Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy"

Transkrypt

1 Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem Radom, ul. Samorządowa 1, posiadającą NIP , reprezentowanym., zwanym dalej Zamawiającym, a. z siedzibą w.. i adresem., posiadającym NIP.., wpisanym do CEIDG / wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr przez Sąd pod numerem., posiadającym kapitał zakładowy w wysokości zł, reprezentowanym na podstawie z dnia. r., przez.. którego tożsamość ustalono na podstawie.., zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi w dalszej części umowy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, została zawarta umowa następującej treści: 1. Przedmiotem Umowy jest: 1. Przedmiot Umowy 1) świadczenie usługi migracji oprogramowania zainstalowanego u Zamawiającego: a) systemu CheckPoint Firewall, b) systemu IPS McAfee zwanego dalej Oprogramowaniem ; 2) świadczenie usługi wsparcia technicznego na warunkach określonych w 4, zwanego dalej,,wsparciem Technicznym dla : a) Oprogramowania CheckPoint, b) Oprogramowania IPS McAfee. 2. Terminom lub zwrotom użytym w niniejszej Umowie, Strony przyznają następujące znaczenie: 1) Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 1

2 2) "Migracja" - świadczenia Wykonawcy określone w 3; 3) "Okres Rozliczeniowy" - okres świadczenia Wsparcia Technicznego liczony w miesiącach, od dnia rozpoczęcia świadczenia Wsparcia Technicznego lub od dnia następującego po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, do ostatniego dnia trzeciego miesiąca świadczenia Wsparcia Technicznej, ale nie później niż do ostatniego dnia obowiązywania Umowy; 4) Podwykonawca - każdy podmiot, któremu Wykonawca zleca wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy; 5) Produkt - wszelkie materiały, dokumenty wytworzone w trakcie Umowy w ramach świadczenia usługi Migracji i Wsparcia Technicznego; 6) Przedstawiciel Zamawiającego - osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktu oraz bieżącej współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji Umowy; 7) Zgłoszenie - poinformowanie Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego za pomocą telefonu, faksu, a o zaistniałym wydarzeniu powodującym konieczność podjęcia przez niego interwencji serwisowej; 8) Zgłoszenie krytyczne - Zgłoszenie informujące o wystąpieniu błędu uniemożliwiającego w sposób bezpośredni działanie Oprogramowania; 9) Zgłoszenie ważne - Zgłoszenie informujące o wystąpieniu błędu uniemożliwiającego w sposób bezpośredni korzystanie z którejkolwiek funkcjonalności Oprogramowania lub błędu wymuszającego na użytkownikach, administratorach jakąkolwiek zmianę, niezgodną z dokumentacją, sposobem korzystania z Oprogramowania; 10) Zgłoszenie mniej ważne - Zgłoszenie informujące o wystąpieniu błędu, który nie stanowi zagrożenia korzystania z funkcjonalności Oprogramowania, istnieje jego obejście poprzez skorzystanie z innych funkcji, ale utrudnia to jej wykonanie i wpływa negatywnie na komfort pracy użytkownika, w szczególności związany interfejsem użytkownika, kolejnością wykonywania operacji, właściwościami wyświetlania na ekranie, a także inne błędy nie powodujące powstania wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w dokumentacji. 2. Termin realizacji 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1) w terminie 40 dni od dnia zawarcia Umowy. 2

3 2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Wsparcia Technicznego, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 2): 1) dla Oprogramowania CheckPoint - w terminie (...) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania CheckPoint bez zastrzeżeń; 2) dla Oprogramowania IPS McAfee w terminie do dnia r. od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania IPS McAfee bez zastrzeżeń. 3. Migracja Oprogramowania 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poniższych świadczeń w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Świętokrzyska Wykonawca w terminie wskazanym w 2 ust. 1 dostarczy komplet nośników instalacyjnych oprogramowania CheckPoint (płyty CD/DVD). 3. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji elementów wchodzących w skład użytkowanego systemu zapory sieciowej CheckPoint Firewall-1/VPN-1 R71.40 do aktualnie rekomendowanej i wspieranej przez producenta wersji R Wykonawca zobowiązuje się do dokonania: 1) aktualizacji oprogramowania systemu zapory sieciowej modułów filtrujących Power do rekomendowanej wersji Firewall-1/VPN-1 R77; 2) instalacja oprogramowania systemu zarządzania zaporą sieciową CheckPoint Firewall-1/VPN-1 R77 na dostarczonej przez Zamawiającego platformie IBM Systems x3550 M2; 3) przeniesienia konfiguracji użytkowanego systemu zarządzania zaporą sieciową CheckPoint Firewall-1/VPN-1 R71.40, Sun Fire V240, OS: Solaris 10 na platformę sprzętową wymienioną w pkt 2); 4) aktualizacji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania NSM PN: B79FLJ1w wersji do wersji co najmniej 8.2, która zostanie zainstalowana przez Wykonawcę w środowisku wirtualnym Zamawiającego spełniającym wymagania producenta systemu IPS określone pod adresem Internetowym https://kc.mcafee.com/resources/sites/mcafee/content/live/product_docume NTATION/25000/PD25656/en_US/NSP-8_2_7_24-8_7_17-VSS_Release- Notes_revA_en-us.pdf ; 3

4 5) dopasowania i aktualizacji firmware u sensorów McAfee I-4010 PN: J i PN: J celem uzyskania bezproblemowej współpracy ze zaktualizowanym NSM McAfee oraz aktualizacji sygnatur, przeniesienia konfiguracji interfejsów, polityk bezpieczeństwa oraz pozostałych ustawień z posiadanej wersji, do nowej wersji oprogramowania NSM McAfee. 5. Zmigrowane zgodnie z ust. 4 pkt 4) i 5) przez Wykonawcę oprogramowanie NSM, musi być kompatybilne z sensorami IPS McAfee IntruShield-4010 posiadanymi przez Zamawiającego. 6. Zamawiający nie dopuszcza dostępu zdalnego do urządzeń IPS, i platformy wirtualizacji NSM dla osób wykonujących Migrację oprogramowania. 7. Koszty dostarczenia kompletu nośników instalacyjnych oprogramowania CheckPoint o których mowa w ust. 2 (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu) ponosi Wykonawca. 8. Przed rozpoczęciem Migracji każdego z Oprogramowań, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemnie lub faksem na nr.. z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie zawierające, co najmniej: 1) datę, godzinę rozpoczęcia Migracji; 2) listę osób realizujących Migrację z wyszczególnieniem ich imienia i nazwiska oraz serii i numeru dokumentu tożsamości. 9. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę powyższego terminu Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Migracji. 4. Wsparcie Techniczne 1. Na Oprogramowanie Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługę Wsparcia Technicznego na okresy wskazane w 2 ust. 2 i w terminie określonym w 2 ust. 1 dostarczy do siedziby Zamawiającego wskazanej w 3 ust. 1: 1) dokument poświadczający uprawnienia do korzystania ze Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania CheckPoint Firewall-1/VPN-1, który musi gwarantować Wsparcie Techniczne producenta przez okres wskazany w 2 ust.2 pkt 1), w tym instalację, aktualizację nowych wersji oprogramowania CheckPoint, jego łatek i poprawek oraz dostęp do bazy wiedzy producenta zapory sieciowej; 2) dokument, poświadczający uprawnienia do korzystania ze Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania IPS McAfee który musi gwarantować Wsparcie Techniczne 4

5 producenta systemu do dnia r. w tym aktualizację sygnatur IPS, instalację łatek/poprawek/aktualizacji oraz dostęp do bazy wiedzy producenta systemu IPS. 2. Zakres świadczonego Wsparcia Technicznego na Oprogramowanie obejmuje: 1) aktualizację Oprogramowania, w szczególności dostarczanie nowych wersji Oprogramowania, dostarczanie wersji podwyższonych, a także nowego Oprogramowania (również dystrybuowanego pod inną nazwą handlową), będącego kontynuacją linii produktowej wraz z odpowiednimi certyfikatami licencyjnymi, wydań uzupełniających oraz poprawek programistycznych, bez dodatkowych opłat licencyjnych; 2) wsparcie w korzystaniu z Oprogramowania, w szczególności: a) świadczenie pomocy technicznej dla zmigrowanego zgodnie z 3 Oprogramowania w zakresie telefonicznej obsługi zgłoszeń jak również w formie elektronicznej poprzez internetowy serwis pod wskazanym adresem. lub telefon., przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w języku polskim lub angielskim. b) zapewnienie elektronicznego dostępu do informacji na temat posiadanego Oprogramowania, wykaz znanych symptomów i rozwiązań w języku polskim lub angielskim (w tym programy korygujące do Oprogramowania) biuletynów technicznych, dokumentacji technicznych poprawek programistycznych, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 3. Minimalny zakres świadczonego Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania IPS McAfee, musi być na określonym przez producenta Oprogramowania IPS McAfee poziomie co najmniej Gold Support potwierdzonym przez Grant Letter o nadanym numerze Grant Number zawartym na stronie www https://support.mcafee.com/spr/webcontent/programsandpolicies/wp-gold-supporthandbook.pdf, 4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi Wsparcia Technicznego z należytą starannością. 5. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego dostarczać na elektronicznych nośnikach informacji najnowszych, poprawionych, zaktualizowanych, wersji Oprogramowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania na wskazaną przez Zamawiającego wersję Oprogramowania, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1. Żądanie 5

6 Zamawiający składa w formie elektronicznej na adres mail: lub telefonicznie pod numerem Wykonawca zobowiązany będzie uaktualnić konta Zamawiającego na stronach Internetowych producentów Oprogramowania pozwalające po zalogowaniu korzystać z bazy wiedzy na temat Oprogramowania. 7. Dla Oprogramowania usługa Wsparcia Technicznego świadczona będzie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Czas reakcji Wykonawcy od momentu wysłania Zgłoszenia (Załącznik Nr 4) przez przedstawiciela Zamawiającego wynosi 1 godzinę. 8. Czas naprawy od momentu wysłania Zgłoszenia o którym mowa w ust. 7 wynosi: 1) 8 godzin dla Zgłoszenia krytycznego; 2) 24 godziny dla Zgłoszenia ważnego; 3) 72 godziny dla Zgłoszenia mniej ważnego. 9. W czasie reakcji Wykonawca ma obowiązek potwierdzić przyjęcie Zgłoszenia tą sama drogą, którą nastąpiło Zgłoszenie, o którym mowa w ust W czasie naprawy przewidzianym dla poszczególnych rodzajów Zgłoszeń Wykonawca ma obowiązek zdiagnozować i usunąć problem, co zostanie potwierdzone Protokołem Realizacji Zgłoszenia (Załącznik Nr 5). 11. Zamawiający ma możliwość wskazania dowolnej liczby przedstawicieli Zamawiającego, którzy będą zgłaszać problemy techniczne do Wsparcia Technicznego, bez ograniczeń co do ilości Zgłoszeń. 12. Wykonawca zobowiązuje się do przesłania Zamawiającemu po zakończeniu każdego 3- miesięcznego Okresu Rozliczeniowego świadczenia usługi Wsparcia Technicznego Oprogramowania CheckPoint Firewall oraz po zakończeniu świadczenia usługi Wsparcia Technicznego Oprogramowania IPS McAfee pisemnie oraz w formie elektronicznej na adresy osób wymienionych w 11 ust. 1 pkt 1) podpisanych przez siebie Protokołów Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego (Załącznik Nr 7) ze wskazaniem okresu, którego dotyczy, zgłaszanych problemów oraz czasu i sposobu ich usunięcia. Protokół będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 5 Dni Roboczych powiadomi w formie elektronicznej na adresy osób wymienionych w 11 ust. 1 pkt 2) o akceptacji Protokołu Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego lub jego nieprawidłowościach. 13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zapisach Zamawiający zwraca Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego Wykonawcy w celu 6

7 uzupełnienia/poprawienia. Wykonawca usunie nieprawidłowości w terminie 3 Dni Roboczych i przedstawi Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego do ponownej weryfikacji Zamawiającemu. 14. Podpisanie Protokołu Świadczenia Usługi Wsparcia Technicznego przez Przedstawiciela Zamawiającego będzie stanowiło potwierdzenie wykonania Wsparcia Technicznego w zakresie wskazanym w Protokole. 5. Prawa własności intelektualnej 1. Wykonawca oświadcza, że użyte do realizacji usługi Oprogramowanie: 1) nie jest zarejestrowane na inny podmiot niż Wykonawca lub Zamawiający; 2) nie wykazuje jakichkolwiek wad technicznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania; 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w 7 ust.1 przenosi na Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do Produktów wytworzonych w ramach świadczenia usługi Migracji i Wsparcia Technicznego. Wszystkie dokumenty, w szczególności takie jak: raporty, aktualizacje dokumentacji technicznej, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach Umowy będą stanowić wyłączną własność Zamawiającego. 3. Po wykonaniu lub rozwiązaniu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu Produkty, o których mowa w ust. 2 w terminie 10 dni od dnia wykonania lub rozwiązania Umowy. 4. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 2 obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu, 2) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, 3) użyczanie oryginału albo egzemplarzy, 4) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany), 7

8 5) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, 6) prawo do zwielokrotniania kodu lub tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian), bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub użyczania lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie, 5. Zakres przeniesienia autorskich praw majątkowych obejmuje również prawo do wykonywania przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 6. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w punktach poprzedzających, następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 7. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Produktów następuje z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru prac w ramach którego wykonano Produkt. 8. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez niego i przez Zamawiającego z udzielonych w ramach Umowy lub związanych z przedmiotem umowy praw autorskich, licencji, praw własności przemysłowej, intelektualnej itp. nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. 9. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po wykonaniu Umowy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność, za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie oraz z tytułów wykonania Umowy przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i ich pracowników oraz zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego wszystkich wydatków, w tym odszkodowań, opłat i wynagrodzeń zapłaconych z ww. tytułów przez Zamawiającego. 10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Produktów, w chwili podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odpowiedniego Protokołu Odbioru. 8

9 6 Procedura Odbiorów 1. W dniu dostarczenia do Zamawiającego nośników wymienionych w 3 ust. 2 Zamawiający dokona odbioru ilościowego polegającego na sprawdzeniu kompletności, co zostanie potwierdzone Protokołem Odbioru Ilościowego. Wzór Protokołu Odbioru Ilościowego określa Załącznik Nr 1 do Umowy. 2. Po dniu zakończenia czynności określonych w 3 Zamawiający dokona odbioru jakościowego polegającego na: 1) stwierdzeniu wykonania bez zastrzeżeń wszystkich czynności wskazanych w 3; 2) stwierdzeniu bezawaryjnego działania Oprogramowania CheckPoint i pozostałej części systemu zapory sieciowej CheckPoint przez okres 5 Dni Roboczych; 3) weryfikacji dokumentu poświadczającego uprawnienia do korzystania ze Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania CheckPoint i IPS McAfee (sprawdzenie czy Zamawiający na podstawie przedstawionego dokumentu posiada dostęp do usługi na zasadach i w terminach określonych w Umowie); 4) Sprawdzeniu dostępności subskrypcji sygnatur dla systemu IPS poprzez zweryfikowanie: a) numeru wersji oprogramowania NSM, b) numeru wersji oprogramowania zainstalowanego na sensorach, c) numeru wersji zestawu sygnatur zainstalowanego na sensorach, d) prawidłowości przeniesienia konfiguracji interfejsów z poprzedniej wersji NSM, e) prawidłowości przeniesienia polityk bezpieczeństwa i ACL do nowej wersji NSM, f) statusu operacyjnego podłączenia sensorów do NSM i możliwości update u konfiguracji sensorów z NSM, g) statusu połączenia NSM do Update Servera McAfee i możliwości pobierania sygnatur przez NSM co zostanie potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania CheckPoint (Załącznik nr 2 ) i Protokołem Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania IPS (Załącznik nr 3). 3. W przypadku zastrzeżeń Wykonawca w ciągu 5 Dni Roboczych zobowiązany jest do uwzględnienia zastrzeżeń i następnie do ponownego przedstawienia przedmiotu Umowy wolnego od wad do odbioru. Niezależnie od powyższej procedury odbioru Wykonawca zobowiązany jest do dochowania terminów realizacji Umowy określonych w Każdy protokół, dla swej ważności musi zostać podpisany przez obie Strony Umowy. 9

10 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania ze wsparcia osób trzecich w trakcie odbiorów przedmiotu Umowy. 7. Wynagrodzenie 1. Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy, uwzględniająca wszystkie koszty, w tym przeniesienie majątkowych praw autorskich do Produktów, wydatki Wykonawcy i podatek od towarów i usług (VAT), wynosi.. zł brutto (słownie:.. złote), przy czym wynagrodzenie za: 1) usługę Migracji określoną w 1 ust. 1 pkt 1) wynosi. zł brutto (słownie:..złote); 2) usługę Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania CheckPoint wynosi. zł brutto (słownie: złotych). 3) usługę Wsparcia Technicznego dla Oprogramowania IPS McAfee wynosi. zł brutto (słownie: złotych). Wykaz cen jednostkowych zawiera Załącznik nr 8 Formularz oferty. 2. Płatność, o której mowa w ust. 1 pkt 1) zostanie dokonana w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń Protokół Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania CheckPoint (Załącznik Nr 2) i Protokół Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania IPS McAfee (Załącznik Nr 3)). 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) będzie płatne z dołu w równych częściach po upływie każdych 3 miesięcy świadczenia usługi Wsparcia Technicznego, w wysokości zł brutto (słownie: ) w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za dany okres rozliczeniowy, z tym, że ostatnia część wynagrodzenia wyniesie zł brutto (słownie..). Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia (Załącznik Nr 7 do Umowy). 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) będzie płatne jednorazowo, w wysokości zł brutto (słownie: ) w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za okres od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania IPS McAfee bez zastrzeżeń do dnia r. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia (Załącznik Nr 7 do Umowy). 5. Za datę dokonania płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 10

11 6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 7. Zamawiający może wstrzymać wypłatę części wynagrodzenia w przypadku wystąpienia wad przedmiotu Umowy do czasu ich usunięcia. 8. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu wskazując jako nabywcę Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów. 8. Kary umowne 1. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy, określonego 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w 4 ust. 8 pkt 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300 zł (trzysta złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu określonego w 4 ust. 8 pkt 2) lub 3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł (sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niezgodnego z Umową odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu Umowy brutto. 5. Kary umowne przewidziane w niniejszym paragrafie naliczane są niezależnie od siebie. 6. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne na zasadach ogólnych. 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej w Umowie Zabezpieczeniem, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, określonego w 7 ust. 1 Umowy, czyli kwotę: złotych, (słownie:.) wpłacone/zdeponowane* w formie.... (*niepotrzebne skreślić) 11

12 2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 3. Całość zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego ostatniego Protokołu Świadczenie Usługi Wsparcia Technicznego. 4. Wykonawca zobowiązuje się, ze w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego. 5. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 7 dni roboczych przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie Zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet Zabezpieczenia. 6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 7. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu Zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących infrastruktury, informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych / teleinformatycznych Zamawiającego oraz danych osobowych jego pracowników uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. Ujawnienie może nastąpić na rzecz osób, którymi Wykonawca 12

13 posługuje się do wykonania Umowy, ale tylko w zakresie w jakim osoba taka musi mieć dostęp do informacji dla należytego wykonania Umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy i inna osoba którą będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy otrzymująca informacje o których mowa w ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się zachować poufność informacji w czasie obowiązywania Umowy, a także po odstąpieniu od niej, jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 4. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych. 5. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych. Nie będą uważane za poufne informacje, które: 1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu bezprawnego lub naruszającego Umowę; 2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności przez swoich pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy oraz zobowiąże je do złożenia oświadczeń o zachowaniu poufności według wzoru obowiązującego u Zamawiającego, którego aktualną treść zawiera Załącznik nr 6 do Umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniania jakichkolwiek informacji z ust. 1 z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją Umowy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 8. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom Umowy. 13

14 11. Przedstawiciele Stron 1. Do bieżącej współpracy, w zakresie realizacji niniejszej Umowy (w tym podpisywania protokołów) upoważnione są następujące osoby: 1) po stronie Zamawiającego: tel.:..; tel.: ; tel.:..; tel.:..; lub inne wskazane przez Zamawiającego. 2) po stronie tel.: ; tel.: ; tel. ; lub inne wskazane przez Wykonawcę. 2. Ww. osoby są upoważnione do wykonywania w imieniu mocodawcy czynności określonych w niniejszej Umowie, z wyłączeniem zmiany postanowień tej Umowy, odstąpienia od niej lub jej rozwiązania. 3. Zmiana osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień w trakcie realizacji Umowy wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie i nie stanowi zmiany Umowy. 4. Do uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej Umowy oraz nadzoru nad jej realizacją Zamawiający upoważnia Zastępcę Dyrektora ds. Infrastruktury Teleinformatycznej 12. Odstąpienie od Umowy 1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy: 1) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, jeżeli Zamawiający mógł wymagać wykonania Umowy wyłącznie przez Wykonawcę. 14

15 2) Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. i usunięcia 3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy. 4. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w niniejszym paragrafie. 5. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w ust. 2, 3 niniejszego paragrafu, Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonany zakres przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla Zamawiającego. 8. Strony dokonują rozliczenia prawidłowo wykonanych dostaw lub usług do dnia odstąpienia od Umowy w oparciu o odpowiednie stosowanie procedur odbioru, podstaw wystawiania faktur, terminów płatności. 13. Zmiany Umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności zmiana nazw/określeń Stron, siedziby Stron, numerów kont bankowych Stron, jak również osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy wskazanych w ofercie oraz przedstawicieli Stron. 3. Wykonawca oświadcza, że, jako nie mająca wpływu na koszty wykonania zamówienia, zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez obowiązujące przepisy 15

16 nie większa niż 20 % w stosunku do stanu z chwili zawarcia umowy, a także zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub też wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodująca wzrost łącznych obciążeń Wykonawcy z tego tytułu o nie więcej niż 20 % w stosunku do dnia zawarcia umowy, nie stanowi podstawy do zmiany umowy 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 2) zmianie podlega sposób wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna dla wykonania celu Umowy; 3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu; 4) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy; 5) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu Umowy; 6) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ((t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz z poźn. zm.) które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług 7) nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez obowiązujące przepisy większa niż 20 % w stosunku do stanu z chwili zawarcia umowy, w ten sposób, że Wykonawca po tej zmianie przedstawi listę płac osób uczestniczących przy 16

17 wykonaniu Umowy i wykaże jak zmiana ta wpłynęła na koszt wykonania zamówienia. Zamawiający zwiększy wynagrodzenie Wykonawcy o połowę różnicy pomiędzy otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem po zmianie, a otrzymywanym minimalnym wynagrodzeniem przed zmianą, ale nie więcej niż o 0,1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 7 ust. 1 Umowy łącznie przez cały okres obowiązywania umowy; 8) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o więcej niż 20 % w stosunku do dnia zawarcia umowy w ten sposób, że Wykonawca po zmianie zasad przedstawi listę płac osób uczestniczących przy wykonaniu Umowy i wykaże jak zmiana ta wpłynęła na koszt wykonania zamówienia. Zamawiający zwiększy wynagrodzenie wykonawcy o połowę różnicy pomiędzy uiszczanymi składkami po zmianie, a uiszczanymi składkami przed zmianą, ale nie więcej niż o 0,1% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w 7 ust. 1 Umowy łącznie przez cały okres obowiązywania umowy. 14. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełnienia przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. 2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 3. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią Załączników i innych dokumentów stanowiących integralną część Umowy lub wytworzonych przez Strony, pierwszeństwo mają postanowienia umowne. 4. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy. 5. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może jednak dokonać cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umowy za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. 6. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 17

18 7. Strony Umowy podejmą w dobrej wierze wysiłek w celu rozwiązania wszelkich sporów powstałych pomiędzy Stronami, które wynikły w związku z realizacją Umowy i/lub jej interpretacją. O ile rozwiązanie sporu nie powiedzie się, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 8. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez ostatnią ze Stron. 9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 10. Załączniki stanowiące integralna część Umowy: 1) Załącznik Nr 1 Protokół Odbioru Ilościowego 2) Załącznik Nr 2 Protokół Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania CheckPoint 3) Załącznik Nr 3 Protokół Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania IPS 4) Załącznik Nr 4 Zgłoszenie Usługi Wsparcia Technicznego 5) Załącznik Nr 5 Protokół Realizacji Zgłoszenia 6) Załącznik Nr 6 Oświadczenie o ochronie informacji 7) Załącznik Nr 7 Protokół Świadczenia Usługi Wsparcia 8) Załącznik Nr 8 Wykaz cen jednostkowych kopia załącznika A do SIWZ Formularz oferty. Zamawiający Wykonawca 18

19 Załącznik Nr 1 do Umowy nr z dn.. r. Protokół Odbioru Ilościowego Miejsce dostawy:. Warszawa, dnia. / / W dniu...r. na podstawie ust. ww. Umowy dokonano odbioru ilościowego Oprogramowania.. wymienionych/ego poniżej. Lp. Nazwa Numer fabryczny/licencji Sztuk Uwagi Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*. Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został wykonany w terminie* * niepotrzebne skreślić 1. Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu UWAGI:... Za Zamawiającego Za Wykonawcę... (imię i nazwisko, podpis)... (imię i nazwisko, podpis) 19

20 Załącznik Nr 2 do Umowy nr z dn.. r. Protokół Odbioru Jakościowego Usługi Migracji Oprogramowania CheckPoint Warszawa, dnia. / / Nazwa i adres miejsca wykonania: W dniu wykonano zgodnie z Umową nr..: Lp Wykonano/zweryfikowano Aktualizacja oprogramowania zapory sieciowej modułów filtrujących Power do rekomendowanej wersji CheckPoint Firewall- 1/VPN-1 R77 Instalacja oprogramowania zarządzającego systemem CheckPoint Firewall-1/VPN-1 w wersji R77 na dostarczonej platformie sprzętowej IBM Systems x3550 M2 Przeniesienie konfiguracji użytkowanego systemu zarządzania zaporą sieciową ChecPoint Firewall-1/VPN-1 R71.40, SunFire V240, OS Solaris 10 na platformę z Lp. 2 Testy poprawności działania systemu zapory sieciowej w środowisku produkcyjnym Weryfikacja na stronie internetowej CheckPoint, uprawnień do korzystania z wsparcia technicznego Wynik sprawdzenia Pozytywny TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE Przedmiot Umowy został odebrany bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*. Przedmiot Umowy w zakresie objętym odbiorem został wykonany w terminie /nie został wykonany w terminie* niepotrzebne skreślić 1. Zgodnie z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem powinno nastąpić do dnia Faktyczne wykonanie Przedmiotu Umowy objętego niniejszym odbiorem nastąpiło w dniu Za Zamawiającego... (imię i nazwisko, podpis) Za Wykonawcę... (imię i nazwisko, podpis) 20

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo