SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej w Olecku w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Specyfikacja zawiera: I. Instrukcję dla Wykonawców, II. Oświadczenie, III. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach, IV. Wykaz wykonanych prac, V. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, VI. Formularz Oferty, VII. Projekt umowy. - załącznik nr 1 do umowy (harmonogram obciążeń), - załącznik nr 2 do umowy (wykaz sprzętu i narzędzi). Sporządził: Marta Witkowska Zatwierdzam Burmistrz Olecka Wacław Olszewski Olecko, dnia r. 0

2 I. I n s t r u k c j a d l a W y k o n a w c ó w 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Olecko, adres: ul. Plac Wolności 3, Olecko, telefon: 087/ , fax. 087/ , 2. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.). 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1.Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni miejskiej w Olecku w latach na następujących ternach o całkowitej powierzchni 23,435 ha wraz z ciągami komunikacyjnymi biegnącymi przez te tereny: a) zieleń w obrębie Placu Wolności o powierzchni 3,0 ha w tym park, plac zabaw, tereny zielone wokół utwardzonej części placu, zieleń w pasach drogowych, b) Park Sportu i Rekreacji o pow. 9,00 ha, c) park dworcowy o pow. 1,17 ha, d) teren zieleni wokół Urzędu Miejskiego o pow. 0,18 ha, e) teren zieleni przy ul. Letniej i Al. 450-lecia Olecka (łącznie z placem zabaw i skate parkiem) o pow. 1,8 ha, f) cmentarz ewangelicki o powierzchni 3,9 ha, g) skwer przy ul. Ludowej 1a o pow. 0,38 ha, h) skarpa przy ul. 11 Listopada o pow. 0,02 ha, i) skwer przy ul. Tunelowa - Kolejowa o pow. 0,20 ha, j) skwer przy ul. Kolejowa - Wiśniowa o pow. 0,30 ha, k) skwer przy ul. Młynowej o pow. 0,04 ha, l) skwer przy ul. Kościuszki - Targowa o pow. 0,13 ha, m) tereny zielone na Os. Siejnik (stawek i przejście) o powierzchni ok. 2,00 ha, n) rabaty przy ul. Kolejowej i Placu Wolności o pow. 0,015 ha, o) urządzone ciągi zieleni wzdłuż ulic: 11 Listopada, Kościuszki, Kolejowej, Grunwaldzkiej, Ludowej, Nocznickiego o łącznej pow. 0,13 ha, p) tereny zieleni urządzonej na skarpach nad jeziorem tzw. szyjka o pow. 1,00 ha, q) ronda przy ul. Gołdapskiej, ul. Wojska Polskiego i 11 Listopada, Alei Zwycięstwa, i ul. Kościuszki o łącznej pow. 0,17 ha Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenów wymienionych w punkcie 3.1. zgodnie z następującymi standardami utrzymania: I. Standard utrzymania: Tereny o powierzchni 5,03 ha (zieleń w obrębie Placu Wolności- 3,00 ha, park dworcowy 1,17 ha, skwer przy ul. Kolejowa- Wiśniowa o pow. 0,30 ha, skwer przy ul. Ludowej- 0,38 ha oraz teren wokół Urzędu Miejskiego-0,18 ha) należy utrzymywać w I standardzie tzn., że poza czynnościami określonymi dla II standardu należy: 1. Dwukrotne w ciągu roku przeprowadzać napowietrzanie trawników; 2. Prowadzić pielenie rabat i krzewów, w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; 3. Dosiewać trawę i na bieżąco uzupełniać ubytki trawników; 4. Wywozić trawę po każdym koszeniu; 5. Zabezpieczać krzewy na zimę; 6. Nawożenie roślin wg różnorodności i potrzeb; 7. Uzupełnianie kory w skupiskach roślin (materiał zakupiony przez Wykonawcę). II. Zakres prac w drugim standardzie utrzymania dotyczy całej powierzchni terenów zielonych i obejmuje: 1. Koszenie trawników wg potrzeb (wysokość murawy nie może przekraczać 10 cm) załadunek i wywóz skoszonej trawy; 1

3 2. Cięcie krzewów pielęgnacyjne i kształtujące- w zależności od gatunku i wieku, przycinanie pędów mające na celu zagęszczenie krzewów i nadanie odpowiedniej formy; 3. Cięcie odmładzające żywopłotów o pędach zdrewniałych przycięcie pędów zdrewniałych mające na celu zagęszczenie krzewów, nadanie nowej odpowiedniej formy, po wykonaniu pracy należy natychmiast usunąć ścięte pędy; 4. Cięcie żywopłotu po pędach niezdrewniałych cięcie obejmuje wszystkie płaszczyzny żywopłotu po linii odrostów pędów niezdrewniałych; 5. Odchwaszczanie skupisk krzewów i żywopłotów spulchnienie gleby oraz usuwanie ręcznie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów trawnika; 6. Wykładanie korą skupisk krzewów warstwą 6-8 cm; 7. Podlewanie drzew, krzewów, roślin i trawników w zależności od potrzeb; 8. Wygrabianie liści z trawników i skupisk krzewów wygrabianie liści wraz z innymi zanieczyszczeniami, sukcesywnie w miarę opadania, z ich wywozem; 9. Usuwanie suchych drzew i konarów; 10. Sezonowe obsadzanie kwiatami rabat i gazonów (rośliny zakupione przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym gatunków za kwotę zł rocznie): - przygotowanie kwietników do obsadzenia (przekopanie gleby z wysiewem i przykryciem nawozów, wyrównanie), - sadzenie roślin sezonowych (wyznaczenie miejsc sadzenia, posadzenie i podlanie), - pielenie wraz z usuwaniem przekwitłych kwiatostanów ( spulchnienie gleby oraz usuwanie ręczne chwastów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów trawnika), - podlewanie, - likwidacja nasadzeń na koniec sezonu wraz z wyrównaniem powierzchni (usuwanie materiału roślinnego oraz innych zanieczyszczeń z wywozem, wyrównanie powierzchni gleby); 11. Zwalczanie chorób i szkodników; 12. Usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni oraz ich koszenie nie powinno powodować zanieczyszczeń przyległych placów i chodników; 13. Pielęgnacja nasadzeń na terenach zieleni winna być prowadzona w sposób nie powodujący pogorszenia stanu roślinności (ubytki w nasadzeniach spowodowane niewłaściwą pielęgnacją Wykonawca uzupełni we własnym zakresie); 14. Uzupełnienie roślinności wypadłej niezależnie od Wykonawcy leży w zakresie Wykonawcy w ilości do 50 sztuk roślin (rośliny dostarczone przez Zamawiającego); 15. Usuwanie śniegu z roślin iglastych (ręczne obsypywanie śniegu); 16. Oczyszczanie pozimowe trawników i rabat z krzewami z liści i innych zanieczyszczeń; 17. Oczyszczanie z wszelkich zanieczyszczeń terenów placów zabaw z oczyszczaniem z nieczystości elementów zabawowych. 18. Sprzątanie ciągów pieszych biegnących przez tereny zieleni polegające na bieżącym usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, śmieci itp.) a zimą na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości. 19. Zasilanie nawozami krzewów i trawników w miarę potrzeb; 20. Śmieci pochodzące ze sprzątania oraz odpady roślinne powstałe podczas prac Wykonawca powinien pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. III. Utrzymanie cmentarza ewangelickiego: 1. Pielęgnacja i przecinka drzew i krzewów; 2. Usuwanie suchych drzew i konarów oraz suchych i chorych pędów krzewów; 3. Formowanie żywopłotów; 4. Usuwanie chwastów; 5. Zwalczanie chorób i szkodników; 6. Koszenie trawników; 7. Zgrabianie i usuwanie liści i innych zanieczyszczeń z terenów zieleni; 8. Usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni oraz ich koszenie nie powinno powodować zanieczyszczeń przyległych placów i chodników; 9. Prowadzenie sukcesywnej wycinki odrostów i samosiewów na kwaterach; 10. Wygrabywanie liści z ciągów komunikacyjnych, kwaterach urządzonych oraz terenach na których nie ma nagrobków; 11. Zanieczyszczenia typu butelki, papiery, puszki usuwać na bieżąco; 2

4 12. Przy prowadzeniu prac nie należy niszczyć powojów porastających nagrobki i drzewa; 13. Śmieci pochodzące ze sprzątania należy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia r. do dnia r. 7. W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 7.1. Spełniają wymagania określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych Posiadają zezwolenia i uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dysponują odpowiednią ilością osób oraz sprzętu do wykonania zamówienia Posiadają przynajmniej 3- letnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni obszaru min 20 ha rocznie. 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu odnoszące się do treści art. 22 ust. 1 oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr II do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykaz wykonanych prac z zakresu pielęgnacji zieleni obszaru min. 20 ha rocznie z okresu ostatnich 3 lat zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr IV do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 8.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.5. Dowód wniesienia wadium; 8.6. Oświadczenie, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają (należy wskazać co najmniej jedną osobę) wykształcenie (lub ukończyły kurs lub szkolenie) w zakresie pielęgnacji zieleni lub pokrewne, wraz z kserokopią dokumentu poświadczającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr III do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 8.7. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenie w oparciu o art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy, jeśli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr V do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 8.9. Aktualny Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej obowiązujący na terenie Gminy Olecko lub umowę z firmą posiadającą taki wpis. Zamawiający dopuszcza również pisemne zaświadczenie lub oświadczenie firmy posiadającej wpis do Rejestru Działalności Regulowanej do podpisania takiej umowy. W takim przypadku Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do przedłożenia dokumentu (umowy) najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym. 3

5 8.10. Wypełniony formularz oferty Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu będzie dokonywana stwierdzeniem: spełnia/ nie spełnia. 9. Wykonawcy z Zamawiającym mogą porozumiewać się w następujący sposób: pisemnie, faks, telefonicznie, poczta elektroniczna. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marta Witkowska Podinspektor GKO pok. nr 04, telefon: , fax , Wymagania dotyczące wadium: 10.1.Wymaga się wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy); Wadium powinno być wniesione w formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych określone w art. 45. ust Wadium należy wnieść do terminu składania ofert Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, tj.: w Banku PKO BP SA Zwrot wadium nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zgodnie z art. 46 w/w ustawy. 11. Termin związania ofertą. 1) Składający ofertę pozostanie nią związany przez 30 dni. 2) Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą. 12. Opis sposobu przygotowania oferty. 1) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2) Każdy wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. 3) Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, oprawiona w sposób trwały, wykluczający ewentualne wyjmowanie i podmianę kart. 4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności. 5) Formularz oferty należy wypełnić na druku dostarczonym przez Zamawiającego. 6) Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie strony oferty ponumerowane i parafowane. 7) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafką osoby podpisującej ofertę. 8) Jeżeli formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy to odnośne upoważnienie do podpisania w/w dokumentów winno być dołączone do oferty. 13. Oferta powinna zawierać: wypełniony formularz oferty, oświadczenia i dokumenty dotyczące potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków wymienione w pkt. 8 Instrukcji dla Wykonawców. 14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: - kopertę należy zaadresować: Oferta na utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej w Olecku Nie otwierać przed dniem r. przed godziną koperta winna zawierać dane o adresacie i nazwie firmy dla możliwości jej zwrotu bez otwierania. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Olecku, ul. Plac Wolności 3, w pok. nr 12 do dnia r. do godz

6 Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w Urzędzie Miejskim w Olecku, ul. Plac Wolności 3, w pok. nr 4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcom nieobecnym, informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane na piśmie na ich wniosek. 16. Sposób obliczenia ceny oferty 1) Wykonawca obliczy cenę oferty uwzględniając obszar i czynności wyszczególnione w punktach 3.1. i 3.2. Instrukcji dla Wykonawców. 2) Oferowana cena jest ceną ryczałtową w okresie zamówienia utrzymania terenów zieleni miejskiej cena ofertowa jest ceną brutto. 3) Wykonywane usługi będą rozliczane na podstawie faktur po upływie każdego miesiąca zgodnie z wypełnionym harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. 4) Cena oferty winna być wyrażona w PLN. 17. Kryteria i sposób oceny ofert. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: Cena wykonania zamówienia - waga kryterium % 18. Kryteria powodujące odrzucenie oferty Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 oraz 19. Zmiany i wycofanie oferty 1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem ZMIANA. 3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 4) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 20. Sposób poprawiania oczywistych omyłek 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 21. Zawarcie umowy. 1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dni: a) jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, b)w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden Wykonawca. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Nie wymaga się wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5

7 23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr VII do niniejszej specyfikacji. 2) Umowa zostanie podpisana po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Harmonogramu obciążeń wypełnionego przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do umowy) oraz po przedstawieniu wykazu sprzętu, którym będzie realizowane zamówienie (załącznik nr 2 do umowy). 3) W treści umowy podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. W toku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń. zm.). 6

8 I I. O ś w i a d c z e n i e (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej w Olecku, oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) tj.: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności pozwalającej na realizację zamówienia; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ustawy Pzp...., dnia... r. Podpis Wykonawcy 7

9 I I I. O ś w i a d c z e n i e (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej w Olecku, oświadczam, że: osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają wykształcenie (ukończyły szkołę, kurs lub szkolenie) w zakresie pielęgnacji zieleni lub pokrewne. Imię i nazwisko osoby: Stanowisko pracy:. Przygotowanie zawodowe (należy opisać rodzaj przygotowania, datę, rok, miejsce ukończenia oraz nazwę): Jako dowód załączam ksero dokumentu potwierdzającego przygotowanie zawodowe...., dnia... r. Podpis Wykonawcy 8

10 (pieczęć Wykonawcy) I V. W y k a z w y k o n a n y c h p r a c. Wykaz wykonanych prac z zakresu pielęgnacji zieleni obszaru min. 20 ha rocznie z okresu ostatnich 3 lat: ROK Obszar Rodzaj prac Zleceniodawca..., dnia... r. Podpis Wykonawcy 9

11 (pieczęć Wykonawcy) V. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, że: I. nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).* II. należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),* w skład której wchodzą następujące podmioty: *niepotrzebne skreślić..., dnia... r. Podpis Wykonawcy 10

12 V I. F o r m u l a r z O f e r t y (pieczęć Wykonawcy) Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) na utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej w Olecku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w Instrukcji dla Wykonawców: l. Oferujemy wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia za cenę: zł brutto (słownie złotych....). II. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w okresie od r. do r. III. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń/ przeprowadziliśmy wizję lokalną, wyceny dokonaliśmy z uwzględnieniem wszystkich czynności niezbędnych do zrealizowania zadania/ oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. IV. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. V. Akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy i w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. VI. Następujące części zamówienia zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom: VII. Oferta została złożona na... kartkach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr... VIII. Załącznikami do niniejszej oferty są (należy wymienić wszystkie załączone dokumenty): a). b).. c) d) e) f).. g).. h).. i).. j)..., dnia... r. Podpis Wykonawcy *niepotrzebne skreślić 11

13 V I I. P r o j e k t U m o w y w dniu.r. w Olecku pomiędzy Gminą Olecko, Olecko, Plac Wolności 3, NIP: , reprezentowaną przez: Pana Wacława Olszewskiego Burmistrza Olecka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Bożeny Kozielskiej, zwaną dalej Zamawiającym a NIP:, KRS:, reprezentowaną przez:.., zwanym w treści umowy Wykonawcą na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego z dnia.r. została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na utrzymaniu zieleni miejskiej w Olecku w latach na następujących ternach o całkowitej powierzchni 23,435 ha wraz z ciągami komunikacyjnymi biegnącymi przez te tereny: a) zieleń w obrębie Placu Wolności o powierzchni 3,0 ha w tym park, plac zabaw, tereny zielone wokół utwardzonej części placu, zieleń w pasach drogowych, b) Park Sportu i Rekreacji o pow. 9,00 ha, c) park dworcowy o pow. 1,17 ha, d) teren zieleni wokół Urzędu Miejskiego o pow. 0,18 ha, e) teren zieleni przy ul. Letniej i Al. 450-lecia Olecka (łącznie z placem zabaw i skate parkiem) o pow. 1,8 ha, f) cmentarz ewangelicki o powierzchni 3,9 ha, g) skwer przy ul. Ludowej 1a o pow. 0,38 ha, h) skarpa przy ul. 11 Listopada o pow. 0,02 ha, i) skwer przy ul. Tunelowa - Kolejowa o pow. 0,20 ha, j) skwer przy ul. Kolejowa - Wiśniowa o pow. 0,30 ha, k) skwer przy ul. Młynowej o pow. 0,04 ha, l) skwer przy ul. Kościuszki - Targowa o pow. 0,13 ha, m) tereny zielone na Os. Siejnik (stawek i przejście) o powierzchni ok. 2,00 ha, n) rabaty przy ul. Kolejowej i Placu Wolności o pow. 0,015 ha, o) urządzone ciągi zieleni wzdłuż ulic: 11 Listopada, Kościuszki, Kolejowej, Grunwaldzkiej, Ludowej, Nocznickiego o łącznej pow. 0,13 ha, p) tereny zieleni urządzonej na skarpach nad jeziorem tzw. szyjka o pow. 1,00 ha, q) ronda przy ul. Gołdapskiej, ul. Wojska Polskiego i 11 Listopada, Alei Zwycięstwa, i ul. Kościuszki o łącznej pow. 0,17 ha. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania terenów wymienionych w punkcie 1 zgodnie z następującymi standardami utrzymania: I. Standard utrzymania: Tereny o powierzchni 5,03 ha (zieleń w obrębie Placu Wolności- 3,00 ha, park dworcowy 1,17 ha, skwer przy ul. Kolejowa- Wiśniowa o pow. 0,30 ha, skwer przy ul. Ludowej- 0,38 ha oraz teren wokół Urzędu Miejskiego-0,18 ha) należy utrzymywać w I standardzie tzn., że poza czynnościami określonymi dla II standardu należy: 1. Dwukrotne w ciągu roku przeprowadzanie napowietrzania trawników; 2. Pielenie rabat i krzewów w zależności od potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; 3. Dosiewanie trawy i bieżące uzupełnianie trawników; 4. Wywóz trawy po każdym koszeniu; 5. Zabezpieczenie krzewów na zimę; 6. Nawożenie roślin wg różnorodności i potrzeb; 7. Uzupełnianie kory w skupiskach roślin (materiał zakupiony przez Wykonawcę). II. Zakres prac w drugim standardzie utrzymania dotyczy całej powierzchni terenów zielonych i obejmuje: 1. Koszenie trawników wg potrzeb (wysokość murawy nie może przekraczać 10 cm) załadunek i wywóz skoszonej trawy; 12

14 2. Cięcie krzewów pielęgnacyjne i kształtujące- w zależności od gatunku i wieku, przycinanie pędów mające na celu zagęszczenie krzewów i nadanie odpowiedniej formy; 3. Cięcie odmładzające żywopłotów o pędach zdrewniałych przycięcie pędów zdrewniałych mające na celu zagęszczenie krzewów, nadanie nowej odpowiedniej formy, po wykonaniu pracy należy natychmiast usunąć ścięte pędy; 4. Cięcie żywopłotu po pędach niezdrewniałych cięcie obejmuje wszystkie płaszczyzny żywopłotu po linii odrostów pędów niezdrewniałych; 5. Odchwaszczanie skupisk krzewów i żywopłotów spulchnienie gleby oraz usuwanie ręcznie chwastów i samosiewów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów trawnika; 6. Wykładanie korą skupisk krzewów warstwą 6-8 cm; 7. Podlewanie drzew, krzewów, roślin i trawników w zależności od potrzeb; 8. Wygrabianie liści z trawników i skupisk krzewów wygrabianie liści wraz z innymi zanieczyszczeniami, sukcesywnie w miarę opadania, z ich wywozem; 9. Usuwanie suchych drzew i konarów; 10. Sezonowe obsadzanie kwiatami rabat i gazonów (rośliny zakupione przez Wykonawcę po uzgodnieniu z Zamawiającym gatunków za kwotę zł rocznie): - przygotowanie kwietników do obsadzenia (przekopanie gleby z wysiewem i przykryciem nawozów, wyrównanie), - sadzenie roślin sezonowych (wyznaczenie miejsc sadzenia, posadzenie i podlanie), - pielenie wraz z usuwaniem przekwitłych kwiatostanów ( spulchnienie gleby oraz usuwanie ręczne chwastów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów trawnika), - podlewanie, - likwidacja nasadzeń na koniec sezonu wraz z wyrównaniem powierzchni (usuwanie materiału roślinnego oraz innych zanieczyszczeń z wywozem, wyrównanie powierzchni gleby); 11. Zwalczanie chorób i szkodników; 12.Usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni oraz ich koszenie nie powinno powodować zanieczyszczeń przyległych placów i chodników; 13. Pielęgnacja nasadzeń na terenach zieleni winna być prowadzona w sposób nie powodujący pogorszenia stanu roślinności (ubytki w nasadzeniach spowodowane niewłaściwą pielęgnacją Wykonawca uzupełni we własnym zakresie); 14. Uzupełnienie roślinności wypadłej niezależnie od Wykonawcy leży w zakresie Wykonawcy w ilości do 50 sztuk roślin (rośliny dostarczone przez Zamawiającego); 15. Usuwanie śniegu z roślin iglastych (ręczne obsypywanie śniegu); 16. Oczyszczanie pozimowe trawników i rabat z krzewami z liści i innych zanieczyszczeń; 17. Oczyszczanie z wszelkich zanieczyszczeń terenów placów zabaw z oczyszczaniem z nieczystości elementów zabawowych. 18. Sprzątanie ciągów pieszych biegnących przez tereny zieleni polegające na bieżącym usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, śmieci itp.) a zimą na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości. 19. Zasilanie nawozami krzewów i trawników w miarę potrzeb; 20. Śmieci pochodzące ze sprzątania oraz odpady roślinne powstałe podczas prac Wykonawca powinien pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. III. Utrzymanie cmentarza ewangelickiego: 1. Pielęgnacja i przecinka drzew i krzewów; 2. Usuwanie suchych drzew i konarów oraz suchych i chorych pędów krzewów; 3. Formowanie żywopłotów; 4. Usuwanie chwastów; 5. Zwalczanie chorób i szkodników; 6. Koszenie trawników; 7. Zgrabianie i usuwanie liści i innych zanieczyszczeń z terenów zieleni; 8. Usuwanie zanieczyszczeń z terenów zieleni oraz ich koszenie nie powinno powodować zanieczyszczeń przyległych placów i chodników; 9. Prowadzenie sukcesywnej wycinki odrostów i samosiewów na kwaterach; 10. Wygrabywanie liści z ciągów komunikacyjnych, kwaterach urządzonych oraz terenach na których nie ma nagrobków; 13

15 11. Zanieczyszczenia typu butelki, papiery, puszki usuwać na bieżąco; 12. Przy prowadzeniu prac nie należy niszczyć powojów porastających nagrobki i drzewa; 13. Śmieci pochodzące ze sprzątania należy pozbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2 Przewiduje się zmiany w treści umowy w formie aneksu dotyczące zmian w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia powierzchni terenów zieleni, na których realizowane jest zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy sprzętem wymienionym w załączniku nr 2 do umowy. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kar nakładanych na Zamawiającego przez instytucje upoważnione do kontrolowania stanu sanitarno- porządkowego z tytułu niewłaściwego utrzymania terenów objętych umową. 4 Czas obowiązywania niniejszej umowy od dnia r. do dnia r Wykonawca za wykonanie zamówienia określonego w 1 otrzyma wynagrodzenie w wysokości: zł brutto (słownie złotych:..). 2. Należność za wykonanie zamówienia regulowana będzie w systemie miesięcznym w zależności od zakresu prac wykonywanych w danym okresie rozliczeniowym na podstawie harmonogramu obciążeń (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy) z wyszczególnionym zakresem zabiegów pielęgnacyjno- porządkowych oraz kwotą obciążenia. 3. Wynagrodzenie będzie opłacane na podstawie faktur wystawianych na Gminę Olecko, Plac Wolności 3, NIP: po upływie każdego miesiąca w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia faktury. 4. Zmiana stawki VAT stanowi podstawę do zmiany umowy. 5. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne i inne wierzytelności z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy. 6 Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1/24 wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy, 2. Wykonawca zapłaci każdorazowo karę za stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie postanowień niniejszej umowy w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z harmonogramem obciążeń za miesiąc, w którym nastąpiło naruszenie w przypadku: a) stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego wykonywania umowy określonego w 1 umowy, b) wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową. 3. Nieprawidłowe wykonanie umowy powinno być udokumentowane przez Zamawiającego w formie notatki służbowej z wyznaczeniem terminu na usunięcie wad. 4. Kara będzie miała zastosowanie w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu usunięcia wad. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po winie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 1/24 wynagrodzenia za wykonanie zamówienia określonego w 4 ust. 1 umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku bezskutecznego 3- krotnego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad realizowanej umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 14

16 publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania lub kar umownych W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeksu Cywilnego oraz odrębne przepisy prawa. 2. Wszystkie spory wynikające z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą przekazywane do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 15

17 Harmonogram obciążeń Załącznik nr 1 do umowy: Lp. Miesiąc Wykonywane prace pielęgnacyjnoporządkowe 1. Styczeń 2. Luty 3. Marzec 4. Kwiecień 5. Maj 6. Czerwiec 7. Lipiec 8. Sierpień 9. Wrzesień 10. Październik 11. Listopad 12. Grudzień Miejsce powierzchnia RAZEM : Miesięczna wysokość obciążenia..., dnia... r. Podpis Wykonawcy 16

18 Wykaz sprzętu i narzędzi Załącznik nr 2 do umowy: Lp. Rodzaj sprzętu lub narzędzi Ilość..., dnia... r. Podpis Wykonawcy 17