Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy"

Transkrypt

1 Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem Radom, ul. Samorządowa 1, posiadającą NIP , reprezentowanym., zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w.. i adresem., posiadającym NIP.., wpisanym do CEIDG / wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr przez Sąd pod numerem., posiadającym kapitał zakładowy w wysokości zł, reprezentowanym na podstawie z dnia. r., przez.. którego tożsamość ustalono na podstawie.., zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi w dalszej części umowy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści: 1. Przedmiotem Umowy jest: 1. Przedmiot Umowy 1) świadczenie usługi migracji oprogramowania zainstalowanego u Zamawiającego: a) systemu CheckPoint Firewall, b) systemu IPS McAfee zwanego dalej Oprogramowaniem ; 2) świadczenie usługi wsparcia technicznego na warunkach określonych w 4, zwanego dalej,,wsparciem Technicznym dla : a) Oprogramowania CheckPoint, b) Oprogramowania IPS McAfee. 2. Terminom lub zwrotom użytym w niniejszej Umowie, Strony przyznają następujące znaczenie: 1) Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 1

2 2) "Migracja" - świadczenia Wykonawcy określone w 3; 3) "Okres Rozliczeniowy" - okres świadczenia Wsparcia Technicznego liczony w miesiącach, od dnia rozpoczęcia świadczenia Wsparcia Technicznego lub od dnia następującego po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, do ostatniego dnia trzeciego miesiąca świadczenia Wsparcia Technicznej, ale nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania Umowy; 4) Podwykonawca - każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy; 5) Produkt - wszelkie materiały, dokumenty wytworzone w trakcie Umowy w ramach świadczenia usługi Migracji i Wsparcia Technicznego; 6) Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktu oraz bieżącej współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji Umowy; 7) Zgłoszenie - poinformowanie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego za pomocą telefonu, faksu, a o zaistniałym wydarzeniu powodującym konieczność podjęcia przez niego interwencji serwisowej; 8) Zgłoszenie krytyczne - Zgłoszenie informujące o wystąpieniu błędu uniemożliwiającego w sposób bezpośredni działanie Oprogramowania; 9) Zgłoszenie ważne - Zgłoszenie informujące o wystąpieniu błędu uniemożliwiającego w sposób bezpośredni korzystanie z którejkolwiek funkcjonalności Oprogramowania lub błędu wymuszającego na użytkownikach, administratorach jakąkolwiek zmianę, niezgodną z dokumentacją, sposobem korzystania z Oprogramowania; 10) Zgłoszenie mniej ważne - Zgłoszenie informujące o wystąpieniu błędu, który nie stanowi zagrożenia korzystania z funkcjonalności Oprogramowania, istnieje jego obejście poprzez skorzystanie z innych funkcji, ale utrudnia to jej wykonanie i wpływa negatywnie na komfort pracy użytkownika, w szczególności związany interfejsem użytkownika, kolejnością wykonywania operacji, właściwościami wyświetlania na ekranie, a także inne błędy nie powodujące powstania wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w dokumentacji. 2. Termin realizacji 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1) w terminie 40 dni od dnia zawarcia Umowy. 2

3 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Wsparcia Technicznego, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 2): 1) dla Oprogramowania CheckPoint - w terminie (...) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania CheckPoint bez zastrzeżeń; 2) dla Oprogramowania IPS McAfee w terminie do dnia r. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania IPS McAfee bez zastrzeżeń. 3. Migracja Oprogramowania 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poniższych świadczeń w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Świętokrzyska Wykonawca w terminie wskazanym w 2 ust. 1 dostarczy komplet nośników instalacyjnych oprogramowania CheckPoint (płyty CD/DVD). 3. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji elementów wchodzących w skład użytkowanego systemu zapory sieciowej CheckPoint Firewall-1/VPN-1 R71.40 do aktualnie rekomendowanej i wspieranej przez producenta wersji R Wykonawca zobowiązuje się do dokonania: 1) aktualizacji oprogramowania systemu zapory sieciowej modułów filtrujących Power do rekomendowanej wersji Firewall-1/VPN-1 R77; 2) instalacja oprogramowania systemu zarządzania zaporą sieciową CheckPoint Firewall-1/VPN-1 R77 na dostarczonej przez Zamawiającego platformie IBM Systems x3550 M2; 3) przeniesienia konfiguracji użytkowanego systemu zarządzania zaporą sieciową CheckPoint Firewall-1/VPN-1 R71.40, Sun Fire V240, OS: Solaris 10 na platformę sprzętową wymienioną w pkt 2); 4) aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania NSM PN: B79FLJ1w wersji do wersji co najmniej 8.2, która zostanie zainstalowana przez Wykonawcę w środowisku wirtualnym Zamawiającego spełniającym wymagania producenta systemu IPS określone pod adresem Internetowym https://kc.mcafee.com/resources/sites/mcafee/content/live/product_docume NTATION/25000/PD25656/en_US/NSP-8_2_7_24-8_7_17-VSS_Release- Notes_revA_en-us.pdf ; 3

4 5) dopasowania i aktualizacji firmware u sensorów McAfee I-4010 PN: J i PN: J celem uzyskania bezproblemowej współpracy ze zaktualizowanym NSM McAfee oraz aktualizacji sygnatur, przeniesienia konfiguracji interfejsów, polityk bezpieczeństwa oraz pozostałych ustawień z posiadanej wersji, do nowej wersji oprogramowania NSM McAfee. 5. Zmigrowane zgodnie z ust. 4 pkt 4) i 5) przez Wykonawcę oprogramowanie NSM, musi być kompatybilne z sensorami IPS McAfee IntruShield-4010 posiadanymi przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza dostępu zdalnego do urządzeń IPS, i platformy wirtualizacji NSM dla osób wykonujących Migrację oprogramowania. 7. Koszty dostarczenia kompletu nośników instalacyjnych oprogramowania CheckPoint o których mowa w ust. 2 (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi Wykonawca. 8. Przed rozpoczęciem Migracji każdego z Oprogramowań, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemnie lub faksem na nr.. z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie zawierające, co najmniej: 1) datę, godzinę rozpoczęcia Migracji; 2) listę osób realizujących Migrację z wyszczególnieniem ich imienia i nazwiska oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. 9. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę powyższego terminu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Migracji. 4. Wsparcie Techniczne 1. Na Oprogramowanie Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę Wsparcia Technicznego na okresy wskazane w 2 ust. 2 i w terminie określonym w 2 ust. 1 dostarczy do siedziby Zamawiającego wskazanej w 3 ust. 1: 1) dokument poświadczający uprawnienia do korzystania ze Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania CheckPoint Firewall-1/VPN-1, który musi gwarantować Wsparcie Techniczne producenta przez okres wskazany w 2 ust.2 pkt 1), w tym instalację, aktualizację nowych wersji oprogramowania CheckPoint, jego łatek i poprawek oraz dostęp do bazy wiedzy producenta zapory sieciowej; 2) dokument, poświadczający uprawnienia do korzystania ze Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania IPS McAfee który musi gwarantować Wsparcie Techniczne 4

5 producenta systemu do dnia r. w tym aktualizację sygnatur IPS, instalację łatek/poprawek/aktualizacji oraz dostęp do bazy wiedzy producenta systemu IPS. 2. Zakres świadczonego Wsparcia Technicznego na Oprogramowanie obejmuje: 1) aktualizację Oprogramowania, w szczególności dostarczanie nowych wersji Oprogramowania, dostarczanie wersji podwyższonych, a także nowego Oprogramowania (również dystrybuowanego pod inną nazwą handlową), będącego kontynuacją linii produktowej wraz z odpowiednimi certyfikatami licencyjnymi, wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych, bez dodatkowych opłat licencyjnych; 2) wsparcie w korzystaniu z Oprogramowania, w szczególności: a) świadczenie pomocy technicznej dla zmigrowanego zgodnie z 3 Oprogramowania w zakresie telefonicznej obsługi zgłoszeń jak również w formie elektronicznej poprzez internetowy serwis pod wskazanym adresem. lub telefon., przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w języku polskim lub angielskim. b) zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanego Oprogramowania, wykaz znanych symptomów i rozwiązań w języku polskim lub angielskim (w tym programy korygujące do Oprogramowania) biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 3. Minimalny zakres świadczonego Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania IPS McAfee, musi być na określonym przez producenta Oprogramowania IPS McAfee poziomie co najmniej Gold Support potwierdzonym przez Grant Letter o nadanym numerze Grant Number zawartym na stronie www https://support.mcafee.com/spr/webcontent/programsandpolicies/wp-gold-supporthandbook.pdf, 4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Wsparcia Technicznego z należytą starannością. 5. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego dostarczać na elektronicznych nośnikach informacji najnowszych, poprawionych, zaktualizowanych, wersji Oprogramowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania na wskazaną przez Zamawiającego wersję Oprogramowania, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1. Żądanie 5

6 Zamawiający składa w formie elektronicznej na adres mail: lub telefonicznie pod numerem Wykonawca zobowiązany będzie uaktualnić konta Zamawiającego na stronach Internetowych producentów Oprogramowania pozwalające po zalogowaniu korzystać z bazy wiedzy na temat Oprogramowania. 7. Dla Oprogramowania usługa Wsparcia Technicznego świadczona będzie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Czas reakcji Wykonawcy od momentu wysłania Zgłoszenia (Załącznik Nr 4) przez przedstawiciela Zamawiającego wynosi 1 godzinę. 8. Czas naprawy od momentu wysłania Zgłoszenia o którym mowa w ust. 7 wynosi: 1) 8 godzin dla Zgłoszenia krytycznego; 2) 24 godziny dla Zgłoszenia ważnego; 3) 72 godziny dla Zgłoszenia mniej ważnego. 9. W czasie reakcji Wykonawca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie Zgłoszenia tą sama drogą, którą nastąpiło Zgłoszenie, o którym mowa w ust W czasie naprawy przewidzianym dla poszczególnych rodzajów Zgłoszeń Wykonawca ma obowiązek zdiagnozować i usunąć problem, co zostanie potwierdzone Protokołem Realizacji Zgłoszenia (Załącznik Nr 5). 11. Zamawiający ma możliwość wskazania dowolnej liczby przedstawicieli Zamawiającego, którzy będą zgłaszać problemy techniczne do Wsparcia Technicznego, bez ograniczeń co do ilości Zgłoszeń. 12. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu po zakończeniu każdego 3- miesięcznego Okresu Rozliczeniowego świadczenia usługi Wsparcia Technicznego Oprogramowania CheckPoint Firewall oraz po zakończeniu świadczenia usługi Wsparcia Technicznego Oprogramowania IPS McAfee pisemnie oraz w formie elektronicznej na adresy osób wymienionych w 11 ust. 1 pkt 1) podpisanych przez siebie Protokołów Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego (Załącznik Nr 7) ze wskazaniem okresu, którego dotyczy, zgłaszanych problemów oraz czasu i sposobu ich usunięcia. Protokół będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 5 Dni Roboczych powiadomi w formie elektronicznej na adresy osób wymienionych w 11 ust. 1 pkt 2) o akceptacji Protokołu Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego lub jego nieprawidłowościach. 13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisach Zamawiający zwraca Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego Wykonawcy w celu 6

7 uzupełnienia/poprawienia. Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 3 Dni Roboczych i przedstawi Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego do ponownej weryfikacji Zamawiającemu. 14. Podpisanie Protokołu Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego przez Przedstawiciela Zamawiającego będzie stanowiło potwierdzenie wykonania Wsparcia Technicznego w zakresie wskazanym w Protokole. 5. Prawa własności intelektualnej 1. Wykonawca oświadcza, że użyte do realizacji usługi Oprogramowanie: 1) nie jest zarejestrowane na inny podmiot niż Wykonawca lub Zamawiający; 2) nie wykazuje jakichkolwiek wad technicznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania; 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust.1 przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do Produktów wytworzonych w ramach świadczenia usługi Migracji i Wsparcia Technicznego. Wszystkie dokumenty, w szczególności takie jak: raporty, aktualizacje dokumentacji technicznej, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. 3. Po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Produkty, o których mowa w ust. 2 w terminie 10 dni od dnia wykonania lub rozwiązania Umowy. 4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 3) użyczanie oryginału albo egzemplarzy, 4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 7

8 5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 6) prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian), bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub użyczania lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie, 5. Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również prawo do wykonywania przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w punktach poprzedzających, następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 7. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Produktów następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru prac w ramach którego wykonano Produkt. 8. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego z udzielonych w ramach Umowy lub związanych z przedmiotem umowy praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. 9. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po wykonaniu Umowy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność, za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie oraz z tytułów wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich pracowników oraz zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich wydatków, w tym odszkodowań, opłat i wynagrodzeń zapłaconych z ww. tytułów przez Zamawiającego. 10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Produktów, w chwili podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru. 8

9 6 Procedura Odbiorów 1. W dniu dostarczenia do Zamawiającego nośników wymienionych w 3 ust. 2 Zamawiający dokona odbioru ilościowego polegającego na sprawdzeniu kompletności, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego. Wzór Protokołu Odbioru Ilościowego określa Załącznik Nr 1 do Umowy. 2. Po dniu zakończenia czynności określonych w 3 Zamawiający dokona odbioru jakościowego polegającego na: 1) stwierdzeniu wykonania bez zastrzeżeń wszystkich czynności wskazanych w 3; 2) stwierdzeniu bezawaryjnego działania Oprogramowania CheckPoint i pozostałej części systemu zapory sieciowej CheckPoint przez okres 5 Dni Roboczych; 3) weryfikacji dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania ze Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania CheckPoint i IPS McAfee (sprawdzenie czy Zamawiający na podstawie przedstawionego dokumentu posiada dostęp do usługi na zasadach i w terminach określonych w Umowie); 4) Sprawdzeniu dostępności subskrypcji sygnatur dla systemu IPS poprzez zweryfikowanie: a) numeru wersji oprogramowania NSM, b) numeru wersji oprogramowania zainstalowanego na sensorach, c) numeru wersji zestawu sygnatur zainstalowanego na sensorach, d) prawidłowości przeniesienia konfiguracji interfejsów z poprzedniej wersji NSM, e) prawidłowości przeniesienia polityk bezpieczeństwa i ACL do nowej wersji NSM, f) statusu operacyjnego podłączenia sensorów do NSM i możliwości update u konfiguracji sensorów z NSM, g) statusu połączenia NSM do Update Servera McAfee i możliwości pobierania sygnatur przez NSM co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania CheckPoint (Załącznik nr 2 ) i Protokołem Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania IPS (Załącznik nr 3). 3. W przypadku zastrzeżeń Wykonawca w ciągu 5 Dni Roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia zastrzeżeń i następnie do ponownego przedstawienia przedmiotu Umowy wolnego od wad do odbioru. Niezależnie od powyższej procedury odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dochowania terminów realizacji Umowy określonych w Każdy protokół, dla swej ważności musi zostać podpisany przez obie Strony Umowy. 9

10 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania ze wsparcia osób trzecich w trakcie odbiorów przedmiotu Umowy. 7. Wynagrodzenie 1. Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy, uwzględniająca wszystkie koszty, w tym przeniesienie majątkowych praw autorskich do Produktów, wydatki Wykonawcy i podatek od towarów i usług (VAT), wynosi.. zł brutto (słownie:.. złote), przy czym wynagrodzenie za: 1) usługę Migracji określoną w 1 ust. 1 pkt 1) wynosi. zł brutto (słownie:..złote); 2) usługę Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania CheckPoint wynosi. zł brutto (słownie: złotych). 3) usługę Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania IPS McAfee wynosi. zł brutto (słownie: złotych). Wykaz cen jednostkowych zawiera Załącznik nr 8 Formularz oferty. 2. Płatność, o której mowa w ust. 1 pkt 1) zostanie dokonana w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania CheckPoint (Załącznik Nr 2) i Protokół Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania IPS McAfee (Załącznik Nr 3)). 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) będzie płatne z dołu w równych częściach po upływie każdych 3 miesięcy świadczenia usługi Wsparcia Technicznego, w wysokości zł brutto (słownie: ) w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy, z tym, że ostatnia część wynagrodzenia wyniesie zł brutto (słownie..). Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia (Załącznik Nr 7 do Umowy). 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) będzie płatne jednorazowo, w wysokości zł brutto (słownie: ) w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za okres od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania IPS McAfee bez zastrzeżeń do dnia r. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia (Załącznik Nr 7 do Umowy). 5. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 10

11 6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 7. Zamawiający może wstrzymać wypłatę części wynagrodzenia w przypadku wystąpienia wad przedmiotu Umowy do czasu ich usunięcia. 8. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując jako nabywcę Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. 8. Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy, określonego 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w 4 ust. 8 pkt 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300 zł (trzysta złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu określonego w 4 ust. 8 pkt 2) lub 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niezgodnego z Umową odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu Umowy brutto. 5. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie naliczane są niezależnie od siebie. 6. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej w Umowie Zabezpieczeniem, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, określonego w 7 ust. 1 Umowy, czyli kwotę: złotych, (słownie:.) wpłacone/zdeponowane* w formie.... (*niepotrzebne skreślić) 11

12 2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 3. Całość zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego ostatniego Protokołu Świadczenie Usługi Wsparcia Technicznego. 4. Wykonawca zobowiązuje się, ze w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie Zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet Zabezpieczenia. 6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących infrastruktury, informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych Zamawiającego oraz danych osobowych jego pracowników uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. Ujawnienie może nastąpić na rzecz osób, którymi Wykonawca 12

13 posługuje się do wykonania Umowy, ale tylko w zakresie w jakim osoba taka musi mieć dostęp do informacji dla należytego wykonania Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy i inna osoba którą będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy otrzymująca informacje o których mowa w ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność informacji w czasie obowiązywania Umowy, a także po odstąpieniu od niej, jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 4. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych. 5. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za poufne informacje, które: 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę; 2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy oraz zobowiąże je do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności według wzoru obowiązującego u Zamawiającego, którego aktualną treść zawiera Załącznik nr 6 do Umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji z ust. 1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 8. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. 13

14 11. Przedstawiciele Stron 1. Do bieżącej współpracy, w zakresie realizacji niniejszej Umowy (w tym podpisywania protokołów) upoważnione są następujące osoby: 1) po stronie Zamawiającego: tel.:..; tel.: ; tel.:..; tel.:..; lub inne wskazane przez Zamawiającego. 2) po stronie tel.: ; tel.: ; tel. ; lub inne wskazane przez Wykonawcę. 2. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, odstąpienia od niej lub jej rozwiązania. 3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. 4. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia Zastępcę Dyrektora ds. Infrastruktury Teleinformatycznej 12. Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, jeżeli Zamawiający mógł wymagać wykonania Umowy wyłącznie przez Wykonawcę. 14

15 2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. i usunięcia 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. 4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie. 5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 2, 3 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonany zakres przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla Zamawiającego. 8. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych dostaw lub usług do dnia odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. 13. Zmiany Umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy wskazanych w ofercie oraz przedstawicieli Stron. 3. Wykonawca oświadcza, że, jako nie mająca wpływu na koszty wykonania zamówienia, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez obowiązujące przepisy 15

16 nie większa niż 20 % w stosunku do stanu z chwili zawarcia umowy, a także zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub też wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodująca wzrost łącznych obciążeń Wykonawcy z tego tytułu o nie więcej niż 20 % w stosunku do dnia zawarcia umowy, nie stanowi podstawy do zmiany umowy 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) zmianie podlega sposób wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna dla wykonania celu Umowy; 3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu; 4) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy; 5) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu Umowy; 6) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ((t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz z poźn. zm.) które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług 7) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez obowiązujące przepisy większa niż 20 % w stosunku do stanu z chwili zawarcia umowy, w ten sposób, że Wykonawca po tej zmianie przedstawi listę płac osób uczestniczących przy 16

17 wykonaniu Umowy i wykaże jak zmiana ta wpłynęła na koszt wykonania zamówienia. Zamawiający zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy o połowę różnicy pomiędzy otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem po zmianie, a otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem przed zmianą, ale nie więcej niż o 0,1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 7 ust. 1 Umowy łącznie przez cały okres obowiązywania umowy; 8) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o więcej niż 20 % w stosunku do dnia zawarcia umowy w ten sposób, że Wykonawca po zmianie zasad przedstawi listę płac osób uczestniczących przy wykonaniu Umowy i wykaże jak zmiana ta wpłynęła na koszt wykonania zamówienia. Zamawiający zwiększy wynagrodzenie wykonawcy o połowę różnicy pomiędzy uiszczanymi składkami po zmianie, a uiszczanymi składkami przed zmianą, ale nie więcej niż o 0,1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 7 ust. 1 Umowy łącznie przez cały okres obowiązywania umowy. 14. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią Załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 4. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy. 5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. 6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 17

18 7. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 10. Załączniki stanowiące integralna część Umowy: 1) Załącznik Nr 1 Protokół Odbioru Ilościowego 2) Załącznik Nr 2 Protokół Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania CheckPoint 3) Załącznik Nr 3 Protokół Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania IPS 4) Załącznik Nr 4 Zgłoszenie Usługi Wsparcia Technicznego 5) Załącznik Nr 5 Protokół Realizacji Zgłoszenia 6) Załącznik Nr 6 Oświadczenie o ochronie informacji 7) Załącznik Nr 7 Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia 8) Załącznik Nr 8 Wykaz cen jednostkowych kopia załącznika A do SIWZ Formularz oferty. Zamawiający Wykonawca 18

19 Załącznik Nr 1 do Umowy nr z dn.. r. Protokół Odbioru Ilościowego Miejsce dostawy:. Warszawa, dnia. / / W dniu...r. na podstawie ust. ww. Umowy dokonano odbioru ilościowego Oprogramowania.. wymienionych/ego poniżej. Lp. Nazwa Numer fabryczny/licencji Sztuk Uwagi Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*. Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został wykonany w terminie* * niepotrzebne skreślić 1. Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu UWAGI:... Za Zamawiającego Za Wykonawcę... (imię i nazwisko, podpis)... (imię i nazwisko, podpis) 19

20 Załącznik Nr 2 do Umowy nr z dn.. r. Protokół Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania CheckPoint Warszawa, dnia. / / Nazwa i adres miejsca wykonania: W dniu wykonano zgodnie z Umową nr..: Lp Wykonano/zweryfikowano Aktualizacja oprogramowania zapory sieciowej modułów filtrujących Power do rekomendowanej wersji CheckPoint Firewall- 1/VPN-1 R77 Instalacja oprogramowania zarządzającego systemem CheckPoint Firewall-1/VPN-1 w wersji R77 na dostarczonej platformie sprzętowej IBM Systems x3550 M2 Przeniesienie konfiguracji użytkowanego systemu zarządzania zaporą sieciową ChecPoint Firewall-1/VPN-1 R71.40, SunFire V240, OS Solaris 10 na platformę z Lp. 2 Testy poprawności działania systemu zapory sieciowej w środowisku produkcyjnym Weryfikacja na stronie internetowej CheckPoint, uprawnień do korzystania z wsparcia technicznego Wynik sprawdzenia Pozytywny TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*. Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został wykonany w terminie* niepotrzebne skreślić 1. Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu Za Zamawiającego... (imię i nazwisko, podpis) Za Wykonawcę... (imię i nazwisko, podpis) 20

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej

Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dn.. r. Wzór Umowy Wykonawczej Umowa Wykonawcza nr do Umowy Ramowej nr R/128/13/DI/B; C/546/13/DI/B/217 z dnia.. zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH

Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej euro UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Wzór umowy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 14.000 euro załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 49 z dnia 29.10. 2010 r. UMOWA O WYKONANIE PRAC TWÓRCZYCH Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Szkołą Główną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, NIP: 525-21-50-196, REGON: 016213775 (POT została powołana ustawą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu..2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie (kod: 00-184) przy ulicy Stanisława Dubois 5A, posiadającym

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. -

Wzór Umowy. zwanym w dalszym tekście Wykonawcą reprezentowanym przez : 1. - Wzór Umowy w dniu r. Państwową Szkoła Muzyczną w Wadowicach im. Papieża Jana Pawła II, ul. Legionów 11, 34-100 WADOWICE, zwaną w dalszym tekście Zamawiającym reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Jana

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP.,

UMOWA (projekt) zwanym dalej Zamawiającym, a Firmą..., KRS..NIP., Projekt II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo