REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz.1365 późn. zmianami); - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zmianami); - ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U z 2006 r. nr 136 poz 969 z późn. zmianami); - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000 r. nr 98 z późn. zmianami). 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Student Bydgoskiej Szkoły Wyższej, zwanej dalej Uczelnią może ubiegać się o pomoc materialną, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce; 4) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe; 5) stypendium rektora dla najlepszych studentów; 6) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia; 7) zapomogi; 1

2 - z zastrzeżeniem 15 pkt 3-5 niniejszego Regulaminu. 2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 3. Studentowi może być również przyznawane uczelniane Stypendium Bydgoskiej Szkoły Wyższej za osiągnięcia w nauce, sporcie lub pracy społecznej. 4. Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentowi Uczelni, który: a) jest kandydatem na żołnierza zawodowego; b) jest żołnierzem zawodowym; c) jest funkcjonariuszem służb państwowych 1 ; d) przebywa na urlopie przewidzianym Regulaminem studiów. 5. Student Uczelni cudzoziemiec ma prawo do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej, z uwzględnieniem art. 43 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U z 2005 r. nr 164, poz.1365 z późn. zm.) 2 STYPENDIUM SOCJALNE 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającą studenta do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor w porozumieniu z właściwym organem samorządu studenckiego. 3. Ustalone kryterium dochodowe, o którym mowa w 2 pkt 2 nie może być niższe niż 1,30 kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm) oraz wyższe niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm). 4. Zwiększenie stypendium socjalnego, o którym mowa w 1 pkt 2 może otrzymać student studiów stacjonarnych, który wskaże we wniosku o stypendium socjalne sposób 1 art.194 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz.1365 późn. zmianami) 2

3 dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiający mu lub utrudniający studiowanie oraz oświadczy, że niemożność codziennego dojazdu była przyczyną zmiany miejsca zamieszkania w okresie studiów. 5. Miejscem stałego zamieszkania studenta jest miejsce, w którym student zamieszkiwał sam lub z rodziną bezpośrednio przed zmianą miejsca zamieszkania spowodowaną sytuacją, o której mowa w 2 pkt Prawo do zwiększenia stypendium socjalnego ma także student studiów stacjonarnych, który zawarł związek małżeński lub stanowi rodzinę niepełną z dzieckiem, o ile zamieszkuje z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studenta. 3 STYPENIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 2. W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na okres krótszy niż semestr, decyzję o przyznaniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wydaje się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia. 3. W przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności student ma prawo do uzyskania stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie ważności poprzedniego orzeczenie, o ile złożył wniosek do właściwego organu o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz złożył wniosek o stypendium z tego tytułu nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia. 4 STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE 1. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce oraz posiadającemu osiągnięcia naukowe. 2. O przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów a także student pierwszego roku 3

4 studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w 4 pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 3. Zasady oraz tryb przyznawania stypendium określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe ( Dz.U z 2009 r. nr 153 poz 1093 z późn. zm). 5 STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który osiągnął wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i zaliczył kolejny rok studiów. 2. O przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów a także student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w 5 pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 3. Zasady oraz tryb przyznawania stypendium określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe ( Dz.U z 2009 r. nr 153 poz 1093 z późn. zm). 6 STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium rektora, może otrzymać student, który w poprzednim roku akademickim: a) uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub b) posiada osiągnięcia naukowe lub c) posiada osiągnięcia artystyczne lub d) posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 4

5 2. Ocena wysokiej średniej oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub sportowych opiera się na skali punktowej, określonej w 6, pkt 4, 6 i 10, z uwzględnieniem 6 pkt 5, 8, 9, O przyznanie stypendium rektora może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w 6 pkt 1 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. 4. Punktacja za wysoką średnią ocen wynosi odpowiednio: a) za średnią ocen od 4,00 do 4,24 2 pkt; b) za średnią ocen od 4,25 do 4,50-4 pkt; c) za średnią ocen od 4,51 do 4,75-6 pkt; d) za średnią ocen od 4,76 do 5,00 8 pkt. 5. W przypadku studentów, którzy ukończyli poprzedni rok studiów bądź zostali przyjęci na studia drugiego stopnia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w innej szkole wyższej, w której skala ocen była szersza niż w Uczelni, na potrzeby obliczenia punktów za wysoką średnią ocen stosuje się następujące współczynniki: a) przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 średnią ocen dzieli się przez 1,1; b) przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 średnią ocen dzieli się przez 1,2 6. Punktacja za osiągnięcia naukowe wynosi odpowiednio: a) zamieszczenie publikacji w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym 1 pkt; b) zamieszczenie publikacji w zagranicznym lub międzynarodowym czasopiśmie naukowym 2 pkt; c) zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie naukowym 1 pkt; d) zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie naukowym 2 pkt; e) zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie naukowym 3 pkt; f) zajęcie III miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie naukowym 2 pkt; g) zajęcie II miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie naukowym 3 pkt; h) zajęcie I miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie naukowym 4 pkt; i) wystąpienie na konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim 2 pkt; j) wystąpienie na konferencji o zasięgu międzynarodowym - 3 pkt. 7. Wystąpienia, o których mowa w 6 pkt 6 i) i j) dotyczą wygłoszenia referatu lub prezentacji własnej pracy. Punktów za głos w dyskusji podczas konferencji nie przyznaje się. 5

6 8. W przypadku osiągnięć naukowych niewymienionych w 6 pkt 6 student zobowiązany jest do uzasadnienia ich znaczenia dla nauki w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Za te osiągnięcia student może otrzymać do 2 pkt. 9. Student, który w przypadkach określonych w 6: pkt 6 ppkt a), c)-e), a także i) lub pkt 8 reprezentował Bydgoską Szkołę Wyższą otrzymuje dodatkowo 0,5 pkt, a w przypadkach określonych w pkt 6 ppkt b), f) h), a także i) - 1 pkt. 10. Punktacja za osiągnięcia artystyczne wynosi odpowiednio: a) zajęcie III miejsca w ogólnopolskim konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 1 pkt; b) zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 2 pkt; c) zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 3 pkt; d) zajęcie III miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 2 pkt; e) zajęcie II miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 3 pkt; f) zajęcie I miejsca w zagranicznym lub międzynarodowym konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 4 pkt g) zajęcie III miejsca w regionalnym konkursie, festiwalu lub przeglądzie o charakterze artystycznym 0,5 pkt. 11. W przypadku osiągnięć artystycznych niewymienionych w 6, pkt 10 student zobowiązany jest do uzasadnienia ich znaczenia artystycznego w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Za te osiągnięcia student może otrzymać do 2 pkt. 12. Student, który w przypadkach określonych w 6, pkt 10 ppkt a)-c), a także g) lub pkt 11 reprezentował Bydgoską Szkołę Wyższą otrzymuje dodatkowo 0,5 pkt, a w przypadkach określonych w 6, pkt 10 ppkt d) f) - 1 pkt. 13. Punktacja za osiągnięcia sportowe wynosi odpowiednio: a) zdobycie brązowego medalu w igrzyskach olimpijskich 3 pkt; b) zdobycie srebrnego medalu w igrzyskach olimpijskich 4 pkt; c) zdobycie złotego medalu w igrzyskach olimpijskich 5 pkt; d) zajęcie trzeciego miejsca w akademickich mistrzostwach Europy lub mistrzostwach Europy 2 pkt; e) zajęcie drugiego miejsca w akademickich mistrzostwach Europy lub mistrzostwach Europy 3 pkt; 6

7 f) zajęcie pierwszego miejsca w akademickich mistrzostwach Europy lub mistrzostwach Europy 4 pkt; g) zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub uniwersjadzie 1 pkt; h) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub uniwersjadzie 1 pkt; i) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski, akademickich mistrzostwach Polski lub uniwersjadzie 1 pkt. 14. Punktacja określona w 6 pkt 13 dotyczy również zawodów, o których mowa w tym punkcie organizowanych dla osób niepełnosprawnych. 15. W przypadku osiągnięć sportowych niewymienionych w pkt 13 student zobowiązany jest do uzasadnienia ich znaczenia w dziedzinie sportu w skali ogólnopolskiej lub międzynarodowej. Za te osiągnięcia student może otrzymać do 2 pkt. 16. Student, który w przypadkach określonych w 6, pkt 13 ppkt g)-i) lub 15 reprezentował Bydgoską Szkołę Wyższą otrzymuje dodatkowo 0,5 pkt, a w przypadkach określonych w 6, pkt 13 ppkt a) f) - 1 pkt. 17. Punkty, o których mowa w 6, pkt 4, 6, 8-13, 15 i 16 sumuje się. 18. Stypendia rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego przez Uczelnię, wg. stanu na pierwszy dzień danego roku akademickiego. 7 STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA 1. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi, szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. O stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub student studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. 2. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego na wniosek Rektora uczelni, zaopiniowany przez senat Uczelni. 3. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, liczbę stypendiów i maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzględniając rodzaje osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć 7

8 studenta poświadczających ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowania określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 8 ZAPOMOGA 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Za przyczynę losową uznaje się zdarzenie nagłe, niezaplanowane, niemożliwe do uniknięcia oraz niezawinione przez studenta. 3. Okoliczności na stałe pogarszające sytuację studenta mogą stanowić przesłankę do ubiegania się o stypendium socjalne lub do złożenia wniosku o ponowne przeliczenie wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego. 4. Wniosek studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami (np.: zaświadczenie z policji, zaświadczenie lekarskie, inne zaświadczenia) lub oświadczeniami, potwierdzającymi przejściowo trudną sytuację studenta. W przypadku wątpliwości organ przyznający świadczenia pomocy materialnej ma prawo zażądać doręczenia opinii ośrodka pomocy społecznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania studenta i uwzględnić ją w postępowaniu. 5. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w pkt. 1, dwa razy w roku akademickim. 6. Wysokość zapomogi uzależniona jest od wielkości poniesionej straty lub wydatku powodujących przejściowo trudną sytuację studenta. 9 STYPENDIUM BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 1. W uzasadnionych przypadkach Rektor BSW, na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego, Senatu Uczelni, Kanclerza Uczelni, Prorektora Uczelni, Pełnomocnika ds. kierunku studiów w Uczelni, może przyznać Stypendium BSW, przeznaczone dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie lub w sposób szczególny angażujących się w funkcjonowanie społeczności akademickiej. 2. Stypendium BSW finansowane jest ze środków własnych BSW. 8

9 10 ZASADY ŁĄCZENIA STYPENDIÓW ORAZ MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ 1. Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują świadczenia pomocy materialnej przewidziane niniejszym Regulaminem, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat. 3. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (wzór wniosku stanowi zał. nr 3 do Regulaminu) 4. Student może równocześnie otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. 5. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego i rektora dla najlepszych studentów nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 11 ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY ORAZ DOCHODU STUDENTA 1. W skład rodziny studenta, której dochód jest uwzględniany przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wchodzą oprócz studenta: a) małżonek studenta; b) rodzice studenta; c) opiekunowie prawni lub faktyczni studenta; b) będące na utrzymaniu osób wymienionych w 11, pkt 1 ppkt a)-c) dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 9

10 2. Opiekunem faktycznym dziecka jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. 3. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego go o ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem 11 pkt 1, z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się: a) dochodów rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, jeżeli student jest samodzielny finansowo; b) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów; c) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; - niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych; d) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty; e) świadczeń pomocy materialnej przyznawanej przez jednostki samorządu terytorialnego studentom i doktorantom, stypendium za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, stypendiów doktoranckich. 4. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym; c) jego miesięczny dochód w okresach, o którym mowa w 11, pkt 4, ppkt. a),b), nie jest niższy niż 1,30 kwoty sum określonych w art. 5 ust. 1 i art.6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia r o świadczeniach rodzinnych; d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 5. Pojęcie samodzielności finansowej studenta nie stanowi kryterium przyznawania świadczeń pomocy materialnej, a jest jedynie sposobem obliczania dochodu studenta. 6. Wysokość miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta stanowi suma rocznych dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny podzielona przez 12 miesięcy oraz liczbę osób w rodzinie studenta. W przypadku osiągania dochodu 10

11 opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód pomniejsza się o: należny podatek, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 7. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969, z późn. zm.) W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 8. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo- wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, szkoła wojskowa lub inna szkoła) i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się tego członka rodziny. 9. Wysokość faktycznie uzyskanych dochodów studenta oraz członków jego rodziny za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej oblicza się na podstawie dokumentów: a) zaświadczeń z urzędu skarbowego lub oświadczeń o wysokości dochodów, uzyskanych przez każdego członka rodziny za dany rok, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (wzór zaświadczenia stanowi zał. Nr 4 do Regulaminu); b) zaświadczeń dokumentujących wysokość innych dochodów; c) oświadczeń członków rodziny o wysokości deklarowanych dochodów, jeżeli rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do Regulaminu); d) oświadczeń członków rodziny o wysokości innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do Regulaminu); e) zaświadczeń właściwego organu gminy lub nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w danym roku kalendarzowym lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, a w okresie do 31 grudnia 2011 r. również zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości zalanej powierzchni 11

12 gospodarstwa rolnego przez powódź w 2010 r. f) w przypadku nieosiągania żadnych dochodów student oraz każdy z członków jego rodziny, który ukończył 18 rok życia składa zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieosiąganiu dochodu lub oświadczenie o nieosiąganiu dochodu; g) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; h) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolnicza spółdzielnie produkcyjną; i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny; j) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody lub mediatorem: - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem; - oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem. 10. Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć: - kopie aktów urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta (dotyczy osób do lat 18); - zaświadczenia ze szkół lub oświadczenia rodzeństwa, które ukończyło 18 rok życia o pobieraniu nauki; - kopie aktów zgonów rodziców (w przypadku, gdy jeden rodzic lub oboje nie żyją); - informacje sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka; 12

13 - kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty; - kopie odpisów prawomocnych wyroków orzekających rozwód (dotyczy rodziców studenta lub studenta) lub separację (dotyczy wyłącznie orzeczenia separacji studenta i jego małżonka); - kopie aktu zgonu małżonka studenta lub rodzica dziecka studenta; - odpis zupełny aktu urodzenia studenta, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany; - odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego; - orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania studenta; - kopię aktu ślubu studenta pozostającego w związku małżeńskim. 11. W uzasadnionych przypadkach organ przyznający świadczenia pomocy materialnej mogą zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin i uwzględnić ją w postępowaniu. 12. Dochód w rodzinie studenta pomniejsza się w przypadku, gdy: a) członkowie rodziny zobowiązani są wyrokiem sądu do płacenia alimentów na rzecz innych osób (przedstawia się przekazy lub przelewy dokumentujące wysokość płaconych alimentów, oraz kopię wyroku zasądzającego wysokość alimentów); b) członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i ponoszona jest za jego pobyt opłata (student przedstawia zaświadczenie lub oświadczenie o jej wysokości oraz zaświadczenie lub oświadczenie o okresie pobytu członka rodziny w danym roku w w/w placówce); c) przynajmniej 30 % gospodarstwa rolnego należącego do studenta lub członka jego rodziny zostało zalane przez powódź w 2010 r. do dochodu z gospodarstwa rolnego nie wlicza się zalanej powierzchni dotyczy przyznawania świadczeń do 31 grudnia 2011 r. 13. Miesięczny dochód rodziny studenta pomniejsza się o miesięczny dochód utracony, jeśli jego utrata przez członka rodziny była spowodowana wyłącznie: - uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; - utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; - utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyjątkiem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło; - utratą zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, - wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 13

14 14. W przypadku utraty i uzyskania dochodu w roku kalendarzowym, z którego przyjmuje się dochody do ustalenia prawa do stypendium od dochodu studenta odlicza się dochód utracony tylko w tej części, w jakiej nie znalazł pokrycia w dochodzie uzyskanym, o ile nie został on utracony przed dniem złożenia wniosku o pomoc materialną. 15. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka jego rodziny po upływie roku kalendarzowego, z którego uwzględnia się dochód rodziny studenta ubiegającego się o pomoc materialną, do miesięcznego dochodu dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego, z pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu dochodu. 16. Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu przez członka rodziny studenta spowodowane wyłącznie: a) zakończeniem urlopu wychowawczego, b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 17. Student, w którego rodzinie zaistniała zmiana dochodu wymieniona w 11, pkt składa wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w rodzinie. 18. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do przyznania stypendium socjalnego wymagają potwierdzenia dokumentem innym niż wymienione w niniejszym regulaminie organ przyznający pomoc materialną może domagać się takiego dokumentu. 19. W przypadku osiągania przez studenta lub członka jego rodziny dochodów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń pomocy materialnej, a w przypadku uzyskania dochodu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej- przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pierwszego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu tego dochodu. 20. W przypadku udokumentowania dochodu rodziny studenta lub jej składu oświadczeniem studenta, zobowiązany jest on do umieszczenia w jego treści klauzuli 14

15 Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Jeśli oświadczenie składa członek rodziny studenta, zobowiązany jest do zamieszczenia w treści oświadczenia klauzuli Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 21. Wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne (UZ), o której mowa w 11 pkt 6 oblicza się według wzoru: stopa proc. składki na UZ x (przychód wyrażony w zł. składka na ubezpieczenie społeczne wyrażona w zł.) 22. W przypadku, gdy składka obliczona według podanego wzoru różni się od składki faktycznie opłaconej, organ przyznający pomoc materialną może domagać się dokumentów potwierdzających wysokość faktycznie opłaconej składki (zaświadczenia z ZUS, kopie przelewów). Błędne obliczenie wysokości faktycznie opłaconej składki przez studenta nie zwalnia go z odpowiedzialności, o której mowa w 11 pkt 20 oraz 13 pkt ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMISJI STYPENDIALNYCH 1. Stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi przyznawane są przez Rektora w drodze decyzji administracyjnej. 2. Od decyzji Rektora przysługuje studentowi prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Od decyzji wydanej po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje studentowi prawo do zaskarżenia jej do właściwego sądu administracyjnego. 3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego Rektor przekazuje uprawnienia do przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg Uczelnianej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej UKS, a w zakresie rozpatrywania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Odwoławczej Komisji Stypendialnej, zwanej dalej OKS. 4. W przypadku powołania UKS i OKS przepis 12 pkt 2 stosuje się odpowiednio, z tym, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy student składa do OKS za pośrednictwem UKS. 5. W skład Uczelnianej Komisji Stypendialnej wchodzą: a) conajmniej trzech studentów wskazanych przez właściwy organ samorządu studenckiego; b) conajmniej dwóch pracowników uczelni wskazanych przez Rektora. 15

16 6. Większość składu UKS stanowią studenci. 7. Pierwsze posiedzenie UKS zwołuje Rektor w ciągu 7 dni od daty jej powołania. 8. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego UKS wybierają ze swego składu jej członkowie w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu UKS. 9. W przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu UKS, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego UKS powołuje Rektor. 10. UKS przyznaje pomoc materialną w formie decyzji administracyjnej. Decyzje UKS podpisuje jej Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. 11. W skład OKS wchodzą: a) conajmniej dwóch studentów wskazanych przez uczelniany organ samorządu studenckiego; b) conajmniej jeden pracownik uczelni, wskazany przez Rektora. 12. Większość składu OKS stanowią studenci. 13. Pierwsze posiedzenie OKS zwołuje Rektor w ciągu 7 dni od daty jej powołania. 14. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego OKS wybierają ze swego składu jej członkowie w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu OKS. 15. W przypadku niedokonania wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu OKS, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego OKS powołuje Rektor. 16. OKS rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy w drodze postępowania administracyjnego. Decyzje OKS podpisuje jej Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. 17. Nadzór nad działalnością UKS oraz OKS sprawuje Rektor, jako organ wyższego stopnia w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U Nr 30, poz.168 z późn. zm.). 18. W ramach nadzoru Rektor może uchylić decyzję UKS lub OKS niezgodną z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niezgodną z Regulaminem Pomocy Materialnej dla studentów Bydgoskiej Szkoły Wyższej. 19. UKS uchyla decyzję o przyznaniu stypendium w następujących przypadkach: a) rozpoczęcie korzystania przez studenta z urlopu dziekańskiego, b) skreślenia studenta z listy studentów; c) zawieszenia w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej dla 16

17 studentów; d) uzyskania stypendium na postawie nieprawdziwych danych; e) ukończenia przez studenta studiów przed terminem przewidzianym regulaminem studiów. 20. Rektor może odwołać członka UKS lub OKS w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka tych komisji, na wniosek Przewodniczącego tych komisji lub na własny wniosek członka komisji. Rektor powołuje wówczas kolejnego członka komisji, z zachowaniem przepisów 12 pkt 5,6,11 i Wszelkie uchwały UKS i OKS oraz zarządzenia Rektora dotyczące udzielania pomocy materialnej podlegają niezwłocznie publikacji w sposób powszechnie przyjęty oraz w Strefie Studenta. 13 TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ 1. Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta (wzory wniosków stanowią zał. nr 1 i nr 2 do Regulaminu) na okres jednego semestru, a stypendium rektora na wniosek studenta - na okres roku akademickiego (wzór wniosku stanowi zał. nr 7 do Regulaminu) 2. Student rozpoczynający naukę w semestrze zimowym powinien złożyć wniosek o stypendia, o których mowa w 13 pkt 1 do Rektora, a jeśli zachodzą przesłanki określone w 12 pkt 3 - do Uczelnianej Komisji Stypendialnej w siedzibie Uczelni, przy ul. Unii Lubelskiej 4C w dziekanacie w godzinach urzędowania w terminie do 15 października danego roku, a student rozpoczynający naukę w semestrze letnim - do dnia 15 marca. 3. Pomoc materialna przyznawana jest wyłącznie na podstawie wniosku z kompletnymi i prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, student zostaje wezwany do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, a prawo do świadczeń pomocy materialnej przysługuje od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek. 4. Student, który złoży wniosek po terminie określonym w 13 pkt 2 lub uzupełnił dokumenty po wskazanym terminie ma prawo do ubiegania się o pomoc materialną od miesiąca, w którym złożył wniosek, tj. bez wyrównania od miesiąca, w którym rozpoczął naukę. 5. Student ma prawo zwrócić się do organu przyznającego świadczenia o przywrócenie terminu złożenia wniosku w przypadku, gdy przyczyna niezłożenia wniosku w wymaganym terminie była niezależna, a student może to udokumentować. Organ wydaje wówczas 17

18 w sprawie postanowienie, do którego stosuje się przepisy przewidziane Kodeksem postępowania administracyjnego. 6. W przypadku, gdy przyczyną nieuzupełnienia dokumentów w przewidzianym terminie jest niewydajnie dokumentu przez inny organ, a student może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek został złożony. 7. Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych lub stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim przez okres 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy. 8. Student, który otrzymuje stypendium socjalne lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym i którego sytuacja materialna i rodzinna nie uległa zmianie, składając wniosek o w/w świadczenia na semestr letni nie jest zobowiązany do składania dokumentów potwierdzających skład rodziny i jej dochód. W takim przypadku student składa wraz z wnioskiem oświadczenie. 9. Stypendia i zapomogi przyznawane są kwotowo i wypłacane w sposób wskazany przez studenta na rachunek bankowy podany we wniosku albo w kwesturze w godzinach urzędowania. Student jest zobowiązany do podania numeru rachunku, którego jest przynajmniej współwłaścicielem. W przypadku zmiany numeru rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego student jest zobowiązany do złożenia u Rektora, a jeśli zachodzą przesłanki określone w 12 pkt 3 - do Uczelnianej Komisji Stypendialnej pisemnej informacji o tej zmianie w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. 10. Studentowi, który ukończył studia przed terminem określonym w regulaminie studiów ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym odbył się egzamin dyplomowy. 11. Decyzje w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej są doręczane studentom w trybie przewidzianym Kodeksem postępowania administracyjnego, za potwierdzeniem odbioru. 12. Student jest zobowiązany pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej do niezwłocznego poinformowania Rektora, a jeśli zachodzą przesłanki określone w 12 pkt 3 - do Uczelnianej Komisji Stypendialnej, o zaistniałych zmianach w jego sytuacji materialnej i rodzinnej, mających wpływ na prawo do pobierania stypendium. 13. Świadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi. Student, który uzyskał świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, do wydalenia z Uczelni włącznie, niezależnie od odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa. 18

19 14 FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ 1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz.1365 z późn. zm.). 2. Podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz z późn. zm.) dokonuje Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, z zastrzeżeniem pkt Środki z dotacji przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi. 4. Fundusz pomocy materialnej, w części nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2% dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 4 Prawo o szkolnictwie wyższym, może być przeznaczony na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów, ponoszonych przez Uczelnię. 5. Środki funduszu pomocy materialnej nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż związane z pomocą materialna dla studentów, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 6. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki funduszu pomocy materialnej przechodzą na rok następny, jako stan początkowy funduszu. 15 PRZEPISY KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U Nr 30, poz.168 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zmianami). 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. z zastrzeżeniem pkt Przepis 1 pkt 1 ppkt 6, dotyczący stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wchodzi 19

20 w życie z dniem 1 października 2012 r., a stypendium to będzie wypłacane jednorazowo nie później niż do 15 grudnia każdego roku. Z dniem 30 września 2012 r. traci moc przepis 1, pkt 1 ppkt 3 i Pierwszym rokiem akademickim, za który przysługuje stypendium ministra za wybitne osiągnięcia jest rok 2012/2013 i będzie wypłacone nie później niż do 15 grudnia 2013 r. 5. Ostatnim rokiem akademickim, za który studentowi może przysługiwać stypendium ministra za osiągnięcia w nauce lub stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe jest rok akademicki 2011/ Wysokość kryterium, o którym mowa w 2 pkt 2 ustalana jest zarządzeniem Rektora do dnia 30 września każdego roku akademickiego. 7. Wysokość kwot pomocy materialnej ustalana jest zarządzeniem Rektora dwa razy w roku: a) do 30 września każdego roku akademickiego na semestr zimowy; b) do 1 marca każdego roku akademickiego na semestr letni. Rektor BSW prof. nadzw. dr hab. Sławomir Tecław Lista załączników do Regulaminu: Zał. 1 wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego; Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; Zał. 3 wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku; Zał. 4 zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny; Zał. 5 wzór oświadczenia o wysokości deklarowanych dochodów w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym; Zał. 6 wzór oświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym; Zał. 7 wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. 20

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo