REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz.1365 późn. zmianami); - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zmianami); - ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U z 2006 r. nr 136 poz 969 z późn. zmianami); - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000 r. nr 98 z późn. zmianami). 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Student Bydgoskiej Szkoły Wyższej, zwanej dalej Uczelnią może ubiegać się o pomoc materialną, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce; 4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe; 5) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 6) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 7) zapomogi; 1

2 - z zastrzeżeniem 15 pkt 3-5 niniejszego Regulaminu. 2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 3. Studentowi może być również przyznawane uczelniane Stypendium Bydgoskiej Szkoły Wyższej za osiągnięcia w nauce, sporcie lub pracy społecznej. 4. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentowi Uczelni, który: a) jest kandydatem na żołnierza zawodowego; b) jest żołnierzem zawodowym; c) jest funkcjonariuszem służb państwowych 1 ; d) przebywa na urlopie przewidzianym Regulaminem studiów. 5. Student Uczelni cudzoziemiec ma prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej, z uwzględnieniem art. 43 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2005 r. nr 164, poz.1365 z późn. zm.) 2 STYPENDIUM SOCJALNE 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającą studenta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego. 3. Ustalone kryterium dochodowe, o którym mowa w 2 pkt 2 nie może być niższe niż 1,30 kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm) oraz wyższe niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm). 4. Zwiększenie stypendium socjalnego, o którym mowa w 1 pkt 2 może otrzymać student studiów stacjonarnych, który wskaże we wniosku o stypendium socjalne sposób 1 art.194 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz.1365 późn. zmianami) 2

3 dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiający mu lub utrudniający studiowanie oraz oświadczy, że niemożność codziennego dojazdu była przyczyną zmiany miejsca zamieszkania w okresie studiów. 5. Miejscem stałego zamieszkania studenta jest miejsce, w którym student zamieszkiwał sam lub z rodziną bezpośrednio przed zmianą miejsca zamieszkania spowodowaną sytuacją, o której mowa w 2 pkt Prawo do zwiększenia stypendium socjalnego ma także student studiów stacjonarnych, który zawarł związek małżeński lub stanowi rodzinę niepełną z dzieckiem, o ile zamieszkuje z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studenta. 3 STYPENIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 2. W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na okres krótszy niż semestr, decyzję o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wydaje się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia. 3. W przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności student ma prawo do uzyskania stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie ważności poprzedniego orzeczenie, o ile złożył wniosek do właściwego organu o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz złożył wniosek o stypendium z tego tytułu nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia. 4 STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE 1. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe. 2. O przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów a także student pierwszego roku 3

4 studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w 4 pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 3. Zasady oraz tryb przyznawania stypendium określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe ( Dz.U z 2009 r. nr 153 poz 1093 z późn. zm). 5 STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który osiągnął wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów. 2. O przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów a także student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w 5 pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 3. Zasady oraz tryb przyznawania stypendium określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe ( Dz.U z 2009 r. nr 153 poz 1093 z późn. zm). 6 STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium rektora, może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim: a) uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub b) posiada osiągnięcia naukowe lub c) posiada osiągnięcia artystyczne lub d) posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 4

5 2. Ocena wysokiej średniej oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub sportowych opiera się na skali punktowej, określonej w 6, pkt 4, 6 i 10, z uwzględnieniem 6 pkt 5, 8, 9, O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w 6 pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 4. Punktacja za wysoką średnią ocen wynosi odpowiednio: a) za średnią ocen od 4,00 do 4,24 2 pkt; b) za średnią ocen od 4,25 do 4,50-4 pkt; c) za średnią ocen od 4,51 do 4,75-6 pkt; d) za średnią ocen od 4,76 do 5,00 8 pkt. 5. W przypadku studentów, którzy ukończyli poprzedni rok studiów bądź zostali przyjęci na studia drugiego stopnia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w innej szkole wyższej, w której skala ocen była szersza niż w Uczelni, na potrzeby obliczenia punktów za wysoką średnią ocen stosuje się następujące współczynniki: a) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 średnią ocen dzieli się przez 1,1; b) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 średnią ocen dzieli się przez 1,2 6. Punktacja za osiągnięcia naukowe wynosi odpowiednio: a) zamieszczenie publikacji w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym 1 pkt; b) zamieszczenie publikacji w zagranicznym lub międzynarodowym czasopiśmie naukowym 2 pkt; c) zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie naukowym 1 pkt; d) zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie naukowym 2 pkt; e) zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie naukowym 3 pkt; f) zajęcie III miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie naukowym 2 pkt; g) zajęcie II miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie naukowym 3 pkt; h) zajęcie I miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie naukowym 4 pkt; i) wystąpienie na konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim 2 pkt; j) wystąpienie na konferencji o zasięgu międzynarodowym - 3 pkt. 7. Wystąpienia, o których mowa w 6 pkt 6 i) i j) dotyczą wygłoszenia referatu lub prezentacji własnej pracy. Punktów za głos w dyskusji podczas konferencji nie przyznaje się. 5

6 8. W przypadku osiągnięć naukowych niewymienionych w 6 pkt 6 student zobowiązany jest do uzasadnienia ich znaczenia dla nauki w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Za te osiągnięcia student może otrzymać do 2 pkt. 9. Student, który w przypadkach określonych w 6: pkt 6 ppkt a), c)-e), a także i) lub pkt 8 reprezentował Bydgoską Szkołę Wyższą otrzymuje dodatkowo 0,5 pkt, a w przypadkach określonych w pkt 6 ppkt b), f) h), a także i) - 1 pkt. 10. Punktacja za osiągnięcia artystyczne wynosi odpowiednio: a) zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 1 pkt; b) zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 2 pkt; c) zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 3 pkt; d) zajęcie III miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 2 pkt; e) zajęcie II miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 3 pkt; f) zajęcie I miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 4 pkt g) zajęcie III miejsca w regionalnym konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 0,5 pkt. 11. W przypadku osiągnięć artystycznych niewymienionych w 6, pkt 10 student zobowiązany jest do uzasadnienia ich znaczenia artystycznego w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Za te osiągnięcia student może otrzymać do 2 pkt. 12. Student, który w przypadkach określonych w 6, pkt 10 ppkt a)-c), a także g) lub pkt 11 reprezentował Bydgoską Szkołę Wyższą otrzymuje dodatkowo 0,5 pkt, a w przypadkach określonych w 6, pkt 10 ppkt d) f) - 1 pkt. 13. Punktacja za osiągnięcia sportowe wynosi odpowiednio: a) zdobycie brązowego medalu w igrzyskach olimpijskich 3 pkt; b) zdobycie srebrnego medalu w igrzyskach olimpijskich 4 pkt; c) zdobycie złotego medalu w igrzyskach olimpijskich 5 pkt; d) zajęcie trzeciego miejsca w akademickich mistrzostwach Europy lub mistrzostwach Europy 2 pkt; e) zajęcie drugiego miejsca w akademickich mistrzostwach Europy lub mistrzostwach Europy 3 pkt; 6

7 f) zajęcie pierwszego miejsca w akademickich mistrzostwach Europy lub mistrzostwach Europy 4 pkt; g) zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub uniwersjadzie 1 pkt; h) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub uniwersjadzie 1 pkt; i) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub uniwersjadzie 1 pkt. 14. Punktacja określona w 6 pkt 13 dotyczy również zawodów, o których mowa w tym punkcie organizowanych dla osób niepełnosprawnych. 15. W przypadku osiągnięć sportowych niewymienionych w pkt 13 student zobowiązany jest do uzasadnienia ich znaczenia w dziedzinie sportu w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Za te osiągnięcia student może otrzymać do 2 pkt. 16. Student, który w przypadkach określonych w 6, pkt 13 ppkt g)-i) lub 15 reprezentował Bydgoską Szkołę Wyższą otrzymuje dodatkowo 0,5 pkt, a w przypadkach określonych w 6, pkt 13 ppkt a) f) - 1 pkt. 17. Punkty, o których mowa w 6, pkt 4, 6, 8-13, 15 i 16 sumuje się. 18. Stypendia rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego przez Uczelnię, wg. stanu na pierwszy dzień danego roku akademickiego. 7 STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi, szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. O stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub student studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora uczelni, zaopiniowany przez senat Uczelni. 3. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć 7

8 studenta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowania określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 8 ZAPOMOGA 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Za przyczynę losową uznaje się zdarzenie nagłe, niezaplanowane, niemożliwe do uniknięcia oraz niezawinione przez studenta. 3. Okoliczności na stałe pogarszające sytuację studenta mogą stanowić przesłankę do ubiegania się o stypendium socjalne lub do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego. 4. Wniosek studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami (np.: zaświadczenie z policji, zaświadczenie lekarskie, inne zaświadczenia) lub oświadczeniami, potwierdzającymi przejściowo trudną sytuację studenta. W przypadku wątpliwości organ przyznający świadczenia pomocy materialnej ma prawo zażądać doręczenia opinii ośrodka pomocy społecznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania studenta i uwzględnić ją w postępowaniu. 5. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w pkt. 1, dwa razy w roku akademickim. 6. Wysokość zapomogi uzależniona jest od wielkości poniesionej straty lub wydatku powodujących przejściowo trudną sytuację studenta. 9 STYPENDIUM BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 1. W uzasadnionych przypadkach Rektor BSW, na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego, Senatu Uczelni, Kanclerza Uczelni, Prorektora Uczelni, Pełnomocnika ds. kierunku studiów w Uczelni, może przyznać Stypendium BSW, przeznaczone dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie lub w sposób szczególny angażujących się w funkcjonowanie społeczności akademickiej. 2. Stypendium BSW finansowane jest ze środków własnych BSW. 8

9 10 ZASADY ŁĄCZENIA STYPENDIÓW ORAZ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 1. Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują świadczenia pomocy materialnej przewidziane niniejszym Regulaminem, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. 3. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (wzór wniosku stanowi zał. nr 3 do Regulaminu) 4. Student może równocześnie otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. 5. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 11 ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY ORAZ DOCHODU STUDENTA 1. W skład rodziny studenta, której dochód jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wchodzą oprócz studenta: a) małżonek studenta; b) rodzice studenta; c) opiekunowie prawni lub faktyczni studenta; b) będące na utrzymaniu osób wymienionych w 11, pkt 1 ppkt a)-c) dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 9

10 2. Opiekunem faktycznym dziecka jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. 3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego go o ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem 11 pkt 1, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: a) dochodów rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, jeżeli student jest samodzielny finansowo; b) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów; c) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; - niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych; d) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty; e) świadczeń pomocy materialnej przyznawanej przez jednostki samorządu terytorialnego studentom i doktorantom, stypendium za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, stypendiów doktoranckich. 4. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; c) jego miesięczny dochód w okresach, o którym mowa w 11, pkt 4, ppkt. a),b), nie jest niższy niż 1,30 kwoty sum określonych w art. 5 ust. 1 i art.6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia r o świadczeniach rodzinnych; d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 5. Pojęcie samodzielności finansowej studenta nie stanowi kryterium przyznawania świadczeń pomocy materialnej, a jest jedynie sposobem obliczania dochodu studenta. 6. Wysokość miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta stanowi suma rocznych dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny podzielona przez 12 miesięcy oraz liczbę osób w rodzinie studenta. W przypadku osiągania dochodu 10

11 opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód pomniejsza się o: należny podatek, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 7. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.) W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 8. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo- wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła) i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się tego członka rodziny. 9. Wysokość faktycznie uzyskanych dochodów studenta oraz członków jego rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej oblicza się na podstawie dokumentów: a) zaświadczeń z urzędu skarbowego lub oświadczeń o wysokości dochodów, uzyskanych przez każdego członka rodziny za dany rok, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wzór zaświadczenia stanowi zał. Nr 4 do Regulaminu); b) zaświadczeń dokumentujących wysokość innych dochodów; c) oświadczeń członków rodziny o wysokości deklarowanych dochodów, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do Regulaminu); d) oświadczeń członków rodziny o wysokości innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do Regulaminu); e) zaświadczeń właściwego organu gminy lub nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w danym roku kalendarzowym lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, a w okresie do 31 grudnia 2011 r. również zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości zalanej powierzchni 11

12 gospodarstwa rolnego przez powódź w 2010 r. f) w przypadku nieosiągania żadnych dochodów student oraz każdy z członków jego rodziny, który ukończył 18 rok życia składa zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieosiąganiu dochodu lub oświadczenie o nieosiąganiu dochodu; g) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; h) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolnicza spółdzielnie produkcyjną; i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; j) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody lub mediatorem: - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem; - oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem. 10. Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć: - kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta (dotyczy osób do lat 18); - zaświadczenia ze szkół lub oświadczenia rodzeństwa, które ukończyło 18 rok życia o pobieraniu nauki; - kopie aktów zgonów rodziców (w przypadku, gdy jeden rodzic lub oboje nie żyją); - informacje sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka; 12

13 - kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty; - kopie odpisów prawomocnych wyroków orzekających rozwód (dotyczy rodziców studenta lub studenta) lub separację (dotyczy wyłącznie orzeczenia separacji studenta i jego małżonka); - kopie aktu zgonu małżonka studenta lub rodzica dziecka studenta; - odpis zupełny aktu urodzenia studenta, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany; - odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego; - orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania studenta; - kopię aktu ślubu studenta pozostającego w związku małżeńskim. 11. W uzasadnionych przypadkach organ przyznający świadczenia pomocy materialnej mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją w postępowaniu. 12. Dochód w rodzinie studenta pomniejsza się w przypadku, gdy: a) członkowie rodziny zobowiązani są wyrokiem sądu do płacenia alimentów na rzecz innych osób (przedstawia się przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość płaconych alimentów, oraz kopię wyroku zasądzającego wysokość alimentów); b) członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i ponoszona jest za jego pobyt opłata (student przedstawia zaświadczenie lub oświadczenie o jej wysokości oraz zaświadczenie lub oświadczenie o okresie pobytu członka rodziny w danym roku w w/w placówce); c) przynajmniej 30 % gospodarstwa rolnego należącego do studenta lub członka jego rodziny zostało zalane przez powódź w 2010 r. do dochodu z gospodarstwa rolnego nie wlicza się zalanej powierzchni dotyczy przyznawania świadczeń do 31 grudnia 2011 r. 13. Miesięczny dochód rodziny studenta pomniejsza się o miesięczny dochód utracony, jeśli jego utrata przez członka rodziny była spowodowana wyłącznie: - uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; - utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; - utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyjątkiem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; - utratą zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, - wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 13

14 14. W przypadku utraty i uzyskania dochodu w roku kalendarzowym, z którego przyjmuje się dochody do ustalenia prawa do stypendium od dochodu studenta odlicza się dochód utracony tylko w tej części, w jakiej nie znalazł pokrycia w dochodzie uzyskanym, o ile nie został on utracony przed dniem złożenia wniosku o pomoc materialną. 15. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny po upływie roku kalendarzowego, z którego uwzględnia się dochód rodziny studenta ubiegającego się o pomoc materialną, do miesięcznego dochodu dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego, z pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu dochodu. 16. Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu przez członka rodziny studenta spowodowane wyłącznie: a) zakończeniem urlopu wychowawczego, b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 17. Student, w którego rodzinie zaistniała zmiana dochodu wymieniona w 11, pkt składa wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w rodzinie. 18. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do przyznania stypendium socjalnego wymagają potwierdzenia dokumentem innym niż wymienione w niniejszym regulaminie organ przyznający pomoc materialną może domagać się takiego dokumentu. 19. W przypadku osiągania przez studenta lub członka jego rodziny dochodów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej, a w przypadku uzyskania dochodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej- przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pierwszego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu tego dochodu. 20. W przypadku udokumentowania dochodu rodziny studenta lub jej składu oświadczeniem studenta, zobowiązany jest on do umieszczenia w jego treści klauzuli 14

15 Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Jeśli oświadczenie składa członek rodziny studenta, zobowiązany jest do zamieszczenia w treści oświadczenia klauzuli Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 21. Wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne (UZ), o której mowa w 11 pkt 6 oblicza się według wzoru: stopa proc. składki na UZ x (przychód wyrażony w zł. składka na ubezpieczenie społeczne wyrażona w zł.) 22. W przypadku, gdy składka obliczona według podanego wzoru różni się od składki faktycznie opłaconej, organ przyznający pomoc materialną może domagać się dokumentów potwierdzających wysokość faktycznie opłaconej składki (zaświadczenia z ZUS, kopie przelewów). Błędne obliczenie wysokości faktycznie opłaconej składki przez studenta nie zwalnia go z odpowiedzialności, o której mowa w 11 pkt 20 oraz 13 pkt ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMISJI STYPENDIALNYCH 1. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi przyznawane są przez Rektora w drodze decyzji administracyjnej. 2. Od decyzji Rektora przysługuje studentowi prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Od decyzji wydanej po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje studentowi prawo do zaskarżenia jej do właściwego sądu administracyjnego. 3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego Rektor przekazuje uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg Uczelnianej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej UKS, a w zakresie rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Odwoławczej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej OKS. 4. W przypadku powołania UKS i OKS przepis 12 pkt 2 stosuje się odpowiednio, z tym, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy student składa do OKS za pośrednictwem UKS. 5. W skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej wchodzą: a) conajmniej trzech studentów wskazanych przez właściwy organ samorządu studenckiego; b) conajmniej dwóch pracowników uczelni wskazanych przez Rektora. 15

16 6. Większość składu UKS stanowią studenci. 7. Pierwsze posiedzenie UKS zwołuje Rektor w ciągu 7 dni od daty jej powołania. 8. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego UKS wybierają ze swego składu jej członkowie w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu UKS. 9. W przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu UKS, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego UKS powołuje Rektor. 10. UKS przyznaje pomoc materialną w formie decyzji administracyjnej. Decyzje UKS podpisuje jej Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. 11. W skład OKS wchodzą: a) conajmniej dwóch studentów wskazanych przez uczelniany organ samorządu studenckiego; b) conajmniej jeden pracownik uczelni, wskazany przez Rektora. 12. Większość składu OKS stanowią studenci. 13. Pierwsze posiedzenie OKS zwołuje Rektor w ciągu 7 dni od daty jej powołania. 14. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego OKS wybierają ze swego składu jej członkowie w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu OKS. 15. W przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu OKS, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego OKS powołuje Rektor. 16. OKS rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w drodze postępowania administracyjnego. Decyzje OKS podpisuje jej Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. 17. Nadzór nad działalnością UKS oraz OKS sprawuje Rektor, jako organ wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U Nr 30, poz.168 z późn. zm.). 18. W ramach nadzoru Rektor może uchylić decyzję UKS lub OKS niezgodną z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niezgodną z Regulaminem Pomocy Materialnej dla studentów Bydgoskiej Szkoły Wyższej. 19. UKS uchyla decyzję o przyznaniu stypendium w następujących przypadkach: a) rozpoczęcie korzystania przez studenta z urlopu dziekańskiego, b) skreślenia studenta z listy studentów; c) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej dla 16

17 studentów; d) uzyskania stypendium na postawie nieprawdziwych danych; e) ukończenia przez studenta studiów przed terminem przewidzianym regulaminem studiów. 20. Rektor może odwołać członka UKS lub OKS w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka tych komisji, na wniosek Przewodniczącego tych komisji lub na własny wniosek członka komisji. Rektor powołuje wówczas kolejnego członka komisji, z zachowaniem przepisów 12 pkt 5,6,11 i Wszelkie uchwały UKS i OKS oraz zarządzenia Rektora dotyczące udzielania pomocy materialnej podlegają niezwłocznie publikacji w sposób powszechnie przyjęty oraz w Strefie Studenta. 13 TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ 1. Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta (wzory wniosków stanowią zał. nr 1 i nr 2 do Regulaminu) na okres jednego semestru, a stypendium rektora na wniosek studenta - na okres roku akademickiego (wzór wniosku stanowi zał. nr 7 do Regulaminu) 2. Student rozpoczynający naukę w semestrze zimowym powinien złożyć wniosek o stypendia, o których mowa w 13 pkt 1 do Rektora, a jeśli zachodzą przesłanki określone w 12 pkt 3 - do Uczelnianej Komisji Stypendialnej w siedzibie Uczelni, przy ul. Unii Lubelskiej 4C w dziekanacie w godzinach urzędowania w terminie do 15 października danego roku, a student rozpoczynający naukę w semestrze letnim - do dnia 15 marca. 3. Pomoc materialna przyznawana jest wyłącznie na podstawie wniosku z kompletnymi i prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, student zostaje wezwany do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, a prawo do świadczeń pomocy materialnej przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek. 4. Student, który złoży wniosek po terminie określonym w 13 pkt 2 lub uzupełnił dokumenty po wskazanym terminie ma prawo do ubiegania się o pomoc materialną od miesiąca, w którym złożył wniosek, tj. bez wyrównania od miesiąca, w którym rozpoczął naukę. 5. Student ma prawo zwrócić się do organu przyznającego świadczenia o przywrócenie terminu złożenia wniosku w przypadku, gdy przyczyna niezłożenia wniosku w wymaganym terminie była niezależna, a student może to udokumentować. Organ wydaje wówczas 17

18 w sprawie postanowienie, do którego stosuje się przepisy przewidziane Kodeksem postępowania administracyjnego. 6. W przypadku, gdy przyczyną nieuzupełnienia dokumentów w przewidzianym terminie jest niewydajnie dokumentu przez inny organ, a student może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony. 7. Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim przez okres 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy. 8. Student, który otrzymuje stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym i którego sytuacja materialna i rodzinna nie uległa zmianie, składając wniosek o w/w świadczenia na semestr letni nie jest zobowiązany do składania dokumentów potwierdzających skład rodziny i jej dochód. W takim przypadku student składa wraz z wnioskiem oświadczenie. 9. Stypendia i zapomogi przyznawane są kwotowo i wypłacane w sposób wskazany przez studenta na rachunek bankowy podany we wniosku albo w kwesturze w godzinach urzędowania. Student jest zobowiązany do podania numeru rachunku, którego jest przynajmniej współwłaścicielem. W przypadku zmiany numeru rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego student jest zobowiązany do złożenia u Rektora, a jeśli zachodzą przesłanki określone w 12 pkt 3 - do Uczelnianej Komisji Stypendialnej pisemnej informacji o tej zmianie w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. 10. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy. 11. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej są doręczane studentom w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, za potwierdzeniem odbioru. 12. Student jest zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej do niezwłocznego poinformowania Rektora, a jeśli zachodzą przesłanki określone w 12 pkt 3 - do Uczelnianej Komisji Stypendialnej, o zaistniałych zmianach w jego sytuacji materialnej i rodzinnej, mających wpływ na prawo do pobierania stypendium. 13. Świadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi. Student, który uzyskał świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, do wydalenia z Uczelni włącznie, niezależnie od odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa. 18

19 14 FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ 1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz.1365 z późn. zm.). 2. Podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz z późn. zm.) dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, z zastrzeżeniem pkt Środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 4. Fundusz pomocy materialnej, w części nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2% dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 4 Prawo o szkolnictwie wyższym, może być przeznaczony na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów, ponoszonych przez Uczelnię. 5. Środki funduszu pomocy materialnej nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż związane z pomocą materialna dla studentów, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 6. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej przechodzą na rok następny, jako stan początkowy funduszu. 15 PRZEPISY KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U Nr 30, poz.168 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zmianami). 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. z zastrzeżeniem pkt Przepis 1 pkt 1 ppkt 6, dotyczący stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wchodzi 19

20 w życie z dniem 1 października 2012 r., a stypendium to będzie wypłacane jednorazowo nie później niż do 15 grudnia każdego roku. Z dniem 30 września 2012 r. traci moc przepis 1, pkt 1 ppkt 3 i Pierwszym rokiem akademickim, za który przysługuje stypendium ministra za wybitne osiągnięcia jest rok 2012/2013 i będzie wypłacone nie później niż do 15 grudnia 2013 r. 5. Ostatnim rokiem akademickim, za który studentowi może przysługiwać stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe jest rok akademicki 2011/ Wysokość kryterium, o którym mowa w 2 pkt 2 ustalana jest zarządzeniem Rektora do dnia 30 września każdego roku akademickiego. 7. Wysokość kwot pomocy materialnej ustalana jest zarządzeniem Rektora dwa razy w roku: a) do 30 września każdego roku akademickiego na semestr zimowy; b) do 1 marca każdego roku akademickiego na semestr letni. Rektor BSW prof. nadzw. dr hab. Sławomir Tecław Lista załączników do Regulaminu: Zał. 1 wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego; Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; Zał. 3 wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku; Zał. 4 zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny; Zał. 5 wzór oświadczenia o wysokości deklarowanych dochodów w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym; Zał. 6 wzór oświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym; Zał. 7 wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. 20

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 2/9/2015 Rektora BSW z dnia 30 września 2015 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin obowiązuje od 1 października 2015 r. I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2010/2011 zarządzenie nr 49 /2010 Rektora PW z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/2011 Rektora WSZiC REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA i COACHINGU Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej

Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY: 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 zarządzenie nr 37 /2015 Rektora PW Zasady

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. w roku akademickim 2012/2013 studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: Rodzina następujących członków rodziny a) studenta; b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej Zarządzenie nr 46/2008 Rektora PW z dnia 26

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta (dot. wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 47/13 Rektora UMB z dnia 02.07.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy regulamin zwany dalej,,regulaminem

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: rodzina następujących członkowie rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia REGULAMIN Przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZUiE w Poznaniu z dnia 01.10.2016 Zasady ogólne Stypendium socjalne Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i jego rodziny, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej: Pomoc materialna Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w roku akademickim 2015/16 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Podstawy prawne Podstawy prawne 1/2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Nowelizacja: Ustawa z dnia 18 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 15.09.2011r. Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Student ubiegający się

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Olsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 80/2011 ASP z dnia 12.12.2011r Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej doktorantom (uczestnikom studiów III stopnia) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych.

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Udzielane są świadczenia: - świadczenia rodzinne, - świadczenia opiekuńcze, - fundusz alimentacyjna, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie

Zasiłek rodzinny. Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Zasiłek rodzinny Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie Komu przysługuje Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE OKRES ZASIŁKOWY OD 1 listopada 2010 r. DO 31 października 2011 r. Rodzaj Zasiłek rodzinny Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione będzie od dochodu uzyskanego w roku 2009. Dochód nie może przekroczyć 504zł miesięcznie na osobę w rodzinie lub 583zł w przypadku gdy wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta Stypendium socjalne Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną określa się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez członków

Bardziej szczegółowo

Dokumenty od wnioskodawcy

Dokumenty od wnioskodawcy Piątek, 11 lipca 2008 Dokumenty od wnioskodawcy Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Wymagane dokumenty : W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek (druk

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych 1. Podstawowe definicje Rodzina przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Dz.U.2016.214 z dnia 2016.02.19 Status: Akt oczekujący Wersja od: 19 lutego 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Świadczenia przyznawane są z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Podstawowe informacje o Świadczeniach Rodzinnych 2010-07-14 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy

Bardziej szczegółowo

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7, 89-115Mrocza. 2. Wymagane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Możesz się starać o: 1) stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Wypłata Składanie wniosku i ustalenie prawa Ustalenie prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej

Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej Kopie dokumentów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - -

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni Dziekan Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Nazwisko i imię studenta Adres stałego zamieszkania Telefon

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Student może otrzymywać pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z W ramach środków z funduszy pomocy materialnej Politechniki Wrocławskiej, student może starać się o uzyskanie następujących form

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne str. 1 ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE 1 Postanowienia ogólne 1. Wysokość stypendiów oraz sposób ich przyznawania ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów.

Bardziej szczegółowo

przykładowy Student + rodzice + rodzeństwo o okresie, w którym dochód był osiągany o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne

przykładowy Student + rodzice + rodzeństwo o okresie, w którym dochód był osiągany o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne Szczegółowy wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne zawiera załącznik nr 1. Proszę się z nim zapoznać (znajduje się na końcu tego pliku). Poniżej przedstawiono przykładowy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U.2015.2284 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2016-01-02) obowiązuje do: 2017-04-01 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI

PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2012 Rektora WSZŚ w Tucholi z dnia 05 listopada 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM W TUCHOLI TUCHOLA 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pomoc materialna dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 125/2012 z dnia 02.08.22012 r. stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2007 z dnia 14.09.2007 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)1 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O UDZIELENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki 2013/2014

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O UDZIELENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie Warszawa, dn....

Bardziej szczegółowo

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Fundusz Alimentacyjny - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski Świadczenie przysługuje : osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna, osobie uprawnionej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji, zwanej dalej Uczelnią, obowiązują jednolite zasady przydziału

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Załącznik Nr 11 INSTRUKCJA ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE/ STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI według Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo