej wymienionego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w Strona 11 z 19

12 postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: Strona 12 z 19

13 III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SIWZ, Tabelę wartości robót - wg załącznika nr 1a do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwo. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. Dokumenty te Wykonawcy, składający ofertę wspólnie, składają wspólnie. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia powołuje się na doświadczenie podmiotu trzeciego i przedstawia posiadane przez ten podmiot referencje, wymagany jest udział tego podmiotu w realizacji zamówienia. W takim przypadku w ofercie należy przedstawić (w oryginale) oświadczenie lub inny dokument tego podmiotu z którego wynika, że będzie brał on udział w realizacji zamówienia. Dokumenty te Wykonawcy składający ofertę wspólnie składają wspólnie. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie powołał się na doświadczenie podmiotu trzeciego przy wykazaniu spełnienia warunku doświadczenia i podmiot ten uczestniczy w realizacji zamówienia, dopuszczalna jest zmiana tego podmiotu na etapie realizacji zamówienia, po warunkiem, że nowy podmiot dysponuje doświadczeniem minimum takim jakim dysponował zmieniany podmiot. SEKCJA IV: PROCEDURA Strona 13 z 19

14 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena skrócenie terminu wykonania I etapu robót - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Na podst. art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a. wystąpienie siły wyższej, b. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, z powodu konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, c. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. 2. Zmiany technologiczne: a. pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż opisane w SIWZ, pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji umowy lub kosztów eksploatacji Obiektu; b. konieczność zrealizowania Robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3. Pozostałe zmiany: a. jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego, b. w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy. 4. Warunki dokonywania zmian: a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, c) forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. Wszystkie postanowienia określone w niniejszym mogą stanowić katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę. Każda taka zmiana wprowadzona będzie w trybach i procedurach opisanych w umowie. Nie stanowią Strona 14 z 19

15 zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad jest nieważna. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego leży udokumentowanie powstałej okoliczności. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Biuro Zamówień Publicznych i Umów ul.c. K. Norwida 25, Wrocław.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:30, miejsce: Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Wrocław, ul. C. K. Norwida 25, pokój 142, I piętro.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wymaga aby Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie w wysokości 10% podanej w ofercie ceny. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w następujących formach: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca Strona 15 z 19

16 lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, składania ofert wariantowych i udzielania zaliczek. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymagania związane ze złożeniem oferty wspólnej: W przypadku grupy przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej lub w formie konsorcjum (składających ofertę wspólnie), należy przedstawić w ofercie pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców,wspólników w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być wystawione w formie, o której mowa w SIWZ w rozdziale V pkt. 6. V pkt. 7. Pełnomocnictwo do łączone do oferty powinno jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania (reprezentowania w postępowaniu, zawarcia umowy, itp.) oraz wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Dokumenty określone w rozdziale V SIWZ w punktach 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.10, 911 i 9.12 poszczególne podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone zostaną spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełnią je łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu nazwa i adres wykonawcy muszą wpisać dane dotyczące wykonawców występujących wspólnie a nie pełnomocnika. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) musi być wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólników. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą wykazać spełnianie warunków udziału, o których mowa w art. 22 ustawy Pzp. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2 do SIWZ) musi być podpisane przez wszystkich członków konsorcjum, wspólników spółki cywilnej lub osobę wskazaną w pełnomocnictwie. W złożonej ofercie wspólnej przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia i przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w SIWZ w rozdziale V punkt 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający proponuje aby ww. umowa zawierała następujące elementy (celem ułatwienia przygotowania umowy): a) nazwy i adresy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) określenie celu gospodarczego dla którego umowa została zawarta, c) określenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres obowiązywania rękojmi i gwarancji, d) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, e) określenie lidera Konsorcjum (może nim być pełnomocnik wskazany w ofercie), f) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie ewentualnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce Strona 16 z 19

17 zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt. 11 lit. [a] powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 11 li a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Pozostałe dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt. 9 SIWZ Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w formie i treści w nim określonej. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale V pkt 9 SIWZ wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty, o których mowa w Rozdziale V pkt 9 SIWZ należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej. Pytanie należy skierować na piśmie na adres: Biuro Zamówień Publicznych i Umów (BZPiU) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, Wrocław z dopiskiem: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie nie dostarczonym przez Zamawiającego) oraz roboty budowlane w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. C.K. Norwida 29-31, Wrocław (w 2-ch etapach) - Sprawa nr RAP lub faxem na numer: (071) lub e- mail: Zamawiający przekaże faxem lub pocztą elektroniczną Strona 17 z 19

18 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikacje istotnych warunków zamówienia oraz zamieści je, nie ujawniając ich źródła, na stronie internetowej: (zakładka: przetargi). Wykonawcy mają obowiązek stałego śledzenia ww. strony internetowej Zamawiającego. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających pisemności postępowania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego (zakładka: przetargi). Wszelkie modyfikacje uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również zapytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego. Jeżeli wprowadzona modyfikacja SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne, informując o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego. BZPiU jest czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. OTWARCIE OFERT jest jawne i nastąpi w dniu: roku o godzinie 12:00 we Wrocławiu, w budynku Uniwersytetu Przyrodniczego, przy ul. C. K. Norwida 25, pok. 138, I piętro. W przypadku, gdy Wykonawca otrzymał SIWZ w wersji papierowej, odpowiedzi na pytania oraz wszelkie informacje dotyczące zmiany treści SIWZ zostaną mu przesłane faxem (lub pocztą elektroniczną) i pocztą. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii Strona 18 z 19

19 nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. ustawy PZP. Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ustawy PZP. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierając oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Strona 19 z 19

A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w zadań wraz z uzyskaniem uzgodnień, zezwoleń i decyzji dla tych zadań które tego wymagają:

A. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w zadań wraz z uzyskaniem uzgodnień, zezwoleń i decyzji dla tych zadań które tego wymagają: RAP.272.4.2015 Załącznik nr 6 do SIWZ OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż Klatek K1, K2, K3 w budynku Wydziału

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2014-09-08 10:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanowiec.wrotapodlasia.pl/zam_publicz.htm. Ciechanowiec: Remont

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.wroc.pl Wrocław: Remont posadzki w garażu podziemnym budynku przy ul. Zelwerowicza 7 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji bocznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OR.272.15.2013.EL Mielec, dnia 25 września 2013 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane dostosowanie do użytku dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przychodni nr 4 - etap 1 oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsztar.edu.pl Tarnów: Remont i dostosowanie istniejącego budynku Domu Studenta Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Remont klatki schodowej z montażem czujek ruchu w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2012-11-30 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Wykonanie okablowania sieci strukturalnej wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Wymiana pokrycia dachowego w budynku Ratusza w Rydzynie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 147619-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 147619-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wrocław: Dostawa brykieciarki hydraulicznej w ramach zestawu edukacyjnego Odnawialne źródła energii na potrzeby realizacji projektu Zarządzanie i inżynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,tabela.htm Poznań:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku kotłowni na mieszkania socjalne - Dylewo 25a Numer ogłoszenia: 182191-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmiec.pl Chełmiec: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec: a) Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sand.pl Sandomierz: Budowa lądowiska dla śmigłowców na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zamowienia.pragapld.waw.pl Warszawa: Wyposażenie przedszkola przy ul. Rechniewskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze Numer ogłoszenia: 16384-2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, woj. małopolskie, tel. +48 12 341 90 00, faks +48 12 2014-10-17 15:35 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz szafy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa regałów i krzeseł dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-58/15

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2015-06-15 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl 1 z 5 2014-08-05 14:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Wrocław: Budowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Głubczyckiej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 204901-2013; data zamieszczenia: 04.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Remont pomieszczeń Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Organizacja wydarzeń na rzecz Ministerstwa Środowiska, na terenie Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325. Ostrołęka: Realizacja usług szkoleniowych, doradczych i programistycznych dla Urzędu Miasta Ostrołęki w ramach realizacji projektu pn. Spr@wny Urząd współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy oraz budowie budynku biurowolaboratoryjnego wraz z łącznikiem - etap

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. Mochowo: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo - Etap VII Numer ogłoszenia: 262954-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 6 2013-05-29 12:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025 1 z 5 Wrocław: Remont pomieszczeń sanitarnych (pomieszczenia natrysków) na poziomie I i II piętra w budynku Domu Słuchacza we Wrocławiu, 50-448 Wrocław, ulica Worcella 9 Numer ogłoszenia: 206200-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej)

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo