SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI 4 JAPAN FLESZ Drodzy Czytelnicy, Z nieukrywaną radością dzielimy się z Wami informacją, iż Made in Japan właśnie skończył 2 lata. W tym czasie nasza gazeta się nieco przeobraziła i znacznie rozbu dowała, cały czas się rozwijając. Mamy nadzieję, że to był dobry początek naszej motoryzacyjnej przygody i pasji jaką wspólnie dzielimy się z Wami. A w związku z wejściem już w Nowy, oby wcale nie pechowy 2013 rok, pragniemy Wam Drodzy Czytelnicy życzyć spokoju i wy - trwałości w dążeniu do realizacji celów, powodzenia we wszelkich przedsięwzięciach, niekończącego się zapału motory zacyjnego, a także wielu cudownych chwil w gronie najbliższych. A my dziękujemy Wam, że jesteście z nami! I z tej okazji przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy dodatek kalendarz na rok Jednocześnie informujemy o noworocznym konkursie związanym z tym właśnie kalendarzem. Dla pierwszych 10 osób, które rozpoznają auta (marka i model) i prześlą poprawne odpowiedzi na adres redakcji, czekają atrakcyjne upominki! Najnowsze wydanie Made in Japan zaprasza do artykułów: główny temat poświęcony legendarnemu Subaru Impreza, poznaj na nowo tą rajdową bestię, przegląd nowości z rynku części zamiennych, czyli tradycyjnie Musisz to Mieć. Do tego nie mogło zabraknąć tematów zimowych, czyli jak dobrać odpowiednie felgi czy jakie opony są najlepsze na białą porę roku. Strefa Eco tym razem prezentuje ciekawą propozycję od Nissana. Na koniec jak zawsze porcja humoru połączona z sudoku. Zapraszamy gorąco! Z motoryzacyjnym pozdrowieniem, Marta Majewska 6 SUBARU IMPREZA 8 STREFA OYODO 9 AZJA W NATARCIU 10 MUSISZ TO MIEĆ 12 KATALOG ON-LINE 14 UNIWERSALNE WYCIERACZKI PŁASKIE DENSO 16 ICE SKRÓT RATUJĄCY ŻYCIE! 17 OPONY LETNIE, ZIMOWE CZY UNIWERSALNE? 18 IV TARGI TRÓJMIEJSKIE 20 JAKIE FELGI NA ZIMĘ? Redaktor prowadzący: Marta Majewska Współpraca: K. Szotowicz, M. Nowakowski, M. Jurczewski, T. Wiśniewski. Dokładaliśmy wszelkich starań aby nieco umilać czas wszystkim Czytelnikom. Kwartalnik Made In Japan Adres redakcji: ul. Posag 7 Panien Warszawa Mail: 22 STREFA ECO NISSAN TeRRA 24 CZY WIESZ, ŻE 26 ROZRYWKA SUDOKU 27 ROZRYWKA HUMOR (I) STYCZEŃ 2013 MADE IN JAPAN 3

3 JAPAN FLESZ Kolejne motoryzacyjne święto, czyli Międzynarodowe Targi Samochodowe w Paryżu 2012 za nami. Przeglądamy premiery, nowości i testy samochodów, aby wybrać te najbardziej nas interesujące. Zwłaszcza, że takiej imprezy do końca roku już nie będzie. A na tegorocznym salonie samochodowym znaleźliśmy kilka ciekawych kąsków motoryzacyjnych. KIA CARENS NOWY WYMIAR AUTA RODZINNEGO Nowa Carens jest nieco mniejsza od poprzedniczki bo jest i ni sza o 4 cm, krótsza o 2 cm i w sza o 1,5 cm. Za to ma wi kszy rozstaw osi o 5 cm, co do - daje kabinie pasa erskiej przestronnoêci, a wysoka linia boczna wraz z opadajàcà ku dołowi linià dachu sprawiajà, e nadwozie ma sportowà dynamicznà sylwetk. Elegancji nadajà chromowane obramowania szyb. Ponadto zmian dopatrujemy si w grillu na chłodnic, charakterystycznym dla marki KIA, do tego dochodzà te diodowe Êwiatła dzienne przednie i tylne. Wn trze wyko - nane z wysokiej jakoêci materiałów przez co jest bardziej konkurencyjne do aut w swojej klasie. Oparcie fotela pasa era z przodu składa si na płasko, 3 miejsca w drugim rz dzie składajà si indywidualnie, natomiast trzeci rzàd składa si z mo liwoêcià zło enia na równo z podłogà baga nika, co daje wi kszà pojemnoêç ładunkowà. A samo auto pomieêci 7 pasa erów, zatem jest to ciekawa propozycja koreaƒskiego koncernu dla ceniàcych wygod rodzin. W ofercie majà byç dost pne dwie jed - nostki benzynowe słabsza, o pojem - noêci 1,6 l dostarcza 135 KM, natomiast mocniejsza ma 2 litry i moc 177 KM. Natomiast dla preferujàcych silnik Diesla b dzie oferowany o pojemnoêci 1,7 l w dwóch wariantach. Pierwszy z nich oferuje 115 KM i moment obrotowy 260 Nm, drugi to ju 136 KM i 330 Nm. NOWA MAZDA 6 Dla kochajàcych auta sportowe i luksus na najwy szym poziomie mamy dobrà informacj. Podczas targów Motor Show w Pary u odbyła si pre - miera nowej Mazdy 6 w wersji sedan, która obecnie debiutuje na moskiewskim salonie samochodowym. Mazda 6 jest ju dost pna w Polsce w jednym z czterech poziomów wyposa enia: ceny zaczynajà si od zł wersja SkyGO, tylko z sil - nikiem benzynowym 2.0 /145 KM, dalej SkyGO i SkyMOTION od zł, SkyENERGY od zł, a SkyPASSION od zł. W standardzie Szóstka wyposa ona jest w klimatyzacj, elektrycznie regulowane szyby i lusterka, centralny zamek, całà armi elektronicznych wspomagaczy dbajàcych o bezpieczne hamowanie i trakcj, system moni - toringu ciênienia w oponach oraz układ wspomagajàcy ruszanie pod górk. Do tego sà przednie i boczne poduszki powietrzne plus kurtyny. Ponadto kilka nowoêci wpływajàcych na zwi kszenie bezpieczeƒstwa, takich jak: System i-eloop to opracowany przez in ynierów Mazdy układ od - zyskiwania energii podczas hamo - wania, który rozpoczyna ładowanie kondensatora z chwilà, gdy kierowca zdejmie nog z pedału gazu. Energia zmagazynowana w kondensatorze mo e byç wykorzystana do zasilania urzàdzeƒ elektrycznych w samo - chodzie. Dzi ki temu wi cej energii z paliwa przeznaczane jest na za - silanie silnika, co ma przyczyniaç si do zmniejszenia spalania. Inteligentne wspomaganie hamowa - nia SBS system monitorujàcy po - przedzajàce samochody w zakresie pr dkoêci mi dzy km/h, ostrzegajàcy kierowc o zbyt małym dystansie i automatycznie urucha - miajàcy hamulce, gdy wyst puje ry - zyko kolizji układ dost pny w najbogatszej wersji SkyPASSION. Smart City Brake Support (SCBS), oznacza system, który automatycznie zatrzymuje samochód, aby uniknàç lub zmniejszyç konsekwencje kolizji przy pr dkoêci mi dzy 4 a 30 km/h. Emergency Stop Signal (ESS) włàcza pulsujàce Êwiatła awaryjne podczas gwałtownego hamowania, aby ostrzec innych uczestników ruchu. (HLA) pomaga zapobiec staczaniu si samochodu w chwili, gdy kierowca przenosi nog z pedału hamulca na pedał gazu w momencie ruszania na pochyłoêci. Mazda 6 jest dost pna: z silnikami turbodiesla 2.2 o mocy 150 lub 175 KM. Istnieje mo liwoêç wybrania skrzyni manualnej bàdê automatycznej. z silnikami benzynowymi 2.0 o mocy 145 lub 165 KM i 2.5 /192 KM. SzeÊciobiegowy automat mo na mieç tylko z silnikiem benzynowym 2.0 /165 KM i 2.5 /192 KM. HOT NEW! NOWE SUBARU FORESTER Ju pod koniec pierwszego kwartału 2013 r. w Polsce b dzie mo na zamawiaç nowy crossover czwartej generacji Subaru Forester. Póki co mo - emy go podejrzeç jedynie na zdj ciu broszurowym. Z tego mo na zaobser - wowaç, e nie ró ni si znaczàco od poprzedniego modelu. Z widocznych zmian mo emy powiedzieç o desce rozdzielczej, która jest mocno zbli ona do tej z Subaru XV, oraz e auto jest wi ksze (4595 mm długoêci, 1795 mm szerokoêci i 1695 wysokoêci przy roz - stawie osi 2640 mm). Nowy Forester b dzie dost pny tylko w wersji z sil - nikiem benzynowym o pojemnoêci 2l, wolnossàca o pojemnoêci 148 KM oraz turbodoładowana o mocy 196 KM. Autor: M.M. 4 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013

4 SUBARU Osiàgni cia: Auto brało udział w niejednym rajdzie organizowanym na terenie Polski. Poni ej lista osiàgni ç tego nieêmiertel - nego modelu: 2010: II Rajd Ró y 1. miejsce, klasa 6 (SUBARU IMPREZA GT) Kutno 2010: 8 Rajd Brugman 3. miejsce, klasa 6 (SUBARU IMPREZA GT) Włocławek 2010: Włocławski Mistrz Kierownicy 1. miejsce, klasyfikacja generalna (SUBARU IMPREZA GT) Włocławek 2010: AB CUP Bednary 3. miejsce, klasa 6 (SUBARU IMPREZA GT) Bednary / Poznaƒ 2011: Auto Slalom CUP 2. miejsce, klasa 6 (SUBARU IMPREZA GT) Toruƒ 2012: NIGHT POWER 3 miejsce klasa OPEN (SUBARU IMPREZA STI RA) Płock 2012: SZUTROWY PUCHAR KUJAW 2 miejsce klasa 4 (SUBARU IMPREZA STI RA) Choceƒ 2012: KUTNOWSKIE ÂCIGANIE 3 miejsce klasa 3 (SUBARU IMPREZA STI RA) Kutno IMPREZA SUBARU to marka znana na całym świecie i raczej nikt z fanów nie wyobraża sobie światowego rynku motoryzacyjnego bez tej firmy. O Subaru Nazwa Subaru w j zyku japoƒskim oznacza plejady, a uzupełnieniem tego zwiàzku z astrologià jest logo przedsta - wiajàce konstelacj 6 gwiazd. I chocia korzenie firmy si gajà 1917 roku, to cha - rak terystyczne logo pojawiło si dopiero w latach 50-tych. Podobnie jak prezen - tacja pierwszego auta Subaru o nazwie 1500, które zostało wypuszczone w roku Jednak dopiero pokazany w 1958 roku drugi model, nazwany 360, okazał si hitem na miar całej Japonii. Kolejny model Subaru 1000, ju wtedy miał nap d na przednie koła i bardzo no - woczesne jak na te czasy zawieszenie. Póêniej firma wypuêciła nast pc słynnej 360-tki model R-2. Przełomowymi dla firmy samochodami stały si dwa modele: Subaru Leone z 1971 i Subaru Leone Station Wagon z 1972, to pierwszy samochód z nap dem na obie osie, który trafił do produkcji masowej. PopularnoÊç, jakà zdobył ten nap d, była podło em dla nast pnych konstrukcji Subaru, Rexa z 1972, Brata pick-upa 4x4 sprzedawanego od 1977 roku w Stanach Zjednoczonych, mini vana Do mingo z 1983 roku i małego Justy z 1984 r. W 1991 roku został zapre zentowany sporto wy model Subaru SVR, który charaktery zował si zdecydowanie agresywniejszym kształtem. Jednak to był dopiero prawdziwy wst p do nie - wàtpliwie naj słynniejszego roku w firmie Subaru, gdy dopiero wypuszczenie le - gendarne go modelu IMPREZA przy - sporzyło mar ce popularnoêci i fanów na całym Êwiecie. Subaru okazało si za - równo rewolu cyjnym samochodem pod wzgl dem bilansów marki ale równie za sprawà cyklu Rajdowych Samochodo - wych Mistrzostw Âwiata. W połàczeniu z nie kwestionowanym rajdowym talen - tem nie yjàcego ju Latajàcego Szkota Colina McRae, Subaru zdobyło w 1995 roku podwójnà koron WRC (tytuł w klasyfikacji kierowców i konstruk - torów). W 1992 roku fabryk opuêciła pierwsza Impreza WRX. Auto było przeznaczone jedynie na japoƒski rynek. Kultowe Subaru nap dzał 2-litrowy turbodoładowany silnik o czterech prze - ciwsobnych tłokach i mocy 240 KM. W Europie auto zadebiutowało dwa lata póêniej pod nazwà Impreza Turbo. Europejska wersja była wyposa ona w 208-konny silnik, poprawione zawie - szenie i ABS. Subaru Impreza WRX STI Type RA z 1998 roku to auto jednoznacznie ko - jarzàce si z rajdami samochodowymi. Wersja, którà prezentujemy, jest kultowa nie tylko z racji samego modelu IMPREZA, ale zarówno dlatego, e jest to szczególna wersja TYPE RA. Te egzemplarze były bazà do budowy raj - dówek. Wyprodukowano je w iloêci 555 szt, z czego prezentowany egzemplarz jest 90 sztukà. IloÊç tych egzemplarzy była podyktowana uzyskaniem homolo - gacji auta produkcyjnego. O Subaru IMPREZA WRX STI Type RA Wersja RA charakteryzowała si l ej - szym nadwoziem pozbawionym wygłu - szeƒ i zabezpieczeƒ antykorozyjnych. Posiada cieƒsze szyby, daszek wen - tylacyjny w miejscu szyberdachu, spor - towe zawieszenie, natrysk WODY na Intercooler, przeniesienie nap du za pomocà mocniejszej skrzyni biegów z elektronicznà regulacjà centralnego dyferencjału (DCCD), grubsze półosie, szpera w tylnym dyferencjale, dwu - litrowy silnik boxer turbodoładowany o mocy 280 KM. Impreza, prócz fabrycznego tuningu STI (Subaru Technica International), dodatkowo posiada zmieniony tylny sta - bilizator z mo liwoêcià regulacji, układ wydechowy, nawiercane tarcze hamulco - we przednie i sportowe klocki, sportowà kierownic zamszowà z odsadzeniem. Od zawsze ten model był obiektem moich marzeƒ. Zgodnie z przeznacze - niem chciałbym zbudowaç to auto do rajdów, abym mógł wystartowaç w raj - dach rangi Mistrzostw Polski mówi właêciciel auta Arkadiusz Tyc. 6 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013 (I) STYCZEŃ 2013 MADE IN JAPAN 7

5 CEWKI ZAPŁONOWE NGK Ratingen, na tegorocz - nej edycji targów Automechanika firma NGK Spark Plug Europe zaprezentowała swój nowy asortyment produktów cewek zapłonowych. Według danych Firmy, jej asortyment składajàcy si z 350 referencji b dzie najszerszym asor - tymentem cewek zapłonowych na rynku europejskim. Niniejszym Klienci b dà mogli zaopatrywaç si we wszystkie STREFA produkty zwiàzane z procesem zapłonu tylko u jednego dostawcy. Firma NGK, ekspert w tematyce za płonu, do swojego portfolio produk - tów: Êwiec zapłonowych, arowych, sond lambda i przewodów zapłonowych dodał kolejny asortyment cewki zapłonowe. Zawiera on a 350 re ferencji od klasycznych cewek tzw. kielichowych, cewek z rozdzielaczem oraz cewek blokowych, po cewki Êwie - cowe oraz systemy cewek zapłonowych. Dzi ki takiemu zestawieniu asorty - ment cewek NGK osiàga najwy sze pokrycie rynku w Europie a 92%, czyli wi cej ni ka dy z konkurencyjnych asortymentów obecnie dost pnych na rynku. Nie mniej wa ny jest te fakt, i tylko asortyment NGK gwa - rantuje odpowiednià cewk do ponad 90% najlepiej sprzedajàcych si marek samochodów na ka dym rynku euro - pejskim. Wprowadzenie na rynek własnego asortymentu cewek zapewnia NGK stra - tegicznà przewag, poniewa po zwala Firmie wykorzystaç swojà pozycj eksperta w sprawach zapłonu, a wszystko to z korzyêcià dla Klienta. Teraz dystry - butorzy i warsztaty mogà zaopatrywaç si we wszystkie produkty zwiàzane z procesem zapłonu silników benzyno - wych tylko u jednego dostawcy, majàc jednoczeênie zapewnionà bezkompro - misowà jakoêç wiodàcego partnera tech - nicznego producentów samochodów. Wszystkie cewki NGK gwarantujà bo - wiem niezawodny zapłon, najwy szy poziom tolerancji elektromagnetycznej oraz długà ywotnoêç. Jak zwykle te widaç typowe dla NGK zorientowanie na Klienta, przeja - wiajàce si w pomysłach na zwi kszanie wartoêci dodanej oferowanej Klientom, na ułatwienie im codziennej pracy. Do takich nale y na przykład prosty system numeracji referencji, który został opracowany dla nowego asortymentu produktów: cewki zostały podzielone na 6 kategorii, na podstawie których dystrybutorzy i warsztaty mogà natych - miast zorientowaç si ile cewek jest potrzebnych do danego pojazdu i jaka ich iloêç powinna zostaç zamówiona. PraktycznoÊç nowego asortymentu była priorytetem tak e w projektowaniu opakowaƒ. Oprócz nazwy referencji, tak e szkic na jej opakowaniu pokazuje typ znajdujàcej si w Êrodku cewki, co znacznie ułatwia odnalezienie tej właê - ciwej oraz zapobiega pomyłkom. W dzisiejszych czasach wielu euro - poziomu bezpieczeƒstwa. Ponadto kom - pejskich producentów przenosi swoje ponenty OYODO spełniajà wymagania fabryki na Daleki Wschód, głównie ze dyrektyw Unii Europejskiej GVO EC wzgl dów ekonomicznych, gdy wy - Nr 1400, dzi ki czemu u ytkownik st puje tam tania siła robocza. Nale y nie traci gwarancji producenta pojazdu, montujàc cz Êci samochodowe z tej tutaj wyodr bniç producentów koreaƒ - skich i japoƒskich, którzy sà obecnie linii. Dzi ki wieloletniej współpracy czołowà motoryzacyjnà siłà. Zaskakujà z koncernami japoƒskimi i azjatyckimi, GeParts ma mo liwoêç kupowania swoimi technologiami i dost pnoêcià materiałów, wyprzedzajàc w ten sposób towarów z pierwszej r ki, co zapewnia Stary Kontynent. Przypadki przej cia produktom najwy szà jakoêç i najlepszà cen. Do OYODO dostarczajà europejskich firm przez japoƒskie kon - cerny produkujàce cz Êci samochodowe nie sà ju sensacjà. Wi kszoêç osób 555, Koyo, NTN, NSK, Daichi, Exedy, liderzy w produkcji Êwiatowej, m.in.: zadaje sobie pytanie: dlaczego warto NPW, DBA, CTR, Mobiletron, URW, wybieraç marki producentów azjatyc - Denso, Bando, HKT, Aritex, Mitsuboshi, kich, a nie europejskich, do aut ko - GMB, Reiken, Teikoku, Mobis, GM, reaƒskich czy japoƒskich? JakoÊç tych Aisin, Valeo, D.I.D, NPR, Tama, Tokico. AZJA W NATARCIU cz Êci jest najwy sza i sà one stosowane przez producentów samochodów. Warto podkreêliç, e cz Êci produkowane w Korei i Japonii majà o wiele ko - rzystniejszy stosunek ceny do jakoêci, w porównaniu z innymi markami. W dobie globalizacji, kupujàc cz Êci sygnowane logiem wielu zachodnich producentów, tak naprawd kupujemy zachodnie pudełko, a w Êrodku otrzy - mujemy elementy wyprodukowane w Chinach, Wietnamie itp. W przypadku japoƒskich i koreaƒskich pro - ducentów, aden z nich nie przenosi produkcji poza macierzysty kraj. Bioràc pod uwag te oczywiste zalety, posiada - cze azjatyckich samochodów wybierajà z oferty GeParts takie marki jak: OYODO, JPN i KOR. OYODO to renomowana marka cz Êci samochodowych dedykowana do aut japoƒskich i koreaƒskich. Stworzona została w oparciu o niezawodne, japoƒ - skie technologie, które od zawsze przo - dowały w dziedzinie motoryzacji. To właênie dzi ki najnowoczeêniejszym rozwiàzaniom technologicznym cz Êci OYODO cechujà si najwy szà jakoêcià, doskonałà precyzjà oraz nadzwyczajnà wytrzymałoêcià. W połàczeniu, daje to u ytkownikom gwarancj najwy szego Wi kszoêç tych producentów, to firmy dostarczajàce na pierwszy monta nie tylko do samochodów japoƒskich oraz koreaƒskich, ale równie do samo - chodów europejskich. JPN to marka, za którà kryje si precyzja i jakoêç w konkurencyjnej cenie. Oparta wyłàcznie na sprawdzo - nych producentach, a tak e poparta procesem technologicznym spełniajàcym z góry narzucone wymogi. Obecnie jest to najdynamiczniej rozwijajàca si linia cz Êci zamiennych w Europie, cieszàca si du ym zainteresowaniem w Êwiecie motoryzacji. Cechuje jà sze - roka gama ponad produktów, skatalogowana w intuicyjnej, profesjo - nalnej bazie dost pnej w ka dym auto - ryzowanym punkcie sprzeda y JPN. Produkty JPN sprzedawane sà w zuni - fikowanych czerwono-czarnych opako - waniach. Cechà charakterystycznà produktów JPN jest bardzo dobra cena, ale i co wa ne wysoka jakoêç. Nie ma tu miejsca na gorszego pro ducenta po - szczególnego asortymentu, ka dy ele - ment, ka da cz Êç decyduje o wizerunku całej linii. KOR wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom klientów posiadajàcych samochody koreaƒskich koncernów motoryzacyjnych (Daewoo/Chevrolet, Hyundai, Kia oraz SSangYong), GeParts stworzył lini towarowà, która łàczy w sobie dwie najwa niejsze cechy: jakoêç i przest pnà cen. Poprzez nawiàzanie bezpoêredniej współpracy z pro - ducentami, KOR zapewnia pierwszomonta owe cz Êci w du o ni szych cenach ni te same cz Êci sygnowane logiem koncernu samochodowego. Takich producentów cz Êci jak: CTR, DONGIL, GMB, SANGSIN, SECO, SAMYUNG, TCIC, VALEO nie trzeba nikomu przedstawiaç. KOR to równie koreaƒscy producenci dostarczajàcy cz Êci na tzw. aftermarket. W tym przypadku jakoêç poparta jest wielo - letnim doêwiadczeniem w produkcji cz Êci, co przekłada si na liczne certyfikaty jakoêci. W tej grupie mo na znaleêç miedzy innymi pompy wody firmy AUTOTOP, napinacze oraz rolki prowadzàce HSC, REX, ter mostaty oraz czujniki elektryczne INZI. No - woêcià w ofercie jest bardzo znana i ceniona w Korei marka ONNURI. Obecnie w ofercie GeParts mo na zna - leêç takie cz Êci jak: filtry, uszczelki, elementy zawieszenia, elementy ele - ktryczne, a ju w niedalekiej przyszłoêci pełnà gam produktów tego producenta. Linia KOR cieszy si bardzo du ym zaufaniem klientów, co ma odzwier - ciedlenie w ogólnej wielkoêci sprzeda y cz Êci zamiennych do coraz bardziej popularnych na naszym rynku aut koreaƒskich. Wyselekcjonowane linie OYODO, JPN i KOR dajà przewag na tle produktów konkurencyjnych. Komplek - sowa oferta do samochodów azjatyckich pod jednym dachem to przewaga zarówno dla hurtowni, sklepu, jak i warsztatu. Ka dy sprzedawca mo e zaoferowaç swojemu klientowi towar dedykowany do jego samochodu, majàc ÊwiadomoÊç, e jest to najlepsza oferta dost pna na rynku. Dodatkowy argu - ment, e sà to cz Êci produkowane przez najlepsze fabryki dostarczajàce dokładnie te same cz Êci na lini pro - dukcyjnà producentów samochodów, jak i na rynek cz Êci zamiennych, jest nie do podwa enia. Produkty GeParts z linii OYODO, JPN i KOR dost pne sà wyłàcznie w renomowanych punktach sprzeda- y cz Êci do aut azjatyckich, gdzie specjaliêci pomogà profesjonalnie i szyb - ko dobraç odpowiednie cz Êci do ka - dego modelu auta oraz udzielà niezb dnych informacji o produktach, cenie, dost pnoêci, warunkach gwarancji i wiele innych. 8 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013 (I) STYCZEŃ 2013 MADE IN JAPAN 9

6 ZESTAW ŁO YSK KOŁA TYLNEGO Z PIASTÑ ZESTAW ROZRZÑDU PRZEGUB NAP DOWY ZEWN TRZNY KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE FILTR POWIETRZA 20L3035-JPN 55R8002-OYO 10P2091-JPN 10H0325-OYO 10H0509-OYO 20F1060-JPN MAZDA CX-7 4WD SUZUKI VITARA, GRAND VITARA 2.5i 24V, 2.7i 24V TOYOTA YARIS II (20/56mm/26) OPCJA II HYUNDAI i30 KIA SPORTAGE III (KOREA) NISSAN QASHQAI 1.6I 16V, 2.0I 16V rok prod. 2006> rok prod. 1996> rok prod. 2006> rok prod > rok prod rok prod. 2007> FILTR KABINOWY PRZEGUB NAP DOWY ZEWN TRZNY TARCZA HAMULCOWA PRZEDNIA TARCZA HAMULCOWA TYLNA SWORZE WAHACZA PRZEDNIEGO DOLNEGO TULEJA BELKI TYLNEJ 40F1013-JPN 10P3054-JPN 30H2136-OYO 40H4037-OYO 10Z5025-OYO 50Z5036-OYO NISSAN MURANO MAZDA 6 DIESEL (28/56mm/33 44t) TOYOTA AURIS/COROLLA SYSTEM BOSCH HONDA ACCORD MITSUBISHI COLT MITSUBISHI COLT rok prod. 2007> rok prod. 2002> (273x49x26x5) rok prod. 2006> rok prod. 2008> rok prod. 2004> rok prod. 2004> 10 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013 (I) STYCZEŃ 2013 MADE IN JAPAN 11

7 Nowe narz dzie do wyszukiwania cz Êci zaprasza na stron Firma GeParts idàc z post pem czasu oraz widzàc potrzeby klientów udo st pniła nowà wersj wyszukiwarki pod znanym ju adresem katalogazja.pl. Jest to specjalnie stworzone do wyszukiwania i zamawiania cz Êci narz dzie internetowe dla klientów firmy GeParts. Formuła programu została oparta na da nych z poprzedniej wyszukiwarki in ternetowej katalogazja.pl, nie mniej jest to nowy i znacznie bardziej rozbudowany program, który jest jednoczeênie intuicyjnà i przej - rzystà aplikacjà. Katalogazja.pl jest odzwierciedle - niem wyobra enia o motoryzacji firmy GeParts, która zastosowała nowator - skie i niespotykane dotàd rozwiàzania. Program ten umo liwia swoim kli - entom korzystanie z bardzo szybkiego i praktycznego na co dzieƒ narz dzia. Przejrzysty panel wyszukiwania, wi - doczne stany, zamienniki, typy zamien - ników. Dost pna jest równie wersja demo, która umo liwia klientom nie zarejestrowanym na zapoznanie si z ofertà i wyszukanie produktów, które mogà zrealizowaç w autoryzowanych sklepach sieci partnerskiej GeParts. Wi cej na ten temat na Nowe cechy programu: nowy intuicyjny, przejrzysty wyglàd, autorskie drzewo modeli samochodów, iloêç typów cz Êci przy danym zastosowaniu, wczytywanie zamówieƒ po innych numerach, dodatkowe szukanie po innych numerach, płynne przechodzenie pomi dzy zamiennikami czy zastosowaniami. Ponadto jest to Êwietne narz dzie, za pomocà którego firma GeParts komunikuje si ze swoimi odbiorcami odnoênie nowoêci, promocji, eventów itp. W niedalekiej przyszłoêci program ma zawieraç równie zdj cia po - glàdowe wszystkich modeli samo - chodów, czy aktywne schematy zawieszenia. Zapraszamy na Autor: M.M. 12 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013

8 NOWE, UNIWERSALNE WYCIERACZKI PŁASKIE DENSO DLA POJAZDÓW Z LEWOSTRONNYM UKŁADEM KIEROWNICZYM DENSO opublikowało nowy katalog zaawansowanych wycieraczek o jakości części OE dla rynku wtórnego, w którym opisano również dwie nowe linie części: wycieraczki uniwersalne hybrydowe i płaskie. NOWE, UNIWERSALNE WYCIERACZKI PŁASKIE Wprowadzone na rynek wtórny równo - legle z katalogiem, nowe, łatwe w monta u wycieraczki uniwersalne płaskie DENSO charakteryzujà si cichà pracà, wi kszà skutecznoêcià w usuwaniu zanieczyszczeƒ z szyby ni standardowe produkty oraz eleganckim wyglàdem. Mogà byç stosowane w szerokim zakresie pojazdów z lewostron - nym układem kierowniczym. Klienci mogà ju wymieniaç niektóre za stosowania wycieraczek szkieletowych na nowe, uniwersalne wycieraczki płaskie DENSO. Do ich dyspozycji jest 225 zastosowaƒ. Na liêcie znalazły si m.in. Audi A3 i A4, BMW serii 3 (E36 oraz E46), Dacia Duster i Sandero, Fiat Punto i Stilo, Ford Focus, Ford Mondeo 1 i 2, Mazda 6, Mitsubishi Lancer, Opel Astra i Vectra, Toyota Corolla i Volkswagen Golf 3/4. Wycieraczki uniwersalne płaskie DENSO łàczà markowà, najwy szà jakoêç cz Êci przeznaczonych na pierwszy monta z za - awansowanà technologià. Kierowcy potrze - bujà niezawodnych i wydajnych wycieraczek, które zapewnià im doskonałà widocznoêç i bezpieczeƒstwo podczas najtrudniejszych warunków pogodowych, mówi Berry Luigjes, Product Manager w DENSO Europe B.V. Business Unit Aftermarket. Nowe, uniwersalne wycieraczki płaskie DENSO zostały zaprojektowane w taki spo - sób, by równomiernie przylegały do szyby na całej długoêci pióra, zapewniajàc kierowcy maksymalnà widocznoêç. Ich aerodynamicz - ny profil przekłada si na ponadprzeci tnà skutecznoêç wycierania, tak e wtedy, gdy pojazd porusza si z du à pr dkoêcià. Z kolei zmniejszona powierzchnia wycieraczek mini - malizuje szum powietrza. Wycieraczki uni - wersalne płaskie DENSO znakomicie radzà sobie równie podczas mrozów: kształt pióra zwi ksza wydajnoêç wycierania przy niskich temperaturach otoczenia, eliminujàc zamar - zanie powierzchni dodaje Berry Luigjes. Kolejnà zaletà nowych wycieraczek DENSO jest wygoda. Wyró niajàce si eleganckim, opływowym kształtem i wbudo - wanym, aerodynamicznym spojlerem, nowe wycieraczki DENSO sà równie łatwe w monta u. Innowacyjna budowa ramienia ułatwia wymian piór wycieraczek i nie wymaga stosowania adaptora podkreêla Berry Luigjes. WYCIERACZKI UNIWERSALNE HYBRYDOWE DENSO wprowadziło na rynek wtórny szeroki zakres wycieraczek uniwersalnych hybrydowych ich zastosowania równie zostały wyszczególnione w nowym katalogu wycieraczek na lata 2012/13. To idealne rozwiàzanie dla tych klientów rynku wtór - nego, którzy szukajà produktu lepszego ni standardowy. Wycieraczki uniwersalne hybry - dowe łàczà wyjàtkowà skutecznoêç działania wycieraczek szkieletowych z elegancjà i aero - dynamikà wycieraczek płaskich. Innowacyjny projekt, wytrzymałe materiały i futurystyczny wyglàd sprawiajà, e wycieraczki uniwersalne hybrydowe sà wybierane przez niektórych producentów samochodów jako cz Êci ory - ginalnego wyposa enia. 14 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013 (I) STYCZEŃ 2013 MADE IN JAPAN 15

9 SKRÓT RATUJĄCY ŻYCIE! Co oznacza skrót I.C.E.? In Case of Emergency, bo tak brzmi jego pełna nazwa, oznacza w dosłownym tłumaczeniu w nagłym wypadku. OPONY LETNIE, ZIMOWE CZY UNIWERSALNE? Już niedługo możesz nie mieć takiego dylematu, a to za sprawą nowych przepisów, które mają obligować do wymiany opon letnich na zimowe. Skrót ten znany jest na całym Êwiecie głównie przez słu by ratownicze i infor muje do kogo powinni zadzwoniç ratownicy w razie nagłego wypadku. Stosowany jest przewa nie w dwóch formach: W ksià ce adresowej telefonu ko - mórkowego, jako kontakt ICE wpi - suje si numer telefonu do bliskiej osoby. JeÊli takich osób jest klika, to ka dy kolejny numer wpisuje si pod hasłem ICE1, ICE2, itd. Na specjalnej karcie ICE przy - pominajàcej wizytówk, wpisuje si takie dane jak: imi, nazwisko i nu - mer kontaktowy do najbli szej osoby. Kart tà powinno si nosiç cały czas przy sobie, najlepiej w portfelu. Pomysł kart i wszelkich komunika - tów I.C.E. powstał z inicjatywy włoskich ratowników, którzy zauwa ali du à luk informacyjnà w kontakcie z rodzinà i bliskimi poszkodowanych. Równie w Polsce, słu by ratownicze podczas incydentu nie wiedzà w jaki sposób mogà skontaktowaç si z rodzinà osób uczestniczàcych w wypadku. W dowo - dzie osobistym czy w innych dokumen - tach, które nosimy przy sobie zazwyczaj nie mamy numerów kontaktowych do bliskich. Tylko nieliczne osoby zapisujà takà informacj na kartce papieru czy w telefonie komórkowym. Dlatego te, najlepszym sposobem na zapisanie tak wa nego komunikatu jest właênie karta I.C.E. trwała, plastikowa z mo liwoêcià wpisania do 3 numerów do naszych najbli szych. Dzi ki tej prostej formie informacji w razie potrzeby osoby wskazane mogà udzieliç niezb dnych informacji o nas. Karta I.C.E. niezastàpiona jest równie w innych sytuacjach: jeêli ktoê straci przytomnoêç np. w komunikacji miej - skiej albo w przypadku osób starszych, które majà problem z pami cià i nie potrafià podaç swoich danych osobo - wych, czy nawet w sytuacji, gdy zgubi si dziecko. Niewielka karta w takich przypadkach mo e zaoszcz dziç nerwów naszych bliskich oraz co najwa niejsze mo e uratowaç ycie. Równie kierowcy w coraz wi kszej liczbie zaopatrujà si w naklejki samo - chodowe ICE, które po wypełnieniu markerem nakleja si od wewn trznej strony szyby samochodowej, co daje do - datkowà mo liwoêç kontaktu w przy - padku, gdy nasze dokumenty czy telefon ulegnà zniszczeniu. Pami tajmy, e ka dy z nas mo e przyczyniç si do uratowania własnego ycia, czy ycia innych informujàc o I.C.E. skrócie, z którego korzystajà wszystkie słu by ratownicze na całym Êwiecie. Podsumowujàc I.C.E. przynosi ka - demu z nas takie korzyêci jak: umo liwia natychmiastowy kontakt z najbli szymi osobami; umo liwia personelowi medycznemu zasi gni cie informacji dotyczàcych za ywanych leków majàcych wpływ na stan pacjenta; umo liwia równie zasi gni cie in - formacji o tym, gdzie pacjent jest leczony. Pomysł ten jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a mo e byç natomiast bardzo u yteczny. Słu by ratownictwa medycznego zalecajà wprowadzanie ta - kich numerów do telefonu, na kart czy naklejk samochodowà i szerzeniu tej idei wêród rodziny oraz znajomych. èródło: Auto: K.Sz. Do tej pory polskie przepisy naka - zywały u ywania na tej samej osi opon tej samej marki, tego samego typu oraz tego samego rozmiaru i tej samej kategorii (droga, Ênieg, 4x4). Opony muszà posiadaç bie nik, jednakowà struktur (diagonalnà lub radialnà) oraz posiadaç ten sam indeks pr dkoêci i noênoêci. Teraz ma dołàczyç nakaz jazdy na oponach zimowych w terminie od 1 listopada do 31 marca. Wokół pomysłu nowelizacji przepi - sów kodeksu drogowego jest wiele wàt - pliwoêci. Bezsprzeczne jest twierdzenie, e w polskich warunkach atmosferycz - nych opony zimowe sà potrzebne i z pewnoêcià wpływajà na popraw naszego bezpieczeƒstwa. Jednak nakaz dotyczàcy terminu jego wprowadzenia jest ju dyskusyjny. Zarówno miesiàce takie jak listopad czy marzec, nie nale- à do tych miesi cy w naszym kraju, w których Ênieg zalega na drogach. Wyjàtkiem sà góry i mo e dlatego nale - ałoby rozwa yç wprowadzenie takiego obowiàzku tylko w tych miejscach, gdzie zima fizycznie wyst puje. W naszym kapryênym klimacie bywa, e biała pora roku jest łagodna i ledwo jà zauwa amy, a jak wiadomo opony zimowe szybciej si zu ywajà w temperaturach dodatnich, innym razem potrafi byç bardzo sroga. Tutaj statystyki policyjne mówià jasno: do wi kszej liczby wypadków dochodzi latem, kiedy drogi sà suche i Êwieci słoƒce. Zimà kierowcy je d à po prostu ostro niej. Kolejna kwestia problem z ogromnymi kolejkami do wulkanizacji. nowymi. Jest jeszcze kilka wàtpliwoêci zatem poczekajmy na koniec prac i zo - baczymy co z tego wyniknie. A jak si jeêdzi w Europie? W wielu krajach Europy sà wymogi do zastosowania si do warunków zimo - wych, ale nie ma nakazu co do zmiany opon w okreêlonym terminie. Poni ej wykaz krajów i ich prawne obowiàzki stosowania ogumienia zimowego: Litwa od 10 listopada do 1 kwietnia, Łotwa od 1 grudnia do 28 lutego, Estonia od 1 grudnia do 1 kwietnia termin mo e ulec zmianie w zale noêci od warunków atmosferycznych, Finlandia od 1 grudnia do 1 marca, Słowenia od 15 paêdziernika do 15 marca. Szwecja wymaga od kierowców sto - sowania zimowych opon od 1 grudnia do 31 marca, w przypadku wystàpienia warunków zimowych. W Niemczech z kolei od maja 2006 roku obowiàzuje przepis odnoszàcy si do korzystania z opon zimowych, bez okreêlenia termi - nu ich stosowania. Kierowcy zobowiàzani sà jednak do wyposa enia auta w opony do jazdy w warunkach zimowych. W przypadku utrudniania ruchu na drodze, gro à im sankcje. I na koniec Austria, w której na niektórych drogach, zwłaszcza w górach, stosowanie zimowe - go ogumienia jest obowiàzkowe. Autor: MM èródło: kontakt24.tvn.pl, przegladoponiarski.pl Warto dodaç, i karà za nie dostoso - wanie si do nowego przepisu ma byç mandat w wysokoêci 500 zł. Nie wiadomo jeszcze, jak prawo miałoby byç egzekwowane przez władze. Czy w przypadku kontroli kierowcy na opo - nach letnich mi dzy 1 listopada a 31 marca, policjant b dzie mógł zabraç do - wód rejestracyjny pojazdu do momentu zmiany opon, czy musiałby wzywaç lawet, a mo e wystarczyłoby nało enie mandatu. I co z oponami wielosezo - 16 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013 (I) STYCZEŃ 2013 MADE IN JAPAN 17

10 IV TARGI TRÓJMIEJSKIE ERGO ARENA mieszcząca się na granicy Gdańska i Sopotu w dniach września pomieściła ponad 11,5 tysięcy osób, które odwiedziły już IV Trójmiejskie Targi Motoryzacyjne. To największe wydarzenie motoryzacyjne w północnej Polsce. Na rekordowe zainteresowanie targami du y wpływ miało wyjàtkowo presti owe miejsce ERGO ARENA, o powierzchni wystawienniczej około 5000 m 2 w hali oraz bardzo du a po - wierzchnia na zewnàtrz, na której to miały miejsce m.in. wystawa pojazdów zabytkowych, pokazy ratownictwa dro - gowego, pokaz driftu czy przejazdy sa - mochodami rajdowymi. Ponadto na głodnych motoryzacji czekała prezentacja nowych aut takich jak: Alfa Romeo, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Jaguar, Hyundai, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Toyota, Opel, Nissan, Volvo, Lancia, Peugeot, Saung Young, Seat, Subaru, Mercedes, Renault, Skoda, Volkswagen. Równie i w tym roku klub motocyklowy Lotor w ramach akcji Moto Serce zorganizował mo li - woêç oddawania krwi na potrzeby ofiar wypadków. Wa nym elementem targów była te ich kobieca twarz, czyli 3-cia ju edycja wyborów Miss Amber Moto. Pi kne panie zestawione wraz z nowoczesnymi autami przyciàgn ły tłumy odwiedzajàcych. Całà imprez poprowadził Adam Kornacki. 18 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013 (I) STYCZEŃ 2013 MADE IN JAPAN 19

11 JAKIE UZYWANE CZY NOWE, STALOWE CZY ALUMINIOWE? Większość kierowców przynajmniej raz w roku stoi przed wyborem odpowiednich felg do swojego samochodu. Używane czy nowe? FELGI NA ZIMĘ? Cena felg u ywanych niewàtpliwie przyciàga, ale nale y te pami taç, e felgi z drugiej r ki zawsze b dà nosiły Êlady u ytkowania. OczywiÊcie na pierwszy rzut oka mogà wyglàdaç na nieuszkodzone. Wady wychodzà do - piero podczas niesprzyjajàcych warun - ków atmosferycznych, mała usterka mo e przeobraziç si w doêç powa ny problem zagra ajàcy nawet yciu kierowcy. Felga, która w swojej historii miała stycznoêç z wyboistà na - wierzchnià, mo e posiadaç ju mikro p kni cia, które przy kolejnych spo - tkaniach z nierównoêcià jezdni mogà skutkowaç całkowitym p kni ciem. Je eli dodatkowo kierowca decyduje si na monta u ywanych aluminiowych felg, to w szczególnoêci zimà musi mieç na uwadze, i polskie ulice posypywane sà Êrodkami, które mogà przyczyniaç si do niszczenia powierzchni alumi - niowych obr czy, pomimo dobrego stanu wizualnego felgi. Uszkodzenia mechaniczne znacznie przyspieszajà proces utleniania si aluminium, co po - woduje degradacj powłok lakierniczych bez wzgl du na ich rekomendacje. W momencie, gdy właêciciel auta podejmie decyzj o kupnie nowych felg, mo e pojawiç si kolejny dylemat: stalowe czy aluminiowe? Wi kszoêç kierowców jest przeko - nana, e zimà powinno si jeêdziç tylko na stalowych felgach ze wzgl du na ich wi kszà wytrzymałoêç i odpornoêç. Jednak powoli odchodzi si od tego stereotypu. Obecnie nowatorskie tech - nologie pozwalajà na komfortowà i bezpiecznà jazd podczas zimy równie na alufelgach. OczywiÊcie drobne zarysowania czy odpryski mogà jednak powodowaç przedostawanie si sub - stancji chemicznych stosowanych do roztapiania Êniegu na drogach zaczynajàc proces korozji, bez wzgl du czy felga jest aluminiowa czy stalowa. Jednak to felgi stalowe na taki proces nara one sà najbardziej, poniewa nie posiadajà war - stwy antykorozyjnej, a ich utrudnione piel gnowanie, czyli brak mo liwoêci dokładnego umycia obr czy stalowych od wewn trznej strony bez odkr cania koła zwi ksza ryzyko, i felga ulegnie korozji. Je eli dodatkowo na felgach zało one sà kołpaki to podczas jazdy zimà, wir i drobne kamienie dostajàce si w szczeliny pomi dzy felg a koł - pak, b dà prowadziç do zarysowaƒ powierzchni. W tym wypadku lepiej wypadajà felgi aluminiowe, które sà odporniejsze na tego typu zarysowania ze wzgl du na trzy etapowy proces malowania: 1-wszy to proszkowanie, 2-gi nakładanie lakieru właêciwego oraz 3-ci nakładanie lakieru bezbarwnego ochronnego. Zanim taka felga trafi do sprzeda y poddawana jest jeszcze testom anty - korozyjnym. Decydujàc si zatem na alufelgi nale y pami taç o ich prawidłowym i regularnym czyszczeniu, nie zaleca si jazdy na obr czach chromowanych i wy - soko polerowanych, poniewa posiadajà one doêç płytkà warstw ochronnà la - kieru przez co podatne sà bardziej na korozj zimà. Piel gnujàc felgi alumi - niowe nale y u ywaç równie odpowied - nich Êrodków ograniczajàcych przyczepnoêç wszelkich nieczystoêci, a po ich wyczyszczeniu z zabrudzeƒ felga powin - na byç spłukana dokładnie wodà. Podsumowujàc: felgi stalowe sà taƒsze w zakupie, ale za to mniej atrakcyjne wizualnie i bardziej podatne na korozj. Natomiast felgi aluminiowe posiadajà bardziej odpornà warstw lakieru, prócz obr czy o których była mowa. Sà atrakcyjne wizualnie, jednak ich wi ksza wzorzystoêç wpływa zna - czàco na cen zakupu. Ten rodzaj felgi jest wcià doêç problematyczny do na - prawy i niekoniecznie mo e si spraw - dziç w zimowych warunkach w Polsce. Ka da z felg ma swoje wady i zalety, wybór nale y ju jednak do upodobaƒ danego kierowcy. Autor: K.Sz. èródło: 20 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013

12 NISSANTeRRA SUROWY Z ZEWNĄTRZ EKOLOGICZNY WEWNĄTRZ Według japoƒskiego producenta kon - cepcyjny Nissan TeRRA ( Terra w łac. Ziemia ) to przyszłoêç ekologicznej motoryzacji nap dzanej wodorem. Surowy wyglàd zewn trzny z zimnà kolorystykà niewàtpliwie pasuje do kra - jów Skandynawskich. Stylistyka nie jest tu przypadkowa, w przyszłoêci zamiarem Japoƒczyków jest zdobycie rynku w Północnej Europie. Grupà docelowà ma staç si młode pokolenie ceniàce sobie ekologiczny transport i bezpieczeƒstwo. Koncepcyjny SUV to czteromiej - scowy pojazd wyprodukowany z wyko - rzystaniem najnowszych technologii. TeRRA swojà globalnà premier miał 27 wrzeênia 2012 roku na Salonie Motoryzacyjnym w Pary u. Sylwetka SUVa po cz Êci przypomina ju masowo produkowany model Nissana Juke, ale to właênie TeRRA jest znacznie masywniejszy. Du e koła, wydatne nad - kola, wàskie boczne szyby i aerodyna - miczna osłona w jaskrawym kolorze umieszczona pod podwoziem tworzy osobliwy wyglàd, a zastosowane w nim technologie majà dawaç pasa erom poczucie bezpieczeƒstwa. Auto posiada nap d 4x4. Przednie koła nap dzane sà przez silniki ele - ktryczne, a nap d na tylne koła uaktyw - nia si, gdy jest to potrzebne. Pod maskà koncepcyjnego Nissana znalazło si do - statecznie du o miejsca na blok ogniw paliwowych o g stoêci mocy na poziomie 2,5 kw/l. Wn trze koncepcyjnego samochodu jest ju bardziej przyjazne, poprzez ciepłà i naturalnà kolorystyk. Panele drzwiowe to połàczenie jasnego drewna z akrylem polakierowanym w intrygu jàcy wzór. Deska rozdzielcza jest niczym fala morska, opływowa bez wszelkich ostrych zakoƒczeƒ. Pozbawiona jest równie zegarów, w zamian nad kie rownicà znajduje si konsola do której podłà - czany jest przenoêny tablet tzw. inte - ligentny klucz. Po uruchomieniu samochodu na urzàdzeniu wyêwietlane sà wszystkie niezb dne komunikaty wyst pujàce w tradycyjnych samocho - dach, oprócz funkcji pr dkoêciomierza i nawigacji, tablet mo e s łu yç jako centrum rozrywki. Po zakoƒczonej jeê - dzie urzàdzenie jest zabierane przez kierowc ze sobà, pozostajàc w stałym kontakcie na odległoêç z samochodem. Rozwiàzanie jest doêç innowacyjne, mo e te staç si problematyczne w mo - mencie, gdy tablet ulegnie awarii lub po prostu zostanie zapomniany. Nissan TeRRA oferuje doêç nowa - torskie rozmieszczenie foteli. Miejsce kierowcy umieszczone jest praktycznie centralnie wzgl dem konsoli, a ustawie - nie pozostałych siedzeƒ jest rozmiesz - czone po przekàtnej nie ograniczajàc w ten sposób ani miejsca pasa erom, ani widoków. TeRRA jest te wolny od wszelkich ograniczeƒ konstrukcyjnych spotykanych w samochodach sporto - wych, ze wzgl du na brak wału nap do - wego i półosi. W kabinie ani w podwoziu nie ma tunelu ochraniajàcego te pod - zespoły, a umiejscowienie silników w ko - łach daje wi kszà przestrzeƒ na nogi, podłoga zarówno z przodu jak i z tyłu jest całkowicie płaska. Nissan TeRRA jest wyłàcznie kon - cepcyjnym samochodem, ale producent sygnalizuje gotowoêç do uruchomienia masowej produkcji pojazdów z ogniwa mi paliwowymi, gdy tylko paliwo wodo rowe stanie si powszechnie dost pne. Autor: K.Sz. èródło: Zdj cia: 22 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013 (I) STYCZEŃ 2013 MADE IN JAPAN 23

13 CZY WIESZ, ŻE CZŁOWIEK SKOCZYŁ ZE SPADOCHRONEM Z PONAD 39 KM! Austriacki spadochroniarz Felix Baum - gartner 14 paêdziernika skoczył ze spado - chronem z wysokoêci nieco ponad 39 km. Pobił trzy rekordy: najwy szy skok, naj - wy szy lot balonem i najwi ksza pr dkoêç spadania (szybciej ni dêwi k). Kilkakrotnie przesuwany termin skoku, w zwiàzku z niewystarczajàco korzy - stnymi warunkami atmosferycznymi. Ostatecznie w niedziel około godz czasu polskiego w Roswell w USA balon wraz ze skoczkiem uniósł si w powietrze. Po 30 minutach kapsuła zbli yła si do tak zwanej linii Armstronga, czyli wysokoêci, na której panuje tak niskie ciênienie atmo - sferyczne, e człowiek nie mógłby prze- yç bez odpowiedniego sprz tu. Na wy - sokoêci 17 tyê m zdecydowano si na zrzu - cenie 30 kg balastu, w celu zwi kszenia pr dkoêci unoszenia si kapsuły. Cała podró do stratosfery trwała po - nad 2,5 godziny i przebiegła bez wi kszych usterek. W momencie uzyskania ustalonej wysokoêci balonu rozpocz ła si procedura 40 punktów kontrolnych, którà poprowadził poprzedni skoczek rekordzista Joseph Kittinger. Balon, który wznosił kapsuł z Felixem wielkoêci 55-pi trowego wie owca zwolnił na wysokoêci około 39 tyê m. Austriak wyskoczył o godzinie i leciał swobodnie w dół przez 4 mi - nuty i 20 sekund. Na wysokoêci 1,6 km rozwinàł spadochron i bezpiecznie wylàdo - wał na ziemi. Misja stratosfera zakoƒczona pomyêlnie. ZA WYPŁAT PIENI DZY Z BANKOMATU B DZIESZ MUSIAŁ ZAPŁACIå? Ministerstwo Finansów pracuje nad du à nowelizacjà ustawy o usługach płatniczych. Kontrowersyjny ju projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej, które to wprowadzajà mo liwoêç pobierania przez właêcicieli bankomatów surcharge, czyli dodatkowej prowizji za korzystanie z jego maszyn. Do tej pory byliêmy rozpieszczani przez banki do tego stopnia, e wiele z nich udost pniało bezpłatnà wypłat z banko - matu na terenie Polski, a niektóre nawet na całym Êwiecie. Teraz za sprawà nowelizacji mo e si to zmieniç, gdy wg niej to właêciciele bankomatów b dà sami mogli kształtowaç polityk prowizyjnà. Ârodowisko bankowe negatywnie wypo - wiada si za tymi zmianami, które zapew - ne w konsekwencji odbijà si na klientach. Ponadto, b dzie to niekorzystna sytuacja dla tych banków, które nie po - siadajà własnych maszyn. Dla instytucji, które dysponujà swojà siecià bankomatów, pobieranie prowizji mo e byç oboj tne ale nie musi. Przypomnijmy, e np. Bank PKO BP posiada około 2600 swoich punktów do wyciàgania gotówki (dla porównania EURONET posiada około 3500), wi c nie potrzebuje korzystaç z in - nych maszyn. PKO BP mo e sobie poz - woliç na to, aby swoim klientom nie wnosiç adnych opłat, przez co nie poczujà adnych zmian. Mogà jednak pobieraç opłaty za korzystanie z ich bankomatów klientom z innych banków. Nie mniej, Êrodowisko banków jednoznacznie nega - tywnie wypowiada si na temat ww. nowelizacji. Przeciwko jest równie MaterCard, który uwa a, e sytuacja taka uderza w konsumenta, który w obliczu nowej sytuacji b dzie zmuszony wyciàgaç wi k - sze kwoty przed zakupami w sklepie. Ostatecznie mo e to doprowadziç do wyeliminowania obrotu bezgotówkowego, który jest dla nich kluczowy. èródło: TERAZ ZA JAZD SŁU BOWYM AUTEM ZAPŁACISZ PODATEK! Rzàd w czasie kryzysu szuka dodat - kowych pieni dzy i tak po raz kolejny zamierza je wyciàgnàç z portfeli, tym razem u ytkowników aut słu bowych. Ci, którzy doje d ajà do pracy autem słu bowym b dà musieli za to zapłaciç. A podobno jest co braç, gdy wg Dzien - nika Gazety Prawnej szacuje si, e w Polsce jeêdzi ponad 800 tyê słu bowych aut. W Ministerstwie Gospodarki stwierdzono, e mo liwoêç dojazdu pra - cownika z pracy do domu i domu do pracy jest jego korzyêcià, dlatego nale y obło yç jà podatkiem. Podstawa do jego obliczenia zakłada e pracownik Êrednio doje d a do pracy 15 km dziennie zatem miesi cznie daje to 300 km, które nale y przemno yç przez tzw. kilometrówk, czyli 0,8358 zł. Daje to nam ok. 50 zł miesi cznie a rocznie 600 zł, które pracownik musiałby płaciç. Ministerstwo ju przygotowało stosowne przepisy, a podatek ten płaciłby ka dy rów - no, bez wzgl du na auto jakim jeêdzi. èródło: wp.pl; Autor: M.M. 24 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013

14 SUDOKU HUMOR POZIOM ŁATWY POZIOM ŚREDNI POZIOM TRUDNY Pewien prestidigitator pracował na statku wycieczkowym na Karaibach. Widownia si zmieniała, wi c iluzjonista tydzieƒ po tygod - niu pokazywał te same sztuczki. Jedynym problemem była papuga kapitana, która oglàdała te numery tak długo, e powoli zaczynała rozumieç, na czym polegajà. Raz zacz ła wołaç w czasie pokazu: Patrzcie! To nie ten sam kapelusz!, Patrzcie! Chowa kwiaty pod stół! Magik był wêciekły, ale nie mógł nic zrobiç, bo jednak była to papuga kapitana. Pewnej nocy statek zderzył si z innym i zatonàł. Magik ocknàł si sam, dryfujàcy na kawałku drewna, na którym siedziała równie papuga. Oboje si nie - nawidzili, wi c nie odzywali si do siebie słowem. I tak mijał dzieƒ za dniem... Po tygodniu papuga wreszcie mówi: OK! Poddaj si! Gdzie jest statek?! Wà mówi do w a: Sssłuchaj, czy my jesssteêmy jadowite? No, chyba tak. Kurde, bo sssi w j zyk ugryzłem. Na Êrodku oceanu spotykajà si trzy rekiny. Jeden z nich mówi: Psiakrew, z arłem jednego Francuza. Był taki wyperfumowany, e do tej pory czkam wodà koloƒskà. Drugi na to: To jeszcze nic. Ja, zjadłem jakiegoê Rosjanina, chyba to był generał, bo do tej pory w brzuchu dzwoni mi jakieê elastwo. Te jego medale tak brz czà, e ryby płosz... A trzeci rekin mówi: To jest wszystko nic, koledzy! Ja z arłem tydzieƒ temu jakiegoê polskiego posła, taki miał pusty łeb, e do tej pory nie mog si zanurzyç... Pewnej nocy rabuê włamał si do domu i usłyszał głos mówiàcy: Jezus ci obserwuje! Kiedy grzebał w biurku, spytał: Kto to powiedział? I znów usłyszał: Jezus ci obserwuje! RabuÊ obejrzał si po pokoju i zobaczył tylko papug. Zapytał papug, jak ma na imi. Korneliusz odpowiedziała papuga. Co to za imi dziwił si rabuê jaki kretyn nazwał tak papug? Ten sam, który nazwał tego rottweilera za tobà Jezus odpowiedziała papuga. Idà dwa niedêwiedzie polarne przez pu - styni. Jeden mówi do drugiego: Zobacz, ale tu musiało byç Êlisko! Na to drugi: Czemu tak uwa asz? No zobacz, ile tu piasku nasypali. Leci sobie nietoperz i kołysze si w takt rytmu: tari-ram-ram, tari-ram-ram. Wpieprzył si na drzewo, wstaje i mówi: K..., ten walkman kiedyê mnie zabije! D ungla. Na gał zi wiszà dwa leniwce. Mija pierwszy dzieƒ i nic. Mija drugi i te nic. To samo trzeciego dnia. Czwartego dnia jeden z leniwców powoli ruszył głowà. Na to drugi: Roman, aleê ty nerwowy! Biegnie pies przez pustyni, widzi drzewo i mówi: JeÊli to znowu fatamorgana to mi p cherz p knie! Była zima. Szedł wróbelek i było mu bar - dzo zimno. Nagle nasrała na niego krowa. Ciepło zrobiło si wróbelkowi i zaczàł çwier - kaç. Usłyszał to jastrzàb, przyleciał i zjadł wróbelka. Jakie sà z tego 3 morały? 1. Nie ka dy kto na ciebie nasra jest twoim wrogiem. 2. Kiedy siedzisz w gównie to nie çwierkaj. 3. Nie ka dy kto ci z gówna wyciàgnie jest twoim przyjacielem. Siedzà sobie dwie myszki polne przy worku ziarna w stodole i jedna mówi: Wiesz, poznałam wczoraj super faceta, jest taki przystojny, inteligentny, doskonale si dogadujemy, o wiesz, mam nawet jego zdj cie popatrz. Druga mysz patrzy uwa nie na zdj cie: Przecie to cholerny nietoperz! Buuuuuuuu, a mówił, e jest pilotem!!! Spotykajà si trzy bociany, stary, Êredni i bardzo młody i rozmawiajà o tym, jak sp - dzały ostatni tydzieƒ. Ja uszcz Êliwiałem staruszków w Krakowie mówi stary. Ja uszcz Êliwiałem trzydziestolatków w Warszawie mówi Êredni. A najmłodszy: A ja straszyłem studentów w Poznaniu. Wchodzi koƒ do pubu, zamawia sobie piwo. Nale y si 15 złotych informuje barman. Koƒ płaci i sàczy sobie powoli przy ladzie. Niecz sto widujemy tu konie zagaduje zaciekawiony barman. Nic dziwnego. 15 złotych za piwo! Pani na lekcji zapytała Jasia: Jasiu, odmieƒ przez przypadki słowo kot. Mianownik kot, dopełniacz kota, wołacz kici kici. Zajàczek przychodzi do drogerii: Czy jest szampon? Tylko jajeczny. A to dzi kuj, nie skorzystam. Chciałem si cały wykàpaç. Pyta si aba aby: Jak masz na i imi? Sraczka. A to rzadkie imi! 26 MADE IN JAPAN (I) STYCZEŃ 2013 (I) STYCZEŃ 2013 MADE IN JAPAN 27

15

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011

Nowa funkcja dodana w wersji R3-2011 Licencja MAX podsumowanie aktualizacji oprogramowania Rozszerzenie bazy pojazdów 2009 R1 do2011 R2 Wersja 1 2009 14 producentów 98 modeli pojazdów aktualizacja roczników1995-2009! Wersja 2 2009 17 producentó

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

Wycieraczki. Doskonałość w każdym calu

Wycieraczki. Doskonałość w każdym calu Doskonałość w każdym calu Przegląd Naturalnie pierwszy wybór Wycieraczki DENSO, charakteryzujące się unikatowym projektem, wykonane z materiałów doskonałej jakości zgodnie z najbardziej wymagającymi normami

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego. Przegląd produktów. Elring-Service

Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego. Przegląd produktów. Elring-Service Uszczelnienia, zestawy uszczelnień i części serwisowe o jakości wyposażenia oryginalnego D O B R A P R A K T Y K A Przegląd produktów Elring-Service Bezpieczeństwo w każdym calu: czy to uszczelki podgłowicowe

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V

CITROEN XANTIA HATCHBACK 16V Citroen antia nr nadw. VF71RFV72246000, poj. 2.0 L, rok prod. 2000. nr silnika. 10HKH23013351 CITROEN ANTIA HATCHBACK 16V 1 Filtr klimatyzacji 1 2 Filtr oleju 1 3 Filtr paliwa 1 4 Filtr powietrza 1 5 Klocki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. MASTER. Z samolotu do hotelu Samochód wszechstronny, trwały i niezawodny.

Bardziej szczegółowo

Coche Precio Localizaci n Cargo

Coche Precio Localizaci n Cargo Coche Precio Localizaci n Cargo Subaru TRIBECA 3.6 258KM* 7 Osobowa*Serwis*Min. Przebieg*Jak NOWA!!*4x4*Automat, BMW X5 SIEDMIOOSOBOWY! SILNIK BENZYNOWY! BOGATE WYPOSAŻENIE!, Chevrolet CAPTIVA LTZ,Salon

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Karolina Wetoszka, Michał Roszkowski, TNS Polska Przyjeżdża klient do serwisu i co zrobić by do niego wrócił?* * i to nie

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych

Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych DI001-13 (DM1012) DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW Oprogramowanie diagnostyczne Delphi 2012 Wydanie 3 do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych Najnowsze uaktualnienie do oprogramowania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI GUMOWYCH I GUMOWO-METALOWYCH. eksperci w produkcji części gumowych od 1954 roku...

KATALOG CZĘŚCI GUMOWYCH I GUMOWO-METALOWYCH. eksperci w produkcji części gumowych od 1954 roku... KATALOG CZĘŚCI GUMOWYCH I GUMOWO-METALOWYCH eksperci w produkcji części gumowych od 1954 roku... 2014 INFORMACJA O FIRMIE Zakład produkcyjny GUMEX powstał w 1954 roku. Od ponad 50 lat z pasją wytwarzamy

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów check.hager Check.hager strona do weryfikacji autentycznoêci produktu Plaga fa szowania produktów rozprzestrzenia si na

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne sprê arki t³okowe

Profesjonalne sprê arki t³okowe Profesjonalne sprê arki t³okowe podwójna ch³odnica miêdzystopniowa (lepsze ch³odzenie, d³u sza ywotnoœæ pompy) powiêkszona ch³odnica na wyjœciu (wy sza jakoœæ sprê onego powietrza) 2 stopnie sprê ania

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy.

Klienci ProfiAuto mog¹ oczekiwaæ PROFESJONALIZMU, a partnerzy PROFITU bêd¹cego efektem wspó³pracy. ProfiAuto to polska sieæ motoryzacyjna oparta na specjalnie wyselekcjonowanych hurtowniach i sklepach motoryzacyjnych, w których kierowca mo e kupiæ dobre czêœci do swojego samochodu oraz warsztatach,

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. KANGOO Express. Od zlecenia do zlecenia Wszechstronna, lekka furgonetka

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault

Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault Mieszkanki woj. kujawsko-pomorskiego najczęściej jeżdżą Renault W województwie kujawsko-pomorskim kobiety najczęściej jeżdżą samochodami marek Renault, Volkswagen i Opel wynika z przygotowanego na Dzień

Bardziej szczegółowo

auto rental wynajem samochodów Samochody z manualną skrzynią biegów 1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni SEZON Hyundai i10

auto rental wynajem samochodów Samochody z manualną skrzynią biegów 1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni SEZON Hyundai i10 kategoria: A auto rental wynajem samochodów Samochody z manualną skrzynią biegów Suzuki Alto Chevrolet Matiz 29 58 85 110 135 160 180 40 80 110 140 175 205 230 50 100 140 175 210 245 275 kategoria: B Kia

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA SILNIKIEM TD (ME100T)

MODUŁ STEROWANIA SILNIKIEM TD (ME100T) MODUŁY DODATKOWE Ciągłe dostosowywanie silników samochodów do coraz bardziej restrykcyjnych norm ekologicznych, powoduje niewątpliwie dbałość o środowisko, ale zarazem przyczynia się do stłumienia ich

Bardziej szczegółowo

Polska południowa Jarek Czerwiński - (Kierownik Regionu Południe)- czerwinski@stal-car.pl Tel. 690 491 590

Polska południowa Jarek Czerwiński - (Kierownik Regionu Południe)- czerwinski@stal-car.pl Tel. 690 491 590 DATA 10.2015 WYDANIE 1.0 STRONA 1 z 12 Z 1 - ZAPOTRZEBOWANIE ZESTAWY CZĘŚCI STAL-CAR Batorego 64 96-100 Skierniewice W razie pytań, zapytań cenowych lub wątpliwości prosimy o kontakt: Polska południowa

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH

Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH Maty Filtracyjne FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH FILTRACJA POWIETRZA W KOMORACH MALARSKICH Stosowane na rynku farby i lakiery posiadaj¹ bardzo ró ne w³aœciwoœci fizyzyko-chemiczne, co wymaga

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna

Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna MSS Adrian Wasyk ul. Znanieckiego 8/15 03-980 Warszawa Tel.510905900 NIP: 9521962479 MOBILNY SERWIS SAMOCHODOWY 24h Przegląd auta przed zakupem - Lista kontrolna Samochód marki:. Model: Typ:..... Nr rejestracyjny:

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych.

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Prosty montaż i uniwersalność sprawia, że bagażnik szybko się montuje jak i demontuje. Posiada zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Nowy Auris jest dla Ciebie najlepszym wyborem?

Dlaczego Nowy Auris jest dla Ciebie najlepszym wyborem? Dlaczego Nowy Auris jest dla Ciebie najlepszym wyborem? 1 PRZESTRONNE WNĘTRZE 6 INNOWACYJNE TECHNOLOGIE 2 STYLOWY DESIGN 7 TRZY NAPĘDY DO WYBORU 3 KONKURENCYJNA CENA 8 WERSJA HYBRID TOURING SPORTS 4 POTWIERDZONA

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

inż. Michał Dzik Dane pojazdu Numer rejestracyjny Czerwony/2-warstwowa

inż. Michał Dzik Dane pojazdu Numer rejestracyjny Czerwony/2-warstwowa Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 118171/8/14-9500 Data raportu mgr Marek Bagiński Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/43288/14/07/31 Miejsce oględzin Nr zlecenia 21-08-2014

Bardziej szczegółowo

ContiSys OBD. www.vdo.com. Professional. Zawsze właściwe rozwiązanie pod ręką.

ContiSys OBD. www.vdo.com. Professional. Zawsze właściwe rozwiązanie pod ręką. j aksymalne any dla m w to k a je tw ro s Zap ieczeń ści i bezp efektywno ssional fe ro OBD P ContiSys www.vdo.com ContiSys OBD Professional. Zawsze właściwe rozwiązanie pod ręką. Wielomarkowy- OBD Skaner

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Najwyższej jakości sprzęt i akcesoria oraz wykwalifikowani pracownicy sprawią, że Twoje auto odzyska swój blask.

Najwyższej jakości sprzęt i akcesoria oraz wykwalifikowani pracownicy sprawią, że Twoje auto odzyska swój blask. Myjemy pełną parą! Auto Detailingu O firmie Firma ECO Detailing jest jedną z nielicznych firm świadczącą usługi profesjonalnego Auto Detailingu. Nasza firma powstała z myślą o praktycznych i nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

PAKIET SERWISOWY VOLVO. Najprostszy sposób na utrzymanie wysokiej wartości Twojego Volvo

PAKIET SERWISOWY VOLVO. Najprostszy sposób na utrzymanie wysokiej wartości Twojego Volvo PAKIET SERWISOWY VOLVO Najprostszy sposób na utrzymanie wysokiej wartości Twojego Volvo ZAPOMNIJ O KOSZTACH SERWISU JUŻ W DNIU ZAKUPU NOWEGO VOLVO Jeżeli wraz z zakupem nowego Volvo zdecydujesz się nabyć

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Słupek środkowy prawy. Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Słupek środkowy prawy. Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 159909/12/16-9527 Data raportu mgr inż. Andrzej Majewski Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/74017/16/12/01 Miejsce oględzin Nr zlecenia 23-12-2016

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Subaru TRIBECA 3.6 258KM* 7 Osobowa*Serwis*Min. Przebieg*Jak NOWA!!*4x4*Automat, BMW X5 SIEDMIOOSOBOWY! SILNIK BENZYNOWY! BOGATE WYPOSAŻENIE!, Chevrolet CAPTIVA LTZ,Salon

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010

INFORMACJA PRASOWA EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 31.12.2010 GODZ. 00:01 Warszawa, 30 grudnia 2010 Rejestracje i sprzedaż MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w ZIE 2010 roku PZPM na podstawie danych CEP (MSWiA) i firm członkowskich W listopadzie 2010 roku zarejestrowano w Polsce 3 766 nowych i używanych jednośladów.

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

Przekladnie kierownicze

Przekladnie kierownicze SPIS TRESC I Alfa Romeo 4 Audi 7 BMW 11 Citroen 13 Dacia 15 Daewoo 16 Fiat 17 Ford 36 Honda 40 Hyundai 41 Iveco 42 Lancia 44 Land Rover 45 Mercedes 46 Mitsubishi 48 Nissan 49 Opel 50 Peugeot 52 Renault

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) TERMINY Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie w terminie nieprzekraczającym

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2012 Lut. 2011 Lut Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSWiA) Na rynku nowych i używanych samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo