Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas d³ugiego weekendu (1-3 maja) Stra Leœna wraz z policj¹ i stra ¹ Gorczañskiego Parku Narodowego wspólnie prowadzi³y patrole terenów leœnych, by zapobiec nielegalnej jeÿdzie po lesie motocyklami, quadami i samochodami terenowymi oraz ukaraæ sprawców tych wykroczeñ. W pi¹tek naziemne zmotoryzowane patrole monitorowa³y dwa leœnictwa: Gorc i Mogielicê, w sobotê Jaworz, Ostr¹, Mogielicê, a w niedzielê Lubogoszcz i Kiczorê. 1 maja, tylko wokó³ samego wierzcho³ka Mogielicy, naliczono a 11 motocyklistów oraz 3 samochody terenowe. Zatrzymano i ukarano w tym dniu czterech kierowców ³ami¹cych zakaz nielegalnego poruszania siê pojazdem silnikowym po terenach leœnych. W sobotê i w niedzielê zatrzymano i pouczono jeszcze 4 kierowców. Poniewa wieœæ o akcji prowadzonej przez s³u by leœne i policjê szybko siê roznios³a, wiêkszoœæ motocyklistów prawdopodobnie zrezygnowa³a z ryzykownej jazdy. Problem ³amania zakazu poruszania siê pojazdami silnikowymi po lesie to sprawa doœæ powszechna w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym, a wiêc przez wiêkszoœæ roku. Mi³oœnicy PROMOCJA LIMANOWA ul. Jana Paw³a II 40 tel. (018) MSZANA DOLNA ul. Starowiejska 23 A tel. (018) motocykli i quadów, chc¹c potrenowaæ, czêsto korzystaj¹ wtedy z dróg leœnych, a nawet ze szlaków turystycznych, po których wêdruj¹ ludzie. Nasza akcja podczas majowego weekendu spotka³a siê z wielkim poparciem ze strony turystów mówi Jakub Zygarowicz z Nadleœnictwa Limanowa. W tym czasie przez szczyt Mogielicy przewinê³o siê kilkaset osób» dokoñczenie na str. 2 SPRZEDA i WYPO YCZALNIA maszyny elektronarzêdzia deskowania rusztowania INSTRUKTA URUCHOMIENIE SERWIS NOWY S CZ ul. D³ugosza 43 G tel. (018) STARY S CZ ul. Batorego 4 tel. (018) KACZMARCZYK SKLEP MOTORYZACYJNY AUTO CZÊŒCI Czêœci i akcesoria do samochodów zachodnich i motocykli LIMANOWA ul. Kopernika (naprzeciwko Nadleœnictwa) tel tel./fax: Zapraszamy: pon-pt: 8-17 sob: 8-13 P.P.H.U.T. BRAMY S.C. PROMOCJA gara owe ogrodzeniowe przemys³owe OKNA DRZWI Limanowa, ul. Tarnowska 34 tel./fax: tel NOTEBOOKI, NAWIGACJE RTV KOMPUTERY ul. Rynek 36, tel. 018/ / KRAKÓW, NOWY S CZ, NOWY TARG tel , ,

2 2 Maj 2009 Nr 5 Promocja powiatu w USA LIMANOWA W siedzibie Fundacji Koœciuszkowskiej w Nowym Jorku 3 kwietnia 2009 roku odby³o siê spotkanie Starosty Limanowskiego Jana Pucha³y z Cz³onkami Stowarzyszenia Polish American Business Club. centrum konferencyjno prasowym, budowa basenów geotermalnych w Porêbie Wielkiej oraz Strefa Ekonomiczna w Limanowej - Sowlinach. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Starosta Limanowski odwiedzi³ tak e Waszyngton, m.in. spotka³ siê ze studentami The Catholic University of America w Waszyngtonie, daj¹c wyk³ad pt. Polska i Powiat Limanowski - piêæ lat po wejœciu do Unii Europejskiej. Podczas prezentacji przybli y³ studen- Podczas spotkania zorganizowanego na zaproszenie ww. organizacji, Starosta Jan Pucha³a zaprezentowa³ Powiat, jego walory turystyczne oraz mo liwoœci inwestowania na terenach Powiatu Limanowskiego. W czasie prezentacji omawia³ te kluczowe projekty i inwestycje, które wdra ane s¹ obecnie na ziemiach naszego regionu. W ofercie inwestycyjnej znalaz³y siê budowa Krytej P³ywalni w Limanowej wraz hotelem i Wojna z quadami» dokoñczenie ze str. 1 i wszyscy ywo nas popierali. Te zaczêli siê skar yæ na ha³as i na zagro enie. Zw³aszcza rodzice, którzy przychodzili z ma³ymi dzieæmi wyra ali obawê, e jad¹cy z szalon¹ prêdkoœci¹ quad czy motocykl mo e stwarzaæ niebezpieczeñstwo, zw³aszcza gdy spod kó³ wylatuj¹ mu kamienie. Ludzie dostrzegaj¹ problem, zdaj¹ sobie sprawê z zagro enia. Najwiêkszy problem jest zw³aszcza w weekendy i œwiêta dodaje Jakub Zygarowicz. Wielu motocyklistów przyje d a tu z innych regionów Polski. Na lawecie przywo ¹ motocykle i ruszaj¹ na nich w las. W rejonie Limanowej mia³a te niedawno miejsce impreza pod nazw¹ Drapki Limanowskie, której celem by³o wdrapanie siê na jak najwiêksz¹ górê. Nierozwa ni motocykliœci jeÿdzili wtedy po uprawach leœnych, wyrz¹dzaj¹c ogromne szkody. Stra Leœna prowadzi³a dochodzenie w tej sprawie i straty wyceni³a na oko³o 11 tysiêcy z³otych. Nie mo na jednak w tym przypadku zastosowaæ odpowiedzialnoœci zbiorowej, a pojedynczo wystawione mandaty karne nie zrekompensowa³y strat w œrodowisku leœnym. W przypadku, gdy kierowcy samochodów terenowych, motocykli i quadów nielegalnie korzystaj¹ z lasów, oprócz zagro enia dla ludzi w grê wchodzi kwestia zniszczenia œrodowiska naturalnego. Wyrz¹dzaj¹ bowiem szkody przyrodnicze, takie jak niszczenie roœlinnoœci runa, m³odników, p³oszenie zwierz¹t, zanieczyszczenia powietrza. Jazda motocyklem czy quadem po lesie powoduje ponadto niszczenie dróg gruntowych. Naruszenie nawierzchni ko³ami tych pojazdów rozpoczyna proces erozji, w wyniku czego podczas opadów woda wymywa na drodze coraz wiêksze rowy. Nawierzchnia gruntówek z czasem zostaje ca³kowicie zniszczona. Mo na tu te wspomnieæ o niszczeniu mienia niektórzy niszcz¹ bowiem znaki zakazu wjazdu do lasu, czy szlabany. Zdarza³y siê nawet przypadki, e szlabany by³y wyrywane podnoœnikiem. Jednak przede wszystkim, kierowcy samochodów terenowych, motocykli i quadów nielegalnie korzystaj¹cy z lasów, nios¹ zagro enia dla ludzi. Po pierwsze dla tych korzystaj¹cych ze szlaków pieszych, rowerowych i konnych, a po drugie dla mieszkañców œródleœnych osad. tom ojczyznê Papie a Polaka Jana Paw³a II oraz region ma³opolski i Powiat Limanowski, co spotka³o siê z entuzjastycznym przyjêciem. Przebywaj¹c w Waszyngtonie Starosta odby³ spotkania w siedzibie Banku Œwiatowego, min. z pochodz¹cym ze Szczyrzyca Micha³em Krupiñskim, by³ym Wiceministrem Skarbu Pañstwa, obecnie pe³ni¹cym funkcjê Zastêpcy Dyrektora Wykonawczego Banku Œwiatowego. Celem spotkania by³o omówienie mo liwoœci wspó³pracy i zaanga owania ww. instytucji w Powiecie Limanowskim. Jako osoba pochodz¹ca z Powiatu Limanowskiego uwa am, e to bardzo dobrze, i Starosta promuje powiat za granic¹, tak e w kontekœcie poszukiwania inwestorów mówi³ Micha³ Krupiñski. - Ponadto cieszê siê z faktu, i Starosta potrafi robiæ to tak dobrze i prezentowaæ zarówno w tak wa nych i presti owych miejscach jak Fundacja Koœciuszkowska w Nowym Jorku, czy te Uniwersytet Katolicki w Waszyngtonie, jak i te rozmawiaæ z naszymi rodakami tutaj w USA dodaje dalej Zastêpca Dyrektora Wykonawczego Banku Œwiatowego. Nie mo na wyjœæ na drogê, bo quady jad¹ z tak ogromn¹ prêdkoœci¹, e szkoda mówiæ skar y siê pani Maria z Mordarki. Z kolei œcie k¹, na której jest szlak turystyczny je d ¹ crossowcy. Jest strasznie zryta, zw³aszcza po tym, jak ko³a boksuj¹ na niej, gdy wyje d aj¹ pod górê. Robi¹ poza tym straszliwy ha³as dodaje. Kiedyœ nawet myœla- ³am, e jakiœ helikopter leci nad moim domem, tak ha³asowali. Najwiêkszy problem by³ wtedy, gdy ktoœ w nierozs¹dny sposób jeÿdzi³ po polach, ³¹kach i lasach, niszcz¹c uprawy, sadzonki mówi pani Dorota, mieszkanka Jaworznej. Najgorzej by³o, jak przyje d a³a wiêksza grupa takich kierowców. Nie mówiê ju o ha³asie. Teraz siê to ju nieco zmieni³o na lepsze. Du o da³y kontrole przeprowadzane przez Stra Graniczn¹, Policjê i S³u bê Leœn¹, a tak e nowe miejsca do jazdy, czyli tory motocyklowe. Generalnie mieszkañcy nie maj¹ nic przeciw motocyklistom, byleby tylko oni nie robili szkód i zbytnio nie ha³asowali. Jesteœmy za tym, eby stwarzaæ miejsca do legalnej i bezpiecznej jazdy i nie utrudniaæ motocyklistom uprawiania sportu. Na szczêœcie na terenie powiatu ego powstaj¹ ju dwa tory dla motocyklistów jeden w Kamienicy, drugi w S³opnicach. W koñcu mi³oœnicy sportów crossowych, enduro i quadów bêd¹ mogli legalnie i bezpiecznie trenowaæ. Tor w Kamienicy jest ju prawie ukoñczony. Tor jest ju w³aœciwie zrobiony, ju nawet po nim jeÿdzimy informuje Marek Majchrzak, Prezes Motorowego Klubu Sportowego GORCE. Teraz ulepszamy go jeszcze pod wzglêdem bezpieczeñstwa. Inaczej nie mielibyœmy gdzie jeÿdziæ. Od razu to odci¹ y lasy i parki. Du o ju to da³o dodaje. Widzê, e ch³opaki wol¹ legalnie i bezpiecznie jeÿdziæ po torze ni pakowaæ siê do lasu. Teren pod tor wydzier awiliœmy od osób prywatnych. Czêœæ pieniêdzy na jego budowê otrzymaliœmy od Gminy Kamienica, czêœæ od sponsorów, a reszta pochodzi ze sk³adek cz³onkowskich w naszym klubie. Najd³u ej trwa³o za³atwienie formalnoœci. Takie miejsce powinno byæ ju dawno dodaje. Naprawdê tor du o ju da³. Niektórzy je d ¹ nawet po 100 km, przywo ¹ na lawetach motory, eby tu na torze móc pojeÿdziæ. Proszê sobie wyobraziæ, e nagle, jak toru nie ma, piêædziesi¹t motorów jedzie w las W tym sezonie prawdopodobnie otwarty zostanie te tor endurocrossowy w S³opnicach. Na razie jesteœmy na etapie czyszczenia terenu, przygotowujemy go pod tor mówi Pawe³ Kaim, Prezes Beskidzkiego Klubu Freestylowo-Motocrossowego FLOW. Wszystko robimy sami. Ka d¹ woln¹ chwilê spêdzamy na budowaniu toru. Bêdzie to pierwszy taki Pytanie do Starosty Limanowskiego Jakie s¹ efekty Pana wizyty w Stanach Zjednoczonych? Jan Pucha³a, Starosta Limanowski: Wszystkie przedstawione podczas wizyty projekty oraz prezentacja, spotka³y siê z du ym zainteresowaniem uczestników zebrania, wœród których znalaz³y siê osoby wywodz¹ce z Ziemi Limanowskiej. Jestem bardzo zadowolony z tej wizyty. Dziêki uprzejmoœci naszych rodaków, mog³em odbyæ rozmowy dotycz¹ce kluczowych inwestycji Powiatu Limanowskiego oraz mia³em mo liwoœæ zaprezentowania ich amerykañskim spo³ecznoœciom biznesowym. Serdeczne podziêkowania nale ¹ siê tu naszym rodakom wywodz¹cym siê z Ziemi Limanowskiej: Micha³owi Krupiñskiemu, Ludwikowi Wnêkowiczowi oraz Teresie i Stanis³awowi Ryœ. Pierwszym widocznym efektem mojego wyjazdu by³a wizyta delegacji ze Stanów Zjednoczonych na czele z Leszkiem Jamesem - prezesem firmy zajmuj¹cej siê oprogramowaniem zarówno dla banków, szkó³ jak i innych instytucji. Spotkanie odby³o siê 30 kwietnia. Oprócz przedstawicieli Zarz¹du Powiatu Limanowskiego pojawili siê tak e dyrektorzy szkó³ ponadgimnazjalnych. Celem tej wizyty by³o zaprezentowanie inteligentnej technologii ca³kowitego monitoringu bezpieczeñstwa i wprowadzenie go do jednej ze szkó³. Bêdzie to mo liwe dziêki hojnoœci Polonii Amerykañskiej. Powiat Limanowski jest otwarty na innowacje ze œwiata, dlatego zabiega³em o wizytê Pana Leszka Jamesa. Dziêki temu oprogramowaniu chcielibyœmy podnieœæ zarówno poziom nauczania w naszych szko³ach, jak i poziom bezpieczeñstwa mówi³ podczas spotkania Starosta Jan Pucha³a. Ju wiadomo, e oprogramowanie bêdzie instalowane w Zespole Szkó³ Nr 1 w Limanowej. Program zostanie sfinansowany przez Poloniê Amerykañsk¹. Pytania, które chcielibyœcie zadaæ Staroœcie Limanowskiemu mo na przesy³aæ na adres: w Polsce tor, enduro-crossowy. Na razie za³atwiliœmy ju 99% formalnoœci. Myœlê, e reszta te zostanie rozpatrzona pozytywnie. Tadek B³a usiak, mistrz œwiata, z którym wspó³pracujemy, zapewni³ ju nas, e bêdzie z nami na tym torze trenowa³. Jeœli bêdzie ju tor, to bêdzie miejsce dla ludzi, którzy chc¹ pojeÿdziæ kontynuuje. Wiadomo, motocykli jest du o, wielu jest pasjonatów tego sportu, ale nie maj¹ gdzie trenowaæ. Jakiœ czas temu zlikwidowano tor w Nowym Targu i teraz nasz klub jeÿdzi do Kêt i do Brzeska, eby móc legalnie potrenowaæ. Mam nadziejê, e tor w S³opnicach w tym sezonie powstanie. Cz³onkowie klubu w³asnymi si³ami go buduj¹. Oczywiœcie, je eli uda nam siê go otworzyæ, to nie tylko dla siebie, ale te i dla innych. Naszym celem jest przeciwdzia³anie nielegalnemu korzystaniu z lasów. Organizujemy wyjazdy, bierzemy motocykle na przyczepki i jedziemy na tor. Teraz budujemy w³asny. Niestety zagro enie ca³kowicie nie zniknie dodaje Pawe³ Kaim. Zawsze znajd¹ siê przecie jacyœ szaleñcy. Niemniej jednak na pewno niebezpieczeñstwo siê zmniejszy. Chcemy przyci¹gn¹æ do toru, a odci¹gn¹æ od lasów i parków. Myœlê, e mo e nawet sama osoba Tadka B³a usiaka, który prawdopodobnie bêdzie na naszym torze trenowa³, te zachêci innych do rezygnacji z nielegalnej jazdy po lesie. Anna Maria Pi¹tkowska fot. Ireneusz M¹ka i arch. Nadleœnictwo Limanowa

3 Nr 5 Maj LIMANOWA Nowa us³uga Banku Spó³dzielczego w Limanowej Bank Spó³dzielczy w Limanowej wprowadza w swojej ofercie nowoœæ MoneyGram, czyli szybkie przekazy pieniê ne krajowe i miêdzynarodowe. J ednym z najszybszych sposobów przekazania gotówki do Polski lub za granicê s¹ us³ugi przekazów pieniê nych oferowane w naszym kraju przez MoneyGram. Jest to us³uga s³u ¹ca do prostego, szybkiego i bezpiecznego przesy³ania pieniêdzy pomiêdzy osobami fizycznymi, za poœrednictwem placówek Banku Spó³dzielczego w Limanowej oraz sieci agentów w kraju i na œwiecie, bez koniecznoœci posiadania konta bankowego. Operacja zajmuje kilkanaœcie minut i nie wi¹ e siê z uci¹ liwymi formalnoœciami - aby odebraæ przekaz wystarczy okazanie dowodu to samoœci lub znajomoœæ ustalonego wczeœniej z nadawc¹ has³a. Nadanie przekazu z Polski mo liwe jest tylko w placówce agenta wybranej przez nas sieci. Wszelkie op³aty ponosi zleceniodawca. MoneyGram przyjmuje przekazy miêdzynarodowe w z³otówkach lub euro. Oprócz transferu pieniêdzy mo na zakupiæ równie dodatkowe us³ugi, takie jak dostarczenie gotówki odbiorcy w jego miejscu zamieszkania, do³¹czenie wiadomoœci do przekazu (MoneyGram pozwala za darmo dodaæ informacjê do 10 s³ów) czy powiadomienie telefoniczne odbiorcy o nadejœciu przekazu. Dziêki przekazom MoneyGram zyskujemy pewnoœæ, e pieni¹dze dotr¹ na miejsce w ci¹gu kilkunastu minut. Dlaczego warto wybraæ us³ugê MoneyGram? Szybkoœæ twoje pieni¹dze dotr¹ do celu zaledwie w 10 minut. Wygoda dziêki sieci agentów na ca³ym œwiecie us³uga przekazów pieniê nych za poœrednictwem MoneyGram jest zawsze w twoim zasiêgu. Wybrano Kolegium Rady Przedsiêbiorczoœci W Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Limanowej 27 kwietnia odby³o siê spotkanie w³aœcicieli firm zrzeszonych w Radzie Przedsiêbiorczoœci Powiatu Limanowskiego. G³ównym celem spotkania by³ wybór nowego prezesa Rady. Podsumowuj¹c koñcz¹c¹ siê piêcioletni¹ kadencjê, prezes Stanis³aw G¹ga³a nawi¹za³ do pocz¹tków dzia³alnoœci. Powstaj¹ca w 2004 roku Rada Przedsiêbiorczoœci liczy³a 43 firmy, obecnie zrzeszonych jest w niej 51 przedsiêbiorstw. Przez ten czas Rada nie okaza³a siê skostnia³¹ organizacj¹ zapewni³ prezes. Jako wolne zrzeszenie lobbuj¹ce na rzecz przedsiêbiorczoœci Powiatu Limanowskiego, zajmowa³a siê m.in. budowaniem oblicza przedsiêbiorcy, który przestrzega zasady fair play w swojej dzia³alnoœci. Do sukcesów zaliczy³ coroczne spotkanie z okazji Dnia Przedsiêbiorczoœci, podczas którego nagradzane s¹ najlepiej rozwijaj¹ce siê firmy. Organizowany przy wspó³udziale Powiatu Limanowskiego konkurs Pomys³ na biznes, którego celem jest promocja postaw przedsiêbiorczoœci wœród m³odzie y szkó³ ponadginazjalnych, okaza³ siê tak e dobrym pomys³em na krzewienie wiedzy w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Podczas spotkania g³os zabra³ tak e Starosta Limanowski Jan Pucha³a, który podziêkowa³ za dzia³alnoœæ Rady na rzecz promocji Powiatu oraz wk³ad w rozwój ego regionu. Przedsiêbiorcy jednog³oœnie przeg- ³osowali sk³ad nowego Kolegium Rady Przedsiêbiorczoœci Powiatu Limanowskiego. Na stanowisko prezesa ponownie wybrano Stanis³awa G¹ga³ê. Wiceprezesami zostali Józef Oleksy i Jerzy abuz. W sk³adzie Kolegium znaleÿli siê tak e Mieczys³aw Zelek, Stanis³aw B¹bel i Kazimierz Dziadoñ. Info: Starostwo Powiatowe w Limanowej Dostêpnoœæ dla ka dego nie musisz posiadaæ konta bankowego ani karty kredytowej. Prostota wystarczy, e odwiedzisz agenta MoneyGram i wype³nisz jeden prosty formularz. Personalizacja mo esz dodaæ uzupe³niaj¹c¹ informacjê z³o on¹ z 10 s³ów. Szczegó³y oferty dostêpne w placówkach Banku Spó³dzielczego w Limanowej, na stronie: oraz Zapraszamy Pañstwa do naszych placówek, gdzie szybko i bezpiecznie mo na skorzystaæ z miêdzynarodowych przekazów pieniê nych MoneyGram. Mogê pracowaæ szansa dla bezrobotnych Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Limanowej w porozumieniu z Wojewódzkim Urzêdem Pracy rozpocz¹³ realizacjê projektu Mogê pracowaæ - program aktywizacji spo³ecznej, edukacyjnej i zdrowotnej w mieœcie Limanowa. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Kapita³u ludzkiego - Narodowej strategii spójnoœci. Projekt ma na celu kompleksowe wsparcie dla osób korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej z uwagi na miêdzy innymi trudn¹ sytuacjê materialn¹, której przyczyn¹ jest bezrobocie. Dzia³ania podejmowane w ramach projektu maj¹ wyposa yæ osoby z niego korzystaj¹ce w kompleksow¹ Nowe rondo w Limanowej W lipcu 2009 zaplanowano rozpoczêcie inwestycji drogowej w Limanowej. Bêdzie to przebudowa skrzy owania ul. J. Marka, azarskiego i Grunwaldzkiej, potocznie nazwanego skrzy owaniem obok S¹du. Budowa ronda zostanie sfinansowana ze œrodków bud etowych miasta, powiatu oraz ze œrodków rz¹dowych tzw. schetynówki. Inwestycjê tê prowadziæ bêdzie Starostwo Powiatowe w Limanowej. Projektowane rondo posiada wewnêtrzny kr¹g stanowi¹cy zieleniec o œr. 8 m, opaskê z kostki kamiennej o szer. 2,5 m i jezdniê bitumiczn¹ szer. 5,0 m. Zewnêtrzna œrednica ronda wynosi 23 m. Z trzech kierunków dojazdowych do ronda przewiduje siê rozdzia³ ruchu wysepkami pod³u nymi z kostki kamiennej, natomiast dojazd od strony mostu (ul. Grunwaldzka) przewiduje rozdzia³ ruchu lini¹ ci¹g³¹ malowan¹ na jezdni. Szerokoœæ dojazdów do ronda to 3,50 m, z mostu 3,25, natomiast wyjazdy z ronda posiadaj¹ wiedzê z zakresu niezbêdnych umiejêtnoœci spo³ecznych, prze³amania barier psychologicznych, podniesienia poziomu w³asnej samooceny i uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Grup¹ docelow¹ projektu bêdzie 30 osób zameldowanych w mieœcie Limanowa, korzystaj¹cych z pomocy Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, osoby d³ugotrwale bezrobotne, osoby niepe³nosprawne i osoby bezrobotne w wieku 30 lat. Wymienione osoby bêd¹ bezp³atnie mog³y korzystaæ z warsztatów z doradca zawodowym, psychologiem oraz kursów przedsiêbiorczoœci, marketingu i reklamy, obs³ugi komputera i kasy fiskalnej, kursu przedstawiciela handlowego. Ciekawostk¹ jest e 5 osób z grupy szer. 4,5 m, za wyj¹tkiem ul. azarskiego (3,50). Wobec powy szego dokonano poszerzenia na ³uku miêdzy ul. Marka a ul. azarskiego, zabudowanego kostk¹ kamienn¹, co pozwoli na dogodny zjazd w tym kierunku. Zakres robót w ramach projektowanej przebudowy obejmuje wykonanie: Prze³o enie linii teletechnicznej w ci¹gu ul. azarskiego z przebudow¹ studzienek, Demonta s³upów oœwietleniowych z prze³o eniem kabli elektrycznych, Oœwietlenie ronda ze s³upa ustawionego w jego centrum, Roboty ziemne z korytowaniem pod poszerzenia, Usuniêcie drzew 3 szt, Przebudowa studzienek œciekowych 6 szt, Budowê ronda (zieleniec) z opask¹ z kostki kamiennej, granitowej, Budowê chodników z kostki betonowej, Poszerzenia z podbudow¹ t³uczniow¹, Utwardzenie jezdni mas¹ mineralno docelowej bêdzie mia³o mo liwoœæ bezp³atnego ukoñczenia kursu prawa jazdy. Od kwietnia prowadzony jest w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej nabór kandydatów do powy szego projektu. Ze zg³oszonymi, chêtnymi osobami zostanie podpisany kontrakt socjalny, a szkolenia realizowane bêd¹ do koñca 2009 roku. Szczegó³owych informacji o projekcie udziela Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Limanowej ul.kiliñskiego 11, tel./0-18/ Info: UM Limanowa asfaltow¹ Oznakowanie skrzy owania poziome i pionowe, przejœcia dla pieszych, Wykonanie zabezpieczenia ³añcuchowego dla ruchu pieszego w obrêbie ronda. Przebudowê sieci wodoci¹gowej. Przebudowa skrzy owania na rondo znacznie poprawi p³ynnoœæ przejazdu pojazdów samochodowych przez skrzy owanie, co w znacznym stopniu zmniejszy iloœæ zatrzymañ samochodów na skrzy owaniu w oczekiwaniu na pierwszeñstwo przejazdu. Wyeliminuje te mo liwoœæ kolizji pojazdów, co w obecnym stanie skrzy owania w godzinach szczytu jest przyczyn¹ d³ugotrwa³ych postojów i niebezpiecznych dla ruchu przejazdów przez skrzy owanie, szczególnie dotyczy lewoskrêtów. Budowa ronda wp³ynie równie na zmniejszenie emisji spalin przez pojazdy przeje d aj¹ce w obrêbie tarczy skrzy owania. Info: UM Limanowa

4 4 Maj 2009 Nr 5 Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej W roku szkolnym 2008/2009 po raz pierwszy zorganizowano Ogólnopolsk¹ Olimpiadê Wiedzy Hotelarskiej, w której udzia³ wziêli uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Limanowej pod opiek¹ nauczyciela przedmiotów hotelarskich mgr Paw³a Rapacz. Olimpiada by³a trójstopniowa : I Etap szkolny II Etap okrêgowy (centrale okrêgów) III Etap centralny (Ko³obrzeg) W etapie szkolnym uczestniczyli uczniowie klas Technikum Hotelarskiego a ostatecznie zakwalifikowa³y siê dwie uczennice Aneta Kurczab i Krystyna Wilk. W styczniu odby³ siê etap okrêgowy - test sk³adaj¹cy siê z 80 pytañ, w którym 72 pkt (90%) uzyska³a Krystyna Wilk, co da³o jej prawo do udzia³u w eliminacjach centralnych w Ko³obrzegu. Fina³y Olimpiady odby³y siê w dniach kwiecieñ 2009 i sk³ada³y siê z czêœci pisemnej konkursu (test 60 min); który mia³ wy³oniæ œcis³¹ 15 do pozosta³ych zadañ z zakresu obs³ugi konsumenta oraz zadania z obs³ugi goœcia w recepcji w jêzyku obcym. Krystyna Wilk dzielnie walczy³a na ka dym z tych etapów i awansowa³a do grona Laureatów i Finalistów ostatecznie zajmuj¹c 12 miejsce w Polsce czego jej serdecznie gratulujemy. CO W LESIE PISZCZY Nie œmieæmy w lesie! INFORMACJE Jest to wielki sukces dla Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Limanowej, gdy Technikum Hotelarskie jest bardzo m³odym profilem w tej szkole - liczy sobie dopiero czwarty rok istnienia. Uczennice do Olimpiady przygotowywa³ mgr Pawe³ Rapacz, który udziela³ jej wszelkich informacji, udostêpnia³ literaturê, materia³y, organizowa³ zajêcia praktyczne i sprawowa³ opiekê razem z Pani¹ mgr Renat¹ Krzak na poszczególnych eliminacjach. Mamy nadziejê, e ten sukces Krystyny zachêci pozosta³ych uczniów do udzia³y w przysz³ych Olimpiadach. Skala zanieczyszczenia lasów w powiecie m ci¹gle wzrasta. Widaæ to zw³aszcza po zimie, gdy œnieg stopnia³, odkrywaj¹c spore nieraz pok³ady œmieci. Maj IMPREZY 15 maja wystawa malarstwa Stanis- ³awa Tkacz-Tkaczenko (Miejska Biblioteka Publiczna) godz maja VI Poetyckie Ogrody (Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej) godz maja Wystawa malarstwa Jadwigi Augustyn (Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej) godz maja VI Limanowski Ekstremalny Maraton Pieszy (www.kierat.webpark.pl) 24 maja impreza "Kopciuszek idzie na bal" - wybór ksiê niczki i królewicza balu (Limanowski Dom Kultury) godz maja Plener Remedium /niepe³nosprawni/(limanowski Dom Kultury ) 30 maja Dzieñ Matki program artystyczny (Limanowski Dom Kultury) godz od 1 czerwca Wystawa plastyczna Z³ota linia miêdzynarodowa grupa twórców (Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej) 7 czerwca Salon Samochodowy (Limanowa-Rynek) godz Tydzieñ Kultury Chrzeœcijañskiej w Limanowej Organizowane przez Œwiatowe Stowarzyszenie Kultury Chrzeœcijañskiej im.jana Paw³a II (www.sskch.pl) 11 czerwca (Bo e Cia³o) Koncert : Janusz Gajec -fletnia Pana,Jerzy Kruk - tr¹bka oraz Kwartet Akordeonowy Harmonia Oleksandr Dracz i jego przyjaciele (Limanowa-Rynek) godz czerwca - Wernisa I Miêdzynarodowego Konkursu Plastycznego Mi³oœæ wg. Jana Paw³a II (Miejska Biblioteka Publiczna) godz Dzikie wysypiska najczêœciej spotyka siê przy bocznych drogach. Du o jest œmieci w pasach drogowych. Turyœci z domów letniskowych czêsto po weekendzie wyrzucaj¹ nawet ca³e reklamówki œmieci. Podobnie dzieje siê te w pi¹tek, gdy turyœci na przyk³ad z Krakowa przyje d aj¹ na Limanowszczyznê i tu zwo ¹ œmieci... Dwa tygodnie temu na Ostrej, przy drodze powiatowej na odcinku 3.5 kilometra zebrano w ci¹gu tygodnia oko³o 50 worków œmieci. Poza tym s¹ te wysypiska w lasach. Najczêœciej ludzie wyrzucaj¹ puszki, butelki, pianki monta owe, styropian, a nawet eternit. Czêsto pozbywaj¹ siê te w ten sposób czêœci samochodowych, tapicerki, kó³. Pojawiaj¹ siê te Magnes nie pomo e Policjanci z KPP w Limanowej i jednostek podleg³ych bie ¹co wspó³pracuj¹ z przedstawicielami Enionu w zakresie przestrzegania art i 5 kk. tj. kradzie y energii. W efekcie tej wspó³pracy w samym tylko miesi¹cu kwietniu wszczêto 10 postêpowañ przygotowawczych dotycz¹cych kradzie y energii elektrycznej. Mechanizm dzia³ania przestêpczego sprawców ma ró ne postacie ale najczêœciej polega na mechanicznej ingerencji w uk³ad pomiarowy b¹dÿ wykorzystaniu magnesów neodymowych, które trwale uszkadzaj¹ mechanizm. telewizory, lodówki i pralki. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, e sklep, w którym kupujemy nowy sprzêt AGD ma obowi¹zek w zamian przyj¹æ zu yty. Nale y tylko stary sprzêt dostarczyæ. Aby te miejsca posprz¹taæ, Nadleœnictwo Limanowa przez kilka lat z rzêdu prowadzi³o akcjê Czysty Las, finansowan¹ z Funduszu Leœnego. Sezonowo zatrudniane by³y osoby bezrobotne, które zbiera³y œmieci, ewentualnie zajmowa³y siê tak e ich wywozem na wysypisko. Jeszcze dwa lata temu uda³o siê tê akcjê zorganizowaæ w ten sposób. Niestety w ubieg³ym roku nikogo chêtnego nie uda³o siê znaleÿæ. Nadleœnictwo Limanowa rozwi¹za³o wiêc tê sprawê w inny sposób. Regularne sprz¹tanie wysypisk w lasach Ustalenie mechanicznej ingerencji b¹dÿ wczeœniejszego u ycia magnesu nie stanowi problemu dla specjalistów i sprawcy niezale nie od kar umownych ponosz¹ równie odpowiedzialnoœæ karn¹. zosta³o w³¹czone w pakiet us³ug leœnych. Zajmuj¹ siê tym wiêc pracownicy Zak³adu Us³ug Leœnych. Oprócz dzikich leœnych wysypisk, sprz¹tane s¹ te obiekty edukacyjne i turystyczne (œcie ki edukacyjne, parkingi leœne, pola biwakowe). Na to Nadleœnictwo przeznacza osobn¹ pulê pieniêdzy, poniewa wymaga tego wiêksza czêstotliwoœæ zaœmiecania tych terenów. Sprz¹tanie odbywa siê tu w sposób cykliczny, bie ¹cy. W œrodku lasu, obok szlaku turystycznego w Gorcach, Nadleœnictwo Limanowa umieœci³o tak e specjalny kontener z napisem Zachowajmy czyste lasy, by wracaj¹cy turyœci mogli tam wrzucaæ œmieci. Kontener o pojemnoœci 7 m3 opró niany jest œrednio piêæ razy do roku. Postawiono go w bardzo dogodnym miejscu. Lokalizacja jest bowiem niezwykle wa na. Nie mo e on przecie staæ ani zbyt blisko osad ludzkich, by nie by³ zbyt uci¹ liwy dla mieszkañców; ani zbyt blisko wejœcia do lasu, by nikt nie wywozi³ do niego odpadów komunalnych. Nale y te pamiêtaæ, by umieœciæ go w miejscu, gdzie biegnie szlak turystyczny. Nadleœnictwo Limanowa nadzoruje te lasy prywatne. Tam tak e zdarzaj¹ siê dzikie wysypiska œmieci. Odpowiedzialnym za sprz¹tanie jest jednak w³aœciciel lasu. Anna Maria Pi¹tkowska Jakub Zygarowicz fot. Ireneusz M¹ka i arch. Nadleœnictwa Limanowa 31 maja Koncert Pañstwowej Szko³y Muzycznej (Limanowski Dom Kultury) godz Czerwiec 1 czerwca Dzieñ Dziecka (Limanowa- Rynek) godz Notatki z radiowozu 20 kwietnia 2009 r. N/n sprawca w jednym ze sklepów w Mszanie Górnej dokona³ kradzie y telefonu komórkowego o wartoœci ok. 400 z³. 21 kwietnia 2009 r. Policjanci zostali powiadomieni o nielegalnym wyrêbie drzewa w masywie leœnym w ukowicy. Funkcjonariusze udali siê na miejsce zdarzenia gdzie dokonano zabezpieczenia œciêtych drzew. Straty oszacowano na kwotê oko³o 500 z³. 23 kwietnia 2009 r. W miejscowoœci Dobra kieruj¹cy samochodem marki Opel Astra podczas wykonywania manewru wyprzedzania jad¹cego przed nim pojazdu potr¹ci³ nietrzeÿwego mê czyznê, który w tym czasie przebywa³ na œrodku jezdni. 43 letni pieszy - mieszkaniec Dobrej - mia³ 1,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Z obra eniami cia³a zosta³ przewieziony do ego szpitala. 27 kwietnia 2009 r. Nieznani sprawcy w jednym z lokali w Limanowej w³amali siê do automatów do gry sk¹d zabrali pieni¹dze w kwocie oko³o z³. 27/28 kwietnia 2009 r. W nocy z 27 na 28 kwietnia br w miejscowoœci Pod³opieñ nieznany sprawca dokona³ kradzie y z w³amaniem do sk³adu materia³ów budowlanych. Straty oszacowano na kwotê oko³o z³. 28 kwietnia 2009 r. W miejscowoœci Podobin patrol ruchu drogowego zatrzyma³ do kontroli drogowej kieruj¹cego ci¹gnikiem rolniczym. 50-letni mieszkaniec Podobina mia³ 0,18 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 28 kwietnia 2009 r. Policjanci zatrzymali nieletniego mieszkañca Nowego S¹cza, który w jednym ze sklepów w Limanowej dokona³ kradzie y artyku³ów kosmetycznych o ³¹cznej wartoœci 323 z³. W ca³oœci odzyskano skradziony towar, który zwrócono w³aœcicielowi. 28 kwietnia 2009 r. W miejscowoœci 13 czerwca Koncert Zespo³u Gospel - The Willows Revival Singers (Limanowa-Rynek) godz czerwca Wernisa wystawy ekslibrisu J. Napieracza - I i II Edycja ród³o (Bazylika Matki Boskiej Bolesnej) godz Kasinka Ma³a kieruj¹cy samochodem marki Fiat Punto podczas wyprzedzania w miejscu niedozwolonym doprowadzi³ do zderzenia z kieruj¹cym rowerem, który w tym czasie wykonywa³ manewr skrêtu w lewo. 13-letni mieszkaniec Kasinki Ma³ej zosta³ przewieziony do ego szpitala. Na miejscu kieruj¹cych poddano badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikami 0,00 mg/l. 29 kwietnia 2009 r. W miejscowoœci Kasina Wielka mia³ miejsce wypadek drogowy gdzie kieruj¹cy pojazdem marki VW LT35 34-letni mieszkaniec Siekierczyny w rejonie skrzy owania podj¹³ manewr wyprzedzania pojazdu marki Opel Astra. W tym samym czasie kieruj¹cy oplem 44-letni mieszkaniec Por¹bki podj¹³ manewr skrêtu w lewo. Poszkodowanych pasa erów i kierowcê z pojazdu marki VW LT35 przewieziono do ego szpitala, jeden z pasa erów z podejrzeniem z³amania krêgos³upa zosta³ œmig³owcem przetransportowany do szpitala w Krakowie. Kierowca i pasa er opla nie odnieœli obra eñ cia³a. Na miejscu kieruj¹cy zostali poddani badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikami 0,00 mg/l.

5 Nr 5 Maj INFORMACJE NZOZ MEDICUS-KULKA-HOLDING Dr n. med. Krzysztof Kulka MEDYCYNA PRACY BADANIA KIEROWCÓW PORADNIE SPECJALISTYCZNE REHABILITACJA LECZNICZA OPIEKA D UGOTERMINOWA Mszana Górna 401 tel SZKO A ANTYTERRORYZMU I OCHRONY GROM NISKIE CZESNE, RATY, PRACA. ZAŒWIADCZENIA DO WKU I ZUS tel. (018) , tel. kom KURSY OCHRONY NIEZWYK Y ŒWIAT KARPI KOI ŒWIAT OCZEK WODNYCH SZEROKI ASORTYMENT DO ZAK ADANIA I UTRZYMYWANIA OCZEK WODNYCH - US UGI MA A ZOOLOGIA SPRZEDA HURTOWA I DETALICZNA Z KUPONEM RYB OZDOBNYCH KARAŒ GRATIS TYMBARK Jubileusz Zespo³u Szkó³ im. KEN w Tymbarku Skarbem cz³owieka i narodu s¹ jego œlady na ziemi" - s³owami Henryka Sienkiewicza, Józef Piêtak, dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku rozpocz¹³ przemówienie podczas centralnej uroczystoœci jubileuszu 60-lecia szko³y. S³owa te by³y bowiem inspiracj¹ do przyjêcia zadañ nakierowanych na utrwalanie œladów z przesz³oœci szko³y. Z espó³ Szkó³ im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku obchodzi w tym roku 60. rocznicê powstania szko³y. Uroczystoœci jubileuszowe trwa³y ju od kilku miesiêcy. Utworzono Szkoln¹ Izbê Pamiêci, wydano publikacjê jubileuszow¹, zorganizowano konferencji na temat: Rola szko³y œredniej w Tymbarku dla œrodowiska lokalnego i regionu, zaprojektowano i zakupiono sztandar, przeprowadzono konkurs na plakat i logo szko³y, zorganizowano spotkanie op³atkowe dla pracowników i emerytów, Powiatowe Zawody Sportowo-Obronne, Festiwal Kulturalny i Zawody Strzeleckie dla S³u b Mundurowych. Centralna uroczystoœæ obchodów 60-lecia szko³y odby³a siê 24 kwietnia 2009 roku. Po uroczystej Mszy Œwiêtej odprawionej w Koœciele Parafialnym w Tymbarku, przemaszerowano do szko³y, gdzie rozpoczê³a siê akademia. Pojawili siê na niej nie tylko obecni uczniowie i nauczyciele, ale tak e byli pracownicy i absolwenci szko³y, rodzice, a nawet przedstawiciele innych placówek oœwiatowych i w³adz samorz¹dowych. Po powitaniu goœci, dyrektor Józef Piêtak przybli y³ krótko dzieje szko³y i sylwetkê Józefa Marka, wybitnej postaci z terenów Limanowszczyzny. To w³aœnie z jego inicjatywy w 1948 roku rozpoczê³o dzia³alnoœæ dwuletnie Liceum Przetwórstwa i Handlu Ogrodniczego. Od tamtej pory dzisiejszy Zespó³ Szkó³ im. KEN zawsze pe³ni³ wa n¹ rolê w œrodowisku lokalnym. Po przemówieniach nast¹pi³ podnios³y moment przekazania Sztandaru Szko³y przez rodziców dyrektorowi, prezentacja Sztandaru, a nastêpnie przekazanie go uczniom. - Sztandar jest dla ka dego Polaka symbolem najwy - szych wartoœci: patriotyzmu, honoru, mêstwa i bohaterstwa powiedzia³ dyrektor Józef Piêtak. - W naszej szkole przywi¹zujemy ogromn¹ wagê do przekazywania tych najwa niejszych wartoœci, jednoczeœnie dbaj¹c o pamiêæ historyczn¹. Wiêkszoœæ naszych uczniów nosi mundur o³nierza, policjanta i stra aka, nawi¹zuj¹c w ten sposób do idei polskich s³u b mundurowych. S³u b, które zarówno w naszej historii jak i obecnie daj¹ wspania³y dowód s³u by OjczyŸnie. Podczas uroczystoœci podpisano tak e porozumienie z Zespo³em Szkó³ w Niet¹ kowie (woj. Wielkopolskie). Dyrektor Arleta Puk, która w swojej placówce równie zamierza otworzyæ profile, podobne jak w ZS w Tymbarku powiedzia³a, e gdy zadzwoni³a do Ministerstwa Obrony Narodowej i spyta³a, która szko³a ma najlepsze wyniki w prowadzeniu klas sportowych, wojskowych, policyjnych, odpowiedÿ by³a tylko jedna szko³a w Tymbarku. Uroczystoœæ jubileuszu po³¹czona by³a z po egnaniem trzecioklasistów. W tym roku, jak podkreœli³ dyrektor szko³y, mury placówki w Tymbarku opuœci³ 6-tysiêczny absolwent. Dyrektor z³o y³ absolwentom, wœród których byli m.in. Honorowi Dawcy Krwi, cz³onkowie Strzelca, Wolontariusze, cz³onkowie Klubu Sportowego, zespo³u muzycznego, serdeczne podziêkowania i yczy³ im, by na swojej drodze spotykali ludzi yczliwych i przyjaznych. Nastêpnie wicedyrektor Jolanta Dunikowska-Wszo³ek wrêczy³a nagrody i dyplomy absolwentom, którzy w szczególny sposób przyczynili siê do rozs³awienia imienia szko³y, bior¹c udzia³ w rozmaitych konkursach, olimpiadach i turniejach. Na zakoñczenie odby³a siê starannie przygotowana przez uczniów czêœæ artystyczna. Anna Maria Pi¹tkowska Pi¹ty raz rusz¹ Szlakiem Papieskim We wtorek 26 maja 2009 roku o godzinie 9:00 z Rynku w Tymbarku wyruszy m³odzie w ramach pi¹tego ju Rajdu Górskiego Szlakiem Papieskim. Celem rajdu jest uczczenie czwartej rocznicy œmierci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, upamiêtnienie 70. rocznicy wybuchu II Wojny Œwiatowej, popularyzacja Szlaku Papieskiego na terenie gminy Tymbark oraz turystyki i krajoznawstwa. Trasa Rajdu przebiegaæ bêdzie przez: Tymbark (wyjœcie z Rynku) - Góra opieñ / Szlak Papieski - Chyszówki Zaœwiercze / S³opnice Tymbark. Na trasie w miejscowoœci Chyszówki, obok pomnika Rydza Œmig³ego, zostan¹ przeprowadzone konkursy: - wiedzy o yciu i dzia³alnoœci Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II (5 osób z ka dej szko³y) - wiedzy z zakresu II Wojny Œwiatowej (5 osób z ka dej szko³y). W rajdzie uczestnicz¹ dru yny dziesiêcioosobowe, po dwie z ka dej szko³y podstawowej i gimnazjów z terenu gminy wraz z opiekunami. Zg³oszenia dru yn nale y dokonaæ do dnia 19 maja 2009r. w Urzêdzie Gminy w Tymbarku (inspektor Robert Nowak). Info: UG Tymbark D¹b Pamiêci kapitana Myszkowskiego W Tymbarku 23 kwietnia odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce kapitana Jerzego Myszkowskiego, zamordowanego przez NKWD strza³em w ty³ g³owy, w Katyniu w 1940 roku. Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele parafialnym w Tymbarku, któr¹ w intencji Jerzego Myszkowskiego odprawi³ ks. Pra³at Edward Nylec. Po Mszy Œwiêtej poczty sztandarowe szkó³ z terenu gminy Tymbark, m³odzie, dyrektorzy i nauczyciele, wójt gminy, rodzina Myszkowskich z Niemiec, Gdañska i Limanowej oraz plutony z klas wojskowych, policyjnych Zespo³u Szkó³ i z tymbarskiego Strzelca przesz³y na teren obok kaplicy Myszkowskich. Tam odby³ siê Apel Poleg³ych prowadzony przez sekcyjnego ZS Jakuba Kruczka. Historiê rodu Myszkowskich, Turskich oraz yciorys kapitana Jerzego Myszkowskiego przedstawi³a dru ynowa ZS Agnieszka Sacha. Strzelcy z³o yli równie wieniec od rodziny Myszkowskich przed g³ównym wejœciem do kaplicy (grobowca) Myszkowskich. G³ównym punktem uroczystoœci by³o posadzenie Dêbu Pamiêci kapitana Jerzego Myszkowskiego i poœwiêcenie pami¹tkowej tablicy. D¹b posadzili Wójt Gminy Tymbark Stanis³aw Pachowicz, ks. Pra³at Edward Nylec oraz cz³onkowie rodziny Myszkowskich. G³ównym organizatorem uroczystoœci by³ Zwi¹zek Strzelecki Strzelec, Organizacja Spo³eczno Wychowawcza w Tymbarku. Aktywnie pomaga³ te : Urz¹d Gminy w Tymbarku, Parafia Rzymskokatolicka w Tymbarku, Zespó³ Szkó³ im. KEN, Stanis³aw Wcis³o i Józef Banach. Koordynatorem uroczystoœci w Tymbarku w ramach ogólnopolskiego programu Pamiêci o Zbrodni Katyñskiej by³ chor¹ y ZS Tadeusz Rybka, zastêpca dowódcy jednostki tymbarskiego Strzelca. Info: UG Tymbark DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel

6 6 Maj 2009 Nr 5 Dziennikarki w mundurach POWIAT Od stycznia tego roku w Tymbarku ukazuje siê Strzelec Pismo Zwi¹zku Strzeleckiego. Gazetkê redaguj¹ uczennice Zespo³u Szkó³ im. KEN. Sk³ad redakcji Gazety Strzeleckiej: Joanna Wienke redaktor naczelna Sylwia Sierpiñska szata graficzna, poezja Ewelina Knapczyk sport Alicja Warcholak reporta e, rajdy Katarzyna Lachor sprawozdania, fotograf Karolina Kuc obróbka zdjêæ, ciekawostki Marta Rutkowska - wydarzenia Kto wpad³ na pomys³ wydawania Gazety Strzeleckiej w Tymbarku? Joanna Wienke: Na ten pomys³ wpad³ dru ynowy Mariusz Odziomek. Najpierw zaproponowa³ mi, ebym wst¹pi³a do Zwi¹zku Strzeleckiego. Na pocz¹tku nie chcia- ³am, nie widzia³am tam dla siebie miejsca. Wtedy Mariusz zaproponowa³ mi prowadzenie gazetki Strzelca. Zgodzi³am siê. Jak scharakteryzowa³ybyœcie krótko Gazetkê Strzeleck¹? Gazetka wychodzi od stycznia tego roku. Ma oko³o piêtnastu stron. Podzielona jest na dzia³y tematyczne. Jeden z nich to dzia³ Wojskowoœæ, gdzie omawiamy m.in. strategiê, taktykê, maskowanie, czyli wszystko to, o czym Strzelcy powinni wiedzieæ. W ka dym numerze znajduje siê te PowódŸ czy huragan wiersz patriotyczny. W numerze 2 by³ na przyk³ad wiersz Juliana Tuwima zatytu³owany Józef Pi³sudski. Zawsze jest te coœ z rozrywki, np. dowcipy. Oprócz tego omawiamy aktualnoœci, bie ¹ce sprawy Zwi¹zku Strzeleckiego. Po kawa³ku, regularnie publikujemy te regulamin s³u by strzeleckiej. Gazetka kierowana jest g³ównie do Strzelców, ale te i do wszystkich, którzy s¹ zainteresowani dzia³alnoœci¹ Strzelca w Tymbarku. Na razie dystrybucjê prowadzimy przede wszystkim w internacie, ale mo na j¹ znaleÿæ te na stronie internetowej: Jak wygl¹da praca dziennikarek w mundurach? Joanna Wienke: Mamy sta³¹ ekipê. Ka da z nas jest za coœ odpowiedzialna, ka da ma inne zadania. Czasem wybieram siê na obchód po internacie i mówiê, co kto ma przygotowaæ. Najwiêkszym problemem jest jednak brak dostêpu w internacie do edytorów grafiki. Czêsto po yczamy wiêc laptopy od kole anek. Na pocz¹tku uczy³yœmy siê obrabiaæ zdjêcia. Potem pan Roland Mielnicki poradzi³ nam, ebyœmy dzieli³y tekst na kolumny. On te podrzuci³ nam pomys³, eby pisaæ o zainteresowaniach Strzelców. St¹d te w nr 2 by³ artyku³ o W Tymbarku zakoñczy³y siê eliminacje gminne konkursu. Klêska powódÿ czy huragan stra po arna ci pomaga - to temat ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i m³odzie y, którego organizatorem jest Komenda G³ówna Pañstwowej Stra y Po arnej. Konkurs odbywa siê w czterech kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, lat i uczniowie niepe³nosprawni. W Tymbarku w eliminacjach gminnych udzia³ wziê³o 43 uczniów w trzech grupach wiekowych. Jury pod przewodnictwem Agaty Czaja oceni³o prace i przyzna³o odpowiednio miejsca: gdzie spotkasz I grupa wiekowa: 6-8 lat 1. Kacper Zwierczyk - SP Tymbark 2. Roksana Sêdzik - SP Zawadka 3. Sylwester Ryœ - SP Pod³opieñ 4. Anna Dziadoñ - SP Zawadka 5. Joanna Zborowska - SP Pod³opieñ II grupa wiekowa: 9-12 lat 1. Katarzyna Dziadoñ - SP Zawadka 2. Aneta Zaj¹c - SP Tymbark 3. Aleksandra Grochmal - SP Tymbark 4. Julia Wagner - SP Tymbark 5. Agnieszka M³ynarczyk - SP Tymbark 6. Honorata Leœniak - SP Tymbark 7. Izabela Smoroñska - SP Tymbark 8. Anna Franczak - SP Tymbark. III grupa wiekowa: lat 1. Ma³gorzata Czepiel 2. Zofia Sobczak 3. Przemys³aw Wikar (wszyscy s¹ uczniami Gimnazjum Samorz¹dowego w Tymbarku) Prace uczniów z terenu gminy Tymbark zosta³y przekazane do Starostwa Powiatowego w Limanowej do drugiego etapu konkursu. Info: UG Tymbark g³os Limanowa: - Rynek, ul. Jana Paw³a II, ul. M.B. Bolesnej - market RSZiZ, market Ima Tymbark: - sklepy spo ywcze Dobra: - market spo., stacja benzyn. Mszana Dolna: - centrum, sklepy spo ywcze, - stacja benzynowa g³os Mariuszu Odziomku i zespole Head. Materia³ zbieramy na bie ¹co. Najtrudniej jest pisaæ teksty z dzia³u Wojskowoœæ. Musimy nad tym d³u ej posiedzieæ, dok³adniej przemyœleæ treœæ. Korzystamy w tym celu z ksi¹ ek, z Internetu i coœ tworzymy. Resztê, czyli g³ównie reporta e, opisy aktualnych wydarzeñ, piszemy na bie ¹co. Co w pracy dziennikarskiej podoba Wam siê najbardziej? Sylwia Sierpiñska: Przede wszystkim rozmowy z ludÿmi. Mo emy siê dowiedzieæ wielu ciekawych rzeczy, o których wiêkszoœæ Strzelców nie wie. Ostatnio przeprowadzi³yœmy wywiad z prawnuczk¹ Jerzego Myszkowskiego, która przyjecha³a a z Gdañska. Plany na przysz³oœæ czy zamierzacie zajmowaæ siê gazet¹ tak e po wakacjach? Joanna Wienke: Na pewno zajmiemy siê gazetk¹ tak e i w trzeciej klasie, ale o zastêpcach te powoli trzeba pomyœleæ. Ostatnio rozmawia³yœmy z panem Robertem Nowakiem, Dowódc¹ Jednostki Strzeleckiej w Tymbarku, eby zmodyfikowaæ nieco gazetkê. Teraz drukujemy j¹ w kolorze, w formacie A4 i rozdajemy za darmo. Mamy jednak w MSZANA DOLNA Rodzi siê nowy talent Claudia Kuczaj, uczennica ZPO w Mszanie Górnej œpiewa ju od dawna. Uœwietnia swoim œpiewem wszystkie imprezy szkolne i nie tylko. Ma dopiero 13 lat, a zdoby³a ju bardzo wiele nagród i dyplomów. W tym roku œpiewaj¹c piosenkê,,d³oñ zajê³a pierwsze miejsce w konkursie Talenty Ma³opolski Wziê³a te udzia³ w eliminacjach wstêpnych i regionalnych w czternastym konkursie piosenki Wygraj reklama w G OSIE LIMANOWSKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ planach, by zmieniæ format na A5, przekszta³ciæ gazetê w czarno-bia³¹ i rozprowadzaæ j¹ szerszemu gronu odbiorców za symboliczn¹ op³at¹. Trzeba zobaczyæ, co z tego wyjdzie. Czy dziennikarstwo to tylko przygoda, czy mo e wi¹ ecie z nim swoj¹ przysz³oœæ? Sylwia Sierpiñska: Teraz to zajêcie nam siê podoba, ale nie wi¹ emy z nim jednak przysz³oœci. sukces. Miejmy nadziejê, e Claudia na tym nie poprzestanie i bêdzie w przysz³oœci godnie reprezentowa³a Gminê Mszana Dolna. yczymy jej tego i tak jak ona cieszymy siê z jej sukcesów. Info: UG Mszana Dolna Chcemy iœæ do wojska, lub do stra y granicznej. Ogólnie mówi¹c, wst¹piæ do s³u b mundurowych. Teraz w liceum mamy jeszcze czas, eby siê zastanowiæ, doœwiadczyæ takiego wojskowego ycia na obozach. Nie chcia³ybyœmy pchaæ siê w ciemno, dlatego cieszymy siê, e w szkole mamy okazjê tego ycia zasmakowaæ. G³os Limanowski ul. Przewóz 2a Kraków Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska Redakcja: tel tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Limanowski. Miesiêcznik regionalny. ISSN X. Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Tomasz Stêpieñ. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Limanowski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

7 Nr 5 Maj INFORMACJE MSZANA DOLNA Patronowie Naszych Szkó³ W Zespole Placówek Oœwiatowych w Mszanie Górnej 29 kwietnia 2009 roku uroczyœcie podsumowano VI Konkurs Patronowie Naszych Szkó³. Organizatorem konkursu by³a biblioteka szkolna. Udzia³ w konkursie polega³ na wydaniu specjalnego numeru gazetki szkolnej poœwiêconego patronowi szko³y. Uczestnikami by³y gimnazja i szko³y podstawowe z terenu Gminy Mszana Dolna. N a konkurs wp³ynê³o 15 pracgazetek szkolnych (4 z gimnazjum, 11 ze szkó³ podstawowych). Nagrody przyznawano w dwóch kategoriach: szko³a podstawowa, gimnazjum. Pierwsze miejsce wœród szkó³ podstawowych zajê³a gazetka Nowinki z Jedynki, wydana przez SP nr 1 w Spotkanie na Lubomirze Piêkna pogoda dla ka dego wêdrowca to podstawa - mo e dlatego na Lubomirze, pierwszym szczycie wyznaczonym w harmonogramie V spotkañ w górach dopisali turyœci. Znakomity wystêp Karoliny Ko³odziej Zawodniczka UKS,,Oset ostówka - Karolina Ko³odziej - ju po raz drugi reprezentowa³a województwo ma³opolskie. Tym razem zgrupowanie Ma³opolskiej Kadry M³odziczek U-13 przed wyjazdowym meczem z województwem podkarpackim rozpoczê³o siê w sobotê 24 kwietnia 2009 roku na stadionie Bronowianki w Krakowie. Sk¹d Kadra Ma³opolskiego ZPN uda³a siê do Kolbuszowej na mecz z Podkarpackim ZPN, który zosta³ rozegrany w niedzielê 25 kwietnia. Mocna dru yna Ma³opolski, wraz z Karolin¹ Ko³odziej, atakowa³a rywalki ju od pierwszej minuty meczu, uzyskuj¹c szybko prowadzenie. Nasza zawodniczka zdoby³a dwie cenne Lubomierzu, natomiast pierwsze miejsce w kategorii gimnazja przypad³o gazetce GimMix, wydanej przez Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej. Ponadto komisja przyzna³a wyró nienia dla najciekawszych artyku³ów, które otrzymali: Angelika Barnowska (gazetka GimMix - Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej), Piotr Murzyn ( Ekspres Dodatkow¹ atrakcj¹ tego miejsca by³a mo liwoœæ zwiedzenia nowego obserwatorium astrologicznego. Cz³onkowie Terenowego Ko³a PTTK naliczyli a 49 osób, którzy spotkali siê na Lubomirze. Jednym s³owem, kolejny Szkolny - SP w Kasinie Wielkiej), Beata abêdÿ i Joanna Szczypka ( Gazeta Samorz¹dek SP nr 1 w Kasince Ma³ej). Komisja wyró ni³a równie autorów wk³adek do gazetek Ekspres Szkolny, edycja gimnazjalna i edycja szko³y podstawowej) z portretem patrona i komiksem o jego yciu. Wyró nienia te otrzymali Marianna Frasunek, Justyna Nowak, Beata i Monika Jania. Cztery zespo³y redakcyjne otrzyma³y wyró nienia za szatê graficzn¹: GimMix z Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej, Gazeta szkolna ze SP nr 2 w Lubomierzu, Nowinki z Jedynki ze SP nr 1 w Lubomierzu oraz Gazetka Samorz¹dek ze SP nr 1 w Kasince Ma³ej. Po wystêpie zespo³u regionalnego Dolina Mszanki Tadeusz Patalita (Wójt Gminy Mszana Dolna) i Marta Skowronek (dyrektor ZPO w Mszanie Górnej) wrêczyli nagrody i dyplomy. Po czêœci oficjalnej mo na by³o obejrzeæ wystawê prac, które zosta³y nades³ane na konkurs. Info: UG Mszana Dolna sezon turystyczny mo na uwa aæ za otwarty. Nastêpne wyjœcie planowane jest na Zêbalow¹, 17 maja. Zainteresowanym przypominamy, e regulamin spotkañ nie uleg³ zmianie, uczestnicy wybieraj¹ trasy tak, aby spotkaæ siê na szczycie lub w innym wyznaczonym miejscu w godzinach 13:00-14:00. W Spotkaniach w górach mog¹ braæ udzia³ indywidualni turyœci i grupy zorganizowane. Dzieci i osoby niepe³nosprawne równie mog¹ braæ udzia³ w wycieczkach, ale wy³¹cznie pod opiek¹ doros³ych. Spotkania odbywaj¹ siê w wyznaczonych miejscach bez wzglêdu na pogodê. Organizatorzy przyznaj¹ nagrody uczestnikom, którzy zaliczyli przynajmniej cztery z szeœciu szczytów, wszystkim uczestnikom zaœ przyznawane s¹ odznaki. Serdecznie zapraszamy do wspólnego wêdrowania! Info: UM Mszana Dolna bramki dla Ma³opolski, a dru yna prowadzona przez Rados³awa Piwowarczyka zdeklasowa³a rywalki z Podkarpacia, pokonuj¹c je a 9:0. Po tym zwyciêstwie dru yna z Ma³opolski praktycznie ju zapewni³a sobie udzia³ w Fina³ach Mistrzostw Polski, które odbêd¹ siê pod koniec maja w centralnej Polsce. Do zakoñczenia eliminacji pozosta³ jeszcze mecz z Lubelskim ZPN, który odbêdzie siê 10 maja 2009 r. w Krakowie na stadionie,,bronowianki, pocz¹tek o godzinie Serdecznie zapraszamy do kibicowania Ma³opolsce i Naszej Karolinie, która godnie reprezentuje nasze województwo i gminê Mszana Dolna w tych elitarnych rozgrywkach. Info: UG Mszana Dolna POMIARY I TRANSPORT GRATIS... mocne dachy! BLACHY DACHOWE BLACHY NA WYMIAR SYSTEMY RYNNOWE BLASZANE I PCV AKCESORIA DEKARSKIE FOLIE, WKRÊTY, WY AZY PODBITKI DACHOWE BLASZANE I PCV WYROBY HUTNICZE PROFILE ZAMKNIÊTE, K TOWNIKI, CEOWNIKI I INNE DOCINANE NA WYMIAR Piêæ lat rugby w Gminie Mszana Dolna Monika Kaciczak wicemistrzyni¹ Polski w Taekwondo W dniach kwietnia w miejscowoœci Koñskie odby³ siê Turniej fina³owy XV Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie owej w sportach halowych Œwiêtokrzyskie W Taekwondo olimpijskim zawodniczka sekcji Taekwondo KS Turbacz - Monika Kaciczak zdoby³a wicemistrzostwo Polski w swojej kategorii ZAKUPY NA RATY! ELEKTRONARZÊDZIA Limanowa, Mordarka 95 tel , kom ZAPRASZAMY: PN-PT: 7-18, SOB Na stadionie w Olszówce 19 kwietnia zosta³a rozegrana pierwsza z oœmiu kolejka Ligi Rugby 7, w której wziêli udzia³ rugbiœci z terenu Gminy Mszana Dolna, a tak e jedna dru yna z Krakowa i dwie z Rabki. W czterech kategoriach wiekowych ³¹cznie wziê³o udzia³ 170 zawodników. Liga ta to podsumowanie 5-letniej historii rugby na terenie Gorców i Beskidu Wyspowego. Warto dodaæ, e to jedyny region w Polsce, gdzie uda³o siê utworzyæ rozgrywki na szczeblu okrêgowym. Do tej pory w kraju rozgrywki rugby by³y rozgrywane od szczebla miêdzyregionalnego i miêdzywojewódzkiego. Dziêki utworzeniu ligi okrêgowej, rugbiœci z naszego terenu mog¹ spotykaæ siê i rozgrywaæ turnieje na miejscu, co znacznie zmniejsza koszty uprawiania tej coraz bardziej popularnej dyscypliny wœród m³odych ludzi. Jest to œwietny sposób na wy³onienie reprezentacji tego obszaru, która bierze udzia³ rozgrywkach ogólnokrajowych. Warto przypomnieæ, e rugbiœci z terenu gminy Mszana Dolna w swym dorobku maj¹ Br¹zowy medal Mistrzostw Polski Dzieci i M³odzie y do lat 15, dwukrotne mistrzostwo miêdzywojewódzkie, dwukrotne wicemistrzostwo w kategorii M³odzika w Rugby 7. Obecnie Gorce przygotowuj¹ dru ynê Kadeta do rozgrywek eliminacyjnych w Olimpiadzie M³odzie y. 3 maja dru yna kadetów z UKS Gorce Raba Ni na oraz dru yna z Rabki Zdrój wziê³y udzia³ w turnieju pó³fina³u Mistrzostw Polski Rugby 7. Natomiast ju 17 maja odbêd¹ siê Mistrzostwa miêdzywojewódzkie Rugby 7 w kategorii M³odzika, a 7 czerwca UKS Gorce wyst¹pi w fina³ach Mistrzostw Polski Turnieju Dzieci i M³odzie y do lat 15. Reprezentacja, która wyst¹pi, to zawodnicy Lubomierza, Mszany Górnej, êtowego, Kasinki Ma³ej, Glisnego, Raby Ni nej, Olszówki oraz Rabki Zdrój (po rundzie eliminacyjnej s¹ liderami kraju). Wypada wiêc bacznie przygl¹daæ siê rugbistom i yczyæ im powodzenia. wagowej - K10 - kategoria ciê ka. W wynikach ogólnych sekcja zajê³a 34 miejsce na 47 uczestników klubów, a w kategorii województwa ma³opolskiego - 10 miejsce na 13 uczestnicz¹cych. Serdecznie gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów! Info: UM Mszana Dolna

8 8 Maj 2009 Nr 5 Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczny Lek. Bartosz Grochowski Specjalista ortopedii i traumatologii Kompleksowa diagnostyka i leczenie urazów oraz chorób narz¹du ruchu USG narz¹du ruchu USG stawów biodrowych dzieci Limanowa ul. Koœciuszki 19 czynny: wtorki , czwartki Rejestracja telefoniczna REKLAMA FIRMA HANDLOWA MP LIMANOWA ul. Pi³sudskiego 61 a tel./fax (018) , /9 Wyposa enie ³azienek Systemy C.O. Instalacje wodno-kanalizacyjne OGRODY: a PROJEKT a WYKONAWSTWO a a PIELÊGNACJA a a DOWÓZ ROŒLIN NA TELEFON a Tomasz Ma³ecki, Limanowa, tel Laskowa (za Urz¹dem Gminy - by³a baza GS) tel , Oferujemy szeroki asortyment Altany Studnie, wiatraki, m³yny wodne Donice, rollbordery, paliki Komplety ogrodowe Polecamy równie sztachety balkonowe GABINET PSYCHIATRYCZNY Specjalista psychiatra Pawe³ Sowa Limanowa ul. Jana Paw³a II 40 Czynny w ka dy poniedzia³ek od tel ponadto w œrody i czwartki przyjmuje w Centrum Psychiatrii w Nowym S¹czu ul. D³ugosza 22 rejestracja tel reklama w G OSIE LIMANOWSKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ: Limanowa ul. Zielona 15 tel Nauka jêzyka angielskiego na wszystkich poziomach w ró nych grupach wiekowych NOWE PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE dla m³odzie y (po gimnazjum) GDÓW, ul. apanowska (przed mostem na Rabie) Og³asza nabór uczniów do klasy pierwszej Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania informacyjne w ka dy pi¹tek o godzinie w budynku naszej szko³y Szko³a posiada uprawnienia szko³y publicznej Podania przyjmuje sekretariat szko³y codziennie w godzinach oraz w pi¹tki w godzinach w budynku Szkó³ Prywatnych w Gdowie Wszelkie informacje: tel , kom

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo